BUITENLAND. Het Eeuwige Leven. Ii° 264 „DE E EM LAN ir~jaargang. Vrijdag 28 Maart 1913. FEUILLETON. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummors 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familio- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1regols.. f O.ïHK Eikeregel meer0.10* Dienstaanbiedingen 25 cents b\j vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot het herhaald advortooren in dit Blad, bij abounomeni Eeno oirculairo, bevattende de voorwaardon, wordt op aanvraag toogozonden. Politiek Overzicht Op weg naar den vrede. Het Bulgaai's>alie gezantschap te Londen is dem loop der gebeurtenissen voorbijgesn-eid, io-en het dioor eene voorbarige metledeeling aan de dagbladen -den imdruk verwekte, dat •de Tsjalaiclja-lLnie door de Bulgaren is ver- meesterd na twee dagen van verwoeden sLrijd. Niet de Tsjataldja-linde, die zich oyer cenige uren uitstrekt, hebben de Bulgaren bemach tigd, maar het voor deze linie gelegen, door de Turken een paar weken geleden weder bezette dcxrp. waaraan de geheele linie haren naam ontleent. De weg naar Konstaiitinopel ligt nog niet voor de bondgenooten open. Voorshands moeten zij zich tevreden stellen met d>e verovering van Adrianiopel. Dat is trouwens op zich zeil een succes van ingrijpend-o beleekenis. Sedert 26 October van het vorige jaar hebben de Bulga.ren, in ver- eeniging met de Servische hulpkrachten, de door Sjukri Pacha met roem verdedigde ves ting aan de Maritza belegerd. Zij hebben de zware najaarsoverstroomingen doorgestaan; zij hebben dan ruwen Balkaaiw inl-er onder groole ontberingen doorgemaakt. Al de of fers, die hel taai volharden in de belcgerings- steiling vergde, wendden gebracht, omdat men Adrianopel door den honger to»t de overgave wilde dwingen. Wanneer ten slotte toch be?- vel tot den stormaanval is gegeven, dan is da/t geschied omdiat de vesting stormrijp werd geacht en omdat onder die omstandigheden aan de beslissing door middel van geweid de voorkeur werd gegeven boven eene bloot pas sieve belegering, die misschien nog eeniige weK.cn sleepende zou zijn gebleven. Nu is Adrianopel in Bulgaarsch bezit over gegaan. Gedurende 552 jaren is de stad in Turksdh bezit geweest. Sultan Moerad I had haar in hot jaar 1361 veroverd. Vijf jaren later koos hij haar tot zijne residentie, en tot 1453, derhalve tol aan de inneming van Konstajnti- nopel, bleef zij de zetel van de Turksche sul tans. Niet door <Len honger is Adrianopel bezwe ken, maar na een strijd, die voor beide par tijen eervol is geweest. De Bulgaren hebben met de verovering van Adrianopel het doel bereikt, waarnaar zij maandenlang hebben gestreefd. Voor de Turken iis het beleg van Adrianopel een glanspunt in de anders zoo somher getinte geschiedenis van dezen oorlog. Veel hebben zij verloren, maar hunne wapen- eer is 'althans gered, donik zij de verdediging van Adrianopel. Dc groote vraag is nu: Welken invloed zal de val van Adrianopel hebben op de vredes onderhandelingen? Uit Sofia is aan de Parij- sche Matin eene verklaring geseind van den Bulgaarschen minister-president Geschow, dat de bondgenoolen tot naar Konstantinopel zullen gaan.- als de Turken hunne vredesvoor waarden niet aannemen. Dat is voor ons geen nieuws; de Bulgaren hebben lang gedreigd, dat zij hunne eischen zouden verhoogen, als zij de vesting met wapengeweld moesten ver overen. Maar zullen zij deze bedreiging waar maken. Twijfel daaraan is geoorloofd. Voor eerst zijn alle oorlogvoerenden zóózeer den strijd moede en zijn vooral de Bulgaren der mate verzwakt, dat het voor hen eene ver luchting moet zijn, zoo spoedig mogelijk tot het einde te kunnen» komen.. Dat wordt den Bulgaren thans gemakke lijk gemaakt, want zij kunnen tot besluit van den veldtocht wijzen