„DE EEMLANDER". Woensdag 12 Februari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. IT 225 lld* Jaarepang, Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa ABONNEMENTSPRIJS: <Per 8 maanden voor Amersfoort f I»©©» i Idem franco per post 1.50. i Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10. Afzonderlijke nummers ©.05. ï)e/.e Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Co. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vail 15 regels J 0.50. Elko rogol moorO.IO» Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedryt bestaan zoor voordeolige bepalingon tot het herhaald ndvertooron in dit Bli\d, bij abonnomeut» Eene circulaire, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozondon. Van vóór honderd Jaren, door J. L. VAN DER MOER. Alvorens thans een merk \vaardige, te üfcnedbt gedrukte prockumajtie aa<n de verge- teJhead te ontrukken, vilSlen wij even iet-s van die vadertandsdbe historie in het geheugen van den lezer terugroepen. l) Tegen het einde van de 18e eouw was. mét onze zeemacht, de ham del leeldjik in verval ge raakt. De ondernenuiingsgeest was verflauwd eai velen vonden het 't gemakkelijkst van de renten hunner effecten te gaan leven. De vis- scherij kwijnde en de Oost-Indische Com pagnie ging achteruit; haar boeken sloten jaarlijks m/et een te-kort. en de Engelschsn veidromcien haar uil Voor-Indié. De Com pagnie moest ziidh om hulp wenden tot de Stafen-Genoraal, die afgevaardigden met een dictatoriaal gezag uaar Inddc zonden, om aldaar all-^rdei ingeslopen, misbruiken te her- sHeilen en verbeteringen tot stand te bron- Sen. Juist in dezen tijd had in Nederland de omwenteling plaats, die ook grooten invloed had op de Kolomen. De Franse he Revolutie vond hier ■weerklank. Naar Frankrijk gevhrahte „pa triotten" spoorden de Conventie aan, ook haa.r beginselen op Nederland toe te pas sen, terwijl dlie in België zich tot een korps vereenLgden, dat hel Bataafse'he Le gioen heette. Een honderdtal Hollanders werden alts officieren bij het Vreemdelingen legioen geplaatst. Nadat de Fransche .generaal Dimiouiriez Zuid-Nederland had vcrov rd vernietigde d.» Conventie de sluiting dei' Saheóde en verklaarde den oorlog aam den Koning van Engeland en aan den erfsta'dihoaidfcr Willem V (Pebr. 1793). Door Daendels aan het hoofd dei* patriotten gel id. viel Dumourdez in Noord-Bra bant. Van By landt gaif Breda zon- der tegensüamd owr, ook De Klundert en Geentrufldenrberg vielen. Maan* Van Boetze- la>ey hield kra-nig stand in de Willen is'.ad. Ook Maastricht werd met succes verdedigd. In April werd Bumoaiciez 'bij Neerwinden geslagen en veroverden de bondgon-ooten (Engeland, Pruisen, Oostenrijk en Sardinië) Belgié weer. Ook de Brabantsche steden wer den ontruimd. Begrepen in de cersle Coalitie tegen Frank rijk, bleven 's Prinsen zonen Willem en Fre- dei-ik de Fransche Republiek bestrijden en behaalden belangrijke voordaelen. De Erf prins verdedigde o.a. met succes Fleurus- Maar de Fransche generaal Jo-urdan verover de opnieuw die Zuidelijke Nederlanden en den göhoekm ilmiker Rijnoever, zoodat een nieuwe inval in Noord-Nederla i-d te vreezen was. Tussdhen Juli en Dec. veroverden de Pramsahen Sluis, 's Ile&iloigenbosch, Venlo, Maastricht, Nijmegen en Grave, trokken over het ijs van de Maas en vielen in den Bom- nelerwaard Pichegru