N° 2©a Donderdag 3 April 1913. DE EEMLAN DER". _BU ITEN LAN IA_ FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. ire Jaargang ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f i Idom franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O. lO. 'Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiön gelieve men liofst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1B rogols f 0.50» Elko rogol moor ö.lö. Dienstaanbiodingon 25 cauls by vooruitbetaling. Groote lottors naar plaatsruimto. Voor handel on bodrijt bestaan zoor voordeoligo bopalingott tot liet horhaald udvortoorcn in dit Blad, bij abonnemont. Eono circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Het adres der bedrijfs- bootdeu. In hel adres tegen de Tarief wet, aan dc Tweede Kamer gericht. door ruim 30 0 0 hoofden van ondernemingen van handel cn nijverheid, wordt instemming betuigd met het reeds vroeger door een aantal bedrijfs- hoofden verzonden adres, waarin aan de Ka mer verzocht wordt de voorgestelde tarief- wet niet aan te nemen, op grond „dat adres santen er van overtuigd zijn, dat de verhoog de invoerrechten, zooals die thans worden •voorgesteld, in de hoogste mate belemme rend zullen zijn voor de algemcene welvaart en de economische ontwikkeling van het Ne derlandse he volle". Hoe zeer de overtuiging verbreid is, dat de Voorgestelde lariefverhooging voor ons land en volk noodlottig zal zijn, kan blijken uit de opsomming der groepen, waarin óv onderteekonaajrs 1volgens hun politieke overtuiging zoowel tot de rectolsche als tot de linksche partijen behoorende zijn ge rangschikt naar den aard der door hen ver tegenwoordigde ondernemingen, welke ge vestigd zijn in alle deelen des lands en die} als terrein voor haar werkzaamheid bebbca schier ieder igebied van nijverheid, handel en verkeer. Groepsgewijze zijn bijeengebracht: Fabrikanten van en handelaren in: aard appelmeel, siroop, en suikerwerk; aarde-1 werk, porcclein en glaswerk; automobielen en benoodigdhedien; automobiel- en rijwiel- banden; azijn; bakkers waren; tapijten, gor dijnstoffen cn vloerzeilen; bier en ijs; kan- orboeken; pelterijen; bloembollen, borstel- rk; .bouwmaterialen; bedden, kapok en vee- i cn; brood-, beschuit, meel; cacao en Cho colade, caoutchouc, rubber, guttapercha; che micaliën, specerijen en drogerijen; comestin bles; diamant, likeuren, limonade, minerale wateren; clccfcrotechnische artikelen; foto- en projectie-arlikelen; galanteriën, kramerijen en speelgoederen; verlichtings-artikelen; ge-< reedschappen; gist; glas; verf, lak en vernis; gouden cn zilveren werken; granen, zadeni en fourage; hoeden en petten; huishoudelijke artikelen; 'instrumenten; kaarsen, parihime- riën; katoen; kleodercn; klecdingstoffen; klompen; koek; koffie, Klicc, cichorei; krui-i deniers en grutterswaren; koolzuur; koper-- werk; kunstmeststoffen,; leder cn drijfrie men; lompen-, huiden, beenderen; lood1- en zinkwerken; ma-chinariën en landbouwwerk-. tuigen; manufacturen; melk, kaas, boter, mar garine; metaalwaren; (meubelen; piode-arti- kclen; olie; optische instrumenten; papier en stroocarlon; parapluics; piano's, orgels, mu ziekinstrumenten; rijst en bavermouth; rijtui gen; rijwielen; schoenen en laarzen; tabak sigaren en sigaretten; vleesch w-aren; ijzer-* werk, brandkasten, kachels, fornuizen; 6lce-< nen, kunst- en natuursteen, oement, beton; asphalt; stijfsel; suiker, glucose, honig; tri cotgoederen; veekoeken; vermecelli, macaro-' ni; verplegings-artikelcn; vruchtensappen, jams en gelei; wapenen; watten; ijzer en staal; zadel-, zeil- en koffermakorswerk; zeep ent soda. Verder zijn er groepen van assuradeurs, makelaars en commissionairs in .assuradeurs? bankinstellingen, kassiers, commissionairs in» effecten; agentuur- en commissiehandel; aan-1 nemers en timmerlieden; behangers en