op een wapenfeit, dat al de overwinningen, door hunne bondge noolen behaald, in de schaduw stelt. Maar bovendien bevinden zij zich nu tegenover het vereenigde Europa, dat eindelijk de bezwa ren uit den weg hoeft geruimd, die tot dus ver böletten om de mcening, dat <le tijd go- komen is tol beëindiging van dezen oorlog, met den vereischten nadruk tc doen relden. In overeenstemming met het hier verkondig de inzicht wordt, uit Berlijai aan de Frankf. Zlg geschreven „Dc val van Adrianopel, waarmee in de laatste dagen roeds werd gerekend, zal, zoo meent men in diplomatieke kringen, aan de houding van de mogendheden betreffende de vredesbemiddeling tusschen Turkije en zijne tegenstanders niets veranderen, want dit Adrianopel, dat de Bulgaren nog op het laatste oogenblik met plotselingen storm heb ben genomen, is hun reeds door de mogend heden toegekend^ ook al hadden zij hel niet genomen. Zuiver militair beschouwd, betee- kent het succes van de Bulgaren en Serven voor Adrianopel natuurlijk* eene versterking van hunne stelling voor de Tsjatal dj a-Unie en voor de verdere voortzetting van den oor log. Zoo heeft zich ook zuiver militair de Bul- gnarsche militaire attaché te Berlijn tegen over een dagbladschrijver uitgesproken; hij heeft echter tegelijk verklaard, dat het zich aan zijne beoordeeling onttrok, welke poli tieke gevolgen hieruit zouden voortvloeien. Men kan het verstaan, dat Bulgarije den wensch heeft gekoesterd, zijn in het begin van den oorlog behaalden wapenroem, die in den loop van de laatste maanden eenigs- zins was ingeslapen, door eene ilaatsbe opzien barende daad weder op te frisischen voor de wereld en niet het minst ook voor zijne tegenwoordige bondgenoolen, de Serven en Grieken, met wie liet later nog menige noot zal hebben te kraken. De behoefte aan mili tair prestige heeft zeker bij de verovering van Adrianopel eene sterke rol gespeeld, cn inderdaad zal het militaire en politieke aan zien van Bulgarije daardoor weer stijgen. Dat het echter verdere militair-polit ekc consequentiën «trekken, den oorlog voortzetten en vredesvoorwaardep stellen zou, waarvan het bij voorbaat weet, dat de mogendheden ze niet zullen goedkeuren, is nauwelijks aan te nemen, want ook na de verovering van Adrianopel is Bulgarije den oorlog moede en het laatste wapenfeit kan ons niet verhelen hoe uitgeput de krachten zijn. Misschien zul len de bondgenooten eenige nieuwe aanspra ken stellen, maar eene werkelijke bemocielij- king of vertraging van den vredesarbeid zal. naar men mag hopen, daaruit niet ontstaan." 3>e Balkan-oorlog;. Sofia, 27 Maart. De Mir zegt, 'dat de Servische troepen dapper streden in den noordelijken sector, maar niet hebben bij gedragen tot de verovering van de forten. Konistantinopel, 27 Maart. Dc Bulgaren begonnen heden morgen opnieuw een 'hevigen aanval op Tsjataldja. Konstantinopel, 2 7 Maart. (Uit Oostenrijksche bron). Het dorp Tsja taldja is door de Turken ontruimd. Een gou verneur is daar aangekomen met 'burgerlijke autoriteiten. De terugtocht uit Kadikcui moet in eene verwarde vlucht ontaard zijn voor de Turken, die drie regimenten, elk van 550 man sterk waren, met adht kanon nen en 200 dooden en 74 gewonden hadden, waaronder drie officieren. liet front van den linkervleugel moet nu zijn tc. Abacktsje- kcui- Sofia, 27 Maart De voorhoede bij Tsjataldja heoft heden wederom de Turk sche troepen aangevallen, die zij terugwierp tol voorbij Karaboe. I-Iet dorp Tsjataldja is in handen van de Bulgaren. K/O n s t a n t i n o p e i, 2 7 Maart. Het Igeveoht duurde den geheel en dag in Tsja taldja voort. D>e beide partijen hebben hun ne stellingen behouden, behalve in dc streek Bocjock Tsekmedje, waar de linkervleugel vooruit kwam. Belgrado, 27 Maart. Het bericht van de overgave van Djavid Pacha is voor barig. De onderhandelingen duren nog voort. Konstantinopel, 27 Maart. Het be richt van den val van Adrianopel heeft een diepen indruk gemaakt op de bevolking cn in de'met dc Porte in betrekking staande kringen. Sofia, 27 Maart. 