Vrijdag 14 Maart 1913. DE EEMLAN DE R". BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 254 IT* Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: fcer 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post - 1-50. Per week (met gratis verzokering togen ongelukken) -0.10. lAfzonderlyko nummers 0.05. jDozo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagon. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50« Elke rogol moor 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bedryt bostaan zoor voordoolige bepalingen tot het herhaald ndvortooron in dit Blad, bij abonnement. Eono circulaire, bovattonde do voorwaardon, wordt op aanvraag toogozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. I VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort brengen, ter openbare kennis, dat bij hun besluit van hoden aan A. Brondijk ingevolge art. 3 der Hinderwet vergunning i» verleend tot het oprich ten «van cenc bakkcry in het perceel alhier gelegen aan de Langestraat no. 86, kadastraal bekend, go- meento Amersfoort, sectie E no. 601. Amersfoort, 11 Maart 1913. Burgemeester en Webhouders voornoemd. De Secretaris. De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RANiDWïJCK. Politiek Overzicht. De demobilisatie aan de Oostenrijksch-Russi- sctae grens. De lang verwachte, dikwijls aangekondig de maar telkens weer uitgestelde demobili satie van Oostenrijk-Hoagarije en Rusland is eindelijk een feit geworden; de beide mo gendheden zijn het eens geworden over een gelijktijdig naar huis zenden van de aan de Russisch-Oostenrijksche grens bijeengebrach te troepen. Daarmee is een reden tot onge rustheid weggenomen, die gedurende maan den den algemeenen toestand heeft be zwaard. Op denzelfden dag, waarop de Balkanbond- genooten kennis gaven van de mobilisatie van hunne legers, den len October 1912, werd uit Petersburg bericht, dat in een aan tal zuidwestelijke gouvernementen cene proef- mobilisatie zou plaats hebben. Dit bericht baarde ondanks dc verwarring, die met het oog op de dreigende uitbarsting van den oorlog in het oosten licerschtc, groot opzien. Daartegen werd intusscben gereageerd door de officieele verklaring, dal dc proefmobili- salie een zuiver militaire oefeningsmaatregel was, waartoe reeds maanden tc voren was besloten. Ecne dergelijke verklaring werd den 2en October in dc commissie voor buitenlandsche zaken van de Hongaarsche de legatie namens de regecring van Ooslenrijk- Ilongarije afgelegd. Den 17en October werden de diplomatieke betrekkingen van de Balkanbondgenoo-ten met Turkije afgebroken. Een dag te voren had de officieuse Rossija nog gesproken van den wil, dien Oostenrijk-Hongarije en Rus-, land gemeen hadden om te komen tot eene toenadering en tot eene gedachtcnwisseling tusscihen de beide kabinetten. De proefmobi- lisatie was echter destijds aan de Russische zijde reeds voltrokken, en Oostenrijk-Hon garije kon zich niet onttrekken aan den plicht om aan zijne noordelijke grens eveneens het minimum van de militaire maatregelen te nemen, die onder zulke omstandigheden niet konden worden gemist. Den lSen No vember legde graaf Berchlold te Budapest verklaringen af, waaruit bleek, dat de mo narchie geenszins van agressieve bedoelin gen tegenover de Balkanslalen, maar inte gendeel van de oprechtste vredesgezindheid bezield was en dat Oostenrijk-IIongarij© reden meende te hebben om aan te nemen dat de oorlogvoerende staten op de rechtma tige belangen van andere stalen zullen letten. Er is officieel of officieus niets bericht over de militaire maatregelen aan de Oosten- rijkschc grensmaar men heeft van Russi- schc zijde vernomen, dat dc lichting 1910, die had moeten zijn ontslagen, onder de wape nen gehouden werd. Daaruit kon men eene conclusie trekken omtrent de sterkte van de militaire macht aan