,DE EEMLANDER". FEUILLETON. Jonge Liefde. N* 234 lld* Jaargang» Vrijdag 21 Februari 1913. BUITENLAND. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFF Cot ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1«00. Idem franco per post 1«50« Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke» nummers 0.05. Deze Courant verachynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van l5 regels t 0.50. Elko regel moor O.IO* Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Groote lettors naar plmtsruunte. Voor handol en bodrijt bestaan zoor voordeeligo bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad, bij ubonnoruonfc Eeno circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aauvraag toegezonden. Politiek Overzicht. De wedloop in leger- versterkinij, Dc Fransche pers gaiat voort met stemming 4» maken A-oor do niéuwe voorstellen tot lc- gerverslerüking, die van regeerinigswege, om n'iet «achter te blijven bij uo in Dnitschlanid bestaande planlnen, -zijn aangekcmdigd. Die "voorstellen zullen wij hebben daarop reeds gjowezen aanzienlijke finaincidclc offers vorderen. Op eene eerste credielaan- vrojge van 80 indilLioeni zal aanstonds eene tweede volgen, waarvan hel bedirag, een half mdlliaind, ook bij- oen zoo rijk en, wait de uit gaven v-oor heit leger betreft, zoo royaal lland als Frankrijk verbazing moet wekken. Daarnaast worden vrij ingrijpende maat regelen voorgesteld tot vermeerdering van dé effectieve sterkte van hot leger. De wet telijk bepaalde sterkte in vredestijd van het F-rainsche leger bedraagt 578 000 man. De eiland voor hol jaar 1011. waarop bij de be groeting gerekend was, l>edroeg 637,000 man, met inbegrip van de koloniale troepen en de gendarmerie. Het gemid'delde effectief van de in Frankrijk aanwezige troepenmacht bereikt echter niet geheel het getal van 540,000 man -en blijft dus niet onbelangrijk beneden den wettelijk voorgeschreven stand. Voor de versterking van het effectief wil men velschillende middelen aanwenden. Ecnigen daarvan kunnen worden toegepast zonder verandering van den diensttijd. Door Inlijving «bij de linietrciepen van manschap pen', die nu bij de h-u-lpt-roeipen cn als ordon- nances dienst doen, kam men 2000 mm krij gen. Eene dergelijke vermeerdering verwacht men van eene nieuwe regeling van de re- cruteordm.g der inboorlingen in ALgerië. Ook door de inkrimping van de a.rtillerie- en ge nie-muziekkorps en wil men 2000 man uitspa ren ten. behoeve van den adi-even drenst. Daarmee i6 men antuisschen op verre na niet geholpen. De vraag wonvt daarom over wogen of niet bij de kavallerie de driejarige diensttijd weder zal worden ingevoerd Daardo-er zou men 7000 mom per jaar win nen, dais bij het contingent voor twee jaren 14,000 man. Nog 8000 man meer denkt men le bespajncri, door burgerlijk personeel le ge bruiken voor den a.d mi wist palieven en den samdtadren dienst. Door al deze maatregelen te zam-cn zouden 28,000 man gewonnen wor den, een getal waarmee men zou kunnen volstaan om dc effcetteve sterkte van die compagnieën op 120 mam. le brengen. Vei vier worden nog drie middelen over wogen, waarmee eene meer a.fdoende voor ziening kan werden getroffen: namelijk de sveder invoering van den. driejarigen dienst tijd tij de artillerie, de verlenging van den diensttijd bij aJlie wapens tot 30 moanden en eendelijk, ails maatregel van de verste strek king, de wed er-invoering van den drieja rigen diensllij-d. Of een in het gansche maat schappelijke leven zoo diep ingrijpende maat regel als de wed er-in voering van den drie jarigen diensttijd zou zijn. werkelijk zal worden ultgevoiard, moet wor !'en afgewacht Alle ministers schijnen echter 't -er over eens le zijn. dal eene belangrijke verhooging van hot effectief op iedere wijze, die mogelijk is, moet wonden verkregen. Tot rechtvaardiging hiervan wordt gewe zen op de versterking, die het Duit9che le ger zal