DE E EM LAN DER". Zaterdag 22 Februari 1913. N° 235 Eerste Blad. Ilde Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.1 O. Afzonderlijke nummers <>.05. Deze Coiirant verschijnt dagelyka, behalve op Zon- en Feestdagen. Ad vertent tën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* Advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.5<l» Elko regel meer Ö.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbotaling. Groote letters naar pl latsruimto. Voor handol on bodr\jt bestaan zoor voordoolige bopalitiget» tot het horh i tld advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester cn Wethouders Aan Amersfoort brengen ter openbare kennis dat bij hun besluit van heden aan de firma 11. Wo iters ingevolge art. 8 der Hinderwet vergunning is ver eend tot het uitbre den van hare drukkerij door bijbouw van eene zettery ea binderij in tiet perceel alhier gelegen aan het Ilavik No. 12, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sec tie C. no. 4854. Amersfoort, 21 Februari 1913. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RANDWIJCK. Politiek Overzicht De üuitsch-Czechische Com(,ra.nia-caiiTereniiëi|. Na gaanrende meer dan een haili jaar le hebben gentel, zijn Ihaais in Weenen de be- sprcikinigun ltero.'al, waaudoor men hoopt te komen lot het sluitan van een compromis tusschen de Gzechen en de Duitschers in Bohemen, Sedert tal van jaren staan deze twee ek-menlen der bevoakiug geharnast le ge ntover elkaar. Meermalen zijn, soms ui»l den Ixxeoem der pairlij en zelve, soms ook op inir aliel van den stadhouder van Bohemen, ge steund door de regeerinig Le Weetten, pogin gen ontierruoanen om de heide partijen lot elkaar le brengen en eene regering le ont werpen, die hen in staat kon stellen in vrede met elkaar te leven. Maar lot dusver is men nooit lot een resultaat kunnen komen, liet is een moderne S>suphus-arbeid. Met moed gaat men aan het werk om den steen de berg helling op te brengen»; maar als men bijna boven is gekomen, dan ontglipt telkens de steen aan de handen en rolt weer naar be neden. In» hot vorige jaar heeft de stadhou-der van Bohemen, voirst Tliun, zich er voor gespan nen om de zaak weer in gang te brengen. Men. was een goed eind gevorderd, maar over eene regeling van de aanwending van het Czechisch en het Duitsch als diiensttaal in de distriolen met gemengde bevolking kon men 't niiet eens worden. Den 2f>. Juli werd de conferentie verdaagd tot een nader te bepalen tijdstip in de hoop, dat ecu korte tijd van rust de partijen in eene toe schietelijker stemming zou brengen. De verdaging zou oorspronkelijk zes we ken duren. Die zes weken, zijn ruini zes maan den geworden. De Neue Freie Presse schrijft daarover: ,,De hervalling van de confercn- licn werd telkens opnieuw uitgesteld, om dat de vooruitzichten en de stemming niet gunstig schenen. Het najaar bracht de groote omwentelingen o.p den Balkan, en ofschoon de Bulgaarsche overwinningen in Thraqie zelfs niet in een verwijderd verband staan met de binaieniliandsche Ooslenrijksehe poli tiek, werkten tengevolge van de eigenaardige prikkelbaarheid en verbeeldingskracht, waar aan de Czechen zich zoo gemakkelijk over geven, Kirkkilisse en Luie Boeigas verkoe lend op de nog in den zomer kenbaar ge- iTTjiakb© vèrzoiènlnigsgcaindheidheid van de Czechdische partijen. De overwinningen van de Balkan-l)onj;llgenooten( in welker militaire macht toch odk de nict-Slavische Grieken met hun