ireJaarpang. Vrijdag 7 Maart 1913. DE EEMLANDE R". BUSTEN LAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1»00. Idem franco per post1«50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10, Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en beriohton vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJS DEK ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50. Elke regel moor 0.10« Dienstaanbiedingen 25 cent* bfl vooruitbetaling. Groote letters naar pl latsruimto. Voor handel on bodryt bestaan zeor voordoolige bopalingor tot liet herhaald advertoeron in dit Blad, bij abonnomenC Eeno ciroulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt of aanvraag toegezondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa m Politiek Overzicht Vredesvooru.tzcchten. De mededeeling, die door de mogendheden aan de regeeringen der Balkanstaten is ge daan van hel door Turkije gedane verzoek om de vredesbemiddeling ter hand te nemen, is door hen allen beantwoord met de opmer king, dat zij met hunne bondgenooten over leg «moeten plegen, alvorens antwoord te ge ven op de vraag of zij ook hunnerzijds daar in kunnen toestemmen. Dat was natuurlijk niet anders te verwachten. De bondgenooten zijn samen uitgetrokken; het spreekt dus van zelf, dat zij ook gezamenlijk vrede willen sluiten. Over de voorwaarden, waaronder zij dat willen doen, zijn berichten verspreid, die, ails men ze letterlijk als juist moest opvatten, geen hoog denkbeeld kunnen geven van de toeschietelijkheid, die bij de bondgenooten aanwezig is. Het is merkwaardig, dat, hoezeer men dezen oorlog ook moede moge zijn, toch op het oogenblik waarop hel sluiten van den vrede weder ter sprake komt, de eischen weer toenemen en de bezwaren grooler schij nen te worden. Maar toch wordt over 't geheel aangenomen, dat het ditmaal ernst zal wor den met den vrede. JDe algemeene indruk zoo wordt uit Konstantinopel aan de Frank f. Ztg. bericht laat zioh in dezen zin preciseeren, dat de bemiddeling van de groote mogendheden dit maal meer succes dan bij de eerste gelegen heid zal hebben, en dal ondanks veelvuldige bezwaren en beletselen het sluiten van den vrede niet lang meer op zich zal laten wach ten. Men zou het als eene bankroetverklaring van de Europeesche diplomatie beschouwen, als hare bemoeiingen ook nu zonder vrucht bleven. Bovendien is het terrein door de ver moeidheid, die beslaat, en door de behoefte naar vrede, die de oorlogvoerende partijen ongetwijfeld voelen, ontvankelijker geworden. Indien er echter vrede zal komen, dan moei hij vlug lot stand worden gebracht. Want met de mogelijkheid van verrassingen op het laatste oogenblik, overeenkomende met het tooneel, dal voorviel op het oogenblik toen het kabinet-Kiaanil zijne den vrede gunstige besluiten wilde nemen, moet altijd gerekend worden." Terwijl de overleggingen over de vredes bemiddeling in gang zijn, gaan de opcrartiën op het oorlogstooneel hun gang. Wapenlei- ten, zooals die waarvan gisteren uit Athene melding werd gemaakt, moeten natuurlijk van invloed zijn op den loop der vredesonder handelingen. Wanneer op de bezetting van Janina door de Grieken volgden de overgave van Adrianopel aan de Bulgaren en clie van Skutari aan de Montenegnjnen, dan zouden de oorlogvoerende partijen geheel anders ko men te slaan tegenover de vraag van het herstel van den vrede. Afgescheiden daar van, zal bij de vredesonderhandelingen, die aanstaande zijn, inzonderheid <le vraag of Turkije eene oorlogsscha.devergoeding moot beleden, een punt van strijd zijn. De Bulgaren schijnen op dezen eisch te willen blijven staan; de Turken willen daarvan volstrekt niet weten. De schuldeischers van Turkije hebben belangen, die samengaan mei dio van Tur kije in liet vraagstuk der oorlogsscliadcYer- goecLmg. Die belangen doen zich vooral gel den in Frankrijk, waar zich vele honderden ihilliocnen Turksche waarden bevinden. De