N0, 2613 Eerste BlacS. Zaterdag 22 Maart 1913. DE EEMLAN DER". BUITENLAND. 8f',e Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1«60» Idem franco per post Per week (met gratis verzekering togen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DEIi ADVERT ENTIËN: Van 15 i-egols,. f O.ÖO« IClko rogol moori» Ö.IO, Dienstaanbiedingen 25 emits b(j vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bodryt bestaan zoor voordocligo bopalingoa tot het herhaald advortcoron in dit Blad, bij abonnoniont Eono circulaire, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: Aan lien, die met 1 April h. s. op dit blad inteekenen worden de nummers die ge durende de maand Maart nog zullen verschijnenk o s- te 1 oos toegezonden. Politiek Overzicht De strijd om Skutari. Van de drie bolwerken der Turken, die zich nog staande kiekten, is Janina geval len. Of Adrianopel en Skutari 't zullen kun nen uithouden tot aan het einde van den oorlog, is de groote vraag, die op dit oogen- blik do aandacht bezig houdt Het antwoord op die vraag zal-in niet geringe mate de oplossing van dezen strijd beïnvloeden. Rondom Adrianopel is hel voor 't oogen- blik tamelijk rustig. Maar Skutari heeft hei hard te verantwoorden. De berichten, die van de belegerde stad komen, sitellen den toestand als zeer bedenkelijk voor. Er wordt gezegd, dat tengevolge van het hevige bom bardement de stad in vlammen slaat en dal 80,000 man Serven en Montenegrijnen een al- gemeenen storm voorbereiden, die den val van de stad zal teweegbrengen. De aanval lers hebben blijkbaar haast om tol hun doel te komen nog voordat het oogenbli'k zal zijn gekomen, waarop de staking van alle vijan delijkheden wordt gelast. Het blijft echter de vraag of zij dat doel zullen bereiken, want de bergvesting Skutari lieeft tot dusver alle aanvallen kunnen weerstaan. Wat de beide Balkan-bondgenooten, die hier ageeren. thans doen, is de beschieting van eene weer- looze stad, die met de vesting op den berg ter nauwernood verbonden is- Het maakt den indruk van eene nullelooze wreedheid, dat het vuur der belegeraars zich richt te gen eene bevolking, die niet in staat is zich te beveiligen en nog veel minder zich tc ver dedigen. Onder den indruk van dit bombardement bereidt zich eene actie voor, waarvan men moet betreuren, dat zij niet reeds vroeger is aangevat. Oostenrijk-Hongarije geeft te ken nen, dat zijn geduld tegenover Montenegro ten einde loopt. Het heeft door zijn gezant in Cettrinje ernstige bezwaren laten inbrengen wegens de schendingen van het volkenrecht, waaraan Montenegro zich schuldig maakte bij het bombardement van Skutari en niet alleen daar, maar ook in San Giovanni di Medua en in Djakova. Men zal in de eerstvolgende dagen nog wel van meer zulke feiten hoo- ren; eigenlijk had men ze reeds voor weken en maanden te berde kunnen brengen. En terwijl o-ffieieel in Weenen het vertrek van twee division der Oostenrijksch-Hongaarsche vloot naar de Montenegrijnsche kust nog als een oefeningstochl wordt voorgesteld, wordt het steeds duidelijker, dat Oostenrijk plan heeft op eene vloobdemonstratie en de aan wending van missohien nog méér machts middelen in den zin heeft, wanneer Monte negro niet de voorwaarden vervult, die het zijn kenbaar gemaakt. Uit Berlijn wordt daarover aan de Frankf. Z»lg. geschreven „Het kan niet aan twijfel onderhevig zijn, dat de regeering te Weenen door het krach