„DE EEMLAN PER". Vrijdag 3 Januari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. N*. 185 ir* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: For 3 maanden voor Amersfoortf 1.00. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in to zonden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Yan 1—5 rogels.f 0.50* Elko rogol moor- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 centn bij vooruitbotaling. Grooto lottors naar plaatsruimto. Voor handel on bodrijt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot hot herhaald adverteeron in dit Blad, bij abonnomont, Eono oirculairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozonden. i>e .Balkan-oorlog. Weenen, 2 Jan. De dagbladen te Kon- sUantino.pel mak-en melding van. een nieuw succes der Turken om Skutari. De Montene grijnen moesten met groote verliezen terug trekken, in de banden der Turken twee ka- nonnen en 300 gevangenen aohlerlatende. De Turken hadden drie dooden en 45 ge wonden. K o n s I a n t i n o p e 1, 2 Jan. Een. Turksch blad verneemt, dat de commandant van Adri anopel gedreigd lieelt de treinen, -dio levens middelen voor hel Buig aar sclie leger hij Tsja- Lildj-a vervoeren, met artillerie te zuilen aan vallen, als de Bulgaren hem niet een deel van deze levensmiddelen gaven. De Bulgaren stemden toe. Volgens de Turksche bladen zijn de troe pen in Janina overvloedig van levensmidde len voorzien. Londen, 3 Jan. Volgons de Times is er reden om te gelooven, dat het garnizoen van Adrkvuopel in henarden toestand ver keert en dat zelfs onderhandelingen begon nen zijn voor de overgave van de stad aan de Bulgaren. Athene, 2 J a n. Hel ministerie van oor log deelt een telegram mede, inhoudende dat eene batterij Griekschc artillerie eene Turk- sclie stelling te Lassane heelt beschoten. De Turken antwoordde n-iel. Saloniki, 2 Jan. Gisteren is tussohen de Grieksche on Bulgaarscko autoriteiten een overeenkomst gesloten inzake de spoorweg verbindingen. Belgrado, 2 J a n. Het bericht, dat de Koningen en de minis ter-presidenten van de iBadkanlanden zouden bijeenkomen in Sa loniki, is geheel van grond ontbloot. Londen, 2 Januari. Reuter had een onderhoud met Danew die zeidc dJat de toe stand niet verbeterd is, te meer daar enkele personen zich schijnen te verbeelden, dat wij op de zitting van morgen eene nieuwe kaar. verwachten betreffende Adrianopel. Indien wij morgen een kaart vinden di-e niet beant woorde aan de voorwaarden der bondge noot-en, zullen de onderhandelingen wor den afgebroken. Wij zullen blijven aanhou den op de voorwaarden betreffende de eilanden in de Aegeïscöe zee." Kionslantinopel, 2 Jan. De minis terraad heeft lieden kennis genomen van het resultaat der in de zitting van gisteren van te vredesconferentie gevoerde discussie en .ïeoft nieurwc instructien vastgesteld, die werden overgebracht aan de Turksche ge volmachtigden. De Por te zou blijven aandrin- -^n op het bezit van het vilajet Adrianopel lot aan Xanthi; zij zou toestemmen in eene _rens verbetering, die niet het karakter ;i raagt van een gebiedsafsland; verder zou /ij blijven staan op het bezit van de ei lan en in den archipel en er in toestemmen de eslissing van de mogendheden betreffende Creba en het gjebied van het vilajet Adrïano- cl in overeenstemming met de algemeene jelangen. Londen, 2 Jan. Uit een onderzoek, door Reuter ingesteld bij de Balkan-gevolmach- ligden, niet tort, de Bulgaarsche gedelegeer den bchooiende, blijkt, dat de door Danew gekoesterde inzichten eenstemmig worden ge deeld. Zij verklaarden, tot er geen bijzon dere Servische, Grieksche, Monlenegrijnsche of Bulgaarsche meening valt uit te drukken; allen drukten geheel dezelfde meening uit omtrent de hunnerzijds gestelde eischcn. Zij veria-ren, dat als Turkije weigert toe te ge ven ton aanzien van Adrianopel, zij