overige mogendheden misschien met uit zondering van Rusland, maar dat kan in dit geval moeielijk anders doen dan samengaan met zijn vriend en bondgenoot Frankrijk moeten eveneens wenschen, dat Turkije niet onder de lasten van den oorlog bezwijkt. De Noue Freie Presse schrijft over dit punt: „Het neergevelde, vertrapte, nauwelijks meer levensvatbare Turkije moet nu ook nog aangegrepen worden in zijne vatbaarheid om zich te herstellen, in het overschat van zijne krachten. Tot in de verre toekomst moet Turkije een schatplichtige staat worden, die bij elke neiging tot werkelijke zelfstandig heid aan de slavernij herinnerd wordL Bul garije moest de kwestie der oorlogsschadever goeding niet op den voorgrond stellen. Ge heel Europa zou zoo zeer tot dank verplicht zijn wegens een nobelen, van ruime opvatting getuigenden vrede, wegens een prijsgeven van het eeuwige, verbitterende en vergiftigende geharrewar dat de bron was voor alle andere oorlogsgevaren, dat Europa zeker in lederen vorm deze dankbaarheid zou bewijzen. Hoe vlugger do vrede gesloten wordt, des te beter zal 'hij voor Bulgarije uitvallen. „Turkije is in dezen tweeden oorlog on overwonnen gebleven en de Bulgaarsche di plomatie heeft een schaduw geworpen op de schitterende en door alle tijden heen roem rijke overwinningen van hel leger. Nergens, noch bij Adrianopel, noch bij Tsjalaldja, noch bij Boeiaii is een merkbaar voordeel verkre gen; overal is de partij remis gebleven. Daarentegen nemen de, zij 't ook kleine, dan toch niet ongewichtige teekenen toe van een zeker ongeduld bij de bondgenooten, die hun schaapje op het droge hebben gebracht. Ge voeligheden van de mogendheden worden op gewekt, zooals b.v. door het zenden van Ser vische troepen tegen Skutari en door de be zetting van Santi Quaranta door de Grieken, liet verheffende verloop van het Albaneezen- congres in Triest heeft getoond hoe sterk dit volk zich als eenheid voelt, hoe levendig het naar zelfstandigheid verlangt en hoe straf baar de ongerechtigheid zou zijn het die te weigeren. De wijze kritici, die het volksbe staan van Albanië ontkennen, zijn gelijk de twijfelaars, die zóó lang over de werkelijk heid van de buitenwereld zitten te lobben, totdat zij, zooals in het stuk van Molière, door eenige flinke stokslagen zioh plotseling moe ten overtuigen van de realiteit der buiten wereld. Wanneer de Grieken nu ruw ingrij pen in de ltaliaansche invloedssfeer, dan wordt daarmee aan alle mogendheden ge toond hoe gevaarlijk deze oorlog is en hoe zeer een spoedig einde wenschelijk schijnt om geruststelling te verkrijgen en alle kwes- tiën tot klaarheid te brengen. „Voor Oostenrijk-Hongarije is het echter het gewichtigst, dat de ouderhandelingen lus- schen de monarchie van Rusland met de beste kans van slagen vorderen en dat wij in dit opzicht een gevoel hebben als reizigers, die na een gevaarlijken en langen tocht einde lijk de lichten en huizen van de stad* die hun tehuis bevat, bespeuren. Nog zijn wij niet het station binnengereden, maar er is geen belet sel van eenige belcekenis aanwezig, en men mag hopen, dat reeds de eerstvolgende dagen de ontspanning zullen bezegelen en den vre de verzekeren. Dat is een doel, dat men in nig moet wenschen." De Balkan-oorlog. Athene, 6 Maart, 11 uur voormid dags. (Van den bijzondcren berichtgever van Havas). Men 'bericht, dat tengevolge van een schitterende overwinning, door de Grieken behaald, de Turksche generaal Essad Pacha, die zijne troepen dn de omstreken van Jani na heeft bijeengetrokken, aan den diadochus heeft voorgesteld zich over te geven. Athene, O M n a r t, 12.10 amoiiid- dags. Generaal Toetzo is lieden mor gen Janina binnengetrokken. De Grieksche vlag waait op Biranl. Athene, 6 Maart. Dc diadochus seint uit Eminaga Yan den 5en: De algemeene aanval tegen de forlen van Janina «begon Dinsdag. Dc hoofdaanval had plaats tegen het westen van de vesting op de