„DE E EM LAN DER". IP*Jaargang. Donderdag 27 Maart 1913. FEUILLETON. N° 263 BUITENLAND. Het Eeuwige Leven. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post - 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.10* Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertent iSn gelieve men liefst vóór II uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËNi Van 15 rogols«« f 0.56» Pike regol meerÖ.1U® Dionstmmbiedingon 25 centft by vooruitbetaling. Groote lettors naar pluaUruimto. Voor handel on bodrijt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Bono circulairo, bevattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. KOSTELOOZE INENTING. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op artikel 18 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 154) j brengen ter kennis van belanghebbenden, dat voor een ieder de gelegenheid tot koatelooze inenting wordt gegeven op den eersten en tweeden Maandag van de maand April, telkens des namiddags te dne ure, in de daartoe bestemde localiteit van bet voormalig schoolgebouw wijk A, Koestraat no. 9. Gedaan te Amersfoort, den 26. Maart 1913. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RAND WIJ CK. Burgemeester en Wethouders van \mersfoort bren gen ter kennis, dat bg hen la ingekomen een adres d.d. 25 Maart 1913 van Johannes Franciscus de Greef, wonende alhier, houdende verzoek om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, voor de be- nedem-localiteit van het perceel staande aan de Utrechtschestraat no. 14, alhier dat binnen twee weken na deze bekendmaking een ieder schriftelijk bezwaren tegen het vcrleencn dor vergunning kan inbrengen Amersfoort, 26 Maart 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. v. RANiDWIJCK. De Burgemeester van Amersfoort, brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat in de gemeente Wou denberg een geval van miltvuur is voorgekomen. Amersfoort, 25 Maart 1913, De Burgemeester voornoemd, v. RAND WIJ CK. Politiek Overzicht Op weg naar den vrede. Voot Adrianopel en in de Tsjataldjaliiüën hebben wij nog eenc laatste opflikkering van den oorlogsvlam gezien. Op bot allerlaatste oogenblik zijn dc Bulgaren overgegaan tot den algemeenen stormaanval tegen Adriano pel, waarop wekenlang is gewacht En deze bestorming heeft de beslissing gebracht. Gis- leren namiddag om twee uur beeft Sjukri Pacha de zoo moedig door hem verdedigde vesting overgegeven. Nog onder den indruk van deze gebeurt-e- i is, komt heden morgen de tijding, dat ook de TdjataUljaliniên in handen van de Bulga ren zijn na een hardnekklgen strijd, die twee dagen heeft geduurd. Daarmee is het einde ge-komen van de worsteling, die nu een half jaar heeft ge duurd. De Turksche macht in Europa is ver nietigd. Konsbamtinopel ligt weerloos voor de voeten van den overwinnaar. Men zou ge neigd zijn te zeggen: „Niels belet het zege vierend^ leger meer zijn intocht te houden in Konstantinopel", ware 't niét, dat nu ein delijk de factor zich doet gelden, die het in zijne macht heeft aan de strijdende partijen 'halt te gebieden. Het is nog slechts enkele dagen geleden, dat een medewerker Yan de Neuc Freie Presse van een der in Londen vertoevende, Balkan-diplomalen eene biltere klacht ver nam over den sleependen gang van de vre desonderhandelingen. Op de vraag waaraan dit was tc wijten, zeide deze diplomaat met opmerkelijke vrijmoedigheid-. „Wie draagt schuld aan dit jammerlijke getob zonder eenig succes'? vraagt gij. ik antwoord: Niemand anders dan de mogend heden. Men doet ons, Balkanmenschen, bit tere verwijten; men beschuldigt ons van