8V° 211 II'10 Jaargang» „DE EEMLANDER". Co. Woensdag 29 Januari 1913. B UIT E NL A N D7~ Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALK H OFF ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. v Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. (Afzonderlijke nummers - 0.05. 'Deze Courant versohynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advert en tiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- ad vortenties en beriohten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Vim 15 rcgolaO.B<W Elke regel moerO.It^ Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote lottors naar plaatsruimto. Voor hnndol en bod rijt bestaan zoor voordoeligo bepalingen tot hot herhaald ndvortoeron in dit Blad, bq abonnement» Eeno circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Nabetrachting over <len Gemeenteraad. Raadszitting, die ons heugen zal. Tol diep in den nacht voor Amersfoort wel te ver staan hebben de raadsleden ons bezig ge houden. „Ons", dat wil zeggen het publiek, wamt na de ampele bespreking, die buiten tegenwoordigheid van het profanum vulgus, bleek te hebben plaats gehad, is het niet aan nemelijk, dat de heer van Aclilerbcrgk het behoeft misschien niet eens gezegd, dat het natuurlijk weer dit ijverig raadslid was, dat den avond vulde verwachting had z'n medeleden nog te zullen, overtuigen. Het eenige punt op de buitengewoon lange agenda, dat de tongen losmaakte, was dc voorgestelde aankoop van gronden lusschen den Utrechtschen weg en den Ouden Ulrecht- schcn weg, aansluitende aan dc onlangs door de gemeente gekochte gronden. De heer van Adbterbergh heeft zich tegen over dit worstel hoogst verdienstelijk ge maakt. Hij had z'u, bezwaren in 'n adres bijeen gebracht, daarbij gevoegd 'n terreinkaart, en heide vooraf aan de raadsleden toegezonden. De heer van Achlcrbcrgh zou correct gehan deld hebben misschien Ls hij nog te kort in het politieke leven om zulks te welen indien hij z'n adres cn terreinkaart ook aan de pers gezonden had. Wij het Dagblad zou toch in de eerste plaats in aanmerking gekomen hebben althans niets onlvangen en dat een der kleinere lokale bladen het adres wel kou afdrukken., is waarschijnlijk te verklaren door nauwe connecties met den drukker van 's heer-en van Achlerbergh's stuk. ■De heer van Achterbergh heeft zich in de zen geen moeiten gespaard en zijn adres is zeker in vele opzichten de overweging meer dan waard, maar als hij zioh mocht bekla gen, dat de raadsleden aan zijn argumentee ring niet voldoende aandacht geschonken hebben, dan is dit zeker ook hieraan te dan ken, dat hij het er wel wat te dik opgelegd had. Met al het vuur zijner overtuiging en met de uiterste radheid van z'n tong heeft de heer Van Achterbergh z'n standpunt verde digd en z'n krachtige waarschuwingen tegen den za. onberaden aankoop van de bed-oelde terreinen doen hooren. Het heeft niet mogen baten, met 12 tegen 5 stemmen heeft de Raad tot den aankoop besloten. (De heer Jorissen was afwezig cn de heer Rolandus Hagedoorn had, tot groot misnoegen van den wethou der Rijkens, reeds vóór de stemming dc ver gadering veria ten.) Bijna den geheelen avond genoten wij van het steekspel tusschen hem en den voorzit ter, die weer op meesterlijke wijze niet al leen z'n buitengewone gaven als debatleider, maar ooit als debater ten toon spreidde. Min der krachtig dan de heer van Achterbergh was de heer Oosterveen in z'n verzet en dc heer van der Wal in z'n verdediging. Wat de quaestie zelf betreft, over het nood zakelijke van grondpolitiek was de heer van Achterbergh het volkomen met B. en W. eens, maar in dit speciale geval achtte hij het voorstel tot aankoop van zoo ver wegge legen gronden tegen zoon hoogen zijns inziens te hoogen prijs getuigen van hoogmoeds waanzin. Het was voornamelijk dc prijs, waarover de discussies