If\ 190 PM f „DE EEMLANDER". Woensdag 8 Januari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. lld* Jaargang. li 13J pf pi P 1 rl M Vil Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amerefoortf l.OO. Idom franco per post- 1.50. Per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVER TEN TIEN: Van 15 regels.. f 0.50# Elko regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto lottors naar pl latsruimto. Voor handol on bodrijt bestaan zoor voor dool ige bepalingen tot hot horhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Keno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De vredesonderhandelingen. Het was niet te verwachten, dat de zitting der conferentie van eergisteren de vredes onderhandelingen verder zou brengeu. Het cenige wat men kon hopen was, dat de on derhandelingen niet zouden worden afgebro ken. Dat is bereikt. Dank zij de bemoeiingen van de groote mogendheden, is het gevaar afgewend, dat deze zitting de laatste van de I conferentie zou zijn. De Turken hadden op sommige punten gewijzigde instructiën ge kregen, maar die hielden niet den onvoor- waardelijken afstand van Adrianopel in, die verleder Vrijdag door Danew, den eersten Bulgaarsch. gemachtigde, was verlangd. Niettemin heeft deze zijne aankondiging, dat de onderhandelingen zouden worden afge broken, als de Bulgaarsche eischen onver vuld bleven, niet waar gemaakt. Men heeft de zitting niet verdaagd, want dal was niet wel mogelijk na de dreigementen, die waren voorafgegaan- maar men heeft haar geschorst. Toen de Turksche gevolmachtigden hunne tegenvoorstellen hadden ingediend, hebben de bondgenooten hen beduid, dat de bespreking van deze voorstellen tot niets zou leiden. De verdere behandeling van de zaken is daarop geschorst en de zitting is gesloten, maar niet- officieel zijn de gedelegeerden nog eenigen tijd bij elkar gebleven. Van de zijde der bondgenooten wordt hunne houding zoo verklaard, dat zij uit respect voor Europa, niet dadelijk het einde van de conferentie en de hervatting van den oorl hebben aangekondigd, om aan de mogendheden tijd te laten de Portc tot verder toegeven gezind te maken. Zij hebben de mogelijkheid open gelalen, dat de con ferentie weer bijeenkomt, als het oogenbiik daarvoor gunstig is. En ook Turkije heeft den weg te' verder overleg niet afgesneden, want onder de instructiën, die de 1 urksche gevolmachtigden Maandag vóór vier uur na middag hebben gekregen, behoort niet die om Londen te verlaten. Men kan dus weer bijeenkomen. Ieder oogenbiik bestaat de gelegenheid om het be slui! lot schorsing van de conferentie op te heffen en met de beraadslagingen voort te gaan. Wanneer zal dat geschieden? Mis schien reeds spoedig, want te oordeclen naar wat verluid' omtrent den toestand in de be legerde vesting, schijnt de capitulatie van Adrianopel noj slechts eene kwestie van dagen te zijn. In Londen verwachtte men eergisteren dat Adrianopel t hoogstens nog tien dagen zal kunnen volhouden. Een bericht, dat de Frankf. Ztg. uit Solia onlviug, doet verwach ten, dat ue beslissing nog spoeuiger zal val len. Daarin wordt melding gemaakt van eene bijeenkomst, die gisteren zuu plaats hebben van Turksche en Bulgaarsche gemachtigden op céne plek voor de vesting. Aan die bij eenkomst op verlangen van Sjukri Pacha, den commandant van ue vesting, belegd, werd een beslissend karakter toegeschreven. Men verwachtte eene spoedige capitulatie, te meer omdat men kennis droeg van een radio- telegram, Maandag door den veslingcom- mandant aan den grootvizier gezonden, waarin de toestand van de vesting ais red deloos werd aangeduid. Als capitulatie is geschied, dan veran dert met cén slag de geheele toestand. Adrianopel is dan als strijdpunt uitgescha keld; hel is Bulgaarsch bezil geworden. Dan blijven als strijdpunt alleen nog over de eilanden in