BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. li*. 197 U,ie Jaargang. o DE EEMLAN DER". Woensdag 15 januari 1913. AMERSFOORTSCH DAGBLAD loofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co ABONNEMENTSPRIJS: [per 8 maanden voor Amersfoort f 1*^0. Idem franco per post 1»50« Por week (met gratis verzekering tegen ongolukkon) - O.IO. Afzonderlyko nummers 0.05. I Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols*. f 0.50, Elko regel moerO.IO, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto lottora naar plaatsruimte. Voor lmndol en bodryt bestaan zoor voordoolige bopalingoo tot het horhnald advertooron in dit Blad, by ubonnoniont» Eono circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozonden. Politiek Overzicht. De vredesbemoeiingen. De collectieve nota der mogendheden, die de Porte op het hart moet drukken, dat het oor Turkije onvermijdelijk noodig is vrede U: sluiten op de voorwaarden, die de Ballcan- ndgenoolen stellen: namelijk met prijsgave n Adrianopel en van de eilanden in de Egeïsche zee, is nu in het bezit van de am bassadeurs te Konstantinopel, die haar aan aar adres moeien bezorgen. De nota wordt •ezegd alle deugden te bezitten, die «ene Tgèlijke nota kan hebben. Zij is kort en crachtig, gaat zonder omhaal van woorden echt op het doel af, geeft in duidelijke maar •rnstigc bewoordingen den raad, waar 't om doen is. Andere zaken worden niet aan geroerd. Ook wordt niet gezegd wat de mo gendheden zullen doen als de Porte hun nad in den wind slaat. In den vorm blijven de mogendheden dus 4eheel correct; zij vermijden den schijn, dat ij Turkije liet mes op de keel zeiten. Maar vat de mogendheden nalaten, daarmee be- aslcn zich dc regeeringen van de Balkansta- 11. Zij hebben besloten, dat gelijktijdig niet aanbieding van de nota der groote mo- ndheden de Porie van hunnentwege ccnc nnisgeving zal ontvangen, dat dc vredes- ■mferenlie is afgebroken. Dat brengt, zoo- bekend is, na vier dagen de hervatting in de vijandelijkheden mee. Turkije slaat nu dus voor de keus: den ede te lcoopen door onvoorwaardelijke on- rwerping aan den wil van de overwinnaars l zich bloot te stellen aan de gevaren, die v. voortzetting van den oorlog kan brengen ne derde mogelijkheid is er niet. liet moet Turkije bitter aandoen, dal geen ïkcle poging wordt aangewend om het heen brengen over het zware offer, dat men l wil opleggen. liet „Wee den overwon- cne!" doel men in al zijne zwaarte aan ürkije voelen. Als hel komt tot dc hervat ing van de vijandelijkheden, dan zal dal <ok aan de bondgenooten zwaar genoeg val- IIMaar men heeft niet gemerkt, dat op .zen eenigen druk wordt uitgeoefend. Dal schiedt alleen op Turkije. Het lot van 1 rianopel is door de wapenen nog niet be- iist, en voor het verlangen, dat deze niet .Toverde vesting zal woruen afgestaan, heeft len in de geschiedenis baast geen voor- eeld. Maar op den keper beschouwd, gaat iét hier voor Turkije minder om een levens gang dan eene kwestie van eer, en men kan lisschien zeggen, dat door de dappere ver- icdiging van de vesting de eer is gered, laders is de zaak. gelegen bij dc Egeïschc Handen. Die zijn reeds door Griekenland •zet. Niettemin is het begrijpelijk, dal de 'ortc groolen tegenzin heeft om ze af te an, want inzonderheid van de dicht bij Aziatische kust gelegen eilanden heeft j'iirkije te vreezen, dat zij in Grieksche han en duurzame onrust zullen berokkenen en jne veiligheid ernstig zullen benadcclen. fier mocht Turkije zeker wel ecnige toezeg- ing hebben, die het daaromtrent geruststelt, [H.s men verlangt, dat liet de beslissing wal met de Egeïsche eilanden zal gebeuren, in handen van de groote mogendheden zal leggen. Wat zal de Porie doen tegenover deze uiterste poging om, door te dreigen met ge weld, tot den vrede te komen? Eene vinger