II',a Jaargang* D DE E EM LAN DER". Maandag 20 Januari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. N° 202 AMERSFOORÏSCH DAGRLAD Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. J' Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Por 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per wook (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlyko nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advortenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1—5 regels.. f 0.50s Elke regel moor- 0.10 Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Crooto lettors naar plantsruimto. Voor handol on bodrijt bostaan zoor voordooligo bopalingon tot het herhaald advortooron in dit Blad, by abonnement. Eono circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozonden. Kennisgevingen. ,Dc Burgemeester van Amersfoort brengt ter ken nis van hel publiek dal in de gemeente Breukelcn- Nijenrode een geval van kwade droes is yoorgeko- m on. Amersfoort, 17 Januari 1913. De Burgemeester voornoemd, v. RANDW1JCK. Politiek Overzicht. De |ïre^iuentsver.<iezing sn framiriijfi* Toen Poincaré, de den 17eu dezer door dc nationale vergadering te Versailles gekozen president van de republiek, in den avond van den 16en dc deputatie ontving die hem in naam van de rcpubiilceinsclie tucht kwam vragen zijne canciidatuur in te trekken ten gunsle van zijn tegencandidaat, die in de ..reunion pléniérc", zonder de volstrekte meerderheid te behalen, hem enkele stem men voor was geweest, weigerde hij dit on der opmerking, dat er geen politiek verschil bestond tusschen hem en zijn legenslander, die een jaar lang zijn ambtgenoot was ge weest in liet door hem samengestelde mi nisterie gcene politieke redenen maar rede nen van persoonlijke voorkeur hadden de stemnung beheerscht. Dat kan waar zijn ten opzichte van den heer Pains, die politiek vrijwel een onbeschreven blad papier is. Maar als men in aanmerking neemt wie ach ter Pams sLonden en, als hij gekozen was, dc leiding van de zaken aan zich zouden heb ben getrokken, dan is het toch niet juist. Politieke redenen hebben wel degelijk hun invloed doen gelden in den strijd, die om het presidentschap is gevoerd; zij hebben zelfs een overwegenden invloed geliad op der. uitslag van dien strijd. Nog een ander motief voor zijne weigering werd door Poincaré aangevoerd. Ilij ver klaarde, dat hij de stemming in de „reunion pléiiière" niet kon aanmerken als eenc uit drukking van den wil der republikeinsche meerderheid, want ruim houderd leden van de republikeinsche partij hadden aan deze stemming geen deel genomen. In de pauze, lusschen de eerste en de tweede stemming op het congers te Versail les, is in de wandelgangen een opmerkelijk incident voorgevallen. Minister Briand zcide, zich richtende lot een aantal leden die bij dc eerste stemming op Pams hadden geslemd „Gij kunt eene mooie daad doen. Laat ons uitwisschen wat ons verdeelt in het belang van de republiek. Breng met ons de republi keinsche unie tot stand op den naam van Poincaré, die, zooals gij weet, een uitmun tende republikein is". Het verschil in de stcm- mencijrers, door Pams bij de eerste en de tweede stemming behaald, diet zien, dat een dertigtal leden aan dezen raad gevolg heeft gegeven. Is dat voldoende om te kunnen zeg gen, dal Poincaré, al hebben ook leden van de rechterzijde op hem. geslemd, toch door eene meerderheid van republikeinen in liet Elvsée is g&bracht? De tegenstanders van Poincaré betwisten dit en trachten de legende te verspreiden, dat hij de gekozene is van de rechterzijde. Anders luidt liet oordeel van de Köln. Zlg., die schrijft: „Poincaré is rechtstreeks door de republi keincn gekozen. Hij kan niet gelden als dc man van de rechterzijde, ofschoon hij van die zijde stemmen heeft gekregen; hij zou ook zonder dezen