de Egeïsche zee. Die zijn thans, wanneer 11.11 builen rekening laat de in den onafhankelijkheidsoorlog door de Grieken verkregen eilanden, gescheiden in twee groe pen: 1. Dc eilanden, die door Italië bezet zijn in den Ilaliaansch-Turkschcn oorlog, 2. de eilanden, die de Grieken hebben bezet in den tegenwoordigen oorlog. De bondgenoo ten hebben al deze eilanden als oorlogsbuit opgeëischt, op grond, dat de door Italië be zette eilande door de Grieken genomen zou den zijn, als zij niet door Italiaansche troepen waren bezet. Turkije weigert al de eilanden af te slaan; nog eergisteren heeft de Porie die weigering herhaald; zij wil alleen van hare rechten op Kreta afstand doen, als het prijs geven van geen der overige eilanden van haar verlangd wordt. Hier bestaat dus voorshands nog een wijde klove, die heide artijen van elkaar scheidt. ]>e JSnlkau-ooi-log;. Ween en, 7 J a n. De diplomatieke krin gen zijn liedx-n nog optimistischer ten aanzien van de vredesoiiuerhandoiingen in Londen, smts de zitting van gisteren, waarin het ze ker schijnt, dat men aan beide kanten weinig gezind schijnt te zijn de vijande.ijkheden te hervaitle 11. Het ollicieuse FremÜenuiatt is van oordeel, dat de zitting van gisteren, on danks alles, zich -door eexie vredelievende ontspanning kenmerkte. Rome, 7 Jan. De bladen bevatten een telegram uit Londen, inhoudende dat men in de diplomatieke kringen verzekert, dat dc mogendheden van den driebond er voor zul len opkomen, dat behalve de hel dichtst bij de Dardanellen gelegen eilanden Chios, My- Lilene, Kos en Rhodos onder Turksche sou- vereiiviteit zullen moeten blijven. Aan de be woners zullen waarborgen gegeven worden van een vrijgevig bestuur De nota, die als antwoord op het ultima tum van de bondgenooten in üe zitting der vredesconlerentie van verleden Maandag door Recind Pacha werd voorgelezen, luidt aldus „In de nota, die ons in de laatste zitting werd voorgelegd, hebben de gevolmach tigden ons verwelen, dat wij van de uiLkomst van de oorlogsopera liën geene r.olilie Jhebbeu. genomen. Wij staan daaren tegen op het standpunt, dat wij belangrijke gehiedsconcessiên henben gedaan. Beha.ve in twee gevallen hebben wij aiie voorwaarden van de bondgenooten aangenomen. Men heeft van ons verlangd, dal wij in de plaats van de ten westen van Adrianopel gelegen, aan de bondgenooten afgestane vilajcls het woord ..liggende" in plaats van „bezette" zouden stellen. Daardoor hebben de bondgenooten zelf toegegeven, dat een deel van het gebied, waarvan zij de overgave verlangen, zich fei telijk niet in hunne handen bevindt, in den meest verzoenlijken geest hebben wij echter rekening gehouaen met deze eischen van de bondgenooten. Als con tra-prestatie voor a' deze concessiën hebben de gedelegeerden geene enkele aan ons gedaan. Wanneer wij de overgave van Adrianopel weigeren, dan doen wij dit omdat zij, afgezien van andere «•edenen, reeds daarom onmogelijk is, omdat anders de Dardanellen niet meer beveiligd zijn. Kortom wij leggen er nadruk op, dat wij hier gekomen zijn met hel vaste voornemen een duurzamen vrede te vestigen, waarvan de voorwaarden vriendschappelijke betrekkin gen mogelijk zouden maken en die voor de zakelijke betrekkingen van beide partijen van voordeel zou zijn. Wij zijn heden eolilcr be reid, discussie te voeren over eene grenslijn tusschen Turkije en Bulgarije, mils deze grens Adrianopel laat bij het Turksche gebied. Om een verder be\yijs van onze vredelievend heid te geven, zijn wij bereid Kreta aan de bondgenooten af te staan, maar dan onder voorwaarde, dat verdere, namelijk Egeï sche eilanden, van ons niet worden verlangd, Wanneer ondanks deze reusachtige opoffe ringen de bondgenooten weigeren in dien zin mot ons te onderhandelen en liever de on derhandelingen afbreken, dan korncu alle ge volgen van dit afbreken op