liepen en dit punt is bij ondershandaahen koop steeds moeiclijk te beslechten. Inderdaad beweegt 'n gemeen te rich bij hare grondpolitiek langs zekerdei wegen, indien zij het geluk heeft bij publieke veilingen de hand te leggen op den grond, dien zij begeert. En in zoover heelt de heer van Achterbergh ongetwijfeld gelijk, dat 'n gemeente, die veel liefhebberij heeft in on- derhandsche aankoopen van terreinen, die zij nu niet bepaald onmiddellijk noodig heeft, ten sloite voor zichzelf de markt bederft. Dat een man als de heer yam Achterbergh zoo ernstige bezwaren had welke echter niet gedeeld werden door andere raadsleden, die op dit gebied zeker even gezaghebbend waren stemt wel tot nadenken. Niettemin zijn zij van oordeel, dat de gemeente met de aanwinst van deze terreinen den prijs voor bet oogenbiik daargelaten zich gelukwen- schen mag. Het groote complex, dat zij thans In eigendom heeft luissohen de Barchman Wuytierslaan en den Utrechtschen Weg zal ongetwijfeld voor het Amersfoort der toe komst van onschatbare waarde zijn en het volgend geslacht zal het huidig gemeente bestuur daarvoor dank weten. Toch hebben wij ons, bij het hooren van de aanzienlijke koopsom afgevraagd: zou deze som op hel oogenbiik niet beter besteed heb ben kunnen worden? En onwillekeurig dwaalden onze gedachten van deze heer lijke glooiingen van den berg naar de ach terstraten van de oude stad, waarover wij juist dezer dagen nog schreven. Toen het den aankoop van het landgoed Nimmerdor betrof, gold het „nfli of nooit". Bij den aan koop van deze bergterreinen wat weidsche naaml hebben wij niet gehoord, dat dit voor de gemeente de eenige gelegenheid zou zijn er de hand op te leggen; er is steeds grooter kans, dat dergelijke onbebouwde ter reinen in openbare veiling komen dan land goederen. Hel wil ons voorkomen, al we ten wij niet de dessous dat de gemeente hier niet 'n toevallige, nooit wederkccrendê gelegenheid benul heeft. En als wij hierin gelijk hebben, dan zouden wij neiging gevoe len om eens uit te rekenen, hoeveel krotten in de oude stad: opgeruimd hadden kunnen worden voor de kooppenningen van de thans aangekochte terreinen. Nogmaals, de grondpolitiek door ons ge meentebestuur gevolgd, keuren wij geens zins af; voorbereiding van exploitatie van 'n groot villapark voor toekomstige ge goede burgers, die Amersfoort tot 'n rijke gemeente zullen maken wij juichen het toe. Maar verbetering van de wijd beruchte woningtoestanden, betere huisvesting van t e- genwoordige inwoners wij zou den het nog luider toegejuicht hebben. Politiek Overzicht. Oorlog of vrede 7 De staatsgreep in Konstantinopel heeft ten gevolge gehad een uitstel der beantwoor ding van de collectieve nota der mogend heden. Wat het kabinet Kiamil heeft ver richt tot voorbereiding van zijne antwoord nota is natuurlijk waardeloos geworden door zijn val. liet nieuwe kabinet heeft tijd noodig om zijn antwoord tc overwegen en het moet uit den aard der zaak dien tijd wat ruim nemen, want het heeft groote moeite gehad een minister van buitenlandsche zaken te vin den, die toch in de eerste plaats daarin heeft niee te spreken; eerst eergisteren is daarvoor definitief een titularis gevonden. Er zijn ver schillende datums genoemd voor de over handiging van de antwoord-nota; men heeft gesproken van Dinsdag, ook van Woensdag cn zelfs van Vrijdag. Nu zou men nieenen, dal dc gedelegeerden van de Balkanstaten te Londen tegenover dit uitstel hun geduld zouden verliezen. Maar niets is minder juist. Onder den eersten inaruk van het gebeurde in Konstantinopel nam men een besluit, dal indruk maakte naar buiten: men besloot tot het afbreken van de onder handelingen. Maar hier past het bekende spreekwoord, dat niets zoo heet wordt gege ten als het gekookt wordt. Toen het besluit tot afbreken van de onderhandelingen geno