tige gebaar en door de toebereidselen, die zij thans maakt, meer op het oog heeft dan slechts eene volkenrechtelijke voldoening voor de opgenoemde rechtsinbrcuken. Het moeielijke werk van de oepallng der grenzen vaai Albanië en het blijven in dien staat van Skutari en Djakowa, moet zoo niet tot op lossing gebracht dan toch door een sterken druk beïnvloed en bespoedigd worden, en den Montenegrijnen zal met meer nadruk dan tot dusver op het hart gedrukt of voelbaar gemaaikt worden, dat het bloedvergieten om Skutari en om Albanië doelloos en niet be slissend is voor de oplossing van de kwestie. Men kan daarbij slechts herhalen, dat op liet oogenblik, waarop over Djakowa zal zijn be slist, ook het lot van Skutari geene bezwaren meer zal maken en dat, zoodra Oostenrijk- Hongarije en Rusland het over Djakowa eens geworden zijn, hetgeen in den laatsten tijd na den voorbereidenden arbeid van de Lon- densche conferentie niet onmogelijk scheen, door een gezanvenlijken stap van alle mo gendheden, Rusland daaronder begrepen, aan het optreden van de Montenegrijnen te gen Skutari halt zal worden geboden. „Men neemt in diplomatieke kringen deze aoli?. al ziet zij er ernstig uit, niet tragisch op. Zelfs al kwam het tot de aanwending van machtsmiddelen, dan zon deze actie eenzij dig blijven Het is met het oog op eventuecle politieke gevolgen van dit optreden van Oestenrijk-Hongarije van bijzondere beteeke- is. dat zij blijkbaar in overleg, misschien ook in gemeenschap met Italië geschiedt Daarin ligt een waarborg, -dat er niets voor barigs en overijlds zal gebeuren en iedere stap, die geschiedt, krijgt slechts daardoor gewicht, daA hii door de beide mogendheden ge2amenlijk ondernomen wordt." l>e Knlkau-oorlog. Sofia, 19 Maart. De Turksohc troepen van Tsjataldja trachtten gisteren eene voor- waartsche beweging uit te Yoercn. Deze be weging berokkende hun belangrijke verliezen en leidde tot een volledig échec. Omstreeks vijl divisiën met artillerie en kavallerie, ge steund door de kanonnen van een oorlogs schip, werden tegengehouden dioor de voor uitgeschoven Bulgaarsche detachementen. Tegen den avond vielen de troepen van de Bulgaarsoho rechtervleugel de divisie aan, die zich bevonden op den Turkschen linkervleu gel en joegen haai' op de vlucht. Twee balail- lons van dlcze divisie, die den uitersten linken- vleugel uitmaakten, werden door de Bulgaren afgezonderd en tegen de zeekust gedreven ten oosten van Epivatos; zij slaagden er in^ des nachts op schepen te vluchten. Sofia, 21 Maart, De dag van gisteren is in de Tsjataldja-liniën rustig voorbijge gaan. Volgens de geruchten beproefden de Turken op verschillende punten voortwaart- sche bewegingen, maar werden zij met zware verliezen tegengehouden. Hel blijft rustig iu Gallipoli en voor Adrianopel. Konstanlinopel, 21 Maart. Volgens particuliere berichten heeft de Turksche vloot door haar artillerievuur den Turkschen vleu gel gesteund, waarvan een gedeelte door eene Bulgaarsche overmacht werd aangevallen bij Kadikeui. De Bulgareu werden leroggesla.