gekozen zijn. Wel is waar heeft hij zijn succes tc danken aan de reckl- sche republikeinen, die na eene welverdiende opzijdezelling nu weer invloed krijgen en le- vreden kunnen zijn, dat zij in Versailles den doorslag hebben gegeven. Daarnaast betee- kent de verkiezing van Poincaré legen Pams lot zekere hoogte een overwinning van den geest op het geld, dat in de politieke intri ges der republiek altijd zich doet gelden, maar reeds lang niet meer zoo merkbaar was als bij dc Vrijdag voltrokken handeling. Voor de verkiezing was meermalen be weerd, dal de komende president zich niet meer er mee zou vergenoegen een ceremonie meester van dc republiek le zijn. Daarvan kan iets meer aan zijn dan eene bewering van de radicalen met hel doel Poincaré voor le stel len als iemand, belust op persoonlijk gezag, ten einde hem daardoor te schaden. Ilct was locli hel door Charles Dupuy vertegen woordigde radicalisme, dat zich over den pre sident der republiek Casimir Perier honend heenlzetle en hem daardoor bewoog voor het ambt te bedanken, waarvan hij het wezen en niet slechts den schijn wilde hebben. Het is te voorzien, dat Poincaré evenzoo zal denken als Perier. Dc president van de re publiek behoeft zich geenszins er toe te be palen, een sieraad van den staat le zijn. Dit werd voor eenige maanden in een reeks ar tikelen van de Tenxps op degelijke en over tuigende wijze beloogd, en men kan aanne men, dat dit de meening is van de meerder heid der gematigden is. Wij moeten echter ook daaruit concludecrcn tot de mogelijkheid, dat de nieuwe president in de mate, waarin de grondwet hem dit toestaat, en zonder in heL minst te streven naar een persoonlijk re- geeringsstelsel, zal deelnemen aan de leiding van de zaken." De Dal kan-oorlog. Athene, 18 Jan. Uit Korfu wordt be richt, dat detachementen Grieksche geregel de troepen Aiwiannaki en de haven Parga bobben bezet. Konstantinopel, 18 Jan. De com mandant van de vloot bericht aan den rninis- ler van marine: De kruiser Hamidie, niet dc Medjidic, heeft een kruitbergplaats en een Griekschen hulpkruiscr, zich bevindende in de baven van Syra, vernield. De stad leed vol strekt geen schade. Atlienc, 1 8 J a n. Officieus wordt be richt, dat de Grieksche vloot de Turksche vloot, die lieden morgen de Dardancllen ver liet; geheel heeft vernietigd. Tweede l e 1 e. g r a m. Er heeft een zee gevecht plaats gehad lusschen Tenedos en Lemnos. De groote Turksche en Grieksche schepen zijn met elkaar slaags geweest. De Grieksche vloot moet overwinnaar zijn. Konstantinopel, 18 Jan. Dc kruiser Uamidieh is na zijne actie tegen Syra in de haven van Beyrocl gekomen. Athene, 18 Jan. Een officieel bericht over de vlootactie houdt in: Een gevecht van twee uren heelt plaats gehad ten zuiden van het eiland Tenedos. Daarna ging de Turksche vloot terug naar de Dardancllen. Er zijn, geene definitieve inlichtingen te bekomen over dc Turksche verliezen. Tweede telegram. Admiraal Kon- doeriolis seint, dat het gevecht tusschen de Grieksche en Turksche vloten drie uren duur de. De Turken vluchtten inderhaast; het is hun gelukt weer in de Dardanellen te komen. De Grieken hadden slechts één man gewond; geen enkel Grickscli schip heeft schade gele den. Derde telegram. Admiraal Kondoerio- lis seint per radio-tclegraaf: In den nacht van gisteren deed de Turksche kruiser Hamidie, geëscorteerd door een torpedojager, eene ver kenning tusschen Tenedos cn de Mavris-eilan- den. Heden morgen voer een Turksche vloot, samengesteld uit de pantserschepen Barbaros- sa, Torgoet Reis, Messoedie, Assard cn Tewfik, uil dc Dardanellen en wendde zich naar Um- bros. Toen de vloot op een afstand van 20 mijlen noordwestelijk van Tenedos was ge komen, voer de Grieksche vloot, samengesteld uil de kruisers Averoff, Hydra en Spelzia en acht torpedojagers, haar