drong zelfs met zijn troepen door tot Amsterdam. De Nederland- 9dhe regeering zond gecommitteerd en naar den Fransdhon veldheer; maar de Con ventie stelde als eersten eis-ch voor den vredede verw ij dering der Stad ij We ontleenen dit in hoofdzaak aan \Vagena:ir« „Geschiedenis der laatste honderd Jaren, 1764 1874." houder! ij ke Familie. Daarom ver trok deze 18 Januari 1795 maair Engeland, en dit was het sein tot een omwenteling, die roods dioor geheime genootschappen was voorbereid, o. m. dx>oa* het Comité R é- volutionnalr te Amsterdam, dat de vroedschap ontslagen verklaarde en een nieuw best urn* aanstelde onder den naam vain provisioneel o representan ten van ilict wik te Amsterdam, waarvan de advocaat Rut ger Jan Schimmel- p e n n i n c k voorzatter werd Overal danste men om den vrijheidsboom en met de grootste hartelijkheid werden de Franschen ontvangen. Men zag zelfs goed ge- kleede dames zich tusschen de smerigste huzaren bewegen en op de kanonnen plaats nemen. Allerwege volgde men het voorbeeld van Amsterdam- Het Comité Ré vol u- tionnair boriep afgevaardigden der mu- niripalifceiten vam Holland naar Amsterdam, ten einde de Staten door nieuwe provisio- neele vertegenwo ordi ging te vervangen. Eerst kwam men te Amsterdam, ia-ter in Den Haag bijeen. De rechten van den mcnsch en van den burger werden erkend en hier mede tevens het denkbeeld van volkssoeve reiniteit aangenomen De vertegenwoordiging van standen en steden werd afigesriiaft, comi tés van algemeen welzijn en voor waakzaam heid werden ingesteld, dit laatste vooral met het oog op een -tegen-revolutie. Evenals in Holland ging men ook in andere gewesten te werk, hetzij uit eigen beweging, hetzij op aansporing van het Comité van Op stand. In het begin van Maart was de omwente ling vrij wel algemeen en in de gewestelijke besturen doorgevoerd. In de vergadering de-r Staten-Geneiaal zag men tha s een geheel ander personeel. De acte van garantie werd verbrand, het stadhouderschap vernietigd, en een ieder was -ontslagen van den eed op de vroegere staatsregeling. Een nieuwe bena<- ming van den Staat. Bataafsche Repu bliek, kwam in zwang, en-aan het hoofd van de staatss tukken las men de woorden „V -r ij h e i d Gelijkheid en Broe derschap". Ook aan het hoofd van de couranten prijkte dit opsohrift. Tot zoover deze geschiedkundige herinne ring. Alleen moeten we nog even nader be antwoorden de vraag: „Wie waren nu eigen lijk de Patriotten?" Toen de jonge stadhouder Willem V in 1766 meerderjarig werd, aanvaardde hij dc erfelijke waardigheden van s-tadhoudcr der zeven gewesten en van kapitein-generaal en admiraal der Unie. Ook kreeg hij hel opper directeur-gouverneurschap der Compagnie Dc Slaten-Generaal en de Staten van Holland verzochten den Hertog van Bronswijk dc Republiek voortdurend te blijven dienen, en de Prins sloot in het geheim met hem de acte van co-nsuleiitschap, waardoor de Hertog feitelijk zijn voogd, en bestuurder van den Staat bleef. Onder zijn invloed koos de Prins zioh ook de Duitsche Prinses Wilhel' mina tot vrouwmaar deze liet zich niet ge heel door den Hertog leiden, doch wilde lie ver zelf haar echtgenoot en de zaken beheer- sche-n. Holland was rijk in die dagen, de effecten stonden boven pari. Maar de oude partij schappen waren niet verdwenen; de regee ring van Willem IV had te kort