Zaterdag 29 Maart 1913. „DE EEMLANDER". BUITENLAND. BINNENLAND. Uit den omtrek. Ild* Jaargang. W 265 Eerste Blad. ABONNEMENTSPRIJS! Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO* Idem franoo per post1.5Ö« j Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05* Deze Courant verschynt dagelyka, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN! Van 1B rogelfl.» f 0.tï(^ Elke regel racor 0.10« Dionstaanbiodingen 25 cents btf vooruitbotaling. Groote lottors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bostaan zoor voordoolige bopalingen tot het horhaald advorteeron in dit Blad, bij abonnoment. Eone circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa Uitgevers: VALKHOFF Co. Door omstandigheden moet de nabetrachting over den ge meenteraad tot ons volgend nummer wachten. Politiek Overzicht De JBalkau-owrloj;. Sofia, 27 Maart. Koning Ferdinand heeft Sjukri Pacha te Tiinovo ontvangen. Er is volstrekt getrn reclitstreeksch bericiht uit Adrianopel ontvangen. De minister van oor log ontving een telegram, waarin wordt ge zegd, dat de inneming van de vesting een on vergankelijke kroon is, waarmee de Voorzie nigheid het dappere Bulgaarsche leger heeft begiftigd, welks succes eene ecreplaats ver dient in de geschiedenis van de gansclie v ereld. Belgrado, 28 Maart. De minister- pres i den tien vani Montenegro en Griekonland liebben aan minister-president: Pasics ge 1 uk- we na cli en geseind voor de schitterende wij ze, waarop de Servische iroepen hebban deel genomen aan. de inm.emim»g van Adrianopel.- Adrianopel, 28 Maart. De spoorweg cial heden avuivu hersteld zijn lot de brug over de Arda. De treinen ziulien dan, kunnen rij den tot H KAL van bet station Adrianopel. •Er zijn slechts weinige huizen beschadigd en er heersdht vollstrekt geen epidemie. De militaire autoriteiten hebben alle maatrege len genomen lom oerne volmaakte orde te verzekeren. De consuls hebben hunne vol doening daarover te kennen gegeven. Over de bestorming van Adrianopel wordt van deskundige zijde aan de Neue Freie Presse geschreven, dat op Paaschzondag de nieuwe zware bedageringskanonnen, die door de belegeraars in stelling waren gebracht, waren ingeschoten. Toen begon een hevig bombardement tegen alle Turksche stellin gen, da* tot in den nacht van Maandag op Dinsdag duurde. Inmiddels rukten de be legeraars steedis dichter naar de forten op; de nacht werd gebruikt om zoo dicht moge lijk bij de stellingen van den vijand loopgra ven op te werpen. Zoo kwamen de Bulgaren in den nacht van Maandag op Dinsdag tot op 2 300 passen van de oostelijke forten. Het prikkeldraad, dat hunne nadering moest beletten, werd doorgesneden of met springkussen vernield. Nadat de draadversperringen waren opge ruimd, werd vee over de nu begaanbaar ge maakte zóne gedreven om de mogelijk aan wezige mijnen te doelspringen en zoo den weg te effenen voor een bajonetaanval. Daarna drong de infanterie met gevelde bajo net voorwaarts voor den storm. Daar de forten elf Meter hoog zijn, was hunne be klimming slechts onder groote bezwaren en verliezen mogelijk. Na het terugwijken van de geslagen Turk sche voorposten schijnt er een uitval door de belegerden te zijn geschied, die met hunne nederlaag en de gevangenneming van 600 man eindigde. Het terugwijken van de Turksche troepen bood aan de Bulgaren ge legen heidt hen dicht op de hielen volgende in sommige forten binnen te dringen. Vier oostelijke forten werden in den nacht geno men. Door dit succes aangemoedigd, be stormden de Bulgaren ook de andere forten aan de oostzijde, na een verbitterden strijd van man tegen man. Bij deze gevechten leverden de vroeger veroverde forten een krachtig steunpunt, te meer omdat althans een gedeelte van de Turksche kanonnen nog volkomen onbeschadigd was en dadelijk In gebruik