DE EEMLAN DER". Woensdag 26 Februari 1913. N° 239 IF* Jaargang, BUITENLAND. FEUILLETON. Jonge Liefde. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f Idem franoo per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers <M>5. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. Uitgevers: VALKHOFP Co. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENT1ËN: Van 15 regels.. f 0.5(1» Elke regol raeorO.IO® Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Groote letters naar pl latsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan teor voordoclige bepalingen tot het horhaald udverteoron in dit Blad, bij nbonnoment» Eono circulaire, bovuttondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kenns van de ingezetenen dezer Ge meente, tlat het door den Directeur van 's Rijk* direïte be'astingen, enz. te Utrecht executor ver klaard kohier No. 4 van de Bedrijlsbe'asting, ever iet dienstjaar 1912/1913, aan den Ontvanger van s Rijks d rcctc belast ngen alhier is ter hand ge steld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op en 1 ij de wet. bc.paalden voet te voldoen, i daan en op dc daarvoor gebruikelijke plaatsen geplakt te Amersfoort, den 25. Februari 19'3. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Burgemeester cn Wethouders van Amersfoort Gelet op art. 37 der Drankwet Brengen ter openbare kenrn s lo. dat bij hen is ingediend een verzoekschr'ft om r'ol tot verkoop van aleoholhoudenden, anderen •n sterken drank, voor gebruik ter p.aatsc van rkoop, door Carol AlbcrbJs Hendr k Bartel man, n beroep Restaurateur, wonende te Amersfoor., de wachtkamers van het stationsgebouw der H. II M. te Amersfoort 2o. dat b nnen twee weken na deze bekerdn-ak ng cder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk .-zworen bij Burgemeester en Wethouders kan in brengen. Amersfoort, 25 Februari 1913. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, De Secretar s, De Burgemeester D. WERKMAN. VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht. De revolutie in Mexico. Madero heeft zijn val niet lang overleefd. Enkele dagen geleden verklaarde hij. dat hij iever wilde sterven dan zijn ontslag nemen vls president. Nu heeft de dood hem achter- aald, ofschoon hij had bedankt. Zijn opvod- er, die waarnemende president Iluerla, had ij hoog cn laag verzekerd, dat hem gpen haar m worden gekrenkt, zoolang niet het con- cs over zijn lot had beslist. Dat heeft cch- r niet belet, dat hij en zijn voormalige vbtgenoot, vice-president Suarez, onder zeer •rdachte omstandigheden het leven hebben •rloren. Iluerla's verzekering, dat hij daar in doodonschuldig is, vindt geen geloof; er ordt openlijk gesproken van een koelblo-e- igen moord. Men kan ook moeielijk de ge- ichte van zich afzetten, dat de regcering de -ide gevangenen had kunnen beschermen, ls zij dit had gewild. De overbrenging naar ene andere gevangenis, waarvoor geen re en is genoemd, maakt deri indruk niet te ijn geschied met de bedoeling om de veilig- cid van de gevangenen te verzekeren. l)c val van Madero en het in hem bc- haamde regeeringsstelsel schijnt overigens tel onverdiend te zijn geweest. Een corresp ondent van de Daily News schrijft dezen cal toe aan de beloften, die Madero had ge- aan, maar niet vervuld. Iiij had zich verbon- en tot verwezenlijking van ecne radicale tndhervorming en de afschaffing van alle raft" (een woord uit de „slang"-laal, dal is vertalen met zakkenrollen). liet eerste wat .ij deed was veertig van zijne blo-edverwan» •n te benoemen tot politieke ainblen. Ver- er zeggen zijne beschuldigers en daartoe >ehooren zoowat alle mannen van aanzien, ie niet op zijne gunslelingcnlijst stonden 'at hij reusachtige geldsommen rolde en eveneens groote veekudden in eischen van oorlogsschadevergoedingen voor zijne fami