li"" Jaargang. „DE EEMLANDER". Maandag 24 Februari 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. fto 237 ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO, Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers <>.Ö5« Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen. Advertenliön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f O..KV. Elke regol meer O.IO. Dienstaanbiedingen 23 cenfs by vooruitbetaling. Groote lettors naar pliataruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zeor voordoelige bepalingen tot het herhaald ndvertooron in dit Blad, bij abounomonL Eene circulaire, bevattoudo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. Oe toestand op liet oorSogs- tooneei. Het wordt heden drie weken sinds de tweede phase van den. oorlogstoestand be gonnen is. Wanneer men de jongst verloopen drie weken vergelijkt met de aan gebeurte nissen zoo rijke eerste oorlogsphase, dan treft men een verschil aan als tusschen nacht en dag. Toen lieten de slag op slag elkaar opvolgende wapenfeiten ons haast niet tot verademing komen; thans heerscht overal rust, in die mate zelfs, dat men den indruk krijgt alsof de oorlogvoerende partijen aan het einde van hunne krachten zijn gekomen. Nergens op het oor logs toon eel zijn op dit oogenblik de partijen ernstig slaags met elkaar. Tot ernstige gevechten is het geko men op het schiereiland Gallipoli. Het eind resultaat daarvan is echter, dat de beide partijen voor Boelair in verschansingen te genover elkaar staan, zonder dat eene of de andere noemenswaard aan terrein heeft ge wonnen. Aan de Tsjataldja-linic zijn de Bulgaren, volgens Turksche berichlen, van Belgrad uit, none omstreeks 10 K.M. ten westen van het Dcrkosmcer gelegen plaats, vooruitgegaan naar het zuidoosten, in de richting van Tsji- flikcui en Sofas. Ook tegen Ormanli zijn de Bulgaren opgerukt, die overigens over de ge ilede linie zich hebben teruggetrokken. Aan deze bewegingen kan echter geene grootere boieekenis worden toegekend dan die van verkenningsmarschen, waarbij het tot kleine gevechten is gekomen. Ook voor Adrianopcl is niets van belang voorgevallen. Toen in December j.l. de wapenstilstand werd gesloten, beweerden de Bnlkanbondgenooten, dat de val van deze stad nog slechts eene kwestie van weinige- dagen kon zijn. Sedert zijn vele weken ver loopen en nog altijd houdt de stad zich staan de. Ook zijn er nog geene aanwijzingen, die als eene verzwakking van levenskracht kun nen worden aangeduid. Daarentegen is het bombardement van de stad erg verslapt, om- dal het belegeringsgeschut onvoldoende is ge- bloken; de Servische bondgenoot zal te hulp moeien komen, om een nullig effect van de beschieting te krijgen. Over de bij Janina opereerende Grieksche troepen verneemt men heelemaal niets. Dat is op zich zelf reeds een bewijs, dat de val van de Turksche stelling in Epirus niet zoo nabij is als men in Griekenland wel zou wen- sohen. In de gevechten, die voor eenige dagen bij Skutari hebben plaats gehad, is op nieuw het groote weerstandsvermogen van het Turksche garnizoen, dat deze vesting met zoo groote volharding verdedigt, gebleken. Van Monte- negrijnsche zijde is erkend, dal de eigen ver liezen, die zijn geleden, buitengewoon zwaar zijn geweest; het aantal gewonden alleen is opgegeven als 5000, hetgeen meer dan een tiende bedraagt van het gehecle Montenegrijn- sche leger. De uitkomst van deze gevechten was. dat de aanvallen op Tarabosch geheel mislukt zijn en eveneens die op de Turksche stc'ling bij Brdica. Dit laatste is speciaal van beteekenis, omdat, zoolang Brdica in Turk sche handen is, de mogelijkheid aanwezig is om Skutari door het Drinadal van levensmid delen te