„DE E EM LAN DER". Dinsdag 4 Maart 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 243 Ilde Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) v. Afzonderlijke nummers <*.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Aon- en Feestdagen. - Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familio* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER ADVERT EN TIÜN: Van 15 regels f 0.50. Elko regol meer1 O.IO» Dienstaanbiedingen BS cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordooi igo bepalingen tot het herhaald advertooron in dit Blad, b(j abonnement. Eono ciroulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, maken bekend, dat in de maand Maart in deze gemeente zal worden gehouden een algemeene W o- n i n g t c 11 i n g. De ingezetenea worden uitgenoodigd alle ge vraagde inlichtingen aan de met de telling belaste personen te verstrekken. Deze personen zijn voorzien van een door den ge meente-secretaris onderteekend legitimatiebewijs, het welk zij desgevorderd verplicht zijn te vertooncn. Burgemeester <%n Wethouders van Amersfoort, Dc Secretaris, De Burgemeester, D. WERKMAN. VAN RAND WIJCIC. Politiek Overzicht VredeSvOOPuitzictten. Steeds optimistischer klinken de berichten, die het uitzicht openen op de hervatting van de onderhandelingen over het herstel van den vrede. Misschien is men geneigd zich te zeer aan optimisme over te geven. Maar wan neer een orgaan als de Nordd. Allg. Zeitung, door zijne nauwe betrekking met het Duil- seke departement van buitenlandsche zaken zoozeer aangewezen tot omzichtigheid in zijne uitdrukkingen, gewaagt van een ,.naar 't zich laat aanzien beslissendcn slap, die is geschied oni den toestand in het oosten te doen opklaren", dan schijnt er wel reden tot opgewektheid te bestaan. Over de wijze, waarop de door Turkije ge dane stap is opgenomen in de Bal kan leringen, weel de Echo de Paris te berichten, dat dit is geschied met eene voldoening, die getemperd wordt door bezorgdheid in tweeërlei opzicht Men zegt in die kringen in de eerste plaats: „Wij hebben niet den lijd gehad, in het tweede gedeelte van den veldtocht een klinkend en beslissend voordcel te behalen. Wij hebben niet aan Turkije de vredespreliminaires weten op te leggen, die wij hadden moeteu opnemen in den eersten wapenstilstand en die wij zou den hebben opgenomen in den tweeden. Wij hebben dus kans Turkije weinig toeschietelijk te vinden, ais de gebiedsafstand wordt be sproken. Nu zal iedere teleurstelling, die op dit punt door Bulgarije wordt ondervonden, terugslaan op de andere Balkanslaten." Wat de tweede bezorgdheid van de bondgenooten betreft, die is deze: Zij stellen er bijzonder prijs op zich eene oorlogsschadevergoeding te doen toekennen, die 2 milliard groot zou zijn. Zij hechten daaraan te meer, omdat Europa van hen verlangt, dat zij ongeveer 700 mil- lioen Turksdie schuld voor hunne rekening zullen nemen. Als zij hunne voorwaarden kon den opleggen aan een voor goed overwonnen Turkije, zou aan hun wenschen in dit opzicht terder voldaan worden, dan als zij moeten debatleeren met de mogendheden. Dit zijn eenigen van dc bezwaren, die de onderhandelingen kunnen vertragen. Zij zul len ze echter, naar de meening van de Echo de Paris, niet kunnen verijdelen, want on danks alles schijnt het, dat men 't vrij ge makkelijk eens zal worden over de gewich tigste punten: de bepaling van de grens tus schen Turkije en Bulgarije en de kwestie van de eilanden, welker lol te bepalen men aan Europa zal overlaten. Eene groote vraag is intusschen deze: Wat zullen in Turkije de gevolgen zijn van de zwenking der Turkschc regeering in de kwestie van bet herstel van den vrede? Uit Konstantinopel wordt daarover aan de l'Tankf. Ztg. geschreven: „De toestand van grootvivier Mahmoed Chefket begint ernstig bedreigd te worden, in toongevende diplomatieke