„DE EEMLANDER". Donderdag 30 Januari 1913. BUITENLAND. BINNENLAND. 212 11"° Jaargang Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50» Per week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - O. ÏO. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: U TRE C HTSC H EST RAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALK U OFF Co. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 repels,. f 0.150. Elko rogel O.IO» Dienstaanbiedingen 25 cciifA b(j vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor hamlol en bodr\jt bestaan toer voordoeligo bepalingen tot liet herhaald advortooron in dit Blad, bi| abouuomonfc Eene circulairo, bevattende de voorwaarden, wordt o| aanvraag toogozondun. Kennisgevingen. Burgemeester cn Wethouders van Amcr foort, brengen ter algonicene kennis, dat biijkens dc bc- «cliikking van den Minister van Landbouw, Nijver heid ca Handel van 6 Januari 1913, Direcüe \an den Landbouw, 2e afdeeling, Bureau A, dc :n het voor jaar \an 1913 te houden gewono rijkskeuringen vau tot dekking bestemde hetfgslen, voor zooveel de provincie Utrecht belrcil, vastgesteld zijn op 26 Februari a. s. e Utrecht. ])c Regchugscomnuvsie zal tot het aanncmeu van inschrijvingen voor bedoelde keur ng zitting houden op Zaï-erdag 15 Februari a. s., vun des voomi ddag„ ïl tol des namiddags 12J uur, in het Haagche Kof- huis aan liet Vreeburg te Utrecht De aanvragen om ïnschrijvingsbiljelten moeten sc^iriftelijk gericht worden aan den Secretaris d er i otnmiisie, den lieer M. L. II. Thissen (adresLand bouw bank LM recht), en daarbij moet opgegeven wor den a. naam en woonplaats-van den houder; b. naam, ouderdom, ras, kleur cn bijzondere ken- lockcnen van den hengst, benesens indien deze in een paardenstamboek is in-eschresen stam boek en slamboeknuinmer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoo wel van vaders- nLt moederszijde, alsmede naam en woonplaats van den fokker. De keuring zal plaats hebben des morgens te 9 ure op het Vreeburg te Utrecht. Amersfoort, 29 Januari 1913. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, De Secretary, De Burgemeester, J D WERKMAN. VAN RVXDWIJCK. Politiek» Overzicht. De nieujve Duitsche leger- voordracht. Dc nieuwe Duitsche legervoordraoht is cr nog niet; maar in afwachting van hare indie ning hij den rijksdag, die volgens de aan kondiging nog in deze zitting is te verwach ten, gaan de regeeringsorganen voort er ijverig propaganda voor te maken. De Lokal Aiuéiger betoogt, dat het voor Duitschland geldt den westelijken huurman niet te even aren, maar te overtreffen, en voegt daaraan toe, dat alle klassen van het Duitsche volk eenstemmig van meening zijn, dat de verster- (king van liet leger en y an de vloot niet an ders dan met snelheid en vastberadenheid kan worden verricht. Het blad schrijft: „Men kan nu niet evenveel op de diplomatie ver trouwen als onder Bismarck om het rijk te behoeden voor een gevaar, dat het tot in het merg zou treffen. Ook de regeering deelt dtze zorg." Om de pil te vergulden, die ligt in de nood zakelijkheid waarin de regeering zich zal be- inden om eene nieuwe verzwaring van las- lcn aan den rijksdag te vragen omdat het be- nooddgde geld niet uit de tegenwoordige hulp bronnen kan worden verkregen, dringt dc Lokal Anzeigcr er op aan, bij de verdeeling van den nieuwen last de sterkste schouders niet te onlzien. Dat zal wel zijn op te vatten als dc aankondiging van eene rijles successie belasting. De Nordd. Allg. Zeitung maakt het verjaar feest van den Duilschcn Keizer dienstbaar aart deze propaganda; in het artikel tot hul diging van den jubilaris wordt dit gezegd: „Keizer Wilhelm heeft het Duitsche volk gebracht naar het doel, dat bestaat in uit breiding van den kring der Duitsche werk zaamheid over alle wcrelddeclen. Niet alleen zijn de Duitsche koloniale bezittingen ver meerderd; maar onder de bescherming van den rijksadelaar heeft de Duitsche handel eene gewichtige plaats veroverd in de inter nationale trafiek. ,J)c