grootheidswaanzin, overmoed, zelfverheffing. Ik kan natuurlijk niet toegeven, dat onze eischen dit verwijt rechtvaardigen, maar ge steld eens dat onze eischen te hoog en on billijk zijn, waarom dringt Europa ons dan met zijn wil op? Eenvoudig, omdat zulk een wil niet beslaat. Dat is het goheele geheim. De Europeesche diplomatie, welker wijsheid niet in staat was den oorlog te ver hoeden, is th.ns, nu zij zich aangordt om lusschen ons barbaren, tusschen Turkije en de Balkanstaten, te bemiddelen, nog altijd niet tot overeenstemming kunnen komen. Geloof mij: zij is 't op geen enkel punt eens kunnen worden. Is het u niet opgevallen, dat het communiqué van Reuter over de vredes- actie en de aan de vertegenwoordigers der mogendheden geseinde voorsteilen zegt, dat deze voorstellen aan de Balkanregecringen na de ontvangst van bepaalde instrucliën zul len worden toegezonden? Is het niet duide lijk, dat deze instrucliën nog niet gegeypn zijn, omdat de mogendheden 't niet eens zijn, op het gevaar af, dat als de instructiën ein delijk gegeven zijn, de voorstellen door een fait nouveau verouderd zijn?" Dat kon men enkele dagen geleden nog zeggen, maar thans niet meer. Ten langeni les te hebben de groote mogendheden den" weg gevonden om flot overeenstemming te ko men. En de uitwerking komt onmiddellijk aan den dag, want als met een tooverslag is de toestand veranderd. Dat is terstond Hen goede gekomen aan het zoo zwaar ge teisterde Skutari, want sints den 24en zwij gen de kanonnen, waarmee Montenegro met Servischen steun deze stad bestookte. De reeds meermalen door ons aangehaalde Ber- lijnsche correspondent van de Frank!Ztg. zegt daarvan: „Montenegro 'beklaagt zich over het optre den van Oostenrijk-IIon,garije. Hij ziet in den eisch, da* hij het bombardement van Sku tari tot na den aftocht van de burgerlijke bewolking moet staken, eenc schending van de onzijdigheid. Maar Z. M. Koning Nikila, die een zeer schrander man is, zal er wel niet over in 't onzekere zijn, dat deze klachJ en het protest, dat hij daartegen doet hoo- ren, zonder gevolg moeten blijven. Wan* de mogendheden, tot wie hij het richt, stem men in met dc actie van Oostenrijk-Honga rije, era dat dit ook wam Rusland geldt, zal voor dén o.u<len heer in Cettinje bijzonder pijnlijk zijn. De hoofdzaak echter is: On danks de klachten en de protesten wegens schending van de onzijdigheid, geeft Mon tenegro toe, zoowel met betrekking tot Sku tari oils ook wa* de Skodra-zaak betreft en het onderzoek over de vermoording van den Franciskaner paten* PaJics. Men behoeft cr niet meer aan te twijfelen, dat de zaak in 't reine komt. Montenegro kan niet meer re kenen o.p oneeniglieid tusschen de mogend heden cn in verband daarmee op geen hei- melijken of openlijken steun, en dat geeft den doorslag. Ook het lot van Skutari kan als beslist be schouwd worden. Wait te dien aanzien tus schen Weenen on Petersburg is overeenge komen, zijn niet alleen verklaringen ius- scheii deze beide staten, maar het zijn. ook verklaringen, die Rusland op de gezanten- oo<nferentie in Londem heeft afgelegd, cn dio dius op eenc brcediere internationale ba sis rusten, en daarop heeft zeker betrekking wat de Nordd. Allg. Zeitung op Paoschzon- dag heeft geschreven: Van onze aankondi ging van een compromis tussahen Oosici*rijk- Hongarije en Rusland hebben wij niets te rug te nemen. Wij zijn veeleer overtuigd, dat eene definitieve overeenstemming ook over het laatste punt waarover ïuog geschil bestond, verzekerd is." Dat geldt niet alleen van dit ééne onder deel. Men kan er gerust eene wijdere strek king aan toekennen. Wanneer men de