„DE EEMLANDER". Zaterdag 1 Februari 1913. BUITENLAND. N° 214 Eerste Bkaci lld" Jaargang*. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALK H OFF Co. ABONNEMENTSPKIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO» 'Afzonderlijke nummers - 0*05. Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertcntiën gelieve men liefst vóór 11 üur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regols** f O.RA» Flko rogel meerO.IO, Dienstaanbiedingen 25 conts bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaats ruim to. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordooligo bopalingon tot hot herhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnement* Do no ciroulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogczondon. Politiek Overzicht. Het vrouwenkiesrecht in Engeland.. „Het parlement lieell geen goed record in deze zaak. Verwachtingen zijn opgewekt en zij zijn onvervuld gebleven." Aldus vatte Sir Edward Grey zijn oordeel samen over den strijd, die in hel lagerhuis gevoerd is over de door de Britschc regeering ingediende kies recht-hervorming in verband met de kwes tie van het vrouwenkiesrecht, welke strijd hiermee geëindigd is, dat de regeering zich genoopt zag voor deze zitting haar wetsont werp in te trekken Het moet erkend worden, dat de strijd op «enigszins zonderlinge wijze werd gevoerd. Het kabinet, dat verdeeld is over de kwestie van het vrouwenkiesrecht, had in zijn wets ontwerp tot herziening van de kieswet geen bepalingen opgenomen over 't viouwenkies- rccht. Die leemte zou echter worden aan gevuld door een amendement, dat eene be- ginseluilspraak inhield ten gunste van het vrouwenkiesrecht. Als dat amendement werd aangenomen, dan zou de eerste minister zich bii die beslissing neerleggen en toelaten, dat in hel regeeringsontwerp ecne regeling van het vrouwenkiesrecht werd opgenomen. Hoe die regeling er zou uitzien, zou de zaak zijn van het huis, dat hiervoor te kiezen zou heb ben tusschen drie stellen van amendemen ten. Maar zoover is men niet gekomen, want de Speaker, wiens oordeel over dit punt was gevraagd, gaf te (kennen, dat door de aanne ming van een dezer amendementen hel oor spronkelijke wetsontwerp eenc zóó ingrijpen de verandering zou ondergaan, dat hij hel niet meer zou kunnen erkennen als het wets ontwerp, tot welks indiening aan de regee ring verlof was gegeven; hij zou dus moeten voorstellen het gewijzigde wetsontwerp aan de regeering terug te zenden. Daarmee was uitgemaakt, dat deze weg om tot eene beslissing te komen omtrent vrouwenkiesrecht, niet tot het doel zou lei den. De regeering trok haar wetsontwerp in. en daarmee waren ook dc amendemen ten van de baan. In de volgende zitting, die den 13en Maart a.s. begint, zal de zaak op nieuw aan de orde komen, cn er is reeds aangekondigd hoe men dan zal te werk gaan om dc zaak niet te la ten stranden op strijdvragen van parlemen taire procedure cn eenc- zuivere beslissing over de hoofdkwestie te kriirren. De regee rin c zal haar wetsontwerp weder indienen zonder bepalingen over het vrouwenkies recht. Daarnaast zal een 'afzonderlijk wets ontwerp het parlement bereiken lot rege ling van het vrouwenkiesrecht. Dit wetsont werp, hoewel afkomstig Yan leden, uit eigen initiatief handelende, zal voor dc behande ling in alle voorrechten dcelen die aan door de regeering ingediende wetsontwerpen worden toegekend. M*n hoopt, dat de voor standers van vrouwenkiesrecht in onderling overlég er toe zullen komen dc verschillen, die hen verdeeld houden, oo zijde te zetten