ondergaan. Na de uitvoering daar van zal, zooals de Temps opmerkt, dc over macht van het Duitsche leger eene drukken de zijn. Inderdaad zal het Duitsche leger in den herfst van dit jaar sterk zijn 544-000 sol daten, 15,000 vrijwilligers, 95,000 onderoffi cieren cn 30 000 officieren, benevens 40,000 man officieren en soldaten van het admini stratieve kader, in 't geheel dus 721,000 man. De maatregelen, die zijn aangekondigd, zul len dit cijfer nog belangrijk vcrlioogcn. Mei juistheid kaïn dc berekening nog niet wor den gemaakt, zoolang het regeeringsontwerp niet voorligt; de ramingen bewegen zich tus- schen 60,000 en 140,000, de kaders inbegre pen. Wat men dus van Fransche zijde ook mo ge doen, in ieder geval zal liet Duitsche le ger het Fransche ver vooruit blijven. Voor een der Fra.nsche legerkorps-oommandawtem, generaal Bazaane-IIayter, is dat geen be zwaar. Hij doel in een pleidooi, dat hij in de Mwtin levert voor het herstel van den driejarigen diensttijd, de apodictische uit spraak: ,JDan hebben wij 600,000 soldaten en 600,000 Franschen, voldoende om aan 800.000 Duitschers hot hoofd te bieden." Intusschen valt wiet te ontkennen, dat hierin het zwakke punt vam de nkmwc Fransche plannen ligt. De oproeping, dhe het dagclijiksch bestuur van de socialistische pairtij, welke partij wiet meedoet aan dien wedloop in legerverster- king, heeft doen uilgaan, legt hierop nadruk, door te zeggen-: „Tengevolge van het gerin ge geboortecijfer aail Frankrijk niocil een kazerneleger op de been kunnen brengen, dat irr aan lal h eit kazerneleger van onzen oostclijken buurman nabijkomt. Op dit ge bied is Frankrijk onherroepelijk overvleu geld en op den achtorgrond gedrongen." ï)e ïSnlk»n-oni'!o<;. Sofia, 20 Feb r. In den morgen van den '17en heeft een Bulgaarsche parlemen tair aan den commandant van Adrianopel brieven overhandigd van d Bulgaarsche cn de vreemde regeeringen betreffende hel ver trek van de onderdanen van de vreemde sta ten. Tot den avond van den 18en was er van Turksche zijde volstrekt geen antwoord ont vangen op deze mededeeling. Londen, 20 Febr .Reuter verneemt, dat Popovics, dc gedelegeerde van Montenegro, heden morgen aan het Foreign Office heeft medegedeeld, dat Montenegro besloten is Sku- lari niet prijs te geven. Wanneer Montenegro werd aangevallen, zou Montenegro het eer der laten aankomen op zijne vernietiging dan dat te doen. Athene, 20 Febr. Uit Philippiades wordt bericht: Den 17en vielen Turksche troepen de Grieken aan op de hoogte van Manoliassa. Gesteund door artillerie, voerden de Grieken een tegenaanval uit zij vervol den dc Turken, die ten slotte verdreven wer den uit de verschansingen, die zij in eene hoog gelegen stelling bezeilen. Athene, 20 Feb r. De bevolking van Kalymnos heeft de verceniging van het eiland met Griekenland geproclameerd. Een der notabelen van Rhodos heeft, na mens óe Grieksche bevolking van het eiland, een telegram van gelukwensching aan pre sident Poincaré opgesteld. De ltaliaansche generaal Ameglio weigerde de verzending van dit telegram toe te staan, als niet hef woord „Grieksche" werd geschrapt. De notabele protesteerde bij den consul van Frankrijk. Athene, 19 Febr. 280 Grieken, die uit Turkije zijn verbannen, zijn uit Konstan- tinopel hier aangekomen. Zij berichten, dat de in Konstanlinopel heerselicnde paniek on beschrijfelijk is. Talrijke (personen nemen de wijk in de hospitalen, dc vreemde consula len en gezantschapsgebouwen cn in het Rus sische klooster te Galata. Er worden nacht en dag an'reslatrën verricht. De handelswijk in Galata is als uil gestorven. De uitgeweke nen .beschrijven den toestand als onhoud baar; zij verzekeren, dat de yal van de Jong- Tunken nabij is. Volgens hen duurt de moord van de christenen voort oip de Europeesche en de Aziatische kust van de Marmara-zee. Intusschen stelt dc aanwezigneid van de pa trouilles Europeesche matrozen die christe