- öen- Sofia, 21 Maart Geruchten, die nog niet op hunne juistheid onderzocht zijn, hou den in dat de capitulatie van Adrianopel voor de deur slaat. De Wiener Allgemelne Zeitung brengt de volgende geïnspireerde medeuceling: On danks de afzondering van Skutari van de buitenwereld, komen er, zij 't ook met ver traging, zeer bedenkelijke berichten uit deze belegerde stad. Het vuur van dc Montenegrij nen heeft zich meer tegen de stad dan tegen de vestingwerken gericht. Inzonderheid sohijnt de christelijke wijk zwaar geteisterd te zijn. De aartsbisschop heeft mei eenige duizenden katholieken eene wijkplaats ge spekt in de kathedraal; hij bevindt zich juist wegens het in dc eerste plaats tegen de stad gerichte bombardement in voortdurend le vensgevaar. Het blijkt nu hoe gerechtvaar digd de indertijd van Rusland uitgegane wenk is geweest, dat lot de Montenegrijn sche regeering het verzoek zou worden ge richt, aan de gcheele burgerlijke bevolking der belegerde stad den aftocht toe te staan. Men kan niet anders dan betreuren, dat de vervulling van dezen wensch door dc Mon tenegrijnsche regeering geweigerd is. Ge beurtenissen van 20odanigen aard als hier boven zijn geschetst, kunnen niet anders dan een blijvenden indruk teweeg brengen in Oos- lenrijk-Hongarije en in Italië. Uit Weenen wordt aan de Frankf. Ztg. be richt: Ter zake van de Skulari-kweslie khn aulhenstiek vastgesteld worden, dal Rusland reeds voor weken niet-officieel heeft ver klaard, dal het er niets tegen heeft in te brengen, dat de stad Skutari gerekend wordt lot Albinië te behooren, maar dat het de of- ficicele vastlegging van deze verklaring zoo lang uiLsteld, als Oostenrijk-Hongarije niet heeft toegestemd in de afstand van Djakowa aan Servië. Tot dien lijd gebeurt er van Rus sische zijde ook niets om Montenegro van Servië te weerhouden en verdere militaire maatregelen het is niet zoozeer de Russische poging om voor Servië ook deze stad van gene zijde van de Drin te krijgen, die in Weenen ontstemt, want eigenlijk komt het na de amputatie van zoo vele Albaneescke steden op eene meer of minder niet aan; maar de dilctatorische manier waarop de Russische eisch wordt kenbaar gemaakt, maakt voor Oostenrijk het toegeven moeie- lijk. Overigens verklaart de Koning van Mon tenegro aan ieder, die het hooren wil, dat ook een bevel van de offioiecle Russische r- geering lot ontruiming van Skutari of tot staking van de vijandelijkheden geen indruk op hem zal maken. Hij voelt zich voldoende gedekt door machtige niet-officieele factoren. De mohammedaansche en israëlietisclie be volking van SaLoniki heeft eene commissie van notabelen gekozen tot overweging van de middelen, waardoor kan worden verkre gen, dat Saloniki als vrijhaven een soort autonomie krijgt. Deze commissie, aan welks hoofd slaat Ilalim Bey, gewezen Turksch mi nister van justitie, begeeft zich nakr de Euro- pecsche hoofdsteden, in de eerste plaats naar Berlijn, om ter bevocgder plaatse haren wensch met geografische en elhnografische argumenten te ondersteunen. Een ooggetuige geeft in de Neue Freie Pres- se een verhaal van den welgeslaagden aan val van de Hamidieh op Servische transport schepen. Den 11 en Maart, laat in den avond, waren de vijf eerste transportschepen voor San Giovanni di Medua aangekomen en had den daar op de reede hun anker uitgewor pen. Den volgenden morgen zou dc ontsche ping beginnen, toen plotseling de Hamidieh verscheen. Gelukkig voor de transportschep pen was de komst van den kruiser van Du- razzo, waar in hel voorbijvaren het Scrvi-t sche barakkenkamp in puin was gescholen, per telegraaf aangekondigd. Vier van de sche pen, die nog sloom hadden, liepen inderhaast! de baai binnen en liepen daar op hei strandj het vijfde en grootste