en te komen met een voorstel dat door hen allen kan worden gesteund. Dan zal er ge legenheid ziin om de kwestie zuiver te stel len en van het parlement eene beslissing Ie krijgen, die tegelijk met de beginseluit- spraak ook de praktische toepassing van het beginsel bevat De voorstanders van vrouwenkiesrecht in het parlement hebben de hoop uitgedrukt dat terwijl zij zich organ is e-ere-i voor dr-n i.ieu- wen strijd, de vrienden builen het huis zic'i tot stipt cons tilaft ion eel e methodes in hun strijd zullen bepalen- Die hoop zal voor een deel wel niet vervuld worden. De militante suffragettes zijn tladeljk weer met hun weer zin wekken den strijd begonnen In eene v r- gadering van de Women's So inl and Politi cal Union, die de strijdlustigs cn onder de voorstanders van vrouwenkiesrecht o nvat, h-oft mrs Pankhursil verkondigd, dat er nu met daden gestreden moet worden Menscheii- levens zullen ilieiilig blijven, maar er mo t zoo veel schade als mogelijk is aan eigendom- toegebracht worden. 0.4c In eene vergadering van do Women's Freedom League is de oorlog verklaard aan wet en overh id opdat het regecren in het land onmog lijk worde gemaakt. Gelukkig zijn er echter ook i o ver- j eenigingen, waar de slem van h t v r la d vernomen wordt. Mrs Fawce-Üt de wed-u we van den bekenden b'inden geloerde en staats man, heeft in de Na ional Unio i den ra. d ge geven, dat men geduld zou oefenen tot at eene regiering aan het bewind kwam, die een stemmig voor de invoering van \rouwenkie-,- reohft is en met nadruk de zaak ter hand kan nemen. Ook in de Women's Labour Leaugiue sprak dr Ethel Bentham zich in dien zin uit en gaf dee raad niet het hoofd te verliezen en naar het doel te streven door vastbera den propaganda aan de stembus maar niet met kinderachtige, dwaze handelingen. J)e lialkan-oorlos. Konstantinopel, 30 Jan. Gene raal Savow heeft aan iMahmoed Chefket ge- scind. dat <le vijandelijkheden hervat zullen worden te beginnen met Maandagavond 7 uur. Men is algemeen van meening, dal, al heeft de regeering door den verzoenlijken toon van hare nota blijk gegeven van defe rentie jegens de mogendheden cn werkelijk verlangen naar den vrede, zij besloten is op den weg der concession niet verder te gaan dan dc nota aanwijst; zij zal volstrekt niet terugdeinzen voor de he rv a Wing van de vij andeiiikheden, die wordt verlangd door liet leger in Tsrj&'taldja en door de meerderheid van de bevolking. De Turksche kringen ver langen, dal de mogendheden voortaan eene volstrekt onzijdige houding zullen aanne men en de beide partijen hun geschil op het slagveld zullen laten uitmaken. Abdur Raman en Ali Keinal zijn naar Wee- nen vertrokken. Belgrado, 3 0 Jan. De ministerraad is heden, onder leiding van Pasics, vergaderd geweest lot bespreking van de maatregelen, die noodig zijn geworden door het afbreken van de vredesonderhandelingen. Belgrado, 31 Jan. Servië heeft den wapenstilstand tegelijk mei Bulgarije opge zegd. De beide staten bevinden zich in den zelfden toestand wat de hervatting der vij andelijkheden betreft. W e c n e n, 3 O Jan. De opzegging van den wapenstilstand door Bulgarije wordt door de pers tamelijk scherp beoordeeld. De opportuniteit van dezen maatregel wordt in twijfel getrokken, want Bulgarije brengt Europa in onzekerheid. Vödgens de Wiener Allgemeine Zeilung beeft Bulgarije waarschijnlijk gehoor gege ven aan ecne pressie van het ofiicierenkorps. Volgens de Neue Freie Presse spreekt de rijkskanselarij te Berlijn tegen, dat eene nieuwe pressie van dc mogendheden op