de grens. Een deskundige deelt in de Ncue Freic Presse mede, dat het aantal van de in aanmerking komende man schappen ongeveer 360,000 man bedraagt. Het groote vredesefl'ectief van het Russische leger, dat niet veel minder dan anderhalf millioen bedraagt, maakt het apn het Czarcn- rijk gemakkelijk, door maatregelen, die be trekkelijk weinig ingrijpen in het leven van de individuen, groote versterkingen bijeen te trekken op weinig opvallende wijze. In Oostenrijk is liet getal manschappen, dat zal worden ontslagen, veel geringer; het be draagt niet eens het vierde gedeelte van dat aan Russische zijde. In Weencn wordt het ontslag van de aan de Galicische grens bijeengetrokken man schappen door de geöiecle pers begroet als een eerste stap op den weg, die tot den vrede kan leiden. Over den inhoud van het communiqué, dat de kennisgeving daarvan heeft gebracht, wordt aan de Frankf. Ztg. uit Weenen geschreven: „Dc bijvoeging, die het Russische commu niqué beval, dat uit de gevoerde onderhan delingen 'blijkt, dat Oostenrijk-Hongarije geene agressieve bedoelingen heeft tegen dc zuide lijk stalen, wordt als eene concessie aan de planslavistische openbare meening in Rus land 'beschouwd. Het bevat echter een zeker rudiment van de langdurige ónderhandelin gen, die over dit communiqué zijn gevoerd. Rusland wilde meer dan deze verklaring; het wilde dot Oostenrijk-Hongarije zich eenigermate zou binden tegenover mogelijke gebeurtenissen aan dc zuidgrens. Dit werd geweigerd en hier ligt ook de reden, waar om de krisis nog niet als opgelost wordt be schouwd. Servië en Montenegro toonen, vol gens de in "Weenen heerschende opvatting niet, dat zij gezind zijn dc besluiten van de mogendheden te eerbiedigen. Men is er daar om in Weenen op bedacht, nadrukkelijke ver- toogen in te brengen bij de gezanlenconfe- renlie, waarop onder omstandigheden recht- streeksche slappen in Belgrado en Celtinje zullen volgen." ï>e Balkan-oorlog. A t li e n e n 13 Maart. Kol'onel Spifcis bericht in een telegram uit Param'ithia, dat hel gelieele gewest tol aan do Kalamar en tot voorbij Siliata is bezet en zich onderworpen heeft. Hij bezette Paramithia, Karvonara, MargarïliL, Parga, Corni, Goemenilza, Costri, Piildastis en Neckhori en ontwapende de be woners. Dc Turks che afgevaardigde Mehaanclino en verscheiden e bcy's en aga's vam Cos tri heb ben zi'ch geheel en al onderworpen. Athene, 13 Maart. Sterke detache menten Grieks che troepen rukken aan op Argyrocaslipo-, waarvan de beizettii/ng voor de 'deur staat. De stad moet reeds voor een ge deelte door de Turken ontruimd zijn. Konstantinopel, 13 Maart. In de regëeringskringen, hij de Jong-Turken en hij de militairen hccrscht het vaste besluit om liever den oorlog tot het uiterst voort te zet ten dan toe te stemmen in een vernederende vrede, dan de voorwaarden van de hondge- nooten aan tc nemen «zooals ze in dc Euro- peesclie pers vermeld worden. Uit Konstanlinoijcl wordt aan de Vossi- sclie Ztg. bericht, dat dc bezorgdheid wegen» Adrianopel bij de Turken alle andere ge dachten op den achtergrond dringt. Ondanks alle geruststellende verklaringen, die offi cieel over den toestand van Adrianopel wor den gegeven, verheelt men izloh niet, dat dc toestand ernstig is. Kenners van de omstan digheden rekenen er mee, dat weldra het ijs van de Maritza zal heginnen te dooien en dat de stad dan zal zijn blootgesteld aan over strooming, hetgeen hol bicden van tegen stand zeer zal bcmoeielijkcn en zelfs onmo gelijk zou kunnen maken. Men kan ook be rekenen, dat levensmiddelen en munitie wel dra uitgeput moeten zijn, en anen vermoedt, dat deze toestand den bevelhebber Sj.ukri Pajciha aanleiding zal geven «tot het beproe ven van een 'wan'hopigen uitval. Voor dit ge val overweegt men eene samenwerking van de belegerden met het Tsjataldjja-leger, die