wijzing geeft hier het bericht uit Konslanti nopel, dat gewaagt van de bijeenroeping van eene nationale vergadering om te beslissen over de vraag: Oorlog of vrede? Als daaraan gevolg wordt gegeven, dan stelt dat het ge duld op eene nieuwe proef. Dat behoeft echter nog geen ongunstig teeken te zijn. Dit besluit toont, dat Kiamil Pacha de beslissing op een breederen grondslag wil stellen en de ver antwoordelijkheid daarvoor niet alleen door zijne regeering wil laten dragen. Maar de deelnemers aan deze vergadering zullen ten deelo uil de provincie moeten komen. Daarmee kan nog eenige tijd gemoeid zijn l>e lïaJkan-oorlog. Athene, 14 Jan. De Grieksche artillerie bezette gunstige stellingen rondom Bizane. De staal van beleg is afgekondigd iti Patras wegens indiscretion van dagbladen. Rome, 14 Ja n. De Koning en de mi nisters zullen te middernacht vertrekken naar Mustapha Pacha, waar zij eene ontmoe ting zullen hebben mei generaal Savow en met de vier legercommandanten. L o n d e n, 1 4 J a n. Dc delegatie van de Balkanstaten op de vredesconferentie besloot heden morgen, dat gelijktijdig met de aan bieding van dc nota der groote mogendhe den aan Turkije de regeeringen van de Bal kanstaten eene nota aan de Turkscke regce- ring zullen toezenden, waarbij de conferentie wordt afgebroken. Ook werd besloten in- slrucliën te zenden aan de legercommannan- ten. dat zij den wapenstilstand moeten doen eindigen/Evenwel gelooft men, dat de nota van de Balkanstaten zoo zal worden geredi geerd, dal zij alcen effectief zal wordtn in geval de Porte weigert zich te schikken naar den raad, dien de mogendheden geven in hunne nota. Londen, 14 Jan. Reuter hoeft van «en gedelegeerde van een der Balkanstaten de mededeeling ontvangen,- dat de leden der verschillende misssiën gereed zullen zijn om Engeland te verlaten terstond nadat de nota van de bondgenooten aan Turkije zal zijn overgegeven. Tot lieden avond was cr geene irlichtingen te krijgen omtrent de wijze waar op de nota zal worden aangeboden. Omtrent dc nota van demogendheden wordt bericht, dat dc bepaling van den da tum, waarop zij zal worden overhandigd; is overgelaten aan dc ambassadeurs te Konstan tinopel. Hoewel er tot dusver geenc officieele aanwijzing is betreffende, liet Turkschc -ant woord, schijnt er geene hoop te worden ge koesterd, dat dit anders dan onbeverdigend voor dc bondgenooten zal zijn. In welingelichte kringen wordt slechts ge ringe hoop uitgedrukt, dat dc hervatting van de vijandelijkheden zal worden vermeden. Er wordt op gewezen, dat waarschijnlijk een weinig vechten kan blijken de kortste weg naar den vrede zal zijn, want er wordt alge meen gedacht, dat Adrianopel een nieuwen aanval niet zal kunnen weerstaan, cn dat de val van deze vesting mogelijk de Turken en dc bondgenooten tot elkaar zal brengen. In de Balkankringen wordt verklaard, dal de vrede zal worden gelcekend, wanneer dc Turken onmiddellijk toestemmen in de eischen, die hun zijn gesteld. Indien echter dc vijandelijkheden hervat mochten worden, dan kan worden verwacht, dat de eischen van de bondgenooten zullen worden gewijzigd in overeenstemming met de toekomstige uit komsten van den oorlog. Londen, 14 Jan. Reuter verneemt, dat de Turkschc missie nog zonder bericht is of het plan al dan niet vorderingen maakt der bijeenroeping van een grooten nalionalen raad in Konstantinopel, van welker beraadslagin gen de toekomstige bewegingen van de mis sie afhankelijk zijn. Geen van dc Turkschc gevolmachtigden woonde hel diner bij, dat heden avond gege ven werd door den Griekschen gezant ter eere van de voornaamste leden van dc vredes missiën. De Turken hebben ook de uilnoodi- gingen afgewezen om te dineeren Donderdag aan de ambassade van Oostenrijk-Hongarije en Vrijdag aan de Italiaanscho ambassade. De collectieve nota