DE E EM LAN DER". Vrijdag 14 Februari 1913. FEUILLETON. N° 22? Ir' Jaargang* BUITENLAND. Jonge Liefde. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOPF Co. ABONNEMENTSPRIJS: 8 maanden voor Amersfoort f 1«00. Idem franco per post et c - 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. (Afzonderlijke nummers <>.05, Deze Courant vorschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Ad verton tiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en beriobten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERTENTlEN: Vun 15 regols.. f O.BO. Elke regol moorO.IO» Dienstaanbiedingen 25 cents b(J vooruitbetaling. Groote lottors naar plaats rui into. Voor handel en bedryt bostaan zoor voordoolige bepalingoa tot het herhaald udvorteeren in dit Blad, by abonuoinent. Eeno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester en Wethouder» van Amersfoort-, Gelet op artt. 6 cn 7 der Hinderwet, 'Brengen ter kennie van het publiek, dat een door A. Brondijk ingediend verzoek, met bijlagen, mi vergunning t-ot het oprichten van eene bakkerij in bet perceel alhier gelegen aan de Langestraat No. 86, bij het kadaster bekend onder Sectie E, No. 601, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Dinsdag, den 25. Februari aanstaande, des voor- middags te half elf uren gelegenheid ten Raadhaiize wordt gegeven om, ten overstaan van het Gemeente bestuur of van één of meer zijner leden, bczwatvn tegen het oprichten van de Inrichting in te bren gen. Tot het beroep, bedoeld in art.. 15. Ie lid der H n- derwet, zijn volgens do bestaande Jurisprudentie, alleen zij gerechtigd, die overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of één of meer zijner leden zijn verschenen, teneinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten. Amersfoort, den 11. Februari 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. VAN RANDWIJCK. Van vóór honderd Jaren, door J. L. VAN DER MOER. Ter illustratie van den Franschen invloed en van de eigenaardige inrichting van som mige besturen, laten we hier -een paar be richten en een advertentie volgen uit de Mid- deiburgsche Courant van resp. 20 Fcbr. en 4 Juli 1799 Bataafse be Republiek. Middelburg den 27 Februari. Rij het Intermediair Administratief Bestuur van dit voormalig Gewest, zal gedurende de Maand Maart presideeren, de Burger Caspar Jacob van Citters. Rij den Raad dezer Gemeente zal, geduu- rende de aanstaande Maand Maart presidee ren, den Raad Huybrecht Piepers, JEAN BARRIER, sou^-commissare de la Marine Fran^aise au Port de Flessi 'gue, chargé du service par interim, fa.t savoir que ie 28. Messidor An 7me k dix heures du matin, il fera proceder k la Requête du Ci- •toyen Fayolle, Controleur de Mari e ei pré- cen.cc du fondé des pouvoirs de Capteurs et ■d'n préposé des Douanes et assisté du Courtier F. J. van Bel, a la Vente Publique: 728 Sacs de Sol blanc, 2 cai scs Fr oma, l'une con venant 13 grands «l'autre 69 petils, 1 cai se Sucre Candy au sept huit vuide, '1 Baiiot con tenant 8 Ra mes Papder blanc, 2 Barri- ques V i n rouge, non-ouillécs. 1 dito dito Blanc du Rhin idem, 2 Fuiailles Faulx, 6 Paquets Papier k Cargouse Doublage, 2 Paniers conlenant E a u de S lser, en pe- tites Cruches, 2 Barils Anchois, 1 Caisse T a- b a c k chiquer, 2 Bottes Acier. 