geduurd Voor de oude partijen ontstonden nieuwe na men. De vroegere Staatsgezinden noemden zi-ch Patriotten, maar werden ook wel Keezen genoemd, volgens sommi gen naar den doopman van de Gijsclaar van Dordccht, die een tijdlang aan het hoofd der Staatsgezinde partij stond. Niet alleen de naam was veranderd, maar ook het begrip. Velen van de anti-stadhouderlijke part-ij wa ren voorstanders van de nieuwe denkbeelden van zelfbestuur en volksregeering. De aan hangers der tegenpartij heetten O r a <n j e- k 1 a n t e n of P r i n s 1 u i. Wordt vervolgd. Politiek Overzicht. De verzoening tusschen Hohenzollern en Cumberland. Men is gewoon te zeggen, dat de huwelij ken in den hemel geslolen worden. Bij vele huwelijken echter doen nog andere factoren hun invloed gelden, en speciaal bij vorstelijke huwelijken spelen politieke ovcrwegiii-gen dik wijls eene gewichtige rol. Men mag aannemen, dat politieke over wegingen ook niet vreemd zijn geweest aan de echtverbintenis, waartoe de eerste stap is gedaan door de verloving, die tot stand gekomen is tusschen prins Ernst August van Brunswijk en Lünéburg en prin ses Victoria Louise van Pruisen, het jongste kind en de «enige dochter van het Duitschc Keizerpaar. Al te ijverige dagbladcorrespon denten, die 'hunne berichten putten uit ge ruchten en vermoedens, hadden reeds meer malen sedert prinses Victoria Louise den huwbaren leeftijd had 'bereikt, haar willen uilhuwelijken. Aan de mogelijkheid, dat zij. de dochter van hel hoofd van het huis Ho henzollern, zich zou verloven met een prins van het huis Cumberland, dat door eene on overbrugbare kilove van de Iiohenzollerns ge scheiden scheen, hebben zij editor niet ge dacht Prins Ernst August van Bruns wijk en Lünéburg toch is de kleinzoon van den laatsten Koning van Hannover, die ten gevolge van den oorlog van 1886 zijne kroon had verloren en die in zijn protest tegen den door dien oorlog in 't leven geroepen staat kundigen toestand den grondslag van het rijk als een rechtsbrcuk had veroordeeld. En ziet juist aan den prins uit het onttroonde Wei- fenhuis m Hannover heeft prinses Victoria Louise de hand gereikt. Daarmee zal de lang durige strijd tusschen het Hohcnzollcrnhuis en het Wclfenhuis tot een verzoenend einde komen. En dat zal terugwerken op de stem ming onder het volk. In Hannover z.il de Welfenpartij, die nog steeds onverzoend staat tegenover de rijksgeda«ahte, hare reden van beslaan venliezen, wanneer de erfg?naa.n va i de rechten op de kroon van Hannover, die door de gebeurtenissen van het jaar 1866 zij te niet gegaan, in het huwelijk trc dt niet eene dochter uit het geslacht, dat die rechten aan zich heeft getrokken. Daarmee verdwijnt een ondertoon, die den harmonischen klank van de Duitsohe rijksgedachte stoorde. De verzoening tusschen de huizen Hohcn- zoUtrn en Cumberland, die ruel deze verlo ving haar beslag hoeft gekregen, heeft een ge- Onze weg 'leidt over de graven onzer ver- iw-aohtingen. ROMAN VAN RUOOI.i- HEKZOG 88 naar het Hoogduitsoh door J. L. VAN DER MOER. -Bevend trachtte de provisor op te staan. Ook Mevrouw Friednch was bij het verne men van dal woord „schoonzoon" verschrikt opgesprongen, en Lisa bleef, als vastgenageld aan den bodem, inidd.cn in de kamer slaan. ..U. noch uw schoonzoon, meneer Rose, is ®eker op dit oogenblik toerekenbaar," zei ze