Woensdag 12 Maart 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 252 8["e Jaargang Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. „D E EEMLANDER Uitgevers: VALK H OFF Co ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Per week (met gratis verzekering tegon ongelukkon) ö.lö. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant vorschijnt dagelijks, behalve op Zou- on Feestdagen. Advertentiën geliove men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Dionstaanbiedingon 25 cents bjj vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor liandol en bodrijt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot het herhaald advortcoron iu dit Blad, bi| abonnement. Eeno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Bureau: UTRE C HTSCH EST RAAT 1. Intercomin. Telefoonnummer 66. Politiek Overzicht. Twee politieke stakingen afgelast. In twee landen iegelijk, België en Honga rije, iis liet dreigement van eene algemeene staking gebruikt met een politiek doel. De slaking, het „hooge -en heilige recht", doft men voorstelt als het plechtanker in goede en kwade dagen, zou daar gebruikt wordtn als middel in don politiekcn strijd, al6 wapen om do invoering te krijgen van het algemeen stemrecht. Maar het is in beide gevallen ge bleven bij een -dreigement. Men heeft er van •afgezien zich van dit wapen te bedienen, zoo- in cl in België als in Hongarije. In Belgic heeft men reeds voorbeelden ge had van politieke stakingen. De staking van 2 April 1893 is oorzaak geweest vam de af- sckaiffifflfg vam het c'cnsus-kiesstelsel. Die uil komst werd verkregen dank zij de medewer king van dc liberalen; maar zij leverde slechts een half succes. liet algemeen stemrecht, dat in Beilgic werd ingevoerd, werd getemperd door hot meervoudig stemrecht. In verband daarmee werd de evenredige vertegenwoor diging ingevoerd. Daardoor werd aan alle partijen de toegang tot hel parlement ver schaft; maar de meerderheid bleef aan de katholieke partij, die zich handhaafde in het bezit van de macht. Aangemoedigd door dit eerste resultaat, hernieuwden de socialisten in 1902 de talc- tiek van 1893. Ten einde de afschaffing te krij gen van liet meervoudig stemrecht, slaakten 350,000 werklieden den arbeid gedurende meer dan eene week. Er kwamen wanorde lijkheden voor, de ernstigsten die België se dert 1830 had doorgemaakt. Maar de Kamer liet zich ge ene vrees aanjagen; het voorstel tot grondwetsherziening werd verworpen. Bij de. algemeene verkiezingen van het vorige jaar voor Senaat en Kamer sloten de liberalen en de socialisten zich aaneen, om gezamenlijk den strijd te voeren tegen do katholieken. Maar ook ditmaal werd de ver wachting teleurgesteld, dat hel zou geluk ken de katholieken te verdrijven uit de macht, die zij sedert 1881 onafgebroken in handen hebben gehad. De tot weinige stem men teruggebrachte meerderheid van de katholieken in de Kaaners 'bleef niet alleen gehandhaafd, maar werd zelfs nog cenigszins versterkt. Die teleurstelling bracht d-c socialisten tot hel besluit om andermaal een veldtocht voor dc afschaffing van het meervoudige stem recht te ondernemen. Ditmaal zou eene alge meene staking na dc zorgvuldigste voorbe reiding in werking treden. Hel wachtwoord daartoe werd op het congres van 30 Juni j.l. uitgedeeld. Commission in alle arbeidscentra hadden tol taak eene ijverige propaganda te voeren, gelden fcn te zamelen en levensmid delen bijeen te brongen. De kinderen ui-t de gc/Lnnen dei' stakers zouden tijdelijk onder gebracht worden bij geestverwante gezinnen in het buitenland, in Nederland, Duilschlamd en Noord-Frankrijk. Men waarschuwde dc werklieden tegen liet gevaar van hel alko- holisme; in plaats van hun leegen tijd in dc herberg door te brengen, werd hun inge prent, dial zij uitstapjes naar buiten moesten doen. Het congres van 30 Juni had uitdruk kelijk verklaard, dat de staking, al zou zij misschien van langen duur zijn, tot het eindo toe wettig en vreedzaam zou moeten blijven. 