w m I 1 i/ J flflr -i :Z3U LL Donderdag 20 Februari 1913. FEUILLETON. U° 233 IB'1" iaarcang. ..DE EEMLAN DER' Jonge Liefde. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALK H OFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Por 3 maanden voor Amersfoort f Ï.OO. Idem franco per post1«50« Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers <*.05. Deze Courant verachynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50# I'lko regel m«-orO.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor haudol en bedrijf bestaan zoor vooideolige bopalingon tot het herliaald advorloeron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bovattondo do voorwuarden, wordt op aanvraag toegozonden. Aan onze Lezers. Van meer dan één zijde vernamen wij, dat de o-pmerking gemaakt is, als zou de schrijver van de brieven van Oom Joadhim in ons blad, niemand anders zijn dan de hoofdredacteur zelf, die zich verbergend ach- t< 'n masker, nu eens ongezouten zou willen zeggen, wat hij, om tegenover de lezers z'n decorum of zelfstandigheid te bewaren, met open vizier niet durfde uitspreken. Grievend er bcleediging is 'n hoofdredacteur niet aan le doen. 'n Dergelijke infame insinuatie past slechts in den mond van iemand, die het zelf met politiek fatsoen niet al le nauw neemt en op wien van volle toepassing moet zijn hot spreek woord van de waard en z'n gasten. Achter onzen rug ons in verdenking te bren gen van laffe dubbelhartigheid, getuigt hier niel alleen van nog grootor lafheid maar ook yan kwade trouw, van lasterlijke verdacht making. liet is immers algemeen bekend, dat ons heele streven er op gericht is in den po litieleen strijd, die in 'n stad als Amersfoort zoo spoedi.g ontaardit in persoonlijke bestrij ding, de eerlijkheid, de goe.de loon en cle be schaafde manieren hoog te houden. Wij reke nen ons dat niet tot eer, doch beschouwen het slechts als onze plicht èn tegenover ons zelf, zoo wij wenschen, dat van het Dagblad een beschavende invloed uitgaat, èn tegenover 0119 hoogstaand lezcrscorps, dat van dclein- steedsche politiekaslerij en intrigeerderij even ofkeerig is als wij. Daarom zullen wij ook in den komenden verkiezingsstrijd hoe fel deze, naar reeds aangekondigd is, gevoerd mag worden ons nimmer door verkiezings koorts laten beheersdhen, noch onze polemiek op andere dan zakelijke argument en ba sec- ren, overtuigd als wij zijn, dat men met deze wijze vam strijden op den duur het verste komt. En zouden dan wij wij, die alle verwijten van „unfair geschrijf", ons voongeworpen door menschen, voor wie wij slechts deze veront schuldiging vinden, dat zij niet weten wat zij doen of schrijven, met medelijdenden glimlach naast ons kunnen neerleggen zouden dan wij tegelijkertijd ons bedienen van die lage, minderwaardige truc, waarvan men ons na tuurlijk a-chler onzen rug beschuldigt? Wij spreken met één tong en dat is onze eigen tong, waarvoor wij alle verantwoorde lijkheid op ons nemen. Eu wij vertrouwen, dat onze lezers, ook al mogen onze politieke denkbeelden de hunne niet zijrn, met evenveel verontwaardiging de lasterlijke verdachtmaking, welke wel ijverig verder gecolporteerd zal worden, zullen af wijzen, als wij zulks doen. Politiek Overzicht Hei Albaneesche conflict. Over den strijd van-meeningen, die bestaat over de bepaling der grenzen van het op te richten vorstendom Albanië, zijn de opvattin gen afwisselend meer of minder gunstig. Uit Weenen heeft zich eene stem doen kooren, ciic een pcssimisliscken toon aansloeg. De Wiener Allgcmeine Zeitung heeft geklaagd, dat de kwestie geenszins vooruit komt, of schoon de gezanlenconferentie te Londen er reeds twee maanden aan bezig is, tengevolge van het verschil van inzicht tussclieu Oos tenrijk en Rusland. In Londen heeft men daarentegen een meer optimistischen kijk op de dingen» nu