DE EEMLAN DER' L Woensdag 19 Februari 1913. FEUILLETON. Uitgevers: VALK H OFF O Co, Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Kennisgevingen. BUITENLAND. Politiek Overzicht Jonge Liefde. fig" 232 li"4 Jaargang Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. 11 ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1*©0* Idem franco per post 1 Per week (mot gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. fzonderlijko nummers Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Feestdagen. Advertentión gelieve men liefst vóór 11 uur, advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. - O.O 5. Zon* en familie* PRIJS DER ADV ERTENT1ËN: Van 15 regels.. f 0.50» Elko regel meerO.IU. Dienstaanbiedingen 25 een!» bij vooruitbotaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrjjt bestaan zoor voordoelige bepalingen tot het herhaald udvortooren in dit Blad, bij abonnomont Eeno circulaire, bovattendo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, makéh bekend, dat het voornemen bc-taat aan den openharen dienst tc onttrekken een strook grond, deel uitmakende van het perceel, kad. bekend ge meente Amersfoort, Sectie E, No. 5152, ter grootte van 5.93 c.A., gelegen in de Groote Haag; Noodigen belanghebbenden uit, evcntuef^Le he rwaren tegen deze onttrekking schriftelijk bij hun College in te dienen vóór 25 Februari 1913. Amersfoort, 18 Februari 1913. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, De Secretaris, De Burgemeester. J. D. WERKMAN. VAN RANDWIJCK. Een wedloop in leger ver sterking. De nieuwe voordracht lOfl versterking van ■de legermacht vain het Duitsche rijk ver keert nog ïTi 'hel stadium van voorbereiding. Haire indiening is aangekondigd, maar de onderdeden zijn nog niet ualgcwerkt. Maar de aankondiging is reeds voldoende geweest om anderen lol navolgiug op te wekUen. De Fransche pers is aanstonds 'begonnen med de al arm trompet te blazen. De Temps is daar in voorgegaan en heeft de rede, die de Duil sche rijkskanselier verleden week heeft ge houden op een feestmaal van den Duilsichen landbouwraad!, te baat genomen orn ha-re moening te zeggen over 't geen Frankrijk daartegenover zou behooren te do-en. De rijkskanselier heeft in deze rede, waar in meer van het leger dan van den land bouw spnakc was, hel Duilsake volk aange spoord, gewillig -de zware offers te aanvaar den, die het wederom ©uilen worden opge legd. Daarop is, naar het oordeel van de Temp®, slechts één antwoord mogelijk. Het Parijsche blad neemt grif do verzekering van den rijlks-kanselier aan, dal de nieuwe o-ffers, die mo-elen worden gebracht o.n het Duit- sche leger op een vred es-elf ecliel van 650,tK)0 man te brengen, een waarborg zul len zijn voor den vrede, waaraan Duilsch- lanid zeer is -gehecht; maar hot schrijft: „Wij gelooven, «d«ait men zich. kan wapenen en vreedzaam 'kan zijn. Wij meenen, dat «nie mand het recht heeft Frankrijk te -beschul digen, d&t het ophoudt dit te zijn op het oogen«blik, waarop het nieuwe militaire maatregelen zou nemen. De mild la ire kwes tie n moeten o-p zich zelf behandeld worden, en het eenige ainl-woord, dal op toerustingen kan worden gegeven, zijn met polilieke ge volgtrekkingen, maar toerustingen. Dat is ons standpunt, en vain dat standpunt beoor- declcn wij de laatste rede van -den rijkskan selier. Iiij verzekerde, dat Dua.sc hl and vroed