met 1000 man en dc ka nonnen bleef, daar het geen stoom op had, hulpeloos liggen en werd <loor de Hamidieh door weinige scholen uit dc 15 c.M. kanon-J ncn tot zinken gebracht. Hel wrak ligt iuui dwars voor den ingang van de haven, de ge-< heelc lading is verloren. De bemanning red-» dc zich voor een deel, <loor naar land te zwemmen. Van de vier op hot strand geloo-» pen stoomschepen zijn twee verbrand, een zil| reddeloos vast; slechts dc vierde heeft met vier galen onder dc waterlijn, die zoo goedi mogelijk gestopt werden, weer naar Corfui kunnen uitloopcn. Van het transport zijn 2000 man aan land gekomen, maar zonder geweren cn munitie; 100 man zijn dood en meer dan 1000 man lich ter of zwaarder gewond. Alle zware kanonnen' zijn verloren. Weenen, 21 Maart. De avondbladen berichten eenstemmig, dat liet antwoord van de Montenegrijnsche regeering op de vertoo- gen van Oostenrijk-Hongarije als onvoldoen de wordt beschouwd. Zij zeggen inzonderheid, dat Montenegro er niet in heeft toegestemd de burgerlijke bevolking van Skutari vrij te iaten uitgaan, maar slechts heeft beloofd voortaan niet meer op de stad te zullen schie ten en zijn artillerievuur slechts fce zullen richten tegen de vestingwerken. Verder wordt bericht, dat hot waar schijnlijk is, dat Oostenrijk-Hongarije aan Montenegro eene nota zal zenden, waarvan de toezending tot heden is uitgesteld. P a r ij s, 2 1 Maart De ambassadeur van Oostenrijk-Hongarije heeft den minister van buitenlandschc zaken medegedeeld, dat de houding van Montenegro, de toestand van de roomsch-kalkolioke gemeenten en de toe stand van Skutari Oostenrijk-Hongarije heb ben bewogen een protest te laten liooren in Cettinjc en eene vlootdivisie uit te zenden om te kruisen op de Albaneescke kust. De gezant van Ooslenrijk-IIongarije te Cet tinjc, baron von Giesl, heeft de opdracht, na mens zijne regeeriug de volgende eischcn te stellen: 1. Vrije aftocht van de niet-strijden- den uit dc /belegerde vesting Skutari. 2. Vol ledige opheldering tover de vermoording van den Franciscaner paler Palics cn best raffing van 'de schuldige soldaten. 3. Dadelijke sta king van den gedwongen overgang van ka tholieken in Albanië tot de Servische natio nale kerks ongcdaajirmaking van den onder bedreigingen met den dood op 70 familiën van den stam Katspiari bij Djakowa uitge- ocfenden dwang om uit de katholieke kerk tc treden. 4. Voldoening voor de met hel vol kenrecht strijdige behandeling, die de Oos tenrijksch-Hongaarsche vlag van liet schip Skodra is aaugcdaa®. Indien de Montenegrijnsche regeering de zen cisoh niet mocht vervullen, is Oosten rijk-Hongarije besloten «machtsmiddelen aan te wenden Als toelichting van «het eerste punt merkt de Wiener Allgemeine Zeilung op, dal het verlangen van vrijen aftocht voor dc burger lijke bevolking van de stad beantwoordt aan den eenstemmige® wensch van de Londen- sche gezantenconfercntic. Zoolang dc staking van de beschieting dioor de belegeraars duurt, wil Oostenrijk-Hongarije door parlementairs bewerken, dat ook van Turksche zijde het vuren wordt geslaakt. Over het tweede punt, dc vermoording van pater Palics, willen de Montenegrijnen slechts een onderaoek door den aartsbisschop van Prizrend toelaten; de deelneming van den vice-consul van Oosten rijk-Hongarije weigeren zij echter met de motiveering, dat de gebeurtenis in kwestie zicth /op Monlcncgrijnsch gebied heeft afge speeld en dus een vreemden staat niets aan gaat. Oostenrijk-Hongarije slaat op zijn eisch op grond van den bestaanden rechtstoestand van bet katholieke prolectoraat, die ook on der de bezetting voortduurt. De vermoording van pater Palics is den 7en Maart gesohied. De Neue Freie Presse bericht daarover, dat op dien dag Servische en Montenegrijnsche soldaten zich met fana tieke orthodoxe geestelijken vereenigden, om dc bevolking met geweld te dwiugen lot den overgang tot het orthodoxe geloof. 