Turkije heeft plaats gehad. Er ligt ook geene pressie in de bedoeling. Belgrado, 30 Jan. Men heeft zon der verrassing, maar niet zonder onverschil ligheid het bericht van het afbreken der on derhandelingen in Londen vernomen." De openbare meeniug betreurt hel zeer, dal dc oorlog zal voortduren, zonder dat daaruit bepaalde voordeden voor Servië zullen voortkomen. Maar de geest van solidariteit is bij dc Serven volstrekt niet afgenomen. Servië aanvaard! zonder morren den plicht, die op de bondgenoolen rust om voor de gemeenschappelijke zaak op te komen. Na dc in Londen opgedane ondervinding zijn dc bondgenoolen vast besloten volledige voldoe ning te krijgen. De bondgenooten zullen nie' dadelijk een groolen slag beproeven. De actie zal zich in den beginne bepalen tol een artillerie-strijd en een bombardement van Adrianonel. Er is aan Servië volstrekt geene vraag gedaan tot het zenden van nieuwe iroepenverslerkingen. S o f i a, 3 0 J a n. De Mir is van meening. dat het antwoord van de Porte in een uit- dagenden toon is gesteld. Hel blad schrijft: Wij zullen niet verbergen, dat wij voldaan zijn, want de nota geeft ons volledige vrij heid van handelen. Tweede leilegram. Overeenkom stig de door het hoofdkwartier vastgestelde bepalingen zal aan oorlogscorrespondenten aiet zijn toegestaan de opera tién van bet le ger gedurende de nieuwe phase van den oorlog te volgen. Konstantinopel, 30 Jan. In de diplomatieke kringen beschouwt men de no ta van de Porte als verzoenend en voorko mend jegens de mogendheden. Men meent echter, dat na de opzegging van den wapen stilstand. waardoor d© toestand geheel ver andert, de nota zonder «enig effect zal blij ven, want de vijandelijkheden zullen Maan dagavond weder moeten beginnen. In de diplomatieke kringen van de Porte verklaart men, dat zelfs na afloop van den bij de opzegging van den wapenstilstand be paalden termijn de Turken niet zullen aan vallen. Zij zullen zich slechts verdedigen als de bondgenooLen de eerste aanvallers zijn. Wel is waar zulüen er in den tusschentijd nog heel wat dingen kunnen gebeuren, die de hervatting der vijandelijkheden beletten. Konstantinopel, 31 Jan. Het tele gram, dat door generaal Savow gezonden is aan Makmoed Chefket, luidt aldus: Demoti- ka, 30 Jan. Ik bericht Uwe Excellentie, dat de besprekingen in Londen afgebroken zijn. Ik heb de eer, overeenkomstig art. 4 van hel pro- tokol van den wapenstilstand u mede te dce len, dat de vijandelijkheden zullen worden hervat vier dagen na deze kennisgeving, te weten Maandag as. om 7 uur des avonds. Mahmoed Chefket antwoordde, dat hij van deze mededeeling nota had genomen. Konstantinopel, 30 Jan. De minister van binnenlandsche zaken heeft tot de pro vinciale overheden een telegram gericht, waarin wordt aangekondigd dat de wapen stilstand door de Bulgaren is opgezegd en gezegd wordt dat de regeering, rekening houdende met den toestand en de nationale gevoelens, het noodige doen zal. De minister geeft uiting aan de hoop, dat de bevolking wel in dc noodige opofferingen zal willen toestemmen en noodigt dc overheden uit dc orde te handhaven cn niet toe te laten, dat valsche geruchten verspreid worden, die de gemoederen verontrusten kunnen. Londen, 31 Jan. Reuter verneemt, dat in strijd met wat werd bericht, de Turksche gedelegeerden om 3 uur namiddags geen in structie hadden gekregen, dat zij Londen moesten verlaten. De inzichten van de bondgenooten hebben geene verandering ondergaan sedert het ant woord van de Porte bekend is geworden. Men verneemt, dat Danew