kringen, die vroeger weinig vriendelijk tegenover hein stonden, 'begint men met hem te sympathi- seeren en zijne staalsmanstalenlen en vol komen nuchtere opvatting van de dingen te waardeeren. Schijnbaar is dat eene oorzaak te meer om hem bij zijne eigen elementen in discrediet te brengen. De uiterste vleugel van dc unionisten streeft met aanwending van alle middelen naar voortzetting van den oorlog, daarbij uitgaande van de onderstelling, dat in het voorjaar door de uitputting van Bul garije de kansen van Turkije belangrijk zul len stijgen en dat bij volhouden het Europee- sehe concert uiteen kan gaan. De diplomatie in Konstantinopel doet haren invloed in ver- zocnlijken zin gelden en tracht deze theorieën té niet te doen. Niet het minst doet Rusland zijn best, den vrede te verzekeren, voordat Adrianopel valt. De Russische opvatting ligt voor de hand. Wanneer de vrede tot stand komt voor den val van Adrianopel, dan zou Bulgarije dezen gewiohtigen sleutel als uit komst van diplomatieke onderhandelingen uit cie handen van Europa, respectievelijk Rus land ontvangen. Met zekerheid zou men er dan mee mogen rekenen, dat de moreel# invloed van de groote mogendheden sterk genoeg zou blijken om de andere in het belang van Tur kije te berde gebrachte wenschen door te zet ten. Wanneer echter Adrianopel valt als een succes van de Bulgaarsche wapenen, dan zul len de wenschen en zelfs het bewustzijn van ue Bulgaarsche nationale fierheid zoozeer stij gen, dat naar de raadgevingen van de groote mogendheden niet wordt geluisterd. Eene ver standige Turkse he polilick zou aan deze op valling tegemoet moeten komen. De tegen woordige grootvizier is voor deze argumen tatie niet doof. Of hij echter de kracht zal hebben zich te handhaven, is onzeker. Iedere militaire revolutie in Turkije draagt de kiem van eene nieuwe revolutie in zich. Bovendien moet Mahmoed Chefket met den onverzoen- lijken vleugel van de unionisten rekenen. Zijne positie wordt reeds nu aan groot gevaar blootgesteld en zijn bestaan wordt hem door zijne eigen aanhangers zuur gemaakt. Dit zal zich in verhoogde mate doen gelden, als hij zich verder waagt op den door hem betreden weg. Wat dan in dit land zich zal afspelen, mag als een chaos gekenschetst worden. Het is niet mogelijk den staat van wanhopige ver deeldheid, waarin Turkije zich thans bevindt, te bemantelen. De gemeenschapszin en de hoogste belangen van het vaderland treden op den achtergrond voor den kleingeestigslen partijtwist, en de mogelijkheid, dat de Kr oon ingrijpt om verzoenend te bemiddelen, is ge heel uitgeschakeld. Men moet zich op nieuwe ernstige gebeurtenissen voorbereid houden." l>e JBal kan-oorlog;. Van het oorlogstoonecl blijven de berichten uiterst mager. Een officieele Turksche mede- deeling houdt in, dat, daar het terrein vol komen doorweekt is en de rivieren buiten hunne overs zijn. getreden» aan de Tsjataldja- linie en voor Boelair niets van belang ge beurt. Adrianopel wordt slechts zwak bescho ten. Het bericht van het zenden van Servische troepen naar Skutari wordit algemeen be vestigd. Tegen het gebruiken van den zeeweg voor het vervoer van troepenverzendingen schijnt men overigens op te zien, zoolang de Turksche kruiser Hamidieh nog de zee on veilig maakt. Het grootste gedeelte mxu. de troepen za.l daarom gebruik maken van don landweg, die echter wegens de weersgesteld heid niet gemakkelijk begaanbaar is. Konstantinopel, 3 Maart (Offici eel bericht). Ten gevolge van een sneeuw storm, die sints twee dagen duurt, heeft er kalmte geheerscht in Boelair en Tsataldja. Bij tusschenpoozen bombardeerde de vijand Adrianopel. De gezondheid van de troepen is overal uitmuntend. De sneeuw 'had volstrekt geen uitwerking op de troepen. Van het oorlogstoonecl nog steeds geen nieuws. Aan Tmrksahe zijde zijn eenige regi menten tot versterking van het garnizoen den