van de mogendheden, die in Konstantinopel zal worden aangebo den, is veel scherper van loon dan de te vo ren in de vergadering van dc ambassadeurs te Konstantinopel opgestelde. Zij is het werk van de gczantenconlerentie, die te Londen in het Foreign Office onder leiding van Sir Edward Grey hare samenkomsten houdt, en is daarna ter definitieve goedkeuring aan het oordeel der respectieve regecringen onder worpen. Over de ontvangst, die dc gezamenlijke stap van dc mogendheden in Konstantinopel zal vinden, bestaat in Londen onzekerheid. Daar de nota wel met den meesten nadruk lol loegeveu aanspoort, maar toch niet met zoovele woorden een gebod van dc mogend heden bevat, welks niet-nakoming een on middellijk ingrijpen na zich zou sleepen, ziet men de besluiten van de den doorslag ge vende Turkschc factoren niet zonder be zorgdheid tegemoet. Met het door den Turkschen ministerraad genomen besluit tot ibijcenroeping van een raad der oudsten, om daaraan de beslissing van oorlog of vrede voor te leggen, doot de Porie eene overoude instelling herleven. In dc politieke kringen vindt de bijeenroeping met betrekking lot de kans op vrede eene gunstige beoordccling. Over dc vraag, wat de mogendheden zul len doen, als hun collectieve stap geene uit werking heeft, is niets bekend. Uil Berlijn wordt hierover aan dc Frankf. Ztg. geschre ven: „Wij hebben echter reden om aan te ne men, dat zij niet zullen overgaan tol midde len van pressie, zooals liier en daar in de pers zijn aangeduid, ook door het gerucht, dal Rusland plan heeft tot eene ylool-dcmon- slratie. Daarvan is geen sprake. Over 't ge heel kan men thans weel* eens constateeren, dat men in de kabinetten de vooruitzichten van de onderhandelingen lusschcn Bulgarije en Ritmen ie niet zoo pessimistisch beschouwt als in een deel van de pers geschiedt, waar reeds sedert eenigc dagen hel binnenrukken van de Ru menen in Bulgarije wordt aange kondigd. Zoo staan dc zaken niet. liet moge Bulgarije zeer zwaar vallen zich te schikken ii dc eischen van Rumenië, inzonderheid in den afstand van Silislria, maar er zal Bul garije .ten slotile wel niets anders overblijven cn het zal dus voor eene schikking te vinden zijn. Ook deze kwcstiên zullen niet zonder medewerking van dc mogendheden beslist worden en daarin ligt in ieder geval een waarborg, dat alle middelen zullon worden aangewend oni een conflict te verhoeden." De Servische minister van binncnlandschc zaken Protics polemiseert in het rcgecrings- urgaan Samouprava tegon de bewering van een buitenlandsch blad, dat de Bulgaren zon der twijfel den hoofdarbeid in den Balkan oorlog hebben verricht. Hij wijst er op, dat Bulgarije geenc voordeden had kunnen be halen, als heb Servische leger, -dat 320,OUO man sterk is, niet bij Kocmanovo en Mo- nastir had overwonnen. Servië heeft zijn bondsplichl op de meest nauwgezette wijze vervuld en daardoor tot het succes van den Balkanbond in belangrijke mate bijgedragen. Sofia, 14 Jan. Bevoegde kringen verze keren, dal aan dc minister Theodorow is op gedragen de bemiddeling van Rusland tc vra gen van de regeling van die mocielijkhocLcn bij hel sluiten van den vrede en van -de Ru- niccnschc aanspraken. Ilij. heeft zijne zending met succes vervuld. Bukarcst, 1 4 J an. De Agencc Rou- maine spreekt tegen, dat dc keizer van Oos tenrijk een eigenhandig schrijven gezonden heeft aan den minis Ier-president Majorescu. W e e n e n, 14 Jan. Dc gewezen Rumoen- sche minister-president Carp verklaard in een interview, dat de lusschcn Rumenië cn Bulgarije hangende kvvesliën slechts door het zwaard kunnen worden geregeld. Konstantinopel, 14 Jan. De Ru- meensche minister van landbouw Filipescu is naar Bukarest vertrokken. De regcering schijnt voor 'l oogenblik tc hebben afgezien van het denkbeeld der bij eenroeping van eene