Zaterdag 1 Maart 1913. „DE EEMLANDER". BUITEN LAN D. fl° 242 Eerste Blad. Ilae jaargang. ABONNEMENTSPRIJS! Per 8 maanden voor Amersfoort f Ï.OO. Idem franco per postI«50. Per week (met gratis verzekering tegon ongelukken) O.IO* Afzonderlijke nummers O.05. Deze Courant versohynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Yan 15 regels.* f 0.5ft, Dike regel meerO.lUw Dienstaanbiedingen 25 cents b\j vooruitbetaling. Grooto lottors naar pl latsruimto. Voor handel en bodryt bestaan teor voordooligo bepalingen tot het horhaald adverteorou in dit Blad, bij abonnoinent. Eene circulaire, bovattonda do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa Politiek Overzicht Vi edesvooruitzichten. IDe verwachtingen, die waren vastgeknoopt oan de eergisteren in het Foreign Off.ce te Landen gehouden zitting van de gezanten conferentie, hebben zich niet verwezenlijkt. Men had verwacht, dat in die zitting de grensbepaling van het toekomstige vorsten dom Albanië een stapje nader tot hare op lossing zou worden gebracht. Dat is blijk baar niet geschieddeze zitting van de con ferentie wordt als eene officieuse aange duid, die niet gepresideerd is door Sir Ed ward Grey. Dat zal wei moeten beteekencn, dat men eergisteren niet verder gokomen is. altlhans omtrent dit punt, dat voor 't oogen- blik het hoofdpunt schijnt te zijn. Over de pogingen om tot overeenstemming te komen omtrent Albanië, is uit Petersburg bericht, dat in de vorige zitting van de conferentie de instruction van den Russischen en die van den Oostenrijkschen ambassadeur zóó zeer met elkaar in strijd waren, dat men be sloot de behandeling op te schorten, om tijd Ie laten voor eene gedachten wisseling tus- sclien de kabinetten. De geheele week door lubben de vier andere gro-te mogendheden ijverig gewerkt aan de voorberridiig vaneen compromis. Dit heeft in de Russische pers het gerucht doen ontslaan, dat Rusland Mon- lenog.ro in den steek zou hebben gelaten in cl. kwestie van Skutari. Het Russische de partement van buitenlandiChe zaken heeft door de Rjetsc.h het gerucht in dien vorm als onjuist laten verklaren; Rusland heeft alleen gezegd, dat het sKchts dan niets zou bobben tegen de inlijving van Skulari bij Albanië, als dc vier andere steden, waarover gesahil beslaat, Iipek, Prizrcnd, Dibra en r>ia'kow<a, aan den Balkanbond kwamen Over die voorwaarde, die Rusland verbindt aan liet prijsgeven van zijn standpunt ten op zichte van het toekomstige lot van Skutari, zou men 'l dus eens moeten zien te worden. Dat vordert uit den aard der zaak tijd. De algemeene ontspanning, die is ingetre den, is merkbaar uit de toenemende voor spellingen, die worden .gedaan over het na derend einde van den Balkanoorlog. Aan een langen duur van de tweede phase van den oorlog gelooft men niet meer, en ind:r- daad is, sedert de hervatting van de vijan delijkheden, nu bijna vier weken geleden, de oorlog niet gevoerd met den nadruk, die destijds in uitzicht werd gesteld. Het is ook ongetwijfeld juist, dat dc stemming ten gun ste van de heropening der vredesonderhan delingen aan beide zijden st jgende is. Men begint er mee te rekenen, dat de mogelij k- heM van 't sluiten van den vrede tusschen Turkije en de Balkanslaten naderbij komt. Wat nog in den weg staat aan het aanknoo- pen van nieuwe onderhandelingen, is het ge mis van zekerheid, dat de oorlogvoerende partijen er mee instemmen, dat de vredes onderhandelingen door de groote mogend heden worden opgevat en hun daarvoor be hoorlijk volmacht wordt gegeven. Er zijn verschillende geruchten in omloop, die gewagen van reeds in gang zijnde vredes besprekingen!. Zoo wordt gezegd, dat in Pe tersburg geheime onderhandelingen gevoerd worden tusschen den daar geaccreditecrden Bulgaarschen gezant en officieuse vertegen woordigers van de Turlcsche regeerin-g, die het sluiten van den vrede tusschen Turkije ?n de Ba lkans! a ten ten doel hebben. Danew, de voorzitter van de