terstond tegemoet. Om half zes des avonds seinde de admiraal: Wij sloegen de vijandelijke vloot en vervolgde haar tot in de straat, waarheen zij in wan orde vluchtte. De strijd duurde drie uren. De Averoff kreeg onbeduidende averij. Dc gouverneur van Tenedos seint: De strijd begon om 11.25 voormiddags en was hevig lol 12.50. Daarna trok de Turksche vloot zich terug, bij tusschcnpoozen vurende op de Avc- rof, clie haar vervolgde. Om 2.20 was de slag geëindigd. De pantserschepen Barbarossa en Torgoet Reis waren tamelijk lang in rook gehuld; bij het binnenvaren van.de Dardanel len helden zij naar stuurboord over. De Mes soedie en de Hamidie hielden onder de vlucht met vuren op. De Grieksche vloot slaakte de vervolging, loen zij kwam in het bereik van dc kanonnen der forten, en ging kruisen voor de straat. Konstanlinopel. 19 Jan. (Officieel bericht). De Turksche Vloot is den 18en Jan. met het aanbreken van den dag uit de Dar danellen gevaren. Zij heeft in zee ter hoogte van Lemnos een gevecht met de vijandelijke vloot geleverd, dal drie uren duurde. Dc scho len, die werden gelost, troffen dc vijandelijke vloot en beschadigden haar. Na het gevecht kwam de Turksclie vloot zegevierend huis waarts. Ccttinje, 19 Jan. Zoodra het bericht van dc overwinning op de Turksche vloot bekend was, bracht eene reusachtige menigte eene geestdriftige bclooging voor het Griek sche gezanlsehap. Ook voor dc gczantschaps- t&bouwen van de verbonden stalen werden ovatiën gebracht. P o r t S ai d. 1 9 J a n. De Turksche kruiser Hamidieh is om 2 uur 's morgens hier aan gekomen van de Dardanellen. De kapitein zegt, dal hij bij helder maanlicht, zonder mist, van daar vertrokken is. Ilct was de Hamidieh, niet de Medjidieh, die Syra bombardeerde. Giste renmorgen onmocllc de Ilamidieh twee kleine Grieksche kruisers voor Port Said; zij ont kwam na een loopend gevecht, waarbij een anker verloren en een beschadigd werd; ove rigens bleef het schip onbeschadigd. Alles is wel aan boord. Het schip voorziet zich nu van levensmiddelen. Cairo, 1 9 J a n. De kruiser Hamidieh, die aan het zeegevecht van gisteren is ont komen, liccft heden nacht eenc wijkplaats ge zocht in Port Said. De Grieksche gezant hecfl van de regeering dc ontwapening van liet schip ot zijne wegzending binnen 2-1 uren verlangd. Port Said, 19 Jan. Dc Ilamidieh heelt onbeteckenende averijen gekregen in het ge vecht met de Grieksche kruisers na hel bom bardement in Syra. De bemanning is goed en wel. Ilct schip neemt levensmiddelen in. Konstantinopel, 19 Jan. Dc Turk sche vloot was samengesteld uil de schepen Medjidieh en uit vier torpedobootcn. Dc Assan Tewfik, Torgoet Reis, Barbarossa cn (iricksche vloot bestond uit 17 gcvcchlseen- lieden. Het gevecht was zeer hevig; hel begon om twee uur 's morgens en eindigde om 5.30. Dc Averof en dc Psara werden door verschei dene projectielen getroffen, waarvan twee de Averof troffen op cenigc ccntimelers afstand van de waterlijn. Voor het overwicht in aan tal der vijandelijke vloot trok de Turksche vloot zich in de Dardanellen lerug. Alleen de Averof vervolgde haar. Een communiqué van het ministerie van bin- nenlandschc zaken' zegl, dal het gevecht lus schen de Turksche cn Grieksche vloten tus schen Tenedos en Lemnos plaats had; het duurde verscheidene uren. De beschadigingen zijn aanzienlijk aan beide zijden. Dc Turksche vloot werd gered. De gewonden zullen naar Konstanlinopel vervoerd worden. Tweede telegram. Het transport schip Rechid Pacha bracht lieden namiddag 70 gewonden van den zeeslag aan. De kruiser Hamidieh moet zich nog in de Grieksche -wate ren bevinden; liet schip is steeds in radio-lclc- grafisclie gemeenschap met het ministerie van marine. Derde telegram. Men bericht, dat heden een nieuw zeegevecht liecft plaals ge had, waarin zware verliezen werden