werd genomen. Ook 09 de andere sectoren behaalden dc Bulgaren voordeelen. Verscheidene forten vielen in hunne handen en eenige Turksche afideelingen van verscheidene honderden manschappen werden gevangen genomen. Dat de aanval op de oostelijke forten, die vrij dicht op elkaar staan, met het grootste succes bekroond werd, zal waarschijnlijk aan twee oorzaken liggen. Vooreerst zijin ook vroeger de meeste en hevigste aanvallen van de belegeraars tegen Het oostelijke front ge richt, waardoor de Turksche stellingen aan deze zijde in ieder geval meer zullen hebben geleden dan op andere plaatsen. Verder lag voor de Bulgaren de verzoeking voor de hand, juist daar met de sterkste krachben op te treden, omdat de oostelijke forten ten deele niet eens twee Kilometers van de stad verwijderd waren en hunne inneming du9 nagenoeg gelijk Mond met de inneming van Adrianopel. De uitslag heeft de juistheid van dit inzicht doen blijken. Spoedig na de verovering van het ooste lijke front door de Bulgaren, begonnen de Turken, die inzagen, dat een verdere tegen stand nauwelijks meer mogelijk zou zijn, de munitiedépóts in de stad en misschien ook het eene of andere fort in de lucht te laten yliegen. Dit was voor de Bulgaren eene aan sporing om met verdubbelde kracht vooruit Ie dringen. Bij de eerste huizen zal het wel nog tot verbitterde gevechten gekomen zijn. Door strijdlust en door vertrouwen op de overwinning bezield, wierpen de Bulgaren eiken tegenstand onweerstaanbaar neer en drongen in de gedeeltelijk brandende stad voorwaarts. In de westelijke forten hield Sjukri Pacha zich nog verscheidene uren staande. Maar om twee uur namiddags ging hij over tot de capitulatie en gaif aan zijne tegenstanders de stad over, die hij gedurende vijf maanden, alile aanvallen trotseerend, met heldenmoed had verdedigd. Konstantinopel, 28 Maart. De laatste gevechten om Tsjataldja waren niet anders dan voorposten-gevechten. De Tur ken trokken zich van de lijn Albassau-Indzi- g.z tot op den elfhoek bij Tsjataldja. Belgrado, 28 Maart Een ldein de- lacxieiueni ontmoette henen aam den. zuide lijken oevem van de Skoeonba, gaande naar Limoechmak een dtnieauaal sterkeren Turk- schen troop, vooraten van artillerie en. mi trailleuses. De Serven vielen n»et kracht aan. Het gevecht duurde van zonsopgang tiot 11 uur voormdididag9. De vijand wend terugge slagen*; hij leed groote verliezen. 325 Tui ken werden gevangen gemaakt. Van de Serven werden 60 man builen gevecht gesteld. Twee kapiteins worden gewond. Cettinje, 28 Maart. De Oostenrijksche gezant deed heden een nieuwen stiap om er op aan te dringen, dat het bombardement van Skutari niet zal worden hervat, voordat Oos- tenrijk-Hongarije van de Porie machtiging krijgt voor Essad Pacha om geen enkelen burger in de stad te houden. Tweede telegram. De vertegenwoor digers van de groote mogendheden hebben bij de regeering den gezaimenlijken stap ge daan betreffende het besluit van de mogend heden over de bepaling der grens van het toekomstige Albanië. Zij verlangden eveneens, flat het beleg van Skutari zou worden opge heven. \V e en e n, 29 M-a a r t. Volgens een be richt uit particuliere bron, dut onder voor behoud moet worden opgevat, is de Porte gezind het verlangen van Oostenrijk tioc te staan om Essad Dacha uit te noodigen de muit-strijdenden uuit Skuilari te lallen vertrek ken. De Porto zou echter tevenis Oostenrijk verzoeken zelf dit bevel aan Essad Pacha over te brengen, omdat zij zelf zich niet in de mogelijkheid bevindt dit te doen. Cettinje, 28 Maart. Oostenrijk heeft het voorstel van Montenegro aangenomen be treffende de benoeming van eene gemengde commissie om onderzoek te doen naar de zaak der vermoording vain pater Palics on naar de gedwongen geloofsveranderingen in Djakova en Ipek. Officieus wordt in