hep neer. En in dat geval verklaren wij alle concessiën, die wij tot dusver hobben gedaan, voor nietig en van onwaarde." Van Bulgaarsche zijde werd, aan den cor respondent van de Vossische Ztg. verklaard, dat dc schorsing van de zitting der confe rentie wel een onderbroken van de vredes onderhandelingen beteekent, maar den wa penstilstand handhaaft. Verder wordt van die zijde als redenen, waarom de Bulgaren niet van Adrianopel kunnen afzien, hel vol gende opgegeven: 1. Het viiajet is met Bul gaarsch wapengeweld veroverd en bevindt zich in het feitelijke bezit van de Bulgaren. 2. Het grootste gedeelte der bevolking van Adrianopel is van den christelijk, n gods dienst en niet mokammedaansch. Bovendien moeten de Bulgaren dc rechtsmacht over de Bulgaarsche bevolking hebben, die een groot deel van het viiajet uitmaakt. 3. In het viia jet Adrianopel hebben dc Bulgaarsche troe pen de grootste verliezen geleden. 4. Het be zit van Adrianopel is voor Bulgarije hierom van het grootste gewicht, omdat de als strategisch gewichtig grensstation in aan merking komt. De beteekenis van Adrianopel en Kirkkilisse als strategische stations heeft juist deze oorlog bewezen en bijgevolg mo gen deze steden onder geene omstandigheden in handen van de Turken gelaten worden Dc inbezitneming van Adrianopel door de Bulgaren is noodig omdat de spoorwegen, die hun weg naar de Egeïsche zee nemen, allen door Adrianopel gaan. Deze lijnen moe ten in handen van de bondgenooten over gaan, en dat zou onmogelijk zijn als de Tur ken Adrianopel behielden. Londen, 7 Jan. De conferentie van ambassadeurs komt heden namiddag bijeen in het Foreign Office, om den toestand te on derzoeken, die ontslaan is door de onbe- r aaide schorsing van de vredesonderhande lingen. Reuter verneemt, dat de ambassadeurs nu instructiën afwachten van hunne -^spectieve regeeringen in antwoord op de lijst van wenschen, gezonden aan de verschillende hoofdsteden na de vergadering van Zaterdag van het Foreign Office, waarin werd behan deld de weg, die door dc mogendheden moet worden gevolgd om eene schikking tusschen de oorlogvoerenden te bevorderen. Konstnntinopel, 7 Jan. De prefect, de Armenische kapamachian, enz. zijn ver moord. De ministers van oorlog en van buitcn- landschc zaken hebben zich met een bijzon- dercu trein naar Hadcmkcui begeven. De ministerraad heeft ten huize van den grootvizier Kiamil Pacha den toestand be sproken, die is ontstaan door de onderbre king van de vredesonderhandelingen. K 0 n s t a n t i n 0 p c 1, 7 Jan. De opper bevelhebber Nazim Pacha en dc minister van bifcitenlandsche zaken Noradunghian zijn heden met een bij zonderen trein vertrok ken, om eene ontmoeting te hebben met ge neraal Savow, den Bulgaarschen minister van oorlog. Zij keerden des avonds hier te rug. P a r ij s, 8 J a n. De Excelsior bericht uit Londen, dal, voor hel geval dat de collec tieve stap van dc groote mogendheden in Konstanti 110pel onvruchtbaar mocht blijven, de mogelijkheid in overweging is genomen van eene internationale vloot demonstratie voor Konstan li nop el. R o 111 e, 7 J a n." De Secoio brengt inlich tingen, waaruil blijkt, dat Italië zich inet kracht zou verzetten tegen dc inzichten van Oostenrijk belreflende Skulari als strategi sche positie voor Montenegro, waarvan dit land de mogelijkheid zou overwegen van eene uitwisseling in ruil tegen den afstand van den berg Lovcen aan Oostenrijk. Daar door zouden de versterkingen van de Bocclie di Callaro, die nu beheerscht worden door den berg Lovcen, al hunne strategische waarde terug krijgen. Daardoor zou het evenwicht verstoord worden ten koste van Italië. De>ze reden moet, volgens de Secoio, ten slotte de Italiaansche regeering bewo gen hebben aan Oostenrijk te doen begrij pen, dal in deze kwestie de belangen van Italië in strijd zijn met de