leger en vloot gieene onlbelefekenende rol spelen, brachten de Czechen weer geheel uit hun huisje. De pan-sl'avische gedachten herleefden weder. De Czechische politiekers hogóowiicn op de Europeos-che landkaart rond lf» dolen en vergaten, dat het land Bohemen. voor welks bestuur zij verantwoordelijk zijn den fiinan-rieelen ondergang nabij is, dat hun ne onderwijzers in nood leven, dal zij on- damlks de overwin min gen vin Bulgarije over Turkije hunne Duitsche landslieden toch niet kunnen overwinnen, maar dal zij, als zij zelf tot vreedzame ontwikkeling in Bohemen wil len komen., aan dte Duitschers een veiligen nationalen rechlsbodcm moeten verschaffen." Uit den toon, dSe hier wordt aangeslagen, blijQct voldoende, dat men met geringe ver wachting tegemoet ziet wat de hervatting vam de besprekingen waartoe het nu einde lijk gekomen is, zal brengen. De besprekin gen zijn ditmaal geopend door den minis ter-president graaf Sturgkh in eigen persoon, met wien de minister vain bironenla«ndsche zaïken baron Retinoid en de stadhouder van Bohemen vorst Thun de regeering vertegen woordigen. Maar de verklaringen die van regeerinaswege zijn afgelegd, hebben hij bei de partijen een slecht onthaal gevonden De Du it schers klagen, dia.t de regeerin-g, van wie zij bescherming hoopten, hen in den steek laat; de Czechen klagen er over, dat hetgeen de regeering wil bieden, met hunne wen- sch geen rekening houdt. Dait geeft geringen moed op wat uit deze conferenliën zal voort komen. De Neue Freie Presse 'schrijft: „De Du rtsoh-Cz e chss ch e v e rz o e rri n gsc o nf e r e nt i n waren steeds aa.n wisselingen blootgesteld. Men begon dikwijls in de gelukkigste stem ming, om na eemigen tijd vast te loopen. Dit maal staan donkere wolken aan alle zijden: misschien, da.t het verloop helderder word' dam het begin is. Maar de blijkbaar geringe verzoeningsgezindheid aa«n Czechische zijde geelt aanleiding bot e mitogen twijfel, of hei bij herhaling begonnen en onderbrolceD werk fcodAn een beter lot zal liebhen.* K)e Hnlkau-oorlog. Belgrado, 22 F e b r. Uit Sofia wordt berichtVolgens inlichtingen, ter plaatse in gewonnen, is het bombardement van Adria- nopel sinds een tiental dagen belangrijk ver slapt. Volgens de inlichtingen, die men in Belgrado bezit over het bombardement in Adrianopel moet het ophouden van het vuur der belegeraars worden toegeschreven aan de geringe uitwerking van het schieten tot dus\e: tengevolge van het gebrek aan zware Bulgaarsche artillerie en aan springendè projectielen. Men wacht op hel zenden van_ stukken belegeringsgeschut door Servië, om het bombardement met nuttig effect te her vatten. Konstantinopel,21 Febr. De Porte heeft het Fransche gezantschap kennis ge geven, dat Sjukr iPachn heeft toegestemd in de onzijdigverklaring van Karagatsch om de weemdelingcn daar op te nemen. In tegenstelling tot wat oorspronkelijk werd öangenomen, blijkt (het aantal vreemdelingen in Adrianopel niet onbelangrijk te zijn. De door de vreemde consuls opgemaakte lijst be vat 1153 namen. Cettinje, 21 F e b r. De Turken heb ben vruchteloos getracht eenige verloren stellingen te hernemen. Een tamelijk leven dig gevecht werd. gisteren gevoerd» tusschen de voorposten; maar de Turken durfden geen ernsligen aanval beginnen. Het bom bardement van Skutari duurt voort. De Mon- ienogrijnsche artillerie berokkende ernstige schade aan de Turksche stellingen, die in den namiddag mei artillerie naar