geleden aap.beide zijden. Er is echter geen bevestiging van dit bericht. Konstantinopel, 20 Jan. (Wolff's bureau.) Hel bericht van de Agence d'Alhèncs over dc vernietiging van de Turksche iloot is geheel onjuist. De minister van buitenland- sche zaken heeft onzen vertegenwoordiger ge- ma clitigd dit bericht tegen te spreken. Dc vloot is voltallig in de Dardancllen terug gekeerd Port S a i d2 O J a h. De Hamidieh is hel kan aal binnen gevaren met beslemming naar de Roode Zee. Saloniki, 1 8 J a n. Bij de ontvangst van een delegatie van hel eiland Thasos, die belast was met de overbrenging van een door de bewoners van hel eiland genomen besluit, verzekerde de Koning, dal de regec- ring haren "plicht zou doen. -Konstantinopel, 17 Jan. De mi nister van buitenlandsche zaken verklaarde aan de ambassadeurs, dat hij kennis zal ne men van de nola, waarop de Porie zoo spoe dig mogelijk zal antwoorden. De minister raad zal morgen het anlwoord ontwerpen. Konstantinopel, 18 Jan. De Turk sche regeering heeft besloten de nota van de mogendheden op zijn laatst Maandagavond le beantwoorden en daarna de beide stukken open baai' le maken, om het publiek in staat le slell'&n een oordeel te vellen. De correspondent van Havas zegt gemach tigd te zijn reeds nu tc zeggen, dal het ant woord onverzettelijk zul zijn op liet punt van Adrianopel met het omringende gebied, maar zeer verdraagzaam op de andere punten. De Turksche regeéring is bereid op deze grond slagen de besprekingen te hervallen. 1 9 J n n. (Van den correspondent van Iïa- vasu) Dc minister van buitenlandsche zaken Noradunghian heeft aan dc ambassadeurs hel ontwerp medegedeeld van het antwoord op dc nola van de mogendheden. Men ver neemt daarover, dal liet anlwoord volhardt hij liet behoud van Adrianopel: 1. omdat dc Bulgaarsche bewoners van Adrianopel in dc minderheid zijn, in vergelijking zoowel met do muzelmannen als met dc andere christe nen, 2. wegens dc schitterende verdediging van liet garnizoen van Adrianopel, 3. omdat het verlies van Adrianopel met dc tempels van de kalifen dc ondergang zou zijut van hel prestige van den islam, 4. omdat het ver lies van Adrianopel, dat dc poort van Kon stanlinopel is, hel bestaan van het rijk in gevaar zou brengen. De Porie verzoekt daar om de mogendheden do beslaansbehocflcn van liet rijk in overweging le nemen cn ver- loogcn le zenden aan de Balkanstatcn met hel oog op den vrede. Met he trekking lol dc eilanden verneemt men, dal liet onlwerp-anlwoord verklaard, dat Turkije weigert de bij dc Turksche kust gelegen eilanden over tc geven, maar bereid dc besprekingen voorl te zeilen hclrcffcndo dc verderaf gelegen eilanden. Constanza, 1 8 J a n. Dc Turksche bla den drukken erkentelijkheid uil jegens Duilscliland, dal dc vlootdenioustralie heeft verhinderd en de overhandiging van de no la aan de Porie vertraagd cn dat in de ver wachting van dc onlvangst van belangrijke bestellingen munitie de hervalling van de vij andelijkheden wcnsohl te vertragen. 'Konstantinopel, 18 Ja n. Minister Noradunghian liccft dc Turksche gezanten opgedragen opnieuw de mogendheden te pol sen over Adrianopel. Kon slagtin op el, 18 Jan. Do Russi sche ambassadeur liccft een bezoek gebracht aan minister Noradunghian. liet gerucht loopt, dat hij met aandrang aanbcvhl dc nola van de mogendheden in ernstige overweging le nemen. Konstanlinopel, 19 Jan. Dc minis terraad heeft liet verzoenende karakter van het ontwerp-antwoord, dat spreekt van com pensation, nog nader doen uitkomen. Konstantinopel, 19 Jan. De regec* ring hecfl besloten Dinsdag de nationale ver gadering bijeen tc roepen om haar tc raad plegen over den toestand. Volgens een bericht van dc Frankf. Ztg. moet dc Czaar bij «de nieuwjaarsreceptie aan den Turkschen gezant verklaard bob ben, dat Turkije het- sluiten van den vrede