Donderdag 6 Maart 1913. BUITENLAND^ FEUILLETON. II'16 Jaargang. Het Eeuwige Leven. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort ƒ.1.00. Idem franco per post 1»®0. Per woek (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertontiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en'berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DEE ADVERTENTIËN: Van 15 regels.f 0.5Oi Elke regel moor - 0.1O. Dienstaanbiedingen 25 cents bjj vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bostaan zoor voordoolige bepalingof tot bot herhaald adverteoren in dit Blad, bij abonnomeir, Eone circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt O) aanvraag toegozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort), Gelet op art. 37 der Drankwet j Brengen ter openbare kennis lo. dut by hen is ingediend een verzoekschrift om verlof tot verkoop van alcoholho-udenden, anderen dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van ver koop, door Willem Huiskes, van beroep metselaar, wonende te Rotterdam, in de beneden-voorlocaliteit van het perceel Lieve Vrouwekerkhof, hoek Breede- stroafc no. 15 te Amersfoort 2o. dat binnen twee weken na deze bekendmakiug ieder tegen heL verleenen van hel verlof schriftelijke bezwaren bij Burgemeester en Wethouders kan in brengen. Amersfoort, 5 Maart 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Do Secretaris, De Burgemeester, D. WERKMAN. v. rand WDGK. 'ii Uitkomst voor velen. (Ingezonden.) Half Januari werd hier weer ter sprake gebracht of het niet mogelijk zou wezen, door het oprichten van een Centrale keuken voor vele gezinnen de taak van de huis vrouw te verlichten, te zorgen, dat door samenwerking menig onaangenaam oogen blikje wordt voorkomen. Een twintigtal belangstellenden heeft een paar malen hierover van gedachten gewisw seld en het mag al aanstonds gezegd, dat het „zooveel hoofden, zooveel zinnen" dit maal heeft geleid tot een zeer goede uit komst. Wat de een niet wist, wist de ander; sommigen hebben elders schriftelijke in lichtingen i/ngewonnen; enkelen bezoanten» de Centrale keukens in andere plaatsen en heb ben er de geheele inrichting, ook het ad ministratieve gedeelte, in de puntjes opge nomen en voegden bij dit theoretisch onder zoek een praclisch; zij gebruikten er een middagmaal en waren eenstemmig in hun lof. Niemand had te Yoren haar of zijn komst gemeld; er kan dus geen sprake van zijn, dat er iets bijzonders kon klaargemaakt worden. Hetgeen in die inrichtingen wordt gebo den, is een gezonde maaltijd, bereid door een bekwame kookster, onder deskundig toezicht; alleen eerste kwaliteit voedings middelen worden gebruikt en er worden flinke porties gegeven. Het zijn geen volksgaarkeukens, maar gelegenheden om een goedkoop, voor veler beurs bereikbaar en toch degelijk maal ie verschaffen; een „goede burgerpot" in den waren zin des woords. Wilt ge eens een menu zien van een der keukens, dan volge hier zoo n weeklijstje: Zondag. Blinde vinken. Doperwten. Koilfiiepudüdng met and lies anusi Maandag. Bunderlappen, Bruine boe nen. Vermicelli met citroen. Dinsdag. Erwtensoep. Rijst met appels. W o e n s d a,g. Macaroni-schotel met ham en kaas. Gehakt. Groene kooitjes. Donderdag. Boeuf. Gestoofde peren. Drie in de pan. V r ij d a g. Iiaché of Gebakken vitsdh. Roode kool. Broodpudding met slroopsaus. Zaterdag. Varkensklapstuk. Boeren kool. Griesmeelpudding met rozijnen. En wat een portie wel kost? Waarschijn lijk komt een portie groente, aardappelen en toespijs geen liflafje op 42 cent, met inbegrip van bushuur, thuisbezorgen, terughalen en schoonmaken. Vdeesch kan naar believen worden bijbesteld en komt op 18 cent per ons; maar 't kan, evenals de toespijs, ook werden weggelaten. De juiste prijs voor Amersfoort kan natuurlijk nog niet worden bepaald, doch maakt