ge wichtige verklaring leest, door Sir Edward Grey in het Lagerhuis afgelegd, dan valt er niet aan te twijfelen, dat do mogendheden, nu zij eindelijk één vam zin zijn geworden, door de daad van hunne eensgezindheid zullen dioen blijken cn kracht zullen bijzetten aan hunne meenimg, dat de tijd gekomen is om dezen weeselijiken oorlog te doen eindigen. J>e Bal kan-oorlog. Sofia, 26 Maart. De laatste gevechten zijn gister namiddag rondom Adrianopel begonnen met een krachtig artillerie ge vecht. De Turken boden zeer krachligen tegenstand. De militaire kringen zijn bij zonder tei-reden over dc inneming van de forten Tasjalkja- cn Aivisababa, die het noor den van Adrianopel heheersohen. Tweede telegram. Dc Agence Bul- gare bericht: lieden bij het aanbreken van» den dag maakten de Bulgaren zlcli, na een kloeken aanval, meester van het geheele oostelijke front van de vesting Adrianopel met de zeven forten Aivashaba, Aibsjiogcn, Kosten/lik, Kurutsjcfieh, Jildiztabia, Tobioli cn Kavaastabia, alsmede alle batterijen vai> deze forten. De Bulgaren houden nu op deze forten eene vaste stelling bezet. Sofia, 26 Maart. Uit eene geloof waardige bron wordt bericht, dat de Bul- gaarsche kavallerie in Adrianopel is bin nengedrongen. Tweede telegram. De Agence Bul- gare bericht, dat da Turken Ln Adriamopel de dépots in Basthieck, Kemer, Hadilik en Kaik, het Karogkoy-arsenaal, een artillerie- dépöt, verder de kleine kazernes tussohen Janik en Iüsfhla, hel hospitaal en de kazer nes in het noorden van de stad im brand ge stoken- De vlammen vernielen talrijke pun ten van de sliad. De bevolking vlucht ii> kranflezinnige opgewondenheid naai* de ver- sterkinigsliniën. Konstantinopel, 26 M a a r t. Er zijn" gisteren hevige artillerie gevechten geleverd- voor AdrianopeL Dc Bulgaarsche infanterie! viel de Turksche voorposten aan welke zich op het hioofdfront moesten terugtrekken. Sofia, 26 Maart. Dc berichten omtrent de overweldigende en beslissende suocessem cfer Bulgaren rondom Adrianopel komen uun na uur binnen. Het berihet Liervan veroor zaakt in de stad eene levendige emotie. Parti culiere berichten volgens welke de Bulgaren Adrianopel zijn binnen gerukt worden met, snelheid verspreid. Men begint te vlaggen. Voor het ministerie van oorlog heeft zich eene, enorme menschenmenigte geschaard. Sol in, 20 Slanrt. I>e Bulgaren hebben zlcli meester gemankt van Adrianopel. Sjukri Paclia gaf zich om 2 uur in den namiddag over aan generaal lwanov. Petersburg, 26 Maart. (Tclegraaf- agentschap). Aan den voorzitter van de rijks- doema werd om 4 uur namiddags een tele* gram overhandigd, inhoudende dat Adriano pel was ggvallen. Dit bericht werd terstond in de zaal bekend en lokte een geestdriftig hoerageroep uit- De spreker, -die aan hot woord was, onderbrak zijne rede. De afge* vaardigdo Kroepensky betrad de tribune cm riep uit: „Adrianopel is gevallen. Hoera!" Stormachtige toejuichingen vulden do zaal. De afgevaardigden cn liet publiek stonden op en barstten los in langdurig hoerageroep. Sofia, 26 Maart De koning, verge zeld van de prinsen Boris en Cyrillus, naar Adrianopel vertrokken. Sofia, 2 6 -M a a r t Het hoofdkwartier is heden middag uit Dimolika vertrokken om zich naar Adrianopel te begeven. Sofia, 26 Maart. Voor Tsjalaldje sloeg eergisteren namiddag eene divisie van de Bulgaarsche voorhoede do Turksche voor hoede. De Bulgaren hervatten den algemce- nen aanval. Zij bezetten de dorpen Delepcs, Lndjes, Soebathoe, Serbeli. De Turken zijn op den terugtocht. Konstantinopel, 26 Maart Reser visten en recrutcn komen aanhoudend uit Konstantinopel en worden in alle