lie, cn dal hij toeliet door groote builenland- srhe corporatiën te worden geregeerd. Dit laalsle verwijt vinden wij nader om schreven in de Vossische ZLg., die opmerkt, rial de Amerikaansche Standard Oil Company Madero op het kussen had gebracht, en zegt: ..De oude dictator Diaz had het monopolie van de petroleum-trust in Mexico hierdoor trachten te breken, dat hij twee bij Veracruz pas ontsloten bronnen aan een Engelsch syn- uicaal in hanuen speelde. Madero moest over winnen en Diaz uit het land verwijderd wor den, opdat de Standard Oil trust hare oude macht zou terugkrijgen. Berichten uit dien tijd noemen den geheeien oorlog Diaz—Madero ren strijd van de syndicaten Pearson— Standard Oil. In werkelijkheid heeft Madero op den presidenlensloel zich gehaast zijne verplichtingen in dit opzicht na te komen en zijne helpster weder tot. alleenheerscheres te maken. De Standard Oil Company heeft het dit maal afgelegd. Men merkt haren drijvenden invloed dan ook heel goed in Washington en in New-York. Als 't naar haren zin ging, dan zou president Taft liever vandaag dan morgen het bevel moeten geven om over de grens te gaan. President Taft zal dat, ondanks de laatste gebeurtenissen, wel niet meer doen. De dagen \an zijne macht zijn geleld. In de volgende week verlaat hij reeds ais bijzonder persoon hel Witte huis. Hij heeft d<us volstrekt geen ïeden, voor zijn persoon zulke zwaarwich tige beslissingen te nemen en eene verant woordelijkheid op zich te nemen, waarvan dc voordeelen als rijpe vruchten zijn opvol ger in den schoot zouden vallen, terwijl de nadeelen'de moreelc rekening van zijn pre sidentschap bij terugwerking zwaar zouden belasten. Zoo zal voorshands de beslissing van de Unie wel achterwege blijven. Dal die niet te lang meer kan worden uitgesteld, daarvoor zullen ook de democraten die oogen niet kun nen sluiten. De kans op het terugkeeren van geregelde toestanden zijn nu geringer dan zij ooit geweest zijn. In het noorden en in het zuiden hcersohen moord en doodslag; het gezag van de regeering reikt niet verder dan de oogenhlikkelijke luiin van een paar bijeen gehouden regimenten. Een aantal gouver neurs van staten heeft het tweemanschap Iluerta-Diaz de erkenning geweigerd; een reeks pretendenten en bendenhoofden wach ten af totdat aan hen de beurt komt. Een sterke man is er niet, dc zucht om snel rijk Ie worden, smoort bij de eersten en bij de la aisle n de waarschuwende gewetensslem. dat het gaat om het bestaan van liet vader land. Zoo stuurt dit, langzaam maar zeker, aan op eene toekomst naar het model van Cuba." ]>e Balkan-oorlog. Uil Belgrado wordt aan de Temps beves tigd, dat belangrijke Servische versterkingen vi» Saloniki worden gezonden om aan de Monteiiêgrijnen van Skuiari hulp te verke nen en in de sleden aan de Albaneesche kust de troepen te vervangen, die landinwaarts zijn gegaan om aan hel beleg van -deze vesting deel tc nemen. Deze nieuwe 9teun aan Mon tenegro omvat ook een aantal kanonnen van zwaar kaliber. Gedeeltelijk zijn die reeds in gescheept; -de rest moet op vervoer wachten lol dat de Gricksche regeering de noodige transportschepen beschikbaar stelt. Een Servisclie staatsman verklaarde aan de zen correspondent, dat het jammer was, dat deze hulp niet ©enige weken eerder was ver leend. Dan zou nu Skutari in handen van do bondgenooten zijn. Gelijktijdig met het bericht, da<t toebereid selen worden gemaakt voor een nieuwen aJ- gemeencn aanval op Skutari, wordt gemeld, dat diet plan bestaal de belegering van Aidria nopcl niet meer kracht aan «te pakken. De Neue Fircic Pressc schrijft naar aanleiding daarvan: liet weerstandsvermogen van doze vestinig Ls inderdaad bewonderenswaardig. Sjukri Pacha moet, door uit de stedelijke 'bevolking soldalen te vormen, aijne strijdmacht mei 15,000 