stof-* feerders; bleelcerijen; boekbinders; boek-, steen-, lichtdrukkers en uitgevers; boek-, mu-i ziek- en kunsthandelaren; boom- en bloem- kweekers; bouwmaatschappijen; expediteurs eu cargadoors; ovenbouwers; steenhouwers; aanleggc-rs van verwarmings-inrichtingen; di amantslijperij en en -zagerijen; distilleerderij en likeurstokerijen; clectriciteit-, gas- en wa terleiding ondernemingen; exporteurs en im porteurs; fotografen; fruithandelaren, direc teuren van gemeentewerken; handelsvereenij gingen; haringpakkerijen; hotelhouders, res-1 taurateiurs, zee badinrichtingen; houtbenei- dingsinrichlingen; stoomkoutzagerijen; tim«* merfabrieken; ingenieurs, technische bureaux bouwkundigen; kuipers; landbouwonderne mingen; machinefabrieken, constructiewerk-, plaatsen; metselaars en stucadoors; schil-* ders; wind- en stoommolenaars; oesterkwee kers; rcediers, rijslpellerijen; scheepswerven, droogdokken s c h eep va a nt ondernemingen^ spoor- en tramweg maatschappijen; steenko-» lenhandels-ondernemingen en mijn-cxploita- liën; textielfabrieken; houtdraaierijen en kis- tenmakerijen; tuinbouw ondernemingen; vee- men; paardenhandelaars; veehouders; verve rijen, chemische wasschcrijen; visscherij on dernemingen; ijzergieterijen. Wel mag dus worden gezegd', dat het ver zet komt van alle kanten. Politiek Overzicht, De iegerveraterking in Duitschland. De Duitsche rijksdag ls gisteren weder bijeengekomen en heeft dus thans officieel kennis kunnen nemen van de gewichtige taak, die hij in deze zitting heeft te vervul len de behandeling van de voordracht tot versterking van het 'leger en van den bun del voorstellen tot dekking van de daaruit voortvloeiende kosten. De eerste dagen zijn bestemd tot de voorbereidende werkzaamhe den. Aan de verschillende partijen moet ge legenheid worden gelaten om in vertrouw e- lijke besprekingen hun standpunt tegenover deze ontwerpen vast te stellen. Dan zullen in de tweede week van April bij de eerste lezing de algemeene debatten gevoerd wor den, waarmee waarschijnlijk eene geheele week gemoeid zal zijn. De verdere voorbe reidende arbeid zal geschieden in de com- missiën, maar men wil daarmee zooveel mo gelijk haast maken, opdat althans de Ieger voordracht tegen Pinksteren afgeloopen kan zijn. Daarmee zal worden voldaan aan den wensch van het legerbestuur, dat eene spoedige behandeling wenscht, omdat het de nieuwe regeling ten deele reeds met 1 April a.s. in werking wil doen treden, en voor de voorbereidende werkzaamheden, die daar voor moeten worden verricht, over een eeuigszins ruimer termijn moet kunnen be schikken. Met de financi-eele voorstellen be hoeft die haast niet gemaakt te worden. Voor het legerbestuur komt het aan, dat het be sluit genomen wordt tot het doen van de uit gaven. Is dat besluit eenmaal genomen, dan is de vraag hoe het geld er voor moet wor den gevonden, van latere zorg. Daarover kan men meer op zijn gemak praten. Die onderscheiding tusschen de beide hoofdbeslanddeelen van het gielieele plan komt op eigenaardige wijze aan den dag in de beoordoeling. die de regeringsontwerpen in de pers hebben gevonden. Natuurlijk valt een groot verschil van meeningen op te mer ken. De organen van de rechtsche partijen zijn, wat de legerversterking betreft, reeds gereed met een onvoorwaardelijk ja; de so ciaal-democratische organen stellen daarte genover een onvoorwaardelijk neen. Daar- tusschen staan de organen van de andere partijen, die meer of min de scherpe kritiek leveren op do onderdeden cn wijzen op de noodzakelijkheid van hervormingen in de iegerorganisatie, zooals reeds sedert jaren zij.n verlangd. Zoo schrijft de Vossischc Ztg. „Het moet de aandacht trekken, dat de Ieger voordracht, ondanks alle hoog-ere eischen, eene reeks populaire hervormingen achter wege laat, zooals de afschaffing van kostbare en overtollige baantjes* die meer voor de de coratie dan voor de