ten hoogste een paar centen verschik Wanneer men de bus- zelf doet halen en terug bezorgen, dan komt de portie groente, aardappelen en toe spijs goedkooper. Laat er ons aanstonds bijvoegen, dat de porties niet krap worden toegemeten, doch zóó groot zijn, dat een gezin van man, vrouw en twee kinderen best kan toekomen met drie porties. Wat 'n rust voor de huisvrouw om, als de gedienstige ziek is of soms op „stel en sprong" heengaat), niet verplicht te zijn zelf voor 't eten te moeten zorgen. Slechts 'n boodschap of 'n telefoontje naar de keuken cn men is verzekerd, op tijd een smakelijk toebereid en niet duur maal gereed te vin den. Hoe heerlijk voor de vrouw des huizes, eigenlijk voor 't geheele gezin, dat de vrije Zondagmiddag voor de gedienstige niet voor (moeder behoeft le beteekenen juisf dan 't meest bezig te moeten zijn en dus tegen etenstijd doodmoe te wezen; wat 'n genot voor allen, dat -zij zich even onbezorgd als de andere huisgenooten aan tafel kan zet ten! Maar kom, laat ons al de voordeelen en 't gemak van zoo'n Centrale keuken nog niet weer gaan opsommen, waar elke vrouw die even goed begrijpt als gevoelt. Laat ons liever mededeelen, tot welke conclusie het voorloopig comité is gekomen ten opzichte van de mogelijkheid om ook hier zoo'n keuken op te richten. Naar zijn meening bestaat die moge lijkheid wel degelijk; er zijn hier on,ge huwden en andere categorieën van stadgc- nooten genoeg dan dat de keuken hier niet alleen kan worden opgericht dat is geen kunst; daarvoor is een betrekkelijk klein kapitaal noodig maar dat ze ook i n stand lean b 1 ij v e n. Doch eer dat kapitaal wordt vastgelegd in potjes en pannetjes en al het verdere gerief; eer een in elk opzicht zeer geschikt huis wordt gehuurd en geheel voor het doel ingericht; eer personeel wordt aangenomen, zou het comité gaarne van stadgenooten bewijzen van instemming met zijn pogen, persoonlijke of schriftelijke syinpafhie-be- laii^jnigjeai wenschen le ontvangen, opdat het eenigszins het gevoel krijgt: „kijk, er be slaat hier werkelijk behoefte aan zoo'n in richting; als ze er reeds was, dan zou die en die er beslist gebruik van maken". Zijn er nu ongehuwde ambtenaren, die, in plaats van „so mutterseelen allein" op him kamer te eten, samen uit de Centrale keuken willen middagmalen om beurten bij een collega; zijn er families, die de „groote meid" willen afsohaffen (waardoor toch al- li dit een f 300 f 400 per jaar wordt be spaard) want deze vormen in de eerste plaats de kern van afnemers eener Cen trale keuken. In andere steden ziet men die allen eerst en hel trouwst gebruik maken van de ^inrichting. Waarom zou Amersfoort dien regel niet bevestigen?, Zij, die de keuken ook nog op andere wijze willen steunen, kunnen dat doen door een of meer aandeeltjes te nemen van f 10, die een rente van 4 pGt. afwerpen; ndet alleen in naam, maar inderdaad; overal elders wordt telken jare rente betaald. Elders moet men voor een bedrag van f 10 te gelijk aan „zegeltjes" nemen. Die zegeltjes van 25, 10, 5 en 1 cent doet men aan de keuken bezorgen; de waarde on het aan tal der ingeleverde zegeltjes brengt de ad- ministratie op de hoogte, welke spijs en hoeveel porties er worden verlangd. Hier is 't plan, de zegeltjes desverkiezende per stuk verkrijgbaar te stellen naar 't ons voor komt een zeer goede maatregel, daar 't niet ieder convenieert om voor f 10 zegeltjes te gelijk te koopen. Ten einde nu hen, die belang stellen in de oprichting van de keuken in de gelegen heid te stellen om door een deskundige theoretisch zoowel als practisch eens 1 een en ander omtrent haar inrichting en werking te vernemen, heeft de directrice van een coöperatieve keuiken zich bereid ver klaard, op Donderdag 13 Maart hier een en ander te komen uiteenzetten in de groote zaal van „bet Valk je" (voor nadere bijzon derheden raadplege men de advertentie in dit blad). 