„DE EEMLAN DER". Vrijdag 4 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 270 lld* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFP Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f 1»00« Idem franoo per post 1*50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10, lAfzonderlyko nummers 0.05. Doze Courant verschijnt dagelijks, bohalve op Zon- en Feestdagen. Advertenttön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau. UTREC HTSCH EST RAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50» Elko rogol moorO.l©» Dienstaanbiedingen 25 cent» bij vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handol on bedryf bestaan zoor voordooligo bepalingen tot het herhaald ndvortooron in dit Blad, by nbounoinont. Eono oiroulairo, bovattonde do voorwaardon, wordt op aanvraag toegozonden. Politiek Overzicht. Eene vlootdemonstratie tegen Montenegro. Nu Koning Nikitu van Montenegro <le (bij ge- meenschapipelijken slap gestelde cischen der mogendheden rondweg heeft afgewezen en blijkens zijn, ook door ons medegedeeld, ant woord aan d-ie moigendhedcn niet er aan denkt het bombardement van Skulari te slaken of Albanië te ontruimen, zullen de mogendheden, Oostenrijk-IIongarije voorop, krachtiger gaan optreden. Oppervlakkig oor- deele-nde en zich uitsluitend latende beïn vloeden door zekere gevoelsargumenten, is men geneigd in den gemeld en eisoh der mo- gcndJheden een onbillijkheid le vinden en gunt men Montenegro de vruchten van de ook door dit kleine landje gedane aware opofferingen. Wanneer men euhier de zaak uit bloot verstandelijk oogpunt beschouwt, gelijk ook de mogendheden doen, dan doet ze zich van een andere zijde voor. In de eer ste plaats valt uit het trolsche antwoord van het miniatuur-rijkje in de Zwarte Bergen op, hoezeer de Slavische volken op den Balkan, tot de kleinste toe, geleerd hebben zich te gaan voelen en hoe bedenkelijk het zou zijn om hun vrij spel te laten eu de nieuwe ge bieden zonder eenige contróle aan lien te doen overgaan. De antwoord-nola van Mon tenegro zegt onverbloemd, dat de mogend heden op den Balkan niets hebben te maken. De practijk is echter, en misschien gcluk- ;g, anders. De te Londen vergaderende ge- ten-conferentie, die de grenzen van het ,\vp Turkije in hoofdtrekken heeft vast- heeft uitgemaakt dal Skulari elhno- iArisch, en diensvolgens staalkundig, behoort lot het nieuw te slichten vorstendom Alba nië. Toch ziet men dat Servië, ofschoon het verklaard 'heeft, zich in het besluit der mo gendheden omtrent het toekomstige Albanië te schikken, onafgebroken 'troepen naar de kust der Adrialische zee zendt, waarvan men niet weet of ze misschien niet bestemd zijn de band op het betwiste gebied te leg gen, handelende naar de spreuk: Meatus possidens". Vandaar dat de mogendheden besloten zijn 0111 niet langer met zich te laten sollen en lot eene vlootdemonstratie gemeenschappe lijk schijnt te zijn besloten, hoezeer zulk een demonstratie, uitgevoerd tegen een bergvolk- je, dat ongeveer een kwart millioen zielen telt en slechts een kleine, economisch onbe duidende kuststrook bezit, lichtelijk het ge vaar loopt 'belachelijke proportion aan le nemen. Hoe de vloot-demonstralie zich prac- •tisch zal voordoen, laat zich op het oogen- blik nog met zeggen. Vermoedelijk zal ze leiden tot eene blokkade der Monitenegrijn- sche kuststrook. Economisch is Montenegro afhankelijk van Oos'lenrijk-Hongarije; zon der toevoer uit het buitenland kan het zijne bevolking geen voedsel verschaffen en wan neer zijn land- en