moet bespoedigen, omdat het cr anders too zou worden gedwongen Conslanza, 18 Ja n. Uit Konslanli.no- p.l wordt (bericht, dal dc Joing-TuPken or van hebben afgezien Kiamil Pacha ten val tc bron- gon. Konstantinopel, 18 J a n. Dc hoogs oorlogsraad heeft aam den ministerraad een rapport uitgebracht over den militairen toe stand. Dc raad van sl-aite heeft, on deer voorwend sel van onregelmatigheid, dc verkiezing van Uw vriend hoeft eon vriend en de vriend van uw vriend heeft ook weer een vriend, die een vriend heeft; weet dus te zwijgen. ROMAN VAN RUDOLF IIERZOG 20 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. En hij zou achterblijven An deze oude kast, bij die onverdraaglijke memsehonl Eerst ia werd het hem duidelijk, waarom ikij het nier too lang had kunnen uithouden. Waarom? Omdat hij belang stelde in dit meisje; omdat ze ziin medelijden had opgewekt; omdat hij achting voor haar gevoelde, soms ook door haar geërgerd werd: omdat, omdat O, welk een verrukkelijk schepseltje met haar mooie, slanke figuur, met haar eigenzinnige kopje en haar wonderbare grijze oogenl Of zij zou kunnen liefhebben? Diep ademhalend sprong hij op. Wal wilde hij nu eigenlijk? Of zij zou kunnen lief hebben? Hierover was hij het mei ziclizelve niet eens. Slechts één ding wist hij: dat hij het kon voor den eersten, maar tevens voor den baatsten keer in zijn leven. (Buiten hoorde hij geklop van hamers. Do- rus en Hannus waren bezig, den onttroon den Wapenvogel weer te inslalleeren op de hem van Rechtswege toekomende plaats bo ven de deur van de apotheek. De heer Rose stond bij de ladder en hield het oppertoe zicht. En de Wille Zwaan breidde als voor heen haar vleugels uit, alsof er niets bizon- ders was voorgevallen. i Het werd middag. De mopperende heer des huizes had zich. nog niet weder vertoond. Ilij had zich in een kamer opgesloten, waar hij zaL te peinzen over den snoodaard, die het plan voor den.aanval op zijn vogel had gesmeed. Duistere plannen ontwikkelden zich in zijn naar wraak dorstende ziel. Die Barenfeld! Hoe ongepast was die man tegenover hem opgetreden! En dit nog wel in het bijzijn van ondergeschikten! „Maar ge duld, mijn waarde heer, daar zul je me voor boelen. We zijn er nog niet!" In de zaak ging alles zijn gewonen gang. Alleen de provisor had dubbel werk, omdat dc patroon er niet aan scheen te denken, hem, als naar gewoonte, een handje le komen hel pen. Ileinrich was met Dorus naar het be lastingkantoor, om ingeklaarde goederen in ontvangst te nemen; Hannus slenterde met den blikken trommel door de stad om de medicijnen te bezorgen, en ÏConrad Baren feld werkte op het kantoor met koortsachti- gen ijver, als ware het hem er in het bizon der om le doen, vandaag vroeger dan anders gereed te zijn. Boven in de huiskamer zat Lisa met een jonge -dame aan de koffietafel. Haar moeder was tegen den middag wel even le voorschijn gekomen, maar had rtoch weer spoedig het bed opgezocht. De stemming van haar heer gemaal was van dien aard gebleken, dat de hoofdpijn van de arme lijderes er zeker niet door zou verminderd zijn geworden. Ten ein de niet gedwongen te zijn den ganschen mid dag alleen te zitten, had Lisa den loopjongen met een briefje naar 'n vriendin gestuurd en deze verzocht haar een poosje le komen ge zelschap houden. De vriendin, een lieve slan ke jonge dame, met zwaar blond haar cn een paar groote, levendige oogen, en ongeveer van dezelfden leeftijd als Lisa, had gaarne aan het verzoek gevolg gegeven,, en thans zaten ze voor elkaar het hart uit te storten. Ondanks hot groote verschil in beider ka rakter, gevoelde Lisa, onder haar bekenden, nog de meeste sympathie voor deze stille Geriruda von Wald. Freule von Wald was hel eenig kind van een ambtenaars-weduwe, die van zeer be scheiden middelen moest beslaan. Het jonge meisje had, om