H 1 !S\ 135 El',e Jaargang. FEUILLETON. Jonge Liefde. m DE E EM LAN DER". Maandag 13 Januari 1913. BUITENLAND. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf Idem franco per post1 Per week (mot gratia vorzekering tegon ongelukken) - Afzonderlijke numraors <M>5. Do 7.0 Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advortentiön gelievo men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in to zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PB IJS DER AUVERTENT1EN: Vnn 15 regelsf *>..10. Elke rogol moor0.10» Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbotnling. (Srooto lettors naar pluatsruimto. Voor handol on bedrijf bestaan zoor vooidooligo bopalingon tot liet herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De üpeïïesbemoekïngen. Dcu lien December van liet vorige jaar hield de vredesconferentie in Louuen liare 'jersle bijeenkomst; zij is neüen dus juist 0011 maand oud De krisis, aarin de onderhan delingen over den vrede zien bevinden, loont echter; gecne verandering. De Turiisclie ge delegeerden hebben in cle laatste zitting van de conlcrcnlie ontiervonucn üoc beslist ue ge- dclegeerden van den BaiR.ahbond vasthouden iaan den wil, (lal Adrianopcl Buigaarseh zal worden, Harerzijds steil de Purte üuanegen- iover manilestalicn, die getuigen, dat zij on wrikbaar blijft in haar oesluit om Adriano- pel liic-t prijs le geven. Ais de cireinaire van 'J dezer van de Porie aan hare vertegenwoor digers 111 hel buitenland leLeriijk inuest wor den opgeval, dan zouden ue 'iurkscue gede- Itgi crucn heden reeds op de terugreis naar Ivonstantinopei Zijn. Zoover is het nog niet, maar hier beneden vindt men hel beiient, dat hun het reisgeld is toegezonden. Zij kunnen dus reizen. Heden zal de collectieve nota van de grootc mogendheden in Konslantinopel worden overiiaridigd. In het belaag der eenstemmig heid van hun optreden hebben de mogend- iïcdcn zich "bepaald tol het hoofdgesclnl- juntde kwestie van den aistand van Adria- ïopcl. Door de voorstellen, uie acze nota be vat, moet dc afstand van deze stad, die hun zoo 11a aan het hart gaat, tien Turken gemak kelijk gemaakt worden. Ilunne nationale en godsdienstige gcvoe.igiieid zal zooveel moge- ijk ontzien worden. Dreige...enten van wel ken aard ook beval deze nota nietvan de aankondiging ccner vlootdemonslralie is niets bekend Het uitzicht wordt aan Turkije geopend op dc goede diensten van de mo gendheden voor zijne toekomstige co'nsolida- lif, en er word), aangetoond hoezeer in Tur kije's eigen belang hel spoedige tol stand komen van den vrede en dus het prijs geven van Adrianopcl wenschclijk is. Welken indruk zal deze nota 00 de Portc maken? Dat zal wel voornamelijk alhangen van den toestand der belegerde vesting. Van Bulgaarsche zijde blijft men verkondigen, dat de noodzakelijkste levensmiddelen en ge bruiksvoorwerpen beginnen te ontbreken en dat dus de val "an de vesting slechts eene kwestie van dagen is. Aan den anderen kant komen er telkens berichten over de kracht van de militaire partij en over de agitatie, die zij in Konslantinopel voert. Eene oplos- ring, die geen eervollen uitweg voor de Porie zom opleveren, zou in Ivonstantinopei kunnen leiden lol eene uitbarsting, die voor de rust n Turkije gevaarlijk kon worden Wanneer !e Porie eene vesting prijs geeft, die een zoo schitterend voorbeeld