aan Sir Edward Grey het besluit van de bondgenooten heeft me degedeeld, dat de onderhandelingen niet zul len worden hervat, tenzij Adrianopel wordt afgestaan, en dat Grey dit heelt medegedeeld aan de Turksche gedelegeerden, die op het Foreign Office zijn geweest na Dancw's be zoek van gisteren. W e c n e n, 3 1 J a u. De Neuc Freie Presse bericht uit Konstantinopel, dat de minister raad heeft besloten dc gedelegeerden van de Porie de instructie te geven, dat zij in geen geval naar Konstantinopel moeien terugkee- ren vóór het vertrek van de gedelegeerden der Balkanstaten. Konstantinopel, 30 Jan. De overhandiging van dc nota werd vertraagd, doordat de Italiaanscho ambassadeur aan Mahmoed Chefket Pacha in overweging gaf in de paragraaf, betrekking hebbende op de eilanden in de Egeïsche zee de woorden in la lasschcn: „bezet door de Ba'Lkanbondge- nooten". In hare antwoord notp op de nota van dc mogendheden verklaart de Turksche regee ring, dat zij niet aarzelt te erkennon, dat hel sluiten van den vrede beantwoordt aan de wenschen cn belangen van allon. Zij geeft zich er rekenschap van, dat er zoo spoedig mogelijk een einde behoort te worden ge maakt aan een strijd, dien zij geenszins heeft uitgelokt. De regcering meent te moeten rclcveeren, dat zij reeds onom&ooledijke bewijzen heeft gegeven van hare verzoenlijke geest, door toe tc stemmen in reusachtige offers. Daar ech ter Adrianopel ecne beslist mohammedaan- sche stad is, de tweede hoofdstad van Tur kije, die met onbetwistbare banden met het riik vereenigd is, verwekte het gerucht van den afstand der stad een gevoel van afkcu ring in hol gcheele rijk. De indruk was zoo groot, dal hij leidde tot het ontslag van het vorige kabinet. Niettemin, om een laatste getuigenis af tc leggen van haren vredclie- venden geest, is de regeering gezind zich te gedragen naar de mogendheden wat betreft het gedeelte van Adrianopel, gelegen aan de rechteroever van de Maritza, echter met be houd van de moskee, de grafsteden en de andere godsdienstige herinneringen, die ge legen zijn in het gedeelte van dc slad aan den linikeroevel. Het behoud van dal gedeelte onder de rechlslreeksche souvereinileit van Tunkije is eenc noodzakelijkheid. Dc regec ring kan daarmee geen rekening houden, /.onder het land bloot te stellen aan eenc be roering die de ernstigste gevolgen zal kun nen hebben. Wat de Egeïsche eilanden betreft, doet de regeering opmerken, dat terwijl een deel van de eilanden wegens de onmiddellijke nabij heid van de Dardanellen onmisbaar is voor de verdediging van de hoofdstad, anderen, die een inlegreercnd deel uitmaken van dc Aziatische bezittingen van het rijk, niet min der onmisbaar zijn voor de veiligheid van Klein-Azië. Elke oplossing, die strekt tot ver mindering van het gezag der keizerlijke re geering in de eilanden, zou tol uitkomst heb ben ze te veranderen in even vele haarden van beroering, hunne werkzaamheid uil- strekkende langs dc kuststrook. Het gevolg zou zijn het in 't leven roepen van een loc stand van wanorde, overeenkomende met «tien. wéü'ke in Macedonië heeft bestaan, waardoor de rust van Europa werd bélreigd. Zulk eene oplossing zou legen dc voornemens van de mogendheden ingaan, die prijs stel len op liet verkrijgen van een duurzamen vrede en de bevestiging van den voorspoed van -hel rijk. Bijgevolg zou de Porie niet kun nen instemmen met 't geen de zes mogend heden zouden willen doen om te beslissen over het lot van de door de Ba'lkan-bondgc- nooten -bezette eilanden, dan wanneer reke ning gehouden wordt