souverein is evenzeer overtuigd, dat de nafie slechls dan duurzaam zal kunnen genieten van dc vruchlen van haren arbeid, wanneer de militaire macht van Duitschland ie land en ter zee zich ontwikkelt overeen komstig de eischen van den lijd. Daarom is de Keizer zonder ophouden waakzaam, op- dait het Duitsche zwaard blinkend en scherp •blijve en gereed zij om op ieder oogenblik. als dat moet. te strijden voor de vrijheid en den voorspoed van het rijk." De vraag ligt voor de hand. waarom men nu reeds weer de noodzakelijkheid voelt der versterking van de Duitsche weermacht, na dat pas in het vorige jaar daarvoor een be roep is gedaan op den rijksdag, dat in ruime mate gehoor heeft gevonden. Tot verklaring daarvan wordt uit Berlijn aan de Frankf. Zlg geschreven: „Er is geene bijzondere verbeeldingskracht noodig om zich voor te stellen, dat de minis ter van oorlog na 't geen in het vorige jaar is gebeurd en door hem is gezegd, de nieuwe voordracht slechls hiermee kan motiveeren dat inmiddels de militaire politieke toestand is gewijzigd. Wij hebben, toen het eerste be richt van eene nieuwe legerverrreerdering Dpkwam, ongeveer gezegd, dat die slechts de uitkomst kon zijn van militair-politieke overwegingen, waartoe aanleiding is gege ven door den Balkanoorlog, den daardoor in 't leven geroepen toestand en de ge- biedsveranderingen, die voor de deur staan Volgens mcdedeclingen uit militaire kringen Is dat inderdaad het geval. Met den oogen- blikkelijken politieleen toestand hebben deze militaire eischen natuurlijk niets te maken. £ij zijn, gelijk iedere verandering en ver sterking van de legerorgauisalie, op dc toe komst berekend. Men moet aannemen, dat de tegenwoordige stand van ons leger cn wat daartoe behoort, ook van onze bondgenooten opgewassen zou zijn geweest tegen de ern stige en zeker niet gemakkelijke taak, die er van kon worden gevergd. Of moet men nog zeggen: opgewassen zou zijn tegen dc eischen, die de uitbarsting van een in on middellijk verband met de gebeurtenissen op den Balkan slaandcn oorlog zou hebben gesteld'? ,.De beoordeelinig van deze vraag richt zich natuurlijk niet alleen naar den stand van het eigen leger cn van de legers der bondgenooten, maar evenzeer naar den stand van de legers, die als tegenstanders zijn te denken. Men moet echter, sedert men weet, dat eene groote nieuwe legervoordraclit in aantocht is, aannemen, dat de militaire in- stantiën, en daartoe behoort in de eerste plaats de groote generale staf, gelooven, dal deze krachlenverhouding om bepaalde rede nen in de toekomst eene verschuiving zal ondergaan, om redenen die waarschijnlitk in de militaire organisatie van andere staten liggen, en zeker ook in het feit, .lat dc mili taire factor, tfien de Balkanslaten in dc lockomst voorstellen, een geheel andere zal zijn dan hij tot dusver was. Slechts zoo laat het zich verklaren, dat de rijlcsregeering pas een jaar na eene bijna zonder dobat met groote meerderheid toegestane belangrijke iegeryersterkmg reeds weder met eene nieu we komt, die ook bij vele partijen, die bereid willig voor de laatste gestemd hebben, op ernsitige bedenkingen en vooral op beden kingen van finaneicclcn aard stuit I)e Italknn-oorlos. Konstantinope], 29 Jan. Het antwoord van Turkije op de nota van de mo gendheden zal heden, om definitief te wor den vastgesteld behandeld worden in den ka binetsraad. Het zal waarschijnlijk heden avond of morgen vroeg overhandigd wor den. Hel antwoord moet in gematigden, ver- zoenliiken loon gpsleld on vrij lang zijn: het zou belangrijke conccssiën doen op eene ha- sis afwijkende van de tot dusver voorge stelde oplossingen. Sofia, 41) Jan. Krachteug een besluit van «len ministerraad, is liet hoofdkwartier vau het leger uitre- uoo<li£<! morgen «len wapeiistiltaml op te zeggen. Londen, 29 Jan. De nota van de bondgenooten is heden namiddag aan de Turksche gedelegeerden aangebeden; zij ver klaart, dal de vredesonderhandelingen zijn afgebroken. Tweede telegram. Reuter ver