builen kwamen. Hunne aotie was gericht tegen de stellingen van Brodilza. De Turken bombar deerden zonder uilwerking den rechtervleu gel van de colonne-Marlinovics. De toestand van de Montenegrijnsche troepen is uitmun tend. Groote hoeveelheden sneeuw zijn gevallen op Tarrabosdh en in den omtrek. Belgrado, 22 Febr. Eene nieuwe ex peditie zware Servische artillerie is naar Montenegro gezonden voor het bombarde ment van Slcutari. Ook eene Servische infan- <terie-divisie zal naar Skutari vertrekken om Ide insluilingsliniën te versterken en een krach tige voortzetting van de operation mogelijk te maken. De reeds kort vermelde verklaring, die de Montenegrijnsche gevolmachtigde Popowics in het Foreign Office namens zijne regeering over Skutari heeft afgelegd, houdt jn, dat het bezit van Skutari de voornaamste reden oin den oorlog le voeren uitmaakt voor Mon tenegro, dat bij de aanvallen op de stad reeds veel heert verloren. In korten lijd zullen de bemoeiingen van Montenegro met succes be kroond worden en zal de stad zijn ingeno men. Onder deze omstandigheden is den g?- volmachligde opgedragen ronduit aan de Brilsche regeering te verklaren, dat Monte negro in geen geval kan instemmen met e ne handelwijze, waarvan het doel zou zijn, dat Skutari niet Montenegrijnsch wordt, zelfs als he' voorstel van een der mogendheden mocht komeu. Montenegro is besloten, nooit Slcu- larie te ontruimen. Als het wordt aangeval len. dan is het besloten eerder het gevaar te trotseeren, vernietigd te worden, dan de stad frijs te geven. Met deze woorden staat de feitelijke toe stand voor Skutari in contrast. Om Skutari le kunnen behouden, moet men h-t eerst heb ben. Maar het schijnt nog lang niet zoover te zijn, dat de belegeraars Skutari kunnen krijgen. Aan de Neue Freie Presse wordt uit Caltaro bericht: De vereenigde Servische en Montenegrijnsche troepen hebben tengevolge van de zware verli°z?n en met het oog op de onwaarschijnlijkheid, dat met dc thans beschikbaar zijnde belegeri nest roepen Sku tari zal kunnen genomen worden, eene nieu we strijdoauze lat°n intreden, om aan de uit geputte manschappen rut tc gunnen en de aankomst van nieuwe Servi ohe troepen en belegeringsgeschut af te wachten. H t is niet meer te vAiibergen, dat de eerste ilgcmeene ctorm tegen Skutari nv t eene n" der laag van de bondgenooten is .geëindigd, die met naar verhouding reusachtige opofferingen mili tair van geringe waarde zijnde stellingen aan de Bardanjolt innamen, maar voor het ove rige door de Turken teruggeslagen werden De Turksche artilbrie is, volgens berichten van objectieve militaire ooggetuigen in de drie dagen, waarop de algemecne aanval met groolen nadruk geschi.ddc, gebleken verreweg de sterkste te zijn. Het vuur van de Turksche batterijen richtte onder de aan vallende troepen verschrikkelijke verwoestin gen aan. Athene,21 Febr. Over de vroeger reeds berichte Turksche poging om te landen, ver- liaalyt de kapitein van een heden hier aan gekomen schip, dat eenige duizenden man schappen, aangevoerd door Enver Bey, 7 K M. ten noorden van Gallipoli aan land gingen. Door een lid van de Bulgaren landinwaarts gelokt, werd zij door een hevig artillerievuur ontvangen en moesten teruggaan na belang- rüke verhezen. Aan boord stoomschip Principeza Maria (in de Zwarte zee), 20 Febr.: Izzel Pacha is gis teren in Konstanlinopel gekomen ora te con- fereeren met grootvizier Mahmoed Chefket; hij keerde des avonds weer