't Is geen deftige lezing, maar een soort causerie, waarbij ieder welkom is en vrijen toegang heeft die zich de moeite geeft om even een kaart daartoe te halen bij mevrouw Tromp van Holst (Soesterweg), mevrouw Ileyligers (Muurhuizen) of mevrouw Reyiir ders (Wijersstraat), Ook de heeren Bersma (Persijnstraal), Middelburg (Utrechtsche- weg 84), Prins (Plantsoen 2) en Frederiks (Kortegracht 9) verstrekken gaarne een be wijs van toegang. Op dien avond zal aan het comité uit de opkomst van stadgenooten blijken, of er sympathie bestaat voor het doei, te meer, daar ieder dan in de gelegenheid is om vragen te doen, welke door de spreekster gaarne zullen worden beantwoord. De Centrale keuken kan hier opgericht worden. Aan Amersfoorts ingezetenen is het thans om door sympathie-betuigingen in woord of daad 't liefst door beide te bewijzen, dat men die oprichting ook wenscht. Politiek Overzicht De legerversterking in Frankrijk. De hooge oorlogsraad ini Frankrijk heeft over de versterking van de effectieve sterkte van. het leger het advies uitgebracht, dal vam dit college werd verwacht Deze raad iis samengesteld u-if den chef vam den groe ten geroer al-en staf en tien divisie-generaals. Gewoonlijk leidt de minister vain oorlog de beraadslagingen; maar wanneer, zooads dit maal, de president der republiek als voorzit ter optreedt, dan woont hij. als lid de be- raiatlskugQjngen bij; ook de minister-president is dam vam rechtswege tegenwoordig. De elf generaals stonden bekend als voorstan ders vam den driejarigen] diensttijd. Het was dus niet ©aiders te ver watch ten, dam «dat de raad een advies zou uitbrengen ten gunste vam het herstel van den driejarigen dienst tijd. Daarmee heeft de regeering den rug gesteun, dien zij behoeft om unin het parle ment te kunnen voorspellen, terug te komen op het betrekkelijk nog niet lamg geleden, in 1905, genomen besluit om den tijd, dien de weerbare manschappen voor eerste oefc- nimlg onder de wapenen moeben doorbren gen, <to«t twee jaren te verminderen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal nu niet Damg meer op zich laten wachten; de indie ning bij dc Kamer is reeds voor morgen aangekondigd. Een aantal Framtsche politiekers heelt in de laatste dagen zich de gelegenheid tim nutte gemaakt om op politieke feestmalen of in ldezersvergaideringen hunne meening over den drie jarigen diensttijd te zeggen. Meerendeels verklaren zij zich er voor, dat die zal worden hersteld. Eene uitzondering maakt de gewezen resident-generaal in Ma dagascar Augagmeur, d'ile in eene vergadering heeft gezegd: „Mijne politieke vrienden en ik zulllen alle voor de landsverdediging ge vorderde geldmiddelen toestaan; zij zullen erhlber niet vóór den' driejarigen diensttijd stemmen, tenzij er geen aai der middel ge vonden wordt om de grens te dekken.... De tweejariige dienst heeft de gelijkheid van alle Fnainschen, wat hum plicht jegens het vaderland betreft, in» 't leven geroepen; de driitejarige dienst echter zal vrijstellingen doen ontstaan, ofschoon men het tegendee' beweert. De begunstigden zullen de bezwa ren van den dienst ontgaan, maar de arme drommels zullen die moeten dragen. Er is een middel om de grensbescherming te ver zekeren, zonder da.t men tot de vroegere wet behoeft terug te keer en-. In talrijke plaat sen houdt men garnizoenen, omdat de daar gevestigde neringdoenden dat in hun belang eischen; noodig zijn zij niét. Laat men deze troepen naar de grenssteden zenden; dan zal Frankrijk goed behoed zijn. Overigens berust de kracht van een leger niet uitslui tend op het aantal, maar op het verband van de troepen, op de goede verstandhou ding «üusschen de soldaten en hunne aan voerders en op den mood, dië eemte echt Fransche eigenschap ls." Met