linie Manoliassa—St. Ni colaas—Sadovitza. Met dat doel bracht Ik aan dc linkerflank aanzienlijke strijdkrachten bijeen. Ik verdeel de hel leger in drie colonnes. De infanterie schoot uit hare stellingen tegen de verschan singen van den vijandi, die genoodzaakt was hare infanterie in bataille te scharen en alle baterijen in werking te 'brengen. Ouzo artil lerie trok daarvan partij, om een hevig vuur te openen legen den vijand, dat hem groote verliezen aan manschappen en materiaal veroorzaakte. Het vuur van onze artillerie duurde den gehcelcn nacht. Ik beval voor heden een algemcenen aan val, in den loop waarvan de rechtervleugel van den middcnflanik ivan het leger den vijand moesten bezig houden, terwijl de lin kervleugel een plolselingcn aanval uitvoerde. De concentratiemarsch van alle colonnes naar den linkervleugel werd met bewonde renswaardige nauwkeurigheid uitgevoerd. De vijand gal zich geen Rekenschap van de be weging, hetgeen ons in staat stelde hem ge heel te verrassen. Om 7 uur 'smQigens bezette de linker vleugel Tsoeka, waai' hij 50 gevangenen maakte en zich van vier kanonnen meester maakte. Eene andere colonne bezette om 10 uur de hoogten van Manoliassa, waar zij zes kanonnen nam en een geheel balaillon met mitrailleuses gevangen maakte. De middcn- culonne, samenwerkende met den linker vleugel, nam 5 mitrailleuses en maakte zich meester van 10 kanonnen. Van 10 uur vooimiddags af begonnen tal rijke detachementen van den vijand in wan orde de hellingen van Manoliassa en SI. Ni- colaas te verlaten. Om half twee zag men eene samentrekkende beweging van de vluchtelingen naar Vpista, maar de berg- arlillerie verhinderde b<h slagen van deze beweging. Tegen 2 uur kon me«n den vijand zien vluchten naar Janina, vervolgd door hel vuur van onze artillerie. De terugtocht van de Turken duurde voort tot den avond. De ob servatieposten van de artillerie merkten op, dat de vluchtelingen ten zu:dcn van Janina stuitten op andere Turksche troepen, die waarschijnlijk gezonden waren om hen te gen te houden. Gedurende dezen tijd bezette eene gemeng de divisie, die van Metzovo gekomen was. Drisko en Condovraki. Na "sedert eergis teren den vijand bij Ohrisloviaso, Dreslcniko en Llapi te hebben teruggeslagen, ,ging de rechtervleugel van dc zesde divisie eveneens voorwaarts, terwijl de andere divisiën voort gingen met vuren op de emplacmenten, die zij bezetten. De artillerie vervolgde het ge vecht, de vlucht van den vijand verhaastende door een hevig vuur. Na dc bezetting van Tsoeka en St. Nicolans rukte de derde lmkercolonne vooruit en be zette Doeroeti. Bij het vallen van den nacht ontmoette zij den linkervleugel op de linie Doeroeti—Rapsistn—Vodivista. De vervolging van den vijand zal morgen voortgaan tot aan zijne algcheelc vernietiging. Van den Gen wordt uit. Eminaga bericht: Nadat het Grieksche leger het gcheele lin kerfront van de vesting Janina had bezet en de stellingen van Bizani en Castrilza had ingesloten, deed Essad Pacha mij dc verkla ring toekomen, dat zijn leger zich overgaf. Het bericht van de overwinning verwekte onder de bevolking van Athene eene groote geestdrift. De menigte zingt het volkslied, do kerkklokken luiden uit alle macht. Athene, 6 Maart Dc Koning zond aan Venizelos een telegram, waarin God geloofd wordt voor den nieuwen triomf van liet dappere leger. liet bericht, dal de Ilamidieh dri)c Griek sche transportschepen in den grond heeft geboord, is vain grond ontbloot. Konstantinopel, 6 Maart. liet of- ficieele bulletin van het departement van oor log bericht, dat tengevolge van dc sedert drie dagen vallende sneeuw de militaire operatiën volkomen gestaakt zijn in Tsjalaldja en in Boelair. Aan de zijde van Tsjalaldja, ten wes ten van Bocjoek-Tsjcknicdje, zijn ten gevolge van de beschieting door de Turksche stellin gen van de door de Bulgaren bezette plaat- sea deze laatston allen, op drie na, gedood