DE EEMLAN DER". BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. llde Jaargang. Donderdag 20 Maart 1913. 259 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Co. ABONNEMENTSPRIJS: PRIJS DER ADVERTENTIËN: Idem franco per post1.50. j Per week (met gratis verzekering tegon ongelukkon) - O.l O. lAfzonderlyko nummers - 0.05. Deze Courant vorschjjnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie» advertenties on berichten vóór 2 uur in to zonden. Dienstaanbiedingen 25 cents b\j vooruitbotaling. Grooto letten» naar phuitsruimto. Voor handel on bodrijf bestaan zoor voordooligo bopnlingou tot hot horhnald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eeno circulaire, bovattondo do voorwanrdon, wordt op aanvraag toegozondon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Aan hen, die met 1 April u. s. op dit blad inteekenen worden de nummers die ge durende de maand Maart nog zullen verschijnenk o s- t e 1 o o s toegezonden. Politiek Overzicht. De wat van hei kabinet Briand Het kabinet-Brand, dal na de verkiezing van Poincaré tot president der Fransche re publiek was opgetreden» ihecfl geen lang leven gehad; eergisteren heeft het ten gevolge van een vijandig votum van den Senaat in de kwestie der hervorming van. het kiesrecht voor de Kaaner zijn ontslag genomen. De regeling, die het kaïbinel voor den Senaat nad te verdedigen, was een erfstuk, dat het van zijn voorganger, hel koibin et-P o i n car had overgenomen. Dit kabinet had in Juli van ihet vorige jaar van de Kamer dfi aanneming verkregen vain eeiue regeling, die de beslaan de distridsdndeoling met enkelvoudige dis tricten verving door eenc met meervoudige districten onder toepassing van het evenred'Lg- hedidssitelsel. De commissie, die de behande ling vain de zaak in den Senaat moest voor bereiden, liad deze regeling geheel omge werkt. Eigenlijk was daarvan niets overge bleven; de commissie had een eigen ontwerp opgesteld, dat op alle punten het tegendeel was van datgene wat de Kamer had besloten. Het Kamer-ontwerp bepaalde, dal de afge vaardigden naar de scrulin de liste met ver tegenwoordiging van de minderheden op grond van liet kiesquo'tien/t gekozen zoud/en worden; volgens het ontwerp van den Senaat zouden zij ook door de scrutln de lisle maar naar het meordesrheddsstelse 1 gekozen war den, zoodat vertegenwoordiging van de min derheden, evenredige verkiezing en kies- quotient uilgesloten waren. Het ontwerp van de Kamer maakte hc-t departement tot kies district, het ontwerp van den Senaat liet slechts kiesdistricten toe met hoogstens vijf afgevaardigden en splitste de departementen, die meer dan vijf afgevaardigden hadden te kiezen. Het ontwerp van den Senaat wilde bovendien het mandaat van de afgevaardig den van vier lot zes jaren verlengen, en de Kamer om de drie jaren voor de helft laten vernieuwen. De strijd liep dus om het alternatief: Scru lin de hste met het meerderhcidsstelsel of met vertegenwoordiging van de minderheden. Het goM de vraag, of in een distinct de partij, die do helft 1 van de stemmein iheeft verkre gen, alle mandaten zal krijgen en de andere partij met dc helft 1 van de stemmen niets, of wel dait de mandaten over de partijen zul len worden verdeeld naar verhouding van de door hen uitgebrachte stemmen. Over deze vraag is eergisteren de beslissing gevallen. Op art. 1, dat de meervoudige ver kiezing (scrulin de lisle) invoert in plaats van de enkelvoudige verkiezing (scrulin d arron dissement), werd een amendement aangeno men, dal verklaart, dat de verkiezing geschiedt naar het meerderheidsstelsel en dat niemand als gekozen loan worden verklaard, die min der stemmen heeft gekregen dan zijn mede dinger. Dit amendement werd aangenomen met 161 legen 128 stemmen, dus met 33 slem- men meerderheid. De regoerimg had zich met allen nadruk legem (het amendement ver klaard, omdat het d-e