1 Grille Anglais, 1 Bacq k Charbon en cuïvre, 1 Boit de Lit avec ses verges. Etant la cargaison des PrLes le Jonge Willem et le Vrouw Elsina. Verkooping aan het Bureau der Fran- sche Marine te Vlis-slngen, op Dinsdag den 16 Juli 1799, des voormiddags ten '10 uuren, van de Prijsschepen en Laadin;en de Jonge Willem en de Vrouw Elsina, bestaande in728 zakken zout, 2 Kassen Kaaa, 1 Kas Candy Suiker, 1 Baal PapieA 3 Oxhoofde Wijn, 6 Paketten Papier, 2 Manden Selserw-ater in Kruiken, 2 Oxhoof- den Ansjovis, 1 Kas Tabak, 2 Pakken Staal, 1 Engelsch IJier, 1 Koolbak, 1 Ledikant. De Goederen en schepen zijn 2 dagen voor de verkooping te zien. De vertaling komt ons hier en daar nog al eigenaardig voor. Zie bijv. caisse e= (kas. In dezen tijd vinden we in de couranten melding gemaakt van -een tocht met een luchtballon en een proef met een parachute. We lezen dienaangaande onder berichten uit de Fransche Republiek: „De proef die de Burger Garnerin op den 3 Juny inet zijn Parachute heeft gedaan, is een van de merkwaardigste die immer ge daan is; ook waren er oneer dan 10 duizend mensohen in den tuin van Tirolo bjeenge- komcn om er oog gietuigen van te zijn. Die stoute Luchtreiziger vertrok 's morgens ten 8 uuren 20 minuten, onder het gejuich, met ongerustheid gepaard, van de saamgeko- mene menigte. Een Noord Oosten Wind had hem weldra op een afstand van een myria- metre (2 mijlen) vervoerd; en ten 8 uuren 29 minuten zag men hem zijn Luchtbol verlaten cn langzaam en grootsch met zijne Para chute na beneden komen- Na verloop van twee minuten zag men hem niet meer we gens de boomen, en h:" ad de helft van zijne nederdaling nog niet -ledaan^ zoo dat de zelve 5 minuten geduurd heeft: de Barometer die stond toen hij de Ballon verliet, op 23 duimen in plaats van 28; dit toont aan dat hij lot eene hoogte van 1564 Metres (of 85-1 Roe den) opgegaan was. Hij is te Boulogne neer gekomen en kwam te Tiroli, alwaar hij de verwondering van de aanschouwer» uiImaak te. De Ballon is voortgereisd en men weet tot heden toe niet waar de zelve is neder- gekomen." Luchtballon, parachute.... t e 1 e- gr aa f! Klinkt het niet modern? Ja, waariij'k! In 1799 wciikte ook al de telegraaf, maar wel e verslaan: de optische, en niet de el?c- trischc natuurlijk. Ten bewijze hiervan dit courantenbericht „S t r a i t s b u r g, den 20 Februari. G:stè ren ten 4 uuren vernam men, dat de Tele- q raphe in werking geweest was. Van alle kanten was men begerig te weeten of ze het lang verwachte Antwoord van Weenen had aangekondigd, maar men vernam weldra dat zij gemeld had dat de Keurvorst van Beyeren door eene Beroerte was overvallen." Wie meenen mocht, dat een „verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven", in over- lijdens-annonccs, iets is van den latercn tijd, zal tol andere gedachten komen, wanneer hij de volgende advertentie leest: „Het heeft den vrijimachtigen God behaagt, heden avond om half tien uuren mijne tedcr- geliefde Echtgenoote Janna Janse Leynse, na eene Echtverbintenis van 23 Jaaren, in den Ouderdom van 44 Jaaren en ruim 9 Maanden, en na met een langduurig verval van krachten, en een zwaar toeval aan het Been geworsteld te hebben, door eene zachte dood, het tijdelijke met het eeuwige te doen verwisselen; ik geve van dit voor mij en mijn Zoon zoo zieltreffend verlies hier van langs dezen thans gebruikelijken weg kennis aan Vrienden en Bekenden, welke de overledene in deszelfs tMenschlievcnd Corac- ter giek end hebben, verzoekende van Brieven van Rouwbeklag verschoond te blijven JACOB VAN DiEN BERG, Schoolmr Koudckehke in Walcheren, den 1 July 1799. Weet de lezer wel dat het Huis ten Bosch eertijds een logement is geweest? Oils was dit niet bekend; maar een aankondiging in het zelfde blad, waaruit wij deze advertentie naschreven, hoeft «ons tot die wetenschap ge bracht Men leze zelf: „E. Temminck, Inspecteur der Nationale Gebouwen, henkomende van den Vorst van Nassau, presentoerd (als daartoe behoorlijk geauthoriseerd zijnde) bij Inschrijving te Vcr- huuren, tot het houden van Logement. Het Huis in het Bosch, na bij den Haage, met de daarbij zijnde Gebouwen, Stal lingen, Thuynera, Sparrebosoh, Vijvers en ge- accrocheerde voordeden, slaande deze In schrijving voor een ieder open, tot