de con ferentie zullen verlaten. Belgrado, 2 Jan. De uitkomst van de gisteren gehouden vredesconferentie heeft oen glo'eden indruk gemaakt. Tot verklaring van. de nu door dc Turk se lie gevolmachtigden aan den dag gelegde gezindheid om op de vredesconferentie te komen met voor -discussie vatbare voorstel len, kunnen de volgende modedeelioigen die nen, clie de Framkf. Zlg. uit Konstantinopel heeft gebracht: Als reden waarom Turkije van de hangen de, met -den Balkanoorlog dn verband staan de kweshién, die het hoeft voorgesteld aan de interventie van de groote mogendheden te onderwerpen, Adrianopel wilde uilsluiten, wordt de in de geheime onderhandeling met Bulgarije reeds verkregen overee-nstemnvig genoemd. Men neemt als zeker aan, dat Bul garije, onder de voorwaarde van sloopimg der vesting, van Adrianopel afziet. Turkije schijnt ook de verbintenis op zich te hebben genomen, .gLeue nieuwe vc/rstierkingon aan te leggen tot aan Tsjprloe toe. Wat de kwes tie van de eilanden in de Egefeghe zee be treft, Kreta uitgezonderd da-t aan Grieken land komt, is men in Konstantinopel vast overtuigd, dat de eilanden bij Turkije zullen blijven, omdat de mogendheden niot willen duiden, dat een andere staat ziioh daar ves tigt. Natuurlijk zal Turkije gehouden zij-n tot concession in het bestuur van de eilanden, misschien tot het toeslaan van eene zekere autonomie. De opvatting, die meermalen is uitgedrukt, dat de oorlog feitelijk geëindigd is, onder verwijzing naar de vermoed-d'bedd van de. troepen, het gemis van aanvoerders en den finaocieelen toestand, waardoor aan eene voortzetting van den veldtocht niet te -donken schijnt te zijn, wint meer on meer veld. De marvis ter van financiën heeft de laatste rest van het crediet, dat hij ingevolge dc statu ten heeft bij de Oltomaansche bank, zijnde een bedrag van 90.000 pond, opgenomen. De Pc-rte zal. zonder een crediet op te nemen, niet eens in staat zijn den 13e.n Januari voor de betaling van de maam-delijkschc 'trakte menten de veredschte 400.000 ponicl beschik baar te stellen. Hoe zou men dan een kost baren winter veldtocht moeten voeren? Het moge tragisch zijn, maar men moet koelbloe dig de feiten onder d'e oogen zien: die hon ger en de zorg voor het da gelijks ch brood zullen Turkije dwingen de wapenen neder te leggen. Londen, 2 .Tan. Heden namiddag zijn in liet Foreign Office de vergaderingen van ambassadeurs, onder voorzitterschap van Sir Edward Grey, hervat tot bespreking van de verschillende kwestièn, die door -den Bal kanoorlog cn door de nieuwe gehiedsrege lingdaaruit voortvlciüionde, zijn ontstaan. De conferentie was van langen 'duur, maar er as geene mcdedeeHng uitgegeven over -de onderworpen, die zijn behandeld. Londen, 2 Jan. Daar de mogendheden zich gezind hebben geloond, in beginsel de autonomie voor Albanië en de Albaneezen te erkennen, is eène delegatie van drie Alba neezen in Groot-Brittanniê aangekomen, om wenken te geven betreffende de bijzonderhe den van het te dier zake op te maktn plan, Iledeh namiddag bezocht de delegatie hel Foreign Office, waar zij zich onderhield met den permanenten ondersecretaris Sir Arthur Nicolson, aan wien zij werd voorgesteld door een lid van het Bolkancomité in het lagerhuis, Londen, 3 Jan. Dc Times bericht, dat de drie vertegenwoordigers van de Alba- neesche voorloopig© regeering, die in Lou den zijn aangekomen, eon memorandum aan de ambassadeurs hebben voorgelegd ter overweging. Zij bepleiten de wcnschelijkhcid om een groot grondgebied in Albanië op be Icemen, bevattende I'reveza, Janina, Monas- tir, Uskub, Prisü'iia, Mithovilza en Ipek. Belgrado, 1 Jan. De Servische regee- ring heeft, toen zij kennis kreeg van het inci dent te Durazzo onmiddellijk de Servische autoriteiten bevolen een uitvoerig rapport te zenden. Het schijnt, dat het incident vol