man versterkt bobben. Eerst onlangs word een storm op twee van de oostelijke forten bloedig teruggeslagen.. De Turksohe artillerie houdt zich uitstekend. Tegenover haar hebbeen de belegeraars tol dusver wei nig kunnen uitrichten. Chcr 't geheel lijden de Bulgaren zoor onder het .gemis van zwaar belegeringsgesohut; zij zijn in dit opzicht in aanzienlijke mate on Servische ondersteu ning aangewezen* Ook het aantal troepen der belegeraars is wel voor dc insluit:ng van de stad-, maar niet voor een gewolddadigen aanval voldoende. Voor Adrianopel staan drie Bulgaansche en twee Servische division, in 't geheel 6S.000 man. Er zijn nu [nieuwe troepen onder weg, waardoor de belegeringsarmee op 100 000 man zal worden gebracht. Ook nieuwe kanonnen worden aangebracht; er moeten vier batterijen 15 cM. belegerings houwitsers en elf batterijen 12 cM. veldhouwitscrs van hel nieuwste model van de firma Schneider in Crcuzot in aantocht «zijn. Een aantal oude Krupp-kanonnen, -die van de Turken afge nomen zijn, zullen eveneens voor Adrianopel in gebruik gesteld worden. Deze toebereid selen zullen natruurliiik ©enigen tiid in beslag nemen; voordat zij ten einde gebracht zijn, is het niet aan te nemen, dat het tot een krachtig en aanval op de .stad zal komen. In de eerste plaats zal de vraag hoe lang de voorraad levensmiddelen 't kan uithouden, voor het lot van de vesting besüissend zijn, en van levensmiddelen schenen de Turken nog voor geruimen tijd voorzien te zijn. Sofia, 25 F e b r. De Grleksche metropo litanen te Tsjataldja en Tsjorloe hebben aan generaal Savaw een tel.-,gram gezonden, waarin zij hora mededeelen, dal tengevolge van de TuPksche wreedheden omstreeks 600 bewoners van Tsjataldja cn omringende dor pen hunne haardsteden moesten verlaten; zij zijn naar Tsjorloe en Istrandja gevlucht van alles ontbloot. De beide m.tro olitanen hebben Savow dringend verzocht, medelijden te hebben met deze o. gelukkigen en brood onder hen te laten uitdoelen, opdat zij niet van honger sterven- De generaal hce t on middellijk de militaire Bulgaarsche autori teiten aangeschreven, dat zij zich het lot van deze vluchtelingen moeien aantrekken. De regeering heeft de handelwijze van Savow goedgekeurd. konslantinopel, 25 F e b r. Bij eene inspectie van de vloot in de Dairdanellen in den. loop van zijne laatste reis bracht de grootvizier aan officieren en bemanning de golukwensohen vun den sultan over met de dapperheid, die zij in alle gevechten aan den dag hebben gelegd. Hij hfcld ecne rede, waar in hij verklaarde, da<t dc sultan erkent, dat de tegenwoordige rampspoed van Turkije voortkomt uit het gemis van ecne vloot. Voorlaan zal Turkije niet meer zonder vloot kunnen leven, welker noodzakelijkheid Lu de laatste gebeurtenissen is aangetoond. De sultan verlangt, dat Turkije eene verbeterde vloot bezit. Wij zullen don wensch van den sultan» voflgen; wij zullen binnen kort eene sterke vloot hebben; dat beloof ik u. Men verzekert uit goede bron, dat da Ra- midich zich oip eene veilige plaats bevindt; officieren en bemanning zijn volkomen ge zond. Londen, 25 Febr. Lloyd bericht uit Corfu, dat de Grieksche blokkade is uitge strekt to tDurazzo. Konslantinopel, 25 Febr. Dja- vid Pacha zal naar de Europeesche hoofd steden vertrekken, belast met eene politiek- financieele zending. Uit Sofia wordt aan de Vossisc/he Ztg. be richt. dat men daar in de regeeringskringen reden meent Ic hebben om te verwachten, dat de vredesonderhandelingen met Turkije spoedig hervat zullen worden. Over de vrcdes'bemoeiingen van Hakki Pacha te Londen, bericht de Neue Freie Presse, dat hij aan de mogendheden het voor stel heeft gedaan, dat de vredesonderhande lingen op geheel nieuwe grondslagen zullen plaats hebben, hierop neer komende, dat Turkije hare zaak overgeeft