'De daibum van dc algemeene staking was, ma ctenige malen te zijn uitgesteld, bepaald «o8p 11 A pi Hl. Maar de minister-president de Bq-oqujqville verklaarde, zonden eene bcsliisl onverzoenlijke houding aan te nemen, dat "hel strijdig zou zijn met de waardigheid van 'iietl parlement onder den dwang van een dergelijk cLrcigemeit een voorstel lot grond- wetsherzienfing, bestemd om den weg te ef fenen voor het algemeen stemrecht, te be- hamdcïen». De burgemeesters van) de provin ciale hoofdsteden, meerendeols bclioorende toit dc ïiiber-ale partij, slaagden er i-n eene formule te vin/den, die dc regcerinig gelegen heid schonk h>öti uitzicht tte openen, dat de kwestie zou worden overwogen, zonder dat liet den sch>ij»rt had, dat zij wilde zwichten voor dwang. Dit was voor de leiders van d)e socialistische partij eone aanleiding om hel' besluit in le trekken, waiubij de alge meene steking bevolen was. Dat heeft cen-e gite-otto verlichting teweeg gebracht in hel land, en mdssolden niet liet minst onder de socialistische leiders zelvon, die diaarrlloor Van een zware Ncina-ntwoorde 1 ijiklicid onthe ven zijn. In Hongarije was de lo-cstand geheel an ders. De oppositie in den Ilonganrschen rijksdag had zich onttrokken aan de be handeling van liet ontwerp der door liet ka binet-Lukacs voorgestelde ailicuwe kieswet, woinro«ver door de socialistische partij dc fetaf gebroken was, omdat het tot hel stem recht slechts toelaat wcr lelie don, di'e /dertig jaren ond zijnt, kunnen lezen en schrijven en een zeikoren ijd i-n hetzelfde va<k of -bij den- Zelfden meester hebben gedijend. Hot dreige ment niet de algemeene staking en dc vrees dal men cenei herhaling zou zien vaui de bloedige oproeren in die maanjd Juni van ver leden jaar, had dc rcgeerünlg genoopt draco nische maa-fcrogelen, te nemen; zij li aid dag bladen in beslag gen-omen, de verschillende wijken der hoofdstad militair laOem bezetten, last gegeven tot liet sluiten van die huizen, on 'dc trio-cpen gelast bij - onlusten van hunne •wapenen gebruik to maken. Dit heeft de »ociaal -de Imocnateil genoopt eene kenhisgc- ving uit te vaardigen, waarbij do slaking lot •een boteren lijd wordt uitgesteld. Tegenover ide krachtige houding vam hel openbare go- zag hebben zij zich teruggetrokken, niet zon der de oppositie in hot parlement te verwij ten dat zij dc voorstanders van hot alge meen Stemrecht in den1 steek heeft gelaten-. I>e E^lkau-ooHoo;. Uil Konstantmopel Nvordt aan dc Daily News bericht, dat Sjükri Pacha, dc comman dant van hel Turksche garnizoen in Adriano- pel, met grootvizier Mahmoed Chefkct aan raking heeft gezocht en hem heeft medege deeld, dal de stad zich niet veel langer meer zal kunnen slaande houden. Ilij heeft hem daarom gevraagd, of er Noorwaarden om zich over te geven in overweging kunnen worden genomen. Uit Sofia wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dat uit talrijke aanwijzingen blijkt, dat men voor Adrianopel gewichtige gebeurtenissen mag verwachten, misschien een algemcenen stormaanval van het door eene versche di visie versterkte belegeringsleger Athene, 11 Maart. Uit Junina wordt bericht, dat men begonnen is met liet vervoer van dc Turksche gevangenen naar Prevcsa. Zij zullen vervolgens gezonden worden naar onderscheidene garnizoenen in Griekenland. Men bericht, dat dc Grieken Marghuila en Par ga hebben bezet. K o ust a n tin op el, 11 Mtaart. Gene raal Izzcl Pacha heeft zich naar Gallipo'li begeven. Terwijl dc vreedzame bemiddeling van Europa zich laat wachten, maken de Balkan- bondgenooten toebereidselen tot hervalling van den veldocht met meer nadruk, zoodra hel ophouden van dc strengheden van den winter de militaire operation -beter uitvoer baar maken. Inmiddels zenden de Servcn troepen, oorlogsmatericel en aeroplanes naar de haven van Durnzzo, terwijl Griekenland zijne floltillc