strekt geene ernstige gevolgen zal hebben. Belgrado, 2Jan. Men verklaart, dat de -laatste lichting van de manschappen der landsverdediging enkel onder de wapenen zijn geroepen tol vervanging van de reser visten van don derden ban, die vermoeid waren. De Rumeensche minister van binnenland- sche zaken Take Jonescu, die zich op reis heeft begeven naar Londen, zal onderweg in Weenen, Berlijn en Parijs besprekingen voe ren met de hoofden der Europcesche regee ringen over de aanspraken op schadevergoe ding van Rumenië. Dc vraag, welke schade vergoedingen Rumenié van Bulgarije eischt, is, volgens den correspondent van de Köln. Zlg. te Bukarest in de beslissende phase getreden. In den loop van deze week wordt het ant woord van de Bulgaarsche regeering ver wacht. Als hel niel bevredigend mocht uit vallen, dan zal Rumenië stappen ondernemen om zich het bezit van het geëischte gebied te verzekeren. De Bulgaarsche regeering heeft aan de Ru meensche kennis gegeven, dat zij haren eer- .slcn gevolmachtigde te Londen Danew eene onbepaalde volmacht heeft gegeven om met den Rumeenschen gezant te Londen te onder handelen over de aanspraken van Rumenië en, zoo mogelijk, bindende afspraken te ma ken. Wat de aanspraken van Rumenië precies inhouden, is niet bekend. In ieder geval ech ter zal Rumenië geen uitstel toelaten in de regeling van de zaak, zoodat de beslissing nog in deze week moet vallen. Men verwacht in Bukarest, dat Bulgarije zich toegevend zal loonen, omdat het anders, met het oog op het vaste besluit van Rumenië om tot het uiterste te gaan, in een zeer ongunstigen toe stand zou geraken en de vruchten van de tot dusver behaalde voordeelen zou kunnen ver liezen. De regeering van Rumenië heeft van het parlement de toestemming verkregen tot de buitengewone militaire credicten, tot een be drag van omstreeks 2000 millioen lis., voor de voltooiing van de uitrusting en hewape- nipng van het leger. Deze credieten zullen uit de beschikbare budget-overschotten en kas-saldo's Yan de schatkist gedekt kunnen worden. De buitengewone oorlogsbe.grooing zal voor het komende begrootingsjaar lot meer dan 90 millioen verhoogd worden. Het ministerie van oorlog is bovendien bezig niet de oprichting van 80 nieuwe reservebatail lons, zoodat het Rumeensche leger reeds over «enige maanden 2(55 infanteriebtaillons zal tellen. De eerste uit zulke reservebalaillons bestaande troependivisie heeft bij do laatste manoeuvres reeds dienst gedaan. Al deze buitengewone maatregelen staan zooals van bevoegde zijde uitdrukkelijk verze kerd wordt, volstrekt niet in verband met eene onmiddellijk voor de deur staande mili taire actie; de geruchten, dat hel plan be staat, dat Rumeensche troepen zullen bin nenrukken op Bulgaarsch gebied tot bezetting van Silistria en om de overige door Rumenië als ,,grensverbelering" verlangde punten te bezetten, worden als geheel ongegrond aange duid. De loon van de met de regeering in betrekking staande bladen is echter nog al pessimistisch, en de officieusc Epoca meent dat de mogelijkheid van een oorlog volstrekt niel uitgesloten is en dat moeielijlc is te voor zien wat de dag van morgen zal brengen. Duiischland. Stuttgart, 2 Jan. lieden is de over leden staatssecretaris von Kiderlen-Wachter plechtig ter aarde besteld. In den talrijken rouwstoet waren de Koning van Wurtcmbcrg, de rijkskanselier als vertegenwoordiger van den Keizer cn de Keizerin, en de Italiaan- schc ambassadeur Panza als vertegenwoordi ger -van het Berlijnsohe corps diplomatique. De regeering van Beieren, die tol dusver met het in den Beierschen landdag opper machtige centrum in den landdag de lijkver branding om godsdienstige en ethische rede nen had bestreden, heeft thans voorschriften uitgevaardigd lot toelating en regeling van de lijkverbranding voor het gelieele konink rijk. De