300 per sonen, mannen, vrouwen en kinderen, waar onder pater Palics, werden «meL touwen ge kneveld en onder bedreigingen met den dood aangespoord «over te gaan. Een orthodoxe priester wees op de soldalen, die met hunne geweren gereed stonden, en zeide: Gij moet de verklaring onderteekenen, dat gij zult overgaan, of «deze militaire Godsslrijders zul len uwe zielen naar de hel doen overgaan. Daarop onderteekenden de gevangenen. Als de laatste kwam Palics aan de beurt. Hij was de eenige, die kalm en waardig weiger de en bleef weigeren, ook bij herhaalde aan maning. Toen vielen op een wenk van een orthodoxen pope de soldaten op hem aan; zij scheurden hem het geestelijke gewaad van het lijf en takelden hem met hunne geweer kolven toe. llij viel met eenige been- cn ribbobreuken op 'den grond- Men richtte lot den zwaargewonde de vraag, of hij nu wilde onderlcekenen. llij antwoordde: Neen, ik verlaat mijn geloof niet. Toen kreeg hij weer talrijke kolfslagen, totdat een bajonetsteek door de long aan zijn leven een einde maakte. S a n R c m o, 2 1 Maart. Men verzekert dat de gevolmachtigden van de Balkanstaten cn vaai Turkije in de volgende weck hier zullen bijeenkomen om over de vredesvoor waarden te onderhandelen. Belgrado 21 Maart. De overhan diging van «de tegenvoorstellen der mo gendheden aan de bond gen oo ten wordt he den verwacht. Men verwacht, dat die voor stellen ge ene groote mociclijkheden zullen teweegbrengen, behalve wal dc kwestie van Skutari betreft. Uit Sofia wordt bericht: Men gelooft al gemeen, dat de raadgevingen van dc mogend heden ernstige kans hebben gunstig te wor den ontvangen, maar dal dc bondgenooten nadruk /uilen leggen op de financieelc kwes- tiên. Er zijn ondertcekeningen uitgewisseld tus- schen Bulgarije en do Franse he maatschap pij voor dcii spoorweg Saloniki—Dcdcu- gatsck voor den afstand van do lijn aan Bul garije. Rome, 21 M a a r t. Volgens de Tribuna hebben de ambassadeurs den 19en besloten tot een gezamenlijk en stap in Gcttinjc cn Bel grado om te 'herhalen, dat de grensbepaling van Albanië moei worden beschouwd als een voldongen feit, omdat alle mogendheden de houding van Oostenrijk goedkeuren, dat dus geen reden meer heeft om tot geïsoleerde handelingen over te gaan. Kon-s tanitiniop el, 21 Maart. Het persbureau spreekt het bericht tegen, dat de regeering licoft besloten alle Turksche Albar neezen. liet land uit tc zetten. Om redenen van. openbare orde werden eenige personen buiten de zóne gezel, waar de over Komlanti- uopel afgekondigde slaat van beleg geidU R o m e, 2 1 M a a r t. De hertog van Mont- pensier verklaarde in een interview, dat hij, in Brindisi toestond aan een vertegenwoor diger van het Giornale d'Italia, dat hij vol-« strekt geen plan had om naar Albanië te gaan, althans voor het oogenblik. Hij proles-» teerde tegen het denkbeeld van eene gewa pende landing. Frankrijk. P a r ij s, 