met de bovenstaande overwegingen en le noodige zorg wordt ge- nragen voor de onschendbaarheid van het bezit der Dardanellen, hetgeen die Porie acht eene vraag te zijn van het grootste Euro- peesche belang. De regeering is overtuigd, dat de mogend heden in een geest van rechtvaardigheid en billijkheid den den omvang zullen erkennen van de reeds toegestane concession en zullen toestemmen, dat de Porte gerechtigd zou zijn ledieren nieuwen eisch of aanspraak even tueel gesteld door de Balkanbondgenooten, te verwerpen. De Porie neemt met voldoening nota van de welwillende gezindheid van de mogend heden betreffende het verleenen van zede- lijken en stoffedijken steun om de wonden van den oorlog te herstellen en die natuur lijke hulpbronnen van het rijk tot waarde te brengen. Met dat doel is het onmiskenbaar. dat de mogendheden van meet al hef recht van Turkije erkennen opi ln volle vrijheid over te gaan lol hel vaststellen van een a noom douane-tarief, het sluiten van ha no J verdragen op den grondslag der beginselen van het moderne recht en de toepassing op hunne onderdanen van de fiscale wetten, waaraan de Turksche onderdanen onderwor pen zijn, en dai zij inmiddels toestemmen in ecne verhooging van de douane-rechten met 4 pet. De Porte gelooft, dat het onvermijde lijk noodig is, dat Turkije onder voorwaar den, die gemakkelijk te bepalen zijn, komt lot de afschaffing van de vreemde postkan toren. ten einde aan den handel alle waar borgen van vlugheid en veiligheid wat den postdienst betreft te kunnen verschaffen. l)e Porte vat de verklaring van de mogendheden betreffende den wensch om een eind te ma ken aan het stelsel van de cupitulatiën in het rijk op als cenc aanwijzing, dal na het slui ten van den vrede onderhandelingen zullen worden geopend om gezamenlijk de midde len te bcstudeeren, die geschikt zijn om dit doel te verwezenlijken cn die met de eco nomische onderwerpen, hierboven bcdo.eld een samenstel van maatregelen zulen vor men. waardoor de verwezenlijking van de beloften der mogendheden mogelijk zal worden. Het gedeelte van Adrianopel, dal Turkije, 'blijkens liet antwoord op de collectieve nota der mogendheden, wcnscht te behouden, is do op den noordelijken oever van de Maritza liggende wijk. Dat is uit. historisch oogpunt het belangrijkste deel van de stad, dat dc moskeeën en dc graven der sultans bevat en zeker ook eene groolendcels mohammc- daansche bevolking heeft. Dc op den ande ren oever van de Maritza liggende voorstad met het spoorwegstation zal aan Bulgarije 'komen. Dat is voor Bulgarije niet zonder l>e- leeikems, want het krijgt daarmee den spoor weg naar Konstantinopel in zijn bezit. Het voorstel zal wel zoo moeten worden ver slaan, dat de loop van de Maritza de grens zal vormen tusschen Turkije en Bulgarije. Het groole bezwaar van Turkije lag hier in, dat de Porte moest toestemmen in den afstand van ecne vesting, die nog met succès tegenstand bood. Daardoor werden de na tionale gevoelens gekwetst, cn ook de gods dienstige gevoelens van de breecle massa, die de in den groolen tijd der Osmanen gebouw de en in de gansche wereld van den islam be roemde moskeeën niet aan de christenen uit geleverd wilde zien. De mogendheden daar entegen maakten hunne hulp op financieel gebied en lot beveiliging van het Aziatische gebied van Turkije van den afstand van Adri anopel afhankelijk. Het Turksche antwoord kiest nu een middenweg; het verklaart zich bereid lol afstand van een deel der slad, die zal worden ontdaan van haar karakter als vesting, want dc