gebleken is, dat het antwoord van den Czaar op den brief van Keizer Frans .lozef minder stroef is uitgevallen dan een l'etersburgsch nieuwsagentschap had willen doen gelooven. Met name ontbreekt in dat antwoord de nogal uitdagend klinkende zin snede, die door dat agentschap was gemeld: „lk zal onvervaard mijne Slavische broeders bijstaan." Ook het gerucht, dat de gezanten- conferentie was afgebroken, is onjuist geble ken. Heden zullen de ambassadeurs der mo gendheden op de gewone wijze in het Foreign Office hunne beraadslagingen hervatten. Het hoofdthema is ditmaal dc Albaneesche kwes tie, waarvan de behandeling is voorbereid door de overweging van de door Oostenrijk gedane voorstellen, die van Russische zijde met tegenvoorstellen zijn beantwoord. Het heeft niet aan pogingen ontbroken om de beide hoofdbelanghebbenden dichter tot elkaar te brengen. Oostenrijk-Ho rij e heeft, naar verluidt, laatstelijk aangeduid, dat het viiet ongezind is toe te stemmen in de niet- loedeeling van de districten Skutari, Ipck en Prisrend aan Albanië, maar dat het de mee ning handhaaft, dat de steden Skutari, Dja- kowa, Dibra en Janina deel moeien uitma ken van het nieuwe autonome Albanië. Er zijn drie voorstellen, die op de grens bepaling in Albanië betrekking hebben: een van de Albaneezen zelf, een van Oostenrijk- Hongarije in overleg met Italië en het derde van de Balkan-bondgenooten met ondersleu ning van Rusland. Het Albaneesche voorstel is niet voor aanneming vatbaar, want het zou het succes, dat Servië met de wapenen verkregen heeft, illusoir maken; het zou Ser vië dan bijna geheel onmogelijk zijn zich uitte breiden. De eischen van de Balkanslaten, die Rusland tot de zijne heeft gemaakt, zondi gen naar den anderen kant; zij zouden door de afscheiding van de belangrijkste gewes ten en steden in het zuiden, noorden en noordoosten den nieuwen staat maken tot een niet levensvatbaar organisme. Het Oosten- rijksch-Italiaansche voorstel houdt het mid den tusschen deze twee uitersten: de ver rei kende wenschen van de Albaneezen en het streven tot inkrimping van Rusland en zijne beschermelingen. De verhouding is ongeveer nis 1 2 4 Volgens het Balkansch-Russische voorstel zou Albanië eene oppervlakte krijgen van ongeveer 17,000 K.M.2, volgens het Oos- tenrijksch-Raliaansclie voorstel 34 000 K.M.2, terwijl het vorstendom Albanië, zooals de Albaneezen 't zich voorstellen, 68,000 K.M.2 groot zou zijn. Als maatstaf tot vergelijking kan dienen, dat 34,000 K.M.3 ongeveer een gebied uitmaken als dat van Baden en Wur- temberg te zamen of de helft van het konink rijk Beieren. In de Vossischc Ztg. wordt het Oostcn- rijksch-Italiaansche voorstel geprezen als een uiterst bescheiden voorstel. Bij dit voorstel blijven Mitrowitza, Ferissowitsch, Pristina en de Katsjanikpas buiten het vorstendom Albanië. In de geschiedenis der Albaneczen- opslanden van de laatste jaren werden deze namen telkens genoemd. Van Ferissowitsch ging de Albaneezenstorm uit, die sultan Ab dul Hamid aan 't verstand bracht, dat er geen uur mocht worden gewacht met de af kondiging van de grondwet. Tot twee malen toe hebben in die jaren de Albaneezen aan den Katsjanikpas bloedige gevechten geleverd aan de Turken. Mitrowitza is altijd een middelpunt van den Aibaneezen-opstand geweest, en Pristina was in het vorige jaar cle plaats van bijeenkomst van het groote re volutionaire Albaneezencongres. Dit zijn al len Albaneesche steden en Albaneesche land streken. Toch zijn zij volgens het Oostc-n- rijksch-Italiaansche voorstel niet begrepen in den nieuwen staat Albanië. De Jtallcaii-oorlog. KoDstantinopel, 19 Febr. De op perbevelhebber Izzet Pacha en de chef van den gcneralen staf Haiki Pacha zijn heden- aivouid hier aangekomen, komende van het hoofdkwartier te Ilademkeu-i. Zij hadden eene conferenlie met den