38,000 man, waaron der 68 Duils>cike en 18 Runieenscke officieren, zijn in Adrianopel krijgsgevangen gemaakt. Ei* zijn 640 kanonnen venneesterd. Als gevolg van de capitulatie van Adriano- pei zijtn de manschappen van de landweer, die waren opgeroepen, naar huis gezonden. In de Kaaner legde minister-president Geschow de volgende verklaring af: De Bul- gaarsöhe soldaat, broederlijk verbonden niet zijne Servische bondgenoolen, heelt inet zijn bloed een roemrijke bladzijde geschreven in de Balkangeschiedenis, die ook een gedenk- waardigen datum in de wereldgeschiedenis zal aanduiden. Adrianopel, de tweede hoofdstad van Turkije, cn de eerste vesting van do Balkanla.nden, is gisteren gevallen. De legen de volgens welke de Bulgaarsche soldaten, hoewel uitmuntend dn <Le operation te velde, onmachtig zouden zijn voor eene vesting, is gelogenstraft. De overwinning van gisteren vervult de Bulgaansahe natie met oprechte vreugde, maar hare smart is levendig, wan neer zij denkt aan de helden, die op het slagveld zijn gevallen. Ik noodig de Kamer uit zich met eerbied te buigen voor de graven van de dooden. Op deze woorden volgde eene indrukwek kende huldebetuiging. De sobrainje besloot per telegraaf aan het leger de dankbaarheid van de natie voor de roemrijke daad uit tc druk ken en de Russische doema te danken voor de hartelijke uitdrukking.van broederlijke ge voelens, waarmee zij de Bulgaarsche over winning heeft begroet. De afgevaardigden stonden op en spraken woorden van vrede 'voor de zielen van de gevallen belden. De val van Adrianopel werd in Sofia door 21 kanonschoten aan de bevolking verkon digd en met groole geestdrift begroet. Eene reusachtige menigte bewoog zich door de straten- Voor het gebouw van bet Servische gezantschap werden betoogingen gehouden. Gisteren zijn in hot gcbecle land godsdienst oefeningen gehouden voor het zielcheil van. do gevallen soldaten en tol verheerlijking van de overwinning. hl den voormiddag van den 26cn, toen do stad nog niet geheel in handen van de Bul garen was, bood Sjukri Pacba nog een wan- hopigen tegenstand in de versterkingen van. dc westelijke cn noordelijke linicn. Hij was toen nog meester van een front van omstreeks 26 IC. M., terwijl de Bulgaren dc gansche, reeks van de oostelijke en een deel van de zuidelijke versterkingen in handen hadden. Zij konden de stellingen, die de Turken nog bezet hielden, in den rug aantasten; de toe stand van Sjukri Pacha was dus hopeloos, zooals hij zelf trouwens kenbaar maakte door de# vernieling van zijn arsenaal cn van de kruitmagazijnen. De toestand van de bevol king was in die uren ontzettend; zij bevond zich letterlijk tusschen drie vuren, de vlam men van dc eigen, brandende stad en de vuurspuwende monden van de wederzijdsclie kanonnen. Het was dus voor haar eene ware verlossing toén Sjakrl Pacha capituleerde. Volgens dc in Belgrado ontvangen berich ten, heeft do Servische artillerie aan den groolcn artillerie-strijd, die de bestorming inleidde, een belangrijk aandeel genomen. Ook de Servische infanterie nam deel aan den storm cn hare ruiterij drong met de Bul gaarsche de stad binnen. Een Servisch t in- fanteric-regiment was het eerste, dat in do stad kwam. De overgave werd door Sjukri Pacha aangeboden aan den Servischen gene raal Stepanowics. Deze wees het aanbod van de hand met de opmerking, dat de Bul gaarsche generaal Iwanow opperbevelhebber was. In Rome wordt dc inneming van Adriano pel begroet als eene gebeurtenis, die