in handen van de mogendheden en zich geheel aan hunne raadgevingen onderwerpt, echter onder voor waarde, dat de mogendheden zeLf verdrag partij worden, zelf met dc staten van den Balkanbond onderhandelen, de veiligheid van dc toetoekomstige grenzen van bet Turksche rijk waarborgen en voor de verdraagzame en reohtvaardige behandeling van de van Tur kije af te scheiden en tot het leven in de Diaspora onder de Balkanvolken gedwongen mohammedaansche geloovigen instaan. De mogendheden zouden dus hebben te bepalen wat er van Adrianopel bij Turkije kan blij ven, waar de grens met Bulgarije moet wor den getrokken, welke offers van economi- schen en financieelen aard Turkije op zich moet nemen cn welke concessiën daartegen over de Europeesche staten ten aanzien van d« invoerrechten en de monopoliën zullen doen. De verklaringen, die door Ha'kki Pacha tegenover een vertegenwoordiger van Reu ters bureau le Londen zijn afgelegd, waarin hij o.a. zeide, dat Turkije er geen belang bij had den oorlog voort te zetten, omdat het de verloren gewesten toch niet terug zou kunnen krijgen, schijnen sommige Jong- Turksche kringen, die tegen den vrede zijn, niet te bevredigen. Het blad Terdjeman-i- Hakikat heelt zijn leedwezen over Hakki's verklaringen uitgedrukt; het vraagt waarom het voor Turkije niet voordeelig zou kunnen zijn den oorlog voort te zetten, omdat de natie tot alle offers bereid is. Wanneer Tur kije de verloren streken terugwint, zal gce* macht het kunnen dwingen ze weder priji te geven. Over de voorgeschiedenis van de bemid» deling in bet Rumeensah-Rulgaarsahe ge schil, waartoe het nu is gekomen, wordt be richt, dat toen tegen het laatst van de vorig» weck he/t conflict in scherpte tussolien da beide staten toenam, een van de zes groot® mogendheden voor den dag kwam met hei voorstel, 'liet conflict door een scheidsgerecht te daten uitmaken. Ieder van dc beide staten zou door een der mogendheden vertegen woordigd zijn, terwijl een derde mogendheid het ambt van scheidsrechter op zich zou nemen. Rusland zou het Bulgaarsche stand punt en Italië heft Rumeenaoho vertegen woordigen, terwijl Engeland, nis dc bij het conflict het minst geïnteresseerde mogend heid, die scheidsrechterlijke ui ((spraak zou doen. Dit voorstel vond echter bij aPc partijen wcir.iig instemming. Inzonderheid toonden Rumenië cn dc driebond zich wein ge zind op deze manier ccn oplossing in 'Cc gaan. Toen was Sir Erward Grey de redder uit icDen nood, door in Sofia en in Bukarest door dc Bri'Hsehc gezanten hel) voorster te laten doen, dat de beide regc©ringcn de be middeling van de groote mogendheden zou* den inroepen. Weenen, 25 Febr. Volgens het Neu% Wiener Tageblalt heeft Rumenië aan dc mo* gendheden geantwoord, dat hot hunne bemid deling in zijn geschil met Bulgarije zondert eeiilge voorwaarden aanneemt, maar wensoht te weten hoeveel lijd er noodig zal zijn om db uitkomst, die wordt verwacht, te bereiken. S o f i a, 2 5 F e b r. Bij gelegenheid van dcu 35en verjaiardaig van dc bevrijding van Siliv Lrië hebben dc bewoners telegrammen ge zonden aan den minister-president, waarin wordt verzocht, dat dc regeeripg tot geen prijs zot toestemmen in den afsLutd van d» stad aojn Rumenië. Uit Sofia wordt aan dc Frankf. Zlig. be4 richt, dat de aanneming van de 'bemiddeling der mogendheden niet zonder cenig voorbe houd schijnt tc zijn geschied. Aan het eind® van de nota. die -de aanneming inhoudt, ver klaart, volgens de bewering van Dancw ia de Bulgaria, Ru-menie, dat het zich zijn® vrijheid van handelen wil bewaren voor het geval, dat de beslissing van de mogendheden voor de Ruineensche regecring onaanneme- lijtk mocht zijn. Aan den anderen kant wordt medegedeeld, dat de Rumeensche minister president Majorescu aan de vertegenwoor* digers der mogendheden