van voUiarding en elöcnmoed heeft gegeven, dan stelt dc hcer- ehende partij in Konslantinopel zich bloot aan de aanvallen van de Jong-Turkcn, wier •nrnhang met den dag in kracht toeneemt, •lisschien is uil deze bkmenlandsche moeie- ijkheden de circulaire van de Porie te ver- naren, die hel aanstaande vertrek van dc Turksche gevolmachtigden aankondigt. De osc van standvastigheid naar buiten is mis schien noodig 0111 in het binnenland dc rust le hand-haven. In dc nota van de mogendheden wordt de kwestie van dc Égeïsohe eilanden niet aan geroerd. Aanvankelijk werd gezegd, dat ook dit punt zou wórden behandeld. De conclusie ligt dus voor de hand, dal dc mogendheden 'l nog niet eens zijn kunnen worden over concrete voorstellen belreffcnde het lol van deze eilanden. Aan de Frankf. Zlg. wordt uit Berlijn geschreven, dat men in welingelichte kringen niet gelooft dat deze kwestie on overwinnelijke bezwaren zal opleveren en tot een conflict zou kunnen leiden, evenmin als men in de kringen, waar men met kennis van zaken maar ook kalm dc ontwikkeling van de zaken beoordeelt, dit gelooft van de verschillende andere zeer moeiclijkc kwes- liën, die in verband met den Balkanoorlog en het sluiten van den vrede onder medewer king van dc mogendheden nog zullen zijn lc regelen en waarbij dc belangen van dq mo gendheden op verschillende wijzen betrokken zijn. !>e Ce l Li n je, 11 Jan. De in Tarabosch be legerde Turken deden gisterenavond een uil- val in de richting van öblik. Ze leverden een kracliligen aanval op de Montenegrijn- sclie voorposten en het centrum van de zui delijke divisie der Montenegrijncn. De Mon- tenegrijncn openden een hardnekkig vuur. Het gevecht duurde van 's morgens lot één uur in den namiddag. De Turken sloegen in wanorde op de vlucht, tal van gewonden achterlatende. Dc verliezen der Montene grijncn zijn onbeleelcmend- Ce 11 i 11 j e, 11 Ja 11. (Officieel). Dc Turk sche troepen, die op den berg Tarrabosch garnizoen houden, vielen 'gisteren dc voor posten aan van het zuider Monlenegrijnsche leger. Dc aanval werd afgeslagen zonder ver liezen voor dc Montenegrijncn. De toestand van Skutari moet netelig zijn. A l h e ne, 11 Jan. Hit Corfu wordt be richt, dat hel dorp Keramissa, in Epirus, ge heel verwoest is door Turken en Albaneezcn. Dertig vrouwen en kinderen zijn vermoord, verscheidene vrouwen en kinderen gevan gen gemaakt. De. dorpen Arakova, Clilomo, Maloeko, Kokkino, Revcni, Lithari en Aliko zijn ge plunderd en in brand gestoken. Athene, 11 Jan. Het ministerie van oorlog bericht, dat heden voormiddag om 9.20 de Turksche vloot werd gesignaleerd. De Grieksehe vloot kwam dadelijk, maar de Turksche schepen voerden bewegingen uil voor de straat lot 2.30 namiddags, toen zij Leruggingcn in de Dardanellen, zonder in volle zee le lcomen. Saloniki, 11 Jan. Ilct gerucht loopt, dal de Bulgaarsche regeering den militairen gou verneur te Serres heeft laten weten, dal de stoornis in den dienst van de vreemde post kantoren le Kavalla en Dedeagatsch tijdelijk zijn en gemotiveerd door militaire overwe gingen. De bedoelde postkantoren zullen in werking kunnen blijven. Dc Bulgaarsche autoriteiten hebben last gekregen de consu laire autoriteiten van Oostenrijk en Frank rijk hiervan in kennis te stellen. De uit Saloniki afkomstige muzelmannen, die in Konslantinopel gevestigd zijn, beraad