groote vergauering met raadgevende stem, omdat een besluit van die vergadering de regeering zou binden. De gcdachtcnwisselingcn tusschen de am bassadeurs duren voort. Heden namiddag is een nieuwe buiten gewone ministerraad gehouden om de hou ding te bespreken, die de Porte moet aan nemen na den slap van dc mogendheden, die voor de deur staat. Met het oog op den binnenlandschen toe stand, heeft dc regeering maatregelen ge nomen om elke volksbelooging te voorko men. De ministerraad heeft den minister van binncnlandsche zaken gemachtigd krachtige maatregelen te nemen tegen de Jong-Tur- ken, en, als dat noodig is, de hoofden van het comité uit Konstantinopel te verdrijven. Bukarest, 14 Jan. Dc Russische gezant heeft den minister van buitenlandsche zaken den raad gegeven, gematigd en voorzichtig tc zijn. Hij voegde daaraan toe, dat Rusland volkomen gezind is Rumenië te helpen om de besprekingen met Bulgarije tot eene goe de uitkomst te brengen. De Fransche gezant heeft dezen stap ondersteund. Uit Bukarest wordt bericht, dat officieus het volgende verluidt over den stand van het Rumeensch-Bulgaarschc geschil: De onderhandelingen nemen een normaal ver loop «enerzijds tusschen Danew en Mishu, anderzijds tusschen Take Jonescu cn Da new, Zoolang deze onderhandelingen duren, heeft Rumenië geen reden tc mobiliseercn of ecnïg Bulgaarsch gebied te bezeilen. Wel onder vinden de onderhandelingen in Londen eene vertraging, maar niet door onccnigheid tus schen Bulgarije cn Rumenië, maar door hel vasthouden van Turkije aan zijn standpunt betreffende Adrianopel en de Egeïsche eilan den. In ieder geval is de Rumccnsche regee ring besloten, het geschil met Bulgarije af te doen, voordat dit land den vrede met Tur kije sluit. Uit Solia wordt aan dc Temps bericht, dal men daar zeer kalm blijft ondanks den beo gen toon, die in Bukarest wordt aangesla gen. Steeds in beginsel vijandig gcslcmd te gen eiken afstand van gebied, zouden de Bulgaarsche ministers toch, als uiterste con cessie, bereid zijn toe tc stemmen in eene grensvcrbelering, die de kromming zou op heffen, welk© men in dc grens opmerkt tus schen Silislria en dc Zwarte zee. Dat zou, althans tot heden, alles zijn wat Bulgarije zou toestaan als gebieds-compensatic. De Rumccnsche minister Filipcsco heeft volgens een bericht uit Konstantinopel aar de Tcm.ps, mei Kiamil Pacha een onderhoud gehad, dal twee uran duurde. Generaal Chcf- ket Torgoel, die vroeger militair attaché te Bukarest is geweest, is naar die stad vertrok ken. In de diplomatieke kringen te Konstan tinopel hecht men geen geloof aan dc ge ruchten over eene Turksch-Rumeensche over eenkomst. Wcencn, 14 Jan. De Polilisohc Korres- pondenz heeft uit Petersburg bericht ontvan gen, dat daar dc "voortzetting van don oorlog beschouwd wordt als even onwaarsehijuLyk als de meening, volgens welke de Bulgaarsch- Rumeensche kwestie eene nieuwe phase van de Balkankrisis zou leunnen openen. Mea hoopt op eene gunstige ontwikkeling van ue» algenieonen Locsland, cn Rusland heelt vol strekt geen reden om buiion liet kader van zijn tegenwoordig effectief te gaan. Frankrijk. P a r ij s, 14 Jan. De heropening der lCa* mers had heden plaats. De afgevaardigde Passy, oudste in jaren, fungeerde als voor zitter en zcide in zijne openingsrede, dat het hoofd van den staat de zorgen voor de landsverdediging moet toevertrouwen aan pa triotien en niet aan politici. Dc tegonwoor* dighcid der rcgcereude mi. islers aan het hoofd der departementen van leger, marine, en buitenlandsche zaken doel tegemoet zien dat het vaderland eensgezind zal zijn waar het geldt de nationale verdedigingen ten slot te ook Europa waar het betreft het behoud van den vrede. P a r ij s, 1 4 J a n. Dc Senaat heeft Anto- nis Dubosl lot voorzitter herkozen met 221 van de 272 stemmen. In