zaam is. Wij twijfelen volslrcJcl niet aan zijne oprechtheid. Hij verzekert, dat Duitschland zijn landleger moet vermeerderen; wij dear ie eh, dat Frankrijk het zijne moet vermeer deren, steeds volkomen vreedzaam blijven de." Die stelling wordt nader door de Temps uitgewerkt. Over weinige maanden zal het Duilsche leger het Fnansche met meer dan 35 pet. overtreffen. De offers, die de Duil sche nia'ie daarvoor moet brengen, leggen ook aan Frankrijk nieuwe o-tfers op. In de eersrte plaats offers in geld; maar daarmee zal men niet kunnen, volsiaain; de Fransohun zullen zich er op moeten voorbereiden, dat zij In den eenen of a-n-deren vorm meer per soonlijke offers moeien, 'brengen, opdat bet cijfer van het effectief kan worden verhoogd. De -uitvoering van de wetten van 1911 vu 1912 zal Ln Duiitschland hot scheppen van nieuwe bclastin»gen noodig maken, die nog moeten worden voorgesteld. Dat weerhoudt de DuiLsche regeering echter niet, ee»n aan- vuLlingscrediet in te d>nen ten beihoeve van de militaire luchtvaart, dat 20 millioc-n zeil kosten* cn eene voordracht tot versterking van de effectiefs, dat minstens 150 millioen zal kosten. Daarvoor zal -dius wederom voor ziening moeten worden getroffen. Hoe zal de regeerimg zich uil deze moeielijkheid red den? Dat ds nu nog niet te zeggen. Maar ze ker is, dat zij zich er uit zal kunnen redden, won/t als 'l het leger betrof, heeft Duitsch land altijd betaald wait het betalen moest. Het Duilsche volk zal evenmin terugdeinzen voor de toekomstige offers ajs hel heeft op gezien, legen de offers, die het in 't verleden heeft gebracht. „Het is een groot voorbeeld, dat het daar mee geeft. Wij bieden dat voorbeeld aan de Fransche belastingschuldigen ter overweging aan." Aldus besluit d-e Temps hare 'beschouwingen. Op die overwe ging zal spoedig de -daad moeten voi- .gen, wamt nu heeft, zooals mem in het vorige nummer beeft kunnen lezen, ook de Fransche rogeerlng laten bekend ma ken, dat zij e«r ernstig aan denkt het door de Duitsche regeering aangekondigde voorne men te volgen. Hare plannen hebben reeds een vasten vorm aaingenomen. Vóór Pasohen zullen de wetsontwerpen, waarin deze plan nen belichaamd zijn, bij de Kamers worden ingediend. Wanneer de Duitsche regeering dus mocht 'hebben gemeend, dat zij -hierin een voorsprong zou hebben op Frankrijk, dian is zij daarvan spoedig moeten terugko men; het Duiilsdhe voorbeeld is aanstonds door Frankrijk gevolgd, en door den tijd: van voorbereiding wat korter tc nemen., haalt Frankrijk Duitschland gemakkelijk in en zal het misschien zelfs voorbij streven. I>e Balkan-oorlog. Konstantinopel, 18 Febr. Het ge- rucht liep gisterenavond, dat de Bulgaren zich hadden meester gemaakt van de forten Victoria en Napoleon, maar dait gerucht is nog niet bevestigd. Weenen, 18 Febr. De kringen, die met de Porte in betrekking zijn, erkennen, dat twee Turksche divisién bij Boelair zijn terug geslagen met een verlies van 380 dooden en talrijke, gewonden. Konstantinopel, 18 Febr. De forten Victoria en Napoleon, die 'door de Bulgaren genomen zijn, bcheerschen dc golf van Saros. Konstantinopel, 18 Febr. Bet ge rucht, da«t Enver Bey in Rodosto gewond zou zijn, wordt officieel tegengesproken. De geruchten, dat de 'lurken 15,000 man verloren in Boelalr en dat 10,000 Grieken zijn geland in de Besika-baai, worden tegenge sproken. Konstantinopel, 18 Febr. De mi litaire toestand aan Turksche zijde is onver anderd in de slreek van BoeLais. In Tsja- taldja worden vcrkcnniirgeu en versterkings- werken uitgevoerd. 