zijne. Volgens mededeelingen, die de Politische Korrespondenz uit Bukarest heeft ontvangeu, is het zeker, dat de Ru-menen zich niet vreed zaam zouden neerleggen bij een stellige wei gering om hunne aanspraken te erkennen. Tot aan deze uiterste grens zijn er echter nog genoeg mogelijkheden om zich met el kaar te verslaan. Men is in Bukarest gezind, den naburigen staat nieuwe klaarblijkelijke bewijzen te geven, dat men bereid is zich met hem te verslaan in de kwestie van de Koelzowalachen en van de grensverbetering. Rumenië i6 bij zijne politieke beteekenis in de tegenwoordige krisis ©n met zijn krach- lig leger in staat eene tegemoetkomende hou ding aan te nemen, die allerminst door dc Bulgaren zelf verkeerd zal worden uitgelegd. Men neemt aan, dal deze zich er van bewust zijn, dat het niet zou beantwoorden aan de lot dusver door ben gevoerde politiek, die zich steeds aan de werkelijkheid heeft aan gepast, als zij zich don kracbligen noordelij ken buurman tot vijand maakten. De Rumeensche minister Take Jonescu, die nu in Londen vertoeft, is tegenover een me dewerker van de Matin opgekomen tegen de bewering, dat Rumenië een soort fooi van Bulgarije verlangt. Hij zeide: Wij verlangen eene voor 011s in gcugral.sch en strategie* opzicht gewichtige grensverbetering, wau de Balkan-oorlog bracht ons een klam blijk#-, lijk verlies toe. In Macedonië leven 100,000 Buittenen, die tot dusver hunne nationaliteit konden bewaren, maar onder liet nieuwe ré gime in het Bulgaarsche, Grickscho of Ser vische volk zullen opgaan. Deze 400,000 Ru- menen gaan dus voor ons verloren. Maar ook in politiek opzicht is onze eisch gerechtvaar digd, want wij hadden den oorlog kunnen verhinderen. Dank zij onze onzijdigheid, kon- den de BaLkanslalen hun gebied door de landen van Europecseh Turkije vergrooten. S 0 f i a, 7 Jan. De minister van financiën Theodoros gaat naar Petersburg 0111 som» mige kwestiën van iniancieclen aard te rege len. Men verklaart voor geheel ongegrond het beriaht uit Engelsche bron, dat het sluiten van eene Buigaarsch-Rumeeusche overeen komst aankondigt, waarbij Bulgarije een strook gebied aan Rumcnie zou afstaan en eene schadevergoeding zou storten. Wee non, 7 Jan. Lit Petersburg wordt aan de Reichspost bericht, dal er overeen stemming zou bestaan tusschen Rusland en Dui-tschland over de verdceiiitg van Klcin- Azic in invloedssferen. Rusland zou Armenië, Koerdistan 011 liet gebied van de Zwarte zee krijgen, waar reeds een 1-ransel» sjioor weg programma is vastgesteld. Engciand zou Syrië, Palestina, Arabic en ipótainië krij gen. De Duilsclie belangen, uic van uitbui tend econoniischen aard zijn, en de Fi aiiscbc belangen in Syrië zouden een onderwerp van definitieve regeling zij 11. Frankrijk. P a r ij s, 7 J a 11 .In den heden morgen iu het Elysée gehouden ministerraad heeft dc president der republiek het besluit onderlce- lcend, waarbij dc Senaat cn de Kamer den I7cn tc Versailles worden bijeengeroepen om een president der republiek le kiezen Italië. R o m e, 7 J a n. De Messagero bericht» dat- gisteren te ltoccagorga bij Pilerno een geveoht is voorgekomen tusschen soldaten en betoogers, dal van meer beteekenis is dan men aanvankelijk had gemeend. Er moeten 5 dooden en 40 gewonden zijn. De belooging was gerioht tegen liot gemeentebestuur; dc oorzaak was de gebrekkige organisatie van den gezondheidsdienst. Volgens de Popoio zijn er slech's 2 doodei> en 4 gewonden gevallen. De Italiaansche gezant In Konstantinopet heeft bezwaren ingebracht legen hel voort durend verblijf van eenigc honderden Turk sche geregelde soldaten onder Azis Bcy in Cvrcnaika. De Portc antwoordde, dat zij sinds lang den aftocht van deze soldaten had bevolen, maar niet de middelen bezat om tot dien aftocht te dwingen waarlegen de Be- dioeïnen, sedert Bnver Bcy heimelijk verdwe nen is, zich verzeilen. Nadat de militaire organisatie van Tripolitanië zal zijn voltooid, zijn er nieuwe militaire maatregelen te ver wachten tegen de Bedoeïnen, die zich blijven verzetten tegen hot Italiaansche gezag. Spanje. Cerbèrc, 7 Jan üe werklieden van den spoorweg MauresaBerga hobben kennis gegeven, dat zij zullen slaken. De beweging zal den 13en Januari beginnen. Veel goeds ©n edels wordt reeds in de kiem verslikt, uit vrees, dat de menschen er om zuilen lachen; valscbe schaamte weer houdt menigeen het kwade te laten en 't goede te doen. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 10 naar het Hoogduitsoh door J. L. VAN DER MOER. De apotheker trad binnen. „Goeie morgen, heeren. Wel, meneer Baren feld, heeft u 111e vrind Pfalzdorf al onder han den genomen? Dat is uitstekend. Men moet de zaken a-ltijd maar dadelijk flink aanpak ken." Hij klopte Ileinrich, die bescheiden terzijde was gaan staan, vaderlijk op den schouder in nam vervolgens de brieven eens op. „Is er wat bizonders bij, meneer Baren- leld?" „Er zijn enkele mooie bestellingen bij. De zaak gaat omhoog." „Zoo. gaat ze omhoog? Nu, dat is goed dat ze omhoog gaal. Ik heb allen lol voor uw ijver Maar u moogl toch wel goed toezien, dat a me, bij de uitbreiding van de clientele, geen onsoliede afnemers bezorgt Klein maar fïja ook nog zoo kwaad niet in elk ge val secuurder." Barenfeld streek even met de hand over zijn baard. „De nieuwe relaties zijn prima. Ik ben niet gewoon om iets overijld le doen." „Dat is me ook zeer aangenaam, meneer Barenfeld. neem me niet kwalijk. Maar voor- loopig hetb ik, om zoo te zeggen, er óók nog belang bij. Maar ik wil u niet langer storen. Alleen zou ik Pfalzdorf wel even willen mee nemen naar boven, om hem aan de familie voor te stellen." Barenfeld maakte een lichte buiging en ging met zijn bestelboek naar het magazijn, om daar een en ander met Dorus af te spre ken. Op een gebaar van den patroon, dat een uitnoodiging moest voorstellen, volgde Ilein rich hem de trap op. Zijn hart klopte 6nellcr en harder dan gewoonlijk. Tot nu toe had hij nog slechts weinig dames ontmoet, en daar om overdacht hij onderweg nog even welke houding hij eigenlijk zou behooren aan te nemen. Maar hij kwam tot geen besluit. De zoetige medicijn-luoht, waarvan het gansche huis scheen doortrokken le zijn, belette hem als hel ware geregeld te denken. Die luóht beklemde hem bepaald. De apotheker opende een deur en noo- digde hem uit binnen te treden. Hij bevond zich nu in een groote, met hruin papier behangen kamer. Op een sofa, achter de theetafel, zat een dame van mid delbaren leeftijd met een nog vrij slank fi guur. Zij had een wil muisje op de bruin© haren. Het was de vrouw dc'6 huizes, diie met angstige blikken haar beide zoontjes gade sloeg, die druk bezig waren den room van eikaars melk te scheppen. De slanke gestalte van Lisa leunde tegen de piano, (het eenigc luxe-meubel in het vertrek. Zii droec een elegante, lichte morgenjapon en had hel haar heel eenvoudig gekapt, van voren met ze©r veel krulletjes. Met haar groote grijze oogen zag zij den binnentredende met volle be- langsteling aan. „Dit is nu Pfalzdorf," sprak de apotheker, die een vijand van beleefdheidsvormen was, droogjes, en liet het aan de anderen over nu maar nader kennis te maken. Met een hoofd als vuur stond Heinrjrb midden in de kamer, voor hel oogenbiik niets hetèrs t>e weten dan een paar diepe buigingen voor de dame-6 te maken. De eerste ontdekking, welke Lisa hierbij deed, was, dat die Pfalzdorf een verduiveld knappe jongen was, met donker haar en don kere oogen en met de eerste donzige uit spruitsels van een donker baardje. Daarbij rijzig gebouwd. Zij trad op hem toe en bood hem de hand. „Wees welkom in ops huis, meneer Pfalz dorf. Papa maakt nooit veel complimenten. Mag ik u voorstellen: Mama; deze