Petersburg verklaard, dat de bijzonder dringende vertoogen van Rus- Land den Koning van Montenegro tot toegeven hebben bewogen. Het optreden van Ooslen- njk-Hongarije heeft volkomen in de kader der besluiten van de gezanitencoivferenlie gepast. Deze heeft inde morgeinzitling van den 22en besloten het lot van de niel-strijdenden in Skutari te verlichten. Denzelfden da-g hebben de groote mogendheden daartoe strekkende nota s aan Koning Nikita medegedeeld. Den 23an is aan Scrvié on Montenegro officieel medegedeeld, dat de groote mogendheden over de noordoostelijke grens van Albanië de finitief tol een besluit zijn gekomen, door uit wisseling van Djakova en Skutari. Den 24en overhanS'igden de groote mogendheden nola's aan de vier BaJkanregeeringen, waarin zij deden uitkomen, dat het met het oog op de instemming van Turkije met do voorwaarden der mogendheden nu zaak van de bondgenoo- len is de vijandelijkheden te staken. De Rus sische diplomatie twijfelt er niet aan, dat de Balkans ta ten zich bij het eenstemmige voor stel van de mogendheden zullen neerleggen. Weenen, 28 Maart. De Politische Kor- respoudenz meldt, dat de Balkaustaten het eens zijn om de vredesvoorstellen der mo gendheden aan te nemen en niet de bedoeling hebben tot aan de sluiting eener overeen komst mot Turkije de vijandelijkheden voort te zetten, doch Bulgarije vraagt als oostgrens dc lijn van Saros naar Midia. Konstantinopel, 28 Maart. De ambassadeurs zijn heden bijeengekomen om zich te verstaan over d'en stap, die bij de Porte zal worden gedaan met het oog op hot herstel van den vrede. Londen, 28 Maart. De ambassadeurs zijn heden namiddag in het Foreign Office bijeengekomen. Duïtschland. B e r 1 ij n, 2 8 Maart. In de zitting van den bondsraad van heden werden aangeno men de wetsontwerpen betreffende de wijzi gingen in het financiewezen, de wijziging van de rijkszegelwet, de aanvulling van de wet over de legerstierkte in vredestijd, de aanvulling van de bij den rijksdag aanhan gige rijksbegrooting voor bet dienstjaar 1913, de wet over het erfrecht van den staat en de wet betreffende de bijdrage voor de lands ver de dig ino. De bhj vendie hoogere uitga veil bedragen in 1913 54, in 1914 153, in 1915 186 millioen mark, te zamen 396 millioen. De hoogere uit gaven voor eens zijn in 1913 431, in 1914 285, in 1915 178, te zamen 898 miilioesn. Tot dek king van de hoogere uitgaven ruilen dienen de verhoogde opbrengst van de bestaande in voerrechten, de heffing van zegelrecht van contracten van maatschappijen en verzeke- ringskwitantiën, de uitbreiding van het erf recht van den staat, de batige saldo's Yan de diensten 1911 en 1912 en de heffing van eene bijdrage voor de landsverdediging. De Nordd. Allg. Zeitung doelt mede, dat de Legervoordracht beoogt eene verhooging van de legersterkte in vredestijd van 514.211 tot 611.176 man. De infanterie heeft voort aan 669 bataillons (thans 651), de kavallerie 550 escadrons (thans 516), de artillerie te voet 55 bataillons (thans 48), de pioniers 44 (thans 18), de trein 26 (thans 23). De schade vergoeding voor burgerlijke verzorging wordt van 12 tot 20 mark verhoogd, de afkoopsom van 1500 tot 3000 mark. De vermeerdering van de legersterkte be draagt üi ronde getallen 4000 officieren, 15,000 onderofficieren, 117,000 manschappen en 27,000 paarden. Aan het vaderlandslievende offer van de bijdrage tot de landsverdediging zullen ook de bondsvorsten deelnemen. De bijdrage voor de landsverdediging bedraagt een half pro cent van het vermogen; bovendien worden •de inkomens boven 50,000 mark tot eene bui tengewone bijdrage van 2 pet. verplicht voor zoover niet reeds uit het vermogen eene even hooge bijdrage wordt verschaft. Van eene schaalverdeeling is-afgezien. Vermogens beneden 10,000 mark zijn vrijgesteld. De bij drage