intusscben door den toestand van de wegen zeer bemoeilijkt zou worden. Sommige ikringen willen daarom het slui ten van den vrede verhaasten, om den val van Adrianopel, waarvan zij ecne verzwa ring van dc vredesvoorwaarden vreezen, tc verhoeden. Anderen beschouwen den toe stand in een ander licht. Zij wenschcn, dat niets onbeproefd zal blijven, waardoor de stad kan worden gered. Hoe dc grootvizier Makmoed Ghcfkcl en de generale «taf den toestand beoordeclen, is niet geheel dui delijk. Eenige dagen geleden werd verleid, dal de positie van den chef van den gencra- len staf Isset geschokt is, omdat zijne rap porten niet in overeenstemming zijn te bren gen met den wensch van dc mcerdeitheid der comitépartij, -om den -oorlog voort te zetten. Deze strooaning zal ten slotte do overhand behouden, als de mogendheden er niet in sla gen, de Balkanslaten <te 'bewegen, af te zien van ecne oorlogsschadevergoeding en van eene voor Turkije onaannemelijke grenslijn. Cottinje, 13 Maart. De vertegonwoor- digers van dezes groote mogendheden hebbon een gezonnen lijken stap bij den minister van buitenlaflidsche zaken gedaan, om te vragen, dat aan de burgerlijke bevolking van Skulari vergunning zal worden verleend de stad te verlabon. Dc minister verid aarde, dat liij het verzoek aan den ministerraad zou mededee l-en en (heden namiddag het antwoord aan do vertegenwoordigers der mogendheden zou doen toekomen. Ce111nje12 Maart. Vier Servische Irajnsporlschepein zijn (beschadigd door de Hamidieh te San Gtorvoinim di Medua; twee daarvan zijn verbrand. Do Ilain-idieh bombar deerde vervolgens St.-Nicolaas. Volgens sommige geruchten zou doze krui ser niet de Iiamidiieh zijn on zou hij do Oostenrijks che vlag voeren. Belgrado, 13 Maart. Gedurende het bombardement van San Giovanni di Modua veroorzaakte de Ilamiiidieh brand op twee Servische transportschepen. Do aan boord zijnde munitie werd zwaar beschadigd en 50 manschappen worden gedood. e 11 i n j e, 13 Ma-art. Kort vóór het 'bombardement van Durazzo ging prins Mir- 'ko, die zich met het koninklijk© jacht van Anlivairi naar Dulcigno bogaf om het kamp van generaal Martinowico be bereiken, aan do kkunst vain Sint-Nicolaas aan wal. liet jacht, dat dc komst van de Hamidieh had op gemerkt, vluchtte naar Setumore. Londen, 13 Masa rt. Daar het antwoord van dc Balkan-bondgonoolen op het homid- dclingsaanbod van do mogendheden nog -niet ontvangen was, is er lieden namiddag geene ■eigenlijke bijeenkomst van de ambassadeurs geweest. De meeste ambassadeurs brachten echter een bezoek aan het Foreign ülfice. De voigen-de bijeenkomst zal waarschijnlijk Zaterdag plaats hebben* Over .den inhoud van het antwoord, dat heden zal worden overhandigd-, wordt uit Sofia bericht, dat daarin uitdrukkelijk wordt aangevoerd, 'dat de reeds geformuleerde eischen, die op dc conferentie in Londen bekend gemaakt zijn, als grondslag van dc vredesonderhandelingen zullen dienen. Daar men duw niet met onveranderlijke minimum- cischen te doen heeft, kan worden aangeno men, dat de gnoolc mogendheden daaraan althans ecne bemiddeling kunnen vastknoo- pen en dat, als ook dc Turken hunnerzijds toegevendheid toonen, de vredesonderhan delingen vooruit 'kunnen komen. Onder deze omstandigheden zou-den, als dc groote mo gendheden niot veel lijd verliezen, de vredes- preliminaires -binnen weinige -dagen bepaald kunnen worden. Geruchten, dat de voorzitter van de so- branje Danew 7h Dcmotika met twee Turk- solic gevolmachtigden rechtslreeksohe vre desonderhandelingen zou -voeren, wonden te gengesproken. Danew heeft slechts in Kirk- kiliissc vertoevende familieleden bezocht en zal zLdh binnen kort naar Petersburg -bege ven, om de RumecnsCh-Bulgaarsohe onder handelingen bij te wonen. De bijeenroeping van de conferentie van gezanten te Petersburg, met