slagvaardigheid van bc- teekenis zijn of het gebruiken van duizenden soldaten, in plaats van voor dienstwerk voor bediendenwerk. Reeds bij vroegere gelegen heden is toegegeven, dat tegenover dc hoo- gere uitgaven aan de eene zijde besparingen aan de andere zijde behoorden te staan. Van zulke besparingen is weinig te merken." Maar zulke kritiek laat de hoofdlijnen van het plan onaangeroerd. Veel uitvoeriger en grondiger houdt de pers zich bezig met het finanoieeic gedeelte van de plannen, de be lastingvoorstellen. Votetrckt afwijzend is het oordcel van de sociaal-democratische bladen. In hunne zakelijke kritiek stemmen die bla den op de meeste punten overeen met die van de vrijzinnigen. Maar ook in de andere leringen houdt men zich bij voorkeur met dit deel van 'het plan bezig en hierbij heelt de blaam verreweg de overhand o.p den lof. Steeds duidelijker koht uit deze eteramen aan den dag hoe de partijen in den rijksdag positie zullen kiezen tegenover de zaak. De iegervoordracht zelf zal zonder eenigen twij fel eene groote meerderheid vinden, terwijl de voordrachten tot dekking van de kosten op groot verzet zullen stuiten. Van liberale zijde w-ordt er groot bezwaar tegen gemaakt, dat de zorg voor het vinden van nieuwe di recte belastingen op de bondsstaten wordt geschoven. Naar verluidt, zal de leider van de nalionaal-liberalen, Bassermann, de invoe ring van eene rijiks-successiebelastJing voor stellen. Ook in de bankk-ringen laat zich op positie hooren tegen verschillende onderdee len van de financieele voorstellen. In dc con servatieve kringen is men ook met dat deel van de plannen der regeering zeer tevreden men erkent, dat met de wenschin en de rechts slaande partijen in ruime mate reke ning is gehouden. Alleen de Deutsche Tages- Zeitung, het orgaan van de agrariërs, kondigt bestrijding aan van het punt d'er voordracht, dat eene vermogens- en successiebelasting van het rijk toelaat voor het geval, dat een bondsstaat binnen drie jaren geene eigen belasting op inkomen of vermogen heeft in gevoerd. Om een beeld te gebruiken, aan het spoor- wegwezen ontleend, kan men zeggen met den Berlijnschen correspondent vail de Temps: De wissels zijn op wond ergoede wijze go- steld. Do geboete pers laat zich vrij gaan in den aanvai (tegen het departement van financiën en gaat langs het oorlogsdepartc- men voorbij zonder er naar te kijken. Men kan dit beschouwen als een tamelijk juist beeld van het schouwspel, dat ons wacht in den rijksdag: de Iegervoordracht in haar ge heel eenstemmig aangenomen door de bur gerlijke partijen, die naar hartelust zullen kluiven aan dc gemakkelijke prooi, welke de financieele wetsontwerpen opleveren. Ho Halknn-ooi'log. Adrianopel, 1 ApriL (Van den bij- zonderen correspondent van Ilavas). Gedu rende hel beleg wierpen Bulgaarscihe vliegers proclamation naar 'beneden, waarin gezegd werd, dat het onmogelijk was hulp te krijgen cn aan de mohammedanen verzekerd werd, dat hunne rust gewaarborgd werd als zij Adrianopel overgaven. Een van dezen procla- matiën, van 6 Februari gedateerd, kondigde aan, dat de Russische vloql tegenover den Bosporus lag on het Russische vloot tegenover den Bosporus- lag en het Russische leger zes vilajets in Armenië bezetten, dal Duitscshland Anatolic'cn Engeland Mesopotamie met Bag dad verlangde. Deze proclamatiën haddon volstrekt geene uitwerking, want de soldaten konden de in het Bulgaarsch on liet Fransoh gestelde stukken niet lezen; ten overvloede sprak Sjukri Paolia den inhoud tegen in con- tra-proclamatiën. Zij hadden dus alleen be lang voor dc officieren en voor de Europeanen. Sofia, 2 April. De ministers zijn heden van hier vertrokken teneinde morgen deel te nemen aan den officieclen intocht van ko ning Ferdinand in Adrianopel. Weenen, 2 April. Een telegram uit Cet- tinje bericht, dat do troepen, die Skutari be legeren, gisteren