haast naan Tsjataldja vervoerd. Londen, 27 Maart. J>e bladen brengen een bericht van het Bni- gaarsclie gezantschap, dat de Tsja- taldja-llnle door de Bulgaren geno men is na hardnekkige gevechten gedurende twee dagen. Par ij s26 Maart. De Excelsior bericht uit Belgrado, dat volgons een mcdedieellng van de Pravda hel bombardement van Skuta ri den 24en is geslaakt op bevel van de Ser vische regeering, haindelende op raad van de gezanten vain Frankrijk en Rusland, die minister-president Pasics cr van in kennis stelde, dat het lot vam Skutari definitief zo/1 worden geregeld ten, gunste van Albanië. Cettinje, 26 Maart Prins Danil zond aan hssad Pacha, door middel van een parlementair, een briei, waarin hij hem kennis gaf, dat de Koning aan de burger lijke bevolking mach Ld ging verleent de stad te verlaten in een termijn van 50 uren. Essad Pacha antwoordde met een brief, waarin hij den Koning dankt voor zijne edelmoedigheid maar verklaarde het aan bod niet te kunnen aannemen, omdat hij daartoe niet gemachtigd was door zijne regeering. Weenen, 25 Maart. De bladen verne men uit welingelichte bron, dat de met Essad Pacha aangeknoopte besprekingen over den uittocht van de burgerlijke bevolking yan Sku tari mislukt zouden zijn. Oostenrijk-Homganje moest het voorbehoud, dat het heeft gefor muleerd, handhaven. Men verwacht intus- schen, dat de stap van do mogendheden te Belgrado en Cettinje, die ten doel heeft bin nen den kortst mogelijken tijd het door de mogendheden aan Albanië toegekende gebied te ontruimen, zeer spoedig met succes zal worden ondernomen. Daardoor zou de kwes-» tie van den uittocht der burgerlijke bcvolkihg van Skutari van zelf doellos. worden, l>e Montenegrijaisehe regeering heeft vol daan aan het veriangen om eeu onderzoek in te stellen naar de incidenten te Dj-akov* met deelneming van een vertegenwoordiger van Oostenrijk. Montenegro heeft ook plan, vertegenwoordigers van dc andere mogend heden uit te noodigen zich naar Djakova te begeven. Tegen dit voornemen wordt hier vol strekt gecu bcawaar gemaakt. Do protestoola. van Montenegro tegen. hei verzoek vam Oostenrijk onn hel bombar dement van Skutari te doen ophouden, is door dua Oostenrijkschen gezant weer teruggezonden? aan de Mouten egrijnscko regeering. De 15,000 man, dic^onder Djavid Pacha ziek bij dc rivier Skocmbi aan de Serven hebben overgegeven, waren het overschot van het Tunkseihc wcslerlegcr, da* Macedo nië haidi tc verdedigen en in het begin van dc vierde Oolobcrweek bij Koemanowo door de Serven geslagen is. Dc overwinning van Koemanowo opende voor dc Serven de weg over Kóprulu en IstUip naar Monastir. Eerst in Monastir vonden zij nieuwen tegenstand. Djavid Pacha, de opperbevelhebber van het Turksche westerlcgc-r, 'had daar dc vluchte lingen van Koemanowo tol een nieuwen verdedigingss*rijd vorzaiueljd. Dc verove ring van Monastir door de Serven verliep rear bloedig. Eerst nu een z waren strijd vau drie 'dagen slaagden zij cr in, de Turken daaruit le verdrijven. Djavid Pacha bracht hierop he* overschot vau zijn leger van Mo nastir naair Janina, waar hij aan de verde diging deelnam, *otdat Essad Pacha .de stad aan de Grieken overgaf. Kort voor de capi tulatie vluchtte hij met de laatste 15,000 inan naar het noorden. Dc Grieken vervolgden hem cn drongen hom op naar dc rivier SkocmbL, do grensrivier .tusschen Zuidr cn Noord-Albanië, Daar stuitte Djaviid Pacflia op Servische strijdkrachten, waarna hij, door gebrek aan levensmiddelen en munitie me de ln nauw gdbracfiiit, dc wapenen neer* legde. IC o n s t a n 11 n o p e 1, 2 6 Maart. De bla* den melden, dat