voorschriften komen in aard geheel overeen met die, welke in Pruisen gelden op grond van de wet van 14 September 1911. Spanje. Madrid, 1 Jan. Nagenoeg alle conser vatieve afgevaardigden en ta'.rijkc senatoren hebben hun mandaat ncdergelegd. De Epoca bevat een brief van Maura, die gericht is aan de oud-voorzitters van Kamer en Senaat Dato en Azcarrave, waarin hij hun zijn besluit mededeelt om in het openbare leven terug te keeren en de leiding van de partij neder te leggen, evenals zijn mandaat voor de Kamer. De brief is vergezeld van eene lange nota, in krachtige termen vervat en waarvan de toon vrij streng is. Maura zet uiteen, dat redenen van uitsluitend politieken aard hem nopen zich terug te trekken. Die re denen kunnen worden samengevat in deze woorden: Het is onmogelijk, dat dc conser vatieve partij samenwerkt met de regeering iu hel land of het bewind aanvaardt, zoolang niel de liberale partij radicaal bare politieke manieren verandert. M-aidrid, 2 Jan. In don ministerraad bracht Koning Alfonso hulde aan Maura en bovesliigde zijn vertrouwen in liet kabinet. De mindsler-president verklaarde, dat het door Mam ra van hel politieke leven genomen afscheid oen ernstigon slag toebracht aan d-e belangen van de monarchie. De conservatieve oud-ministers hebben be sloten aan eene algemeene purtijvergadG- ring, dde Woensdag zul planis hebben, do, I laak o-p te dragon om de verder te volgen gedragslijn te bepalen. Over dc oplossing, die de minister iede, ikrisis in Spanje beeft gevonden, wordt aan ide Köln. Ztg. uit Madrid bericht, dal die unecstiad gunstig wordt opgenomen, ofschoon men van hel nieuwe kaïbinct niets bijzonders verwacht. Men doet hot gewicht uitkomen van do bij den ministcr-president R< maiio- ncs gjcboaiden vergadering voin alle vroegere Ufcbcnalic ministers, waarbij de onvoorwaur- dclijike Vuns gezindheid van dc liberale lei ders is gebleken. Pij de onder dc liberalen hcersehendc ecn- steinmLglulid heeft dio Koning afgezien van die anders bij ininistcricelc kris is sen gebrui kelijke raadpleging met do partijleiders, Uior- erver zijn dc conservatieven bijzonder veront waardigd. Zij -hebben liunnc ergernis lucht gegeven op eene wijze, waarvoor in d-c po litieke geschiedenis van Spanje geen prece dent bestaat. Mol den leider Maura hebben 92 oonserwaticve senatoren en af ge» vaardig den hun mandaat ncdergelegd en verklaard, dat zij zich terug trekken uil liet politieke loven. Wat Mia-uirn betreft, schijnt di.ara-aix) ook deol to hebben dc wensch van zijne fa milie oan hot Leven van hun hoofd, waarop, meermalen aanslagen zijn gedaan, Ie bcveili** gen. Oostenrijk-Hongarije. Volgens de Zeil lijdt Keizer Frans Jozef, dit in een zestal weken niet builen Schocnbrunn is geweest, weder aan eene lichte catarrh, zooals hij in dc laatste jaren meermalen heeft gehad. Hoewel deze ongesteldheid geen re den tot ongerustheid geeft, hebben 's Keizers dochter, aartshertogin Valerie, cn zijn lijf-' arts dr. Kerzl er op aangedrongen, dal specia liteiten in consult zouden worden genomen. Deze verklaarden na onderzoek, dat zij de, meening van dr. Kerzl deelden, dal er geen re den is voor ongerustheid. Deze kouvatting is ongetwijfeld de reden, waarom de Keizer in de laatste weken de wandelingen, die hij, placht te doen in het park en de galerij van' Schoenbrunn, heeft gestaakt en dat de Kerst- boom ditmaal niet was opgesteld in een der kamers van 's Keizers dochter, maar in het salon naast zijne slaapkamer. Budapest, 1 Jan. Minister-prcsidenti Lukacs hield eene rede, waarin hij zcide, dat de kiesrechthervorming beantwoordt aan het beginsel van dc geleidelijke ontwikkeling. Een dadelijke snelle uitbreiding van hel kies recht zou een ernstigen. schok hebben toege bracht aan het maatschappelijke evenwicht. Wat den buitenlandschen toestand betreft, zeide