Bulgaarsche sobranje, die in alle ge-wichtige onderhandelingen van de laatste maanden betrokken is geweest, heefl Sofia verlaten. Dat wordt ook met onderhan delingen, d!ie op het punt staan hervat le worden, in verband gebracht. In hoever dal juist is, kunnen wij niet beoordeelen. In Belgrado heeft het gerucht geloopen, dal een wapenstilsla-nd ges-loten zou zijn tusschen Bulgarije en Turkije. Men heeft daarover in zak en asch gezeten, wamt men vreesde, dal Bulgarije zonder overleg met zijme bondge- n-oolen was opgetreden. Intusschen werd van regeeringswegc ten stelligste verzekerd, dal er van een wapenstilstand niets bekend was. Een geheel tegenovergestelden geest ademt het bericht, dat door de Wiener Allg. Zeilung is gebracht, volgens hetwelk de Servische regeerin.g de Montenegrijnen voor Skutari met eene groote strijdmacht tie hulp zal ko men om Skutari ten val te brengen. Wanneej dit bericht, dat vermoedelijk van militaire zijde afkomstig is, juist mocht zijn, dan zou de Skoilari-kwestie den algemeenen toestand nog ernstig kunnen bemoeielijken. Het is in ieder getval een nieuw bewijs, dat de hoofd vraag, waarvam nu de ontwikkeling van d» vredesvooruilzichten afhangt, het lot van Skutari is. De Neue Freie Presse zegt daar van: „Zoolang Skutari zich staande houdt en de vereenigde Sen en en Montenegrijnen niet vooruit komen, ka<n er geen sprake van zijn, clat deze stad aan Albanië wordt onlnome.i. In zoover zijn Oostenrijk-Hongarije en Rus land 't reeds eens geworden, en nu heeft de commandant Hass-a-n Riza Pacha nie.t alleen d* marei van ziine vesting t® ve.rdedisen. maar in zijne ha-nden rust ook een groot deel van de veiligheid van geheel Europa en van de overeenstemming tusschen Oostenrijk-Hon garije en Rusland. Wanneer Skulari zich staande houdt en tot dusver is er geen reden aanwezig om het tegendeel aan te ne men dan is geene macht in staat, de ge schiedenis lm het aangezicht te slaan en de dapperste wapenfeiten ongcscliied te maken. Eéne zaak is echter zeker. Hoe vroeger de vredesonderhandelingen tusschen Turkije en de Balkanstaten weder beginnen, hoe vlug ger een w-sipenstiIsland intreedt, des te ge makkelijker zal ook in de Albancesche kwes tie eene oplossing gevonden kunnen wor den." De ISalknn-oorlog. Konstanlinopel, 2 7 F e b r. De bevelhebber van het tiende legerkorps is van de Dardanellen hier aangekomen, vergezeld van Envcr Bcy. Beiden hc-biben met den grootvizier geconfereerd over den toestand van de troepen. Er is besloten, dat de troe pen gestalionnecrd zullen blijven op een on bekend punt, waar zii zullen worden ont scheept. Een groot transportschip is heden avond vertrokken. Tot kenschetsing van de stremming in de oorlogsoperatiën, kunnen een paar berichten dienen, ontleend aan de Neue Freie Presse. Een bericht uit Konstantinopel houdt in. Op hel hTracische oorlogslooneel schijnt een bij na volledige stilstand van alle militaire rpe- ratiën te zijn ingetreden, die tot sterken sneeuwval en koude is terug te brengen. De nachtelijke temperaturen zijn tot 10° ge daald en de troepen lijden verschrikkelijk on der <le koude. Men 'heeft aan de Tsjataldja- linie inderhaast aardholen uitgegraven, die met linnen overspannen worden, om aan de soldalen een onderkomen te verschaffen. Het aantal gevallen van bevriezing is buitenge woon groet, omdat het aan voldoende nrand- stof ontbreekt. Uit Cattaro wordt bericht: Het bombarde ment van Skutari is tot dusver niet weder in 9terke mate hervat. De insluiting van de ves ting is niet voltooid, want boden met brieven uit Skutari passeeren nog steeds onbelem merd. Men verwacht de aankomst van nog meer Servische troepen en kanonnen. In Sku tari is alles wel. Sneeuwval en vorst houden aan. Over de nieuwe hulp, die Servië aan Mon tenegro zal verleenen, bericht de Vossdsche Ztg. uit Belgrado, dat daar verluidt, dat eerst daags zware kanonnen naar Skulari zullen vertrekken via Sku I a ri-Diir