slagen met talrijke naar dc hoofdstad ge vluchte geloofsgcnoolcn over het' zenden van eene deputatie naar Londen, die bij staats secretaris Grey en de ambassadeurs slappen zal ondernemen over jle toekomst van Salo niki. Daar de meerderheid van dc bevolking van Saloniki uit mohammedanen en israëlie- ten beslaat, zal de deputatie' verlangen, dal Saloniki in eene vrijhaven zal worden ver anderd en als zoodanig of in liet beril van Turkije zal blijven, óf geïnternationaliseerd zal worden. Konslantinopel, 10 Ja n. De Jong- Turksche oud-afigevaardigde II aid ar heeft d. 1 sultan oen telegram gezonden, waarin hij zegt: Daar de natie besloten liêefl de sul fa ngra ven in Kosso.vo en. Adrianopcl niet in handen van 'den vijand Le laten, verzoek ik Uwe Majesteit de regeering aan bekwame haaiden over te 'dragen en den oorlog voort te zetten. De oecumenische patriarch heeft eene com- misvsic benoemd waartoe ook twee Grieksehe oud-afgevaardigden bchooren, die eene voor de vredesconferentie cn dc gezontcnconfc- reinbie in Londen 1) es temde memorie moet op stellen, waarin wordt uitgezien hoe de trochlea van dc Grieksehe bevolking in de laaiden, die bij Bulgarije en Servië zullen worden ingelijfd, zouden moeten worden be schermd. IC o n s t a n l i 11 0 p c 1, 11 Jan. Men vei - zekert, dat dc commandant van de vloot in de Dardanellen zijn ontslag heeft genomen, omdat hij niet de verantwoordelijkheid op zich wil nemen van cene nieuwe aanvalsbe- weging legen de Grieksehe vloot. Dc diploma lietoe leringen slaan geen geloof aan liet gerucht van een Turksch-Rumecnsch accoord. Dc Turksche kringen begrcelc-i] mol vol doening de spanning in de Buigaarseh-Ru meensche betrekkingen. Men heeft aan de Turksche gevolmachtig den in Londen dc reiskosten voor de terug reis gezonden. Dc minister van financiën hoeft besloten on middel Lijk drie rnillioen Turksche ponden schatkistbiljetten uil tc geven. De finaricicc- lc toestand is weinig bevredigend. IC 0 11 s t a n t i n 0 p c 1, 12 J a 11. De minis terraad onderzoekt de vraag der bijeenroe- ping in het keizerlijke paleis van eene natio nale vergadering, gelijksoortig met die, wel ke in 1878 word bijeengeroepen door Midhal Paclia, om daaraan dc door den Balkanoor log le berde gekomen kwesiiën en de dooi de regeering gevolgde polilick lc. onderwer pen. Athene, 12 Jan. De Mcssagcr d'Athè- nes zegt, dal Griekenland dc eilanden in Europa niet zal prijsgeven. Ilct wil niet liet schouwspel geven ,dat christelijke stalen aan Griekenland door geweld de zuiver Grieksehe landen, die liet veroverd heeft, ontnemen. Belgrado, 11 Jan. Uit Uskub wordt aan de Pravda bericht, dat (5000 gewapende Albaneezcn bijeengetrokken zijn in de om streken van Elbassan cn den strijd legen de Serven uitriepen. De Servische militaire posten in Albanië melden dc oprichting van gewapende Albancesche benden. Belgrad 0, 12 Jan. Eene officieuse no ta verklaart het bericht ongegrond ,dal de Albaneezcn in Dibra twee Servische com pagnieën, die waren uilgczonden 0111 hen te ontwapenen, zouden hebben vernietigd. Slechts enkele op zich zelf staande benden zijn in conflict gekomen niet Servische deta chementen. Een deel van de rebellen is ge vangen genomen; and-eren zijn gevlucht en worden door dc Serven vervolgd. P a 1- ij s, 11 J a n. De nota, die in Londen is opgesteld door de ambassadeurs, is