worden. De Grieken hebben Santi Quaranta ge- bomlbö-rdoerd em daarna bezet. Dit Is eene kleine kustplaats aan het Zuid-Albaneeschc strand, niet ver van het eiland Corfu. De plaats ziet er uit als eene ruïne. De huizen zijn gebouwd van die si te on en, dito men breekt uit dc rondom gelegen rotsen, en zien er dus precies zoo grijs en verbrand uit als deze zelf. Dc beteekenis van Santi Quaranta bestaat hierin, dat het dc haven van Janina is, waarmee een goede weg het verbindt. In vredestijd heersriil op dozen weg, een van de besten in geheel Kiuropeesoh Turkije, een levendiiig verkeer. Karavanen van hoog be laden muiiildieren bewegen zich over zijne kronkelingen naar dc hoofdstad van Zuid-Air banië, die sedert gisteren in handen van de Grieken is, en te paard en per rijtuig komen dc reizigers uit het hfoincnkind naar Santi Quaranta om zich diaar in l<e schepen. W e e ii e li, 6 Maart. De Neue Freie Presse bericht uit Konstantinopel: De krui ser Ilamidieh ontmoette des morgens voor de golf Ilagion Oros 2-1 Grieksche schepen, die Servische troepen, 24 kleine en een tien tal zware stukken geschut moesten overbren gen, naar Skutari. De Ilamidieh opende het vuur tegen drie van de transportschepen, die zonken. Drie uren later konden schepen, die uit de haven van Saloniki waren vertrokken, slechts één van de schipbreukelingen redden, K o n 8 t a n t i n o p c 1, 6 Maart. Men zcg| dat bet Jong-Turksche comité zich met groot» meerderheid heeft uitgesproken voor een eer- vollen vrede dio dc Turken kan bevredigen^ Als die oplossing onmogelijk is, zou er reden zrjn den oorlog voort te zeiten, zelfs al moclil Adrianopel vallen. De Tanin keurt liet in de regeering af, da% zij om bemiddeling liecft laten vragen. Ilc4 blad constateert intusschen, dat de ïegeering nog volstrekt gcenc verbintenis heeft aange gaan; de openbare moening behoeft zich dut uog niet ongerust te maken. liet blad eindigt met dc regecring te verzoeken blijk te govoit van onverzettelijke kloekheid C c 111 n j e, 0 Maart. De apenbare mce- ning zou met genoegen zien, dat dc Montene* grijnsche rcgecring de bemiddeling van de groote mogendheden voor liet sluiten van den vréde aannam, omdat zij verlangt, dat lief geregelde leven in liet land zal worden her steld. Maar zij stelt als voorwaarde, dat voor. af het bezit van Skutari aan Montenegro zal worden gewaarborgd. Volgens de D.iily Telegraph werd ver* wacht, dal het antwoord van de bondgenoo ten op het bemiddelingsvoorstel der mogend heden betreffende den vrede met Turkije gisteren zou inkomen. De correspondent van de Frankf. Zt te Sofia meent, dat er tul aan de eindredactie van hel antwoord nog wel eenige dagen zullen vcrloopen. De inhoud van hel antwoord zal waarschijnlijk zijn, dal men bereid is de aangeboden goede diensten aan te nemen, zoodra er zekerheid word! verschaft, dat zij zich op de basis van de mi< nimum-eischen bewegen. M n had cclilu* liever wat meer gezien, dan ccnc aanbieding van goede diensten. In de diplomatieke Ia in* gen is men optimistischer. Men gelooft, dat de Turksche regcering, door binncnlandsche gevaren bedreigd en door de mogendheden gedekt, dezen behulpzaam zal zijn in het bereiken van den vrede. Aan de ICöln. Zlg. is uit Sofia bericht, dal de bondgenooten hun antwoord op hel bo-1 middelingsvoorsLel, wat de groote lijnen be treft, hebben vastgesteld. De voorwaarden worden officieel nog geheim gehouden; zij moeten zeer hard, maar niet onveranderlijk zijn, vooral in de kwestie van de grensbepa/ ling In ieder geval zullen de onderhande lingen nog groote bezwaren opleveren, om dat de bondgenooten beslist vasthouden aa^ de oorlogsschadcvergoeding. In de beschouwingen van de Turksche p«i> over een eventueel aanvechten van de vrc* desonderhandelingcn, wordt dc gedachte aan» eene door Turkije te 'betalen oorlogsschade- vergoeding eenstemmig afgewezen. Dit zot& slechts denkbaar zijn, als de Bulgaren ia staat waren de Tsjalaldjallnie door tc bro ken- Verder wordt gezegd, dat men met de voortzetting van den oorlog zal moeten re kenen, als dc vrede niet rvoor het intrede van het voorjaar onderteekend mocht zijn. In een bericht van het Wiener «Korr.