men was feitelijk staan zij reeds eenige weken stil is eeue commissie benoemd om het briefje, dat van dit besiuil kennis moet geven ter plaatse, waar dat behoort, op te stel len. Wanneer het briefje zal worden overhan digd is nog niet bepaald; bovendien is hel waarschijnlijk, dat het niet de opzegging van den wapenstilstand inhoudt, maar slechts eene vraag wanneer het antwoord van de Porte op de nota van de mogendheden zal inkomen. Inmiddels korten de gedelegeerden elkaar op aangename wijze den tijd. Gisteren heeft de Servische missie een déjeuner ter cere van de andere Balkan-vertegenwoordigers gege ven, heden doet de Bulgaarsche missie dit en morgen de Grieksche. Wanneer de Montene- grijnsche missie als gastheer zal optreden, schijnt nog niet bepaald te zijn. Onder de telegrammen vindt men melding gemaakt van eene gisteren gehouden verga dering, waarin een brief is onderteekend, die zal worden overhandigd op een tijdstip, dat üe daarmee 'belaste gedelegeerde geschikt zal vinden. Dit alles geeft niet den indruk, dat men zeer verlangend is naar de hervatting van de vijandelijkheden. Ook de Balkanstaten schijnen den vurigen wensch te koesteren, dal het zal gelukken een weg naar den vrede te vinden, die niet door een oorlog leidt. Dit maakt, dat men nu wel wat geruster oordeelt over de vraag: Oorlog of vrede? dan eenige uagen geleden. In Weenen schijnt men zelfs vrij optimistisch gestemd te zijn; aan de Temps wordt van daar als de meening van welingelichte kringen bericht, dat ondanks de gevaren van den toestand alle hoop op vrede niet verloren is; men houdt het zelfs voor mogelijk, dat (le kwestie van Adrianopel zich kan leenen tol een compromis. Over de onder (lc Balkan-gedelegeerden in Londen heerschende stemming wordt aan de Temps bericht, dat de bondgenoolen niet zon der vrees zijn omtrent de uitwerking van het afbreken der onderhandelingen. „Zij weten zeer goed, dat de hervatting van de onder handelingen de geheele kwestie heropent, dat Èuropeesche complication mogelijk zijn en dat zij als staten van den tweeden rang daarbij meer zouden hebben lc verliezen dan tc win nen. Dal is een gevaar, dal zij loopen. Maar uan den anderen kant wordt de toestand voor hen met den dag ondragelijker. Hunne militaire uitgaven zijn ongeveer 4 h 5 nhllioen per dag en de verliezen, die zij kans hebben le ondervinden als zij genoodzaakt zijn nog gedurende weken hun leger op de been te houden cn als het onmogelijk is de zaai te verrichten, zullen onberekenbaar- zijn voor dit volk van landbouwers. In dit ver band valt le vermelden, dat dc bondgc- nootcn besloten hebben niet alleen al hunne aanspraken op ccnc oorlogsschadevergoeding te handhaven, maar eeue grootere te vragen met liet oog op al deze verliezen." Als eene bevestiging van wat de Temps heeft •bericht over dc in Weenen heerschende stem ming, kan dienen eene medcdceling van den correspondent van de Vossischc Zlg. lc Lon den, die schrijft: „In zekere kringen hoorde ik heden de veelbeleekenende stelling, dat als de nieuwe Turksche regcering hel voorstel deed Adrianopel aan Turkije over te laten, maar met gesloopte vestingwerken, of als een soortgelijk voorstel kon worden gedaan, zou zijn aan te nenicn, dat de nieuwe Turksche regeering in den driebond eene groote on dersteuning zou vinden en dat op dezen grondslag de confcrentiën op nieuw geopend zouden kunnen worden." l>e Balkan-oorlog. Konstantinopel, 27 Jan. De oud- ministers van binnenlandsche zaken en finan ciën zijn in vrijheid gesteld. Heden avond loopt haiduekkig hel gerucht dat ernstige geschillen zijn uitgebroken in het Tsjataldja-iegcr lusschen Jong-Turken en aan hangers van Nazim Pacha. Er zou zelfs een tbloedig gevecht zijn geleverd, waarin een vijftigtal officieren en soldaten gewond zijn. De bevestiging van dit gerucht ontbreekt. Talaat