Woensdag 2 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. N° 2683 11"* Jaargang, Het Eeuwige Leven. ABONNEMENTSPRIJS: Pór o maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10» Afzonderlijke nummers - 0.05* Doze Courant verschijnt dagolijks, bohalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelievo men liefst vóór 11 uur, familie* advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercoinm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: V:m 1regolan f 0.50. Elko regol moor 0.10, Dienstaanbiedingen 25 cents b(| vooruitbetaling. Groote lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bodryf bestaan zoor voordooligo bopalingen tot het horhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement Eono circulaire, bevattende do voorwaardon, wordt op aanvraag toegozondon. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer Ge meente, dat het door den Directeur van 's Rijks directe belastingen, enz. tc Utrecht executoir ver klaard kohier iNo. 1 van de Personeele Belast ng, o-. er het dienstjaar 1913, aan den Ontvanger van Hjjks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag o.p den b:j de web bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen geplakt te Amersfoort den 1. April 1913. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWDCK. Politiek Overzicht. Op weg naar den vrede. liet komt steeds duidelijker aan den dag, dat wij het einde van den oorlogstoestand na deren met rassölic schreden. De hervatting van don strijd om Skulari kan daaraan natuur lijk geen afbreuk doen. Nu door alle mogend heden gezamenlijk in Celtinje en in Belgrado als hun wil is kenbaar gemaakt, dat hot be leg van Skulari moet worden o-pgebroken, zul len er natuurlijk middelen worden aangewend i-.ii dien wil te doen eerbiedigen. Waarop het a inkomt, is, dal in Konstanlinopel nu in de .eermgkringen van de Porte openlijk wordt rklaard, d'at men gelooft aan het spoedig stand komen van den vrede. Dezelfde over- üiging heerscht daar in de diplomatieke krin- n *En uil Sofia wordt bericht, dat men daar v zelfde opvalling huldigt. Sedert de mogendheden hun bemiddelings voorstel aan de Balkanstaten hebben gedaan, zijn de omstandigheden, tengevolge van den val van Adrianopel, in het nadeel van Turkije veranderd. De vredesbemiddelaars hebben daarmee rekening gehouden in de nota, die «•«u-gisteren hij de Porte is ingediend om de voorwaarden te doen kennen, waaronder zij bereid zjjn de bemiddeling op zich te nemen. Daarin is cene gewijzigde grenslijn tusschen urkije en Bulgarije opgenomen, namelijk cue rechte lijn, loopend e van Enos aan de Egcïsche zee naar Midia aan de Zwarte zee. Dit nieuwe voorstel geeft aan Bulgarije niet •ie Jijn Saros—Midia, die het verlangt, maar <el komt ten deeie tegemoet aan zijne wen- :iien. Het verschil tusschen de beide grens lijnen wordt door een militairen deskundige in de Neue Freic Presse aldus uiteengezet: Wanneer de lijn MidiaEnos wordl aan genomen, zal Turkije nog 12,000 K.M.2 Euro- pcesch gebied behouden; bij de door Bulgaiije •ewenschte grensbepaling zou slechts de helft van deze oppervlakte Turksch blijven. Het aantal vierkante Kilometers geeft echter niet den doorslag voor de vraag, of Turkije na ui u vrede nog in staal is een meer of minder sterk leger bij latere oorlogsgebeurtenissen in ..uropa op te stellen en te ontwikkelen, maar do breedte van de strook lands, die dan nog voor Turkije overblijft aan de Europeesche busten. Wanneer de grens van Midia naar i hos wordt getrokken, dan zou zij ook op de nauwste plaats, namelijk van Roduslo land inwaarts in de richting van Lule-Boergas, een strook van omstreeks 40 lv.M. breedte behou den. Het terrein is heuvelachtig; het zou dus anijd nog mogelijk zijn, dat daar, als een aanval van het noorden niet geheel verrassend komt, een Turksch verzet zich