18 Febr. des avonds. De Turken hebben ounieuw die ontscheping van ccne aanzien lijke troepenmacht bij Tsjarkeui onderno men. De troepen hadden tot dusver gewaoht aan boord van de transportschepen. Konstantinopel, 18 Fe br. De vij and heeft gisteren Adrionopel met korte tus- schcnpoozen gebombardeerd. Konstantinopel, 1 8 F e b r. Het mili taire bestuur heeft besloten de vestiging vaa eene neutrale zóne in Adrianopel toe tc laten, waar de vreemdelingen beschermd kunnen zijn tegen het bombardement. O.n zich te be veiligen tegen spionage, wil dc rege.ring hun niet toestaan de stad te verlaten en door de Bulgaarsche Jiniën te gaan. Athene, 18 Febr, De vijandelijkheden zijn bij Philippiades hervat. De Ne a em era bericht, d-ait de Turken zware verliezen le den bij hunne pogingen om Manohasaa te hernemen. S&loniki, 18 Febr. De Grieksche ge nerale staf heeft zijn zetel overgebracht naar Fiorina. Steeds nieuwe getuigenissen dragen de be richten uit Konstantinopel aan van de uit putting en de ontmoediging, die in Konstan tinopel heerschen en die oorzaak zijn, dat men daar vurig naar den vrede verlangt. Zoo wordt aan de Temps geschreven: Als mijne inlichtingen juist zijn, zouden dc na de revolutie van 23 Januari aan het be wind gekomen Jong-Turken, na kennis tc hebben genomen van de door hunne voor gangers achtergelaten officieele stukken, ver klaard hebben, dat zij geen kennis hadden gedragen van den werkelijken toestand. Deze bekentenis stelt den oud-minister van bui- tenlandschc zaken volkomen in 't gelijk, die ua zijn val verklaarde, dat aJs de nieuwe re geering inzage zou hebben genomen van alle staatspapieren sedert hot begin van den oor log, zij niets meer zou kunnen doen dan wat de ten val gebrachte regeering gedaan bad en had willen doen. De nieuwe regeering, die verstand genoeg had om in te zien hoezeer de oud-minister gelijk had, is aanstonds aan het werk gegaan om de onderhandelingen te heropenen, al legde zij tevens de grootste werkzaamheid aan den dag in de militaire operation. Daar zij volkomen op de hoogte is van den toestand van het leger, maakt zij zich volstrekt geene illusie over het einde van den oorlog. Moed, volharding, zelfverloochening ontbre ken niet aan de Turksche officieren en sol daten en evenmin vaderlandsliefde en gods dienstzin. Maar zij missen de geoefendheid, die door opleiding verkregen wordt, de taktick en de strategie worden gemist, in één woord de militaire wetenschap, en voorts de mili taire organisatie, dc verpleging cn de kaders, ten slotte het geld, dat als het aanwezig was geweest, in vele zaken had kunnen voorzien, maar waaraan volslagen gebrek is. Dit gansche geheel, dat slechts zij die niet wil len zien, niet opmerken, heeft aan dc regee ring den weg, dieu zij te volgen had, aange wezen. De correspondent van de Daily News schrijft: Den vorigen Maandag berichtte ik u, dut de beslissende week van den oorlog was bcgónnen. Hoewel geen bepaalde veldslag is geleverd, is het toch werkelijk dc beslis sende week geweest voor den oorlog, want de Turken hebben hunne gcheele kracht uit geput en er is niets gebeurd. Zij zijn slechts tot het besef gekomen van liunnc eigen on macht en desorganisatie