neemt. dat Gruics precies om drie uur in hel Carlton hotel verscheen. Hij werd ont vangen door een secretaris van de Turksche missie en naar de vertrekken van Rechid Pacha gebracht. Hij verliet onmiddellijk daarna 'het hotel en begaf zich naar het Fn rcign Office, om een afschrift van de no'.a le brengen aan Sir Edward Grey. Derde telegra m. De tekst van de nola der bondgenooten luidt aldus: „Aan Ilunne Excellenliên de hceren gede legeerde gevolmachtigden van de Verheven Porie op de vredesconferentie! Daar de ge volmachtigden van de verbonden staten se dert de schorsing van de werkzaamheden der vredesconferentie gedurende drie weken tc vergeefs gewacht hebben op een antwoord van de Turksche gevolmachtigden op hunne laatste vraag en daar de in Konstnntinopel voorgekomen gebeurtenissen hen toeschij nen de hoop weg te nemen, dat men zal ko men tot het sluiten van den vrede, zien zij zich tot hun groot leedwezen genoodzaakt t? verklaren, dat de onderhandelingen, die den 16en December zijn begonnen, worden afge brokeD Londen, 28 Januari 1913 M Het stuk is onderleekend door alle gede legeerden van de Balkanslaten, beginnende met Danew. Vierde telegram. De Turksche gevolmachtigden hebben den tekst van de nota der bondgenooten naar Konstanlinopel geseind. Vijfde telegram. De Londensche bladen berichten, dat de meerderheid van de gedelegeerden, on raad van de ambassa deurs. nog wilden wachten alvorens de on derhandelingen af le breken. Darew ver klaarde echter, op instrueliën uit Sofia, dat men cr een eind aan moest maken Zesde telegram. De bondgenooten hebben in een brjef aan Sir E Iward Grey hem mededeeüng gedaan van het afbreken der onderhandrfing^n. Zij verz-oeken hem den Koning hun eerbiedigen darok over te brengen en drukken aan Grey en de regee ring hunne hoogachting en oprechten dank uit voor de hartelijke gastvrijheid. IConstantinopcl, 29 Jan. De anlwoord-nota van de Porte zal morgen aan den Oostenrijkschen ambassadeur ter hand gesteld worden door Said Bey, den onder staatssecretaris van bui'-nla-dsch" zak^n. Athene. 29 Jan. (Van den bijzondcren correspondent van Havasj. Gisteren is den geiheelen dag een artillerie-duel gevoerd van Bizanii. De Grieken gebruikten voor het eerst belegeringsgeschut, dat zij bij Prtveza aan de Turken hebben ontnomen. Door hun schieten moeten zij eenige kanonnen van den vijand en conc munitie-bergplaats vernield hebben. Men merkt steeds Turksche troo penbewegingen op, die Bizani verlaten om naar Janina te gaan. Men onderstelt, dat e Turken eone laatste verdedigingslinie ach ter Bizani in orde brengen. Konstanlinopel, 29 Jan. De minister van oorlog heeft van den comman dant van Janina een telegram ontvangen, berichtende dat liet vijandelijk leger ten zui den van Junuia sedert twintig dagen wer keloos bliift in verdedigende houding. De correspondent van de Ncuc Freie Prosse le Londen maakt melding van liet volgende voorstel, dal thans door toongevende Turk sche personen wordl aanbevolen: Adrianopel cn een smalle strook rondom de stad worden als neutrale zóne lusschen Turkije en Bulga rije ingericht naar het model van de neutrale zóne, die bij de scheiding van Noorwegen cn Zweden werd ingericht. Deze zóne mag niet versterkt of door troepen bezet worden en krijgt een zelfstandig bestuur onder een gou verneur, die uit een van de kleinere Euro- peescbe staten zal worden gekozen. Uit Balkankringen heeft de correspondent van de Ncue Freie Prcsse vernomen, dat Bul garije bij zijn standpunt betreffende Adria nopel blijft; het voert daarvoor drie redenen aan: 1. De mogendheden hebben in hunne col lectieve nota zicli zelf op dit standpunt ge plaatst en dus de eischen van Bulgarije voor gerechtvaardigd en gegrond verklaard. 