met eenigo kans op verzet zou kunnen ontwikkelen. In het westen dalen de heuvels tamelijk steil neer naar het Marilza- en Ergene-dal, zoo dat daar aan aanvallende troepen met betrek kelijk geringe strijdkrachten een hardnekkig verzet kan worden geboden. In het oosten zijn de terrein-omstandigheden ongeveer gelijk als landinwaarts van Rodoslo. Daar strekt zich echter, naar den Bosporus, van Midia af ge rekend, het schiereiland uit waarop Konstan linopel ligt, in eene lengte van ruim 110 Kilo meter. Daar zouden ook in de toekomst de TurkscJie 'troepen op verschillende plaatsen achter elkaar tegenstand kunnen bieden, zoo als ook in den tcgenwoordigen oorlog het ge val is. Anders is de zaak gelegen, als de grenslijn Golf van Saros—Midia werd aangenomen. Dan zou slechts een smalle strook land het Bulgaarsche gebied van de Marmara-zee scheiden. In het oosten zouden wel is waar strategisch ongeveer dezelfde omstandig heden blijven bestaan, als bij aanneming van de grenslijn Midia—Enos. Maar reeds bij Ro doslo zou Bulgnarsch gebied slechts 10 20 Kilometer van de zee verwijderd zijn, om in de golf van Saros tot aan de basis van hot schiereiland Gallipoli te reiken. Wanneer het nu in 'toekomstige tijden tol een nieuwen oorlog tusschen Turkije en Bulgarije kwam, dan zou het aan hot Bulgaarsche legercom- mando mogelijk zijn, dadelijk bij hel begin van den oorlog, door de grens aan de golf van Saros over te gaan naar Examilo te ko men en op deze wijze Gallipoli van het ove rige Turkije af te snijden. Ook de aanval te gen de Marmara-zee naar Rodoslo en Ile- rnklia zou nog op den dag van de oorlogs verklaring, althans op den volgenden, uit gevoerd kunnen worden. Bij hot begin var» den oorlog zou men dus eene strategische positie van de beide tegenstanders hebben, die zich slechts in zoover van. die nu feite lijk beslaande onderscheidt, dat de Bulgaren ongeveer twee dagmarschen noodig zouden hebben om naar de Tsjataldja-slelling op to rukken. Aan de kust van de "Marmara-zee zou den de Turken zich slechts kunnen slaande houden voor zoover hunne vloot in staat was tegen Bulgaarsche troepen op te treden. De tegenwoordige oorlog heeft vol doende bewezen, dat er niet eens een waar borg voor veilige landingen aan de Marma- rakust bestaat, als de toestand van de Turk- sche marine blijft zooals hij is. Bij aanneming van de grens Mida golf van Saros zou Turkije dus militair wel den Bospo rus en de Dardanellen kunnen beheerschen, maar niet de kust van de Marmara-zee. ï>e Italkan-ooi'Iog. S o f i e 1 Ap ril. Gisterenmorgen rukte een vijandelijk bataillon'op naar Jiet dorp Arnaul- keui. De Bulgaarsche artillerie dwong het terug te gaan; men gelooft, dat er eene paniek ontstond. Terzelfder tijd rukten acht Turksche batail- lons met mitrailleuses op uit Kocmboergas, maar de Bulgaarsche tegenaanvallen joegen hen op de vlucht, nadat hun belangrijke ver liezen waren toegebracht. De Turksche aan vallen werden gesteund door de kanonnen van zes oorlogsschepen. Sofia, 1 A p r i 1. Eergisteren rukten drie Turksche division van Bujuk Tsjekmedje op legen den Bulgaarscken rechtervleugel in Tsjalaldja. Zij werden echter teruggedreven met achterlating van talrijke dooden cn ge wonden. A id r li an op e 1, 1 April. (Viaai den bij- zonderen CQlTCspomdeud. van liavais.) liet B-uigaar scire gezag maakt eene kennisgeving bekend, waalbij .ua/n de bevolking tien. raad wordt gegeven mol hot oog op de talrijke ge- vollen van cholera, de gebruikelijke samil'ai- re voorzorgsmaatregelen le nemen. De ka zernes en do plaatsen» waai' zieke Bulgaar sche soldaten bijeen zijn, zijn onder qua ran- Itadne gesteld. Sofia, 1 A p r i 1. Volgens inlichtingen uit Servische bron zou Sjuikri Pacha dn net fort liia/diirlik mot eene bokmgrijke groep offi cieren gevangen genomen zijn door de Ser- ven; den volgenden