zeegrenzen gelijktijdig worden versperd, wordt het bedreigd met hongersnood. De «pprovisioneering via het verbonden Servië is door de bergachtige landstreek, in 't bizonder zoo lang de sneeuw de passen en wegfn bedekt, buitengewoon moeilijk en op den duur ontoereikend. Het wapen eener blokkade heeft onder deze om standigheden- meer uitwerking dan kanon nen en waarborgt succes zonder bloedver gieten. Of eene blokkade Skutari voor de Montenegrijnsch-Servische verovering zal kunnen behoeden, staal nog te bezien. Eene blokkade heeft eerst effect na eenigen tijd. De vermeestering van Skutari zou echter den algemeencn toestand veel ernstiger ma ken, met het oog op de dubbelzinnige hou- dinft die Servië in Durazzo inneemt. De laatste overwiiuningsberichten der Montene- grijnen doen de vrees voor de verovering van Skutari steeds nader en nader komen. Aan de vlootdemonstralie, die natuurlijk uitsluitend geschiedt op aanstichting van Ooslenrijkdiongarije, dat er ook het sterkst bij is vertegenwoordigd, zullen, ,te oordeelen naar de laatste berichten, verder deelnemen Engeland, (waar de pers er zeer krachtig voor heeft gepleit), Italië, Duitschland en Frankrijk. Wat bij deze combinatie van mo gendheden opmerking verdient is de om standigheid, dat niet alleen Oostenrijk's bond- genooten in de Triple Alliantie, die natuur lijk geen spelbreker konden zijn, zich er bij hebben aangesloten, doch ook Engeland als Triple-Cube n.te-mactht*, na welke Frankrijk, waar gezaghebbende organen der openbare meening zich op staatsrechtelijke gronden, lang legen de deelname hebben verzet en nog verzetten (men leze o.a. het oordeel van de Temps onder onze politieke berichten), moei lijk achterwege kon blijven. Wat Rusland betreft, om begrijpelijke redenen neemt deze machtige protector der Slavische Balkansta- ten, aan welles verborgen politiek booze ton gen zelfs de tegenstrevende houding van Ser vië en Montenegro toeschrijven, niet aan een betooging tegen een dier staten deel; het zou ook sohoone uitvlucht! allicht geen schip dicht genoeg in de nabijheid hebben. Het heeft zich echter uitgesproken ten gun ste van het internationale karakter -der de monstratie en klaarblijkelijk mandaat van optreden verschaft aan Frankrijk, welk rijk trouwens zijn eigen deelname van <lit man daat afhankelijk heefit gesteld. l>e Balkan-oorlog. Konstanlinopel, 3 ApriL Vah de Tspaital'djalidie viel gisteren niets le mel den, behalve wat Turksch artillerievuur op de vijandelijke fortificatiën. Weenen, 3 A pri 1. De bladen ontkennen dat Skutari gevallen gevallen is. maar deelen1 de mecning dat zulks ophanden is. Tegen het) einde der weck is een algemeene aanval be raamd. Volgens de Reichspost zou zich on der de Servische troepen-transporten die tej San Giovanni di Medua zijn aangekomen een Russisch schip bevinden met 7 kanonnen, 11) millioen kardoezen, 10000 soldatenmantels, heigeen een geschenk zou zijn van Rusland: aan Servië en Montenegro. De te Weenen verschijnende Reichspost meldt over de Servische troepentransporten naar Noord-Albanië: 16 Grieksche stoom schepen met 6000 man Servische troepen aan boord en drie 'houwitserbatterijen, door zes Grieksche oorlogschepen begeleid, zijn reeds Korfoe voorbijgevaTen. Gemeld wordt dat nóg 20 transportschepen met Servische troe pen voor Albanië te wachten zijn. In Saloniki zijn Maandag 5 Servische mili- taiiine treinen met 180 wagons aangekomen. Weenen, 3 April. Volgens de Reichs post werd gisteren door den keizer audiën tie verleend aan den aartshertog