2. De door het lcabinet-Kiamil bijeengeroepen groote raad heelt zich uitgesproken voor den door de mogendheden in hunne nota gegeven raad. 3. Bulgarije wil met Turkije voor goed alle geschilpunten voor, de toekomst uit den weg ruimen. Het maakt cr geen geheim van, dat als Adrianopel heden Turksch bleef, de oorlog over eenige jaren toch weer zou uit breken. Dat wil Bulgarije vermijden; zijne regeering streeft er naar den vrede met Tur kije te sluiten op eene basis, die niet slechts een einde maakt aan den tegenwoordigen oorlog, maar ook eene blijvende en oprechte vriendschap tussclien de beide staten waar borgt. Om deze drie redenen verklaart Bulgarije, dat er geen sprake van kan zijn, dat het van Adrianopel afziet. Het standpunt van Bul garije is cn blijft: Zonder Adrianopel geen vrede. liet gisteren reeds kort vermelde bericht van den Temps uit Londen, waarin melding werd gemaakt van hel in de City loopende ge- uchl, dal, ondanks de verklaringen van on verzettelijkheid, door de Turken en door de bondgenooten afgelegd, een compromis niet onmogelijk zou zijn, luidt in zijn geheel aldus: Ofschoon men niets nauwkeurigs weet over 't geen cr voorvalt in Adrianopel, schijnt het niet, dat de stad reeds aan hel einde van hare krachlen is en dat men op den hongersnood kan rekenen, om eene snelle capitulatie teweeg te brengen. Men zal er misschien mee moeten rekenen, dal liet verzet nog eenige weken zal aanhouden. Nu zou Bulgarije in de tegenwoor dige omstandigheden, met het oog op den financieelen toestand en de noodzakelijkheid, op straffe van ccnc geduchte economische krisis te zien uitbreken, om de manschappen voor den zaaitijd naar huis le zenden, niet meer eenige weken kunnen wachten en het zou eindigen met in eene transactie le treden. Konstanlinopel, 28 Jan. De re- geering heeft besloten de commandanten van legerkorpsen te verwisselen en de Moham- medaansche Turken, van 29 tot 15 jaren oud, onder de wapenen le roepen Volgens inlichtingen uit bijzondere bron, werd de staatsgreep slecht ontvangen in Aleppo cn Damascus. De besprekingen met den rroolvizier Hak- ki Pacha oiu in het kabinet te treden, duren voort. Hakki zou zich bereid verklaard heb ben onverschillig welke portefeuille aan le nemen, en er zouden bovendien nog enkele veranderingen onder dc ministers moeten plaats hebben, als zijn politiek programma werd aangenomen. Dit oinvat eene meervcr- zoenliike politiek tegenover de nationalisten en algemeene hervorm ngen. Tiet wordt tegengesproken, dat Abdul Ha- mid naar Koniah zou zün overgebrac-M Konstanlinopel, 29 Jan. De Porte heeft eene aanbieding ontvangen van eene groep financiers, die voor een milhocn ïurk- scbe schatkistbons neemt De minister van financiën heeft de Banque Otlomane be richt. dat zij, overeenkomstig haar sLituut, het recht van voorkeur aeeft om Jeze bons od dezelfde voorwoorden le nemen liet Jonn-Turksche comité zal overgaan tot die oprichting van een co nilé voor de na tionale verdediging, ten einde le trnclilcii de volle souvereiniteit von Turkije te behouden over Adrianopel en de eilanden. De oud-minister Abdurraiimar cn Rechid Pacha, die naar Europa wilden vertrekken, zijn daarin verhinderd door de pol.rie. Constanza, 29 Jan. (Van den bijzon- deren correspondent van Ilavav) De Turk sche kavallcric-regimentcn, bekend als de hamidiè-regimentcn, zij.n Maandag ma;- Gal- kipoli vertrokken. De oorlogstoebereidselen worden niet koortsachtigcn baast voortgezet De kogel, die Naziiu Pacha bij liet og heeft getroffen, schijnt in zijne onmiddellijke nabijheid tc zijn 'afgevuurd, want het vicesch rondom de wond was gebrand. Mon bericht, dat majoor Bekir Favy. eerste adjudant van Nazdm Pacha deel uil- maakte van een complot, dat het kalunet moest omver werpen. Vrijdag heeft de Turksche bamidié-kaval- lerie in de kazerne van SKutan (Klein-Arië) gemanifesteerd bij 't vernemen van Let l>e- richl van don staatsgreep. Dc cflicicren, die geloofden aam een oproer, vluchtten, terwijl de bevolking van Skutari in on'steltcnu ver keerde en een oproer vreesden. Later or naat men, dat de Koerden hsddc.i gemani festeerd uit vreugde, dat Malimoed Chefket weder aan het hoofd was gekomen van het departement van oorlog. P arij s, 2 9 Jan. De Temps bericht uit Londen: Volgens