het ontslag van hc* kabinet in uitzicht stelde, als de beslissing van de mogendheden niet eenstemmig et voor Rumenie nadeelig mocht zijn. Het bericht uit Sofia van de Politisch® Korrespondenz, dat Bulgarije in het uiterst® geval bereid zou zijn Silistria, dat het aan Rumenie weigerde, aan de mogendheden al te staan, wordt van bevoegde zijde mei groote beslistheid als een verzinsel aanga- duid. Duitschland. B e r 1 ij n, 25 Febr. Ter eere -van koningspaar van Denemarken heeft dert avonds in de witte zaal van het koninklijk* Men verlaat geen beddenwinkel zonder eeni- [e. pluizen mee te dragen. ROMAN VAN RUDOLF HEK.-UG 50 naar hot Hoogduitsch door J. L. VAN DER MOER. Konrad Barenfeld begon den volgenden morgen zijn bezigheden, met zich voor te stellen aan den tcgenwoordigen procuratie houder als diens opvolger en als toekomstig eigenaar van de zaak. Vervolgens verzocht liij den man rekening en verantwoording te willen doen. Onder vier oogen had hij een onderhoud met hem, dat hiermede eindigde, dat de bewuste heer in minder dan geen tijd zijn koffers pakte, zonder eenig bezwaar ge noegen nam met zijn onmiddellijk ontslag, en uiterst blijde was, zoo spoedig mogelijk we- te kunnen komen van onder den scher pen blik van dezen onverbiddelijken, zaak- kundigen controleur. Hierna had de ontmoeting plaats met den beer Rose, die hem in fiere houding op wachtte, met het knijpertje op den neus en 4e handen in de zakken. Barenfeld sloeg geen aoht o-p deze onheb bel i'ke wijze van optreden. „Ik dank u," sprak hij kalm, „dat u de fa milie Friedrich in haar mo-eiliike omstandig heden niet in den steek hebt gelaten." Üb wist maar M te goed, dat de beer Rose die enkele maanden alleen gebleven was om te voorkomen, d'at hij de hooge boete wegens een ontijdig verbreken van het contract zou moeten (betalen. „Uw groote belangstelling voor de apo theek in aanmerking genomen," vervolgde Kodrad, „zal 't u ongetwijfeld aangenaam zijn te vernemen, dat 't mij gelukt is 'n koo- ner er voor te vinden, 't Is 'n oudere vriend van me, die hier over enkele dagen zal aan komen. U zult, hieraan twijfel ik niet, wel zoo goed willen zijn, dien heer van een en ander op de hoogte te brengen." „Sedert wanneer," vroeg de provissor, „heeft u 't recht u met die aangelegenheden van de apotheek te bemoeien?" „Sedert mevrouw Friedrich mij de eer aan deed, mij tot beheerder van haar eigendom men en van haar vermogen te benoemen. U wilt zetker wel de moeite doen, even inzage te nemen van dli't schriftelijk bewijs?" •De provisor wierp een blik in het stuk dat hem werd voorgehouden, beet zich woedend op de dunne lippen en draaide zich om. Barenfeld trok er zich hoegenaamd niets van aan en trad hel kantoor binnen. Hier riep hij Heinrich, den jongen klerk die tij dens zijn afwezighei was aangesteld. Dorus en Iiannus bij elkaar en verzocht (hun, ook in het vervolg, wanneer de zaak aan hem in eigendom zou zijn overgedragen, hem hun trouwe diensten te blijven verleenen. Hij stelde voorloopig voor ieder het salaris vast en noodigde ben vervolgens uit aan het werk te gaan. Dorus bleef even wachten, om hem alleen te spreken. Maar hij was zóó verlegen, dat hij nauwelijks wist wat hij zeggen moest; en Barenfeld had groote moeite om er ernstig bij te blijven. ,,Dus jij wilt in 't hu\yelijksboolje stappen?" vroeg hij eindelijk. ,.Daar heb je gelijk in, Dorus, niemand kan daar iels op legen heb ben. Daarom zal ik je toch waarlijk niet ge daan geven. Maar 't spreekt van zelf, dat Jeite, als juliie getrouwd zijn, niet hij me vrouw Friedrich in dienst kan blijven. Daarcn tegen zal 'n werkvrouw voor de zaak geen overtollige weelde zijn. Boverdien vind ik 't noodzakelijk, dat hier ook 's nachts niet alle toezicht ontbreekt, al zou 't alleen maar zijn met 't oog op brandgevaar, en