grootvizier, die nog de zen avond naar Boelair vertrok. Het gerucht, dat twee Turksche forten m de stelling van Doeladr genomen zouden zijn, wordt tegen gesproken Konstantinopel, 19 Febr. De Franschc ambassadeur Bompard had heden een onderhoud met den grootvizier over het vertrek van de vreemdelingen uit Adrianopel. De Porte zou liever zien, dat eene neutrale zóne werd ingericht, waarheen de vreemde lingen de wijk zouden kunnen nemen, dan dat hun zou worden toegestaan de stad te ver laten. Men doet echter opmerken, dat ook het overige deel der bevolking zich daar zou kunnen ophoopen. Het is dus twijfelachtig of Bulgarije zal toestemmen in de inrichting van eene neutrale zöne. C e 11 i n j e, 19 Febr., 10 uur voormid dag. (Van den bijzonderen corresponde d van Havas). Volgens heden morgen hier ontvan gen berichten wordt het bo mbardement van Skutari met succes voortgezet. Dc Turken, die. de stelling van Berd:tza bezet hielden, openden een hevig artillerie vuur tegen den linkervleugel van d ecolonne-Marlinovics, die verschanst is in de aan d n voet van den Tarabosch gelegen dorpen. De Mo tenegrij- nen antwoordden krachtig en bra-hten de Turksche kanonnen tot zwijgen, wier vuur volstrekt geen uitwerldng had. Eenige schermutselingen hadden in andere stellingen plaats tusschen de voorposten van de oorlogvoerenden. De Montenegrijnen ma ken toebereidselen tot nieuwe aanvallen hunnerzijds herzien de Turken hunne stel lingen. Konstantinopel, 19 Febr. En ver Bey is benoemd tot chef van den generalen staf vair heft tiende legercorps te Gallipoli. Faliri Bey, de commandant van Gallipoli, is vervangen door den oud-minister van marine Iioerohid Pacha. De minister van financiën is in de laatste vier dagen nlijet op zijn departement geko men. Daardoor is het gerucht ontslaan, dat hij onitslag genomen heeft en dat de benoe ming van Djawid in zijne plaats aanstaande is. Daar geen enkele overeenkomst tot ver krijging van een voorschot gesloten is, is de betaling van het traktement der ambtenaren ovor December weder uitgesteld. De regee ring bestudeert verscheiden plannra, ten doel hebbende de vermeerde-ring der ontvang sten van de schatkist. Het comité voor de nationale verdediging heeft besloten aan een straal van Stamboel den naam to geven, van Pierre Loti. Van het oonlogstoonccl blijven de berich ten zeer schaarsch. Eenige kam on schoten rondom Adrianopel, eenige marschen en tc- genmarschen in de streek van Tsjaibaldja, een gevecht in het noorden, van Gallipoli, waar wan men niet weet of het werkelijk heeft plaats gehad, daartoe bc.palen zich im hoofd zaak de berichten. De Köln. Ztg. schrijft over den- toeslanld op het oorlogstooncel: De {geruchten willen niet verstommen, dat zich sedert verscheidene dagen hevige ge vechten afspelen op het schiereiland Galli poli, en de Laatste berichten gewagen er zelfs van. dat de Bulgaren er in geslaagd zijn de beide gewichtigste fortera van de linie van Boelair, die naar cle souvereinen van de in den KriatoorÜog met de Porie verbonden staten Napoleon en Victoria, genoemd zijn, hebben genomen. Men zal de bevestiging daarvan motetcn afwachten; (onder dc telegrammen van heden vindt men het be richt tegengesproken.) Dit eene staat echt-er vast, dat de Turksche poging van ©ene aanvalsonidernemin-g van Gallipoli uit togen hel vierde BuLgaarsche leger mislukt is. Ge lijktijdig daarmee zou heft udt Konstantino pel per schip aangevoerde tiende Turksche legerkorps, waarbij Enver Bey dienit als chef van den generalen staf, eene landing verrich ten bij. Tsjarkeui. Het heeft die ndet kunnen volbrengen, omdat eene Bulgnarsohe over- maicht bet tegemoeft trad. Volgens Bulgaar- sche berichten moeten- de Turken daarbij zware verliezen gehad hebben en ook eenige transportschepen verloren hebben. Of dit juist Is, is in zijn vollen omvang