het doel het ge schil tussohen Rumeniê en (Bulgarije bij te leggen cn dus den strijd om Silistria tot op lossing te brengen, is nu eerstdaags te ver wachten. Formeel heeft de zaak nog niet haar beslag, omdat Rumeniê nog altijd een scheidsgerecht -afwijst en slechts bemiddeling weuscht. Het is nog niet bekend of Bulgarije een specialen vertegenwoordiger naar Pe tersburg zal zenden of de 'behartiging van zijne ibelapgcn overlaat aan zijn gezant Bobl- sjew. De feitelijke opening van de conferen tie is niet te verwachten voor het midden van de volgende week nadat de nieuwe Fransche ambassadeur zal zijn aangekomen. De wrijvingen, die voorkomen lusschen dc bond'genooten, worden beschouwd als voor- dcelig voor Rumeniê. In die diplomatieke kringen te Bukarest verluidt, dat Servië reeds voelers uitsteekt om casu quo de on dersteuning van Rumeniê tegen Bulgjarije te krijgen. Ook dc Grieken moeten aan Rumeniê liet hof maken. Weencn, 13 Maart. De Wiener All- gemeine Zeitung, de uitlegging besprekende die iin Petersburg gegeven wordt aan het ontslag vain de reservisten, zegt dat deze uitlegging nie-t juist is. Oostenrijk is tegen over dc andere staten geen verantwoording schuldig van de politiek, die het volgt tegen over zijne zuidelijke buren, die onafhanke lijke stalen vormen. Onze vreedzame plan nen ten aanzien van de Balkan stat en werdert op onweerlegbare wijze bevestigd door de in de delegation afgelcgdo mrnistericclc ver- kla-rihigcn en ook door onze houding gedu rende de krisis. liet is1 te wenschcn, dat lie1} vaststellen van deze feiten, dat noodig ia geworden n-iet door 't goon onzerzijds is go- daan, niet dc ontspanning zal beletten, ditf door ons wordt gowenscht. Alles bewijst, dal het vertrouwen van dc beide regccring-cii» door dc identieke medcdceüng kenbaar ge maakt, zeker niet vernietigd kan worden. Wij beschouwen den woordentwist, door eene unilaterale uitlegging uitgelokt, als gc- oifndiigd. Sofia-, 13 Maart Dc Mir begroet do Oost entrijtksch-Ru ss ischc demobilisatie als eeno mooie daad van de beide souvoreincn Ion gunste vam de handhaving van den vre de en win dc onafhankelijkheid der Balkan* volken-. Het blad hoopt, dat dc Oostenrijkse h- RmssJische vriendschap een weldadigcn in* vlood zal uitoefenen op de vereffenng va-a de Balkamüarisis. Over de geschiedenis van dc Oosleurijksch- Russische demobilisatie wordt uit Weenen aan de Köln. Ztg. bericht, dat zij reeds in het be gin van dit jaar is begonnen. Dc Russische reg-eering richtte toen een daartoe strekkend verzoek aan het kabinet tc Weenen. Zij kleed de echter dit verzoek in een vorm, die Oos- icnrij'k-IIongarijc als oorzaak van de loems- tingen voorstelde en daarom verlangde, dat Oostenrijk-Hongarije mocsit voorgaan niet dc- mobiliseercn. Daar verd-cr Rusland dc afwij zende houding van Oosten rijk-Hongarije te genover dc Servische aanspraken op een ha ven aan de Adria cn op Albnnccsch gebied nog niet duidelijk en bindend had goedge keurd, moest graaf Berchlold destijds dit ver zoek afwijzen. Eerst de verdere onderhande lingen en dc verkondiging van de ciïslnndig- heid van Albanië door de gezantcnconleren- tic te Londen leidde uit zich zelf tot eene ont spanning lusschen Oostenrijk-IIongarije cn Rusland, die ook op dc demobilisatie-kwestie een gunStigon invloed had. In het begin vart Februari bracht de zending van prins Iloken- lohc ze weer in gang. Den 25en Februari viel in den kroonraad tc Zarskojc Seis de princi- picele beslissing voor de gelijktijdige demobi lisatie en eene gelijkluidende verklaring daar over. De redactie van deze verklaring vcro >r- zaakte nog ccnigc moeielijkkcid, die dc be kendmaking hoeft vertraagd. Het Ooslcnrijksehc departement van oorlog heeft ten aanzien van het ontslag vaa de re servisten uit don acticvcn dienst dc volgende» beschikkingen