en zij roepen nu om den vrede. Maar de oogst van dc Bulgaren moet nog komen, en de val van Adrianopel zal slechts het begin van het nieuwe spel zijn. Over den militairen toestand van Turkije schrijft de correspondent van de Frankf. Ztg. te Konstantinopel: Dat de militaire toestand op het schiereiland Gallipoli ongunstig voor de Turken wordt, zullen ook dc officieele kringen zelf genoodzaakt zijn toe tc geven. De minister van oorlog tracht de verdere onnutte pogingen tot landing tegen te gaan. Daartoe strekkende bevelen worden afgezon den en de pantserkruiser Messudicli heeft last gekregen de inschepingen zelfs weer te beschermen. In Gallipoli heerschen bedenke lijke gebreken in den verplegingsdienst, die op zich zeil reeds een groot gevaar opleve ren voor de concentratie van aanzienlijke le germassa's. Of Fethy Bey bij Tsjarkeui te vroeg den aanval deed en daarmee schuld droeg aan dc nederlaag, is van minder ge wicht dan het feit, dat de Turken niet in staat zijn een groot leger aan land te brengen en dat de betrekkelijk kleine troepenafdeelin- gen, die zij aan de kust werpen, geïsoleerd en voor de numeriek sterkeren tegenstander be zweken zijn. Bovendien ontbreekt aan Turk sche zijde elke oefening in de samenwerking van de vloot met het landleger. Dal is ook nu weder al een gewichtige les gebleken. Hoe Enver Bey zich zal gedragen tegenover dc tot dusver ais mislukt aan te duiden ope ra tién in de Marmara-zee, wacht men met eenige spanning af. Een hoofdofficier uit zijne omgeving sprak de mcening uit, dat hel ver schil tusschen een storm op de Verheven Porte eu op Boelair misschien aan Enver Bey dui delijk zou worden, maai- misschien ook te laat. De operation bij Tsjataldja bewegen zich in een klein kader; zij gaan niet verder dan gevechten met de Bulgaarsche achterhoede, waarbij de Turken numeriek het overwicht hebben. Men gelooft niet, dat het Turksche leger, als het gelegenheid vindt tol Tsjorloe voorwaarts te gaan, zich verder zal kunnen wagen. De takliek van de Bulgaren maakt den indruk van volkomen berekening. Het Turksche oosterleger is slechts in slaat door de dagelijksche spooi wegtransporten zich tc voeden. Als de provianülreinen achterwege blijven, dan moeten de troepen hongeren. Zelfs als de Bulgaren zich verder terugtrek ken dan Tsjorloc. dan zuilen de Turken hen niet kunnen volgen, want zij zijn slecuts in staat hel te doen naarmate de herstelling van den spoorweg vordert, om niet den eenigen weg, dien zij voor hunne verzorging kunnen gebruiken, achter hun rug algesnedeu te zien. Bij het ellendige regenacntige weder vorderen deze werkzaamheden slechts lang zaam cn laten de Bulgaren toe hune nieuwe stellingen in orde te maken. Daarbij is het weer niet pluis onder de of ficieren van het Tsjataldja-leger. Izzet Fuad Pacha, de inspecteur-generaal van de kaval- leric, heeft zijn ontslag genomen, en andere officieren weigeren dc bevelen van Mahmocd Chefkct uit te voeren. Men heelt zich genood zaakt gezien, eenige officieren van het froal gevangen te nemen. Dat zijn weinig hoopvolle verschijnselen op het tegenwoordige tijdstip. Dc grootvizier geeft zich er ten vollo rekenschap van, dat deze strijd geen kans van slagen heeft; maai de binncnlundschc locstand maakt hét hm mocielijk een vrede aan te nemen, zooail door dc groote mogendheden werd voorgc» stcld. Hiertoe zal N\cl eerst