een groot succes hebben be haald. Vijf forten van den Tarabosch zijn reeds in hunne macht; de val van twee an deren wordt ieder oogenblik verwacht. De Montenegrijnen cn de Serven rukken zege vierend op tegen den grooten en den kleinen Bardagnolt en ook aan dc zijde van Bernitza. De stad brandt op verschillende plaatsen. Cettinjc, 2 April. De Montenegrijnen bestormden en bezetten de Turksohe forten om Tarabosj na een bloedig gevecht; 20 Q bommenwerpers die den aanval openden, wer den allen gedood. Bovendien verloren de Mon tenegrijnen bij de gevechten in de loopgraven 300 man aan dooden en gewonden. Cettinje, 2 A p r i 1. Gisteren hebben drie bataljons Montenegrijnen een aanval gedaan op de stelling van Tarabosj, na een hardnek kig gevecht hebben ze zich van twee linies van verschansingen meester gemaakt. De ver liezen der. Montenegrijnen bedroegen ongeveer 200 dooden en gewonden. Piel bombardement der vijandelijke fortificatiën is opgehouden. Belgrado, 2 April. Het gerucht loopt loopt, dat de Engelsche gezant den president van den ministerraad heeft uitgenoodigd om, in het belang van het behoud van Engeland's sympathie voor Servië, de Servische troepen, welke Skutari belegeren, terug te roepen. Pasjitsj, wijzende op de verplichtingen van Servië tegenover zijn bondgenooten, verklaar de dal liet onmogelijk was dit verzoek in te willigen. Pu rijs, 2 April. De Figa.ro de miiuuittternuad! heeft besloten, du'L Fiv.nknjli zal <ieo.l)ivennen aan do vlootdemonslraliio le gen Aflotnttanegro. Daar de in Londen, Peters#' Lnurg en Berlijn ontvangen inlichtingen n.ic| toelaten dlczc oplossing nbg verder uit te stellen, zijn dc ambassades van Frankrijk Ju Londen, Weienen en Petersburg in kennia gesteld, dat Rusland Frankrijk heeft belast het te vcrticgunvoordigon in deze demon stratie. Dc Maltin zegt, dat IHalic zich zal onthouden vam deelneming in dcTje demojv slralie cn aan zijne bondgenooten liet man daat geven hët te vertegenwoordigen. 11 ome, 2 Aipril. Uil Brindihai wordt aas do Messaigaio bericht, dial bol' pantser schip San Bon en de knnis'er Ferrueoiè daar zijn aangekomen. Men verzekert, dal zij zich naar Albanië zullen Ik: ge ven om duel te nemen aan do tlegcn Montenegro gerichte vlooide- monstralie. Belgrado, 1 April. (Van don bijzon* doren correspondent van ILuva-s.) liet ant woord van do bo-ndgeunooKn op du» vredes voorstellen vaiu Europa lieefl oenc nieuwe yeiT'1'a.giuig icmderg naai, omdat Griekenland sommige punten nc/g wensolite tc precisearen. Het u/itstei filer o rliandrigrrig van hel ant woord zal waar hijnlijk 48 uren du-ren. IIel wordt b&vesbigd, dat hot antwoord, ofschoon in den grond bevestigend, slechts ccnc voor waardelijke aanneming inhoudt. Dc volks stemming is liier verbitterd legen rle groote mageüildiheden wegens de aangekondigde vlootdemonstuWiia. Ofschoon men overal er kent, dat het eene ernstige zaak is, zou mcu gaar no ziien, dat koning Nskolaas zich verzet te tegen dc aanmatiging van de mogendhe den.. Weenen, 2 April. Vlolgens dc bier very schijnende bladen bevinden de schepen, web* kio bestemd zijn voor de vlootxlemo-nstrati® zich reeds in dc M'ouiteaiegrijiiusclic wateren. De Itaffilaansche schepen worden, in den na middag verwacht. Het bomb;urdean«il van Skutari is voorloopóg gestaakt, doch aai l)on< derdoigmorgon opnieuw beginnen na de aan komst van niouwe zendiingen Servische troe pen. O e 11 i n j e, 2 A p r i 1. Om 7 uur 's morgen* koes een divit-iifö vtatn 4 Oos/tenrijkschc krui sers .pot/die tegenover Mirkovicvilch, Anti- vari on Duluigno en wel op 10 mijlen afstand van de kust. L o n d c n, 2 A p r i 1. Frankrijk hoeft er in toegestemd een oorlogsschip tc doen deelne men aan de vlooldmoiislratie, een en ander mot instemming van Rusland, Rome, 2 April. Een nota i§ uitgegeven^ waarin gezegd wordt dal italiaansche, Oox* lenrijksche, Engclsclic