heden naar Konslantinopel overgebracht. De Fran- selic gezant zal zijne handelwijze richten naar die van zijne ambtgcnoolen. IC n 91 a 111 i n 0 p.e 1, 11 Jan. De Porie spreekt tegen, dat Tcwfik cn Recliid Sir Ed- ward Grey vertrouwelijk zouden hebben verzekerd, dal de Portc niet onverzettelijk zal zijn op de kwestie van Adrianopcl cn van dc eilanden. De Porie verklaart, dat haar besluit onwrikbaar is. IC 0 11 s t a 111 i 11 0 p e 112 J a 11De Turk sche gevolmachtigden zullen heden een be zoek brengen aan dc Balkan-gedelegeerden, 0111 hen tc vragen, wal hun laatste woord is. Als het antwoord, dal zij krijgen, bevredi gend is, zullen de werkzaamheden van de conferentie hervat worden. I11 hel tegenover gestelde geval zitllcn dc Turksche gedelegeer den Londen verlaten. liet gerucht van cenc minislcrieclc krisis is onjuist. Konslantinopel, 12 Ja n. De meeste gezanten ontvingen in den namiddag den leksl van dc in Londen opgestelde nota. Zij zullen morgen vroeg bijeenkomen 0111 lc be palen in welken vorm dc stap zal geschieden. Ilct doel, waarmee dc gedelegeerden van dc vredesconferentie Donderdagavond hij den Franschen ambassadeur le Londen lc dinee- ren waren gevraagd, is mislukt. Men had ge hoopt, dat daaruit zou voortkomen dc voort zetting van de conferentie. Nu dat mislukt is, zijn zelfs de best ingclichlen op vermoe dens aangewezen. Op ecno spoedige wedcr- 1 iijeenroeping van de conferentie mug men nauwelijks hopen. Aan de Vossischc Zlg wordt uit Londen geschreven: Met stelligheid is slechts het volgende tc zeggen. De eerste Servische gevolmachtigde Novakowics, die de. laalstc zitting heeft geleid, slaat op het standpunt, dal zijn voorzitterschap met deze zilling ten einde was cn dat dus Recliid I'acha dc volgende zitting moest leiden. Ilct komt dezen dus loc, de volgende zitling hij een le roepen. Wanneer Recliid Paella dc zilling bijeenroept, dan zullen dc gedelegeer den van den Balkanbond aan de oproeping gevolg geven, maar slcchls onder de voor waarde, dal zijne rcgccring besloten heeft lol de overgave van Adrianopcl. Wanneer dc oproepingsbrief deze zinsnede niet bevat, dan zullen zij niel verschijnen. Dc Turken verzekeren, dal zij: 1. zulk eene oproeping nooit zullen laten uitgaan, 2. dat zij nooit de eersten zullen zijn 0111 dc zitting bijeen lc roepen, want Novakowics lieefl de zilling afgebroken cn hel ligl dus aan hem haar weder bijeen le roepen. Waaruit dus volgt, dal liet diner bij Cambon zijn doeJ Iicefl gemist. Ilct schip zit vast. De molens van de mogendheden echlcr malen langzaam. Dc toestand is zeer ingewikkeld. De vol gende vier punten maken de hoofdkwestie uit: 1. Dc onderhandelingen tusschen generaal Savow en Nazim Pacha en de capitulatie van Adrianopcl. 2. De vraag lioe de mogendheden van de triplc-cnlcnlc cn die van den driebond er in zullen slagen de zoozeer uilcenloopende meeningen in dc kwestie der eilanden van den archipel tot elkaar le brengen. 3. De onmogelijkheid, waarin dc gczanlcn- confcrentic zich bevindt 0111 dc kwes iiën officieel le behandelen. 