noodza- kelijk het sluiten van den vrede moet be spoedigen. Dc Tribuna spreekt in woorden van groote achting over Sjukri Pacha en zijn. dapper klein leger, dat de wapeneer van, Turkije heeft gered en den roem van de ver dedigers van Plewna doet verbleeken. W e e jic n, 2 7 Maar t. Volgens de avondbladen besbaat het voornemen in Kon stantinopel een stap te doen, waaraan waar schijnlijk alle mogendheden zullen deelne men, «opdat aan Essa-d Pacha den bevelhebber van Skulari, die ®ich verzet tegeJi den uit tocht van de burgerlijke bevolking, instruc tion worden gegeven, die hem machtigen dit toe te staan. Belgrado, 2, 7 M a art. Naar alle waarschijnlijkheid zal het antwoord va/n de Bal'kanstaten niet voor de volgendie week overhandigd worden. P a r ij s, 2 7 Maart. De Matin bericht uit Sofia: Miuister-Tpresidont Geschow .ver klaart, dat als de Turken de vredesvoor waarden niet aannemen, de bondgenooten tot naar Konstantinopel zullen gaan. In het blad Vazifc motiveert prins Sabah Eddin (wiens .partij in oppositie tot de te genwoordige regecring slaat), de noodzake lijkheid om vrede te sluiten. De voortzetting van den oorlog zou 'zeLfs in het geval van een succes zelfmoord beteekenen. De prins veroordeelt de builenlaudsche politiek van de Porte tot .dusver. Than* moet de vrede snel gesloten worden, om legen Sku* tari cn Adrianopel andere voordeden in to ruilen. Een nieuwe nodcrLnug zou liet vcr« lies van Konstantinopel beteekenen. Na dc« oorlog moctcQ sociale hervormingen uitgc» voord worden, als niet Turkije onder het juif van de vreemdelingen zal geraken. C e 11 i n j e2 7 Maart. De aartsbisschop van Anti vu ri verklaart, dat de berichten van dc "Wcener bladen betreffende martelingen die zouden zijn gepleegd tegen de katholieken in hot district Dulcigmo, ongegrond zijn. Wat den dwang betreft in dc districten Djaikova en Ipek om tot een anderen gods dienst over tc gaan, heeft de aartsbisschop bij de Montencgrijnsahe regeering gepro testeerd. De regecring aufwoorddc, dat zij aai» do autoriteiten bevel had gegeven zulke overgangen te verhinderen. Zij zal een bijzo»* deren commissaris zenden om een onderzoek in te stellen. De geconverteerd en, die weor lot hun vroeg ere li godsdienst willen terug- keeren, zullen dit vrij kunnen doen. Waaneer ecnig overheidspersoon schuldig bevonden wordt, zal de regeering hem straffen. Duitschiand* De bondsraad is thans gereed met de voor stellen betreffende dc leger versterking cn tot dekking win dc daarvoor gevorderde uitga ven. Ecnc olïicieiiise correspondentie deelt uncde, dat dc commission van don bondsraad eergisteren dc behandeling van deze voor st-ellen ten einde hebben gebracht', zoodat gisteren die voorstellen in de .algemeenc ver gadering koaidcu worden behandeld. Dc voor stellen zullen lieden of morgen bekend ge- maakt woixlon, als dal ©enigszins mogelijk is. De voorstellen zijn geformuleerd in acht wetsontwerpen. Drie daarvan betreffen het leger-, de vijf anderen zijn Imuacieelc en bc last-ingwcttcn. Frankrijk. Parijs* 27 Maart. De Kaaner heeft ar%. 1 van de amnestiewet aangenomen. De Senaat heeft hel wetsontwerp betref fende de bepaling van dc kaders en de effec tiefs der kavallerie aangenomen. Dc Senaat heeft verder eene orediclwcl voor twee maanden goedgekeurd. P arijs, 27 Maart. Sprekende in d« commissie vam de Kamer voor het leger, be vestigde minister-president Barlhou de een stemmige solidariteit van zijne aiilbtgenootcJt betreffende den driejarigen diensttijd in hef leger, voor allen gdlijtk. Dc regecring vee* \langlt eene grondige behamdeling van hot wets ontwerp; zij is van meening, dal dc dis» oussde eene afdoende beslissing zal brengen ten gunste van de noodzakelijkheid, van den driejarigen diensttijd, die uit dc