in de Adriatische zee versterkt en in Corfu een deel van de troepen en van de zware artillerie verzamelt, die door de inneming van Janina beschikbaar zijn ge worden. Men gelooft, dal deze strijdmacht bestemd is nieuwen steun le verschaffen aan de Montenegrijnen voor Skulari, waar weldra 50UO Serven zullen aankomen. De val van deze vesting zou het Albaneesche vraagstuk en de onderhandelingen, die thans tusschen Wecncn cn Belgrado gevoerd worden over de toekomstige grenzen van den nieuwen staat, nog weer ingewikkelder makende bond- genoolen zouden daardoor Europa nogmaals voor een vóldongen feil plaatsen. Naar aanleiding van deze nieuwe bewijzen van militaire werkzaamheid schrijft de Temps, dat deze le den-ken geven, dat het antwoord van de bondgenootcn op liet bemid delingsvoorstel van dc mogendheden eischen zal inhouden, die het slagen van de goe ie diensten, welke Europif den oorlogvoerenden zal aanbieden, onmogelijk zullen maken. Het blijkt namelijk, dat dc Montenegrin :n de overgave van Skulari zullen eischcn. als deze vesting niet vooraf reeds genomen is, en dat alle bondgenooten eenstemmig dc verbinte nis van Turkije zullen eischen tot betaling van eene oorlogsschadevergocding. Verder maakt de onvastheid van het kabincl-Mah- mocd Chefkel een nieuwen factor van on zekerheid uit voo\ dc mogelijkheid van vrede. Salonika, 10 Maart. Men verzekert daf de Serven de Bulgaarsclic metropolieten te Di'bra en te Oclirida beletten hunne wo ningen le verlaten. Een Bulgaarsche delegar tic is uil Sofia vertrokken om te proloslcc- ren. In Rpzina en Köprulu moeit de toestand gespannen zijn tusschen dc Serven cn de Bul garen." In de streek van Negrita hebben de Bulgaren Grieksche boeren mishandeld cn gedood. Griekschc troepen kwamen tusschen -beide; zij namen twee kanonnen ctn maakten 72 gevangenen, dip naar Saloniki gebracht werden.-Een inderhaast met artillerie co troopen geladen stoomschip is naar die streek vertrokken. Parijs, 11 Maart. liet Journal bericht uil Saloniki: Dc Bulgaren wilden Negrita binnen trekken; maar de Grieken verzeil en zich daartegen met alle kracht. Er volgde een gevcclil, dat 18 uren duurde. Do Bulgaren werden teruggedreven; zij lieten 30 doodeii cn talrijke gewonden achter. De Grieken luid den 7 do oden. L o n d e n, 1 1 M a a r t. Reuter verneemt dut het Bulgaarsche gezantschap een lang tiejfegnam in cijferschrift heeft ontvangen, waarin bijzonderheden voorkomen over hot G r ifkscli-Bu-llgaia rschc conflict in Ncpi'ta. Da-ar cchtcrr op verzoek van Bulgarije eene gemengde commissie va-n enquête is be noemd, meent men, dad het niet in hel: be lang van deze enquête of van de goede ver houding lussdien de bondgenootun zou zijn het telegram op dit o ogenblik bekend te ma ken. Men verneemt intai&scheiv dal in den loop van het conflict een Bulgaarsonc offi cier gedood is on talrijke soldaten gedood of gewond zijiiu Athene, 11 Maart. (Van den bijzon deren correspondent van Havas). Uit wordt bericht, dat prins Nicolaas, dc mili- raire-gouverneur van dc stad den commandant van de Bulgaarsche troepen heeft verzocht in den loop van dc week Saloniki met zijne troe pen te verlaten, omdat het nmogelijk is hen verder te huisvesten wegens dc ophanden zijnde aankomst van troepen uit Epirus. Londen, 12 Ma ar t. Dc Times bericht uil Saloniki van den llcn: Het gevecht tus- schcii de Grieken en Bulgaren in Nigrila meid Vrijdag den geheelen dag aan. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag trokken dc Bulgaren zich (erug door dc rivier Karasu, vervolgd door vier Griekschc compagnieën, die de brug gen verbrandden. Er wordt bericht, dat dc Griekschc verliezen waren 15 dooden en 10 gewonden. Van den lOcn bericht de Timc-s uit Salo niki: De Servische kroonprins is hier aange komen. Hij zal hedon avond naar Monastir vertrekken. Ilij heeft plan Oclirida te bezoe ken als dc tijd dit toelaat. Sofia, 11 Maart. Hol gerucht loopt dat dc regeeringen van de stalen van den Bal- kanbond een zeker aantal voorwaarden zon der stellen in hun antwoord op het aanbod van bemiddeling, dat hun door de mogendhe den is gedaan. Zoo zou Bulgarije zijne aan spraken handhaven op de grenslijn idia— Rodorto; t zou onder meer de betaling eischen var eene oorlogsschadcvergoeding en dc ont ruiming van Adrianopel door de Turken. Griekenland zou den afstand van de eilanden eischen, Montenegro dc ontruiming van Sku- tari. Dc bondgenootcn zouden bovendi n ver langen, dat dc vijandelijkheden niet door de besprekingen over den vrode zouden worden afgebroken. Sofia, 11 Maart. Dc Mir verklaart, dat dc booidgc-Tioolen hebben besloten de bemid deling vam dc mogendheden aan to nemen. Do onderhandelingen zullen dus voortgaan op den grondslag van dc i-n Londen aange geven voorwaarden met bijvoeging van dc vraag van cenc oorlogsschadevergoeding. In- tusschem zullen de vijandelijkheden niet op houden. De ontwikkeling van do oorlogsope- raticn zal natuurlijk invloed uitoefenen op den loop van de onderhandelingen, want n;eu\yc opofferingen zullen nieuwe compen sation eischen. De overhandiging van hot antwoord der bondgenootcn zal waarschijnlijk morgell plaats hebben. Londen, 11 Maart. De vergadering van ambassadeurs van heden namiddag duurs de tNvee uren. liet antwoord van de Balkan* bondgenootcn was nog niet ontvangen. Londen, 11 Maar l. Reuter bericht, daf minister Sazonow cn dc ambassadeurs te Po* tersburg van de delegation van Rumenië en Bulgarije memorandums hebben gekregen waarin hel standpunt van dc beide landen in de tusschen hen hangende kwestiën wordt uiteengezet. Nu Rumenië heeft toegestemd in cenc bemiddeling cn Bulgarije in eene arbi trage, heeft dc laatstgenoemde slaat, oin mis verstand le doen ophouden, verklaard dc be middeling van dc mogendheden aan tc ne men. Het onderzoek van deze kwestie gaat dus van de ambassadeurs tc Londen over op de ambassadeurs tc Petersburg. Bol gr a d o, 11 Maia r t. Men bericht dat binnen kort hiicr ccivc commissi-c zal bij eenkomen van gemachtigden der verbonden stalen, (Ik aal hebben tc ond-crzok&ca onder welke voorwaarden dc Tmkseho schuld on der hen moei worden verdeeld. Wecncn, 11 M a a r l. De bladen toornen plotseling een zeker, pessimisme wegens de mociclijkhcden. die de bepaling van de grens van Albanië met zic.li brengt. Hel zenden van nieuwe Servische troepen naar Albanië wordt uitgelegd als ccn ter ken van onecnig* beid tusschen dc grootc mogendheden. Dc mogelijke overgave van Skulari wordt alge meen beschouwd als een reden, waardoor de toestond wederom erger kan worden. B c 1 g i- a (1 o1 0 M a a r l. In antwoord aan dc Neue Frei-c l'rcsso verklaart dc offlcicuao Samouprava, dat Servië door steun tc verlee- uen aan dc Montenegrijnen voor dc verove ring van Skulari, or volstrekt niet aan dc-nlct op nieuw do Servic cn Oostenrijk scheldende kloof te openen. IIel gevaar voor don Euro- poosclien vrede is vatbaar om weder op te ko men, als dc oplossing van dc Balk ank risis slcepdrido blijft. De Saanoupravn besluit met le zeggen: Dc Noue Freie Pressc zal c-r niet in slagen ons le doen afwijken van onze ver standige pogingen om loyaal ons le verslaan met de naburige monarchie en evenmin van onzen loyalen en broederlijken plicht tegen over Montenegro. Iu de bevoegde Servische kringen wordt verklaard, (lal dc gezant van Servië le Wee- uen naar Belgrado gekomen is om monde ling aan de regeering rekenschap Ie geven van dc wijze, waarop hij zich tot dusver va» zijne zending heeft gekweten. Duilschland. Wecncn, 11 M a a r l. De Ncuc Frcic Pressc bericht uil Berlijn, dat keizer Wil* helm moet hebben afgezien van zijne reis naar Corfu enkel op grond van de voortzet ting der vijandelijkheden op het Balkange- bied. Om dezelfde reden zou hel traditionec- le vricndschapsbezoek aan keizer Frans Jozel dit jaar niet plaats hebben. Volgens dc laat stelijk