moet in twee termijnen betaald wor den; uitstel tot drie jaren is toegelaten. Maatschappijen op aandoelen, commanditaire vennootschappen op aandeel worden in de belasting betrokken; het nominale bedrag van het aandeelenkapitaail cn het tegoed van de vennooten worden in mindering gebracht. Frankrijk. P a r ij s, 2 8 Maart Dè Kafn-cr heeft een amendement vorwolrpen om ,'amnestile te verlecnen voor feiten van anti-miLitarisme. P a r ij s 2 8 Maart. De Senaat heeft het wetsontwerp aangenomen tol toekenning van een aanvuliingscrediet van 130 millioen voor dc militaire operatiën in Marokko. In den loop van dc discussie verklaarde de ■minister van oorlog Etienne, dat de tegen woordige incideivlen in 't geheel niet den algo- mecnen toestand benadeelen. Spanje. L o nd en, 28 M a ar t. De koning is bijna geheel hersteld. Vereenigde Staten. De leider van de democratische partij in het huis van vertegenwoordigers van het Anrurikaansohe congres, Underwood, heeft verklaard, dat hij en president Wilson over eenstemmen in diuniie meeningen over de herziening van het tarief ran invoerrechten. Naar gemeld wordt, zal het tarief bepalingen bevatten, die het sluiten van overeenkom sten, op reciprociteit steunende, mogelijk ma ken. Van verschillende zijden wordt een sohaaltarief verlangd voor vleesch, thee, kof fie en producten van den grond. De hoogere rechten zouden slechts worden geheven ails de bondsbegrooting een tekort aanwees. De bondsinkomstenbelasting zal 110 millioen dollars per jaar moeten opbrengen. Over de wijze waarop deze belasting zal worden ge regeld, bestaat nog verschil van meening. Allerlei. Een Hollandsch-e barones tc Parijs gearresteeru. ivuar üe. „Temps'" meldt, is Woensdagavond in een magazijn te Parijs een elegante jonge vro-uw gearresteerd, en naar het politiebureau in de rue TUiorel geleid. Ondervraagd door M. R croon gin, commissaris van, politie, weiger de zij haar naam te noemen. Daar men echter eenige pappieren in haar 'tiasch vomd, kwam men tot de ontdekking, dal zij een zekere barones N. N. is, 22 jaar oud, dochter van een kapitein van de Hol- landsche vloot, wonende bij een vriendin in de rue Bolivar. Toen men in de woning dezer vriendin een onderzoek instelde, vond men daar een giooten voorraad goederen, van diefstal afkomstig. Op haar zelve werd nog bevonden een bewijs voor een belang rijke som geld op een bank. Brussel, 2 8 Maart. De vlieger Crom- bez, die oan 7.20 uit Reims vertrok, is om 8.25 tie Doornik neergekomen. Hij legde een af- vtand af van omstreeks 200 K.M. Luik, 28 Maart. De vlieger Orombea, die om 9,50 uit Doornik vertrok, is om 11.25 te Luik aangekomen. Hij heeft den afstand van Reims naar Luik afgelegd in 2 uur 40 minuten. Verdun, 28 Maart De luitenant- vlieger Bressard, die deelnam aan een ma noeuvre, vloog heden op eene hoogte Yan 800 Meter, toen eene ontploffing werd ge hoord Het toestel Yiel verpletterd op den gronld, de luitenant werd, op slag gedood. Dayton, 28 Maart Do waterstand daalt zichtbaar. De personen, die door de overslrooming in de handelswijk opgesloten werden gehouden, konden zidli zonder hulp naar de voorsteden begeven. Eene commissie uit de burgerij, gesteund door de militie, ie den toestand meester. N ew-York, 28 Maart De waterstand ran de Hudson overtreft in hoogte den stand van 1857. Het lage gedeelte van Albany is overstroomd. De rechtstreeksdhe spoorweg- gemeenschap is gestaakt. Talrijke kleinere steden zijn onder water gezet. 