twee ben gels zijn mijn broertjes, en ik zelve ben dus de dochter 'des huizes." „U is he«l vriendelijk," stamelde Ilein rich. En niet wetend wat h" verder doen zou, staarde hij het mooie meisje strak aan en hiekl (haar hand zoo lang in de zijne, tol zij die zeil terugtrok. Nu trad hij nader om mevrouw de hand te reiken en vervolgens den jongens, die met beide handen hun bo terham vasthielden, over de stoppelige haren te strijken. Max en Moritz, die heelemaal niet gewoon waren om op dergelijke wijze te worden ge- liefdkoosd, keken elkaar aan en begonnen te grinniken. „Zeg eens, jullie daar," riep de vader hun toe. ..neemt maar 'n voorbeeld aan Pfalzdorf 1 Die heeft me waarachtig al zijn Abiturien- ten-examen gedaan, cn hij is pas negen tien. Natuurlijk zullen juTlie God danken, als je je broek in de Unter-Sekunda 2) versleten hebt, wanneer je ten minste vóór d-ien tijd niet aan ouderdoms-zwakte gestorven zult zijn." „Maar, beste Engehbert," viel zijn echlge- noote in, ,,'t zijn immers nog maar kinderen." En om de eer van haar jongens te verdedi gen, voegde zij er bij: „Bovendien heb jij 't zelf toch ook maar bij de Sekunda gelaten, toen je apotheker werdt?" Het scheen dat de tegenwoordigheid van een vreemde haar moed aanwakkerde. „Lieve Marianne," antwoordde de apothe ker, hevig gesticuleerd, „die opmerkingen zou ik liever achterwege laten. Zoo iets is werkelijk niet geschikt om den eerbied van de jongens jegens mij te vergrooten.Kom, Pfalzdorf, willen we gaan?" Voondait de deur achter hem dichtviel, had Heinrich juist nog even lijd om op te mer ken, dat Mevrouw Friedrich een hooge kleur kreeg en dat een spotlach om de lippen van de jonge dochter zweefde. Terwijl hij als eer slaapwandelaar dc trop afliep, hoorde hij den patroon nog slechts zeggen: „zoo, ga nu maar vlug aan 't werk." Bened^p aan den trap ontmoette hij Dorus, die hem naar het magazijn bracht, waar Ba renfeld op hem stond te wachten. Hier. waar de luoht bezwangerd was van allerlei geuren, kwam hij spoedig in een ge heel andere stemming. Alle mogelijke spe cerijen, zoowel uit het Morgen- als uit het Avondland, lagen overal opgestapeld. Hier f) Eind-examen. 2) Sekunda is in Duitschland de tweede klasse (op één na de hoorsle) van ccn rymnasium. (VertJ geurden de kamille en de pepermunt in groote balen, en verspreidde zich de geur van gedroogde laurierbladeren, waarmede vclo zakken waren gevuld. De valeriaan trok de menschen minder aan dan de kalten; hel nieskruid deed iemand hoesten en niezen, en, als mummies verpakt in grof linnen, lagen daar in de donkere hoekjes wortels, zooals de bloedstelpende arnika en het sappig* zoethout. Door een kleine deur kwam men in de overige afdeelingen van het magazijn. In de eerste waren meer fijne arlikclcn onderge bracht, als: geurige, donkere vanille, bittere en zoete amandelen, gekristalliseerd citroen en oranjeappel-sap; in de tweede: honderd* soorten van scheikundige stoffen. En in de derde afdeeling waren de vergiften opge borgen. Onder een houten afdak stonden in rij cn gelid groote korfflessolien met salpeterzuur zoutzuur en zwavelzuur, stoffen die een zeer onaangenamen invloed op de kleeren konden uitoefenen, zooals Dorus verklaarde. In c©n reusachligen kelder lagen ibuik aan buik tal van vraten met goudgele olijfolie, blanke en bruine levertraan, verschillende soorten (ho nig en siropen. Aan het uiterste einde van de plaats was nog een kelder, waarvan do deur van zwaar ijzeren beslag was voorzien. „Dat is de brandvrije," merkte Barenfeld op. „Daarin bewaren we licht onlbrandbare vloeistoffen, als benzine, ether en spiritus, Men mag er nooit met licht in komen, want dit zou een verschrikkelijke ontploffing kun nen veroorzaken. U begrijpt dat er rich al tijd gassen ontwikkelen." Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1