4. Hel doode punt, waarop (li conl'erenliën in hel St. Ja- mespaleis gekomen zijn. Bij al deze inoeie- lijkheden koiut nog dc gespannen %'riiou- ding lusschcn Bulgarije cn Rumcnië. Recliid Pacha, de eerste gevolmachtigde van Turkije, lieefl aan een interviewer ge zegd, dat hij in opdracht van dc Porie aan Sir Edward Grey lieefl verklaard, dat zijne rcgcering, die van dc door de mogendheden opgestelde collectieve nota kennis heeft ge kregen, den raad van de mogendheden mei zal volgen, maar zal volharden hij hare wei gering 0111 Adrianopcl cn de eilanden af te slaan. De vredesonderhandelingen kunnen eerst weder geopend worden, als dc Balkan- bondgenoolcii aan de Turksche onderhande laars verklaren, dal zij den cisGli van den afstand van Adrianopcl laten vallen. Wordt die verklaring niet afgelegd, dan is de her vatting van de onderhandelingen doelloos en zullen de Turksche gevolmachtigden Londen verlaten. Zeer scherp liet Rcchid Pacha zich uit over cle houding van Europa; hij zei de: ,,Die hou ding is met geen woord le kenschetsen. Men heelt ons de beide armen afgesneden en nu zegt Europa: Dat is niet voldoende, laat u ook dc bccnen afsnijd.n. Nu dan: Neen! Dan is hel altijd nog beter den oorlog le her vatten. Wij zijn bereid tol verdediging van de waardigheid cn de eer van 011s vader* land op het slrjvcld te sterven, maar zelf moord willen wij niet begaan." De opvatting van de bondgenoolcn vindt men uitgedrukt in deze verklaring' van Dancw, den eersten Bulgaarsche gevolmach tigde, aan een dagbladschrijver: Adrianopcl zal Bulgaarsch worden. Hetzij dc bezetting zich overgeeft wegens hongersnood, hetzij dc mogendheden door hunne pressie den af stand krijgen, in ieder geval is Adrianopcl voor Bulgarije zeker. Aan ccn succes van dc diplomatieke middelen geloof ik eigenlijk niet. Maar als dc bemoeiingen van de mogend heden mislukken en de stad zich niet over geeft, dan zullen wij den oorlog weder begin nen en lcomt Adrianopcl door geweld van wapenen in onze macht. Bukaresi, 11 Ja 11. Üc wei ingelich te kringen zijn geneigd de aanwijzing van eene zekere ontspanning tc zien in de offi- cicele mededccling van dc Bulgaarsche rc- geering aan Rumcnië, dal aan Danew is op gedragen dc onderhandelingen met Misliu, die waren onderbroken, weder op lc vatten. Weencn, 11 Ja n. Uit Czcrnowitz wordt aan dc Reiohspost bericht, dal talrij ke Rumencn, die in «de Bukowina wonen, eergisteren een mobilisaliebevel hebben ge kregen cn gisteren naar Rumenië zij. 11 ver trokken. liet standpunt van de regcering van Bul garije tegonover de politieke kwesiiën, die aan de orde zijn, is, volgens een bericht van dc Köln. Ztg. uit Sofia, aldus: Bulgarije zal Het leven alleen is de school van het ■ven. ROMAN VAN RUDOLF IIERZOG naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. e* ,/Kom, K-onrad., geef me de hand. Ik ben heel blij dal wc elkaar weer eens van aange- zicht lo4 aangezicht hebben gezien. Ik blijf nu 'den heelen zomer hier. Alleen doe ik Smisschicn wel eens 'n enlcel snoepreisje, aaineer er 'hier of daar in een van de Resi- nliic-steden dels bizonders te doen mocht j.n. Kom maar eens dikwijls bij me aanloo- 1, als je Dust hebt. Maar laat 't me vooruil en weten, dan zorg dk dat iik thuis ben." Blijf nu nog 11 poosje zitten, 'l is immers Jog vroeg genoeg?" Maar hiertoe was Schoner niel te bewegen. ,Nee, nee, dank je heus oh 1 Je bent heel dag geïnstalleerd, maar 't riekt me hier at veel naar kamille en aiaar „zaken", naar ndel en wandel. Jij begrijpt wel wat ik be- el, Konrad'. Kom dus maar eens gauw, ja? joi-oever 10, eerste étage, keurig kwartier. breng 'dit jongnïensch dan ook mee. U aakt 'n ui'lisitekenden indruk, meneer.e g-Pfalzdorf. Maar hij zeilt ook onder jouw |jpig, Konrad! Nu, adieu! 