terug naar Tsja- taldja. Mahmoed Chefket is beden nacht aan boord van den Erthojoruni naar Gallipoli vertrok ken. Gisteren zijn nieuwe troepen in Galli poli geland. Men verzekert, dal eene poging tot landing in Miriofito is mislust. Prins Said Salim zal, terwijl Mahmoed ChJefket afwezig is, het grootviziersambt waarnemen. Konstanlinopel, 21 Febr. De ver kenningen va ndc Turksche kavallerie zijn gisteren lol aan 'lsjorJoe vooruit gekomen. K o n s 1 a n« t i n o p e 1, 2 1 Febr. liet ge rucht loopt, dat de nieuwe poging tol lan ding, die eergisteren te TsiarkeuL is beproefd, ndiet geslaagd is. Turksche troepen aa»n boord van omstreeks dertig transportschepen, wadi- voor Gallipoli het tijdstip af, waarop zij aaJi den wad zullen worden gezet. Saloniki, 21 Febr. De Bulgaren heb ben te Anlik levensmiddelen aan land ge bracht van de leger van Gallipoli en Tsja- laldja, omdat het onmogelijk was dit le doen m Dodeagalsch, ten gevolge van het slechte weder. Dc zee was daar woelig en er viel overvloedig sneeuw. Konstantinopel, 21 Febr. Volgens mededcelingen van reizigers, die uit Bagados zijn aangekomen, is die plaats het laatste puilt, dat door de Serven is bezet. Aan de kust van de Marmarazee strekken de Turk sche liniën zich uil lot den heuvel van Arap- tepe, die Bogados beheerschl, terwijl de Bal garen de Silivri beheerschcnde hoogten be zetten, welke stad ook in de macht van de Bulgaren is. Athene, 21 Febr. Minister-president Vcnizelos is gisteren om 3.30 namiddags te Philippiadcs aangekomen, waar liij met warmte werd begroet door de troepen en de bevolking. Er werden hem militaire eerbe wijzen gebracht. De kroonprins, de prinsen, en de officieren van den generalen staf wachtten hem op voor het hoofdkwartier. Dé kroonprins werkte gedurende ongeveer een uur met Vcnizelos, die om half zes te Preveza terugkeerde. Hij verklaarde, dal de val van de Turksche stellingen bij Bizani na- bit "was. (Van den bijzonderen correspondent van Ilavas). De terugkomst van Vcnizelos te Alliene blijft op Dinsdag jjepaald. Zijne reis naar Epirus houdt in groote male de open bare meening bezig, die zich reeds er over verontrust, dal de overgave van Bizani zich zoolang laat wachten. Uit Konstanlinopel worden aan de Frankf. Ztg. berichten gemeld van njel-l urksclie oog getuigen der gevechten van 3, 9 en 10 Febr., die de vroegere lendcnlicuse berichten over de gebeurtenissen bij de landing van Tsjar- keui tegenspreken. Volgens die berichten is de landing van de Türi;en volkomen gelukt. De Buigaren werden onder belangrijke ver liezen teruggeslagen, terwijl de verliezen van de Turken op deze drie dagen slechts 11 doo- den cn 53 gewonden bedroegen en geen en kele Turk ais gevangene in handen van de Bulgaren geraakte. De wederinschbping van de troepen op 10 Februari verliep, zonder door de Bulgaren le worden gestoord, en ge schiedde op bevel uit Konstanlinopel. Ook de Bulgaarsche berichten over de ge vechten bij Boelair zijn volgens mededceiin- gen uit dezelfde bron zeer overdreven geble ken. Ook bij Boelair, waar de Turken den 8en Februari niet onbelangrijke verliezen hadden, hebbeiï dc Bulgaren nergens aan ter rein gewonnen. Konstantinopel, 21 Febr. De Turk sche vlooi is eergisteren d«c Dardanellen uit gevaren». Zij wisselde schoten met dc Griek- sche vloot, keerde daarna terug, zonder eeni ge schade le hebben geleden. Athene, 21 Febr .In het district Met- 7cvo hebben het Turksche leger en