de Kamer is Deschanci tot voorzitter herkozen met 347 stemmen van dc 535 deel nemers aan de stemming. Vaillanl (socialise unifié) kreeg 61 stem men. Tweede telegram. Op aandrang van afgevaardigden, heeft Deschanci zich candfc- daat gesteld voor de vervulling van het pre sidentschap der republiek. In de rede, waarmede hij het ambt van voorzitter der Kamer aanvaardde, herinner- De menscben zijn een kudde schapen, Bnarlusschen e>on enkele maal oen waanzin lig schaap geboren wordt: een genie, dat Ko r dc kracht van het voorbeeld de an-de- pii tot navolging dwingt. ROMAN AN RUDOLF HERZOG J lö naar het Hoogduilauli door J. L. VAN GEK MOER. j§Ef,,Wat moet jij daar acht ai* de toonbank, vroeg hij, geërgerd door de v-rij- Suf-islighcid van dc.n jongen daar zoo dicht (Qi de geldlade te durven komen. „Iieb fik je Inlet duizend maal gezegd, dat je me daar e! komen rna.g? Jij hebt maar vóór de loon- mlc te blijven, om orders te ontvangen, vev- -je? Vooruit! Maak dat je me wegkomt! n zorg er voor, dat ik je daar niet weer uitrei!" Als oen 'toonbeeld van de beleed!ude on- huid .gin.g Ilannus pruttelend maar de deur. „Heb je me soms ook nog wat togen te sprc- Bcn?" snauwde de patroon hem toe. „Ik zog hcelcmaal niets", antwoordde de longen op huilorigen toon. „Ik kwam t al lien maar vertellen van die kat." „Hij heeft hel geluk gehad een van die smc- Hgc beesten tc vangen, dat in de valeriaan Hg1", helderde de provisor op. ■,.0..." zei de apotheker, en zijn gekat klaar- fle weer heelemaal op. En zich vervolgens tot ko5ter wendend: ,,'n Oogen blik .geduld, meneer Stramm, ik moet even tjes met dat rooftuig afrekenen. Waar is die kat, Ilannus?" Dc jongen haalde een dicblgcknoopten zak en°bcgon het beest cr voorzichtig uit Ic ha len. „We li ebb on maar weinig ilijd, meneer Friedrich", merkte de koster op, die in func tie moest zijn. „Als 't soms lang duurt, dan..." „Nu, aan zullen we 't voor dezem lceer maar eens kort maken en de poes alleen maar 'n zoodanig lesje geven, dat ze hier voortaan wei wiet meer terug zal komen", antwoordde de apotheker. Hij nam liet dier van don jongen over, drukte het vast tegen zich aan en streelde het zacht over dc huid „Och, meneer Pfalzdorf, geef me eens even die Resell met Liquor nmmomi causLioi aan". Ileinrieh wist de fleseli niet gauw tc vin der,. waarom dc heer Rose zich haastte de groote flesch met geest van salmiak aan den patróón te overhandigen. „U moet me wat beter opletten waar de dingen staan, meneer Pfalzdorf", (bromde de baas. Ileinrieh werd vuurrood bij deze aanmer king, te meer daar hij voelde dat het oog van den glad geschoren koster medelijdend <.o hem rustte. In tusschen hield de lieer Friedrich da kal stevig onder den link er arm en bracht best beest de geopende salmiakflesch onder den neus, terwijl hij zijn met igespannen aaiirtn:.. loezi end envr icMid lachend toevoegde: ,JsTu moet u eens goed ojdel-ten, meneer Slrauvm. Als dc kat hieraan gerooken heeft, dan komt ze van der leven in geen apotheek fineer te rug. ,Üat is bijna evt-n goed, alsof ze door -den bliksem getroffen wordt. Daarna werpen we haar den tempel uit en igaan dadelijk naar 't orgel. Opgelet'" Hij bracht jiu het weerstrevende boe.st met den kop vlak boven de opening van de flesch, om hel evenwel op liet zelfde oogen blik, onder een kreet van pijn, op den grond te smijten. En de heer Schramm riep uil: „Was dal nu de bliksem?" Hijgend bekeek dc apotheker zijn igeklecde jas. „Dal ondier heeft op de salmiak niet be hoorlijk gereageerd! Ik zal mijn bezoek aan 't orgel moeten uit stellen. Hanmis, sla me dat rooftuig dood!" Maar HeLnnicli had, door een gevoel Vin medelijden gedreven, de deur reeds geopend, en het slachtoffer was ontsnapt: Naar aanleiding van dit eïgenigerecliligd optreden, wierp de patroon zijn leerling een