deze meening staat Augalgneur geens zins alleen. In het laatste Bulletin van do radicale partij wordt zelfs gezegd, dat het vaderland volstrekt rui et in gevaar is en dat mep. aan het nationlalistLsch-chauviindstische drijven niet moert toegeven en Wet geld lie ver voor sociale doeleinden moet besteden Maar het fis toch eigenlijk een onbegonnen werk, He tnafohlen tegen den stroom op te roeien. Het Duitsche milliardenpLan brengt koren aan op den molen; van de Fra-nsohe mi litaristen. De Parijsche correspondent va» de Fnaoikf. Ztg. schrijft: „Uit de houding van de pers en uil de stemming, -diife in de par tem enttaiire wereld tot uiting komt, moet men bert de conclusie komen, dat alles wat de regeering eisoht, ten slotte zal worden toe gestaan, want het verzet, dot zich eerst in bel kamp der linkerzijde tegen de weder invoering vain den driejarigen diensttijd deed gelden, wordt steeds zwakker en raachteloo- zor met bet oog op de uil Dutlschland ko mende berichten. De openbare meening van Frankrijk is volkomen geabsorbeerd dooi1 de geheel buitengewone door Dmitschland voorgenomen legcrversteriking en door de nog ongewoner manier van lia.ro financieel* dekking." ]>e Balkan-oorlog. Co'ujstanza» 4 Maart. (Overbrenging vertraagd.) Men bericht uit Konstantimapci dat gedurende de beide laatste dagen een hèyiige sneeuwstorm woedt cn verschrikke lijke ontberingen oplegt aan de in dc Tsja- tal djah linie gebivakkeerde troepen. Meer dan 100 mam zijin bevroren, van wie slechts 33 zich herstelden», dunk zij de zorgen, die hun werden gebracht. Verscheidenen hadden zoo veel geleden van dö vorst, dal liun armen en boenen moesten worden afgezet. C e 11 i n j e, 4 Maart. Daar de com mandant van Sluulari heeft 'laten weten, dat het in de stad aan geneesmiddelen ontbreekt heeft Koningin Milcna bevolen, dat alles wat gevraagd werd, moest worden .gezonden. Twcedetelegram. Plomenatz heeft naar Skulari dc geneesmiddelen en verband1- stoffen gebracht, die door de Koningin wa ren gezonden. Essad Pacha verzocht «hein de Koningin te bedanken; hij verklaarde, dal deze voorwaarden dienstig zouden zijn aan dc verdediging van do stad vrij lang voort te zetten. C e 11 i in j e, 4 M a a r t. De Koning heeft bij de ontvangst van vreemde dagbladschrij vers verklaart, dat hel besluit van Monte negro om Skulari door de wapenen le ne men, niet gewijzigd is door hel besluit vait de groote mogendheden, dal deze stad aan Albanië zou moeten bebooren. Montenegro zal de militaire operatién «voortzetten totdat Skutarl zich overgeeft of genomen wordt. Er bestaat gcene macht, die höt Montenegrin- sohe leger van de belegerde plaats kan ver wijderen. Skulari is eene beslaans-kwestio voor Montenegro. Lausanne, 5 Maart. Een correspon dent vam de Gazette de La.usannc deelt de^ volgenden brief mede vam Essad Pacha, dof commandant vam Slurta-ni; de brief is ge schreven op linnen en gericht aan een va*; zijne bloedverwanten te Konstantinopel. „Skutiairi, 18 Febr. 1913. Mijne gezondheid la uitmuntend; ik ben nooit zoo goed ge weeat. Mijne groote ongerustheid was altijd voor u, want wij dcnken« veel moer aan de gevechten aan den kont van Tsjoitaldja da-a aan den anderen. In de gevechten van do vorige week hebben wij nog eens weer dn bergbewoners gedecimeerd. Wij strijden haast iederew dag met s-uooès voor onze wa penen. Ik verzeker u, dat bestrijden vain do bergbewoners een groot genoegen voor ond is. Ik had noodt gedacht, dat zij zoo laf wa ren. (Geteekend) Essad Pachai* S a 1 o ik i' k 1Maart. Het stoomschip) Leporteloss, dat verleden Zaterdag vertrok" ken is met Servische artillerie aan boord, ia aan den ingang van het kanaal Chamnis ver ongelukt Verscheidene personen van de be manning zijn verdronken of gewond; ©en go- deelt© van het materieel is verloren. Een ieder zegge, wat