hoofdstad uit de Tsjataldjalinie teruggetrok ken. Toen later aan den generalen staf mede- deelingen werden gedaan, waaruit werd af geleid, dat bewegingen van den Bulgaarsdhen rechtervleugel een aanval op do Derkos-slel- ling deden verwachten, werd in allerijl ge tracht deze vleugel te versterken niet van GalLipoli aangekomen troepen. Het voorstel om niet alleen aan de vreem delingen maar aan de geheele burgerlijke be volking van Adrianopel toe te staan de stad te verlaten, is volgens een bericht aan de Fr-ankf. Ztg. uit Konstantinopel ook tot Sku tari en Janina uitgebreid. Het is door Oos- tenrijk-Hongarije en Rusland, gezamenlijk ge daan en met redenen van menscblicvendheid gemotiveerd. Het Servische zware geschut, dat naai' Adri anopel is gebracht, is van 1 Maart ai voor de stad in stelling gebracht, zoodat het bom bardement weder zou kunnen beginnen. In tusschen wordt aan de Köln. Ztg. geschre ven, dat geen van deze kanonnen meer dan 15 c.M. kaliber beeft, zoodat deskundige ar tilleristen niet veel vertrouwen hebben op de mogelijkheid van een spoedig succes der be schieting. Er is tot dusver geen storm onder nomen en die zal ook wel niet plaats vinden. Zoowel om de onvermijdelijke verliezen als om de Serven, die, als door (hunne recht- streeksche hulp Adrianopel valt, een nog grooter aandeel aan de Macedonische buit zouden verlangen dan zij nu reeds doen. On danks deze geen spoedig succes belovende vooruitzichten wordt er op dit oogenbliik door bemiddeling van de groote mogendheden on derhandeld, waarbij Turkije vrijlen afliolchl} van het garnizoen met de wapenen verlangtj Dc kansen oip een spoedig einde van den oorlog zijn in den laalslen lijd geslegen; daar entegen is het vooruitzicht, dat de Balkan- bond de oorlogskosten uit Turkije zal persen, zeer gering geworden tengevolge van dc wei gerende houding van Frankrijk en Enge land. Over het zenden van Servische hulptroe pen naar Skutari schrijft de Neue Freie Presse: Op het laatste oogenblik, nu <lcn oor log bijna ten einde is, komen berichten uit Belgrado over plannen om de Montencgrij- nen en de eigen troepen, die Skutari belege ren, door nieuwe troepen, die over land en over water zullen worden gezonden, te ver sterken. Het is een verre weg naar Skutari cn het varen op zee is is met het oog op de wakkere leading van den Turkschen kruiser Hamidiehe een 'beetje onveilig geworden. De militaire bewegingen in Belgrado hebben vermoedelijk een diplomatiek doel en moe ten de aanspraken, die de Servische regee- ring in de besprekingen over de toekomst van de Albanccsohe steden doet gelden, on dersteunen. Skutari zal bezwaarlijk ontrukt kunnen worden en in den strijd om dc ves ting wordt het bloed werkelijk nutteloos ver goten. Uit Weenen wordt aan de Frankf. Ztg be richt, dat betrouwbare berichten melden, dat de Serven in Durazzo met koortsachtige haast aan verschansingen werken, naar het heet om zich te beschermen tegen aanvallen, die van de Albaneezen worden verwacht. „Men kan, als men wil, deze maatregelen als eene geheel zelfstandige actie van Servië en Montenegro opvatten, maar hier twijfelt men er niet aan, dal zij door invloedrijke Peters- hurgsclie kringen, zoo niet ingegeven, dan toch inel goede raadgevingen aangemoedigd zijn." Belgrado,? Maart, De Pravda bericht, dat generaal Bojavics benoemd is tot com mandant van het blokkadekorps voor Sku tari. Men zegt, dat oen gedeelte van de derde lichting van reservisten, met verlof is gezon den voor drie weken ten behoeve van het voorjaarswerlc op liet land. Belgrado, 3 Maart De gezant van Bulgarije en de minister van ooHog, gene raal Paprikow, zijn naar Sofia vertrokken. A t h e n e, 2 Maart. De Turken beschoten zonder resultaat een Grieksche torpedoboot, kruisende voor Sanli Quaranta. Tengevolge van dezen aanval vertrok een tweede Griekscli schip uit Corfu naar