versterkingen zullen wor den gesloopt. Adrianopel zou dus eene open slad worden en de spoorwegverbinding van het noorden naar het zuiden zou in Bulgaar- sche handen komen. Van de Egeïsche eilanden wil de Porte de ommididellijk voor den ingang der Dardanel len liggende eilanden behouden, omdat zij noodiig zijn voor de militaire beveiliging van de zeestraten; aan de overigen wil zij auto nomie toestaan naar hef model van den Li banon en van Samos, zoodat van het Turksche bestuur slechts een nauwelijks voelbaar op pergezag zou blijven bestaan. De Builgaarsche gevolmachtigde Danew heeft zich gehaast le verklaren, dat het ant woord ïan Turkije geen grondslag kon zijn voor het weder opvatten van de afgebroken onderhandelingen; de Balkan-bondgenooten zullen het Turksche voorstel ronduit weige ren. -Hij verklaarde aan een dagbladcorres pondent, dat het voorstel van eene verdeelin.g van Adrianopel niet nieuw is; hij heeft reeds voor eenige maanden van dat denkbeeld ge hoord en het reeds toen als ontoelaatbaar aangeduid. ..Ik herhaal dit ook nu. Wij moe ten geheel Adrianopel hebben en niet slechts een vierde gedeelte, zooals de Turken voor stellen. Dc verdccling is overigens eene vol strekt onmogelijke zaak." In tegenstelling hiermee houdt de Times 't voor niet onwaarschijnlijk, dat. al wijzen dc vertegenwoordigers van de Balkanstaten ook de nota af als grondslag voor het sluiten van den vrede, zij misschien toch als grondslag voor nieuwe onderhandelingen zal worden beschouwd. Al hebben ook de afgezanten formeel reeds afscheid genomen, men zou toch teleurgesteld zijn ds zij hun vertrek niet een weinig uitstelden. Het artikel ein digt aldus: „Naar onze meening zijn er geene werkelijke beletselen meer voor den vrede dan de kwestiën van 't formecle staatsgezag over een deel van Adrianopel cn van 't bezit der eilanden, en in dit opzicht doet het Turk sche antwoord belangrijke concession. Wij ge- looven niet, dat de aanspraken van Bumenië en Bulgarije zullen blijken niet met elkaar te verzoenen te zijn, en dat de toekomst van Skutari de mogendheden lang in verlegen heid zal brengen. De oorlogvoerende partijen zouden zich blootstellen aan de ernstige ver- oordeeling van de beschaafde wereld, als zij Oost-Europa opnieuw in een oorlog 9tortlcn voor kwe6tiëa. waarvan geen enkele voor hen meer kan zijn. «Uui ecne vruug van ijdeilieit cu van eigenliefde." Uit Konstamtinopcl wordt ann do Köhu Ztg. bericht, d.at het kabinet Mahmoed Chef ket zich in ec» slechten toestand bevindt, omdat in hel leger algemccne ontevreden heid hecrsclit wegens het doodschieten van Naziiu Pacha, waaromtrent do indruk be staat, dat het opzettelijk is geschied. Evenals in liet vorige jaar, is liet leger weder ge splitst ill twee vijandige kampen voor ctt legen hel comité. Men verhaalt, dal het niet alleen in de liniën van Tsjalaldja, maar ook in de versledikingcn van de Dardanellen cii de Bosporus, bij Bulair cn San Stefano, als mede in de krijgsschool van Pankaldi tot botsingen tusschen do beide partijen geko men is. in Hadcmkcui moeten die van Za terdag af reeds voorkomen; dagelijks komen van daar gewonden in Konstantinopel, op één dag 72, waarvan 32 officieren, op een anderen dag 123, waarvan 21 officieren. Het aantal dood en is onbekend. Dc militaire hond die vijandig gestemd is tegen .het comité, houdt vergaderingen op verschillende plaat sen van dc-slad. Abock Pacha, de bevelheb ber van de (roepen in de Tsjataldja-linlên, cn ziinc officieren, zijn altijd voor de voort zetting van het coinié geweest, maar