nen gerust. De ambassadeurs van de triple- entente beschermen hel vertrek van dc christenen. Athene, 19 Febr. Minister-president Venizelos is naar Prevcza vertrokken, om den kroonprins tegemoet te gaan. Qp het verzoek van Turkije betreffende eene vredesbemiddeling is tot dusver nog geen antwoord ontvangen. Dc Neue Freie Presse kan mededeclen, dat het mogelijk is, dat men om de gevoelens van Turkije te ont zien, in hel antwoord, dat zal worden gege ven, niet uitdrukkelijk aal verlangen, dat Turkije zich moet stellen op het standpunt van de collectieve nota. Men zal er mee vol staan, Turkije uit te noodigcu, zonder voor behoud aan de mogendheden -de behartiging van zijne belangen op te dragen. Zelfs in dit geval echter bestaat e>r nog gecne zekerheid over, of dc BaLkaustaten bereid zullen wor den 'cvonden tot vredesonderhandelingen. Ofschoon in Konstanlinopel de I/ham Is gesohorst, omdat zij zich al te ijverig voor den vrede in de bres stelde, gaat de Varif, het blad dat -ter vervanging van de Ifham verschijnt, voort propaganda te maken voor het sluiten van den vrede. Het blad doet uit komen, dat Mahmoed Chefket bewezen heeft geen staatsman te zijp, die zich door volks stemmingen laat meeslcepcn, maar een ech te staatsman, die het welzijn van het land beoogt; het waarschuwt Mahmoed Chefket voor hen, die den oorlog tot het uiterste willen. R o m e, 1 9 F e b r. Sommige bladen gaan voort met mededeelingen te doen over hel aan land brengen in Valona van wapenen en •munitie van Oostmrijksche herkomst. Ook wordt gezegd, dat eenige Oostenrijksche of ficieren in Valona aan land zijn gegaan. L o in d e li, 2 0 Feb r. De op heden be paalde bijeenkomst van ambassadeurs heef! niet plaats gehad; maar verscheidene am bassadeurs bezochten Sir Edward Grey af zonderlijk. De ambassadeurs zullen morgen vergaderen; het uitstel van hunne bijeen komst duidt volstrekt niet eenige moeielijk- heid aan. 'De kans op bijlegging van het Rumccnsch- Bulgaairsche geschil schijnt iels verbeterd te zijn. Uit Berlijn wordt aan de Köln. Ztg. be richt. dat de hoep, dat het niet tot een breuk zal komen, voornamelijk hierop steunt, dut bij de groote mogendheden eon bemidde- lings-voorstel is ingekomen, dat een uitweg uit de nog bestaande moeiclijkheden schijnt le openen. Aan de Framkf. Ztg. wordt uit Bukarest be richt, dat het zich bevestigt, dat ook Rus land in Sofia voor Raimenië opkomt. Rusland en Frankrijk moeten bun invloed, op de Bul gaarsche regeering aanwenden, om den af stand van Silistria te vcilkri»"en. De Agcnce Roumaine bericht dat het blad Roumauie tot de verklaring is gemachtigd, dat de minister Take Jonescu slechts drie ge sprekken met de Bulgaarsche gevolmach tigde Danew heeft gehadi, steeds in tegen woordigheid van den gezant Mishu en dat hij nooit van «enigen Rumcenschen eisch heeft afeezien. Hij had in 't geheel geenc aanleiding iets te laten vallen, want de Bul gaarsche aanbiedingen waren le gering om tegenvoorstellen mogelijk le maken. W e c n e n, 2 0 Febr. Men verzekert, dat dc ltaliaansche regeering, gepolst over de vraag of zij in beginsel toestemde in eene arbitrage van twee of drie mogendheden m dc Bulgaarscli-Rumeensche kwestie, zou heb ben geantwoord, dat naar hare mcening eene bemiddeling van alle mogendheden de voor keur verdiende, maar dat zij niet zou weige ren deel le nemen aan eene arbitrage met eenigen yan dezen, als dat noodig was om den vrede te verzekeren. P e t e r s b u r g2 0 Febr. Het telegraaf- agcntschap verneemt uit bevoegde bron, dal Rumenië cn Bulgarije de bemiddeling der groote mogendheden hebben aangenomen. Londen, 20 Febr. Reuter verneemt, dat de mogendheden Dinsdag hunne bemid deling in Sofia cn Bukarest hebben aange boden betreffende de tusschen Rumenië en Bulgarije hangende kwesliën. Er is alle re den om te gelooven, dat de beide regcerin- gen de bemiddeling zullen aannemen. Alle mogendheden