cn Duitsche schepe» reeds naar de kust der Adriatischc zee vei* Ir o leken zijn. Petersburg, 2 April. Met hel oog op het feil dal dc gezantenconfercnlic in Londeit de noodzakelijkheid cencr vlooldemonstrati® in de Monlcnegrijnsche wateren heel't erkend^ heeft Rusland, dat aan deze manifestatie niet deelneemt, zich ten gunste van het interna»» tionale karakter dezer betooging, onder deel*, name van FranseJie en Itaiiaansche oorlogs schepen, uitgesproken. Daden uit gewoonte of navolging verricht, zijn als de onbewerkte stof, de doode materie van het karakter. Een Roman van Liefde, 2B DOOR MARIE CORELLL „Of van levenskiemen!" zeide Santoris kalm. „Volgens mijn kennis, of „theorie" zoo als gij hel liever noemt, zijn er geen kiemen van wenkelijken dood. Er zijn kiemen, die versleten, samenstellende deelen scheiden, slechts om de levenskrachten ln staat te stel len xe opnieuw op te bouwen en deze kun nen zich weer voortplanten in het mensche- lijk stelsel, indien althans bet menschelijk alelsed voorbereid is, ze te ontvangen. Hun ontbindend .proces wordt ziekte genoemd, maar zij beginnen hun werk nooit voor dat het schepsel, dat zij aanvallen, een levens omstandigheid heeft verspild, of een levens- po odizakelijkheid verwaarloosd. Veel talrij ker zijn de heilzame kiemen van herlevende ka scheppende kracht en als die werk- fei.sin zijn, dan moeten zij die overwinnen, -doel vernietiging is. Alles hangi af van «k>b bodem en de weide, welken gij hun geeft. Jfechte gedachten geven slecht bloed, en in j&dht jbloed ontkiemt en gedijt ziekte. Reine gedachten maken rein bloed en herbouwen de cellen van .gezondheid en levenskracht weer op. Dc geef u toe, dat er zoo iets is als erfelijke ziekte, maar dit kon voor een groot deel voorkomen w'ohden, indien men het als een misdaad beschouwde dat zieke men- schen huwden, terwijl er veel van weggeno men kan worden in dc kindsheid. Ongeluk kigerwijs wordt de geschikte zorg zelden er> aan besteed." „Wat zoudt gij de geschikte zorg-noemen?" vroeg Catherine. „Om te beginnen volkomen afwezigheid van toegeven aan zichzelf. Geen -kind moest worden toegestaan, dat het zijn zin kreeg of zou kunnen verwachten, dat het dien kreeg. De eerste .groote levensles moest zijn: zich zelf verzaken." Een flauwe 'blos kwam op Catherine's blee- ke wangen. De heer Harland schoof in zijn stoel heen en weer. „Indien men niet voor zich zelf zorgt, zal een anidcr het zeker niet doen." „Verstanidige zorg voor zich zelf is onzelf zuchtigheid," antwoordde Santoris. „Maar alles wat overdreven is in verstandige zorg, is eahte zonde. Een mensclli moet voor zijn levensonderhoud zorgen voornamelijk om geen last voor een ander te word'en. Om de zelfde reden moet hij voor zijn gezondheid zorgen, opdat hij geen lastige invalide wordt, afhankelijk van het medelijden van anderen. Ziek te zijn is de erkenning van de veron achtzaming van bestaande wetten en onge- schikheid kwaad tè weerstaan." „Mijnheer Santoris u geeft daar een zeer harden en strengen regel!" zeide dr Bravle. „Veel ongelukkige lieden zijn riek niet door hun eigen schuld." „Vergeef mij mijn leerstelligheid, als ik zeg, daL dit onmogelijk is," antwoordde San toris. „Indien een mensohelijk wezen het le ven gezond begint, kan hij niet ziek zijn, tenzij door een fout van hem zelf. Het kan een ze delijke of lichamiijke fout zijn, maar de zonde tegenover de wel is gemaakt. En stel dfeit hij geboren is met een erfelijke kwaal, zoo kan hij die uitzijn bloed verdrijven indien h ij liet wil. De mensoh is niet geschapen om ziekelijk te zijn maar sterk hij is riet bestemd op deez aarde te wonen als een dienstknecht maar als een heer en al de elementen van kracht en individueele oppermacht zijn. in de Natuur vervat voor zijn gebruik en voordeel, indien hij ze even openhartig wil aanvaarden als ze edelmoedig worden