morgen gaf hij zijn sabel over aan generaal lwanow. Hel) is echter volkomen zeker, dat Sjuikri Paclio zich dun 26en Maart om 2 u/uir mamiddaigë, heefl over gegeven aan generaal Iwonow, Radial het •oOslelijik veixLedilgini gsironti gevallen was, waarvoin de versterkingen door de Bulgaren vermeeslerd zijn. Uit dezelfde bron wordt onjuisb verklaard; liet bericht, dat Sjukiri. aan bood zich over be geven aan den comman dant van heti 20e Servische regiment. Meu zegt ook in Belgrado, dut de Servische ver liezen aanzienlijk waren; maar volgens de cijfers van het Budguansehe hoofdikwartiior hadden dc Seiven 1200 dooden en gewonden. Wat de bewering betreft, dat de Serven de gordel der forten van Adrianopel hebben doorgebroken en het eersti dn de brandende stad zijn binntengedrongen, beroept men zich in Bulgarije op het telegram, dat den 20en door Stepanowics gezonden werd aan lwa~ wow, waardoor bevestigd wordt, dat de Bul gaarsche Uroepen Inch pantser van het Turk sche monster hebben vernietigd. Uit Sofia is naar Belgrado bericht, dat ver leden Zaterdag begonnen is met het naar huis zenden van (le Servische hulptroepen. Des avonds iaat kwam een hospitaal-trein aan met gewonden uit Adrianopel. Sofia, 1 April. Uit authentieke mede- detelingen uil Adrianopel blijkt, diat voor d'e Servische vcrlfie&en de volgende cijfers als definicf moeten worden gesteld: officieren 7 gedood, 268 gewond; soldaten 1160 gedood, 1147 gewond. Saloniki, 1 April. Bulgaarsche troe pen, komende uil Adrianopel, worden hier y erwacht Saloniki, 1 April. Eenige trans portschepen met Grieksche troepen zijn ver trokken met onbekende bestemming. De Ser ven gaan voort met hel zenden van troepen en artillerie- en kavallerie-materieel naar Durazzo. W e e n e n, 1 A p r i 1. De bladen zijn van meening, dat Europa in hel ibelang van den algemeenen vrede een einde moet maken aan de uitdagingen van Montenegro en zijne Servische bondgenoolen. Hét Neue Wiener Tagoblall zegt, dal als eene vlootidemonstiratic niet Lot hot doel leidde, men niet beducht zou zijn tot andere dwangmiddelen over te gaan, om Montene gro tot rede te brengen. Dait zal niet veel Lijd vorderen. De Rcichspost zegt, dat voor het eerst En geland zich heeft nfigescheideai van de triple entente en gegaan is met den driebond. Dal maakt «bijna cene afkeuring uit van de Rus sische Balkan-politiek. Op den door dc mogendheden ter zake van SkuUuri cn Albanië ondernomen stap hebben evenmin Montenegro als Servië officieel ge antwoord. Beiden hebben olhiokus meUe- igJdcialldij, d«a«t zij mek hunne bondgenoolen moeüen raadplegen. Renter's bureau heeft vernomen, dot Servië zijn invloed hij Mon tenegro in toegeven denzin wil gebruiken, om 't te overreden zich niet de sympailthie van de mogendheden te vervreemden. Servië heeft verder l«c verstaan» gegeven, dal liet wel is waar angsijig bezorgd is voor de handhaving van de beste betrekkingen met die mogend heden, maar dat er toch rekening mee moet gehouden worden, dat Servië de bondgenoot van Montenegro is cn hel lot aan dc ondcr- tee-kening van den vrede moet •ondersteunen. Dit verklaart, waarom ook d'e Serven deel nemen aan het hervatte bombardement van Skulari. Volgens dc in Piarijjs oflutvangen berichten heeft de gezantenconlerenlie in Londen ver leden Maandag eenstemmig besloten legen Montenegro eene vfootdemixnwlratijc te hou den om nu'druk bij te zetten aan hun reeds diplomatiek kenbaar ge maak ten wil. Intus- schen heeft in Parijs dc Russische gezant ,li*wols>ki aan dc Enanoohe regeerinig ver klaard, dat Rusland niiett'emin alle reserves maakt tegenover deze demonstratie en daar liet voor bramkrijik cene uitgemaakte -aak is, dait het de diplomatieke houding van zijn bondgenoot blindelings m'otct volgen,, heeil Hmas medegedeeld, deut liet niet juist ïs^dat de Framaahe regeer ing besloten