azzo en dat de Servische generaal Boejowics, die als des kundige aam de Servische vredesonderhan- delaars in Londen was toegevoegd, het com ma ndlo ower de Servische troepen voor Sku lari op zich zal nemen. Uit Weenen wordt aan de Vossische Ztg. over deze zaak bericht: De Russische oor logspartij, aan welker hoofd grootvorst Ni- kolaos Nikola'jewitsch slaat, heeft de Servi sche regeering 'bewogen 30.000 mam Servi sche troepen met 12 stukken belegeringsge schut en 24 mortieren in te schepen en in Alessio, Durazzo en Medua aan land 1c laten gaan. 10,000 man zijn reeds op Griek sdie handelsschepen ingescheept en op weg naar Durazzo. Dertig andere Grieksche sche pen zullen eerstdaags de overige 20,000 man Servische troepen opnemen. De expeditie is er toe bestemd Skulari in ie nemen en daar door een nieuwen toestand in 't leven te roe pen, die de nog altijd onopgeloste kwestie der grensbepaling van Albanië ingewikkel der zal makern en ongunstig zal inwerken op de verhouding tusschen Rusland en Oos temrij'k. De Stampa heeft uit het Monlenegrijnsche hoofdk war lier voor Skulari inlichtingen ver kregen over den tot dusver voor de verove ring vam Skutari gevoerden strijd. Men ziet daaruit, dat de nachtelijke strijd van 8 tot 9 Februari voor de Servische troepen ver schrikkelijk is geweest. Zij zijn, ondanks hun ne voorbeeldige dapperheid, wegens gebrek aan voor zijne taak berekend geschut moe ten teruggaan; 670 officieren en manschap pen zijn gewond en 640 door de Turken ge vangen genomen, 200 man zijn gevallen cm 20 in de moerassen omgekomen. Groot is inzon derheid het verlies aan officieren. Athene, 28 Febr. Uit Corfu wordt be richt, dat de torpedoboot Altos een driemas ter met rijst en meel, komende van Alexan- drie, heeft prijs verklaard. 'De Tanin weerlegt in een artikel, dat het standpunt van het Jong-Turkscke comité schijnt weer te geven, uitvoerig de meening, dat de voortzelling van den oorlog nutte loos is. Het blad verklaart: namen niet alleen voor Adrianopel den oorlog weder op, maar voor de nationale eer. Zelfs als Adria nopel valt, dan zullen wij toch de wapenen niet neerleggen. De Bulgaren zullen onze hoofdslad niet kunsen bedreigen." De Tanin houdt «ene interventie cn een druk van de mogendheden voor onmo^eliik- De Taswir-f-Jifhiar zegt: „Wij zullen nooit in een onteerenden vrede toestemmen. De oorlog moet met grooteren nadruk gevoerd worden." Ondanks deze verklaringen in de pers, ge looft men in welingelichte diplomatieke kringen, dat de gedachte aas de noodzako lijkheid van den vrede in de toongevende 'krinigen met den dag veld wint. R h o d o s, 2 8 F e b r. De verbittering neemt toe onder de boeren over de uitzet ting van Grieksche onderdanen door de Ila- liaansche autoriteiten. Er geschieden talrij ke arrestaliên. De Petersburgsche Rjetsch waarsdhuwt Ita lië tegen de verwezenlijking van den aan koop van het eiland Rhodos, waarvan bij ge rucht melding is gemaakt. Het is aan Italië bekend, dat Engeland ernstige bezwaren daar tegen zou. moeten malden, en het Engelsohe standpunt wordt door de andere staten van de triple-entente gedeeld. Intusschen heeft Reuter's bureau vernomen, dat de berichten, volgens welke Italië met Turkije onderhandelt over het blijven van oe Egeïsche eilanden Rhodos, Leros en Stampa- lia in het bezit van Italië, niet op waarheid steunen. Athene, 28 Febr. Vertegenwoordigers van de kloosters op Mont Athos zijn le Athene aangekomen om te prolesteeren te gen het plan tot oprichting vam een republiek Mont Athos. Zij hebben een bezoek gebracht aan den metropoliet le Athene. <Milean, 28 Febr. De Corriere della Sera Jbeefil uit Londen bericht ontvangen, dat men daar gelooft, dat de conferentie van ambassadeurs besloten heeft aan de Portie nieuwe instruction -te vragen, opdat dc actie van de mogendheden ten behoeve van den vrede ec-n steviger grondslag moge hebben dan het antwoord van het nieuw opgetreden Turksche