voorzien. Ook mag worden aange nomen, dat althans kleine Albaneesche af- ucelingen kunnen worden aangevoerd tot versterking van het Turksche garnizoen. Ook de bestorming van de Bardanjolt, waarbij eenige Turksche stellingen zijn veroverd, heeft geen blijvend succes opgeleverd, want de Turken zijn er in geslaagd een deel van de verloren stellingen terug te winnen. Hoe veel er nog onübreekt aan het bedwingen van Skutari, blijkt uit het bericht van eergisteren uit Belgrado, dat men wacht op de aan komst van nieuw Servisch belegeringsgeschut en van eene geheele Servische divisie om de operation wcuer te beginnen. Op alle ver uiteen gelegen onderdeelen van liet oorlogstooneel merkt men dus hetzelfde verschijnsel op. Men krijgt den indruk, dat de bondgcnooleri aan liet einde van den wapenstilstand het weerstandsvermogen van het Turksche leger hebben onderschat. De lange duur van den oorlog heeft blijkbaar ook bij de troepen van de Balkan-bondgenooten uitputting teweeg gebracht, terwijl de Tur ken door de nieuwe troepen, die zij hebben gevormd, hun toestand toch wel wat schij nen tc hebben verbeterd. Die verbetering gaat echter niet zoo ver, dat zij in staat zouden zijn tot het ondernemen van eene krachtige offensieve beweging. Het ziet er dus niet naar uit, dat op het oorlogsterrein vooreerst be slissende slagen te verwachten zijn. A.s het alleen van de oorlogvoerenden afhangt, dan kan het nog weken duren voordat wij het einde van den oorlog zullen zien. Misschien kan hierin een aanknoopingspunt gevonden worden voor nieuwe bemoeiingen, om op an dere wijze den oorlog te beëindigen. De Balkan-oorlog. Konstantinopel, 22 Febr. De sultan Qulving heden Mahmoed Chefket Pa cha. die in den "nacht was"tmiggekëer3. Men verzekert, dat Turksohe troepen, die te Fenertshinta, bij Silivri, aan land! zijn ge zet, Tsjerkeskeui hebben bezet en een Bul- gaarsoh regiment en twee compagnieën mi trailleuses (hebben teruggeslagen. Twee transportschepen niet vrijwilligers aan boord zijn vertrokken met bestemming naar Galli poli. Het gerucht loopt, dat sints heden mor gen een slag in igang is bij Boelair. De .grootvizier heeft een ministerraad, ge presideerd, die zich bezig hield met den mi litairen toestand. Het orfficieele bericht, dat van Turksche zijde is uitgegeven over de gebeurtenissen op het oorlogstooncel van Vrijdag j.l. ho-udt in, dat het artillerie-duel voor Adrianopel twintig uren duurde. Een door den Russi- schcn luitenant Nikolaas bestuurde Bulgaar- sclie aëroplan kwam binnen de verdedi gingslinie van Adrianopel neer. De luite nant werd mei zijn toestel gevangen geno men. Bij Boc&adr is geene verandering geko men in den militairen toestand. Voor Tsjataldja weid om 3 uur na-middags eene vijandelijke colonne, die uit infanterie, artillerie en kavallerie bestemd, in den om trek van Ivadikieui waargenomen. De colon ne rukte op tegen de hoogte van Siurilepeh. Bij de plaats Surguaakcui begon een gevecht met het daar aanwezige detachement, dat duurde tot half zes namiddags. De vijand moest zich terugtrekken naar Kadikeui. Te gelijk rukte eene andere vijandelijke colonme, uit infanterie en artillerie samengesteld, op tegen Alissu en bezette de hoogten, die li KM. ten westen van deze Stelling liggen. Een bataillon Koerdische vrijwilligers ondernam echter in den nacht een aanval, waardoor de hooigten terug gewonnen worden. P a r ij s, 2 2 Febr. D* minister van bui- tenlandsche zaken Janraart bevestigde'in den ministerraad, dat de gouverneur van Adria nopel aan de Porte heeft geseind, dat hij zich met de consuls heeft verslaan om de wijk Ilaragatsch aan te wijzen als neutrale zóne voor de vreemde kolonie. Sofia, 23 Febr. De Bulgaarsohe