yeraohtelijk. „U speelt hier beiuen 'n weer zinwekkende oomedie 1" Op hetzelfde oogenblik voelde de heer Rose een brandende pijn in zijn linkerwang, en rolde hij omver tengevolge van een geweldi gen kaakslag, dien Barenfeld hem toediende. JDaar, ellendige Judas, dit is je loonl" iEn gevoLgd door Pfalzdorf, verliet Baren- leid met opgeheven hoofd de kamer. Het had er een oogen-bli-k veel van, alsof de achtergeblevenen door den ibl-ksem waren getroffen. Zek-er is het, dat de apotheker zich een geheel anderen triomf had voorgesteld. De heer Rose kwam het- eerst weer bij. „Dien slag zal ik dat heer betaald zetten," jpra-k hij, met weinig vastheid in zijn slem, aaaar met veel angst in zijn oogen. „haha, die zal hem minstens vijftig mark kosten." Spottend keek Lisa den stokebrand aan, terwijl zij langs hem iheen ging naar de deur. „Wacht u eerst noig eens af, meneer Rose," voegde zij hem in het voorbijgaan toe, „wacht u eerst nog eens af. Misschien wil meneer Barenfeld er wel 'n ronde som van maken." Zachtjes Irolc zij de deur achter zich dicht. HOOFDSTUK XII. Zonder een woord tot Heinrich te spreken, was Konrad Barenfeld de binnenplaats over- eeloopen, met het voornemen zich dadelijk naar zijn kamer tc begeven. Dorus, die vóór het verblijf van dc bedienden stond, onder vroeg zijn vriend Pfalzdorf met de oogen, want hij had hel spektakel in de hmskamer zelfs hier beneden kunnen hooren en zich reeds voorbereid op het „Laatste Oordeel". Op een wenk van Heinrich, volgde hij de twee iheeren. Konrad Barenfeld merkte hun tegenwoor digheid in zijn kamer nauwelijks op, terwijl hij zijn koffer te voorschijn haalde en begon te pakken. Zwijgend hielpen zijn twee ge trouwen hem daailbij, precies alsof het zóó en n/.et anders wezen moest. Stuk voor stuk verdween in de holle ruimte, en na een uur van ingespannen arbeid was er in de kamer niet veel meer te zien dan de groote meu bels. Barenfeld sloot hot deksel, en Dorus haalde met zijn sterke knuisten de riemen aan. .JDe meubels moet je morgen vroeg bij dep expediteur WitLman bezorgen, Dorus." „Goed. meneer Barenfeld." „Verzoek hem uit mijn naam, ze voorlooplg voor me op te Bergen." „Zooals u verlangt, meneer Barenfeld." „En dan blijft me nu niets anders oiver dan van 'ulhe afscheid te nemen." Plotseling voelde Heinrich, dat hij zijn tranen niet langer bedwingen kon, en hij ver borg zijn gezicht tegen den muur. Ook Dorus kon zich niet goed houden. Bevend greep deze brave ziel den door hem zoo hoogelijk vereerden man bij deji arm, als wilde hij hem van zijn voornc-men terughouden. ,-Koin, beste vrienden, julic moet je goed houden," sprak Barenfeld. „Maakt me nu niet week. Jullie weet allebei hoe zeer ik jullie genegen ben. Heinrich, je hebt mijn sym-pal'Jiie heel spoedig weten te verdienen. Wees nu niet zijd bedroefd, 't Slaat bij ine vast. dat we elkaar omdcr meer aangename omstandigheden zullen weerzien. En jou, Do rus, jou zal ik evenmin vergelen, .dat beloof ik je. Laten we 't nu héél k.