den Eer sten April aanstaande. Nadere Informaties deswegens te bekomen bij den Notaris en Makelaar Ar nol dus van Bee'k, woonende op hel Voorspuy in den Haage, en bij den Burger C. J. Roos, woo nende binnen Amsterdam ten Huize van Trijp, bij dewelke gelijk mede te Leiden in het Heeren Logement aan den Burg, le Rotterdam in het kleine Schippers Iiuis, te Delftenz. enz- Ier lecz-i.ig zij i leggende de Conditiën cn Voorwaarden, waarop de Verhuuring zal worden gedaan." Wordt vervolgd. Politiek Overzicht De revolutie in Mexico. De revolutie viert thans hoogtijd in Mexi co. Misschien ds het juister te spreken van eene legen-omwenteling, want de regeering van president Madero is zelf voortgekomen uit eene revolutionaire beweging, die gericht was tegen de regcering van Porfirio Diaz. Gedurende meer dan -dertig jaren, sedert 1877, had deze met ijzeren vuist het land be stuurd en er de orde gehandhaafd. Met het klimmen van zijne jaren werd het hem moeielijker de teugels van het bewind met de noodige strafheid aan le halen. In zijn laatste regeeringsjaar slak de revolutie te gen hem het hoofd op, en daar hij de kracht niet meer in zich voelde om haar te onder drukken, ging hij haar uit den weg, legde het ambt neder en begaf zich naar het bui tenland. Bij zijn aftreden in Mei 1911 werd dadelijk voorspeld, dat de anarchic, die hij had be dwongen, nu weder het hoofd zou op steken* Die verwachting heeft zich al zeer spoedig vervuld. Zijn opvol ger, Madero, een li.d van eene onder Diaz rijk geworden familie, is wel is waar, na den val van den ouden „tiran", met geest drift begroet, vooral door de elcm-cnlcu, die met het bestuur van Diaz ontevreden waren, of zich door de beloften, waarmee hij niet karig was, lieten paaien. Maar al spoedig bleek, dat hij niet in staat was zijne beloften te vervullen en ook niet de bekwaamheid bezat om het lancl te regeeren. Zoo begon reeds spoedig na zijne verkiezing «tot presi dent d'e revolutionaire beweging weder het hoofd op te steken. Do eerste, die als tegenstander van de nieuwe regcering optrad; was generaal Za pata, bij wien men iden generaalstitcl niet al te ernstig moet opvatten; men is In Mexi co nogal kwistig met het verleenen van dien titel. Later stond in het noorden gi-nernal Reyes op; zijn voorbeeld werd gevolgd door generaal Orozco en later stak in Veracruz Felix Diaz, een neef van den oud-president, de vaan van den opstand uil. De regeering van Madero bleef hiertegenover niet werke loos. Zij behaalde in hot vorige jaar ver* scheidene overwinningen over de revolutio nairen. In Mei van dat jaar leed Orozco bij 'ROllano eene gevoelige nederlaag; daar na werd in October een opstand in Veracruz onderdrukt, waarbij Felix Diaz en een aantal van zijne officieren gevangen werden geno men. Zij wenden voor een krijgsraad ge bracht, die hen tor dood veroordeelde. liet vonnis werd ook aan eenigen van de officie ren voltrokken, niet echter aan Diaz zelf, die sedert gevangen werd gehouden. In Novem ber werd ook aan Zapala eene nederlaag toegebracht; hij werd, zooals het in dc re- geeringsberichten heette, „voor goed" ge slagen. Voor goed is echter eene uitdrukking, die men vooral in een zoozeer door den revo lutionairen geest doortrokken land nis Mexi co niet moest gebruiken. Sedert zijn nog slechts «drie maanden verloopcn, maar de borden zijn nu geheel verhangen. Eene mili taire samenzwering in Veracruz heeft de ge neraals Diaz en Reyes uit dc gevangonis be vrijd. Diaz is nu de leider van den opstand, die in dc hoofdstad zelve tegen de regee- ring van president Madero is uitgebroken; Reyes schijnt in den strijd' gevallen te zijn. Het heette eerst, dal president Madero de gevangene van de rebellen was. Dat bleek niet juist te -zijn. Wel is hel juist, dat hij zich