vertegenwoordiging van de minderheden uitsloot; zij had daarbij do kwestie van vertrouwen gestold. Toen dus het amendemen was aangenomen, had dit tot gevolg, dal hel Rabinet-Briand aan president Poincaré zijn ontslag aanbood, dat word aan genomen. Door dc houding, die de Senaat in dezon sLrijd heeft aangenomen, zijn eenige gewich tige vragen ontstaan. De Köln. Zlg. duidt die aldus aan: ,.ln do eerste plaats de vraag hoe iiu do voor evenredig kiesrecht gestemde meerderheid van de Kamer zich zal stellen tegenover deze politieke terechtwijzing dooi den Senaat. Hel directe bolraing bij <le kwestie verbindt zich met de tweede vraag, wien de president der republiek mot de samenstelling van het nieuwe kabinet zal belasten. Dc parle mentaire traditie legt hem wel is waar op oen man uit de meerderheid te nemen, die de oude regeering heelt doen vallen. Zij zou hem in deze kwestie dus wijzen Ixv. op Clemen oeau of Gombes. Inlusschcai laat de letter van dc grondwet den president volkomen vrijheid aan wien hij de opdracht tot samenstelling van ihet nieuwe kabinet wil verleenen, en de omstandigheden vaai den oogonblikkelijken toestand kunnen Poincaré wel bewegen, thans eerder van deze vrije keuze gebruik te maken, dan do traditie te volgen. Naast de kiesrecht- hervorming is het thans de legervoordrachl. waarvoor de gansche aandacht van het land wordt verlangd, en het staal aan den presi dent der republiek te beslissen, welk belang hij bij de keuze van den nieuwen minister-presi dent in de eerste plaats meent te moeten die nen. Te dien aanzien mag men echter aan nemen, dat Poincaré, al is hij ook een nesliist aanhanger van de evenredige vertegenwoor diging, toch onder de krisis, die zij hceii ver oorzaakt, zoo weinig mogelijk de nieuwe le ger voor dracht zal willen la/ten lijden. Dal al les brengt intussch.cn den over de kiesrecht- hervorming dreigenden strijd tusschen °"naat en Kamer niet van de baan." Wc Kaükau-oorlog. Konstaintino- pc], 18 Maart. Men bericht, dat heden een ernstig gevecht te Tsjalaldja heeft plaats gehad. K o n s t a n t i n o p c 1, 19 Maart. Gisteren hadden over het gcheele front der Tsjalaldja-linie gevechten plaats. De Turk- sche troepen bezetten verschillende Bulgaar- schc stellingen. IC o n s t a n tin opel, 19 Maart. (Officieel). Het geheele front van het Tsja- taldja-lcger ging lol den aanval over. De troepen van clen rechtervleugel slaagden er in voorwaarts te gaan tot naar het oosten van Safaskeui, Halifakeui en Akalan. Een hard nekkig gevecht ihad plaats met de vijande lijke infanterie, die zich achter dc verschan singen bevond. Hel gevecht duurde totdal de avond viel. De Turksohc troepen verjoe gen den vijand uit zijne stellingen en bezet ten deze. De troepen van het midden ontna men den vijand de hoogten van Foundaliki, die zich uitstrekten ten westen van Yeuzdji- griiz en ten zuiden van Akalan. Een delache- tnenl, dat oprukte naar Indjiguiz, slaagde er in vooruit lc komen lot H K. M. ten oosten van het -dorp, terwijl een ander -detachement de ten zuiden gelegen hoogten bezette. De tachementen van Tsjakilkeui cn Sughoenkeui vereenigden zich met een detachement van het middenleger cn rukten op naar Hadi- keui. De -zeer bloedige slag eindigde met de overwinning van de Turken, die stellingen oprichtten, Kadikeui omringende. De vijande lijke strijdkrachten zijn op alle fronten in nauwe aanraking met de Turken. Konstantinopel, 19 Maart. Vol gens een officieel rapport bevonden twee vij andelijke 'torpedobootcn zi-cli bij hel eiland Gaklaros. Een van lien nader.de Besika en- verwijderde zich daarop in de richting vam Tenedos; een andere torpedoboot ging tot aan Tekkoburo en trok zich terug tengevolge van het artillerievuur, dat er legen werd ge richt. Weencn, 19 Maart. Volgens berichten in de dagbladen zouden door liet bombarde ment van Skutari het Oostenrijksclie