Sant] Quaran ta en beschoot de Turkche stelling met suc ces. De Turken lieten hun kanonnen in den steek en vluchtten ver van de kust. Konstantinopel, 2 Maart. De commandant van het stoomschip Suzeth, be- hoorende aan de Compagnie maritieme te Marseille, bericht, dat gisterenavond, toen hij o,p drie mijlen afstand van de kust voorbij Tsjarkeui voer, Bulgaarsche batterijen op zijn stoomschip scholen ondanks de Fransche vlag, die op den grooten mast waaide. Er werden 9 scholen gelost» waarvan één hel schip trof en schade veroorzaakte. De agenl van de maatschappij zond een protest 'aan het Fransche gezantschap. Twee andere stoomschepen, een ItaLiaansch en een Engels-eb, werden eveneens beschoten. Konstantinopel, 2 Maart. Het Italiaansche stoomschip Monza is voor Tsjar keui door een kanonskogel getroffen. Het is notg niet hier aangekomen. Heb moet! een zware schade heloopen hebben. Konstantinopel, 2 Maart, 10 uur namiddags. Het wordt bevestigd, dat het Fransche schip, waarop dc Bulgaarsche bah terij te Tsjarkeui schoot, getroffen is door ecu projectiel, dat bres maakte. Het schip slaag de er in de bres te stoppen en kwam heden in Konstantinopel. Het Italiaansche schip» waarop de batterij geschoten heeft, draagt den naam Monza. Dit schip is ernstig beschadigd cn moest op het strand worden gezet. Men zegt hier, dat het Italiaansche gezantschap krachtig zal op treden. Een Italiaansoh pantserschip zal naar Tsjarkeui gezonden worden. Sofia, 2 Maart. De minister van finan» ciên heeft eene memorie opgesteld over d* kwestie van het aan de Balkanstaten op 1® leggen aandeel in de Turksche schuld, di« aan de guzantenconferenlie is onderworpen, Daarin wordt betoogd, dat men niet allee* eene scheiding inoet maken lusschen de ge vestigde en de vlottende schuld, maar ook lusschen vijf categorieën van de gevestigde schuld. Bulgarije zal, na een reëelen waar* borg voor de oorlogsschadevergoeding te heb ben verkregen, dén-zelfden waarborg aan de schuldeischers van Turkije, vertegenwoordigd door de Delle Publique, kunnen toeslaan. AU de bondgenooten geen schadevergoeding krij» gen, zullen zij als overwinnaars opgeofferd worden. S o f i a, 2 Maart. Volgens mededoelin* gen uit welingelichte kringen zullen de ge zanten der groote mogendheden 'binnen kort, iu een gezainenlijken stap dc bemiddeling aan de Bulgaarsche rcgecring voorstellen over de hervaling en dc besprekingen over den vrede. Het bericht, dal Turkije zich tot den vrede geneigd zou toonen, veroorzaakt in de politieke 'kringen eene zichtbare yoV doening. Konstantinopel, 2 Maart. Do Porie spreekt een bericht uil Italiaansche bron tegen, volgens hetwelk dc Portc aan Engeland zou hebben geantwoord, dat hel zich geheel overgaf aan de groote mogend- heden voor hel sluiten van den vrede. S o f i a, 3 M a a r t. Do meeste vertegen» woordigers van de groote mogendheden heb' ben instnivcliën ontvangen van hunne regee- ringen over een stap, die weldra zal worde* gedaan en waarbij de mogendheden aan dc Bulgaarsche regeering hunne 'bemiddeling zullen voorstellen oin lot het sluiten van den vrede tusschen de 'bondgenooten en Turkije te komen. De politieke leringen geloven, dat door dc manier waarop ditmaal de interven- tic van de mogendheden te berde komt, zfl ernstige kan heeft gunstig te worden be groet door de 'bondgenooten. Sofia, 3 Maart, In eene bespreking van den stap der mogendheden betref» feilde hunne vredesbemiddeling verklaart de Mir, dat het antwoord van de bond-» genoolen zal afhangen van de onmiddot* lijke aanneming door Turkije in het alge meen van de territoriale cischen der bond genooten en zijne toestemming tot betaling van eene oorlogsschadevergoeding. Belgrado, 3 M a a r t, De groote mo gendheden hebben de bondgenooten nognief officieel in kennis gesteld van den stap, die door de Turksche gezanten bij hen is gedaan met het oog