gonomen: Alle thans bij het eerste cn hel veertiende legerkorps tot lijde lijke aanvulling van het leger in aclievcnf dienst staande reservisten van cic lichting 1908 (uitgezonderd .de kavallcrie) moet *n op non- activitcit worden gesteld. Bij dc kavallcria kunnon de regimentscommandanten reservis ten van de lichting 1908 ,die daarvoor in aan merking komen, voor zoover de belangen van den dienst dit toelaten, op non-activiteit stel len. Duitschland. In dc suppletoire crcdiolaanvragc voor dc Duitschc luchtvloot, waarin meer dan mil lioen mark worden verlangd ten behoeve van do militaire luchtvaart, zijn geene gelden op- Eigendunk is een schoone vlinder, uit wel ker eieren vergiftige rupsen voortkomen. Een Roman van Liefde, 11 door MARIE CORELLI. Ik was benieuwd, terwijl ik gedurende eeni ge oogeniblikken onbeweeglijk in bed bleef Kggeoi', denkende aan alles wat mij geduren de dern nacht wedervaren waó, of het lange eii ernstige geduld mijner ziel, daft reeds jaren lang gericht was op het berei ken vain een liefde, hooger dan .alle aan trekkelijkheden der aarde, nu zo-u worden betoond. Ik wist cn had altijd geweten, dat al wat zij sterk willen bezitten, te zijner tijd tot ons komt, en dat gestadige, vastbesloten gebeden altijd verhoord worden; dc eenige keerzijde bij de toepassing van dit vermo gen is de twijfel, of hetgeen wij zoo vurig wenschen, to-t ons voor- of nadeel zaïl zijn. Wamt het is ontwijfelbaar, dat wij zullen vinden wat wij zoelcem. Ik had lang en on vermoeid gezocht naar den sleutel tot hot geheim van onvernietigbaar leven: een eeuwige liefde, was het mysterie op hot punt ontsluierd te worden? Ik kon het niet leggen cn Ik durfde de gedachte zelfs- niet te lang koesleren. Mijn gedachten be vrijdend van het web van wonder en ver- Warring, waarin zij door het visioen van naoht gevangen waren, bracht ik mij zelve in een passieve, houding; niets eischemd, niets vreezend niets hopend maar eenvoudig tevreden met hel eigenlijke Leven, gevoelend, dal het Leven het uitvloei sel on de uitdrukking was van volmaakte Liefde 1 HOOFDSTUK IV. Een bouquetje heidekruid Het was een heerlijke morgen en zoo warm, dal ik ojb het dek ging zonder hoed of mantel, blijde het zonlicht op mijn hoofd te laiten spelem on den zaohten wind in het gelaat te voelen. Het tooneel was zeer be koorlijk, de bergen baadden zich in een leere rood-punperen gloed, een weerkaat sing der verdwenen pracht van den zons opgang; het water was stil ails eön meer, on elke mast en ra van de Diana" werd als in een spiegel weerkaatst Een zwerm zee meeuwen zweefde rondom ons schip, als feeën-bootjes, terwijl enkele af en toe met schelle kreten opstegen om sierlijk, hoog door de stille lucht te vliegen en weer met oen schittering van zilveren wieken op hel doorschijnend blauw neer te dalen. Terwijl ik met diepe vreugde de schoonheid, dia mij overal omringde aanschouwde, riep Ka pitein Derrick mij toe van zijn kleine brug, waar hij met gekruiste armen naar beneden stolnd te kijken: „Goeden morgen! Wat denkt gij nu van het mysterie?" „Mysterie?" En toen schoot mij plotse ling <de beteekönis te binnein. „O, het jacht, dait gisteren avond in onze nabijheid anker de! Waar is het?" „Juist!" En de 'blik van den kapitein druk te boakdeelen uil „Waar is het?" Dwaas genoeg had ik niet aan het vreem de vaartuig gedacht tol dit oogenblik, hoe wel dc muziek, die van zijn dek weerklonk, het laatste was wat mijn oor getroffen had voor ik insliep en droomde! En nu was het weg! Er was nergens een spoor van te zien. Ik keek naai- den kapitein op zijn brug en glimlachte. „Het moet zeer vroeg vertrokken zijn!" zei de ik. De borstelige wenkbrauwen van den ka pitein trokken zich onheilspellend samen. „O, zeer vroeg! Zoo vroeg, dat de wacht het niet zag gaan. Hij moeit een uur verlo ren, en