Frederik, inspecteur der landweer, aan den minister Van oorlog en aan den chef van den generalen staf Holtzendorff. Deze audiënties zoudeni nauw verband houden mot op handen zijnde militaire maatregelen van Oostenrijk vootr het geval Montenegro de geëischte voldoening niet mocht verschaffen. Korfoe, 3 A p r i 1. Het pantserschip Edgar Quinet is hier aangekomen. Konstantinopel, 3 April. De „Vic tor Hugo" zal hedenavond vertrekken en ver vangen worden door de Jules- Ferry, waarop admiraal Dartige de vlag zal liijschen, in af wachting van de onverwijlde aankomst van de Henri Quatre, die de Leon Gambetta moet vervangen. B e r 1 ij n, 3 April. Het Pclersbungfscka telegraafagenlschap meldt: Men leze in heli slot van het bericht van gisteren omtrent de» vlootdemonstralie niet: deelname van Fran-1 se he en It-aliaansche, dochi: deelname van Fransche en Engelsche oorlogschepen. Paris, 3 A p r i 1. Ingevolge den wensch van Rusland, Frankrijk en Engeland te zien deelnemen aan de vlootdemonstratie der mogendheden, is de commandant der Edgar Quinet naar Korfoe gedirigeerd, teneinde zich le verstaan met den commandant der Engel sche oorlogsschepen en daarop gezamenlijk naar Antivari te gaan. In haar „Bulletin de 1'Etrangcr" verzet de Temps zich krachtig tegen de op handen zijn de vlootdemonstratie tegen Montenegro, welke het blad „misschien gewettigd" noem/l vam Oostenrijks stajidpunt, doch alle juridische grondslagen mist en in strijd is met de be lofte der mogendheden om de neutraliteit in dezen strijd in acht tc nemen. Men zegt wel is waar dat de gezantenconferentie te Lon den vroeger reeds beslist heeft, dat Skutari aan Albanië behoort te komen en niet aan Montenegro,, doch de vlootdemonstralie te rechtvaardigen met eene verwijzing hiernaar, noemt de Temps zuiver sophisrae, want op zoo'n manier hadden de mogendheden wel een vlootdemonstratie tegen Turkije kunnen houden, omdat dit Adrianopel heeft verde digd, niettegenstaande de mogendheden heb ben beslist dat Adrianopel Bulgaarsch zal zijn. Het spijt de Temps *t" te moeten zeggen: maar hel heeft het blad bedroefd dat Rusland, na al te hebben toegestemd in de creëering van Al banië, in het verbod aan Servië om een uit gang aan de Adrialische kust te hebben en in de weigering van Skutari aan Montenegro, niet een kort maar duidelijk woord heeft gesproken lot Oostenrijk, wat deze demon stratie zou verhinderd hebben. Het blad be treurt den geestestoestand, die in sommige .kanselarijen heerscht en verklaart dat de thans gevolgde politiële, waarbij de Serven en Montenegrijncn in den rug worden aan gevallen en die of vergeefsch óf hatelijk zal zijn, in Frankrijk zeer impopulair is. Het Journal des Débats is minder slecht te spreken over de vlootbetooging. Frankrijk, zegt het blad, zal in overeenstemming met En geland en Rusland, deelnemen aan de maat regelen, waartoe door de conferentie te Lon den met algemeene stemmen is besloten. Het zal cenerzijds pogen om Montenegro er toe tc brengen zich te vereenigen met de beslui ten der bemiddelende mogendheden, ander zijds met Engelajid er voor waken dat eene mogendheid der andere machtsgroepecring niet een eenzijdigen maatregel neemt, waar door eene algemeene brand zou worden ont ketend. (Ecn2elfden indruk hebbc-n merkwaardiger wijs reeds enkele chauvisnistische Oostenrijk» sche bladen, die in Frankrijk niets- anders dan een dwarskijker en reinblok zien). Uit Rome wordt aan den Temps geseind, dat Raliö alleen aan de demonstratie zal deel nemen, indien deze een