regcc- ring heeft aa-n de vertegenwoordigers der mogendheden kennis gegeven, dat zij geene to-estemmring kan-geven to/t het door Turkije .genomen besluit om eene neutrale zóiiie in te richten in Karagatsch ten behoeve van de vreemde koloniën in Adria-ivopel. Bulgarije blijft zich houden aam de eerste oplossing, dflo door de P<wte zelve werd voorgesteld, om aam de vreemdelingen te vergunnen de Turksche liniën te verlaten. Konstantinopel, 23 Febr. Het offi- cieele ooriogsrapporl zegt, dat de vijand gis teren het bombardemeut van Adrianopel heeft voortgezet. Een artilleriegevecht had plaats aan het oostelijke front voor Boelair. In de Tsjalaldja-liniën is niets- veranderd. De vijand versterkt de bij Tsjifskeui gelegen hoogten. Turksche detachementen verrich ten verkenningen, Konstantinopel, 22 Febr. Men be richt, dat den 7. en 8. de Momitenegrijn'en en Serven de stelling Bardahuolt hebben aaage- vallen» De Serven. ha-ddienftbOOO dooden en ge- wotkden^ de Mnnitenegrijjien 4000. De Turken hebben de stelling Bardagwolt weder geno men. P a r ij s, 2 3 Febr. Het Servische ge zantschap spreekt hel bericht van eene Ser- visch-Montenegrijnsche nederlaag en het her nemen van de stelling van Bardagaolt door de Turken tegen. Ook wordt tegengesproken, dat Djavid Pa cha. de opperbevelhebber van het westerleger, Gorilza heeft bezet en op Monastir aanrukt. P a r ij s, 2 3 F e b r. In ecu telegram, dat de correspondent van de Tcmps te Peters- burg heeft ontvangen, verklaart de Koning van Montenegro, <iat de kwestie van Skutari eene levenskwestie voor Montenegro is. De openbare meening in Europa zal moeten be grijpen, waarom wij Skutari z-oo hardnek kig opeisdhen. Het reusachtige cijfer van on ze verliezen rondom de -belegerde stad, be wijst voldingend, dat het Montenetgrijnsche volk vast 'besloten is zich niet niet van hare verovering te ontdoen. Montenegro hoopt, dat Europa -het niet zal dwingen zijne recht matige aanspraken voor te staan, totdat het noodzakelijk wordt lot de uiterste besluiten te gaan. Konstantinopel, 23 Febr. Volgens de Turken bedragen de verliezen, die zij heb ben geleden sedert de hervatting van den oorlog, ter nauwernoo-d 1500 man. Het aantal in Konstantinopel verpleegde gewonden is niet hooger dan 500; de andere gewonden wer den verpleegd in Gallipoli en de Dardanel les Belgrado, 22 Febr. Uit Brünn (Mo ra viê) wordt bericht, dait onder de landbou wers propaganda wordt .gemaakt voor het denkbeeld om jonge landbouwers naar Bul garije en Servië te zenden, ten einde hen tc helpen in het verrichten van de voor de zaai noodige werkzaamheden. Saloniki, 22 Febr. Ilel is nau nlle vaartuigen verboden des nachts de haven binnen te varen» Wel kunnen zij des nachts uitgaan. Belgrado, 22 Febr. De gezanten-con ferentie te Londen (heeft gisteren opnieuw de -grensbepaling van Albanië en inzonderheid de vraag wie Skutari zal bezitten, behandeld. Het vervolg van dit debat werd tot een lateren dag uitgesteld. De standpunten van Oostenrijk en Rusland zijn steeds met elkaar.in strijd. De o-fficieuse Samouprava bepleit de wen- schelijkhcad van eene collealievc bescherming van de mogendheden van Albanië, ten einde te verhinderen, dat een der meest belang hebbenden onder de staten daar een overwe genden invloed zal uitoefening, en conflicten en onlusten tor zijde te stellen, die men in het belang van Europa zoowel als van de Balkan- landen niet moot laten uitbreken. Sofia, 2 3 Febr. In welingelichte krin gen loopt 'het gerucht, dat de Engelsdlie re geering de Bulgaarsche regeering zou hebben gevraagd de voorwaarden te doen kennen, waarop de besprekingen over den wede her vat zouden kunnen worden. Volgens de Daily Telegraph heeft het vre- desprogrammra, dat de mogendheden gereed hebben liggen om het eventueel aan do beide ootrPogspartijen over te leggen, den vodgen- den inhoud: 1. Adriainopel wordt aan Bulgarije afge staan; de Turksche grens loopt ten zuiden van de stad. 2. De Egeüsdhe eilanden in de onmiddel lijke buurt van de Klem-Aztatisehe kust blij ven aan Turkije. De rest van don archipel wordt aan Griekenland afgestaan. 