oen Grieksiclie torpedojager het Turksche stoomschip Vouila heeft aan* gehouden, dat voorraden voor de troepen vervoerde. Belgrado, 25 Maart. Dc Koning heeft een besluit onderteekend, bepalende dat hcü moratorium eerst een einde zal nennen op den 45en dag na de demobilisatie van liet Servische leger. Londen, 25 Maart. In den loop van d# behandeling van de wet op de middelen dn bot lagerhuis, deelde Sir Edward Grey meda^ dal er overeenstemming verkregen was tus schen do mogendheden over de noordehjka grens van Albanië. Ofschoon er nog geen overeenstemming verkregen was over de zui delijke grens, was cr geen van do gixiota mogendheden, die niet voelde, dat, welke verw sobillcn van mecning ook mochten ontstaan over de zuidelijke grons, geen enkele kwestld over die grens zou rijzen, diie een bron van gevaar zou zijn. Er behoeft in geen eniketo van de nog niet geregelde kwestiën een reden tot ongerustheid gevomden te worden. Even# Van heden af wil ik, al word ik beleedigd, mij niet boos of wrevelig voelen noch toorn of haat koesleren. Een Roman vau Liefde, 19 DOOR MARIE CORELLL De strepen van dikke duisternis die in de uithollingen der heuvelen lagen, werden hier en daar verbroken door vreemde kloven van licht, die als het ware uit het water opste gen dal telkens stralen van bleek smaragd en goud -phosphonsch licht toonde de sterren schenen groot en wit als verdwaalde stukjes van de maan, en het geheimzinnig klotsen van trage golfjes 4egen de kanten van het jacht deden denken aan het gefluister van- spookachtige geesten. Wij stonden in een zwijgende groep, betooverd door de groolsoh- heid van den nacht en door onze eigen een zaamheid in hel midden er van, want er was geen hut of visschersboot aan de kust te zien of iets dat ons het gevoel van menschelijk gezelschap kon geven. Een vreemd gevoel van teleurstelling overviel mij eensklaps, ik hief mijn oogen naar het uitgestrekte donkere uit spansel met een soort zwijgende smeekbede «n maan en sternen schenen daar te drijven als schepen in een diepe zee ik had iets meer verwacht, in dit vreemde bijna spook achtig uitziende landschap, en toch wist ik) niet, waarom ik iets zou verwachten. Schoon- als het geheele tooneel was en hoe volkomen ik de schoonheid ook erkende, had toch een- overweldigende gedruktheid mij als met een- koude hand aangegrepen er was een som bere leegte in deze majestueuse eenheid, die mijn geest geheel scheen te verpletteren. Ik verwijderde mij een weinig van mijn metgezellen, leunde over de verschansing en keek ver in de zwarte schaduwen van de kust, die door het scherpe contrast met den glans dei- maan scherper afgeteekend was; mijn ge dachten vlogen met ongewenschte snelheid) naar de donkerste lijn van 's levens horizon» voor het oogenblik had ik het gevoel van vreugde -verloren. Wat waren wij, mensche- lijke schepselen allen rampzalig! zeide ik tot mij zelf, wat is er voor hoop voor ons. ge vangen in een wereld die geen medelij den- met ons heeft wat ons lot ook moge zijn een wereld, die precies op dezelfde manien doorgaat of wij leven of sten-en, werken ofj werkeloos zijn. Deze tragische heuvelen, dit koude meer, deze witte maan, waren hetzelf de toen Caesar leefde, en zouden nog hetzelf de ziin, als wij, die er nu naar keken, zouden zijn gegaan naar het Onbekende. Het scheeni moeielijk zich dit duidelijk feit in te denken, zoo moeielijk, dat het bijna onnatuurlijk) was. Gesteld dat eenige steden of dorpen ooit op deze verlaten -kust hadden bestaan dam hadden zij bewezen niet bestand te zijn tegen de vernielende krachten der Natuur even min als de begraven