heeft aan deze maiibtesliaUie .deel te nemen. DanruniUe- gen wordt het builen twijfel geaolut, dot En geland zijolc oorlogsschepen mett die van 'Doistemujlk-Il/ofngairije zal r/iendiani naar de Mouten egrijntsohe kust. De Times dflxingt er o.p aan, da't Europa zijn wil legen MbnUenc- gno moet dooj-zotten. Wanneer Europa neet den zed'elijkcni moed heeft aan Montenegro zijn weloverwogen wil op tc dringen, dan zal het aan dedercon duideijk zijn, dat Europa tegenover geen enkelen slaat daartoe inl staal zou zijn. Europa zooi aan de kleine vol ken le»oren, dat al zijn officiieelc diplomatieke» arbeid cone kluchl is en dal zijne besluiten cn zijne dreigementen zonder beteekoniis zijn. Montenegro stelt dc mogendheden op de proef. Hoe zullen zij dezen proef door staan? Over de houding van Rusland logen over Monibencgro word: u de Temps uit Peters- burg bericht', dat de Russische regecring in at hatre gesprekken met de vertegenwoor digers der mogendheden in herinnering heeft gebracht, dal zij van den eersten dag af heeft verklaard in geen goval te zullen deelnemen aan eene aolie van dwang, on der welken vorm ootk. Legen Montenegro. Men is daarom van meening, dat als Oosten rijk, zonder hiermee rekening te houden, o\c-jg|aat tot eene vlooldcmonstraiüie, dc ze delijke uil werking daarvan, op de Mtmtenc- grijncn ruimschoots zou worden opgewogen door de onthouding van RusLand. Men meentj dal Oostenrijk er belang bij zou hebben to blijven op beft terrein wan de diplomatieke vertoogdn, waarop alle mogendhedcni zioh gezind hebben getoond liet le volgon. Over die midlitfairc man ine gelen tegen Mon tenegro wondt in Weenen van regccrings- wege volkomen stilzwijgen bewaard. In de politieke kringetni neemt men echter aan, dat men zich voorBoopig bepalen zal lot cen« btootie blokkade van die kust. hetgeen voot den Koning vaa* Montenegro voldoende moet zijn om voor zijn volk liat bewijs te leveren dat hij slechts liet hoofd gebogen lioeft voor den wil vain die mogendheden. Echter wordt ook de opvatting gehoord, dait Montenegro nlot wil toegeven, maar mei de blokkade slechts tijd wil winnen om den val vnn dc vesting Skutnini toweeg te brengen, hetgeen' dan den toestand bcdenikelijk zou moeion comphcecrcn. U.it kringen, di'e met den gcneralcn staf in betrekking staan, heeft die correspondent van dc Voss. Zijg. vernomen, dial het Oos>- timrijiksch-llonganrsche eskader reeds naar Antftvtaii is gezonden en dal den voor Anti- Vaird bestemd ïandlngskorps in Zara cn Spa- liaito wordt ingescheept. W eenen, lAppi 1. Er zijn bevelen uit gevaardigd tol het zend.cn van een vlooide* tachement naar de wateren van Montenegro. P a r ij s, 1 A p r i 1. Dc Temps zcgl, dal Rusland heeft aangenomen deel te nomen aan de vlooldemonslratie, wanneer zij geza menlijk geschiedt en zich 'bepaalt lot dc blokkade van Antivari. Engeland wil slechts deelnemen als Rusland openlijk dc demon stratie .goedkeurt. De plannen van Italië zijn nog onbekend. iR c r 1 ij n, 1 April. De kleine kruiser Brcslau heeft bevel ontvangen zich naar do Montenegrijnsche kust in dc Adriatisohc zee tc begeven, om deel te nemen aan dc voor genomen vlooldeinonstratie. Londen, 1 April. Reuter heeft bc- riolit ontvangen, dat dc uit hel buitenland geseinde berichten over verschil van mea ning onder de mogendheden betreffende de vlootdemonstratic tegen Montenegro verras sing hebben towceg gebracht in de rege ringskringen tc Londen. Er wordt verklaard, dat liet de eenstemmige meening van de groote mogendheden is, dat als Montenegro niet aan hunne wenschen «beantwoordt, oene vlootdemonstratie noodig zal worden om aan dio wenschen effect te geven. Dit het geval zijnde, kunnen die berichten alleen verspreid zijn met hel doel een verkeerden indruk te weeg te brengen over de briefwisselingen, die op dit oogenblik in gang zijn