ccne andere m geering in do gelegenheid zijn. De correspondent van de Köln. Ztg. be^ richt uit Konstantinopel: Ofschoon de offi cieele berichten aanhoudend van overwin ningen spreken ,is neigcns een doortastend succes te vermelden. De militaire kringen stemmen veeleer openlijk toe, dat bij Boelair de nederlaag volkomen is geweest. De bij Tsjarkeui gelande divisie van Enver Bey were! geslagen en letterlijk in zee geworpen. Over het lot van de verblijfplaats van Enver lk*y ontbreken nadere berichten. Bij het tiende korps is liij siuds zijne nederlaag hij Tsjar- keui niet meer. Volgens sommige berichten moet hij bezig zijn in Tsjanak Kalcii bij de Dardanellen ae overblijfselen van zijne divi sie te verzamelen en weder slagvaardig te maken, volgens anderen moet hij gevailca zijn. De bij Uodosto en Eregli gelande Tur* ken zijn eveneens teruggeslagen. Konstantinopel, 17 Febr. Men vct* zekert in dc welingelichte kringen, dat de Porte niet de hoop verliest om te komen tof de heropening van de vredesonderhandelii* gen. Haldol acha vertoeft sindls den avond vaa 16 deze in Londen. Officieel wordit ver klaard,-dat zijne zending in verband slaat mei. onderhandelingen over den spoorweg Bagdad Basra; algemeen beslaat echter dc meening dat -hij de mogelijkhcdan tot beëindigiug val den oorlog moet bestudeoren en bevorderen Rome, 18 Febr. De Massagero bericht uil Londen. Sedert eenige dagen heeft Oos tenrijk op de gezantenconferentie een b -slirt vijandige houding aangenomen. Alle verzoe ningsvoorstellen, die lot heden zijn gedaan, zijn door Oostenrijk afgewezen. Met name verzet Oostenrijk zich tegen den afstand vaa Janina aan Griekenland en van Ipek, Ditra en Prizrend aan Servië, terwijl het niets wil toestaan aan Montenegro. B u k a r c s t1 Febr. De Bulgaarsche tegenvoorstellen, die aan den gezant Ghrka ter hand zijn gesteld, moeien uit territoriaal oogpunt de volgende zijn: Afstand door Bul garije van de vesting Medjidie Baba, grens- verbetering waardoor twee in het Rumeen- sche gebied dringende driehoeken zullen ver dwijnen, ontmanteling van Silislria en afstand van een gebiedsstreck, begrensd door een( lijn, uitgaande op ongeveer 40 K.M. oostcliji in Silistria en uitkomende te Sublia, ten now den van Baltjik, aan dc Zwarte zee. Weenen, 17 Febr. Ten aanzien van het Bulgaarsch-Rumeensche geschil verneemt da Neuc Freie Pressc, dat Kumcnië als laatste voorwaarde aan Bulgarije stelde den afstand van Silistria cn Baltsjik en geene concession meer zal doen. I Heb den moed criliek uit te oefenen over u zelf, ten einde u de vernedering te besparen, dit door anderen te 'hooren doen. ROMAN VAN RUDOLF HEKZOG naar hot Hoogduitsoh door J. L. VAN DER MOER. Dit ga-lgerubrok was, sedert hij van zijn kwetsuren en brandwonden genezen was. totaal veranderd. Niet alleen haalde hij geen gemeene streken meer uit tegenover den oudieren knecht, maar hij volg ie zeifls al diens aanwijzingen en bevelen s ipt op cd liep hem overal na als een trouw:- hond. Hel gevaar, waarim hij enkele dagen geleden had verkeerd, had zijn gewe.em wakker ge maakt. Tegenover een redder van zijn Leven- toonde hij dagelijks niet alleen zijn dank baarheid, maar ook een groote aanhanke lijkheid. Er had een volmaakte ommekeeT in dien jongen plaats gehad, en wel zooda nig, dat Dorus hem voortaan allerlei werk zaamheden met het grootste vertrouwen kon