berichten uil Konslantino- pel via Weencn doel zich eene beweging te gen dc omwenteling gelden. Zij wordt ge leid door Achncss Abock Pacha, die aan hel hoofd van liet vierde legercorps in de Tsja- taklja-linie zou aanrukken op Konslantino- pel. De geruchten van wanordelijkheden in hrt leger van Tsjataldja tengevolge van dc staatsgreep en van den moord op Nazim Pacha zijn volstrekt niet bevestigd. Dc re geering spreekt ze nadrukkelijk tegen. De Temps bericht uit Romic: De llaliaan- sche regeering heeft aan het bestuur der Turksche schuld keunis gegeven, dat de 50 millio-en, diie het aandeel van Tripolitanië in de Turksche openbare schuld vertegenwoor digen, van heden af tot zijne beschikking v.ijn. Konstantinope 1, 29 Jan. De persbe richten over een bezoek, dat Envcr Bey kort na den val van Kiamil Pacha aan den Duit- schen gezant von Wangenlieim zou hebben gebracht, zijn onwaar. Enver Bey is aan den Duitsclicn gezant persoonlijk geheel onbe kend. IC o n .t a n it i n o p e 3 0 Jan. Hei Jong-Turksche comité heeft eene proclama tie laten uilgaan, waarin de oprichting van een comité van nationale verdediging wordt aangekondigd en gezegd wordt: Het is onze plicht itot .hel laatst het heilige erfdeel van onze voorouders te verdedigen. Als wij dien Dlicht verwaarloozen, zullen wij vervloekt zijn door het nageslacht. Wij hebben liet on herroepelijk besluit genomen de Turksche souvereiniteit over Adrianopel en de eilan den te bewaren en op alle door den vijand bezette pur.ten dc nationale rechten cn be langen te verdedigen. Londen, 29 Jan. De ambassadeurs zijn heden namiddag bijeengekomen. Men verze kert, dat zij dc Alhanceschc kwestie hebben behandeld en de financieele en economische vraagstukken, voortvloeiende uit den over gang van Turksch grondgebied aan de bond genooten ten gevolge van den oorlog. Belgrado, 28 Jan. De Koning heeft een besluit onderleekend, waarbij op voor stel van den opperbevelhebber bevorderin gen bij keuze worden toegekend aan talrijke officieren, die zich voor den vijand hebben onderscheiden. Kroonprins Alexander is be vorderd tot kolonel, prins Paul tot reserve luitenant benoemd. Londen, 29 Jan. Reuter verneemt, dat in de samenkomst van heden tussclien den Rumeensohen gczanl en Danew een protokol is opgesteld waarin de meoning van beide kanten over de eischen van Ruinenië is uit eengezet. Het protokol zal aan de beide rc- gceringen onderworpen worden, die, naar men verzekert, de onderhandelingen lusschen So fia en Bukarest zullen voortzetten. In de BuLgaarsche kringen wordt eene groo te verontwaardiging aan den dag gelegd, voor al tengevolge van de later gestelde eischen van Humcnië, want het was reeds in begin sel bepaald tot waar de grensverbeteringen zich zouden uitstrekken in de laatstelijk tus sclien Jonescu en Danew gevoerde gesprek ken. Men beschouwt in die kringen als bijna ongeloofelijk het verlangen van Rumenië naar eene groote uitbreiding van grondgebied. Men is overtuigd, dat geen enkele regeering of par- tement van Bulgarije kan toestemmen in den grooten gebiedsafstand, die door Rumenië wordt gevraagd. Tweede telegram. In bel door Mmhu en Danew opgemaakte protokol verlangt Ru menië eene grenslijn, die loopt van Turlukai, een punt aan de Donau 20 mijten ten westen van Silistria naar Baltsjik aan de Zwarte zee, omstreeks 20 mijten ten noorden van Var na. Rumenië eischt ook waarborgen voor de autonomie van de scholen en kerken der Koetzowalachen in het gebied, dat aan Bulga rije zal behooren. Er wordt uiteengezet, dat Rumenië deze concessiën vraagt met bet oog op de groole veranderingen in het politici evenwicht, door den oorlog veroorzaakt, da nieuwe waarborgen voor Rumenië noodig m* ken voor de toekomstige vriendschap tua» schcn Bulgarije cn Rumenië. Het protokol ver» meldt ook wat Bulgarije bereid is toe tc slaan Duitschland. In den Duitschcn rijksdag heeft de afge vaardigde Basscrmann gevraagd of de rijks kanselier mededcelingcn heeft ontvangen, dal tussohen