nog niet te zeggen'; in ieder geval is echter heft plan om met groot» massa's van Tsjairkeui uit landinwaarts te gaan, verijdeld. Dat Servische of Gricksche troepen tot versterking van het vierde Bulganrsclie leger zijn aangekomen, is nd'eft juist. Evenmin hebben de Grieken bc- nroefd, irn Klein-Azië ten noorden van Smyr na troepen te landen. De Grikken zijn thans volstrekt nfict in staat sterke legerafdeelin- sen' af le staan, omdat de aanval op Janina ©n» het optreden van Turksch-AKbaneesche benden i-n het gebied ten westen va.n Florin-a hunne krachten geheel in beslaig nemen. In hoever dc on,gun®t van het winterweder een vertragen den invloed heeft uifne-ocfend op oen beslissenden aanval tegen» Janr'na, is on zeker; een dagorder van den Griekschen kroonprins, die heft opperbevel in Epiras op zich heeft genomen, vermaant de troepen tot geduldig afwachten, totdat een gemeenschap pelijk optreden tegen de vesting van alle kan ten mogelijk is. Servië heeft tot dusver geene niiouwo versterkingen aan cle Bulgaren voor de Limiëra van Tsjutaldja dtoon toekomen. Da Bulgaren schijnen to meenen, dat zij tl.ior den. strijd wel aileen kunnen voeren. Zij zijn onder aanhoudende kleine achterhordc-pe- veclitcn langzaam naar het westera terug weken en thans in eene linde ran Orniunlus tot een weir.ög ten westen van Silivri a;va de kust ran dc Mo rm a razee aangekome*. Geene tnktischc mislukkingen maar strate gische overwegingen liggen aan deze maat regelen ten grondslag, cn meiv verstaat, dal heft Bulgaarsclie legerbestuur niet win zdna is de bccidgcn-ooten om ondersteuning te vragen, die bet zou moeten betalen in af stand van gebied Hj de definitieve vaststel ling ran de politieke landkaart van heft Bal- ko«schiereiland. Evenals bij Tsjarkeui heb ben de Bulgaren eene poging tot landing" van de Turken tor hoogte van Ka-ra Boeroe® aan de Zwarte zee kunnen verijdelen, cn d» Turksche vloot heeft daarbij ccn pantser* schip, de Assn-r-i-Tcwfik, verleren», die op een rots is geloopcn cn niet kon worde» afgebracht. Adrianopel en Skutari zelton hun hardnekkig verzet voort, de Montenegrin- sck© berichten van den onmiddellijk voor do deur staanden vail van Skutari zijn niet uit gekomen, want ook met de Servische ver sterkingen zijn de belegeraars er niet in ge slaagd, de Turksche stellingen op de Tara- bonch in het westen en de Bardon-jolt in hef oosten vam de stad im, t-e nemen. Het bij Kara Boeroen vn-slzittend TurtcsA oorlogsschip Assar-i-Tcwfik wordt nis ver loren beschouwd, omdat het te kostbaar zo® zijn het weder vlot te maken. De groote stuk ken geschut zijn aam boord gebleven, de Litehte stukken zijn geborgen. Petersburg, 19 Febr. Het telegraaf agentschap verneemt van bevoegde" zijde; dat -de algemecne politieke to-estand; zooals uit de voorloopige 'besprekingen tussohe® Bulgarije en Rumenië is gebleken niet <te pessimistische beschouwingen van «cn© ze kere pers rechtvaardigt. De onderhandelin gen tusschen -die kabinetten van Sofia en Bukarest zün niel afgebroken. Als zij niet tot volledige overeenstemming tussdlien dc bei de regeeringen mochten leiden, zullen alfa- middelen beproefd worden om dc geschil punten aan de scheidsrechterlijk© beslissing van de groote mogendheden te onderwerpen Alle groote mogendheden beproeven aan deze (kwestie eene vreedzame oplossing te geven, omdat zij overeenslem'mend de* wensch koestenen dc mogelijkheid om eea conflict te vermijden. Over den stand, va-n de Bul'ga.