daarom zou ik je willen voorstellen: met je vrouw dót gedeelte van 't huis te betrekken, waar nu de hecren van de zaak hun kamers hebben. Ik zal de hceren dan vrij laten om in H voor huis te wonen of kamers in die s'.ad te huren. Met mevrouw Friedrich heb ik dit al terloops bespreken, omdat ik loch van plan 'ben, 't personeel nog wat uit te breiden. Slaat mijn voorstel je aan?" Dorus deed moeite om op duidelijke wijze uiting aan zijn groote erkentelijkheid te ge ven. Zulk een prachtig aanbod had hij met durven verwachten. „En maak nu maar gauw dat je in 't pak huis komt, want er is 'n massa werk!" Als de wind was Dorus buTen. Maar vóór hij '1 pakhuis binnenging, gaf hij Jette een fluit-signaal en trachtte haar door gebaren te beduiden welk een schoone vooruitzichten zich voor hun toekomst hadden geopend- 's Woensdagsavonds ontving Heinrich een telegram van Vilma, waarin de voorstelling van „De Wapensmid" tegen Donderdag werd aangekondigd. Hals over kop liep hij naar Schoner, om dezen de belangrijke tijding mede te deelen. De Graaf raadpleegde oogenblikkelijk zijn sooorboekje, keek op ziin horloge en begon dadelijk maatregelen tc nemen, om nog met d'en nachttrein II. te kunnen bereiken. Het was een kille, nare winter-ochtend, toen Schoner door de straten van het Badcn- sohc stadje liep. Al plassend door de sneeuw modder, zocht hij, met Vilma's telegram in de hand waarin haar adres vermeld stond, naar haar woning. Eindelük had hij deze gevonden. Hii ging de trap naar de eerste etage op, drukte op den (belkonp in de gang en stond weldra tegenover juffrouw Mei- nard. Dag juffrouw Meinard, hoe vaart u? Is juffrouw Friedrich thuis?" „Komt u binnen." sprak zij een beetje ver legen. ..Juffrouw Friedrich is op d»e repetitie cn zal vermoedelijk wel niet vóór óón uur thuis komen." Schoner trad binnen en nam op den hem aangeboden stoel tegenover Yilma plaats. En na eens even rondgekeken te hebben, zei hij: „Heeft juffrouw Friedrich al voor vast ge huurd?" -Zi» Is bepaald van plan te blijven." ant- waarolde het meisje aarzelend. „Voorloopig heeft ze de drie kamers op de eerste verdie ping voor drie mnande-n gehuurd." ,J>an zal ze, vrees ik, de huur wel voor niets betaald hebben." Vilma zuchtte. „Is u dit niet met me een®, juffrouw Mei nard? Vertelt u me toch als 't u blieft eens hoe de zaken hier staan." Ik zou dolgraag wenschen, dat alles maar afgcloopen was. Dat comedic-spelen gaat me zoo slecht af, ik zal 't niet langer kunnen vol houden." „Nog vier en twintig uurtjes geduld, juf frouw Meinard." „Tot nu toe heeft xe zoo veel mogelijk ver meden over haar familie met me te spreke»* Ze spréékt bijna geen woord over thuis. Ea in haar zenuwaohtigen toestand verbeeldt z» zich vermoedelijk, dat ik ook verlangend 'be® om eens in 'n andere omgeving te zijn dan la *t enge kringetje, waarin ik tot nu toe geleefd, heb." „Dus Is juffrouw Friedridh nog niet lo« kalmte gekomen? Is ze nog steeds opgewon» den?" „Daarom ls de voorstelling al 'n dag uitge* steld en zal nu van avond plaats hebben. Hf weet werkelijk niet hoe dót moet afloopenl Ze zal ondeir den naam Walter optreden." „Zou ik in de gelegencid gesteld kunne® worden, om van middag bij haar mijn op- wacting tc maken?" „O, nee,zei Vihna, met angstige stem, „zé heeft uitdrukkelijk verzocht alleen te worden gelaten." „Ze heeft toch zeker geen vermoeden, dal ik hier ben?" „Heelemaal niet. Ik heb t telegram natuur lijk zóó verzonden, dat zij er niets van heef! kunnen merken." ,,'t Is dus volgens uw meening nutteloos, ab ik hier terugkom?" ,0 zeker, mrnheer Schoner." Schoner stond op. „Dan moet ik de zaak anders aanpakken. Tot 't genoegen van u weer te zien. jufr frouw MeinaixL Ik hoop van avond nog." Wordt vervotyd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1