steden van Zuid-Amerikat onmisbaar bleken le zijn in al hun'luisler; even als de „Gouden Eeuw van Lanka" im Ceylon meer dan twee duizend jaar geleden. Wat baat dan al de worsteling van het men schel ijk leven? Is het voor de velen of alleen voor de wei nigen? Is al de inspanning en smart van mil- lioenen, alleen voor het opheffen en volma ken van een zeker afzonderlijk type en is dit hetgeen Qhristus bedoelde toen hij zeide: „Velen zijn geroepen maar weinigen zijn uit verkoren?" Indien het zoo is, waarom dan zulk een verspilling van hersenen en hart en liefde en geduld?" Tranen kwamen eensklaps in mijn oogen en ik sctfrok op als uit 'n benauwden droom, toen Dr. Brayle zacht achter mijn rug na derde. „Het spijt mij, da* ik uw droomerij stoor!" zeide hij- ,,Maar juffrouw Harland is naar het salon op het dek gegaan en wij wachten allen om u téhooren zingen." Ik zag naa-r hem op. „Ik heb een gevoel alsof ik van avond niet zal kunnen zingen," antwoordde ik een wei nig bevend. ,/Dit verlaten landschap drukt mij neer." Hii zag, dat mijn oogen vochtig waren en glimlachte. „Gii zijt overwerkt," zeide hij. „Uw eigen theorieën over gezondheid en levenskracht ziin niet onfeilbaar. Er moot voor u gezorgd worden. Gij denkt te veel." „Of te weinig?" opperde ik. „Waarlijk, lieve juffrouw, U kunt bij geen mogelijkheid te weinig denken, .daar waar gezondheid en geluk betrokken zijn. De ge zondste en tevredensle lieden op aarde zijn zij, die goed «ten en nooit denken. Een leeg hoofd en een volle maag, maken samen een tevreden leven." ..Dat denkt gijl" antwoordde ik met een be woging van eenige minachting. „Dat weet ik!" antwoordde hii met nadruk. „En ik heb een uitgebreide ondervinding. Schiet nu geen pijlen uit uw oogen naar mij toe! kom zingen 1" Hij bood mij zijn arm, maar ik weerde dien af en liep alleen naar het salon op het dek. De heer Harland zat er met Catharine al de lichten waren vol opgedraaid, zoodat de glans van de maan, door het venster er geheel door werd verduisterd. De piano was open. Toen ik binnenkwam keek Catherine mij verbaasd aan. „Wel, wat ziet gij bleek!" zeide zij. „Men zou denken, dat gij een spook had gezien!" Ik lachte. „Misschien heb ik het wel. Lock Scavaig is goed gelegen voor een aantal spoken. Wét is het een verlaten plaats," een lichte huive ring doorvoer mij toen ik een paar zachte accoorden aansloeg. „Wat zal i-k voor u zin gen?" „Iets van het land waar wij in zijn," zeide de heer Ilarland. „Kent gij geen van dio oude woeste Keltische liederen?" Ik dacht een oogenblik na en ring toen hij een gedempt accompagnement het ou<ie Keltische .Minnelied der Fee." Waarom zou ik zitten treuren, Spelend met het varenkruid, Waarom zou ik zitten treuren. Op 't verlaten duin Als 'k de kievit op zie vliegen, Of de zeemeeuw zwevend wiegen. Want ik weet mijn lief mijn al Tot mij keeren zal Als de dag ten einde spoedt Tuur 'k droef om mij heen, Luistrend naar het minst gerucht Wen H ook mij 't harte versteen' ÏWaarora zou ik zitten treuren Spelend met het varenkrui-d Waarom zou ik zitten treuren Droevig, heel alleen, ^t Is omdat Ik naar Iets hunker Droevig, heel alleen I Kom tot mij mijn trouwe Uefstd Over de heuvelen heen, Waarom zou ik zitten treuren Spelend met het varenkruid Waarom zou ik zitten treuren Droevig en alleen. Ik had nauwelijks het laatste couplet ge* cindigd of kapitein Derrick kwam eensklaps in groote opwinding aan de deur van hel salon. „Kom mee, mijnheer Harland!" schreeuw* de hij bijna, „kom allen £auw meel (Hel vreemde jacht is er weer!" Wordt vcrvolgü*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1