Engeland, Frankrijk en Rusland be paalde afsjirakcn zijn gemankt over ecnu grensomschrijving van de wederzijdschc be langensferen in dc Armenische, Syrische cn Arabische declcn van .het Turksche gobicik en welke stelling dc rijkskanselier hiertegen over denkt in «te nemen. Het antwoord op deze «vraag was, dal dc rijkskanselier slechts geruchten hierover 'b kend zijn geworden. Mededcelingen, die deze geruchten bevesti gen, zijn niet ontvangen; in'.cgendeel zijn cr betrouwbare venklaringen vernomen, die door de belrokkcn rege. ringen zijn afgclisgd; volgens welke zulke afspraken als uilgeslo- ten ziin te beschouwen. In eene vergadering van het Seniorenkoi» vent van den Duilschcn rijksdag, belegd tot regeling van de werkzaamheden, werd doop den voorzitter dc wensch u'lgcdrukt. in bet belang van den goeden gang van zaken dc veclpratcrij zooveel mogelijk te beperken. Over het hoe werd een uitkomst niet ver« kregen. Frankrijk. In de republikcinsch-socialislische Kamer- gróqj» heeft de oud-minister Millerand op« helder!ngen gegeven over de wcder-aaiiste]- ling van kolonel du Paly de Clam. De groep sprak de overluig'ng uit dat hol wensche- liik was. dal deze zaak in de Kamer le sprako kwam. cn droeg aan een barer leden op hier over eene vraag «tc doen aan den minister van oorlog. Engeland. De pkmnon der regeering omtrent dc lier zionlng van hot kiesrecht z n thans, d t in de volgende zitting een wetsontwerp zal wor den ingediend, die hel meervoudige kiesrcchl afschaft, en dat van regccringswege voor <ïcb wetsvoorstel, diat door leden van hel lager huis op eigen gez\g wordt ingediend tot in voering van het vrouwenkiesrecht, dv noodig» lijd om het te beha delen besHh'kbaar aal worden gesbcld. Verder is cr sprake van een wetsontwerp, dat hot kiesrecht voor de man nen op eene bret-dere basis stelt, en van een wetsontwerp tot wijziging van dc beslaand# dislrictsindce'ing. De militante suffragettes zijn met nieuwe woede aan het werk getogen. Ilarc leids vrouw, mrs. Pankhursl, heeft in eene verga dering verklaard: „Het eenige wat wij heilig willen houden, is het m nschelijke levrn. Maar overigens moeien wij alle strijdmiddelen te baat nemen, die in oorlogstijd gebruikelijk zijn. Wij wililen het leven van dc menschen sparen, maar on liet sbemr cht in krijgen bun eigendom vernielen zooveel wij kunnen." One dor de eersten, die gehoor gaven aan de aan sporing om gereed te zijn niet alleen v op woorden, maar ook voor daden, behoorden miss Sylvia Pankhurst, die *t voorzen had op eene glasschildering in hel parlcmentcge bouw, en mrs. Dcspard. Hot parcnr?ntsge- bouw wordt door dc politie streng bewaakt Oostenrijk. W e o n c n, 2 9 J a n. Dc gezondheidstoe stand van den Keizer is zeer goed. Wegens de veelvuldige temperatuursveranderingen heeft de Keizer besloten niet persoonlijk de begrafenis van aartshertog Reinier bij to wonen. Marokko. M o g a d o r, 2 8 J a n. Er zijn 13 dooden en 72 gewonden bij de inneming van Dar An- floes. Kameroverzicht. Tweede Kamer. Woensdag werd het debat voorf.gezet ovor de begrooling van Binnenlandsche Za ken, afdeeling lager onderwijs. Minister Heemskerk vervolgde zijn re devoering. De schoolopziener Ruijs verbood niet aan de Ape'.doornsche onderwijzers om in besloten kring „Allerzielen" op te voeren, doch ontraadde het hun, als zijnde een onge past protest te.gcn de houding van den Bur gemeester. In dit opzicht was de Minister het met den schoolopziener eens. De Minister verklaarde zloh tegen het gczag-ultoefenen van de klasse-onderwijzers in de school. Wel was hij voor ovcrle.gplcgin.g. De critiek, op de bijzondere scholen uitgeoefend, kwam den Minister voor moor te zijn oen ©isch van dwinglandij om het beslaan en de ontwikke ling van het bijzonder onderwijs te belemme ren. In de quacstfe van het gdbed voor dc ver kiezingen op een katholieke school, wilde de Minister zich «niet mengen. Dit is een zaak van christelijke paedagogie, waaromtrent exin

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1