tusschen dc verschillende regecriiigcn, ten einde do uitvoering te verkrijgen van hun «besluit bij gebreke van cenig antwoord van Montenegro op de gezamenlijke slappen, die in de vorige weck door de mogendheden zijn gedaan. Rome. 1 April. De Tribuna zegt: Als Montenegro niet neden of morgen besluit aan den wil van Europa toe tc geven, door het beleg van Skutari op te breken, zal eeno Engelsck-Ilaliaansch-Oostenrijksche vlootde monstratie onmiddellijk plaats hebben. W e c n e n, 1 A p r i L De Wiener Allge- meine Zcilung verneemt uit officieeie bro&» Iedere waardeering, die uitsluitend berust op schoonheid des lichaams, is een beleedi- r'ng voor het hart en verstand van hem of h.nnr, die aldus wordt gewaardeerd. Een Koman van Liefde, 24 DÓÓR MARIE CORELLL Er was voor cmij nu niets te doen, dan met vertrouwen en geduld' te wach ten op den volgenden stap vooruit een stap, dien ik vo-elde dat niet alleen ge daan zou worden. Ik luisterde met belang- Sicl'liug, terwijl de heer Har-Land zijn aca demievriend aan een süreng verhoor oinder- wierp, wat hij had gedaan en waarheen hij gereisd was, sinds zij elka&r het laatst had den gezien. Sautoris scheen het ondervrager* in het geheeil niet onaangenaam te vinden. „Toen ik aan Oxford ontsnapte, zeide hij, maar nu viel d«e heer Harlaind hem in de rede. Ontsnapte 1" riep hij udt „Gij spreekt alsof gij gevangen werd gehouden." ,.Dait vrerd ik ook," antwoordde Santoris. „Oxford is een gevangenis voor allen, die zich met iets anders willen voeden dan de droge beenderen der geleerdheid. Ik wus daar als de verloren zoon, verbannen uift het huis mijns vaders. En ik at den draf dien de zwijnen aten.' Veten moeten hetzelfde doen. Soms maar niet te dikwijls koimt een rnensoh met een constitutie voor welke draf niet past. De mijne was en is or zoo een." „Gij verkreegt „eerbewijzen" niet den draf," zeide de heer Harland. Sant oris maakte een aclitelooze beweging van minachting. „Eerbewijzen! Zulke eerbewijzen! Ieder een die niet verslaafd aan den drank is, met een flinke hoeveelheid \ril om Le blokken kan ze verkrijgen. De aangehaalde „inoeie- lijkhedeu" op den weg zijn gewoon kinder- a-chl'ig. Zij zijn nauwelijks de moeite waard dal men ze de voetangels en klemmen der opvoeding heet. Ik kreeg mijn werk altijd in twee of drie uren gedaan dien ik aan een andere en wijzere manier van studeeron besteedde dan die van den gewonen cur sus zooals gij weet." ,\U bedoelt de occulte mysteries en derge lijke dingen?" „Occult is eein woord van zulk een nieuw stempel, dat het in mijm woordenboeken niet voorkomt," zeide Sanlovris met een vroolij- ken blik. „Gij zult het hij voorbeeld nac-l vin den iin de vroegste uitgaven van Stormouth's betrouwbaar handboek. Wat mij zelf betreft ik houd er niet van, ik zeg liever „Geeste lijke wetenschap." „Daar gelooft u in?" vroeg Catherine eensklaps- „Ileel beslist! Ho>e kan ik anders, als ik zie, d!at het de sleutel is tot de ziel der Na tuur?" „Dat is mij te diiep!" zeide d_r. Brayle ter wijl hij een glas whisky inschonk en het aanvulde met sodawater. ,.Het is een raad sel dajt ik opgeef!" Santoris zweeg. Er was een oogjenJblik stilte. Daarna boog Catherine zich over de tafel cn keek hom met vermoeide, vragende oogen aan. „Zoudt u het mij niet kunnen uitleggen," fluisterde zij. „Heel gemakkelijk!" antwoordde liij. „ledereen kia-n het met oen beetje aandacht begrijpen. Wat ik bedoal is dit, gij weet dal het mienscihelijk lichaam uitwendig uitdruk king geeft aan den inwendigen gezondheids toestand, lichamelijk zoowel als geestelijk wel, op precies dezelfde wijze drukt de Na tuur in haar onteLb.iar vele voorstellingen van schoonheid en wijsheid haar ziel uil, of de Geestelijke Kracht, die haar bestaan onder steunt: „Geestelijke wetenschap" is de ken nis, niet zoo zeer vain het uiterlijk resultaat