*oirt maken, opdat die anderen niet zullen kjunnen zeggen, dat Barenfeld met betraande oogen is heenge gaan. Ik mag nu niet week wohdon, ik mag niet toegeven aan jnijn gevoelens, maar moet mijn kalmte en mijn waardigheid weten te bewaren." Hij liep een paar malen de kamer op en neer en trad daarna »p Dorus toe. „Brave kerel, ik wensch je van harte 't beste. Mocht je mijn steun ooit noodig heb ben, ,ga dan naar meneer Pfalddorf. Hij weet mijn adres. En vergeet niet, Jetle vriendelijk voor mij te groeten." „Ik dank u," zei de knecht Meer Joon hij niet uitbrengen, er za^ (hem een te groot brok in de keel. Hartelijk drukte bij de hem aangeboden baud. Vervolgens wendlde Barenfeld zich tof Heinrich. „Ik zou je zoo gaarne willen verzoeken, de-n avond elders met -mij -dioor te brengen. Maar ik wil niet hebben, dat je om mij on aangenaamheden zult krijgen. Ga morgen. ruimen lijd van. voorbereiding gevorderd De Vossische Ztg. zegt daarvan; „In de eerste plaats zal zij wol teweegge bracht rijn door den zwaren slag, die liet huis Cumberland trof den 20en Mei van het vorige jaar, toen de oudste zoon, prins George, in de buurt van Friesaok door een automobielongeluk het leven verloren heeft. De ridderlijke houding vnn den Keizer, die zijne zonen dadelijk naar dc plaats van het onheil zond, en dc militaire eer, die den over leden prins bewezen werd, bewogen den her tog, zijn jongsten en nu cirng overgebleven zoon naar liet hof van den Keizer te zentien om 'hiervoor dank te betuigen. Overigens zijn reeds vroeger betrekkingen van verwantschap tussohen de huizen Hohenzollern en Cumber land aangeknoopt. Zoo was dn 1900 de oudste dochter van den hertog, prinses Marie Louise, in het huwelijk getreden met prins Max van Baden, den toekomstige» groother tog. Dez*: prins is ook ditmaal de be middelaar tusschen dc beide huizen geweest. De lwoede dochter van den hertog, prinses Alexandra, is sedert 1004 niet den groother tog van Mecklenburg getrouwd en werd daar mee -eene schoonzuster van kroonprinses Ce cilia. Deze verwantschapsbetrekkingen moes ten bjj herhaling den hertog met den Keizer samenbrengen; maar telkens wist hij dit te ontgaan. Zoo in 1910, toen de Keizer voor den doop van den ertgroofcherto.g van Mecklen burg in Schwerin kwam. Ook in Mei 1912, toen Koning Ghristiaan X in Roeskilde werd bij gezet, zond hertog Ernst August zijn zoon daarheen, om -den Keizer niet te ontmoeten; op deze reis vond de prins den dood. W-at de houding van den hertog bepaalde, moet eene belofte geweest zijn, die hij zijn vader, d-.n onttroonden Koning George V, op diens sterf bed deed, dal hij nooit zich zou verzoenen met Pruisen en de aanspraken op Hannover prijs geven. Meer <lan 46 jaren heeft 'het huis Cum berland deze aanspraken gehanhaa-fd. Het is daardoor verstoken gebleven van de hertoge- ijkc kroon van Brunswijk, waarop het aan spraak had, toen den 18cn October 1884 her tog Wilhelm van Brunswijk zonder nazaten stierf. Daar hertog Ernst August ten gevolge van zijne vijandschap met Pruisen de regee ring niet kon aanvaarden, werd in Brunswijk een regentschap ingesteld. Prins Albreclit van Pruisen nam dit regentschap den 21on Octo ber 1885 op zich. Na zijn dood woont hertog Johann Albrccht van Mecklenburg als regenl in den burg van Hendrik den leeuw." Aan dit regentsahap zal nu wel binnen af- zienbafen tijd een einde komen, want wan neer tengevolge der verzoening tussohen de huizen Hohenzollern en Cumberland de eenige zoon van den hertog van Cumberland de schoonzoon van den Keizer wordt, dan zulle» de beletsc'cn wel uit den weg geruimd wor den, die hem tot dusver weerhielden den 'herlogelijkcn troon in Brunswijk te bezetten. De