\rsc!i-Ru- meensche kwestie wondt uit Berlijn aan d» Köln. Ztg. geschreven: Berichten, die recdH aankondigen, dat de onderhandelingen tus schen Bulgarije en Rumenié onvermijdelijk moeten mislukken, schijnen voorbarig. Hef Vooruitzicht op reohlslrcoksch-e diplomatic sche overeenstemming tusschen Bukarest c® Sofia as ook heden nog niet .geheel verdwe nen. al zou 'het natuurlijk verkeerd zijn, d©» erns>t van den toestand voorbij te zien. D® laatste aanbiedingen van Bulgarije zullen i» Bu'kJarest niel al een© voldoende vervulling^ van de Ru-meensch© wenschen opgevat wor-» den. Intusschen kunnen zij aanleiding biede* tot verdere rechlstreilksche gedachten wisse ling tusschen Rumenië en) Bulgarije. Indie® Het is gevaarlijk den mcnsch te doen zien, hoezeer hij op het dier gelijkt, zonder hem tegelijker Lij-d op zijn grootheid opmerkzaam ie maken. ROMAN- VAN RUDOLF HERZOG naar het HoogduiUch door J. L. VAN DER MOER. Mevrouw Friedrioh was in tranen uitge barsten. Krampachtig hield zij de handen van haar kind vast. „Lisa-," smeekte zij, „wanneer je hem nu tooh jc verontschuldi ging aanbiedt voor 'n beleediging, waarvoor feitelijk niemand anders dan je vader kon worden verantwoordelijk g.s" •■d, dan is im mers alles weer goed? Waarom zou je dan toch heengaan?" „Nee, moeder, niet alleen vader had schuld, maar ik ook, ik nog veel meer. Ik heb ik heb 't niet wiJlen bekennen. En enne daarom moet ik weg, ik kan hem niet weer onder de oogen komen." „Lisa!" riep Mevrouw Friedrich m©t schrik uit. ..Lisa, heb je „Och, moeder, vraag me niets meer. U martelt me!" „lle-b je hem liefgehad? Je hebt hem oóg hef!" Nu zonk het trolsche meisje bevend non de borsrt v?u haan moeder en schreide bittere ftninen 'vn de zoozeer beproefde vrouw be greep, daft het thans niet gewenscht zou zijn, dit fiere, zelfstandige wezen te beletten aan het reeds eerder gevormde plan uitvoering te geven. Zwij.gend stemde zii iu alles toe ©d hoopfte slechts op de toekomst. Na een langdurig onderhoud met Ilein- rich, schreef zii nog dienselfden middag een uilvoerigcn brief aan Kou rad B::r-emfeld' te Hamburg. Al6 moeder en als hoofd van het gezin en van de zaak verzocht zij hem drin gend het gebeurde te willen vergeten. Zij was overtuigd, da-t hij, met zijn ridderlijk karak ter, looneta zou geen wrok le koest-eren en zich boven z-ijn toorn te kunnen verheffen. Tevens bood zij hem een algeheele volmacht aan. Ileinri-ch Pfalzdorf gevoelde zïch meer dan verheugd. Hij bracht onmiddellijk den brief naar de post en liel hem voor alle zeker heid a-anteekcn&n. Van -het postkantoor spoedde liij zich naar het bureau van Scho ner, om dezen van den loop der gebeurte nissen op de hoogte le brengen. Schoner ont ving hem, als naar gewoonte, allerminzaamst ..Eigenlijk ep-ij-t 't mij wel 'n beetje, meneer Pfalzdorf, dal de zaken zo© i-n orde komen, zonder dat 't mij vergund was er 'n meer werkzaam aandeel in te nemen. Ik had zoo gaarne voor dien braven Konrad mijn licht ook eons laten schijnen. Enfin, misschien kom ik er 'n anderen keer nog eens voor in de gelegenheid. Wat ik zeggen wilde, u heeft mij colt eens gesproken over onzen vroegeren kapelmeester, meneer Meinard Vertel me toch eons wanneer dat concert zai plaats hebben? 't Beste zou zijn zoo spoe- diig (mogelijk, want anders geraakt mijn re clame misschien in 't vergeetboek. Ik heb na melijk van de verschillende dagbladbeoor- deeliugen betreffende Meinard, die te mijner beschikking zijn gesteld, gebruik gemaakt om 'n. artikeltje te schrijven. Laat ik zeg gen dat ik er 'n algeme©ne beoordeeling uit getrokken heb. 's Spreekt van zelf, dal ik met geen woord1 gerept heb van de tegen woordige levensomstandigheden van den man; integendeel heb ik zorgvuldig verme den, ook maar van verre te zinspelen op 'n huisvader, die builen zijn toedoen wat ach ter op was geraakt of iels van dien aard. Men mag '.t eergevoel van zoo iemand in geen enkel opzicht kwetsen. Vooral moet men zoo iels vermijden bij kunstenaars, die. wat men zou kunnen noemen, reeds iin den dalenden tok van d© baan zich bcvin-den. Bij zulke menschein spreekt 't eorgevoel in "de meeste gevallen nog veel sterker dan bij <le jongeren. Ik he-b 't in mijn