opdragen, llij durfde hem zelfs gerust naar het tolkantoor zenden^ wanneer er een be zending Tokaicr of andere zoetie medicinale wijm was aangekomen, zonder dat hij de ge ringste vrees behoefde te koestieren, dat de jongen bet vluchtige onderzoek van de be lastingambtenaren naar den iirboud van die vaten nog eens grondig z'u herhalen met be hulp van een pijipesleel ol vau een pijpje macaroni. Heinrich PfaLzdorf werd met dien dag ern sliger. De jonge maji voelde dat een zware verantwoording op licim rustte, een verant woording niet alleen tegenover ©ïjtn patro nessen, de dames Friedriali. mnar ook tegen over zijn vriend, die daar ginds, ver in Ham burg verloofde. Zijn briew:ai en berichten aan Barenfeld vermeerderden voortdurend, ■en de inhoud werd steedis uitge-bneider. Hij iag maar al te goed dart de zakrsn sterk be gonnen achteruit te gaan. Op zekeruo d<'.g w..- de ahef voor de ©aak op reis .gegaan. De onkostem, welke bij daar bij maakLe, liepen zóó boog o»p, dat het er allen schijn van had alsof hij louiter een Dleizierreis deed. Orders kwamen niet in, maar daarentegen wél herhaalde klacblem van ainemers. Pfalzdo-rf begreep, dat hij niet langer mocht uitstellen er zeer ernstig niet de damies over .te spreken. Zoroals de zaken Ihans gingen, kón het niet langer! Al was hij blind geweest, dan had hij het nog moe ien opmerken. Ilii liet door Jetle vragen of hij icven ont vangen koin worden, en Lont daarna slond hij met kloppend hart, maar itot- beslist op treden vast 'besloten, in de huiskamer. Mie- vrauw Friedrich verzocht hem vriendelijk plaats te nemen, en Lisa zat tegenover hem, leunend tegen de piar.o. ,,'t Doel me eel v.eel leed.," z-oo begon 'hij aarzelend, ,.U te moeten lasb'g vallen met niededeelingen beireffcn.de <le zaak. Maar, dia-mes „Wat noodzakelijk is, dat moet gescfiie- den," vulde Lisa zijn zin aan. „Deel ons alles maar mede, meneer Pfalzdorf, en verzwijg ons n ets. 'I Gaat daar benedi&n niet goed, ik begrijp 't wel." ,,'t Gaail zelis heel slecnus,uiuwuordiüe Heimlich met diepen ernsl i«n ©ij i slem. Mevrouw Friiedrich sloeg oe oogen be droefd neder, Lisa persle de lippen op el kaar en staarde recht voor zich uit. „Er moet zoo spoedig mo«gelijk verande ring komen in cte leiding van ide zaak, wan neer we haar uict ite gronde willen zien gaan," vervolgde Heinrich. „Alwéér verandering?" klaagde Mevrouw Marianne. „Waar moet 't heen, als dat zoo doorgaat? We kunnen toch elk kwartaal geen nieuwen procuratiehonder aanstellen? De clientele zal 't vertrouwen Ln onze solidi teit verliezen." „Er is, helaas, niet veel vertrouwen meer te verliezen, Mevrouw." „Is de toesland dan werkelijk zóó vcront- rusbynid,, meneer Pfalzdorf? Wait moet ik in 's hemelsnaam beginnen? Ik beu maar zwakke vrouw." „De nieuwe chef werkt alleen ten voordeele van zijn eigen beurs, 't Ls er dien man alleen maar om te doen, 'n tijdlang onbezorgd en lekkertjes te kunnen leven. De zaak is voor hem feitelijk niels anders dan '<n bi^aak. De toesland van de kas is in de laatste twee maanden sterk a-chteru LI gegaan, en ik bob 't mij tod plicht gerekend hierop uw aan dacht te vestigen." „Beste meneer Pfalzdorf," sprak Mevrouw Friedrich met haar gewone gelatenheid, „mijin dochter en ik weten dat onze belan gen u zeer ter harte gaan. Maar ik weet niet hoe ik me «uit de moeilijkheden reddein moét. Eerlijke, o-nzelfaudhlige