consu laat en een Itailiannsoh vrouwenklooster be schadigd' zijn. Volgens d'e Reichspost zijn acht Ilaliaansclhe noiunen-, <lic zieken verpleegden, door hommen gedood coi verscheidene ande ren gewond. Het aantal n iet-strijd enden, die slachtoffers zijn van het bombardement, moet hoog zijn. De Reichspost vernoemt, dat Motntenegrijn- sclie 'troepen in een dorp bij Djakova 300 karthoeli'kc Albaneezen onder bedreiging met den dood gedwongen hebben over te gaan tot den orthodoxen godsdienst. De bladen druk ken liunme verontwaardiging ui-t over dit on dragelijk incident. P a r ij s, 1 9 M a a r t. Uit Ccllinje wordt aan de Temps bericht, dat de Italiaansche cn Oostenrijksc/he regeeringen zich verslaan over eenc gezamenlijke nota om den vrede te herstellen. Zij zullen daarin er op aan dringen, dat de Monlenegrijnen het-beleg van Skutari opbreken. \V oenen, 1 Maart. Volgens de avondbladen zijn, behalve dc gebouwen waarvan reeds vermeld werd dat zij getrof fen zijn door het bombardement van Skuta ri, vernield het Oostenrijksch-Hongaarsche weeshuis bijna geheel cn een klooster van de Franciscanen voor een deel; eenc inrich ting van de Jezuïeten en verscheidene huizen aan Oostenrijksch-Hongaarsche onderdanen behoorende, zijn beschadigd. Het bericht van de aanhouding voor San Giovanni di Medua van een de Oostenrijksch- Hongaarsche vlag voerend schip wordt be vestigd; bijzonderhe-den ontbreken. Volgens de Reichspost zou Oostenrijk een krachtigen stap doen om zijne belangen aan de westkust van Albanië ie beveiligen. C e 11 i n j e, 19 Maart. Men verklaart uit officieele bron, dat hel bericht van de bladen te "Weencn, meldende dat Montene- grijnschc troepen in San Giovanni di Medua een Ooslenrijksch stoomschip zouden hebben belet goederen aan land te zetten en de ma trozen bedreigd, absoluut onjuist is. Uit Berlijn wordt aan dc Frankf. Zlg. be richt, dat door verscheidene staten, ook door Duilsdiland, vcrloogcn zijn gehouden in Belgrado en Cetlinje, die waarschuwen te gen onnoodig verder bloedvergieten, omdat door militair optreden toch geen verande ring kon worden gebracht in de beslissing over Skutari. Verder is er gewaarschuwd, dat militaire maatregelen iu Albanië achter wege bcliooren te blijven. Do opmerking van de Nordd. Allg. Zeitung, dat ihet onvoorwaardelijk vaststaat, dat Sku tari aan Albanië behoort te komen, is veelal zoo opgevat, alsof er in den laatslen tijd een internationale overeenkomst over de kwes tie van Skutari is getroffen. Uit Wecnen wordt aan de Köln. Ztg. bericht, dal deze opvatting niet juist is. Dc zaak staal nog op dc oude plek: d. w. z. men is nog niet verder gekomen dan dat -de mogendheden princi pieel 't er over eens zijn, dat Skutari aan Albanië moet worden toebedeeld. Inzonder heid is geene bindende verklaring van Rus land aanwezig, dat Skutari onder alle om standigheden bij Albanië moet blijven. Naar het schijnt, houdt Rusland zulk ecne ver klaring achterwege, zoowel omdat de moge lijkheid, dat Skutari valt, nog niet is uitge sloten. als ook omdat het van Oostenrijk- Hongarije als contra-prestatie dc toewijzing van Djakowa aan Servië hoopt lc krijgen. We c li e n, 18 M aart. Dc Wiener Allg. Zeitung bevat een telegram, uit Caltaro naar Graz gezonden, waarin wordt bericht, dat een Ooslenrijksch stoomschip, dat Zaterdag avond goederen wilde lossen in San Giovan ni di Medua, daarin verhinderd werd door Monlenegrijnsehe troepen, die zelfs de Oos tenrijksclie matrozen met den dood hadden gedreigd. P a r ij s, 19 Maart. Krachtens een door Tunkije gentamen besluit zullen voorraden van levensmiddelen cn granen bestemd voor dierlijk voedsel, welke in de golf van Xaros en op de TsjataLdja-linic ontscheept mochten wórd-en* als oorlo-gsoonlrabundo beschouwd worden. Sofia, 18 M ai a r t. Wanneer morgen alle gezanten van dc groole mogendheden hunne instruction hebben