3. Turkije krijlgt volledige economische vrij heid wat de toltarievoh betreft 4. De bonclgenooten nemen het op hen val lende gedeelte van. de Turksche schuld over, en wel naar de beslissing van de groote mo ge njdhed en. 5. Eene oorlogsschadevergoeding wordt niet geheven. 6. Turkije krijgt de finanoieele ondersteu ning van de mogendheden, om de noodza kelijke organisatie van het binnenlandsch be stuur uit te voeren. 7. Wat Albanië betreft, verklaart Turkije zich belangeloos en laat het aan de mogend heden over deze kwestie op te lossen. Sofda, 22 Febr. Het miniisterie van l&nanicicn heeft een exposé laten uilgaan be treffende de oorlcigsschadevergoed-inlg, die Turkije zal hebben te betalen aan de bond- penoolen, die een deel van de Turksche schuld zullen overnemen. De spaarpot van de bondige no o ten is duchtig aangesproken. De verlli'ezen in mam-schappen, vee en oorlogs- materieel, de stilstand in de zaken Icggpo aan de Bulgaren groot© offers op en dien gen eene groote kiisds teweeg te brengen. De bondige 11 oden dringen niet aan op do onmiddellijke betaling van de schadevergoe- dimg, die gewaarborgd zal zijn door de over schotten van de inkomsten van den dienst der Dette Publique, wolkje nu in- de schat kist worden gestart. Maar de betaling van een.e schadevergoeding is een wezenlijk on derdeel van hel sluiten van don vrede. S 0 f i a, 23 Febr. De vertegenwoordiger» van de groote mogendheden hebben lieden namiddag om 3 uur den aangekondigd en stap bij den miniister van» budten-Ia-ndsche zaken Gesdhow gedaan, wtan zij den dringenden raad gaven het Bulgaanscli-Rumcensche ge schil aan de beslissing van de zes groota mogendheden te onderwerpen. Gcscliow ant woordde, dat hij hiervan verslag zou doen aan den ministerraad on hot antwoord van deze zou medcdcelcn aan de vertagenwoor» dagers dor mogendheden. B u k n r e s 1, 2 2 F o b r. Do Poïltika beval ren communiqué, inhoudende dat de regen- ring eenstemmig heeft besloten de voorge stelde bemiddeling aan te nemen, lie regee* ring zal aandringen op de bepaling van een korten termijn voor deze poging om te be middelen; zij zal eene bemiddeling van alia mogerodhedten aanincmcn ook voor de keuze van de plaats, waar de conferentie zal plaats hebben P a r ij s, 2 3 Febr. Volgens diplomatieks, kringen zou de Rumcenschc gezant Ghilc* mor.gen naar Bukarest gaan lot het uitbren» gen van een mondeling rapport. Duitschland. De Nor-dd. Allg. Zeilung bericht, -dat allo organen, die daarover mede te zeggen heb» ben, 't er over eens zijn, dat de nieuwe loger- voordracht en de voordracht over de wijze, waarop de nieuwe uilgaven moertcn worden gedekt, -gelijktijdig bij den rijksdag moeten -worden ingediend. België. Brussel, 23 Febr. De burgemeester» van de negen provinciale hoofdsleden heb ben op uitnoodiging van den burgemeester van Brussel eene vergadering gehouden, waarin zij het volgende besluit namen: Verzekerd daarmee het gevoelen van do bevolking en alle gemeenten van het land te vertolken, bezweren de burgemeesters d« arbeiderspartij af te zien van de bedreiging met eene algemcene staking In eene gedach te van eensgezindheid en bevrediging heb ben zij besloten eene audiëntie aan te vragen bij den minister-president met het doel van de regeering te verkrijgen, dat zij, handelen de