op het herstel van den vredei Men gelooft, dat de tussohenkomst van Europa slechts zal worden aanvaard tegen Sommige mens alien hebben maar twee fou ten: ze zoeken de volmaaktheid bij anderen en vinden haar bij zich zelf. Een Roman van Lielde 2 door MARIE CORELLL De harde trek kwam weer in zijn oog-en, en, zijn leelijke mond sloot zich vast in de ge wone, wreede lijn. Mijn onbewuste afkeer voor hem deed mij alreeds weer betreuren, dat ik zijn uilnoodiging toch had aangenomen. „Ik was van plan naar Schotland te gaan," mompelde ik aarzelend. „Waart-gij? Dan komen onze plannen over een. Wij vinden het jacht te Rothesay dan kunt gij ons daar ontmoeten. Ik stel een tocht voor, door de Westelijke eilanden de He- briden en waarschijnlijk verder naar Noorwegen en zijn fjorden. Wat zegt gij er van?' Mijn hart trilde va<n een plotseling gevoel van verwachting en vreugde. In mijn g dach ten zag ik reeds de met hei bedekte toppen der heuvelen van het Hoogland, gehuld in zacht rose cn amethist gekleurde nevelen hel liefelijk purperen licht, dat danst op de bergmeren bij het ondergaan der zon de uitnemende schoonheid der woeste heide en de rotsachtige landtong en ik begon de gen onsympathiek*?! millioennair 'bijna te be schouwen als «en vermomden engel van goedheid. „Het zal verrukkelijk zijn!" zeide ik met werkelijk vuur, „ik zal het heerlijk vin den! Ik 'ben blij dat gij naar de Noordelijke zeeën gaat." „De Noordelijke zeeën zijn in den zomer de eenig mogelijke," antwoordde hij. ,Jn den winter gaat men', als van zelf naar het Zui den, ofschoon ik er niet zeker van ben dal het altijd aan te raden is. Ik heb de Middel- landsche zee dikwijls vervelend gevonden." Hij zweeg en scheen een oogenbliik verstrikt in een warnet van onaangename gedachten. Daarna hernam hij snel. „Nu 'dan, de volgende w.eek. De 'baai van Rothesay en het jacht Diana." iNadat alles was afgesproken, gaven wij elkaar de hand en namen afscheid. Gedurende den tijd tusschen zijn bezoek en mijn vertrek hoorde ik niet meer van de Harlands, alleen ontving ïik nog een klein briefje van juffrouw Catherine, waarin zij mij haar vreugde uitdrukte, dat ik had toe gestemd hen op hun tocht met het jacht le vergezellen. „Ik vrees, dat gij u zeer zult ver velen," schreef zij vriendelijk, „maar niet zoo, als wij het zonder u zouden doen." Dit was een 'beleefde zin, die evenveel of weinig beteekende als de meeste van zulke phrasen. Verveling is echter een staat van geest en lichaam, waarin ik zelden verkeer, zoodat de mogelijkheid er van mij-n vooruit zicht niet bedierf. Nu ik 'besloten had aan het uitstapje deel te nemen, besloot ik ook zooveel fnijn vatbaarheid voor genot toe liet te genieten, en deze vatbaarheid is, voor mijzelf heel groot. Voor mijn vertrek moest Ik natuurlijk het gewone waarschu wend koor van kennissen, hooren die niet gingen z-eilcn met een jacht, en die volgens hun eigen verzekering het nooit aouden gaan doen. Er is een drang in vele menschcn om elk genot, waarop zij zelf geen kans hebben, le laken en deze ontbrak niet onder mijn praatzieke bezoeksters. „Het weer is den laats ton tijd zoo mooi geweest, dait wij zeker spoedig verandering zullen krijgen,".zeide er een, „ik verwacht, dat gij op zee rukwinden zult hebben." „Ik hoor, dat zware regens de westelijke kust van Schotland bedreigen." „Met een jacht varen is zoo vervelend!' verziakerde een waardige vrouw, die nog nooit in haar leven o.p een jacht was ge weest. De lieden aan 'boord worden in een week tijds ziek van elkaar!" „Nu, dan moet gij mij heel erg beklagen!" zeide ik lachend. „Volgens »uw meening ds een tocht met een jacht de grootste vorm van lichamelijk lijden, die een mensch kan wor den opgelegd. Maar, hoe het zij, ik hoop er veilig van terug te keeren!" Mijn bezoekers lachten zuur. Het was dui delijk, dat zij benijdden, wat zij als mijn goed geluk beschouwden: een vacantia onder de weelderigste omstandigheden, zonder dat het mij een stuiver kostte. Dit was de eenige zijde, van waar zij het bekeken. Het is dc eenige zijde, welke de menschen gwoonlijk van iets bezien, namelijk de financieele zijde. De nacht, voordat ik vertrok, was voor mij een gedenkwaardige. 