menschen, die de zaken van anderen als de hunne behartigen, en zooals li ze ook verlangt, moei men met 'n lantaarntje zoe-kem." Heinrich wierp een blik op Lisa, die nog sleoas Oijboweegiijac voor zien uit zal te sla- ren. Hij stond op. „Ik zou nog 'n uitweg weten. Maar dit zou ook de eenige zijn." l>e oudere dame zag hem in angstige span ning aan, de jongere verroerde zich niet. „Weiken. uitweg wedt u dan? Wal zoudt u ons raden?" „Mevrouw, u moest meneer Barenfeld ver zoeken terug te komen." Het was er uil! Heinrich voelde, dat zijn voorstel een hevige ontroering mocist ver oorzaken. .Heuscli, mevrouw, roept u hem terug," vervolgde hij op vasten toon. „Schrijf hem 'n brief, bier is zijn adres. Meneer Ba renfeld is 'n edel mensch, 'n groot karakter. Hij zal u niet in den steek latenl" De vrouwen bleven zwijgen. Tevergeefs trachtte de moeder in de oogen van dc doch ter te lezen. „We zullen samen overlepcen, meneer PfaLzdorf," sprak Mevrouw Friedrich einde lijk. „Van middag zullen we u verzoeken even terug tc komen." Heinrich ging heen met de innige over tuiging, dal bij zijn plicht had-gedaan. Nauwelijks was de deur achter hem dicht getrokken, of Lisa ontwaakte uit den toe stand van verdooving, waarin zij scheen te hebben verkeerd. Langzaam wendde zij zich tol haar moeder en vroeg deze zacht: „Welnu, moeder, hoe denkt u over 't voor- srtel van Pfalzdorf?" Mevrouw Friedrich zag haar dochter met een 'beklemd hart aan. De aanleiding tot BürenXeld's vertrek stond haar nog te dui delijk voor den geest, cn de rol, welke hier bij aan Lisa was toebedeeld geworden, was tusschen beiden nog te weinig besproken, dan dat zij het gewaagd zon hebben haar meening op den voorgrond te stellen. „Lk ik zou mijn bcsuiji. 'I liefst van H jouwe afhankelijk willen maken, kind/ bracht zij er met veel moeite uit. ,,'t Is met de zaak zoo treurig gesteld, dal ik werkelijk niets beters zou kunnen wcnschen dan Zij zweeg jdolseling. De dochter moest maar beslissen. „Schrijft u dan maar aan meneer Baren feld,besliste Lisa. „Er blijft ons geen andere kcuize over. 't Komt er op 'n vernedering meer of minder 'niet op aan, wanneer de toekomst van 'l huis op '1 spel staal." „Kind!" snikte haar moeder, tc/wljl zdj baar bij de hand nain. Lisa kromp in-een. Zij had dien uitroep begrepen. „Ja, 'l is waar, ik heb hem diep gekrenkt. Ik zou hem mijn verontschuldiging kunnen aanbieden en ka.Lm hier in huis mei hem kunnen samenwonen, misschien wei zonder incl hem in aanraking te koincn. Maar moeder, 't gaat niet! De zaak eischt 'n oiler. Welnu, dan zal ik heengaan" „Lisa!" „Kalm, moeder, kalm. Zoudit u don mee nen, dat ik 1 zou kunnen dragen, te zien dal de anderen om mijnentwille moesten Lijden? Nee, moedrlje, zóóveel vertrouwen stelt u wei in me, dat weel ik. Maar u weet ook wel, dal ik aJ lang 't plan gevormd heb, om te trach ten 'n zelfstandige betrekking te krijgen. Mijn besluit kan u dus niet al te zeer verras sen, en voor O'ns beiden kan 't dus ook niet zoo buitengewoon verdrietelijk zijn. Onder leiding van Barenfeld zal de zaak weer spoe dig o-pbloeien, en dan kunt u haar immers verknopen? We kunnen elkaar dan zoo dik wijste ontmoeten als we zelf maar willen, Hensoh, moeder, die regeling zal werkelijk de beste zijn. Schrijft u nu maar zoo gauw mogelijk." Wordt vtrvolad.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1