Lukacs: Wij zien de volken gaandeweg optrekken en zeker zullen zich geene verwik kelingen voordoen, die ons rechtstreeks rak ken. Hij drukte de hoop uit, dat dc ontwikke ling van de economische betrekkingen tus» sclien de naburige natiën, die elkaar noodig hebben, zal leiden tot het herstel van do vriendschappelijke betrekkingen. Budapest, 2 Jan. AJs gevolg van eeaw heftige woordenwisseling heeft eeui duel op den sabel p Lu als geliadi fusschon dion voorn' zitt-cr van de Kam or Tisza en -don opposltiïo- afgevaardiLgde K-a-rolyi. In 32 reprises kre©^ Karolyi verscheidene lichte wond on. De 'te genstanders zijn niet verzoend. V-ergeel hetgeen achter is en, strek u uit naar hetgeen voor is. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. „Waar kom jij van daan?" brulde de toor nige vader ..Max Max stotterde de gevangene angstig. Wat is er met Max? Je joktl" „Max heeft me van de trappen gesmetenI" „Wa-at?" „Dat is niet waar!" riep een fijn stemmetje halverwege de trap. „Heusch niet, Papa. Mo- rltz wilde nog gauw even den nieuwen leer ling zien en toen heb ik hem wil len helpen." ..Wacht maar, mannetje, ik zal jou óók helpen!" bromde de heer Engelbert Friedrich terwijl hij het ééne zoontje als een pakje waschgoed onder den arm nam en er mee naar boven ging. Weinige minuten later kon men tot op -de binnenplaats een regelmatig kilts, klats, klets hooren, een geluid dat som tijds waarneembaar is, wanneer een diep be- leedigde vader een schuldigen zoon „recht", die reeds in zijn bed gekropen is. Met groote oogen keek Heinrich Pfalzdorf naar de magazijnen, kelders, pakhuizen, la- j Moratorium en al het verdere wat hij oj> de groote binnenplaats ontwaarde. Den diepsten indruk maakte evenwel het heerenhuis op hem. waarin men de apotheek aantrof. „Dit tirotsche gebouw was ee.n eeuw gele den nog een mooie grafelijke woning," hel derde Barenfeld op. ,,De stallen, hoo-izol ders en zoo voort, zijn later tot magazijnen ingericht, toen -de eerste koopman hier zijn intrede -deed. Hij nam de garusche bezitting over van den graaf, die diep in de schulden stak. Maar nu zullen we eerst eens naar uw kamertje gaan en zal ik u aan meneer Ro-se voorstellen, den provisor, die al boven is. Dorus en Hannus hebben 'de bagage -daar ook al heen gebracht." Nogmaals liet Hei-nirich zijn blikken langs de grauwe mu-ren dwalen. „Die wiWc vrouw", fluisterde liij, strak naar den linkervleugel ziende, waar zich een vrouwelijke gedaante achter het middelste venster vertoonde. Ook-Konrad Barenfeld had in die richting een -blik geworpen. „Kom, nu zullen we maar gaan." Toen ze voor de idenr van de kamer wa ren gekomen, bleef hij nogmaals staan. „Zooals ak u reeds gezegd heb. meneer Pfalzdorf, wanneer u in een of ander op zicht mijn raad noodig mocht hebben, -dan hen ik steeds bereid u zooveel mogelijk van •dienst te zijn. Ook kunt u zich, in sommige "evallen, t-ot juffrouw Lisatot juffrouw Friedrich wenden. Zij zal u ook wel helpen." H-ierop -deed hij -de deur open en bracht Heinrich in zijn kamertje, waar Hannus nog heel druk met de bagage bezig was, aldus waarschijnlijk speculeercnd op 'n goede fooi. Heinrich gaf hem een paar grosschen, waar na de jongen in minder dan geen tijd ver dween, om de overige zomen over te laten aan Dorus, die hem een verachtelijken blik achterna zond. „Dit is -nu uw kamertje," zed Barenfeld. „Die -deur daar, rechts, voert naar 't appar tement van den provisor, en de -liiiksche geeft toegang tot mijn salon. U zriiet, dat me neer Rose on ik altijd door uw kamer moe ten. Deze inrichting is ni'et heel aangenaam, maar later zal dat nog wel eens veranderd worden. Voorloopig moeten we er ions maar mee tevreden stellen." H-ij. klopte aan de rechtsehe deur. ..Binnen," riep d-c heer Rose met zachte stem. Barenfeld trad met zijn beschermeling binnen. De