handelen gezamenlijk in vol komen overeenstemming en met den wensoh eene oplossing van het Rumeensch-Bulgaar- sche geschil te krijgen; maar men weet nog niet of het betreft hier een zuiver détail- punt men sommige van de mogendheden zal kiezen om namens alle mogendheden te handelen. Van verschillende zijden wordt thans over eenstemmend bericht, dat de verdere ontwik keling van hef Rumeensoh-Bulgaarsohe con flict kalm kan worden opgevat. Wed bestaat er no-g geen waarborg voor, dat adle geschil punten n in 't bijzonder ook de vraag van bel 'bezit der stad Silistria door de voortdu rende rcchlslreeksche onderhandelingen tus schen Rumenië cn Bulgarije uit den weg ge ruimd kunnen worden. Maar de beide regee ringen kennen den wcnscli van de groote mo gendheden, dat er niets onherroepelijks zal worden gedaan of verklaard, als niet vooraf aan de mogendheden gelegenheid is gegeven om hunne mecning te doen kennen,. Ook zul len de toongevende kringen in Sofia en Bu karest er van op de hoogte zijn, dat een bc- middelingsaanbod van dc mogendheden ofü' ciecl aan 'hen zal worden gedaan. Uit Weenen wordt aan dc Frankf. Z-l£. b® riabt, dat de opvatting kan worden toegela ten, dat dc Bulgnnrsnhe regiering den af stand van Silistria, dien zij lol aan liet in grijpen van de mogendheden beslist had ge weigerd, onder zekere voorwaarden niet me,r als eene onmogelijke concessie zou beschou wen. Volgens oen bericht uit Sofia aan de Vos- Kische Zl'g. schijnen naast de officJcclc onder handelingen in Sofia nog onderli.indelin gen in Bukarest te loopen, clic reeds ta melijk ver gevorderd moeien zijn. Er wordt verzekerd, dat van beide kanten belangrijke concession zijn gedaan, die dc hoop wettigen, dat men tot overeenstemming zal komen. Hel laatste Bulgaarsche aanbod moei de conces sie bevatten, dat óf een Jeusi rook van groo- lercn omvang zonder de slad Silistria zal worden afgestaan óf een kleinere kunstrook *ict de stad Silistria. Duilschlat-.d. B e r 1 ij n 20 Feb r. De Keizerin zal bin nenkort met prinses Victoria Louise een be zoek afleggen bij den hcrlo- cn de Jurtogiii van Cumberland in Gmuhricn. In den loon van de maand Maart zullen dc hertog cn dc hertogin van Cumberland ceil bezoek bron» gen aan het Keizerpaar in Potsdam. Frankrijk. P a r ij s, 2 0 F e b r. De boodschap van d n president, die heden namiddag in hel parle ment zal worden gelezen, zcgl, dat d. vreed zame en regelmatig.- everdracht van de presi diale macht opnieuw aan dc wereld de on wrikbare stevigheid van onze instellingen toont. De republiek levérde een nieuw be wijs van hare levenskracht. Frankrijk loon de, dal liet voor goed gewend is aan dc zeden der vrijheid. De president zegt, dat hij als eerste magi straat van 't land zich de onkreukbare trouw zal herinneren, waarmee zijn uitnemende voorganger zijn hoog.- taak vervulde cn, evenals deze, er eene eer in zal stellen de grondwet tc verdedigen, die na de wreed® beproevingen van 1870 aan Frankrijk een langdurig tijdperk van rustigeu arbeid ver schafte, dat men niet moet laten onderbre ken. Dc boodschap wijst op de noodzakelijkheid van een kloek cn helderziend uitvoerend ge zag. De regeering moet het gezag onge schonden behouden onder controle van het parlement. In crnstLge uren de gids en raad», man van de openbare me ning zijnde, moet men trachten op te sporen het levende en voor de toekomst vruchtbare, dat de nieuwe denk beelden in zich bevatten. l>e boodschap gaat de verschillende her* vormingen na, waarnaar dc republiek aan houdend streeftmet name meer rechtvaar* digheld in de belastingen en hetere inrich ting van het kiesrecht om eene zoo oprecht en juist mogelijke uitdrukking van den volks* wil te krijgen. De republiek legt sympathie on belangstel ling aan den dag voor de boeren, wier lasten zij wil verminderen; zij steil belang in den voorspoed en handel en nijverheidzij doet haar best alle bronnen van economischca. rijkdom te doen springen. De republiek ziel ook op maatschappelijk gebied een onho- Wie eens rustig w.ul slapen, zorge zoo lang mogelijk wakker te zijn. ROMAN VAN RUDOLF HERZOG 46 naar het Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. 