het schip moet er een gewonnen hebben." „Dat is wel wat vreemd, hé?" zeido ik. „Mag ik op de brug komen?" „Zeker". m Ik liep vlug de treden op en stond naast hem, turend maar den horizon. „Wat denkt gc er van?" vroeg ik lachend. f,\Vas liet een jacht of een geest?" Dc kapitein glimlacht niet. Zijn voor hoofd was gerimpeld. „Het was %een geest," zeide hij, „maar de marnier van doen was als van een geest. Dat wil zeggen, 'het maakte -geen .geluid, en het zeilde zonder wind. Mijnheer Har land mag zeggen wat hij wil, ik 'blijf er bij. Het had geen stroom, maar het had alle zei len bij, en kwam in de Sond met gezwollen zeilen, alsof het door een stormachtigon Zuid-Westen wind gedreven werd. Er is den geheelen nacht geen wind geweest en toch is het weg, zooals gij ziet, en gden der mannen aan boord heeft (het anker hooren Lichten. Wanneer het ging en hoe het ging, daar sla ik voor." Op d>at oogenblik kregen wij een kledne roeiboot in het oog, die va-n de kusl naar ons toekwam, geroeid door een man, die de rie men op een langzame, luslelooze wijze be woog, alsof hij niet vaai dien arbeid hield. „Schip ahoi!" schreeuwde de kapitein. De man keek op en gaf een leekeai ten ant woord, een paar matrozen wierpen hem een louw toe, terwijl hij zijn bootje langs het schip bracht. FGj was gekomen, zooals hij langzaam in zijn zaoht, bijna onverslaan baar Hooglandsch dialect uitlegde, met versckc eieren en boter, hopende een koop te kunnen sluiten. De hofmeester werd geroepen en het loven en bieden begon. Ik luisterde en keek met vermaak en belangstelling cn toen vroeg ik den kapitein, of wij dezen man niet eens kondesn vragen of hij ook het jacht ge zien had, welks bewegingen zoo onverklaar baar waren. De kapitein ging dadelijk op den wenk in. „Zeg eens, Donald," begon hdj> „heb je het groote jaebt gezien, dal gisteren avond om ongeveer tien uur binnenliep?" „O, ja!" was het langzame antwoord, „maar Ik (heet niet Donald, maar Jamie." Kapitein Derrick lachte gul. „Neem mij niet kwalijk! Jamle danl Heb je het jacht gezien?" „O jal Ik heb 't dikwijls gezien. Het is een echte heer." Ik glimlachte. „Het jacht?" Jamie zag naar mij op. „O, dame, u zoudt Jamie voor den gek wil len houden met uw blik als een zonnelicht je op de zeel Jamie is niet gek genoeg, en net jacht -is een mijnheer, en de mijnheer is het jacht, want het is een heer, die alles betaalt." KaDitcin Derrick's belamzsteUinuz nam to* „De mijnheer? De eigenaar van hot jacht, bedoel je?" Jamie knikte. „Precies," cn ging voort zijn voorraad versche eieren met groote zorg te lellen, terwijl hij ze in de mand van den hof meester legde. „Hoe licet hij?" „O, dat is mij te geleerd," zei Jamie met éen schuwen blik, „ik kan 't niet goed uitspre» ken." „Kun jo 't verkeerd uitspreken?" vroeg ik „Ik weet nietl" antwoordde hij en sloeg de oogen, die donker en doordringend waren, naar mij op, „ik durf niet!" „Is 't dan zoo'n vreesdijke mijnheer?* vroeg kapitein Derrick schertsend. Jamie's gelaat was ondoordringbaar. „Jo zult hel in ieder geval zelf wel zien,'" zeide hij. „Je kunt het niet ontgaan op hel water tusscheu hier en Skyc." Hij bukte zich, zocht iots in zijn mand, cni bracht toen een bosje rose dopheide to voor schijn, van het teere wasachtige soort vaa bloemetje, dat allleon op (bemoste moerasach tige plaatsen gevonden wordt. ,J)ie mijnbeer wou net zooveel hebben, ais ik hiervan vinden kon," zeide hij. „En hi) kreeg alles, behalve «dit kleine beetje». Wil d* dame het dragen en zien of het haar gelui' brengt?" Ik nam het aan. „AH een geschenk?" vroeg Ik glimlachend ,Jk zou er geen geld voor willen aannemen," antwoordde hij, terwijl een eigenaardige vreesachtige uitdrukking op zijn bruine ver» weerde trekken kwam. „'t Is door de feeën ge* maakt* Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1