aangeboden. Ik kan," hij glimlachte terwijl hij het zeide, „u zelfs niet de kleinste hoeveelheid vrijwillig of bedoeld kwaad in het goddelijk plar toe- gever!" Op dit oogenblik kwam kapitein Derrick er aan herinneren, dat de boot nog Jag te wach ten om onzen gast te brengen naar zijn eigen jacht. Hij stond dadelijk o.p, maakte korl een beleeDde verontschuldiging, dat hij zoo lang was gebleven, en wij gingen allen mede om hem te zien vertrekken. Er we-rd afgespro ken, dal wij hem den volgenden dag aan boord van zijn schip weer zouden onlmoeten, en hetzij met hem een zeiltocht doen langs de kust van het eiland of een vocttochlje maken naar Loch Coruisk, een punt dat niet gemist mocht worden. Toen wij allen over het dooi de maan beschenen dek liepen, deed een toe vallig oogenblik (hem naast mij komen, ter wijl de anderen vooruit liepen. Ik voelde meer zijn oogen op mij gevestigd dan dat ik het zag, en keek snel op, gehoorzaam aan zijn dwingen-den blik. Er was een jicht van welsprekende beteekenis in de uitdrukking van zijn gelaat, maar hij sprak op volkomen conventioneelen toon. ,4ik ben blij u eindelijk te hebben ontmoet," zeide hij kalm, „ik heb u bij naam en m den geest sinds lang gekend." Ik antwoordde niet. Mijn hart klopte cncl van opwinding door namelooze vreugde ge mengd met (vrees. „Morgen," zeide Lij, „zal er gelegenheid zijn, dat wij samen spreken, ik hoop ik voel, dat er veel dingen zijn waarin wij bei den -belang stellen." Nog altijd kon ik niet spreken. „Soms gebeurt het," vervolgde hij met een licht bevende stem, „dat lieden, die er niet onmiddellijk bewust van zijn, dat zij elkaar tevoren hebben ontmioet, bij de eerste ken nismaking voelen als heel oude vrienden. Is het niel zoo?" I'k prevelde een nauwelijks verstaanbaar antwoord. Hij boog het hoofd en keek mij onderzoe kend aan, een glimlach speelde om zijn lip pen en zijn oogen waren vol teedeulieid. „Tot morgen ie wachlcu is niet lang," zei de hij. „Niet lang, na zooveel jarenI Gioeden nacht!" Een gevoel van kalmte en liefelijk vertrou wen overviel mij. „Goeden nacht," antwoordde ik met eeQ gelukkigen lach in antwoord lop de-n zijnen. „Tot morgen!" Wij waren dicht bij de -brug waar de an deren reeds stonden. Binnen enkele minuten had hij afscheid genomen, va nhet geheele ge zelschap en was hij op weg -naar zijn eigen vaartuig. De boot waarin hij zat, die florsch geroeid werd door onze mannen verdween spoedig als een zwarte vlek in de algemeen* duisternis van het water, toch bleven wij non een poos kijken, alsof wij ze nog konden zien» fschoon zo niel meer zichtbaar wis. vreemde man," zeilde dr. Brayle toen wij eindelijk heen gingen, terwijl hii he£ eindje van zijn sigaar wegwierp over den rand van het jacht. Er is in hom ikrankziiv- nigheid cu .genie vercenigd." ■De heer Harland wendde zich om. „Gij vergist u," antwoordde hij. „Er is geeft krankzinnigheid, ofschoon er heel zeker gc* nie schuilt. Ilij is precies gebleven zooals ik hom aan de academie heb gekend. Er was nooit een schitterender student of een die gezonder van geest was." „Het is zonderling, dat u hem op deze ma-» nier weer mioest onUmoeten," zeide Cathe rine. ,*M»aar vader, hij ikan loch zeker niet zoo ould zijn als u?" „Hij is ongeveer drie on een half jaar jon ger dan ik, meer niel." Dr. iBraylc laahte. „Ik geloof het geen oogenblik," zeide hij. „Ik geloof, dal hij wat voorgeeft. Waarschijn lijk is hij niet de iwan, dien gij te Oxford hebt gekend." Wij waren op weg naar onze hutten, -cUi heer Harlanid stond bij -deze woorden stil ca k-eek ons aam. „Hij is de man," zeide hij met nadruk. „Ia het begin twijfelde ik, maar het was verkeerd van mij. Eln wat betreft „wat voorgeven", d®tj zlou onmolgelij-k voor hem zijn. Hij is beslag eerlijk bijna op de grens van wreed 1'* Wordt wrvolgH»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1