absoluut vreedzaam karakter zal blijven dragen. Indien Oosten rijk dwangmaatregelen zou willen nemen te gen Montenegro, zouden Oostenrijk en Italië het zeer moeilijk eens kunnen worden. De publieke opinie in Italië neemt de deel name van Italië aan de vlootdemonstratie kalm op, doch sceptisch, daar men twijfelt aan het effect van dezen slap en niet weet wat erop volgen zal. De officicuse pers beperkt zich tol eene volkenrechtelijke uiteenzetting van het begrip eener vreedzame blokkade. Van lan ding van troepen wil men niet weten. Deson danks- moeten de Oostenrijksche schepen een aanmerkelijk aantal troepen aan boord heb ben. Rome, 3 A p r i I. Gezaghebbende kringen zeggen, dat door de banden, die de regce- rende vorstenhuizen in Italië en Montenegro vereenigen, de tegenwoordige toestand voor Itailië zeer betreurenswaard is, doch de be langen van Italië gebieden dit rijk zich niet afzijdig te houden op een oogenbiik, dat oen andere mogendheid met intern a lion aal man daat tusschenbeidc kotmt in Albanië. De si tuatie dreigt met 'den dag ingewikkelder te worden en het mandaat voor de interventie beloopt kans op complicaties indien de vloot- demionstratie niet voldoende is. Bukarest, 3 AprlL In officieelc krin gen wordt het door Rumeensche dagbladen gepubliceerde bericht als zoude de conferentie te St. Petersburg tot eene oplossing van het Bulgaarsch-Runicenscho conflict gekomen zijn, als voorbarig beschouwd. Uit Petersburg te Bukarest ontvangen be richten melden dat de Maandag te Peters burg gehouden gezantenconferentie, princi pieel zich verklaard heeft voor den afstand van Silislria aan Rumeniê. Bij het tegenwoor dige gebied van Silislria zou Bulgarije ten gunste van Rumcnië nog twee kilometer moe ten afstaan. Verder zou Rumcnië eene strook van 14 kilometer verkrijgen aan de Zwarte Zee tot voor Kawarna. Rumcnië neemt de verplichting op zich voor alle in Silislria zich bevindende openbare gebouwen eene schadeloo9lelling benevens een som aan de emigreerende Bulgaren te betalen. Bevesti ging van dit bericht kon evenwel tot dusver van bevoegde zijde niet verkregen worden. (Men zie ook onder de telegrammen.) Bukarest, 3 April. In antwoord op eene in den Senaat gedane vraag zeidë de president van den ministerraad, dail de con- ferenlli'e te Peters-burg niog niet geëindigd is, d<och dat er niettemin reeds eeave bepaalde oplossing van het Bulgaarsch-Ruraeensche conflict verkregen, die gioole moreel* voldecinin g aan Rumcnië zal verschaffen. Londen, 3 April. Dc gezanten zulten morgen ochtend wecrr bijeenkomen. •Saloniki, 3 A p r i la Mantsouroff, deelingschef aan het Russische dcpartcmertl van buitcnlandsche zaken, is naar Konstanti* nop el vertrokken, waar hij aan den Russfc* sclien gezant rapport zal uitbrengen van een gedaan onderzoek, volgens hetwelk dc kwes ties der internationalisatie vam den berg Athos, waar dc republiek was geproclameerd^ geen gevolgen zullen hebben. Niettemin zal het beslaande bestuursreglement worden her zien. Duïtschland. B e r 1 ij n, 3 April. In de bcgrootlnga commissie van den rijksdag sprak de staats* secretaris von J&gow over den Batkan, over het optstaan van den Balkanbond, over do diplomatieke p ha sen van den oorlog en over de ontwikkeling van do Albanecschc kwes tie. Gedurende hel gehoele verloop dezer kwesties heeft Duitschland trouw aan dc zijde van Oostenrijk gestaan en het is ook direct bereid geweest op den wensch vau Oostenrijk aan de vlootdemonstratie deel to nemen. Over de verdere ontwikkeling dor Montenegrin