'H. M. de Koningin-Moeder bracht gister ochtend met gevolg een langdurig bezoek aan de tentoonstelling van den Larcnsölien Kuncstüiamdlel in Pulcftiri Studio te 's Graven- hage. Etr is sprake van, dat de Duitsche Kei zer, die binnen kort te Homburg komt bij die gelegenheid met het oog op de ligging dier sbad niet ver vam Ober-Ursel, een be zoek zad brengen aan H. M. de Koningin en Z. K. H. den. Prins. De Grootmeester van Hr. Ms. Iluis bain>n Sirtemia van Grovostins, vertrekt tegen don len der volgende maand naar Ober-Ursel, ten einde eenige weken dienst te doen bij II. M. de Koningin. De Min. van Oorlog is Donderdagavond: van zijn inspectiereis naar verschillende gar nizoenen te 's Gravenhage teruggekeerd. Men meldt, dat na het vertrek van den heer Oudendijk, Ilr. Ms. gczaait, tevens ccinsui-genenaal te Teheran, naar Nederl.- .Inilië, de waarneming der Nodcrlandsche diplomatieke belangen in Perzic voorloopi^ is opgedragon aan den ltailiaansohen gezant te Teheran. Ter behartiging der consulaire cn han-i delsbelangcn wcxrdt tot consul al'laar bcJ nocond de heer J. P. de Hoog, honorair kan selier bij de NederL legatie in de hoofdstad' vam Pcrzië. Naar men verneemt is de nieuwbenoem de gezant van China hij het Nederlandsehe Hof, de heer Wai, op reis naar zijn post. Men verwacht hem legen half April, na eenige da gen van verblijf te Parijs, in de residentie. De Kamerverkiezingen. Volgens liet Huisgezin worden in het district Sillard pogingen in het werk gesteld om iemand anders in de Kamer te krijgen dan het aftredende lid, den heer J. H. J. Bec kers (r.-k.) De liberale kiesverecniging Burgerplicht tc Medemblik heeft gisteren den heer Fran9 Netscker op de groslijst van candidaiten voor het district Enkhuizen geplaatst. De chrislelijk-historische kicsVereenlging te Ommen heeft de heeren J. P. Janssen, al daar, en mr. baron Mackya T.Pzn., te 's Gravenhage, voorloopig candidaat ge steld. De anti-revolutionaire kiesvcnecnigimg te Enkhiiizen heeft den heer N. Oosterbaan, aftredend lid voor. het district Enkhuizen, op nieuw candidaat gesteld. Een nieuwe .p a r t ij. Volgens de Ned. is er weer een nieuwe Christel ijk-poli- tieke partij op komst, die zich tooit met een ouden naam, nl. dien van „Vrij Anii-revolu- tionnaire partij", en als zoodanig een pro gram rondzendt van 28 artikelen. Het voornaamste er van is, dat deze partij bestrijdt: ,yde Anti-rev. en Chr.-IIistorische partijen, die een succes-politiek voeren uit begeerte, om de madht in hand-en te hob-, ben"; voorts: „tegen samenwerking met de „Roomsclie pa<rtij", bestrijdt „de Vrijzinni gen, omdat zij de rede op den troon plaat sen". als ook allen f/die den klassenstrijd prediken als blinde werktuigen van Satan". Zij is voor Evenredige Vertegenwoordiging, voor Algemeen Kiesrecht, tegen „een Tarief- wethenzietfiing, waardoor de arbeidende stand gedrukt wordt." Verder is zij tegen elke verzekering, hetzij Staats- of Particu liere, omdat elke verzekering in lijnrechte tegenspraak met Gods Woord en een ver loochening van Zijne Voorzienigheid is", doch noemt „voorziening in de behoeften van »de ouden ran dagen en der armen", een „dure roeping voor de bezittende klasse". Einidelijk: „zij is tegen een Staatsschool, die ontaard is in een zoogenaamde neutra le, zij is tégen bijzondere scholen als zijnde seclescholen en is geroepen bij de overheid aan te dringen, dat de Bijbel de plaats op de school weer inneemt van voorheen, om dat Gods Woord zegt: ,J>e vreeze des Hee ren is het beginsel der Wijsheid" en ide over heid als Gods dienaresse hierin hare roeping heeft te vervullen." Bibliotheek Carneglestich- tl n g. Het bestuur der Carnegie-stidhting heeft tot onder-directeur der Bibliotheek vam het Vredespaleis benoemd <lr. P. C. Molhuijsen, conservator aam do Bibliotheek der llijk»-Uni-> vers'itieit te Leiden. Kapt van der Wielen. In ód gisteren gehouden zitting van den Raad Voon de Scheepvaart werd kapt. van der Wielen, die als getuige was verschenen, door dcnl voorzitter hulde gebracht voor zijn nioodirf en zelfverloochenend optreden bij gelegenheid van de schipbreuk der „Eastwull Ook leden van den Raad drukten kop*, vnn dcuf Wielen de hand. Een beiangrijkcglft. De milde gk!