hem waarheid dunkt Een Jttomaii >»n llelde, 4 DOOR MARIE CORELLL „Lieve, oude Zon!" zeide Fra-ncesca, haar oo,gen beschermende, terwijl ze naar de schit tering keek. „Haar opdirachl is het leven le onderhouden, en het doel van het oorlogs schip, hetwelk zich baadt in haar gouden stralen, «is om te vernietigen. Wat zijn de rnenschen toch gewetenlooze schurken! Waar om kunnen de volkeren toch niet «besluiten vrede en vriendschappelijke verhoudingen te bewaren, en indien er geschillen ontstaan, ze d'oor arbitrage te vereffenen? Het is zulk een heidenscli en ruw iets, duizenden onschuldi ge rnenschen te dooden, omdat de regeerin- geüi twisten". „Ik ben het volkomen met u eens," zeide dk, „ook keur Ik het af, dat de regeeriugen (vred«e prediken, terwijl zij de za«kken der rnenschen ledigen teneinde de bewapening te vergroote.n, zooals Duitschland. Laat ons ge reed zijin met afdoen.de bewapening, maar zeker fis het dwaas, het volk te verminken bij wijze van voorbereiding voor oorlogen, die misschien nooit komen." „En toch kunnen zij komen!" zei Frances es, terwijl haar oogen nog steeds droomend staarden naar den door de zon verlichten hemel. „Alles in het Heelal is, naar «het mij toe schijnt, bezig met den een of anderen strijd. De kleinste insecten bevechten el«kaar steeds. In de kanalen van ons eigen bloed streven de vergifLiige on niet vergiftige kiemen voortdu rend naar de meerderheid, en hoe kunnen wij dan aan dit algemeen gevecht ontkomen? Het leven zelf is een voortdurende strijd tusschen goed en kwaad, en als het zoo niet was, dan hadden wij geen levensdoel. (De geheele ge schiedenis is blijkbaar bedoeld lot het einde ieen hevigen strijd te zijn." )fEr is geen einde," zeide ik. Zij keek mij bijna «medelijdend aa«n. „Dat verbeeldt gij ul" Ik glimlachte. „Dat weet ikl" Een eigenaardige uitdrukking gleed over haar gelaat-, een uitdrukking waaraan ik ge woon was geraakt. Zij was een beminnelijk en verstandig schepsel, maar zij kon niet ver doordenken, de inspanning vermoeide haar. „Nu, dan moet het een eeuwigdurende schermutseling zijn, denk ik," zeide zij la chend, ,yik vraag mij af of onze ziel ooit ver moeid zal worden!" „Denkt -gij, dat God ooit vermoeid wordt?" vroeg ik. Eerst keek zij verbluft, daarna vroolijk. „Dat moet Hij," zeide zij levendig. „Ik be doel niet oneerbiedig te zijn, maar werkelijk, met al de levende wezens in al de millioenen werelden, «die beproeven te krijgen, wat zij niet moeten hebben en die weeklagen en h«uil«en, als zij teleurgesteld worden in -hun wenschen moet Hij zeer, zeer vermoeid zijn!" „Maar Hij is het niet," zeide dk. „Indien Hij het was, dan zou werkelijk het einde van alles daar zijn! Indien de Schepper ver moeid van zijn werk zou zijn. dan zou het werk te niet zijn -gedaan. Ik wilde, dat wij hieraan meer dachten!" Zij sloeg haar arm vriendelijk om mij heen. „Gij zijt een vreemd schepsel," zeide zij, „gij denkt veel le veel over diepzinnige din gen. Toch ben ik maar blij, dat gij den tocht met het jacht van de Harlands medemaakt. Zij zullen u gezwdnd uit die hoogere sferen omlaag halen! Dait zullen zij, ik ben er ze ker van! Gij zult geen gesprek hooren, -da! niet draadt om (baden, geneesmiddelen, -mas sage en al dergelijke dingen! En als gij bij mij komt, in Inverness-shire -zult gij heel alle- da-agsch en verstandig zijn!" Ik "Iknilacktc. De lieve Francesca verbond, allcdaagsch en verstandig steeds met elkaar alsof ze geschikt waren elkaar gezelschap le houden. Precies het tegenover-gestelde is natu-urlijk «het geval, want het „alledaagsche" ls gewoonlijk niets meer dan «de da-gel ijksche sleur van «het lichaam, die instinctmatig wordt gevolgd door de viervoetige dieren en vogels, zoowel als door den mensöh, en even weinig te maken heeft met „versland" of „geestelijk zijn" als het tikken