als van «de innerlijke oorzaak, die 'l resultaat openbaar maakt. Het is een kennis die toe gepast kan worden op het iindividuecle da- gelijksohe leven, hoe meer ze bestudeerd wordt des te meer belooning werpt zij af, en het kleinste deel er van da/t men volkomen beiheerschl, brengt tot de een of andere ont dekking, eenvoudig of ingewikkeld, die het onsterfelijke deel van een mensöh een stap verder brengt op den weg, dien hij moet gaan." „Gij zijt dus tevreden met uw onderzoe kingen?" vroeg de heer Hajrland. Santoris glimlachte ernstig. „Zie ik er uit ais een man, die niet ge slaagd is?" antwoordde hij. De heer Harland nam zijn knap gelaat en figuur op met slecht verborgen naijver. „Gij gingl naar het buitenland, nadat gij Oxford hebt verlaten?" vroeg hij. „Ja ik ging naar mijn oud tehuis in Egypt<? terug naar hel huis waar ik werd geboren cn opgevoed. Het was goed in orde gehou den door een getrouwen dienstknecht aan wien mijn vader het had toevertrouwd; even goed bewaard ais een koninklijke kamer in d«e piramides met de begrafénis- offerande onaangeroerd waarbij een lamp eeuwigdurend brandt. Het was de beste plaats waarin i'k mijn bijzonder soort werk zonder stoornis zou kunnen verrichten en daar heb ik den meesten tijd- doorgebracht, terwijl ik er slechts nu en -dan van daan ging zooals nu, als het voor oen verandering noodig was en om een iblik te slaan op de wereld, zooals de wereld in deze dagen leeft." „En," hier aarzelde de heer Harland, daarna vervolgde 'hij: „zijt gij getrouwd?" Santoris sloeg zijn oogen op en keek zijn vroegcren academievriend strak aan. „Die vraag is overbodig," zeide hij, ,,gij weet dat ik liet mi-el ben." Er béersckle een lcorte, gedwongen stille. Dr. Brayle keek met. con s'atirieken glimlach op. „Geestelijke wetenschap heeft u waar schijnlijk geleerd u voor het sohoone ge slacht in acht te nemen," zeide liij. „Ik begrijp u niet goed," antwoordde San toris koud. „Maar indien gij bedoelt dat ik «de vrouwen in het algemeen niet liefheb, dan hebt gij gelijk." „Misschien hebt gij de éóne vrouw lief, de eene zeldzame parel in de diepe zee," op perde dr. Brayle onbeschaamd. „Kom, gij wordt te persoonlijk, Brayle," viel de heer Harland snel in en met solierple ..Santoris, uw gezondheid»" Hij bracht een glas wijn aan zijn lippen Santoris deed hetzelfde cn deze eenvou dige hoffelijkheid tussahcu d twee hoofd personen iin het gesprek had de goede uit werking den ondergeschikte op zijn plaat» le zetten. „Het schijnt overbodig den heer Santoris een goede gezondheid toe tc wenschen," zei de Catherine, „bij bezit die blijkbaar in dc volmaaktheid." Santoris keek haar mol vriendelijke belang stelling aan. „Gezondheid is een wel, juffrouw Har- lanld," izeide hij, „het is onze eigen schuld indien wij er tegen zondigen." „Ah, gij zegt dat, omdat gij gezond en slerJc zijt," zeide zij op klagende toon. „Maar in dien gij aan een of andere ziekte loodt, dan zo-udt gij er an-ders over spreken." Hij glimlachte cenigszins medelijdend. „Ik geloof het niet," zeide hij, „indien ik aan een ziekte lec>d, zooals u zegt, dan zou ik weten, dal ik mijn gestel had benadeeld door mijn eigen veronachtzaming, onnadenkend heid, zorgeloosheid of zelfzucht, lichamelijk zoowel als geestelijk cn dat «daardoor de straf, die geëisoht werd rechtvaardig en ver standig was." „Gij wilt toch niet beweren, dat een mcnsch aansprakelijk is voor zijn eigen kwalen?" zei'de de heer Harland. „Dat zou tc ver ge trokken zijn, zelfs voor ui Wel, het ,is een feit. dat een rampzalig menschelijk wezen niet alleen gevloekt is met zijn eigen vergif tigd bloed, maar ook met dat van zijn voor vaderen, en volgens dc laatste rue«dlsc(lic we tenschap krioelt lucht en water met dooder lijke kiemen voor het angelooze slacht off or." Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1