buitenland» sche gebeurtenissen is voortgekomen. De minister-president' drukt <Lc lioop ul^ dat de commissie, om hare overeenstemming met de rcgcering kenbaar te maken cn de openbare meening iui te lichten, alvorens uit een tie gaan, art. 12 zaïl willen aannemen, waarin) hel beginsel is gesteld, waaiwan liet geheele wcWoralwerp het uitvloeisel is. De regeering heeft gemeend, thans geen gebruü te moeten maken van de bevoegdheid om voorloopig de lichting van 1910 onder de wapenen te houden-, in welke eventualiteit wondt voorzien door hel wetsontwerp. De regecring moe* zich er gelegen aan laten zijn., die noodige maatregelen bijtijds voor te Een Rowan van JLieide, 20 DOOR MARIE CORELLL Ik.stond een beetje bevend van de piano op eindelijkdacht ik eindelijk! Mijn hart klopte onstuimig, ofschoon ik mijn eigen aandoening niet kon verklaren, liet volgend 0ogenblik stonden wij allen sprakeloos en verbaasd en keken naar zeker nel wonder baarste schouwspel dat ooit door anenschc- lijke oogen was aanschouwd. Daar op de donkere en eenzame wateren van Loch Sca- vaig was het feeênschip van mijn droomen, het zweefde meer dan dat het voor anker lag, alle zeilen waren uitgespreid. zeilen die wit als melk waren en naar het scheen gedrenkt in een fonkelenden bedauwden glans, want zij schitterden als rijp in de zon en flonkerden tegen den somberen achter grond van de bergachtige kust, met een bijna ■verblindende pracht. Onze geheele equipage «van matrozen en bedienden van de „Diana" kwam in verbaasde .groepen bijeen, fluister den onder elkaar en waren allen blijkbaar anin of oneer verschrikt door het vreemde {schouwspel. Kapitein Derrick wachtte, of rjemand een opmerking zou wagen; (toen wij ibleven zwijgen richtte hii zich tot den heer Harland. Wel, mijnheer wat d'enkt .u er van?". De heer Harland, antwoordde niet. Een man zooals hij, die voorgaf voor alle ge beurtenissen en omstandigheden onverschil lig te zijn, scheen nu toch voor een keer ont steld cn een weinig bevreesd. Catherine greep mij bij den arm en huiverde zenuw achtig. .yDenkt gij, dat hét een echt jacht is?" fluisterde zij. Ik sdhiep vermaak in de vraag, daar zij kwam van een vrouw die het bovennatuur lijke ontkende. ,/Natuurlijk is het dat!" antwoordde ik, „ziet gij niet dat op het dek personen zich bewegen?" Want in hel schitterend licht, dat afstraal de van die buitengewone zeilen, scheen de schoener bemand te zijn. Vei scheidenen van de equipage waren druk bezig op het dek, en er was niets in hun bewegingen, dat aan schimmen deed denken. jDe zeilen worden zeker door eleclrici- teil verlicht," zeide dr. Brayle die er met aandacht naar ikad gekeken „Maar hop het wordt gedaan en waarom, dat is wat mij verbijstert. Ik heb nog nooit zoo iets gezien." Het kwam als een bliksemstraal in de baai" zeide kapitein Derrick. „Ik zag het de punt omgaan, en zie daar zonder eenig geluid lag het veilig geankerd voor dat men het wist. Het ging precies op dezelfde ma nier als toen wij het bij Muil zagen." Ik luisterde naar hetgeen zij zeiden, mij ongeduldig afvragende wat het eind zou zijn van hun gissingen en verwachtingen. „Waarom niet de gewone beleefdheden wis selen?" zeide hij eensklaps. „Hier liggen wij; twee jachten naast elkaar voor anker in een eenzamen zeearm waarom zouden wij; elkaar niet groeten? Dau zouden al de ge-j heimzinnigkeden waarover gij praat, opge-* helderd zijn." „Dat is waar!" zeide de heer Harland zijn» zwijgen verbrekend. „Maar is het niet wat laat om een bezoek te brengen? Iloe laat is het?" „Ongeveer half elf," zeide dr. Brayle ter wijl hij op zijn horloge keek. „Oh, laat ons naar bed gaa.nl" fluisterde juffrouw Catherine smeekend. „Waar dient het toe om van avond nog iets te vragen?' „Wel als gij het vanavond niet