Balkan-oorlog. Konstantinopel, 10 Fcbr. De Turksch-e offieieele telegjraananen 'berichten Turksche overwinningen in verschillende deelen van het oorlogstooneel. Dc versterkte stellingen van den vijand te genover Derkos werden door de Turken be zet. die oprukten «m -dc Ormanti-hoogte aan te vallen. in den Loop van den dag, even bij Schoner aan. Daar ga ik vóór mijn vertrek natuurlijk nog heen en zal ei- mijn adres voor je achter laten. Schrijf me vooral dikwijls, want je wec-t dat alles mij interesseertl En nu, beste jongen, lot weerziens-. Moge >dat weerzien voor ons -beiden heel aangenaam cz-ijn. Je leer tijd duurt niet eeuwig, en ik zal altijd 'n goed vriend voor je blijven. Vaarwel, Heinrichl Vergeet me niet!" Hij trok len jongen aan zijn bo-rst en keek hein in de betraande oogen, als wilde hij hem aldus een diep geheim toevertrouwen. Nogmaals schudde hij hem warm de harJd, waarna hij snel dc kamer verliet. Men hoorde zijn voels-tappen op de binnenplaats en in <le poortgang weerklinken. Vervolgens hoorden de achtergeblevenen de scharnieren van de zware eikenhouten deur knarsen, en toen was hij weg. Heinrich en Dorus bicven nog langen tijd bij elkander zitten, tot ze bij bet naideren van »den -provisor opschrikten en aan naar -bed gaan gegonnen te denken. Maar dien ellendeling, -die oorzaak was dat ze hier voortaan hun besten vriend zouden moeten missen, wilden ze -heden niet meer van aan gezicht tot aangezicht zien. Zonder zicb lang te -bedenken, sloeg Kon raid Barenfeld den weg in naar de Rijnkade No. 10. maar Schoner woonde. Hij trof den Graaf nog thuis, maar deze scheen wel plan te hebben, om uit te gaan. .„Heilige Brahma!" riep Sohöner uit, ter wijl hij zijn bezoeker te gemoet tra<L „Ben jij 't 'heusch zelf, KonraJd^ of zie ik den geest van Hamiets vader?" „.Nee, nee, ik ben 't zelf, hoor," antwoordde Barenfeld, zijn best doend, om eveneens op schertsenden toon te spreken. ^Maai' ik ver- Gisteren namiddag viel de vijand de Turk sche stellingen bij Bujiukiol aan en bezetten deze hoogten, maar later bezetten de lurken deze stellingen weer en maakten zic'li mees» ter van eene hoeveelheid -granaten en niutü- b'c. Turksche troepen, die bij Tsjarkeul wa ren geland, vielen den vijand aan en dooden 200 inan; zij bezetten Tsjnrkcui en maakten een Bulgaarsche officier tol gevangeno. 1 1 F c b r. O]» Galüpoli verdreven de Tur ken van de hoogten van Ex amino, bij Boe- lair, do Bulgaren, <lie terug gingen met een verlies van 2 kanonnen en 800 dooden en gewonden. De verliezen van dc Turken wa ren 200 dooden en gewonden. Den 9en bezeten dc Turken na een gevecht, dat den geheelen dag duurde, MirioElo. VoL gens dc bladen drongen 100 vrijwilligers in de Bulgaarschc verschansingen en richtten eene slachting aan onder dc verraste vijan den; 1000 Buiguren werden gedood. De vrij willigers trokken zich -voor dc overmacht le-nUjg; <zij voerden lninnc dooden en gewon den mee. Nadat zij versterkingen hadden ontvangen, dwongen zij d: Bulgaren dc stel lingen Ic vertalen; zij maakten 200 gevange nen cn namen verscheidene kanonnen. Dc Alemdcr bericht, dat den Sen vrijwilli gers van Pazitan, die op vier barken waren gekomen, eene plaats aan den Bulgaarschen oever «aanvielen cn alle strategische punlen van deze plaats bezeilen. Zij begonnen een gevecht met een Bulgaarsch -balaillon, dat drie uren duurde. De Bulgaren hadden 600 dooden en gewondn; dc vrijwilligers had den 28 gewonden. Na-dat dc Bulgaren ver sterkingen gekregen hadden, scheepion do vrijwilligers zich weder in; z-ij voerden hun ne gewonden mee. Sofia, 11 Fcbr. Eergisteren sKolegen do 'Bulg-aarsehe troepen in Tsjataldja de Turk- taehe aanvallen over do guheele linie af. Do rechtervleugel, d'ile wais blootgesteld aum, 'iae-t vuur van dc Turkscho schepen in de. 