in volkomen onafhankelijkheid en builen eiken dwang er in toestemt eene oplossing in studie te nemen, die gegeven zal worden aan het kicsrechtvraagstuk. Dit besluit is met algemcene stemmen ge nomen Twee leden onthielden zich bij do stemming over de slotparagraaf. Frankrijk. Parijs, 22 Febr. De ministerraad Is heden morgen begonnen met het onderzoek van de militaire kwestiën. In de Matin geeft Edmond Théry oen over zicht van de vorderingen der krijgstoerus tingen in de laatste dertig jaren. Ken u zeiven; beheerscli u zeiven; veredel u zeiven; bovenal, zorg, dat gij eerbied kunt hebben voor u zei ven. ROMAN VAN RUDOLF HEKZOG 48 naar liet Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. Het geheele gezelschap trachtte een oplos sing te vinden. Ook de oude Meinard werd in vertrouwen genomen." „Nu zal onze brave Konrad hier morgen middag aankomen, de hemel mag weten niet welke hoopvolle gédachten, en dan zal de mooiste vogel uit 't nest zijn weggevlo gen,," riep Schoner. „Wat zal die man tevreden zijn over zijn vrienden, die voor zijn belangen zouden wa ken I En .de tijd vóór 't vertrek van de jonge dame is bovendien ook nog zóó -kort, dat er niet eens meer 'n intrigetje op touw kan ge zet worden. Of heeft één van u allen mis schien al 'n goed plannetje kunnen beden ken? Dan als 't -u belieft maar dadelijk voor den dag er mee! Laten we vooral niet ver geten, dat wij allen, direct of indirect, Kon rad veel dank verschuldigd zijn." „Meneer Schoner," sprak oude Meinard., „u hebt allen zoo veel voor mij gedaan, dat ik me verplicht acht, nu óók eens iets te doen. De hoofdzaak is op 't oogcnblik dat de bewuste jonge dame in 't oog wordt ge houden aangenomen altijd, dat zij meneer Biirenfeld werkelijk lief heeft." „Natuurlijk heeft ze hem lief," antwoord de Schoner met volle overtuiging. „Ik ken toch de Hij brak zijn zin plotseling af, keek zijn aanstaande even aan en we-rd vuurrood. Freule Von Wald streek hem met een on deugend lachje over het gelaat. „Welnu, meneer de kapelmeester, Iaat ons dan uw plan eens^verder hooren. 't Begin schijnt me zeer aannemelijk toe." „Die jonge dame moet niet alléén op reis gaan," hernam Meinard. „Ofschoon 'n schei ding mij- zwaar zal vallen, meen ik toch ver plicht t-e zijn Vilma uit te noodigen haar te vergezellen." „Bravo I" riep Schóner. „Ik begin lont te ruiken." „Vilma", vervolgde de oude heer. zich tot zijn dochter wendend, „pak van avond nog je koffer, begeef je morgen ochtend in tijds naar juffrouw Fried rich en kondig deze aan, te hebben besloten naar II. mede te reizen, om haar aldaar in den eersten tijd 'n beetje ter zijde te staan. Ja, kind, dat is nu wel niet aangenaam, dat je zoo onverwacht op reis moet en dat je 'n beetje zult moeten veinzen, maar 't is nu eenmaal noodzakelijk. Zoodra je dan omtrent de voorstelling, en misschien ook wel betreffende andere zaken, wat naders verneemt, schrijf je ons dadelijk. En u, meneer Schoner, zult er dan op uit moeien trekken, om juffrouw Friedrich's op treden te verhinderen. Als 't zoo ver is, dan heeft ze misschien al meer dan genoeg ge had van de vermoeiende repetities. En wan neer ze dan plotseling 'n bekend gezicht uit haar geboorteplaats vóór zich ziet, dan kan de ontroering van de jonge dame misschien wel eens van dien aard zijn, dat ze op - laatste oogcnblik nog tot and-ere gedachten komt." „Ik ben tot medewerking bereid," ver klaarde Schoner. „Als 'l er op aankomt, dan zal ik zelfs niet opzien tegen 'n schandaaltje. Men moet sommige menschcn waarachtig met geweld dwingen om gelukkig te worden.! We mogen nu geen tijd verliezen en moeten zoo gauw mogelijk naar huis. Maar alvorens van hier te gaan, moet ik eerst nogmaals 'n