door dc Neue Frcie Prcsse in Weener kringen ingewonnen inlichtingen zou inlus- sclien dit laatste bezoek slechts uitgesteld,1 zijn en zou het waarschijnlijk in den zomer in Ischl plaats hebben. B e r 1 ij n, 11 Maart De eerste minis ters en de ministers van financin der honds- De grootste tragedieën van het leven be rusten op misverstand Een Itouiau van liehle, 9 door MARIE CORELLL HOOFDSTUK III. Do engel in den droom. De Slem, die tot mij sprak, was zoo helder als zilver en viel als hel ware uit de lucht, de ruimte vervullend mei liefelijkheid. Ze Nvas zacht en galmend, cn de trilling van leeder- heid er in was, alsof een engel door tranen heen zong. Nooit had ik iets, zoo goddelijk rein en zacht, gehoord, en mijn gehcele wezen streefde er naar zicli op te heffen tol de verborgen bron, van deze melodieuse uiting. „O Ziel, dwalende in het rijk van de" slaap en der droomen!" zcide de Slem, „wat is al uw zoeken en werken waard zonder Liefde? Waarom zijt gij verloren in een Sl!-.c zonder Lied?" Ik sloeg de oogen op om hem, -die zoo tot ïnij sprak, te zoeken, maar ik kon niets zien. „In s Levens grootc symphonie," vervolg de de Stem, „is de grondtoon Liefde! Zonder öen grondtoon kan er geen muziek zijn Haar is stomheid, waar geluid moest zijn Jaar is disharmonie, waar harmonie moest «re-zen. Liefde! de eene trillende toon, waar naar het ganschc heelal zich melodisch be weegt, Liefde, dc adem Gods, de polsslag vam Zijn Wezen, de roem van Zijn werk, dc vervulling van Zijn EeuNvigc Vreugde, Lief de en Licde alleen is liet weefsel van de zalige Onsterfelijkheid. O Ziel ,die den weg zoekt naar wijsheid en macht, wat maakt gij van de Liefde?" Ik sidderde en bleef sprakeloos. Het was, alsof ik omringd werd door plechtige gestal ten, wier nabijheid ik kon voelen maar niet zien, en niet wetende wie lot mij sprak, was lk bang le antwoorden. „Ver in het verleden, duizend eeuwen ge leden," vervolgde de Stem, „was de wereld, die wij een Droevige Ster noemen, een volle noot in een volle toonschaal. Zij was een toon iu dc Goddelijke Symphonic. Maar met hot voorbijvliegen der eeuwen is zij achter geble ven; is zij vervallen van Licht tot Schaduw. En in plaats van zich weer op te richten tot het Licht, heeft zij van zichzelf een wanklank gemaakt in de eeuwige Harmonie. Zij heeft tot haar grondtoon Haat gekozen niet Lief de! Elke natie benijdt of veracht de andere, elke mensch worstelt tegen zijn medemensoh en misgunt zijn buurman ieder klein voor deel, en bovenal, elke geloofsbelijdenis noemt een andere godsdienst lasterlijk, ood aanroepend om tden vloek te bevestigen en te volvoeren! Haat, niet Liefde! Dit is de valsclie noot, die door de deerniswaardige heden- daagsche wereld is aangeslagen, cn waardoor dc harmonie in het geheel wordt verbroken. Haat, die onoprechtheid boven waarheid verkiest, boosaardigheid boven vriendelijk heid, zelfzucht boven edelmoedigheid 1 O Droeve Ster! zoo SDoedig gedoemd te sterven! Keer terug, keer terug, nog in unv laatste oogenblikken naar de Goddelijke Hoogte, voordat het tc laat is!" Ik luisterde en een geveel van hopcloo- zen angst greep mij aan. Ik beproefde te spre ken en een flauw gefluister ontsnapte aan mijn lippen. „Waarom," fluisterde ik bij mijzelf, (want ïki kon mij niet voorsicllcn, dat iemand mij kon of zou hooren), „waarom zouden wij met deze wereld omkomen? Wij wisten zoo weinig bij het begin, cn wij weten, nog zoo weinig het is alles onze fout, indien wij verdwaald zijn Stille volgde. Een vaag gevoel van gebon denheid beheersehte mij ik was opgeslo ten, naar mij scheen, binnen onzichtbare mu' en. Toen werd plotseling 'deze zware atmos feer vaneen gereten door oen verblindend licht als van gespleten vleugels, maar ik kon geen eigenlijke gestalte of zelfs den omlrck van een vorm zien, slechts gloeiende stra len. En de Stem sprak wederom met ernstige liefelijkheid en eenigszins verwijtend. „Wie