art kei doen voor komen alsof deze voortreffelijke virluos 'n poosje gerentenierd 'heeft, om zloh rustiger aan zijn composities te kunnen wijden. Db was zeker ook wel aangenaam?" Ileiniridli bedankte den wel willen den man recht hartelijk en beloofde, zo© eenigszin^ mogelijk, hem morgen don juisten datum van het concert le zullen opgeven. Vermoedelijk zou 't wel op Zaterdag zijn. Misschien kon vandaag de advertent c nog wel worden op gegeven. De toegangskaarten werden overal door particuliere personen aangeboden. „Welnu," meende Schoner, „<Jan hebben we geen tijd le verliezen. We moestem 't nu maar op Zaterdag houden. Ik zal nog gauw '1 berichtje voor 't avondblad gereed ma-ken en daarin eens de aandacht vestigen op de prudhtigie, kostbare viool, die de. kunstenaar 'bij zijn optreden zal bespelen. U kumt den ouden heer alvast 't minimier van gisteren avond brengen." -Hij ovenhajidigde Heaurich eenige exem plaren van -de courant, waarin het artikel over Meinard was opgenomen, en nam har telijk afscheid van zijn jongen vriend. Den zelfden avond zatem Vilma en Hein- rich hand in hand op de sofa in d'e huiska mer, cn 'beschouwden vol aandacht het ge laat van den ouden heer, die -geibeel en al in de lectuur van de courant verdiept was en maar niel genoeg scheen te kunnen krijgen van het artikel, waarin al zijn glorie van vroegere dagen vermeld was. Dde gedrukte regel® verrichtten wonderen bij den oud- kapelmeestcr, wat ze gewoonlijk bij alle kun stenaars doen- Een gevoel van troüs vervulde hem, en telkens knikte hij goedkeur end en met groote ingenomenheid, terwijl hij met de vingers van de eene hand op de tafel trom melde „Ja, ja, zoo was 't werkelijk geweest, precies zooals 't 'hier in de courant stond En dat zou hij nu niot meer kunnen? Oah kom!" Eensklaps stond hij op, rekte zich eens flink uit cn liep langzaam naar zijn vioolkist. „Neemt u de mijne," stelde Heinrich voor. En een onverwachte Ingeving volgend: „Be schouw mijn viool voorlaan als uw eigen dom. Nee, u moogjt 't niet weigeren. Mocht ik langer leven dan u, dan vermaakt u haar weer aan mij-" Dc oude bleef een oogenblik bedremmeld staan. „De viool van Pfalzdorf? De wonder- viool?" stamelde hij- „Zou die van» mij zijn? •Vam mij?" Hij trad op zijn jongen vriend toe en legde dezen de hand op den schouder. „Heinrich, ik kan je niet bedanken. Maar als ik je .niet mijn leven lang zal liefhebben, en als Vilma mijn liefde voor jou niet voortzet, wanneer mijn beenderen al aan vermolmen zijn, dan zal -dc naam Meinard' naar de hel gaan." En na eenigen tijd hernam hij: Kinderen, jullif moest maar de keuken gactn. Ik zou zoo graaf eene in mijn ©entje willen onderzoeken ct die vriendelijke man, die zooveel moois ov< mij in de courant heeft geschreven, geli( heeft of niet." Vilma gaf oogonblikkelijk gehoor aan zij-n verzoek, en Heinrich volgde haar. lrv ge peins verzonden, nam zij op de bank in keuken plaats, waar 'hij naast ba-ar kwaï» zitten. En uil de huiskamer drongen de heerlijk® tonen van de viool tot hen 'door. „Vilma, sprak Ileirorich zacht „ben je bo- droefdl?" Het was voor de eerste maal, dat hij haar weer met „jij" durfde aanspheken. Zij schudde vö-il. neen. „Nee, ik gevoel me gelukkigal zoo H ook vaders laatste triomf zijn." „Maar 't zal zij-n laatste triomf niet zijru Graaf Schoner heeft me stellig 'beloofd, ab vader succes heeft, hem bij de diredtie van de opera warm aan te bevelen." „Slnamin heeft ons de huishuur opgezegd," zuchtte zij. „Dat is heel best," antwoordde hij lachen^ da(t spaart jullie -de moeite hem de huur op ■le zeggen. OI valt X je zoo zwaar van die» vrijposligen bewonderaar afscheid te ne men?" Zij keck hem open in het gelaat. „Behalve van rader, houd ik alleen van jou," antwoordde zij eenvoudig. „Vilma I" Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1