Albanee- sclic benden de door de Grieken bezette stel ling Biovenlilsa aangevallen. Na zware ver liezen trokken de Turken zich terug naar Chryovitsa. De strijd duurt heden voort voor Bizani. De Turksche artillerie beantwoordt zwak het vuur van de Grieken. Konstantinopel, 21 Febr. Ten ge volge van de herhaalde slaouen van den Franschen ambassadeur bij de Turksche re geering heeft de uitzetting van de Grieken een einde genomen. Een iraüé verleent machtiging aan den Ooslenrijksch-Hongaarschen kruiser Kaisenn Elisabeüi, door de Dardanellen le varen als tweede slationsohip. Oyer het verblijf van Hakki Pach-a in Lon den verluidt, dat hij eene spoedige beslissing over de hervatting van de vredesonderhan delingen in uitzicht heeft gesl-eld. De Temps schrijft daarover, dat de gesprekken, die Hakki Paoha heeft gehad met Sir Edward ,Grey, hem hebben getoond, dat Turkije rui mere vre des voorstellen moet doen, als het nieuwe onderhandelingen wil beproeven met kans van slagen. Hakki Pacha heeft daarover zijne regeering ingelicht, «die hem nieuwe in struction zal zenden. L o u d e ti, 2 1 Febr, Dc samenkomsten in het Foreign Office van Sir Edward Grey met dc ambassadeurs der groote mogend heden zijn lieden namiddag herval. Reuter verneemt, dat gisteren eene ver klaring is afgelegd aan Sir Edmond Grey cn aan dc ambassadeurs, dat Servië zich geheel aansluit bij de houding van Montenegro be treffende het bezit, volgende op de inbezit neming van de stad Skutari. Vessics, 'de Servische gedelegeerde in Lon den, liecft, naar aanleiding van de van zijne regeering ontvangen instruction, Sir Edward Grey medegedeeld, dat hij nogmaals de nood zakelijkheid in hel licht moest stellen, dat Djakova en Dibra buiten de grenzen van Al banië moesten blijven. Hij verklaarde, dal deze steden uit geografisch-, handels- cn strategisch oogpunt deel uitmaakten van Ma cedonië cn Oud-Servië. Bukar est, 21 Febr. Heden zal een mi nisterraad gehouden worden, waarin een be sluit <z.al worden genomen omtrent de hou ding, die Rumenië zal aannemen ten aanzien van den laatslcn stap der mogendheden. Buk a rest, 20 Febr. Men zegt, dat het mogelijk is, dat de gezant Ghika weldra door dc regcering naar Buwarest zal worden ge roepen, om mondeling te worden gehoord. Sofia, 20 Febr. Volgens inlichtingen, in regeeringskringen verkregen, heeft er eene belangrijke samentrekking van Rumeenschc arlilleric en kavallerie plaats bij Qstrow, oos telijk van Silistria. De inlichtingen, die dezelfde kringen heb ben ontvangen uil Bukarcst, doen onderstel len, dat Rumcnië weinig gezind is de bemid deling van de mogendheden in het geschil met Bulgarije aan te nemen. Hier is bericht ontvangen van eene groote anti-Bulgaarsche vergeadering, die in Buka- rest gehouden is en gevolgd is door buiten sporigheden. Men verwacht voor morgen liet antwoord van Rumenië, dat dc beslissing be vat over dc in geschil zijnde kwestën. Tweede telegram. Het bericht van de in Bükarest gehouden vergadering en van de politieke opgewondenheid, die in die stad hccrschl, maakt hier een diepcii indruk en vermeerdert nog dc stemming van depres sie, die men in de laatste dagen kon waar nemen. Belgrado, 21 Febr. Uit Sofia wordt bericht: De vertegenwoordigers van de groote mogendheden hebben heden den minister van buiieulaudsche zaken Geschow niet bezocht. Zij hebben in last de regeering te vragen of zij genegen is liet tussohen beide komen van Europa in het geschil met