't Zal me aangenaam itljn jullie le ontvangen." BKeinridh maakte een deftige buiging en be toonde zich zeer vereerd door de uitnoodi- gin£- „Er zijn overigens wel aardige vrouwtjes in de Wille Zwaan. Dat üii.gt bepaald aan 't huis. De SchOners mochten er óók zijn; van daar onze naam in den vergrootenden trap, Ik zag zoocven 'n slanke, pikante verschij ning door de apotheek zweven met 'o sortie over 't hoofd. Verduiveld, dacht ik maar die kamille, weel-je, d'ie kamille! Nu, bonsoiir, Konrad. Wil je misschien zoo goed zijn me even over die hobbelige binnenplaats lc brengen? Als je 'dat niet doen wiilit, dan badt je me daar in Japan ook even goed kunnen laten afmaken, wamt hier breek dik vast mijn nek! A rivederci, meneer Pfalzdorf." Barenfeld |leed zijn gast uil,geleide tol aan de poort, waar hij nog even met der .graaf blec-f pralen. En Heinrich hoorde hum vroo- lijike stemmen als een' heerlijk akkoord uit een ombekende werdld tot dn de kamer door dringen. ITij stond op en rekte zich uit. liet was alsof een sterke, warme stroom, waarvan hij zich geen rekenschap kon geven, hem door de leden voer. Vóór zich zag hij de wijd ge opende poort va/11 dc oneindige, wonderbare wereld, die op liem scheen te wachten. Op hèm, Heinrich PfaJzdo-rf! Illj was -opgetogen over die mensohen en over alles was ze be sproken hadden. En onwillekeurig trad hij voor den spiegel aan den waaid en Qachte zijn e/igen, vain vreugde stralend jong gezicht toe. „Wel, meneer Pfalzdorf, is u zóó in ge dachten verdiept? Hoe bevalt die graaf u?" Heinrich draaide zich snel om en bloosde, loom hij bemerkte dat Barenfeld hem verrast had. „De.... graaf? O.... dal moet, dunkt 111e, '11 buitengewoon mensch zijn! Hij lijkt me wel vroolijk, zoo echt in zijn nopjes, 'l as alsof ie overtuigd i's dal hem nooit iels kwaads kan overkomen." „Ja, hij is a-Hijd zeldzaam optimistisch, Daarom zal ie 'l ook nooit heel ver brengén, ondanks zijn groole bekwaamheden. Zoo'n onbegrensd optimisme is gevaarlijkWilt 11 soms 'n sigaret rooken? Ik heb licclcmaal vergelen ze te presentoeren." Heinrich &lak een sigaret op en ping, op uiitnoodiiging van Barenfeld," weer zitten. „En u's dit huis 't ouwe stamslot Man de grafelijke familie," vroeg hij met groote be langstelling. „Dan kan ik er ook wel in ko men, dal graaf Schöncr zich hier niet zoo héél aangenaam gestemd kan gevoelen „Ja, juist, 'l riekt hem hier te veel naar kamille. Dat heeft u wel gehoord. 'I Is ook niet aangenaam, als men zoo aan de zonden van "t verleden wórdt hcrinn'erd. Die vroe gere hoeren Schoner moeten nog al sterk ge leefd hebben. Deze laatste telg uit dat oude geslacht heeft 'dan ook geen cent fortuin meer. Zijn oenig erfdeel van zijn voorvaderen is zijn graventitel, en hij is ten minste zoo ver standig, hier behoorlijk munt uit te slaan." „I-Ioe bedoelt u dal?" Zulke 'opmerkingen wam&n den eenvoudigen jongen te nieuw, om ze dadelijk te kunnen begrijpen. „Ik bedoel er ,geen kwaad m-ce; maar 't is heel eenvoudig," antwoordde Barenfeld, ter wijl hij een oogenblik aandachtig 'don rook van zijn sigaret nakeek. „Schoner is 'ai amu sante kerel -in gezelschap. In de hoogste krin gen weet de zich uilmuntend te bewegen, cn daarbij beschikt ie over 'n wel