doe* tien tegen één dat gij morgen geen kans hebt," zeide kapitein Derrick kortaf. „Dat jacht zaL zijn vorige manoeuvres herhalen ën.voor het opgaan der zon verdwijnen." „Zooals hel nu eenmaal de traditie is van alle spoken!" zeide dr. Brayle terwijl hij een cigarette aanstak, en die luchtigjes begon te rooken. „Ik stem er voor het spock te vangen, voordat hel wegsmelt in den ochtend." Onder dit gesprek ging de heer Harland terug in het salon en schreef een briefje, dat hij in een verzegelde enveloppe sloot. Hier-* mede in de hand kwam hij bij ons terug. „Kapitein wilt gij de boot uitzetten?" zeide hij, en toen kapitein Derrick zich haastte dit bevel ten uitvoer te brengen, wendde hij zich tot zijn secretaris: „Mijnheer Swinton wilt gij dezen brief aan den eigenaar van. dal jacht, brengen met mijn groeten,, aan hem persoon lijk. Geef het aan niemand dan aan hem zelf." De heer Swinton die heel bleek zag en niet op zijn gemak, nam den brief voorzichtig tus schen zijn vingers „Aan hemzelf jal" stamelde hij. „En ais er niemand is." „Wat bedoelt gij?" en de heer Harland fronste het voorhoofd op zijn eigen onaange name manier. „Heel zeker is er iemand, al was hel de duivel! Gij kunt zeggen, dat de da-i mes van ons gezelschap heel veel belangstel-i lei in de prachtige verlichting van zijn jacht, en dat wij blij zullen zijn hom hij ons aait boord te zien, indicn*hij wil komen. Wees zoo beleefd als gij kunt en zoo aangenaam als gijj wilt." „Is het niet bij u opgekomen ik denk dat gij er niet aan hebt gedacht dat dat het een illusie kan zijn?" stamelde de heer Swin ton onrustig starende naar de glinsterende zeilen die den zilveren glans van de maan overtroffen. „Een soort weerspiegeling in en damp-i kring!" De heer Harland barstte in lachen uit, har telijker dan ik het hem ooit had hooren doen. „Op mijn woord, Swintonl" riep hij. „Ik| had nooit gedacht, dat gij hinder van zenu wen had! Kom, kom ga nu! De ~oot is uit gezet alles is gereed" Aldus bevolen was er niets voor den weer-" strevenden mijnheer Swinton te doen, dan te gehoorzamen, ik kon niet nalaten te glimla chen over zijn duidelijke verslagenheid. Al zijn zelfvoldaanheid en preciesheid was in een oogenblik verdwenen hij, was niets dan een zeer vreesachtig schepsel, angstig om in iets door te dringen dait hij niet begreep- Niets van die angsten was merkbaar bij de zeelieden, die hem naar het jacht zouden roetcD- Zij. even als hun kapitein, waren nieuwsgierig het mysterie te ontdekken, in dien er een mysterie was; en wij ginge^ allen door instinct gedreven naar de bru£ toen hij de kampagncladder afging cn ln d€| boot stapte, die dadelijk weggleed met eei^ gedempt en rhytmisch geplas, van roeispaneuf Wij konden zien, boe ze steeds meer het ver4 lichte schip naderde, onze opwinding wer$ steeds heviger. Voor één keer hadden dg heer Harland en zijn dochter alles omtreol zich zelf vergeten en de gewone ongeluk-* kige uitdrukking van Catherine's gelaat wa* geheel verdwenen in de belangstelling voo» iets, dat meer tot haar ziel sprak dan haaaj eigen kwalen. Wat mij betreft, ik kon de span-* ning ternauwernood verdragen die op elkef zenuw van mijn lichaam drukte, gedurende dg enkele minuten die voorbij gingen tusschen het vertrek van dc boot cn hot aanleggen bil het vreemde jacht. Mijn gedachten joegen vert dwaasd dooreen ik voelde alsof er iet» ontzettends, iets wat nog nooit was geschied^ op het punt stond te gebeuren, «maar ik kon geen verklaring geven van mijn geestelijk* agitatie. „Daar gaan zijl" zeide de heer Harland. „ZIJ Ic-ggen aanl Zie die mannen laten de kam- pagneladder neer er is niets bovennatuur* Lij-les aan h e nl Swinton is er, zie daar is hij aan boordl" Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1