Bey is naar Tsjalaldja vertrokken. Rcchid Pacha, de tweede kamerheer, die weder op vrije voeten is gesteld, moet zich onder de bescherming van Engeland geplaatst hebben. Verscheidene aanhangers van het oude regeeringsstelsel, waaronder Mockhlar en de zoon van den sjeik-ul-islam zijn ge vlucht aan boord van een Russisch stoom schip. De zoon van Kiamil Pacha moet even eens er in geslaagd zijn te vluchten. Odessa, 28 Jan. Verscheidene hooge Turksche ambtenaren zijn hier aangekomen, vluchtende voor de Jong-Turken. Eene afwijkende lering van het gebeurd! bij het binnendringen van Enver Bey in hel gobouw van de Por.te hè vat een bericht uit KonsrtantinoDel, voorkomende in de Matin, dat <niet aan censuur onderworDcn is ge weest en via Bukarest lc Parijs is ontvan gen. Daarin wordt beslist verzekerd, dal Narim Pacha niet toevallig, maar door En- ver Bey zelf met blijkbaar opzet is doodge schoten. Enver vuurde zes revolverschoten op den minister van oorlog af, waarvan twee in fliet linkeroog en in de borst hen» doodden. De sultan wilde eerst Enver Bey, toen deze in het paleis kwam, wiel ontvan gen. Enver drong echter met zooveel nadruk er op aan ontvangen te worden, dal de sul tan toegaf, maar hem kort en bondig ver klaarde niet te willen toestemmen in het ontslag van Kiamil. Enver Bey kwam ech ter na eene korte beraadslaging met het re volutionaire com/Me terug en zcide ditmaal tot den sultan, dat het Tsjalaldja-legcr rich gereed maakte naar Konstantinopel te trek ken. Nu gaf de sultan toe en stemde toe in het ontslag van Kiamil en de benoeming van Mahmoed Cihcfket. Verder is nog bekend geworden, dat een regimen'., dal .inderhaast on'.boden was om de Porte te beschermen tegen de uitbarsting van woede der samenzweerders, weigerde zijne kazerne te vlrlalen. Toen de soldaten vernamen, dat Enver Bey aan hot hoofd van .de samenzweerders stond, barstten zij van ontroering in snikken uit. P a r ij s, 2 8 Jan. De correspondent van de Temps le Londen maakt melding van oen geru-cht, dal ondanks de verklaringen van onverzettelijkheid der gevolmachtigden van de Turken en de Balkanstaten, een compro mis niet onmogelijk is. Ad ianopel z u zich nog eenige weken kunnen staande houden en aan den anderen kant kunnen de Bulgaren niet langer wachten, omdat zij de soldaten naaT liuis moeten zenden voor d.-n zaaitijd. Bulgarije zou daarom in eene traiisaclie wil len toestemmen. Londen, 28 Jan. Reuter verneemt, dat de Balkangedelegeerd n om 2.45 na lddags zijn samengekomen en meer dan drie uren hebben beraadslaagd. Gedurende deze lang durige conferentie hebben zij eene nota on- dcrleekend, die zij voornemens xiju aan do Turken aan te bieden. Tweede telegram. Reuter verneemt, dat de nota, na te zijn onderteckend, aan Novakowios, als oudste van de gedelegeer den werd toevertrouwd om op het tijdstip, dal hij daarvoor geschikt zal achtcu, tc wor den overhandigd aan Rechid Pacha. Er is reden om te gelooYen, dat de nota morgen zal worden overhandigd. De gevolmachtigden beschouwen dc overhandiging van de nota als het besluit van hunne zending in Londen. De datum van hel vertrek der gedelegeerden is nog onbepaald. Venizelos zal vóór het einde van deze week naar Athene vertrek ken. De meerderheid zal waarschijnlijk bin nen eenige dagen Londen verlaten. Volgens de inlichtingen, die Reuter hoeft gekregen, gewaagt de nota niet van het einde van den wapenstilstand Dit punt zal worden geregeld door de regeeringen en de comman danten van dc legers lc velde. Konstantinopel, 28 Jan. De regee ring is niet liet opstellen van haar antwoord op de nota van (le mogendheden gereed. Zij verklaart, dat het onmogelijk is nieuwe con cession tc doon, met name Adrianoipel en de Egeische eilanden af te slaan. Tweede tc leur a m. llul outwerp antwoord van (le Porie is heden in he' Frnnsch vertaald. Het