Rumcnië te vragen en onder welken vorm deze interventie zal geschieden, hetzij door bemiddeling, hetzij door arbitrage, liet schijnt zeker te zijn, dat de Bulgaarsche regeering toestemmend zal antwoorden. Weenen, 21 Febr. Volgens de avond bladen wordt de aanneming van de arbitrage der mogendheden door Bulgarije en Rumenië niet officieel bevestigd. De Neue Freie Presse bericht uit Bukaresl: Rumenië iieeft dc bemiddeling van de mo gendheden in beginsel aangenomen op de ver zekering, dat het Silistria zal krijgen, waar van het niet kan afzien. Triest, 2 1 Febr. De Gazette de Triest bericht dal liet voorbjrei/dend comité voor de organisatie van het Albaneesche congres op 1 Maart het volgende programma heeft opge steld. Hot congres verlangt de oprichting van een groot en onafhankelijk Albanië, in slaat om te leven in politiek en economisch opzicht. Het congres neemt akte van den wensch der JCoetzowalachen om te worden ingelijfd bij Ihet ni-euwe Albanië; het begroet de Koetzo- walachen als een broedervolk; het verlangt in naam van de rechtvaardigheid, dat de op 'Albanië gelegde blokkade wegens den oorlog •zal worden opgeheven; eindelijk neemt het besluiten betreffende den regeeringsvorm van het toekomstige Albanië. Uil Belgrado wordt aan de Frankf. Ztg. be richt, dat in toongevende Servische kringen in de bepaling van de grens van Albanië het standpunt wordt ingenomen, dat eene oplos sing van deze kwestie op zuiver ethnogra- fischen grondslag onmogelijk is. Daarom moet men hierbij vooral letten op de rechten van de overwinnaars, en verder op de geo- grafischen en econoniischen toestand. Dat oischt intusschen, dat zoowel Skutari als Dja- kowa en Dibra niet bij Albanië zullen wor den ingclijft. De geschilpunten tusschen Oostenrijk-Hon- garije en in Rusland zijn, volgens de opvat ting van politieke kringen in Londen, de vol gende: 1. Rusland schijnt wel genegen te zijn zijne toestemming te verleenen, dat Skutari aan den zelfstandigen slaat Albanië ten deel valt. Daarbij bestaat intusschen de opvat ting, dat Skutari zich staande houdt en dat alle andere eischen van Rusland betreffende de bepaling van de grenzen van Albanië wor den vervuld. 2. Oostcnrijk-Hoifgarije is bereid Ipèlc cn Prisrend tot Oud-Servië te rekenen* maar het slaat er op, dat Dibra cn Djnkowa aan Albanië vallen. Wanneer Skutari ten slot te door de vercenigde bondgenootcn mooht worden ingenomen, dan zal Oostenrijk er op aandringen, dat Ipck cn Prisrend bij Albanië worden gevoegd. üuitschland. Het voorstel van het centrum tol opheffing van de Jezuïeten wet, dat eergisteren door dea rijksdag is behandeld en aangenomen, war gekleed in den vorm van ecu wetsontwerp van den volgenden inhoud: Art. 1. Dc wet betreffende de orde van Jezus van '1 Juli 1872 wordt opgeheven. Art. 2. De voor de uilvoering eu voor do zekerstelling van de voltrekking der in art 1 genoemde wét uitgevaardigde besluiten ver liezen liunnc geldigheid. Art. 3. De tegenwoordige wet treedt mei den dag van hare afkondiging in werking. Dit voorstel werd lot besluit verheven doo» eene meerderheid, die bestond uit het cen trum met zijn nasleep van kleine oppositie* partijen (Polen, Elzassers, Welfen cn Denen), dc sociaal-democraten en vier leden van da Forlschrittsparlij. Een lid van de Forl- sehriüsparlij stelde als amendement voor rent bepaling op le nemen, die uitdrukkelijk ver klaarde, dat bij intrekking van de rijkswc* de bevoegdheid van de