ontvangen, zullen zij een stap doen. bij de regeering om aan de bondgenooten een nieuwen grondslag voor te stellen, waarop dc vrede kan wor den gevestigd. Volgens de laatste inlichtingen, die in Lon den verkregen zijn, verzekert men, dat dc bondgenoolen gezind zijn een nieuwen grond slag te aanvaarden, als men 'hen avances maakt in de financieclc kwesliën. Londen, 19 M a a r t. De ambassadeurs zijn heden namiddag in het Foreign Office bij eengekomen. Reuter verneemt over deze bijeenkomst, dat de vergadering besloot aan de vertegenwoor digers -der mogendheden op te dragen dc* raad- geringen van de mogendheden betreffende dc door de bondgenoolen voorgestelde voor waarden aan de regecringen van dc Balkan- staten mede te doelen. Deze raadgevingen zijn heden door allo mogendheden goedge keurd. Dc ambassadeurs zullen Donderdag weder bijeenkomen. Uil Rome wordt aan de Frankf. Zlg. be richt, dat,! zooals door de diplomatieke groc- pcering bij voorbaat kon worden verwacht, Italië slaat aan de zijde van de mogendhe den, die het antwoord van de Balkanstaten ronduit voor onaannemelijk verklaren. Uit de namen Skutari en Egeische eilanden kan men dit reeds voldoende opmaken. Italië heeft aan deze meening reeds uitdrukking gegeven, door in Londen zich lc. ycrccnigeu met een voorstel van Sir Edward Grey, om een 'nieuwen stap bij dc bondgenoolen te doen, ten einde mede té dcelcn, dat dc oor- logssohadevergoeding wordt geweigerd en dat dc bepaling van dc grenzen van Albaniö cn dc -beslissing over de Egcïsohe eilanden aan dc mogendheden wordt voorbehouden. Als daarmee geen genoegen wordt genomen, dan zullen dc groote mogendheden lc ken nen geveu, dal zij aan den Balkanbond clko financieele cu morcele ondersteuning ont trekken. Sofia, 19 Maart. Wegens den thans hcersaliendoii oorlogstoestand liceft dc mili taire commandant van do hoofdstad aan do deputatie, dio naar hier gekomen is mn to protestceren tegen den cvenlueelen afstand van gebied aan Ruuiciiië, en waarvan ook eenige Turken deel uilmaken, in de straten van do stad volksbc toogingen te houden. Konstantinopel, 18 Maart. Heden is eenc commissie vertrokken naar Weenen, Parijs eu Londen, om het denkbeeld voor te slaan van een zelfstandig Macedonië, Kleunende op hel nationaliteiten-beginsel. B iu k a r e s t, 19 Maart. Met hol oog op de pogingen, die strekken om dc kwestie vaui do Rumeensclie Joden te verbinden met hef I'umeensch-Bulgaarsehe geschil, heeft dc mn nister van bmncnlandsche zaken in een dag-» blad te Bukarest doei uitkomen, dat Rumenië natuurlijk het beginsel van internationaal recht zal erkennen, Yolgeiis hel welk de bun gers van ingelijfd gebied door den inlijven* den staat worden overgenomen niet allo i echten,^dic zij genoten onder hunne vroo- gere nationaliteit. Londen, 20 Maart. De Times bericht uil Saloniiki van den 17onEeno Servisch» Griolische armada, bevattende zestien trans portschepen, dia 06 kanonnen moeten ovor- brengen, waaronder verscheidene stukken be legeringsgeschut, en omstreeks 13,000 man Sorvische infanterie met den «taf van eeno divisie, maakt zich gereed om naar San Gio vanni di Medua lo vertrekken. Weencn, 19 Maart. Twee vlootdivksièn zijn uit Pola vertrokken in zuidelijke richting Officieel wordt verklaard, dat liet hier geldt cene oefeningsreis. Konstantinopel, 1 9 Maart. De Pon» heeft aan de vertegenwoordigers van de mo gendheden, garanten van hel statuut van Samos, eeue niolu gezonden, waarin wordt ge protesteerd legen dc bezetting van liet eiland door Griekenland en do beschermende mo gendheden worden uitgenoodigd de noodigo maatregelen lc nemen om de stipte inachtne ming van het statuut van het eiland te hen stellen. België. Het wordt steeds waarschijnlijker, dat het toch nog komen zal tot de algemccnc slaking op den Men April a.s. als dwangmiddel tol het verkrijgen van de grondwetsherziening, die den weg moet effenen voor dc invoering van algemeen stemrecht. Dc districten Gent, Charleroi en Verviers hebben zich voor do algcmeenc staking verklaard, cn tegen het advies van dc BrussclscJie leiders heeft het nationale comité besloten aan het Paasch- congrcs der socialistische partij voor te stel len, dat de algemccnc staking tegen den 14 Wij bespotten vaak meeningen, welke vroe ger de onze waren, of later de onze zullen zijn. Een Rouian van Liefde, 16 DOOR MARIE CORELLI. 