kabinet of het latere voorstel van Tewfik Pacha. In werkelijkheid wenschen de mogendheden eene algemeene volmacht van de zijde van Turkije te krijgen met het oog o,p hunne bemiddeling. Londen, 28 Febr. Reuter bericht, diat de geruchten over de waarschijnlijkheid van een spoedig tol stand komen van den vrede, heden namiddag weder liepen. In de xegeeringsikringen wordt hier de uiterste terughoudendheid in achlt genomen. In het begin van de week deed TewfLk Pacha eeni- ;ge nieuwe voorstellen. Er werd hem echter 4e verstaan gegeven, dat de zaak tniet zou kunnen vorderen, als niet Turkije de nota van de mogendheden aannam. Toen werd de toezegging gegeven, dat daarvan verslag zou .worden gedaaln in Konstantinopel en hel antwoord van de Porie wordt nu ieder oogeniblik verwacht. Er zijn aanwijzingen in •de Turksche kringen, dal het sluiten van den vrede spoedig wordt verwacht, cn in andere diplomatieke kringen schijnt de stemming meer hoopvoL De Jeune Turc 'heeft vernomen, dat dc groot vizier in den loop van zijn laatste bezoek bij den Franschen en den Russischen ambassa deur heeft verklaard, dat Turkije met zijne laatste voorstellen tot aan de uiterste grens van de mogelijke concessièn is gegaan. Thans moeten de groote mogendheden zich tot hel Bulgaarsche kabinet wenden om dit tot eene minder onverzoenlijke houding te bewegen. Rome, 28 Febr. Men bericht uit Lon den, dat de conferentie van ambassadeurs gisteren de opportuniteit erkende van het doen van een stap in Bukarest om aan de Ru- meensche regeering te vragen, of zij, even als Bulgarije, aanneemt zich aan de mogend heden over te geven voor de oplossing van liet Rumeerisch-BuJgaa.rsche geschil. De conferentie drukte eveneens de mee- lyng uit, dat als Rumenie zijn eerste besluit bevestigt, namelijk om sleahts de bemidde ling te vragen, Bulgarije daarvan in kennis zou moeten gesteld worden. Voorts heelt de conferentie nog de vraag behandeld van de stad, waar de vertegen woordigers van de mogendheden zich zull-n bezig houden met de regeling van h t Ru- meensch-Bulgaarsche geschil. Men zal waar schijnlijk Petersburg daarvoor kiezen Duitschland. B e r 1 ij n, 2 8 Febr. De keizerin is he den avond met prinses Victoria Louise en prins Ernst August naar Gmunden vertrok ken. Uit Beriijn wordt aan de Franki. Ztg. 'be richt, dat hel nu vaststaat, dat de militaire voordracht cn de daarbij behoorende be lastingvoorstellen, eerst na Paschen bij den Rijksdag kunnen worden ingediend. Bij de belastingvoorstellen is dat hierdoor te ver klaren, dat er thans nog niet eens een be sluit is genomen van den vorm van de voor te stellen bezilbeasling. Maar ook de mili taire voordracht is in de détails nog niet gereed. Wel beslaat reeds lang zekerheid over datgene wat zal worden verlangd en wal men noodig acht, maar de uitwerking in bijzonderheden levert nog moeilijkheden op, omdat de vermeerdering van de ver schillende troependeelen er nog niet is; er zijn wijzigingen noodig in dc beslaande or ganisation, waarvoor plannen en kostenbe rekeningen moeten worden gemaakt, en dat vordert tijd. Zoo komt het ook, dat de op gaven over de totale kosten, die uit de voor dracht zullen voortvloeien, nog altijd uiteen- loopen. Die opgaven bewegen zich in stijgende richting. Eerst worden de kosten tot dek king van de nieuwe legervoordracht opge geven als 90, daarna als 120, eindelijk als 150 millioen mark. Thans wordt officieus verklaard, dat 150 millioen nog niet voldoen de zullen zijn om de algemeen dringend noo dig geachte versterking van het leger uit te voeren. E 1 b i n g, 2 8 Febr. De vordering, die de Keizer bij het Landgericht te Ebbing had aanhangig gemaakt tot handhaving van de op zijn last verrichte opzegging legen 30 Juni 1913 van het contract met den pachter Schot op het landgoed Cadinen, is afgewe zen. Schot blijft dus nog gedurende vijf ja ren pachter. (Schot is dc ipaobter, van wien de Keizer onlangs op eene