'Niels van eenig belang geschiedde, ik was geheel alleen, toch voelde ik een vreemde verheffing, zoowel van mijn lichaam als van mijn ziel, alsof ik omringd was doer een trillenden dampkring van licht en blijheid. Het was een indruk, den Ik plot seling kreeg en diie weinig of niets met mijn ei^en persoon te maken scheen te hebben. Niettegenstaande dal was hij zoo persoonlijk, dat ik v.urig verlegde God le danken voor zulk een rijken overvloed van geluk. Ik wist, dat de indruk zuiver geestelijk was maar het was duizend gaven van materieel goed waard. Niets scheen droevig niets scheen moeiclijk in het ganseh heelal elke scha duw van moeite scheen weg gevaagd van een stralend uitspansel van vrede. Ik wierp het venster van «mijn studeerkamer open en stapte op het balken, dat over den tuin hing, daar stond ik d-roomend in den nacht te zien. Er was geen maan; slechts millioenen trillende lichtpunten straalden uit een hemel van don ker blauw. De lucht was warm en welriekend door den liefelijken geur van heliotropen en andere bloemen, groote stille hcerschte, want het was middernacht!, zelfs geen slape rig gelsjilp van een vogel verbrak de intense rust. De wereld shop of scheen het te doen ofschoon er bij vijftig levende organismen in de Natuur, die slapen, duizend wakende zijn, voor wie nacht werkdag is. Ik luisterde en verbeelde mij dal ik het zacht .gemom pel van stemmen kon hoeren, verborgen tus schen de bladeren en achter de boom en, en de trilling van zachte muziek, die naar onij toe kwam op de golven der lucht. Hot was een van die oogenblikken, waarin ik bijna meende een vaste schrede voorwaarts te hebben gedaan naar mijn hoogste doeleinden, nu de tijd, dien ik had besteed en het ge duld, dat ik had gehad in het verzorgen en oefenen van wat genoemd zou kunnen wor den de innerlijke krachten van gezióht cn gehoor, op het ,punt stonden beloond te worden door een volkomen opengaan van mijn strevenden geest van de poorten, die tot dusverre o;p een kier had' gestaan. Ik wist, want ik had de waarheid bestudeerd en od- dervonden dat elke lichamelijke gewaar», wording die wij verkrijgen slechts een on volmaakt gevolg is van haar oorspronkelijk*, en voortdurende aanwezigheid in de Ziel dat onze lichamelijke ooren slechts de mate- rieele uitdrukking zijn van het geestelijk ge hoor, dat fijn en scherp genoeg is om het zacht gefluister van een engel op te vangen^ dat onze oogen slechts dc uiterlijke vormen, zijn dier schitterende oogen, welke gemaakt zijn om te zien naar de heerlij'kheden de* hemels zeLf, zonder vrees, en dat zelfs on* gevoel van aanraking slechts een ruw han- leeren is van vergankelijke dingen vergeleken met het teodcr contact van het persoonlij wezen der ziel met de etherische stoffen» dia bij haar behooren. Ondanks mijn levendig® verwachting werd mij echter niets meer toe- geslaan dan het heerlijk gevoel van zuiver® vreugde, hetwelk als een lichtstraaJl elke ze nuw van mijn wezen doortrok. Het was go* noeg, zeide ik tot mijzelf ongetwijfeld ge noeg! en toch was het mij, asof er iet# meer zou komen. Het was een belofte met d® vervulling vlak bij de hand nog in neve len gehuld gelijk aan een sneeuwwitte wolk met de zon er achter. Maar «mij werd geen oplossing gegeven van het heerlijk my sterie, hetwelk mij omringde en mijn ziel algeheele vrijheid gunnende, kon zij zich niet dieper dompelen dan door de onmetel- heid der sterren in nog wijdere sferen om daar te droomen, te ho-pen en te wachten. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1