scherp afkeurenden bl'k toe, trok zijn jas recht en ping. met ean stillen groet en opgeheven hoofd, de apotheek uil, om zich naar zijn huiskamer tc begeven. Stramm, Rose cn Ilannus deden hun best, om zich goed te houden, maar dc aderen zwollen op hun vuurrocde gezichten. En nauwelijks had dc lieer Friedrich de deur achter zich dichtgeslagen, of dc koster bracht beide handen aiaar de maagstreek en proest te 't uil van lachen. De magere provisor had zooveel pret over het geval dal hij zich om zijn lengtc-as ronddraaide, en de loopjongen sprong ails een paljas heen en weer. „Ik lach me 'n sluip", brulde de koster, terwijl ihij de apotheek verliet. En op rant hoorde men hem liét nog uitschateren. Met \cel nuoedle lürok -die -provisor zi jn geziehlj weer dn. oen ©rnstigc plooi, en hij zond. den jongen, die zich als een dolleman aanstelde, naar zijn kamertje. Ileinrieh pakte zijn zaakjes bij. elkaar, groette den heer Rose en verdween. Want heden had hij zijn vrijen avond. Toen hij dc plaats overging, hoorde hij uil de richting van de „particuliere vertrekken" vau Dorus een eigenaardige muziek weerklin ken: „mtaila... nvtata... mtata".. in veirschil- len^j 'toonvallen. Aarzelend bleef hij eerst even slaan, daarna 'trad hij binnen. Theodorus Winter, genaamd Dorus, zat bo ven op de -tafel op zijm klarinet te blazen.' met het gezicht naar den wand .gekeerd, waartegen een blad muziek als een aanplak biljet bevestigd was. Met opgeblazen wangen zat Dorus ernstig in elkaar gedoken als een boeteling, die zijn godsdienstige pti-chlcn vcr- vii:!rt. En altijd door klonk dezelfde melodie. Toen Ileinrieh hem zachtjes op den schou der tikte, viel Dorus bijna van de tafel, zoo zeer was hij met hart cn ziel In zojn muzi kale evoluties verdiept. „Goeien avond, Dorus. Ben je nog niet uit?" „Wel, meneer Pfalzdorf 1 Dat vind fik allcr- vncnflelijkisl van u, om eens bij mij binnen te komen." En met één sprong was hij ben-eden, diep op zijn eenogen stoel toe, diicn hij -met een pnml van zijn jas afstofte, cn bood hem den bezoeker beleefd aan. Maar met hel oog op zijn vrij-cn avond moest Ilcwurieh voor dc nit- ti-oadiging om plaats te nemen Ibedankcn. „Nee, neen, dank je, ik wilde je vokilrekl niet storen. Wat speel je daar wel," vroeg hij belangstellend, terwijl hij op den wand toe trad.. om fin hel halfduister een blik in de .muziek te slaan. ..O. "I is ma-ar 'n walsje, meneer Pfalz dorf", haastte Dorus zich te antwoorden. ,,'n Wals? Mij dunkt dat <lic wel wat een"' tonig fis." Dorus werd oen beetje venlegen cn krab de zich op liet -hoofd. „Ja, ziet u-.. zooa-ls ik u al gezegd heb, speel ik de zoogenaamde tweede klarinet. Dat is alleen maar accompagnement." „En komt dat -er dan niet op aan of 't een wals, 'n marsch of koraal-muzick is?" „Dat is gelijk", lachte Dorus. „Alleen d« tempo's verschillen. Maar dolt Is juiist de moei lijkheid. 'n Verkeerd tempo kan alles in do war sturen, zoowel in de danszaal als fin 't or* leest." Hoinirich knik te cn lachte vroolij.k. DoTua lachte hartelijk mede, ails had hij een onbe taalbare grap verkocht. „Gooien avond, Dorus. Studeer verder -pret- •big." „Blijf nog 'n poosje, meneer Pfalzdorf, '4 dtna-t zoo net, -als u er bij is." Vanavond niet, Dorus, ik moet xn'F1. „Is u vrij?" riep dc knecht, terwijl 'hij de hand vertrouwelijk op Ileinrichs arm legde. „Dot is prachtig! Gaal u dam meer naar Ja ger?" „Jager....? Wie is dat?" „Jiiger.... Weet u dat nu niet meer? Jfige* bij de Rijnbrug, waar wc aillijd bij elkaar ko men!" „Wie?" „Wel, mijn twee medespelers en ik. Zijn allebei heel natte hoeren. U behoeft er zi-di heusch volstrekt niet voor tc schamen, om mee te gaan". „Schamen? IIoc 'kom je er bij? Wacht dan 'n oogenblik. Ik moot mc eerst 'n beetje op knappen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1