landsbesturen tol re geling van dc zaak binnen hunne grenzen oi» verkort bleef. Dit voorstel werd bestreden met het motief, dat het iets inhield wal vaö zelf sprak. De voorsteller verklaarde zich be reid het voorstel in te trekken, als dezelfdö verklaring ook werd afgelegd namens lic< centrum. Die verklaring bleet echter aihler* wegc; hij handhaafde dus zijn voorstel, dat verworpen werd. Over dc gevolgen, die het votum van den rijkdag van eergisteren zal hebben, schrijft de Kóln. Ztg.: „Daarmee is een toestand in T leven geroepen, zooaJs wij hem reeds vroeger gekend hebben, cn die nog nooit praktisc/V nut gehad heeft. En naar onze meening bctee* kent het afwezig blijven van dc regeering bij het debat van gisteren, dat liet ook difc maal niet anders zul zijn. Dc werkelijke be- teckcnis van het debat is dus slechts een® nieuwe manifestatie van het centrum leo gunste van de orde." Frankrijk. P a r ij 9, 21 Febr. De Kamer zette heden de beJiandeliing voort vain dc amendementen van de wet oip de middelen, ddie betrekkin# hebben op de inlkoiiistenbelaiSling. De pro»* gressist Roch liichlte uillvocrig een tegen ontwerp toe, dat strekt om de grondbelasting cPoor de gemeente tc deen herstellen. Do socialist Weber verlangde, dat alle ontwer pen vam de inkomslenbclavsling zouden wor den in-gelasohl in de wet op de middelen. Dit la/ulslc amendement werd met 230 togen 226 stemmen uitgeschakeld. P a r ij s, 2 1 F e b r. Dc Kamer heeft met 408 tegen 159 stemmen besloten, dat met in gang van 1 Januari 1915 de belasting op deu ren en vensters en de personecle belasting o?;) meubilair zullen worden vervangen door eene algemene progressieve inkomstenbelas ting. P a r ij s, 21 Febr. De raad van directcii' ren aam het departement van oorlog begon heden, onder voorzitterschap vam minister Etienne, mqH hel onderzodk vam de .voorgc*- nomen verandering van de mililiewet. De benoeming van Dolcassé tot ambassa deur van Franikrijflc te Petersburg heeft in dn Kamer -een goeden indruk gemaakt. Ilij be* houdt zijn mandaat als afgevaardigde. Hij it benoemd in buitengewone zending en, zoolang: hij in Petersburg blijft, zal zijne 'benoeming om de zes maanden vernieuwd moeten wor den, om hem niet tc verplidhtcn de vernieir- wing le vragen van zijn mandaat als afge* vaardigde. Hij zal in het begin van de voU gende maand zich naar zijn post begeven- Van Delcassó's voorganger Louis was bef bekend, dat 'hij verlangde terug geroepen to Worden niet alleen omdat zijn gezondheid to Wenschcn over li-et, maar ook omdat hij zLett iu Petersburg niet op zijne plaats voelde. Italië. Rome, 21 Febr Bij de behandeling van de begrooting van bui'tcnlandsche zaken in de Kamer werd' geconstateerd, dat de bui- toniandsche politiek in Italië gebaseerd is op den driebond, die zich heeft doen kennen als een element van veiligheid en doeltref fende actie voor Italië met uitsluiting vam dfc' mogelijkheid van belangenconflicten tusschea- OostenrP: en Italië. Oostenrijk-Hongarije. Weenen, 21 Febr. Heden namiddag fwerd onder voorzitterschap van den mi nister van buitenlandsche zaken een confe rentie gehouden tusschen de Oosten rijk schc en Hongaarsche ministers met hot doel defini tieve conclusiën vast te stellen ten aanzien van de economische kwestiën, die reeds be handeld zijn in de vorige vijeerckomsiten van 1G en 17 dezer. De conferentie van heden -duurde slechts kort

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1