'Hij glimlaohle cynisch. „Werkelijk niet? Ik dacht van well" „Gij zoudt een ernstige dwaling begaan door dit te denken," antwoordde ik kortaf. Levende belangstelling toonde zijn donker gelaat. „Ik zou zeer graag willen weten, welke uw Eheoriën zijn," zeide hij plotseling. „Gij boe zemt mij veel belang in." „Daarvan houd ik mij overtuigd," ant woordde ik glimlachend. Hij nam mij even van 't hoofd tot de voe ten op, geheel verwardl en haalde toen de fchoud'ers op. „Gij zijt een zonderling!" zeide hij. „Ik be grijp n niet Indien men anij vroeg „als dok- mijn opinie over u te zeggen, zou ik ver duren, ddt gij zeer zenuwachtig en overspan- en geneigd! tot zelfmisleiding waart" anlc u zeer!" en lk boog 6temniig voor n. „Zoo zie ik er uit, niet waar?" jNeen gij ziet er niet naar uit, maar hija bedriegt" stem ik toe/* celcU ik, «maar soms moet men er zich naar richten. Indien ik zenuwachtig ben, verraadt mijn uiterlijk dit niet en mijn gezondheidstoestand laat niets te wenschcn over." Zijn wenkbrauwen trokken zich lichtelijk samen. Hij keek op zijn horloge. „Ik moet gaan," zeide hij. „Juffrouw Har- land zal mij wachten." „En dc electriciteit zal koud worden,' voegde ik er vroolijk aan toe. .^Probeer eens of gij mijn „zenuw" pols kunt voelen!" Hij nam de hand, die ik uitstak aan cn bleef volkomen stil. 'Bewust van de geheime kracht, die ik in mijzelf had, besloot ik te beproeven of lk ze voor hem kon gebruiken om hem gevangen te houden, totdat ik ver koos hem te laten gaan. Ik sloeg hem gade tot zijn oogen strak begonnen te staan en er een soort starheid over zijn gelaatstrekken kwam, hij was volkomen onbewust er vam, dat ik hem in mijn macht had en kort daarop, voldaan over mijn proefneming, ver brak lk de betoovering en trok mijn hand terug. „Volkomen regelmatig, nietwaar?" zeide ik onverschillig. Hij schrikte als uit den slaap gewekt, maar antwoordde snel: „Ja o ja volkomen! Ik had haast ver geten, wat ik deed. Ik dacht aan iets ander». Juffrouw Harland „Ja, juffrouw Harland wacht u nu," en ik glimlachte. ^Gij moet haar zeggen, dat ik u heb opge houden." Hij knikte eenigszins verward en zich van mij afwendend, ging hij vrij langzaam de salontrap af. Ik slaakte een zucht van verlichting, toen hij weg was. Ik had van het eerste ocgenbliik aif, dat ik licon izaig, een berekening Dij hem waargenomen, die in haar goddeloos materi alisme en onverschilligheid voor mogelijke gevolgen, eiken gezonden invloed, dien op zijne patiënten tol hunne genezing zou kun nen uitgeoefend worden, verbrak, afgeschei den van de vraag, hoever zijn medische ken nis reikte. Het was zijn voordeel hun de erg ste zijde van een kwaal te loonen om zijn eigen bekwaamheid in het behandelen ervan te doen uitkomen, het was zijn belang, hun somberste inbeeldingen te streelen, met hun grillen te spelen, en aan 'hun luimen toe te geven dit alles zag ik en begreep ik. En ik was blij,dat voorzoover ik er in betrokken mocht zijn, ik de macht had hem de haas te zijn. HOOFDSTUK V. Een onverwachte ont moeting. Eenige dagen aan boord van een jacht door te -brengen met hetzelfde gezelschap is een zeer goede proef voor de hechtheid der tril lingen van sympathie. Zoo althans vond ik het. Ik zou evengoed geheel alleen (hebben kunnen zijn op d-e „Diana" als met den heer Morton Harland1 en zijn dochter, ofschoon zij altijd even vriendelijk voor mij waren en bezorgd voor