-bu» reau uit Konstantinopel wordt naar aanlei* ding van de door Bulgarije voorgestelde grenslijn, die van Midja of kaap Malaha naar Rodosto gaat, gezegd, dat verscheidene rao-, Thet is vaak lastig, voor wait men verzwij gen moet, doch niet verzwijgen kan, de goe de uitdrukking te vinden. Een Koutaii van L.ielde, 5 DOOR MARIE CORELLL „Het its prachtig," zei de ik, mij tot haar wendende. „Het is precies een iklein loovcr- tland! Maar is dit niet de hut van juffrouw Harland?" „Oh neen juffrouw," antwoordde zij. „Juf frouw Harland zou al deze dingen met om haar heen willen hebben. Er zijn in de ka mer van juffrouw Harland noch karpetten nodh gordijnen. Dat vindt zij heel ongezond. Zij lieeflt niets 'dan een mat op den vloer en een ijzeren bed1, alles iheel eenvoudig. En wat rozen bclreft! zij zou voor no^ zoo •veeü geen rozen bij zich willen hebbent Zij kan den geur niet verdragen." Ik zedde niets. Ik was te veel bekoord door mijn omgeving om er over na te denken, hoo ongezellig miin gastvrouw het zichzelf wensohte te maken. „Wie heeft deze kamers zoo in orde ge- bradlift?" vroeg ik. „Mijnheer Harland heeft den 'hofmeester opgedragen «e zoo aardig mogelijk in te ricli- 4en als hij maar,'loon." zeide het meisje fcJalin," zij bloosde, „heeft veel smaak." ik glimlachte. Ik zag dadelijk, hoe de za ken stonden lusscheu baar en „John." Op dal oogenblik werd een sloot en geknars bo ven mijn hoofd 'gehoord en ik begreep, dat begin werd gemaakt met 'het lichten van 'hel anker. Ik zette snel mijn pel met sluier op en haastte mij naar het dek, waar ik spoedig •naast mijn gastheer stond die het ldaarbü kclijk aanocnaam vond, dat ik mij zoo vlug bij hem ihad gevoegd; met onbeschrijfelijke blijdschap keek ik er naar, hoe de ,,Diana" werd losgemaakt van zijn kettingen. Piel jacht had stoom op en in zeer korten tijd draaidle zijn boegspriet om en wees de baai uit Trillend als een vurig renpaard, dat gereed staat tot vertrek, spron* het vooruit, gleed daarna met een statige, zwaaiende I over het water, het kijvend in heldere golf jes, met haar op een zwaard gelijkende kiel. een nad achter zich vormend van kleurig schuim. Eindelijk waren wij op onze pleizierreis, een reis, die volgens het besluit der Voor zienigheid althans voor één zou leiden naar vreemde, nog niet bezochte streken. Maar geen waarschuwend teeken werd mij gege ven, of een ingeving dat ilc de uitverkorene kon zijn, om te zeilen op „dc gevaarjijke zeeën van eenzame feeënlanden", want in geestelijke dingen van hoog gewicht, is de ziel. die er het meest hij betrokken is, altijd •het minst verwachtend. HOOFDSTUK II. Het Feeënschip. Dien avond bij het diner werd ik voorge steld aan den geneesheer van den lieer Har land, en tevens aan zijn particulieren secre taris. Jk was niet zeer ingenomen met de beide heeren. Dr. Brayle was een donkere, schrale met bruine oogen, zonder uitdruk king en sluik zwart haar, dat zorgvuldig ge borsteld was en in het mriddien .gescheiden, hij was kalm en koek in zijn manieren, en toch meende ik te bemerken, dat hij levendig overtuigd was van de voordeelen aan zijn positie als geneeskundig raadgever van een Amerikaansch millionnair verbonden. Ik heb Lot nu toe niet vermeld, dat Morion Har land ccn Amerikaan was. Ik vergat dat feit bijna altijd, daar hij lang geleden van natio naliteit had' gewisseld en zich als Brilsch onderdaan had laten naluraliseeren'. Maar zijn groot fortuin had hij in Amerika ge maakt, en nog was hij de voornaamste per soon in groote financieele ondernemingen in de Vereenigde Staten. Ilij was echter veel meer Engelschman dan Amerikaan, want hij was opgevoed in Oxford, en