'Maa-mara-zee cn de golf vaan Boejook Tsjck- medji, is le.ruggogaan naar nieuwe slcllia- tfou, 5 i Ij KM. «achterwaarts gelegen. Do verliezen va-n de Bulgaren zijn on bet teke nend, die vam dc Turken bedragen verschei dene honderden cn zijn vooral veroorzaakt 'door hel vuur vam de shrapnells en van dc 'Bulgaarsche artillerie. Voor Ikïelair versterken de Bulgaren zich in hunue stdlLinjgom. Dc Turban deden he den geen eunkelen slap tegen lien. De Bul garen begaven zi-oh nog nuar dc slagvelden en wonden do godoode Turken weg, wier aantal 5 a 6009 bedroog, waaronder o0 of ficieren. Men gelooft, dail liet aantal gewond- den meer dan dmbbol zoo groot is. Geduren de den gansclien dag kanonneerden de Turksche painllsersuhcpon de liukcr-flank der Buigartm, cli'e een cloode en oen licht- gewone hadden. De Turksche troepen, die in de dagen van 8 em 9 Februari Tsjasdceui aanvielen, wer den door de Bulgainan/ omsingeld en in de ■flank genomen; zij trokken zioh in wan orde terug naar <le zee, bereikten on-der be scherming van de kanonnen der pamtsea^ schepen hunne transportschepen en vlucht- tcg. -De Bulgaren vu/urden aanhoudend bo> 'vige geAveciDalvo's af; zij bei lokkend en des vijand hevige verliezen, die meer -dan 1000 man bedroegen. De manschappen van ebe bergairlillorie vaai de rechtercolonno <rodor- scheidden zich in de opcnatlêiR; zij rukten moed dal ik ongelegen kom? Hdb jc somi plan om uit le gaan?" „«Begin met plaats le memen. Vooruit, geeg complimentenI Voor jou heb ik natuurlijk lijd, wanneer je ook komt." Tegel ij-leert legde bij zijn hoed weg en schoof een faur touil bij. „Wil je 'n sigaret? Asjeblieft, ze if te rooken." Ze staken op en gingen rillen. „Maar ze,g eons, Jiozcf, Pk geloof toch dat Je ophoud. Als je werkelijk plan hebt om eï uit tc gaan, laat ik je «dan niet storen." „Nu geen leirterpraaljes meer, Konrad! J$J hebt iets op H hart, dat er af mioet, bravf kereL Vooruit, voor den ida-g er mee, zooalt 't onder goeie kameraden 'betaamt!" „Ik kom afscheid van je nemen." „Mille tonnerres! Dc hoor zeker niet goed^ of jij Idrukt je verkoe-rd uit." u't Is (zooals ik je zeg. Ik vertrek morgen met den vroegtrein." Schoner zag zijn vriend scherp aan. Toen sond hii o-p. „Je moet me één minuutje ver ontschuldigen, d«en tijd om 'n briefje tc schrij ven. Daarna beu ik tot je beschikking, zoo lang als je wilt-" Hij ging aan zijn schrijftafel zitten, en wel dra 'kraste zijn pen over het papier. Intus- schen keek Konrad de kamor eens rond. Da inrichting er van kwam vrij wel evereen met die van de zijne, zelfs de jadhA-tropceên ontbraken nieL Alleen bezat z-ijn vriend nog een afzonderlijke slaap-en badkamer. Schö- ner stond op, ging even de deur uit en riep een paar woorden in de gang, waarna Iemand naderbij kwam, aan wien een bood schap werd opgedragen. Hierna kwam Jo zef terug. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1