> van 15,000, door een oudrkweekcling van Nod. Meltray uit Amerika toegezonden, winl in beteekenis schrijft hel Ilbl. wanneer men verneemt dal in Mei 1859 een der jougeni to water geraakte cn verdronk. Eén zijuejr makkers waagde zijn leven om hem te redden cn werd naar de diepte medegetrokken, maar door een der beambten bewusteloos opge haald. Na meer dan een halve eeuw heeft hij op deze treffende wijze zijn dankbaarheid wil len toonon en getuigen van den indruk, dien het toen gebeurde en het bij dc begrafenis van zijn makker tot hem gesprokene, bij hem naliet. K 1 e*e rmakergsliakimg. Men meldt uit Amsterdam: Naai' aanleiding van een Donderdag door do klecirmakerspalroons genomen besl-uit om do staking met een uilisluiling te beantwoorden, zal Zaterdagavond door de besturen der 3 arbeidersorganisaties een vergadering wor den 'gehouden ter bespreking van ide te ne men maalii'ogelen, naar aanleiding van heb besluit. Naar men verneem* gaat do uilsluiting m op Zaterdag 5 April a.s., zoodat dan onge veer 1200 arbeiders in de kleedongindusbrie op straat zullan slaan. De Haagsclieba.k kers kwestie. (N-amens de liaagsolie Fedemtne vam Bak- keragecaeIkiv-orgmuisaties wortLl heb volgende medegedeeld: Op het kantoor vam mr. Blaupot len GaiLe had gisteren een conferentie plaats lusschen he/ti (bestuur van de Ncderl. wcilkgevers irf bot (Bakkersbedrijf cm de Haagsche Federa tie v-ain Bttnlükejs,gezeilen-org;iinisailica. De vertegemwoordigem der gezellen maak ten hunme bezwaren kenbaar tegen het tariat ran de patroons»verceniging en drongen aaaf op het afsluiten vam een collectief contract. liet bestuur van de wcrkgevera-verelmiigung zegde toe dc wcnsclicn der gezellen fn eene spoedig tie houden locale vorgaidcrimg der patroons ter sprake te zullen brengen cn (binnen drie weken definitief antwoord aan de gezellonorgainisatiea te doen toekomen. Belgische 6ta kers-kinderen. Nu tot de algemeene werkstaking in Belgil' op 14 April is besloten, heeft liet dagelijkse!» bestuur van dc Sociaal-democratische Ar* beiderspartij hier te Lande zich gevormd tot een comité voor de regeling van de ontvangst der Belgische stakerskindcrcn in die dagen, Bij het comité zijn opgaven ingekomen, te zamen plaats aanbiedende voor 1300 lcinde* ren. Het bestuur van dc S. D. A P. noemt dit aantal echter veel te gering en wekt do partijlieden op zich beschikbaar tc sti llen voor het herbergen van Bel,gische kinderen ge durende den stalkingstijd. Door de t! ram overreden. De persoon, die Donderdagavond in de Mar- uixslraat te Amsterdam door de electrische tram overreden en gedood wend, blijkt te zijn Frits Klare, employe van het American IloteL Verongelukt. Tc Vorthum bij Box meer is Donderdag de 36-jarige R. Huibert onder een beladen wagen geraakt Hij wa^ oogenblikkeüjk een lijk. Dc nieuwe militaire gymnastiekschooj te Utrecht zal tegen 15 Mei a.s. worden ge-* opend en in gebruik genomen. (Avp.) Bussum.. De proc-generaal concludeer* de lot verwerping van het cassatieberoep, in-* gesteld tegen het vnonis der Amsterdamsdie Rechtbank, waarbij deze geldig had geoor-4 deeld de verordening der gemeente Bussmm op de heffing van rechten, vallende op dd keuring van geslacht vee en ingevoerde vlceschwaren, waarin wordt bepaald, dat ii< Buss-ura onder de benaming van keurloon! een recht wordt geheven wegens gedane keu ringen en wel volgens zeker tarief. De proc.-generaal achtte die .heffing wets tig op dezelfde gronden als de Rechtbank en de daartegen aangevoerde cassaiiemlddekaa ongegrond. Uitspraa kover 0 weken. Apeldoorn. De algemeem'e zomerver gadering vam dc Vereen, voor Vrouwenkies recht zal tie Apeldoorn op 12 en 13 Juli worg den gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1