2II Maart. Bart-hoKi heeft de opdracht tot samenstelling van een nieuw kabinet aangenomen. Tweede telegram. Viviani heeft de portefeuille van justitie op vriendschap pelijke wijze afgewezen onder opmerking, dat liij liever of meer afdoende wijze in dc gelederen van dc republikeinsohc partij wil werken aan de eervolle verzoening, die noo- (lig is voor den openbaren vrede. Douinergue weigerde om dezelfde reden deel uit te ma ken vaui het nieuwe kabinet. Alle politiekers, die Barliliou/ heden morgen bezocht, schon ken hem aanmoediging in zijne taak. Pichon liccft de portefeuille van builcnlandschc za ken aangenomen- Tweede telegram. Het ministerie is aldus samengesteld: President en open baar onderwijs Barthou, justitie Ratier, fi nanciën Diumont, builcnlandsclie zaken Pi chon, binnenlandsche zaken Klolz, oorlog Elienne, marine Baudin, landbouw Clemen- tel, koloniën Jcaii Morel, openbare werken Thierry, handel, posterijen en telegrafie Massé, arbeid Ohérou. Hel onder-secretariaat van posterijen en telegrafie is opgeheven. Onder-staatssecretarissen zijn: binnenland sche zaken Paul Morel, financiën Bourly, schoonc kunsten Lcon Bérard, handelsma rine Monzie. Derde telegram. De nieuwe minis ters zijm 't geheel eens over alle belangrijke kwestiën, die reeds bij het parlement aan hangig zijn: de verdediging van -de leeken- school, de amnestie, de belastinghervorming op den grondslag, reeds door de Kamer ge voteerd, bet herstel van den driejarigen diensttijd. Zij zijn van meening, dat de eind beslissing over -de begrooling voor 1913 moet worden verhaast, en willen de begrooling voor 1914 spoedig indienen. Parijs, 20 Maart. De legercommissie van de Kamer heeft met 22 tegen 5 stemmen- eene motie-Jaurès verworpen, strekkende omj de regeering uit te noodigen een beroep te doen op het hof te 's Gravenkage voor de bej perking van de toerustingen. De legercommissie van de Kamer heeft, on danks de ministerieele krisis, de behandeling van de voordracht betreffende de wederin voering van den drie-jarigen diensttijd voort gezet. Bij de benoeming van den rapporteur werd eene principieele beslissing genomen. Er waren twee candidaten, van wie de eene eeiy aanhanger was van de algemeene toepassing van den driejarigen diensttijd voor alle wa pens en de andere voor infanterie eene be perking wilde toelaten. De commissie heefb met 21 tegen 16 stemmen tot rapporteur ge kozen den afgevaardigde nPté, die dc invoel ring zonder eenige beperking voortslaat. Rusland. Parijs, 2 2 Maart. Uit Petersburg word! aan het Journal 'bericht, dat volgens een loo^ pend gerucht het mogelijk is, dal de Oostciri rijksckc ambassadeur wordt terug geroepen.' Dit gcruelit veroorzaakt eene groote ouliroc* ring. Griekenland. Athene, 21 Maar t. Van 7 uur 's mor» geus af verdrong zich oenc groote menigte iu den omtrek van de Kamer. Alle atgevaar* digden verschenen lang vóór liet bt jun. van de plechtigheid. Dc ancLroipolk i van AUienCj vergezeld van dc heilige synode, vci. ;heneu om 10.2d in de zaal; Koning Conslantijn, Ko« niingin Sofia, dc diadwkus George en prim Alexander traden oin 10.30 de zaal binnen. Alle afgevaardigden stonden van hunne ze tels op. Dc mclropoliul deed liet! gobi mikc- lijike gebed cn las de eedsformule voer, die de Koning herhaalde. Dc Koning onderlco- kende hot prolokol van de eedsaflegging^ waarop de ministers on dc metropoliet hun contraseign