mijn comfort. Maar er lag tus schen ons een groote klove, ofschoon Cathe rine telkens zwakke en aandoenlijke pogin gen deed, die klove over te komen en mij te bereiken, terwijl ik aan den anderen kant stond. Maar haar kracht was niet berekend voor de taak haar wil was aan den wor tel ondermijnd en telkens werd zij weder ge dwee een prooi van dr. Brayle, die, half be wust dat ik hem slechts als een medische bluffer beschouwde, haar natuurlijk tegen mij had gewaarschuwd; mij had voorgesteld als een ingebeelde theorist zonder eenig funr daauent van geloof in mijn 'eigen theorieën. Ik hield mij daarom zeer terughoudend en weigerde eenig punt van weienschap of godsdienst te behandelen met hen, voor wie het eenc een grap en het andere zuiver ma terialisme was. Als wij samen waren, hield ik hel gesprek steeds op het peil van het alledaagsche, het geen veilig wais, ais was het dan ook verve lend en het vermaakte mij niet weinig, dal bij deze gedragslijn de heer Harland zich eerst verbaasd, daarna teleurgesteld en ein delijk ontstemd beloonde. En ik was blij. Dai hij zich even vervelend gevoelde als ik, was het eenige, dat ik voor het tegenwoordige wenochte. ik sprak, evenals alle convenlioneele vrou wen, over het weer, over onze minima en maxima spoed, over de sensatie-berichten in de nieuwsbladen cn de platheden, die ons werden opgedtischl als wij een haven aande den, over onze brieven, over den visch, die in de verschillende waiteren werd gevonden, over de sport van den een of anderen milli- onnair, wiens kasteel of jachthuisje ia de Hooglanden volgestopt was met de „élite", wier genot het is onschuldige vogels m die ren te dooden, over de laatste vliegers, kortom, geen fatterige wauwelaar over maat schappelijke beuzelingen zou mij hebben kunnen verslaan in hetgeen de gemiddelde inenschen noemen „verstandig praten" ge praat hetwelk na een poosje uitliep in de ge wone onversohilligheid. gepaard met onder drukt geeuwen. Ik had mij voorgenomen de gedachtelijn niet op te heffen „bot de lucht" op de manier, waarvoor lk vaak was ver oordeeld, -maar hoor gelijk met den grond U houden. Zoodtat, toen wil Tobermory ver lieten, waar een paar dagen (hadden gelei' gen, de boorden van het jacht te smal eq nauw werden voor onze sLrijdigo gevoelen* cn een geest van verveling deed haar intre* de, die dreigde gevaarlijk, zoo ai niet on draaglijk te worden. Toen de -Diana voort-, stoomde door het dommelende mistige licht' van den zomernamiddag en dio scherpe kust van het vasteland voorbij vo-er, zat ik gekeeï alleen op het dek en sloeg den purperen no* vel gade, die dio bergen van Ardnanuirchanl en Moidarl gedeeltelijk omhulde eu ik begod mij af te vragen of hel toch maar cniet belep was aan mijn vrienden Francesca te schrijd ven en haai* te zeggen, dat haar voorspdfc lingen reeds» bewaarheid waren, dat eeöj vacantie, doorgebracht in een sfeer, »'lde van alle blijheid was beroofd, mij verveelde, en, dat zij mij spoedig in Invernesshire kon ver-»] wachten. En toch liad ik geen lust mijn uit- I stapje met de Harlands te spoedig te eindi- 't gen. Er was een geheime wensdh in mijn] hart, dien ik ternauwernood mij zelf be-i kende »een wensch, het zonderlinge schipfj terug te zien, dat zoo plotseling was verschel) nen en weer verdwenen en kenmis te ma ken met den eigenaar. Het zou ongetwijfeld; een belangwekkende onderbreking ztju van den tegenwoordigen toestand, om er het minsö] van te zeggen. Ik wist boen ni'et (ofschoon ÜaI liet nu weet) waarom mijn geest zich zoolj voortdurend bezig hield met de in mijn ver-y beelding gevormde persoonlijkheid van den onbekenden eigenaar van het geheimzinnig^' vaartuig,, dat, zooals 'kapitein Derrick zei-do „zeilde zonder wind", maar lk dacht steeds, aan hem en trachtte mij zijn gelaat en gp« staite voor te steikm- Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1