met de troepen, die hem trouw zijn gebleven, moet verweren tegen de opstandelingen, die met geweren en kanonnen den strijd tegen hem voeren. Dc beide partijen bombardee- ren elkaar, tot schrik en ontsteltenis van de nijvere burgerij. De vreemde diplomaten hebben vruchteloos getracht hen lot elkaar le brengen; de bloeajge strijd duurt voort Wanneer in de hoofdstad zulk een toestand van anarchie Jieerschl, dan kan men gemak kelijk bevroeden, dat in dc provincie van orde en wet in 't geheel geen sprake is. De groote vraag is nu of niet spoedig het oogenblik voor vreemde interventie zal aan breken. De regeering der Vereenigdc Staten bereidt zich blijkbaar daarop voor; zij heeft oorlogsschepen gezonden naar de oostelijke kust en ook naar de kust van de Pacific en die hebben voldoende strijdkrachten aan boord om, als dat noodig wordt geacht tot bescherming van de vreemdelingen, eene landingsdivisie aan wal te zetten. Inüusschen zal, voordat daartoe wordt overgegaan, hel congres le Washington nader nog daarin ge kend worden. I>e Itnl kan-oorlog. Konsla ntinopel, 13 Febr. In de rc- geeringskringon wordt gezegd, dal de Bul- gaarsche voorstelling van het gevecht van Boelair zeer overdreven is. Twee Turkscho division hebben cone demonstratie verricht^ zij verloren niet meer dan S00 man. Men vcr« klaart uitdrukkelijk, dal het Bulgaarsche le» ger geen duimbreedte is vooruitgegaan. Nu vertoont het zich tegenover Boclair in stellin gen, die het bezig is tc versterken. De Turken hebben de Bulgaren geslagen bij Silivri; zij brachten hen groote verhezen toe, terwijl zij zelf slechts cenige soldaten ver loren. Tweede telegram. lieden morgen is een hevig gevecht begonnen voor Boclair. De uitslag is nog niet beleend. Hel gerucht loopt, dat dc Turken Siiiekll bezet hebben. Sofia, 13 Fcbr. In Tsjataldja is giste ren slechts in zeldzame gevallen geweervuur gewisseld tusschen Turken en Bulgaren. Geene enkele daad van vijandelijkheid heeft plaats gehad in GnllipoLi. Na dc landing te Tsjarkeui vermoordden de Turken 150 inlandsohe Christenen. De aan wezigheid van Envcr Bey is vastgesteld on der dc troepen, diie dc landing verrichtten. Konstantinopcl, 14 F e b r, Volgen* authentieke berichten zijn de pogingen tot landing van Enver Bcy niet geslaagd. Om streeks 20,000 man konden aan land gaan tus schen Rodosto en Tsjarkeui. maar stuitten daar op overmachtige strijdkrachten cn moes ten teruggaan cn zich weder inschepen. Dio troepen zullen thans naar Gallipoli gezonden worden. Konstantinopcl, 13 Fcbr. Dc Ser vische soldaton, die in ICadckcui zijn aange komen, zijn verdeeld over hel westelijke front Het dorp Tsjataldja, dat voor het front van dc versterkingswerken ligt, waaraan het den naam gegeven heeft, bevond zich sedert den voorwaarlschen rnarseh van de Bulgaren na den slag bij Luie Boergas in Bulgaarsche han den. Bij hun tegenwoordigen terugtocht vau, dc Tsjataldja-liniën hebben de Bulgaren ook de plaats zelf prijsgegeven, die daarna spoe dig door de Turken bezet werd. Bij de spoor wegbrug over het riviertje Kara ligt liet sta tion Buktsjikeui, waar in het salonrijtuig van de Orient-spoorwcgmaailschappij dc onder handelingen over den wapenstilstand gevoerd werden. Dc brug, die tot dien lijd in goedon toestand was, is door de Bulgaren vernield, voordat zij de Tsjalaldja-slelling onlruinidcai» Ook overigens werden beschadigingen toege bracht aan den spoorweg, aan welker her stelling men nu bezig is. Sofia, 13 Febr. Gegeven zijnde hoV tweede vci*zoek van de consuls te Adrianopel heeft de Bulgaarsche regcering op nieuw do vraag in studie genomen of er geen mogelijk heid is bescherming le verzekeren aan do vreemdelingen gedurende het bombardement Sofia, 13 Febr. Het bombardement van Adrianopel duurt voort De Turken, die den lOen en llen uitvallen beproefden, werden teruggedreven met verliezen, die meer dan 1000 man bedroegen. Aan de fronten van Tsjataldja en Boelair is de toestand dezelfde. In Silivri cm Boelair be droefden de Turken geen enkele operatic to gen de punten, die in handen vau de Bulgaren zijn. De Bulgaren blijven in hunne stellingen. Het noodigste voor den mensch is een (ge trouw vriend, niet om zich te laten vleien maar om zich z'n dwalingen onder 't oog ,g-e- braobt te zien. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 40 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. „Dat ikomt bepaald omdat ie eens ji proces verloren heeft Sedert dien tijd moet ie niets meer hebben van alles, wat maar in de verte met de iustitie te maken heeft." .JKonrad." sprak Schoner, zijn glas ophef fend. „als ik ook maar even had kunnen ver moed-en, dat 'die geschiedenis zoo n wereld revolutie zou ten gevolge hebben, dan had ik die grappen natuurlijk nooit uitgehaald. Maar wie kon nu ook denken, »dat die man 'n nóg grooter pecus is dan waarvoor ik hem had gehouden? En ik had hem toch heusch .niet zoo heel hoog .gelaxeerd. Kom, stoot een6 met ine aan. In deze schoone wereld gebeurt er niets zonder reden. Wie weet of alles nog niet tot je geluk <zal leiden. In elk geval zie je hier 'n berouwvol zondaar voor je, die om vergiffenis vraagt." „Is bereid» verleend, 't Noodlot zal alles wel zoo gewild hebben." „Drink nog maar eens uit, Konrad. Je moet krachten opdoen, om de tweede af- deeling van mhn beicht te vernemen.Her inner jij je 'n zekere jonge dame, van wie je jnii 'n onmo,gelijken roman hebt aanbevo len?" Freule Von Wal'd? Wel zekerI 't Zou me leed' doen, wanneer ik je door die aanbeve ling 'n slechten dienst bewezen had." „Ja, de roman v- ongelooflijk slecht, maar toe, kerel drinkt nog eens uit maar de schrijfster daarentegen ongeloof lijk lief." Barenfeld bleef met zijn glas in ide hand zitten. ..Ze" eens. Jozef, kun jij óók al dwepen? Ik verbeeld me ten minste dat je je daaraan op 't oogenblik min of meer schuldig maakt." Schoner volgde aandachtig den rook vap ziin sigaret. „Dwepen? Eigenlijk verbeeld ik me, dat ik daarvoor te (verstandig ben. Maar *n gevoe lig hart dragen ook de SehÖner's onder hun wambuis." „Dat is me bekend," zei Barenfeld1 lachend. Je moet er niet mee spotten, Konrad. Jij denkt nu natuurlijk aan die liefdes^schie- denisies la badhuis in Japan. Maar ik spreek in vollen ernst „Werkelijk? Ben je verliefd?" .JMeer dan dat verloofd?" Wel. alle duivels!" riep BSrenfeld, van ziin stoel opspringend. Schoner bleef rustig achterover geleund in zijn fauteuil zitten en rookte kalm tdoor. „Ja, m-ijn waarde, verloofd. Maar pas se dert enkele dagen. De kennisgeving zou ik je juist morgen toezenden. Iutusschen moet ik opmerken, dat je verbazing niet zeer vleiend voor me is." „Neem me niet kwalijk." Hij drukte zijn vriend hartelijk de hand'. „De verrassing was werkelijk te grooL Van harte geiukgewenscht, Jozef, daaraan heb je goed gedaan, dat is heel verstandig van je. Ook 'b vroolijkste vrij gezellen-leventje moet éénmaal 'n eind ne men." „Ik stel me heel veel voor van deze veran dering in mijn leven. Ik gevoel me zoo over gelukkig in 't bezit van dat lieve, mooie we zentje. Je weet niet hoe verstandig cn goed zc ie. 