plaatsten. De afgevaardigden brachten den Koaidng ccne -csldrifl: e hul dc. Toen het Koningspaar hot pari menlsge bouw verliet, bracht eene j nisnchtigc me- ntitglc hot cenc wnirme eva lie, die lol non bet paleis werd voortgezet. Dc Koning zal lieden namiddag naar Salomki vertrekken. Athene, 21 Maart. De koning v;r. trok om 5 uur namiddags uit Athene, llij kwam om 8 uur des avonds in Chalcis aan. Zuid-Amerika. Santiago do Chili, 21 Maart. Do Mercurio bevat een interview van een Kd van liet wetgevend lichaam, die met den mi.iistcr van financiën een onderhoud heeft gehad over den toestand, die in 't leven is geroepen door het feil, dat dc banken hun erediel hebben beperkt. De minister verklaarde, dal bij de tusschenkoanst van de regeering niet aioodig achtte, omdat de rijzing van den interna (to nale® wisselkoers dien vaster maakt. De mn uister is van oordeel, dat de vastheid van dcu wisselkoers den handelstoestand zal rcgul* risecren. Montevideo, 21 Maart. Cassio heeft de portefeuille van financiën aangenomenj Brun die van onderwijs. Allerlei. Te Parijs dreigt een bakkcrsslaking. Reeds lang stelden de bakkersgezellen cischen cn het syndicaal van dc patroon^ heeft afwijzend beschikt op alle cischen. Het arbeiderssyndicaat heeft een referendum uit geschreven, cn het resultaat is ten gunste van een krachtig ojitredcn. Lugano, 19 Maart. Do vlieger 'tro Primavcri, die uit Milan vertrokken was oiif •1.30. kwam om 5.25 aan het meer va® Lugano« Hij stuurde naar hel Chanip de Mars om aan land te gaan, toen hij bij Cavellino yam eene hoogte van 100 meter plotseling in het meer stortte en in eenige seconden verdween. Van het vliegtuig vond men sledhlai stukken en dq schroef drijvende. B e r 1 ij n, 2 0 Maart. Op hel schiellerreda be Gummersdorf keefy zich bij het proof- sckiefonr door eene nog niol opgehelderde oorzaak een stuk naar achteren ontladen. Twee kanonniers zijn gedood, drie licht ge wond. Londen, 20 Maart. Eene groote vil* la to Englefield Green, in het graafschap Surrey, behoorende aan lady White, de we duwe van den bekenden generaal Sir Gcorg© White, Is heden door brand geheel vernield. Er zijn aanwijzingen, dat deze brand het werk van suffragettes is. Behalve de villa van mevrouw White, hebben de Engel9chc kicsrechtvrouwcn gis-t teren nog een golfpaviljoen te WorlesbiM ry bij Weston sniper Mare in brand gestoken^ Het werd geheel vernield. Dc schade, door beide branden aangericht, wordt op f 42.000 geschat. In den juweelen-diefstal te Berlijn, waaw van een Russische dame het slachtoffer is gc-* worden, is in zoover licht on/l9lokcn, dat mem weet, wie de dieven zijn. De voornaamste da-1 der is Herbert Kolberg uit Furslenwalde, eert gedeserteerd luitenant van een regiment vcldJ artillerie in den Elzas. De tweede oplichter^ die zich von Weltersheim noemde, is de koop man Arthur Krause, cn de vrouw, die hot paan vergezelde, is eene emvrouw Margarete Plof fer. De man van mevrouw Pfeffer heeft in zijrt woning te Friedenau zelfmoord gepleegd, was blijkbaar bang, om In de zaak gemengd! tc worden. Men heeft bij hem een afscheids4 brief van zijn vrouw gevonden, waaruil ment opmaakt, dat de dieven Berlijn hebben vcjV laten. Winn«ipeg,20Maart. Het hoofdgebouw va® de Maloolm inmaakfaibrieken is door brand vernield. Er zijn 5 menschen gcdoodl en 9 cewond door het instorten va® de muren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1