provisor Karl Rose lag uitgestrekt op een -ottomamc, die kunstig was samenge steld uit vlasbalen, e-n waarover een met anilineve»-" '"urcl stuk zakkenlinnen was gespreid. Hij liad een Turksche muts -op, en in den mond oen lange, met gouddraad om vlochten Turksche pijp, die evenwel uit was. Aan den wand hingen een paar gekruiste rapieren, als herinnering aan den tijd zijner pharmaceutische studiën, waarin hij -dit zij ter loops opgemerkt nimmer gevochten had. Verder was het vertrek versierd m-ert eem reu-sacbfifSen drinkbeker, fotografieën van mooie vrouwen, eien waaier, een -dameshand- schoen, ko-rtom: de gelieele inrichting moest •doen denken aan „een man van d'e wereld." „Welzoo, welzoo, heorenl" sprak de heer Rose, terwijl hij met -de nonchalante bedaard heid van een pacha zijn rustplaats verliet. „Ik weet 't, ak w^et 't al," vervolgde hij met ©en -afwerend gebaar, ten toeken dat 'hel voor stellen overbodig was, „dit is meneer Pftiüz- dorf, onze nieuwe leerling. Mijn -naam is Rose. Ik -ben de orovisor. die u van bedien, of laat ik liever zoggen: van morgen af, de geheimen van -de pharmaci© zal openbaren, n Mysleri- euse wetenschap, hoofdbestanddeel: aqua d-eslillata." De heer Rose moest om zijn aardigheid lachen, en hij knikte Heinrich met zulk een nederbiLigende vriendelijkheid toe, dat de kw'ast van zijn roode fez hem over bet voor hoofd op den neus viel. Met duim en wijsvin ger greep hij het ding beet, alsof het een muskiet was, en smeet het naar boven. „U vergist zich ©enigszins, meneer Rose," merkte Barenfeld kalm op. „Meneer Pfalz dorf komt hier om in de handelszaak te wor den opgeleid en niet om in de apotheek werk zaam te zijn. In 't laboratorium, misschien óók 'n enkele maal in de apotheek, zal hij alleen dón iets uit te vee-ren hebben, wan neer dit voor zijn opleiding bepaald nood zakelijk is, ter verkrijging van wat meer bi zon dere warenkennis cn wat hiermee In ver band staat. Bovendien dón, wanneer hij over dag over vrijen tijd mocht te beschikken; hebben." „Daarmee wilt u zeker zeggen, dat mijnheer met mij -niets te maken heeft." antwoordde de heer Rose opgewonden. Zijn Turksohe kalmte had hij eensklaps verloren. „Volstrekt niet,* hernam (Barenfeld. vIk wilde u er alleen maar op wijzen, dat me neer Pfalzdorf -onder mijn leiding komt, en natuurlijk ondier die van onzen partoon." „Nu ziet u reeds dadelijk, meneer Pfalz dorf," vSnmigde de provisor, „hoe gewild u is. Als er nog 'n Salomo leefde, dan zou hij u moeten la-ten verdoelenWe zijn er trouwens langzamerhand al aan gewoon ge-< worden, dat meneer Barenfeld, waar ie kan, q$sw>S± <xn de anoihöck." „U vleit me, meneer Rose." Heinrich Pfalzdorf had het gesprek zwij1- goud aangehoord. Wat wilde toch die aap( met zijn roode muts op het hoofd, die zich een air van gewicht gaf, dat de kamer 'er ais hel ware naar rook? Zijn onvcrvalscht karakter kwam 'tegen 's mans wijze van doen in opstand. Die pro visor scheen hem een zeen* onsympathiek? mensch toe. Hij was dan ook blij, toen «dc procuratiehouder zeide; „En nu zullen we meneer den provisos} maar niet langer storen. Dc rust zal hom goed doen. Eigenlijk is hem ook 'n to zware Kast op <le schouders -gelegd Zij -groetten «al buigend en lieten den hoeat. Rose alleen alleen met zijn divan,, met zijb sabels, waaiers on vrouwen handschoenen,, ah lee-n met zijn wraakzucht! Met grootie stappe» liep het heerschap door de kamer, d&nrkt© daarna het gelaat in een handschoen, -blijkr baaT met het doel om dn zulk een reine,' vrouwelijke atmosfeer zijn kalmte te herkrij gen, maar s prone vervolgens we dier op, rol lend zijn woeste oogen, om leen sabel van dch wand te rukken cn hiermede -herhaaldelijk, dapper, in de lucht to houwen to de richting van dc -gesloten deur. „Daar!Daar!'Daar! Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1