zal waarschijnlijk in een nieuwen ministerraad vastgesteld wor den. Men zegt, dat dc Porie verklaart 'Jc door de Turksche gevolmachtigden in de zitting van 3 Januari gedane concession te aanvaarden. Het antwoord zou morgenavond aan de ambassadeurs kunnen worden over handigd. Cellinje28 Jan. Gisteren, van 10 uur voormiddag tot 4 uur namiddag, vielen do Turken de Moiüiencgrijnsche voorposten hij. Tarabosch aan. Zij concentreerden dc actie.van hunne 'artillerie voornamelijk op den berg Chirota. De Monlenegrijnen openden een flink vuur met mitrailleuses; zij dreven den vijand terug en brachten hem ernstige verliezen toe; zij verdreven hem uit eene belangrijke strate gische stelling. Men bericht, dat du commandant van Skutari de gezinnen niet toestaat uit de stad te vertrekken. Over de stemming in de toongevende krin gen te Athene wordt uan de Köln. Ztg. bc- richl, dat men daar van meening is, dat de politieke verandering in Turkije noodge drongen moet leiden tot voortzetting van den oorlog, cn dat een af loend optre den van de mogendheden niet is le ver wachten. Ook aan een eenzijdig optre den van Rusland gelooft men wegens het gevaar van eene algemeene botsing, al thans voorloopig nog niet. De Balkanstaten mogen, zoo w^rdl gezegd, in hun welbegre pen belang, rich niot leenen tot dc verdere uitvluchten van Turkije of tot de eventueele laatste pogingen van Europa om eene minne lijke oplossing in IConstontinopel te krijgen, omdat zij anders het slachtoffer zouden wor den van de Turksche sluwheid. Elk uitstel is nadceliger dan het vaste besluit om eene ra dicale oplossing te krijgen, (lie in de toe komst elke anomalie uit den weg ruimt. On getwijfeld zal daaraan de beslissi. g van de Balkanvertegenwoordigers in Londen uitval len voor (le hervsttiing van de vijandelijkhe den Volgens de Times houden de definitieve oiscrien. die de Rumcensche gezant Mishu verleden Zondag aan den Bulgaarschen ge volmachtigde Danew heeft doen toekomen, in, dat wordt verlangd een .gebied, dat Si- listria cn de havens Kavarna en Baltsjik om vat. De grens zou twaalf mijlen ten noorden van Varna en in de onmiddellijke buurt van Eusinograd, het buitenverblijf van den Ko ning van Bulgarije, loopen. Aan milita-ire maatregelen van Rumenië gelooft de Times niet. Uit Bukarest bericht de correspondent van de Frankf. Ztg., dat -zijne inlichlingen hem in slaat stellen mede te deelen, dat in den loop van deze week tusschcn Mishu en Da new een schriftelijk accoord zal worden op gemaakt. of althans de wederzijdsche stand punten zullen worden vastgelegd. De eind beslissing zou -dan door de regeeringen van de beide landen moeien worden genomen. Tusschen Bulgarije en Servië is indertijd eene overeenkomst gesloten, waarin Bulgarije zich heeft verbonden, voor de door Servië door het zenden van troepen te verleenen liulp sommige door Bulgaren bewoonde landstreken in Macedonië af te staan. Van Servische zijde is nu beweerd, dat de maat van den overeengekomen gewapenden bij stand door later nagezonden versterkingen is overschreden en Servië dus het recht heeft aanspraak le maken op nog meer gebied van Macedonië, dal tegenwoordig door Servische troepen bezet is. De toongevende kringen in Sofia hopen, dat in deze kwestie overeen stemming zal kunnen gevonden worden, zon der dat het door de Serven verlangde ge bied van MonisLir, Küprulu en Pcrlcpe werd afgestaan. Bovcudicn is er nog ecu streek» waaromtrent gccne overeenstemming is ver kregen cn waarover, zoo noodig, een scheids gerecht zal hebben te beslissen. Deze streek bevat Kocmanowo, Uskub, Gostiwar en Teta* wo met de omstreken. Duitschland. B c r 1 ij n, 2 8 J a n. Het Ru ineens el ie con sortium. bestaande uit de Disconto^escJJN schaft en Bleichrüder, heeft voor 150 millioeu frs. Rumeenschc 4-1 pels. driejarige schatkist biljetten