vergadering van den Prui- sisohen landbouwraad had gezegd: „Er muss fliegen".) Frankrijk. P a r ij s 1 M a a r t. De Fransche en Duit- sclie socialistische partijen hebben een mani fest uitgevaardigd, dat een protest inhoudt tegen het stijgen van de militaire lasten. Italië. Rome, 28 Febr. De commissie voor liet onderzoek der geloofsbrieven van den oud- minister Nasi heeft besloten aan de Kamer de ongeldigverklaring van zijne verkiezing voor le stellen, op gjrond dat Nasi wegens zijn veroordcelirag door het hooggerechtshof niet verkiesbaar is. Spanje. Madrid, 28 Febr. Er is volkomen over een stemming verkregen en eene overeenkomst onderteekend tusschen den vertegenwoordi ger van Spanje en den staatssecretaris va.n den Heiligen Stoel. Madrid, 28 Febr. Dr .Gueraldio is ver oordeeld tot zeven jaren verbanning on 1300 pesetas boete wegens een als eerroovend be schouwde beleendmaking tegen het anti-tu berculose instituut te Barcelona. Oostenrijk-Hongarije. Van toongevende politieke zijde te "Weenen wordt, in verband met een bericht, dat de Reichsposl daarover heeft gebracht, bericht, dal het niet is uitgesloten, dat Oostenrijk- Hongarije cn Rusland zich met elkaar ver slaan over de wederzijdsohe opheffing of be perking van de bijzondere militaire maatre gelen aan de Galicische grens, maar dat daarover op dit oogenblik nog niets vast staat. Aan de Matin wordt uit Petersburg be richt, dat de Russische en de Oostennjksche regeering princijheel besloten hebben, bijna onverwijld, hoezeer niet gelijktijdig, tot een demobilisatie over te gaan. Aan Russische zijde is dit besluit genomen in eene onder voorzitterschap van den Czaar in Zarskoje Seio gehouden vergadering, die door den minister-president, de ministers van buiten- landsche zaken, marine en oorlog en den chef van den generalen staf werd bijgewoond, liet is zeker, dat het door Rusland en Oos tenrijk-Hongarije genomen besluit het gevolg is van de briefwisseling van Keizer Frans Jozef met den Czaar. Dit besluit zou reeds vroeger genomen zijn, als prins Hohenlohe niet op zijn terugreis naar Weenen ziek ge worden was. Keizer Frans Jozef heeft eerst het mondelinge -verslag van pr.ns Hohenlohe willen afwachten. De Czaar -heeft gewenscht, dat de Oostenrijksch-Russische ontspanning een voldongen feit is, nog voor het op den 6en Maart vallende driehonderd-jarige jubi leum van het huis Romanow. Hij wil dezen dag kenmerken door eene geluks- cn vredes boodschap en door de afkondiging van eene velen omvatlende amnestie. Budapest, 28 Febr. De regee rings par tij heeft, naar aanleiding van de weerleg ging der beschuldigingen, die door de oppo sitie zijn uitgesproken tegen minister-presi dent Lukacs, eene groote sympathieke be tooging ter zijner eer georganiseerd. De mi nister-president betuigde zijn leven-digen dank aan de mannen, die deze betooging op louw gezet hebben; hij verklaarde, dat hij zich le meer verheugde in het vertrouwen, dat hem wordt geschonken, omdat de aan vallen van de oppositie niet alleen gericht zijn legen zijn persoon, maar ook legen de geheele partij en omdat dit vertrouwen, een waarborg oplevert voor de ontwikkeling en den voorspoed van het Land. Rusland. Petersburg, 28 Febr. De Rjescht zeg* uit bevoegde bron te vernemen, dal Rus land en Oostenrijk zich voor goed hebben verstaan over de demobilisatie, waarvan de datum aou samenvallen met dien van het ju bileum van de dynastie Romanow. Z a r sk o j e S c 1 o, 28 Febr. Dc kei zer ontving in een plechtige audiëntie in hei groote paleis, in tegenwoordigheid van d«| ministers, den emir van Bokhara, die hier is aangekomen oin de viering van het Romanow-* jubileum bij te wonen. De emir bracht vooH den keizer cn de keizerlijke familie talrijra geschenken mee, die in twee zalen van hel paleis opgesteld zijn. Dc Keizer heeft aan den emir van Bokhara zijn portret geschonken in eene met diaman ten bezette lijst. Bulgariië. Sofia, 28 F e b r. Dc