spreekt van verdwalen?" vroeg zij, „wanneer de weg duidelijk en klaar is en altijd is geNveest? De Natuur leent het Wet en Orde steunen het. Gchoorzaam^gn gij zult leven; nvccs ongehoorzaam en gij zult sterven! Er is geen andere wet dan deze bui ten den Chaos! Wie spreekt er van verdwa len, wanneer de Nveg duidelijk en klaar is en het altijd zijn zal?" Onwillekeurig strekte rik de handen ui'. Mijn dogen vulden zich met tranen. „Oj Onzichtbare Engel!" bad ik. „Vergeef mij mijn zwakheid en gebrek aan wijsheid! Hoe ka wereld gered of gefiroost worden door c. fde, die zij nooit vindt?" Wederom stille. Wederom die verblinden de, trillende gloed, stralend als slorgoud. „Wat zoekt de Nvereld het vurigst?" vroeg zij. „De liefde tot God of dc eigenliefde? Indien zij het eerste zoekt, zullen afle dingen in den hemel en op aarde haar in den schoot geworpen Nvorden indien zij hel tweede zoekt, zail alles haar ontnomen worden, zelfs wat zij heeft!" Ik ibehoefdc, naar ik dacilit geen anlwoord te geven, maar ik bedekte mijn weenendc oogen met beide handen cn knielde voor den onziohtbaren spreker als voor den een of anderen verheven Geest. „Dc Liefde ,die zichzelve zoekt, is geen Liefde," ging de Slem voort. „Het Eigen ik is hel beeld, niet God. Zoudl gij het Eeuwige Leven willen bezitten? Vind het dan dn de Eeuwige Liefde! De Liefde, die de werelden in beweging brengt en heclallen schept de liefde van ziel tot ziel, van engel tot engel, van god tol god!" Ik hief het hoofd op en de (handen van mijn oogen wegnemend, zag ik op. Maar ik kon niets anders zien dan dit alles doordrin gende liclit, dat mij als in een kring van vuur omsloten hield. „Liefde is de Macht, die de eeuwige din gen grijpt en zich alles toeeigent," zeide dc Slem met dieper, sterker klank. „Zij bouwt haar zonnestelsel, haar sterren, haar j>lanc- tem, door een gedachte, zij wekt alle schoon heid. alle heerlijkheid met een glimlach! Zij leeft niet alleen nu, maar eeuwig, in een hemel van reine vreugde, waar elke duizend jaren slechts een zomerdag is. Voor de Liefde beslaat geen tijd, geen ruimte, geen ouder dom, geen dood! wat zij geeft, ontvangt zij wederom wat zij verlangt, komt tot haar, zonder dat zij het zoekt. God oaillhoudt der getrouwe ziel nieUl* Ik lag nog geknicLd, mij verwonderend oi deze woorden alleen voor mij bestemd waren of voor iemand anders, die lu sterdc, want ik kon mij er nu niet van overtuigen, of ik zon der metgezel was bij deze vreemde gebeur tenis. „Er Is slechts ëón Levensweg," vervolgde dc Stem. „Slechts één weg dc Weg der Liefde. Ieder die veel liefheeft, leeft intens; ieder, die dc Liefde geringschat, is dood, hoe wel hij 'leeft. Geeft Uw ganschc hart cu ziel aan de Liefde, indien gij onsterfelijk wilt zijn! want zonder de Liefde kunt gij God door alle Eeuwigheid zoeken zonder hem ooit te vinden." lk wachtte gedurende dc korte slilte, diic <nu volgde. Toen trof plolscling -muziek mijn ooren sprankelende druppels melodie, d»e aanzwol en wegstierf in een plechtige cadens. Terwijl ik dc oogen vol vrees cn onlzng op sloeg, zag ik, dat het flikkerend licht rondom mij zirih in tallooze leerc kleuren begon tc scheiden, totdal het Nveldirn een dicht net werk van regenboog linten geleek, vermengd met het- zuiverste goud. Het was alsof milli- ocneu lijnen .met buitengewone fijnheid en juistheid getrokken waren, zoodal zij elkaar sneden of kruisten op gegeven punten, waar ze verwisselden van kleur en schitterenden op zoo velerlei wijze, dat mijn droomerig gezicht ze niet kon volgen. Toch gevoelde ik mij gedwongen ccn bijzonder deel der lijnen te bcstudcere<n, dat schitterde in doffen ^lang en terwijl ik toekeek, veranderden zij t»t telkens meer samengestelde Meur- en liclit- wijzigingen, als men liet' zoo zou magen uit drukken, totdat zij langzamerhand Nveer tot de meer eenvoudige combinaties terugkeer den. Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1