van een hor loge heeft met de geweldige krachten der zo-n. "Wat wij feitelijk Verstand noemen is de waarneming van de ziel, een waarneminig die niet «beperkt kan worden, door dingen welke zuiver -materieel zijn voor zoo verre ze verder gaat dan uiterlijke behoeften en ver schijnselen ëh de oo-rzaken onderkent, welke die uiterlijke behoeften en verschijnselen schopt. Ik was echter tevreden, -mijn vriendin het terrein der discussie vrii «te ilatien te geree- der, daar het ©ogenblik van afscheid nemen zoo na op -handen was. "Wij reisden samen met de stoomboot „Co- lumba" naar Rothesay waar, toen wij de schoon© -baai binnen stoomden, die in dit jaargetijde bezaaid was met plciziervaar- tu-igen, het eerste wat onze aandacht trok, de „Diana" was, een van de prachtigste jach ten, «die ooit gebouwd «ziin, om aan den gril van een mi'llioennair te voldoen. Toeristen o«p onze stoomboot (gingen dadelijk daar ■slaan, waar zij het jacht het best konden wrien, en «heel wat opmerkingen hoorden wij •over den vorm e-n de schoonheid] van zijn lijnen, zooals het daar in het door de zon beschenen water voor anker lag. „Gij zult in een drijvend paleis komen," zeide Francesca, toen wij de pier van Ro- tfliesar naderden en zn hartelijk afscheid van mij nam. „Nu zorg goed voor u zelf en vlieg niet naar de maan op, 'hetgeen gij noemt een etherische trilling! -Denk er aan, diat gij dade lijk naar mij toekomt, als gij genoeg hebt van de Harlands." Ik -beloofde het en w" namen afscheid. Zoo dra ik te Rothesay aan land was gestapt, na derde imij bijna onmiddellijk een matroos van -dc Diana, die den naam op mijn bagage had «gezien, ze snel opnam en mij zeide, dat de motorsloep gereed lag om -mij naar «het jacht te brengen. Ik was reeds op-weg door de fonkelende «baai voor dat de Columba «de «pier weer verliet en Francesca die o-p het dek van de stoomboot stond', wuifde mij lachend vaarwel, terwijl ik wegstoomde. In ongeveer tien minuten was ik aan boord van de Diana en schudde de hand van Morton Hartland en zijn dochter Catherine die, gewilkkeld fin sjaals in een stoel op het dek, er uitzag, alsof ze zich hoedde voor de koude van een stren gen winter, imp laats van zich te baden in den «warmen zo-nneschijn van een zomermorgen. „Gij ziet er heel trocd uit!" zeide zij o-p klagend vriend él ijken toon. „En zoo verwon- «derlijk opgewekt!" „Het is zulk een verrukkelijke dag!"' zeni© -ik, daar ik mij gevoelde, alsof ilk verontschap- «diging moes-t maken voor mijn -gezond voor komen. „Men kan -niet «anders dan gelukkig (zijn!" «Zij zuchtte en glimlachte «Flauwtjes, haai" ka-menier kwam op «dat o-ogenblik om mijn <reistas«dh, mantel cn deken «medie te nemeni en mij mijn hut te wijzen, of lieven do static* kamer, die gedurende den tocht do «mijne zou zijn. Het was een weelderig, dubbel vertrek, slaap- en zitkamer tegelijk, slechts geschei-* den -door de hangende plóofien van een rijk scharlaken rood zijd«en gordijn, en keurig voorzfien van wit geschilderde meubelen me* zilver besflag. Het bed' geleek hoegenaamd nlH op een kooi van een schip, maar was eea ,goed Bewerkt led«iikant van gewon© groote, met een troonhemel van witte zijde, met ro zen geborduurd; het Karpet was -dik en zacht; mijn voeten zakter er in alsof het mos was} een hooge zilveren en kristallen vaas, vol prachtige rozen, elonid aan den voet: van een staand-en spiegel, in zilveren lijst, zoodat do «bloemen weerkaatst werden. In de zitkame* stonden gemakkelijke stoelen, een schrijfta fel, en een «kleine piano en ook hier lieten schoone rozen hiun bloesems in eiken hoek zien. Alles was zoo -bekoorlijk, dat ik niet na -kon laten een kreet van verrukking te sla ken; het meisje, dat be-zdjg was mijn goed irfV te pakken glimlacht©. Wordt vervolgd f

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1