versneden pen. Zoo zijn er naluunlijik veel meer in dc wereld, die daarom evenwel loch nog geen goed be zoldigde betrekking ails journalist kunnen vinden. Dc graaf beeft juist door zijm naam 'n massa voor. Zoo 'n adelijke naam werkt als 't Sesam open u in alle Hofkringen on in de kringen in 't bwitenAaaid, waarmee deze in betrekking staan. Aldus valt 'l hem niet moei lijk, bij de hoogst geplaatste personen in audiëntie te worden ontvangen en toegang te krijgen lot -de minis-lcrieel-e kabiaioUcn, waar door hij 'n massa belangrijke zaken veel eer der lc weten komt dan '11 gewoon .sterveling. Voor de groole bladen as ie dus 'n zeer be geerd medewerker. ITij is wal men zou kun nen noemen '11 diplomatieke 'berichtgever commc il faul. De direclie van 'l voornaamste blad hier in dc stad wist dan ook wel drom mels goed wat ze deed, toen ze zich van zijn m c de w erkim g verzekc rdc „Maar u heeft hem immers in Japan ont moet? Zoo als ik hoorde, heeft hij toch eigen lijk aan u 't leven te danken?" „Nu ja, dat zou 'daar wel niet zoo 'n vaart geloopcn hebben; maar ik zal niet zeggen, dat ie cr niet na aan toe was. Die kerels maakten er heusch geen gekheid mee. 'l "Was alweer zijn optimisme, dal hem bij die gelegenheid parten speelde en dat hem er altijd toe brengl er maar op los te zondigen. Hij zal daar na tuurlijk wel 'n liefdes-avontuurtje gehad hebben, en dal fotografeeren alleen maar als een voorwendsel hebben gebruikt. Anders zouden 'die kerels hem niet 'dadelijk zoo kras aangepakt hebben, wdnt cr zijn in Japan ver schillende publieke badiinnlcJulingen voor vrouwen en mannen. Die dnrichtingon zijn er dan" natuurlijk ook naar, zoowel als de „dames." „En u bevrijdde hem uit hun lianden, iriot waar?" vroeg Ilcdinnieh mot stralende 00gen. „Ik kwam regelrecht uit die Duilsche. Ghib en boemeilde nog zoo 'n beetje rond in eert van die verru lekei ij loc Japansdhc parken. Ik was van plan binnen korl 'l land 'le verlaten, t Was al Ja at in -den middag, toen lik, op mijn gemak wandelend, in dc stad terug kwam. Daar zie ik in eens '11 Europeaan, die zich met leeuwenmoed verdedigt tegen 'n troep Japansclie matrozen. Met den stan daard van zijn fotografie-toestel sloeg hij als '11 razende om zich heen. Maar 'tegen dc o ver macht kon ie 't toch niet volhouden- Toen. smeet een van die gele snaken hem 'n voor werp tegen 't hoofd, wat hem even deed 'dui zelen, en ik meende dat nu 't oogcnlbli'k wcQ gekomen was, waarop dk me met dc zaak behoorde le bemoeien. Ik deelde met mijn rotting eenige rake klappen uit cn verschafte mijn landgenoot daarmee 'n beetje'ducht. Nauwelijks merkte hij dit op, of zijn optimis me kwam weer terug. „Voorwaarts! Atla- keerent" riep ie. „Ilic-p, hiep, hoera!" Dc ■laffe kerels liepen daarop wat ze doopen konden. En Schoner drukte mij warm de hand. „Verduiveld!" sprak ie, „daar zou 'n mensch warm van worden in dit klimaat. U is zeker Duitscher? Dit zou dk tenminste op maken uit de wijze waarop <u er op insloeg. Militair misschien?" „Reserve-officier." „IJa, zoo! 'n Kameraad' dus! Kameraad en landgenoot Dat ds me dubbel aangenaam!" Hij stak zijn arm onder -den mijnen cn ver volgde: „Er zall toch in dii't grappige land nog wel 'n fijne flesch te krijgen zijn, om 'n eer- Lij ke overwinning tc vieren?" Wordt vcrvolqd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1