sobranje is heden voor hare gewone zitting bijeengekomen. D« minister van financiën heeft oene suppletoir^ crcdietaanvrage ingediend van 50 millioen voor de behoeften van liet leger. Hel ge!4 zal worden gedekt door eene leening, waar* Yoor scha l'kist bons zullen worden uitgege* ven. Yurkije. Konstantinopel, 28 Febr. Do Porte heelt den Turksclicn gezant te Ronif Naby Bey per telegraaf opgedragen, licdc* aan de Consulla de nola te overhandigen waarin de uitvoering gevraagd ,wordt om art. 10 van het verdrag van Oucliy, nanielij). de betaling van de som, die de gekapitali seerde inkomsten van de Dette Publiuue ia Tripoli vertegenwoordigt. De Italiaansche r*- geering zal deze betaling verrichten binn-ui veertien dagen; 35 millioen zullen go6tori worden in Londen en 15 millioen in Pai ijs bij de banken, die door de Porte zullen wor den aangewezen. Een derde van de tam komt terecht in de openbare schatkist. Vereenigde Staten. Washington, 28 Febr. Alle belang rijke 'bepalingen van hot ontwerp der vloot wet, <lie eergisteren door het huis van ver tegenwoordigers waren geschrapt, daaron der ook de 'bepaling omtrent den aanbouw van twee schepen per jaar, werden heden in den Senaat dcor dc vlootcommissie hersteld Washington, 28 Febr. De gekozen president Woodrow Wilson, door een dag bladschrijver geïnterviewd, weigerde eeuig® verklaring if te leggen omtrent zijne bon ding ter zake van de scheep va art re 'iten in het PanamakanaaL Alleen ontkende hij, dal hij zidh finaal had uitgelaten over de kwes tie. Hij voelde, dat het niet passend voor hem was de kwestie te 'bespreken zoolang hïf niet het presidentsambl had aanvaard. Tweede telegram. Woodrow Wil* sou heeft aan verscheidene senatoren, die het meest zijn vertrouwen bezitten, kenbaar gemaakt, dat hij gunstig gestemd is voor amendeering van de Panama-kanaalwét Wilson's inzichten werden niet vóór heden algemeen bekend. Het bericht werd met on geloof ontvangen, totdat het uit goede broa bevestigd werd. Het verwekte eene grootn verrassing in het officieele Washington, om dat de senator O Gorman, van Ncw-Yorft,, die min of m-ecr bcsdhoüwd is als het or gaan voor de raeening van Wilson, aanhou den en volhardend een voorstander geweest is van de vrijstelling der Amerikaansch» kustvaart van de walertollen. Het wordt no als waarschijnlijk beschouwd, dat de sleua van Wilson voor de senatoren, die tegen* standers van de vrijstelling zijn, eene aan leiding zal zijn om de intrekking van de be paling weder voor te stellen in de aanslaan* de zitting. Mexico. Washington, 28 Febr. Ambassadeur Wilson heeft bevestigd, dat Emilio Madero go* dood is bij de aanvoering van een troep re bellen in de noordelijke staten. Van den dood van Raoul Madero heeft hy geene bevestiging ontvangen. De toestand in zuidelijk Mexico is, volgen* den ambassadeur, snel aan 't verbeteren. De consul te Durango zegt, dat in den Mexican Gentral spoorweg, ten noorden van Torreon, vijftien bruggen zijn verbrand. Zuid-Amerika. Lima, 27 Febr. In het nieuwe ministe rie heeft de minister-president Lima DeralKf de portefeuille van binnenlandsche zaken, Va-« er bui tenia n dsche zaken, Doartenao financiën en Malaga openbare werken. Allerlei. Brussel, 2 8 Febr. De luchtschipper Brindejonc, die een monoplun bestuurde, is uit Calais vertrokken om 8.20; hij kwam ia uitmuntenden toestand om 10.10 in het aero- droom te Berchem, bij Brussel aan. Tweede telegram. Om 1.20 nam. is Brindejonc weder naar Parijs vertrokken. Villacoublay, 28 Febr. De lucht schipper Brindejonc des Moulinais is hier om 3.50 namiddags neergedaald. Londen, 28 Febr. Dc Londensche bak kers berichten, dat ziij den 15cn Maart zullen staken, als niet hun verlangen van een kor- teren werkdag wordt ingewilligd. Budapest, 28 Febr. De algemeene staking wordt tegen Maandag verwaohL Men gelooft, dat zij niet langer dan twee dageo zal duren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1