als jongeman, gewoon geweest aan Engelsch gezelschap en Engelsche manieren. Hij had eene Engcl- sohe vrouw getrouwd, die stierf bij de ge boorte van hun eerste kind, zijn dochter, en hij was gewoon de sufferige loomheid van juffrouw Catherine toe fe schrijven aan een teerheid van gestel, welke zij van haar moe der had geërfd en gebrek a«an moederlijke zorg in haar kindsheid. Naar mijn meening was Catherine sterk genoeg, maar klaarblij kelijk had zij van haar vroegste jeugd in alles haar eigen zin gevolgd, en was er aan gewoon geworden, dat elk klein ongesteld- heidije zooveel mogelijk werd vergroot, zoo dat zij als van zelfsprekend was gaan geloo- ven, dat gezondheid van lichaam en geest voor een menschelijk wezen zoo goed als on mogelijk is. Ik bemerkte spoedig, dat dr. Braj'le, zich voegde naar deze manieren en ik mocht' de verholen schil lering zijner ma- I honiehoul'kleurige oogen niet lijden, wanneer hij snel van vader naar dochter keek in de gapingen in het gesprek, en hij hen bespiedde a'ls een kat een paar onvoorzichtige muizen. De secretaris, de lieer Swinton was een blee- ke, welverzorgde jongeman, met een eenigs- zins slaafsche houding, waaronder hij een buitensporige goede meening over zioh zelf verborg. Zijn gedachten werden geheel in be slag genomen door stenografie, waarvan hij, evenals van typewriting, goed op de hoogte was. Ilij kon ik weet niet hoeveel woorden neerschrijven in een minuut on maakte nooit een fout. Ilij was een model van stiptheid en spoed, van eerbied en gehoorzaamheid maar 'hij was niets dan een machiene hij kon niet gebracht worden tot eenige spon tane uiting noch tot een spontane laoh. Noch dr. Brayle, noch de heer Swinton waren mannen, die men bepaald aangenaam of niet aangenaam kon vinden, zij waren eenvoudig instaat een atmosfeer te scheppen, waarin Ik mij voelde rondzwemmen als een goudvisch in een kom, die verbaasd is, hoe hij er in kwam en hoe hij er weer uit moet komen. Toen ik tamelijk stil aan tafel zat, gevoelde ik meer dan ik hel zag, dat dr. Brayle mij met nieuwsgierige ontsteltuis aanzag. Ik was bijna even sterk bewust van zijn gevoelens als van de mijne, ik wist, dat mijn aanwezigheid hem prikkelde, ofschoon hij niet vluj' ge noeg was voor zich zelf de oorzaak zijner geprikkeldheid te verklaren. Wat den heer Swinton betreft, hij was Ibehagelijk gepant serd met een dikke huid van gevoel van eigenwaarde, zoodat hij in het geheel niet over mij dacht, noch in den eenen noch in den andoren zin dan als gast van zijn pa troon en iemand jegens wie men daarom be leefd moest zijn. Maar met dr. Braylo was hc# anders. Ik was voor «hem een raadsel en -*■' nadat hij mij kort had 'bestudeerd eea hindernis. Hij dwong zich cohter tot een ge sprek met mij en wij wisselden enkele op merkingen over het weer en de verschillende schoonheden van de kunst, waarlangs wjj den.ganschen dag hadden gestoomd'. „Ik zie, dat u veel houdt van sclioone na» tuurtafereelen," zeide hij, „dat doen weinig vrouwen." „Werkelijk?" Ik glimlachte, „i« de bewon dering van het schoone meer bepaald een privilege voor de mannen?" „Het moest zoo zijn," antwoordde hij even buigende. „Wij zijn de bewonderaars van uw geslacht" Ik antwoordde niet. De heer Harland kecJc mij aan met een eenigszins grappige uit drukking. .,U houdt niet van complimenten?" vroeg hij. „Was het een compliment?" vroeg ik la< chend. „Ik geloof dat ik heel dom ben. Itó begreep niet, dat het als zoodanig bedoeld was." De donkere wenkbrauwen van dr. Brayle trokken samen. Met die uitdrukking op het gelaat geleek hii veel op een Italiaanschea giftmenger uit den ouden tijd. een soort man, dien Caesar Borgia zou hebben kunnen gebruiken om een gelukkige afreis te bezor gen aan zijn vijanden door het een of ander niet gemakkelijk te ontdekken middel, da| alleen bekend was aan scheikundigen. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1