het pensioentje van haar moeder een beetje te vermeerderen en dus ook harerzijds een werkzaam aandeel te ne men aan de voorziening in de behoeften voor de huishouding, naar de pen gegrepen, en nu schreef zij aardige artikeltjes en schetsen voor couranten en tijdschriften, waarvan Qe reclactie's er nu en dan enkele opnamen en waarvoor ze aan de schrijfster een matig honorarium toekenden. Wanneer die kleine bedragen inkwamen, dan Iheerschte er groote vreugde in het kleine huishoudinkje. lieden had de jonge dame juist weer een v. n haar pennevruchlen voltooid, en zij ver telde nu den inhoud aan haaf toeluisterende vriendin. ,Maar dat is kolossaal,""*viel Lisa haar met verbazing in de rede. „Je springt waarlijk met anarchisten en sociaal-democraten om, alsof je iederen dag met zulke menschen aan tafel zat. Is dat nu eigenlijk niet 'n onder wem. dat boven je krachten gaat?" ,,'t Is 'n eerste poging. Ik ben begonnen met eenige degelijke werken te bestudecren, om mijn roman te kunnen schrijven. Derge lijke sociaal-politieke onderwerpen zijn te genwoordig meer gewild dan liefdes-geschie denissen. En daarom heb ik gedacht, dal 'k t best eens wagen kon." „Ja, jij bezit moed genoeg," antwoordde Lisa nadenkend. „Ik heb mijn roman onder wég bij 'de re dactie van de groote courant bezorgd." „W-a-t? In 'n couranl, die de hecle wereld door gelezen wordt?" „hk wilde maar eens zien wat er van komt." „Ja, jij waagt zóó lang tot je wint. Dat is eigenlijk ook je ware." Lisa was opgestaan en naar de piatio ge gaan, en onwillekeurig bewogen zich haar vingers over de loelsen. „Hoe ver ben je nu met je sludie, Lisa?" vroeg haar vriendin, naderbij komend. Plotseling slaakte Lisa hel spel en 'drukte de handen voor de oogen. „Och, vraag me maar niets! Jij hebt goed pralen, kunt je, in 't gezellig, prettig te huis, geheel aan je Kunst wijden. En je moe der steunt je sterven. Maar ik? Ik word er nog gek van. J^'kent mijn familie toch, met alles wM er bij behoort! Is -dót hier 'n leven?" Gertrude legde haar opgewonden vriendin zacliljes een arm om den hals en trachtte haar te kalmeeren. Alles zal wel terecht komen, wees maar kalm. Mii behoef je waarlijk niet als voor beeld te nomen; ik ben maar 'n dilettante en vind daarin al bevrediging." Lisa maakte zich zachtjes uit de omarming los. „Als ik zoo'n aangenaam tehuis had als jij, dan zou ik me met mijn dilettantisme óók wel tevreden stellen." „Wij zijn maar a ne menschen „Jullie?" Lisa keek haar ernstig aan. „Ik zou wenschen dat ik met je ruilen kon; dan zou ik ook geen reden hebben om weg le willen. Maar jij zou zeker niel met mij willen ruilen." Freul von Wald zweeg. Lisa mcrkle het wel en vervolgde: „Zie jc wel! Daarom zul je ook mijn ver hingen begrijpen om op -de planken le gaan. Zal ik cr daar niet veel bij winnen, hier zal ik er zeker niet veel door verliezen." „Kom, laten we maar wal muziek gaai* maken. Figaro? Vdndit je 't goed?" Lisa kn'i'k'lc 'toestemmond, en loen de eerste tonen van Mozants meesterwerk door de ka mer ruiscliitént, was alle leed vergoten. En met .prachtige volle stem zong zij de heerlijke! frissche aria van de rozen. De procuratiehouder Konrad Baircnleld wischte, zoodra hij haar welluidende slem hoordie, haastig zijn pen af en wenscblc zich zelve or geluk mede, dat hij zoo hard had doorgewerkt en thans met den arbeid ge reed was.,Nu die parelende klank-en tot irt het kantoor .doordrongen, zou hij toch zeker niet meer in staat zijn om aan zijn ciiönitèlo dc voortreffelijke, blanke levertraan van de Firma aan te bevelen. Maar terwijl hij daar zoo volop van Lisa's gezang zat 'te genieten, kwam hem plotseling dat woord „tooneel" weer in de gedachten. Hij sprong op, nam zijn hoed en riep Pfakdorf toe, idat ha) even die stad in moest, Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1