'Het klonk als een juichkreet. Hij sloeg den ann om haan* schoon gevormd lichaam en trok haan- dicht legen rich aan. En zij moesl hem <]e hand op den mond leg.gen, om te voorkomen, dat zijn jubeltoon het oor van haar vader zou bereiken. Maar vervolgens vlijde zij, rich in rijn armen, al» een vogelfüje «dat een beschermn], wan» nestje gevonden beeft. "Hij zag haar in de heldere oogen, en drukte rijn lippen op de haire. En loan b.-on hij 'haastig zijn toekomst plannen te ontvouwen. Vier jaren zouden zij gedulld moeten oefenen. Maar wal beleoken- den vier jaren, wanneer men zóó jong was en elkaar zoo Innig liefhad' „Ik ben even oud alls jij," sprak zij naden kend. rwDes te beter," was rijn overmoedig ant woord, „dan krijg ik 'n zeer ervaren vrouw." En hij verteIide steedis verder: van zijn vriend Barenfeld, dde terug zooi komen; van Barcnfeld's licf/le voor juffrouw Friedrich; van zijn hoop, dat die twee elkaar toch nog Wei vinden zo>uiden, en van dien Invloed van dien hooggeachten man op zijn eigen leven, waarvan hij zulke groote verwachtingen had. En VLlma lu's'lerde toe met gespannen aan dacht, alsof zij in de kerk zat, waar het Ge loof alles is>! Tof laat' in den avond' 'bespraken ze daar na liet concert, dat de vader den eerstko- menden Zo.!erda,g zou geven. Vilma zou de begeleiding op het klavier op zich nemen en bovendien eenige door den ouden heer ge componeerde kleine liederen zingen. En toen Hednrich eindelijk van zijn lieve, kleine -bruid afscheid nam, om zich naar de Witte Zwaan te spoeden, zong in de huiska mer de viool nog al lijd door. De met spanning verwachte Zaterdag was dan aangebroken. Met kloppend hart was Ileinrich tegen den avond in een rijtuig ge stapt, om zijn aanstaanden schoonvader°en zijn meisje af te halen en naar ide stads-con- ccr zaal te brengen. II<r<woelde Zich heden dubbel verheugd. Aan het vurig verlangen, dat -de muziekavond een siucces voor de Uit voerenden zou zijn, paande zidli de blijd schap over het spoedige wederzien van B5 renfeld, die ziin komst voor den volgenden dag had .gem e lid. Dc gewezen procuratiehou der ha,d Mevrouw Friod'rich's brief op zeer minzame wijze beantwoord en zich dadelijk bereid verklaard, de tejigels van het ver zwakkendebe wind weer in handen tc nemen liet rijiluig hield voor het hu-is van de fa milie MeLnaird stil, en weldra stapten vader en idochler in. Na de begroeting hield ieder zich met zijn eigen gedachten bezig, oJschoon deze in den grond toch dezelfde waren. Precies op lijd bereikten ze de concert zaal, en nadat Heinrkh zijn vrienden naar de wachtkamer der arlisten had gebracht, begaif hij rich in de zaal, waar, dank zij de door Schoner gemaalde reclame, een vrij talrijk publiek aanwezig was. Toen hij tus schen de pralende en lachende menigte zijn plaa.Ls ha,d ingenomen, begon een angstig ge voel hem te kwellen, dat me* elke nunuut nog scheen toe le nemen, filet was alsof een renleniaarslast hem op de borfet drukte. Iloe zouden zijn vrienden het -er af brengen? Iloe zou diit publiek, waaronder ide meesle nota belen. van de stad afwezig waren, hun op treden begroeten? Weldra venbeelde hij zich, dal aller oogen op hem (gevestigd waren, en meende hij duidelijk te hooren, dat dames' en beeren elkaar toefluisterden;: „'daar zit de medeschuldige." Het zou hem een lief ding zijn waard geweest, wanneer men, zelfs op dit oogenblik nog, had kunnen besluiten hel concert niet te idoen doorgaan. Onverwacht tikte iemand hem zacht op den schouder, en dit bracht hem weer tol zichzielve. Zich omwendend, zag hij op de rij achter hem Graaf Schóncr zililen, die hein vriendelijk groette cn zijn aanslaande