heildronk wijden aan onze 'kunstenaars, die zich als zulke beminnelijke meuschen voor on* hebben ontpopt!" Gertrude Von "Wald was op Vilma toege treden en drukte haar aan de borst. „Veel geluk op uw reis, hoorl Als men zelf lief heeft, dan helpt men ook gaarne de liefde van zijn evenmenschen bevorderen." Zij keek het meisje lachend aan. „Niet waar, wij vrouwen begrijpen dat zoo goed?" En zij kuste haar op beidie wangen. „Wil je mijn vriendin zijn?' Schoner had een rijtuig besteld, dat de Meinards spoedig naar huis bracht. Heinrich reed met hen mede. Hij wilde zoo lang mo gelijk in gezelschap van het aangebeden meisje zijn, dat hij nu no" veel hooger achtte, omdat zij zoo bereidwillig de moeilijke op dracht aanvaardde in het -belang van zijn vriend Biirenfeld. Toen ze bij het hekje van het voortuintje stonden, klopte de oude heer Heinrich ver trouwelijk op den schouder. „Slaap wel, beste jongen. Kom me vooral spoedig opzoeken, als Vilma weg is. Ik heb je voor zoo veel te danken." Toen ging hij naar binnen,, om de jongelui nog even in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen. Ilij wist dat zijn Vilma nu voor altijd in goede handen was, en dit scheen hem een triomf, waarvoor hij di-en van dezen avond gaarne ruilen wilde. „Slaap zacht, mijn kleine lieveling. Kom maa-r spoedig bij me terug." ,-Dag Heinz, ik zal veel aan je denken." En HOOFDSTUK XV. Theodorus Winter, huisknecht, magnzijns- knecht en musicus, stormde Pfalzdori's ka mer binnen. „Wat is er te doen, -Dorus?" vroeg Hein rich, die juist bezig was zijn toilet te vol tooien. „Wees 'n beetje stil, meneer Roso slaapt nog." „Wat lean die kerel me schelen? Met hém heb ik geen steek meer Ie maken, nu meneer Barcnfeld terugkomt. Maar weet u wel wie er hier op 't oogcnblik al in huis is? Weet u wie juffrouw Lisa reedis aan 't ontbijt 'n be zoek komt brengen?" „Misschien wel. Ik denk juffrouw Vilma Meinard. Dorus keek verbluft. „Boe weel dat?" „Wel, ik denk dat juffrouw Meinard haar vriendin uitgeleide zal willen doen aan 'f station." „Gaat juffrouw Lisa dan op reis?" „Natuurlijk. Dat hadt je toch al lang van Jelte kunnen hooren?" „Dan zal ze vast meneer Bürenfcld tege moet reizen," mompelde de knecht geheim zinnig. „Och kom, Dorus! Dat is nu weer juist zoo 'n onzinnig idee voor jou. Juffrouw- Lisa zal toch zeker ook nog wel (haar tante mogen bezoeken?" „Daarmee had ze -dan bqsl kunnen wachten tot meneer Barenfcld aangekomen was," bromde de knecht ontstemd en slofte naar de binnenplaats terug. Hij zag nog juist een tip van den boezelaar van Jette, die een rijtuig ging halen, door de poort verdwijnen. Dorus nam zidh voor „deze joffer todh ereis flink de les te lezen, wegens haar gebrek aan vertrouwen en noodelooze geheimzinnig doenerij". Ze zouden tegen Kerstmis gaaq trouwen. Wordt vervolgd* Heinrich zat daar als door den bliksem ge troffen. Op dit oogenbli-k, nu het scheen dat al de scheepjes een veilige haven zouden binnenvaren, anoest dus dat van BarenfeLd nog stranden? Hij herstelde zich en sprak hardop tot Schoner, zoo dat allen het hooren konden: „U heeft gelijk, juffrouw Fried-rich vertrekt morgen. Maar wat u vermoedelijk wel ver wonderen zal is de mededeeling. dat zij- voor 'n zeer bizonder doel op reis gaat. Ze is na melijk van plan, om de volgemde week, in de of*?ra te H., 'n gastrol te vervullen als Marie ta ,De Wapensmid." .•«Va-at? Wèt zegt u?" Achöner was zoo verbluf^ dat hij geen éi^rrden wist te vinden. Maar dat móg niet!" riep hij uit „Dat in .geen geval gebeuren!" Wat kunnen wij er tegen doen?" „Wat wij kunnen doen? Ja, voor den Ailvel, zegt dat wel! Hoe zullen we dat u Irtten?"

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1