'I Is alsof ik eerst nü vrij en diep kan adem halen, ailsof mij voor de tweede maal 't leven is gered. En de levensredder ben jij natuurlijk weer! Ik begin heusch te geleoven, dat iii daartoe voorbeschikt bent." „Lk?" vroeg Barenfeld verwonderd. „Waar om moet die eer juist mij te beurt vallen?" „Jij bent toch de oorzaak, dat die jonge dame op mijn bureau is gekomen? Wanneer zij geen aanbeveling van jo-u had gehad, dan zou zij 't niet gewaagd hebben in persoon le verschijnenmaar de onderhandelingen schriftelijk hebben gevoerd. Heb ik 't niet uit je eigen mond vernomen? Spreek 't nu maar niet tegen, kerel, en laat i,k je omarmen. Als de Schöner's tot 'n regeerend Huis .behoor den, dan was de reddings-mcdalje jou reeds lang toegekend." Hij schudde hem hartelijk beide handen en daalde nogmaals in zijn geïmproviseerd en wijnkelder af. fyNu 't gesprek deze wending heeft geno men, Konrad, moet er ook noodwendig 'n ander merk op tafel komen. Wat is jou be kend omtrent den „Forster Jesui-tengarten" van zes en tachtig? Ik hoop niets slechts? Welnu, van dezen heerlijken godendrank bezit ik nog 'n heele flesch. DuLce et deeorum est, pro amore mori, 't is zoet en roemrijk, om voor de liefde le sterven! Dit benijdens waardig lot is u beschoren, o, Parel van den Rijnwijn!" Hij ontkurkte de flesdh, spoelde voorzich tig dc roemers om en sohonk in. „Leve de liefde, de jouwe en de mijnel" 'Barenfeld wilde bezwaar maken. „Niet tegenstribbelen, Konrad, jij bent even zoo goed verliefd als ikl Al heb je de race dezen keer niet gewonnen, daarom den moed niet opgeven. Opnieuw in den zadel, de trai ning wordt opnieuw begonnen! Vooruit cn a vamt Barenfeld dronk zijn glas leeg, en het was hem alsof zijn bloed sneller begon te stroo men, alsof het verjongd werd. „Ik zou je zoo gaarne ten -beste willen ra den," vervolgde Schoner. „Maar op 't oogen blik ontbreken me -nog de noodige gegevens, om den stand van zaken voldoende te kun nen beoordeelen. Mijn geval leverde minder moeilijkheden op. Ik zond; mijn dame du coeur 'n dozijn zeer slechte verzen, dreef haar hierdoor 'n beetje in 'b nauw, en nog denzelfden dag reed ik met mijn cylinder- hoed op ten aanval. Als overwonnen over winnaar verliet ik haar woning, als 'n ver loren pardon verloofd man. Maar jouw zaak staat eenigs-zins anders „Beste Jozef, als je er prijs op stelt van avond met 'n goed kameraad 'n fijne flesch te drinken, laten we -dan tot 'n meer aange naam onderwerp overgaan." Maar Schoner liet zich niet van zijn «stuk brengen, ,,'n Meer aangenaam onderwerp? Jij bent al 'n zeer zonderling Heilige! Alsof er waarlijk ook maar één aangenamer onder werp te behandelen zou zijn! Maak je maar niet boos, want *t helpt je geen zier! Ik weet dat üi juffrouw Iisa Friedricb (bizonder ver eert, en ik bewonder jouw goeden smaak. Zulk 'n meesterwerk van dc Schepping laa( men niet links liggen, wanneer 'n eerste po ging om 'l in zijn ibezit le krijgen mislukt is. Mij wil 't voorkomen, dat jullie verhouding eenvoudig op 'n misverstand berusrb, dat 'n gevolg is van beider trots. Maar er zal 'n dag komen, waarop jullie de schellen van de- oogen zullen vallen. Let op mijn woorden, Konrad! Nu is 't maar d'e kunst om 't aan breken van dien dag te bespoedigen- En hier toe moeten de vrienden meewerken. Dat zal voor hen 'n goed, aangenaam, grootsch werk zijn!" Barenfeld's polsen klopten geweldig, zijn hart hamerde, het woelde in zijn binnenste. Was het de zware wiju, de hoop, of alleen maar de gedachte aan die hoop, welke hem zoo opwond? Hij had er van afgezien, n/>g lamger tegenwerpingen te maken cn bepaalde er zich toe, zijn ooren goed open te zetten. Zoodra het gesprek op Lisa was gebracht, had hij maar al te duidelijk gevoeld, dat hij. haar onmogelijk kon opgeven. Schoner dacht diep na. "„Ik geloof dat ik 'n voorloopig plannetjo heb. Dc vijand, of beter de schoone yijandin, moet nauwkeurig worden in 't oog gehouden- Deze opdracht zal aan onze vriend PfaLzdorf worden verstrekt. Bij de eerste de beste ver dachte beweging zendt hij zijn adjudant Do- rus naar mij toe, waarna ik oogenblikkelijfc de hoofdmacht van de armee, dat wil zeg gen mijn aanstaande, 'n bevel tot oprukken doe toekomen. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1