voor spelde. Freule Von Wald informeerde dadelijk be langstellend naar Konnad Barenfeld, en toen was natuurlijk het ijls gelbrokan en onder hielden zij zich eenige oogen'blikken op z-eer aajigenam-e wiize met elkaar. Plotseling werd het stil in de zaal. iHeinrlch begreep wat dat beteekende. Het was alsof al zijn bloed rich in zijn hart ver zamelde. Hij waagde het nauwelijks op te kijken. Eerst toen hij om zi-ah heen een sym pathiek gefluister en eenige uitroepen van bewondering hoorde, hief hij hel hoofd op. De ouds Meinardi was op 't polium versche nen. In de hnkorfliand drocghij zijn viool, aan zijn rechterarm trad zijn dochter met hem naar voren. Kaesrocht en volkomen kalm lr:ud hij in zijn zwarten rok vóór hot puibliek. Hij kadi het voorkomen van een grijzen Bard, een van die zangers ider o-ude Galliërs. Vilma -hield de oogen bcdeesdi neergeslagen. Zij -droeg 'n eenvoudig, licht tulen kleed, da-l maar heel eventjes hij den hals was uitge sneden. In de hand' h'icl-d zij een paar witte rozen, die H'einrich voor haar had medege bracht. Haar 'bleek, interessant .gezichtje on der hel donkere haar boe?de idle toeschou wers en nam dezen dadelijk vcor haar in. „Keurig ent^e," fluisterde Schoner Ilein rich in het oor. Met een lichte neiging bood Meinard rijn dochter den stoel bij den vleugel aan, waarna hij zijn viool begon te stemmen. Het was -als of de ooide 'lieer weer, evenals vroeger, bij zijn kapelmeesters-lessenaar voor 't schouw burgpubliek stond en alsof hij zich zeker ge voelde van rijm succes. Hij kreeg ai rijn oude geestkracht in deze omgeving weer teiaig. Nog even sloeg .hij een korten blik in -de zaal, en daarna gaf bij zijn dochter een nauwelijks merkbaren wenk. Meesterlijk speelde Vilma de ouverture uit TannJhauser. Yam af bet oo.genbluk, dat dc eerste tonen weerklomken, was Hoinrich zich absoluut niet meer bewust van wat er om hem heen gebeurde. Hij zag of hoorde niets meer, noch het daverend applaus van het pu bliek, nooh de heerlijke tonen van de viool, die -Meinard met zijn praebtigen streek deed jubelen of klagen, bij de voordracht Van de verrukkelijke muziek van Beethoven, Brailims en Chopin, of van zijn eigen composities. Evenmin bemerkte hij er iets van, hoe Vilma met haar lieve, sympathieke stem de toehoor ders deed ontroeren. Hij ke>ok maar voortdu rend strak voor zich uit, de blikken onb® wus'l gevestigd op de Schotsch ziijden japozf van de dame, die voor hem zat, <em hij telde de verschillende kleuraohakeeringen cn de ruitjes met can volharding, een. betere zaak waardig. Het was soms alsof hij zidh im eert woelige zee (bevond en -de golven over 'hem been sloegen, zoodat rijn ihoofd er van duif* ze Ide. i Hij begreep volstrekt niet, dat hij zóó wel anderhalf uur daar gezeten had, en koerd® pas tot de werkelijkheid terug, toen de laatst® toom vam Meinards viool wegstierf en Ihet pu bliek door een aanhoudend, daverend handk gckla.p den kunstenaar noopte tot herhaling van bet laatst gespoelde mummer. Toon wacht» te hij gelaten het heengaan van de concert bezoekers af. „Mijn hartelijke gelukwcnsdh-en, meneer Pfalzdorf, mot 't buitengewoon succes ran uw beschermelingen," sprak Graaf Schöner. „Yeel van hetgeen ik in den loop van de jaren In de couranten geschreven heb, zou ik .gaar ne ongedaan willen maken, maar ditmaaF mag ik met redid IroLsch rijn op mijn artikel". Nu sprak ook'Freule Von Wald hem vrien delijk toe, cn hoog blozond stond Ileinrich op. Ook zij wenschte hem oprecht geluk en sprak de hoop uit, dat ze allen met elkaar nog gezelhg een uurtje zouden bijeen blijven. „Dat is 'n uitstekend idee," viel Schoner im „We zullen 'n kamer voor ons doen rcscr- veeren, en dan (haal ik er nog gauw den di recteur van 't theater bij, dien ik in de zaal gezien heb. Wie weet of dit voor mieneer Mei nard nog geen aangename gevolgen kan hebben." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1