zij zijn ook vijanden van hot comité; zij verlangen liet hoofd van den moordenaar van Nazim Pacli cn adreigen met eene wranktoclit naar Konstantinopel. Dc grootvizier en ministor van oorlog Mahmoed Chefkot rijden dagelijks in een automobiel van de eenc kazerne naar de ander© en spreekt dc troepen toe, vooral de beruchte ruiters in de Selemich-kazcrua in Skutari, die hel bijzondere vertrouwen van de comité-partij schijnen 'te genieten. Men spreekt ook van ecu strijd tusschen Mah moed Chefkei en den chef van den gcneralen staf Izzel, die verlangt minister van oorlog en opperbevelhebber tc worden. Meer en meer komt hol aan den dag, dal de Jong- Turken bii hun staatsgreep de bevolking niel achter «zich hadden, want liet volk blijft ge heel onverschilig, en ook het leger staal niet achter hen. Kenschetsend voor dc stemming in hel leger is een schrijven, dat van het derde le gerkorps bij den grootvizier is ingekomen, waarin van hem verlangd wordt Enver Bey cn zijne makkers uil het leger tc jagen. Toen Enver Zaterdag hel vierde cn vijfde lleger- kocps in Gallipoli bezocht, verklaarden do generaaUs Omar Javocr cn Abach Pacha hem, dat zii hem zouden gevangen nemen, als hij niet dadelijk vertrok. Enver keerde nog irj den nacht naar Konstantinopel terug. K o n s I a n l i n o p c 131 J a n. Dc militaire gouverneur heeft een order bekend gemaakt, waarbij aan alle officieren bevel wordt gege ven binnen 24 uren zich naar hunne regimen ten te begeven. De regeering heeft besloten aan alle officie- len van Jiet garnizoen Adrianopel eene rang» verhooging toe tc slaan. De opperbevelhebber Izzcl Pacha is giste renavond naar de Tsjataldja-liniën vertrok" ken. Konstantinopel, 31 Jan. Volgens de Sabah heelt dc Hamidich het Suczkanaai ver* laten cn heeft ten noorden van het eiland Hainpelia drie Grieksche schepen in den grond geboord. Len vierde schip werd beschadigd* B e r il ij n, 3 1 J an. De Lokalanzcjger be richt uit Saloniki dat dc Duilschc ingenieur Baumann, in 'dienst van de met het aanleg gen van wegen zich onledig houdende firma Diickerhoff en WiUmann, in dc buurt van Galhkos bij Saloniki o>p een jacht doodge schoten en beroofd is. Sofia, 30 Jan. Dc Vcstnik zegt, dat men de terugkomst van Danew zal afwach- 'ii om met Bumenië de onderhandelingen te hervatten, die in Sofia of in Bukarest zul len worden voortgezet. \an de tot dusver gevoerde Bulgaarsch- Rumccnsche onderhandelingen is, zooals reeds werd bericht, een prolokol opgemaakt cn on derteekend. Dc beleekcnis daarvan bestaat hierin, dat hel aanbud van Bulgarije, al wordt hel ook in Bukarest als oniocreikend be schouwd, nu is vastgelegd in eene bindende akte in cenc bepaalde formuleering. P a r ij s, 3 1 J a n. De Temps bericht uii Belgrado: De Pravda heeft uit Weenen be richt ontvangen, dat alle militaire luchtschip pers in Oostenrijk naar de zuidelijke grens van de monarchie zijn gezonden. Frank rij !c. P a r ij s, 3 1 Jan. In de discussie, die ia de Kamer gevoerd werd over eene interpel latie betreffende de wederaanstelling van ko lonel du Paly de Clam, verida*urde Millerasid, dat men hier le doen had mei eene et-re- verbimtenis, door zijn voorganger aangegaan en die hij moest gestand doen. Niemand zou anders gehandeld hebben in zijne plaats. Hij wees de beschuldiging af, dat hij voor of te gen Poincaré zou hebben gahandeld, en her innerde aan het aandeel, dat hij aan de Dreylus-zaoik had genomen. Tot besluit zeide hij„Ik heb mijn ontslag ccaomen ais mi"

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1