overgenomen, gedeeltelijk vas ge deeltelijk in optie. Het geld zal dienen tot deJdcing van -dc behoeften van -verschillende slnatsdeDartementcn. Deze financicele ope ratic beoogt het real-iscercn van oude ere- dietcn. Eene openbare inschrijving lig-l uw7 in de -bedoeling. Frankrijk. Parijs, 28 Jan. Het amnestie-plan is ia zijne groote lijnen heden morgen vastgesteld door den ministerraad, die hel op ruime schaal zal toepassen op politieke misdrijven', vergrijpen in de pers cn in vergaderingen ca misdrijven bij staking. Engeland, liet hoogerhuis is thans bezig mei de be handeling van <lc Ilomeruh-bill. IL i (lebui wekt betrekkelijk weinig belangstelling, on- dat men zeker weet, dat morgen, aan hei einde van dc vierdaagsche discussie, hel wetsontwerp zal worden verworpen en ook dat deze stemming geenc onmiddellijke poft- Hek* gevolgen zal hebben. D u b 1 i n, 2 8 J a n. Drie suffragettes zijn lieden .cvangen genomen, terwijl zij bezig waren met het [inslaan van ruilen van hel kasteel, hel offioiccle verblijf van den on derkoning van Ierland. Zij zijn veroordeeld tot eene maand „hard labour" (tuchthui® straf)- Londen, 28 J a n u a r i. Eene de.piu talie van suffragettes, omstreeks t\virvtf| in goUil, kwam lieden aan het parlements gebouw cn vroeg om een onderhoud niet' don minister Lloyd George. Dc minister wei gerde hen te ontvangen. Er voJg-de eene bot sing mol <l-c polilic, waarbij verscheidene da mes in hechtenis genomen werden. Later wer>- den een aantal ruiten in Whitehall stuk ge* gooid, hetgeen weer toit arrestaliën leidde,. Het totaal van de inhechtenisnemingen \va* 23. Spanje. Madrid, 2 8 J an. De gewezen minister president cu Kamervoorzitter Morel, een dei' liberale leiders, is heden avond om 6.35 ovejy- leden. Oostenrijk. Weenen, 28 Jan. Het lijk van aartsher tog Reinier zal Donderdagavond overgebracht worden naar de parochiale kerk in den hof- 'burg, waar hel zal worden tentoongesteld De plechtige teraardebestelling in de krypt van de Capucijner zal Vrijdag plaats hebben Weenen, 28 Jan. In de Kamer van aft- ge-vaardigden heeft de voorzitter hulde g* bracht aan den overleden aartshertog Reinkm- Weenen, 28 Jan. In de Kamer inter* pelleerde dc chrislclijk-sociaal Jerzabuk de» minister-president over de wreedheden, die zouden zijn verricht door de troepeu van de Balkanstaten. Hij verzocht, dat als die be richten juist waren, de minister van buiten» landsche zaken krachtige vertoogen zou rich ten tot de Balkauregccringcn. Brltsch-lndië. De onderkoning lord Ilardinge, die n* bijna geheel hersteld is, heeft ia Delhi een# zitting van den wclgevenden raad gepresi deerd. Toen IJardirige diep ontroerd het woord nam, werd hem door de vergadering' eene groote hulde gebracht. Allerlei. Petersburg. 28 Jan. Op de Poetilo»- werken zijn dc werklieden in staking getre den. 12,000 man werken heden niet. Inciden ten zijn niet voorgekomen. Breslau, 28 Jan. Het seismologisch oh servatorium registreerde gisterenavond ouji 8 uur 45 minuten 31 seconden eene sterke aard beving op een afstand van 2500 K.M., die duur de tot omstreeks 10 uur. Havre. 2 8 J a n. De Du'i-tsche yiermas- ter Pangani, van Hamburg naar Valparaiso- onderweg, is ter hoogte van kaap La Hogue in den afgeloopen nacht aangevaren door het stoomschip Phrync. De Pangani is spoe dig gezonken. Slechts vier man konden wor den opgehaald; de rest van de bemanning, 30 man, is in de golven verdwenen. Petersburg, 28 Jan. In de koperwer ken van de gebroeders Koendoerow te Jcli» sawelpol (Xranskaukasië) zijn zes personen door eene dynamietontploffing gedood. Een gebouw werd vernield. Odessa, 28 Jan. De twee laatste chole- ra-lijders, die zich in het hospitaal bevon den, zijn als genezen ontslagen. Sedert tien dagen is er gecu geyal van choHra voorgo komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1