sche kwestie en het Bulgaarsch- Rumcensch conflict kan nog niets gezegd worden. Duitschland streeft er naar om zoo veel mogeLijk aan de wenschen van Roemenië succes te verzekeren. De gezamenlijke finan- cieelc kwesties worden met behulp van des kundigen te Parijs besproken. De grens Midia-Enos Is op aanstichting van Rusland door de mogendheden voorgesteld en door Turkije reeds aanvaard. De kwestie van de eilanden in dc Egeïschc zee leverde aan merkelijke moeilijkheden op. Dulbschlan<J wil dc kwestie aldus oplossen, dat hel bezit van Turkije in Azië niet in gevaar wordt ge bracht, docJi dat daar de status <ruo behou den blijft De Dardanellcnkwestie is lot dusver door geen enkele mogendheid aangeroerd. Op een gedane vraag antwoordde de onder staatssecretaris Zimmermamn, dat dc Londoi»- sche gezantenconferentic tot overeenstemming is gekomen over (bepaalde beginselen inzake het betrekken der Balkanslaten in de Turk- sehe staatsschuld. De verbonden Balkanstatea zullen dit deel van de schuld overnemen, dat beantwoordt aan de inkomsten Yan de aan hen af tc stane gebieden. De Balkanslaten zul len in de hen toevallende streken ook de ver antwoordelijkheid aanvaarden voor dc be staande canccssiën cn rijksverdragen. Omtrent de ook op Turksch gebied voorgekomen over vallen, gaf de pers eene overdreven schilde ring, niettemin is hel gebeurde reeds betrcu- renswaord genoeg. De bekend geworden ge vallen 'bracht de regecring bij dc Balkaneta- len ter sprake. Ze deed haar best deze mis standen te doen verdwenen en gaf ook anderd rijken, in bot bizonder Engeland, aanleiding lot gepaste maatregelen. De Difitsch© slfaalsscoretiairfc vc#n Jagow heeft, maar de Lokai-Anzciger meldt, een* deputatie van Ko>etzo-Walachen ben zijnen! ontvangen. Ze kwamen ui'L Londen, waar re reeds voor de belangen hun/ner sbamgenooten laadden gepleit. Ze hebben hunne reis onder» nomen* in opdracht van het Macedomiseh- Groote gedachten hobben geen groote woor den noodig, edele handelingen geen opvallen de gebaren. Een JBoinan van Lieide, 26 noon MARIE CORELLL Een zonderlinge uitdrukking awam ir. rijn oogen, als van verborgen vrees „In een opzicht ben ik blij hem weer eens te hebben ontmoet aan den anderen kant spijt het mij. Want hij is een verstoorder van den .gemakkelijken vrede der conventies. Gij,*' hier keek hij mij Eensklaps aan, alsof hij mijn tegenwoordig heid had vergeten „zult van hem houden. Gij (hebt verschillende denkbeelden gemeen, en zult zeker goed met elkaar kunnen om- gaam. Wat mij betreft jk ben zijn regelrechte tegenstander de beide polen zijn niet ver der van 'elkaar verwijderd, dan wij het zijn in onze gevoelens, meeningen en lovertuigin- gem." Hij zweeg, naar het scheen gehinderd door een voorbijgaande wolk van smartelijke herinnering daarna vervolgde hij. „Er is een ding, dat ik (misschien moet verklaren, Hoonal aan u, Brayle om nutteloos igerede- meer te vermijdlen. Het is natuurlijk een dwaasheid maar dwaasheid of niet, hij is op een punt beslist niet te verand-eren het geen hij noemt hef groote Levensfeit dat er geen Dood is en kan zijn dat het Leven eeuwig is en daarom in al zijn vormen onver nietigbaar." „Meent hij, dat hij vrijgesteld is van het ge wone lot van stervelingen?" vroe.g .dr. Brayle m-et iels spot tends. „Hij ontkent ,jhet algemeene l'ot", geheel," antwoordde de heer 'Harland. „Voor hem is elk individueel leven een voortdurende op volging van opklimmende veranderingen en hij meent, dat een verandering nooit is noch kan gemaakt worden, voor dat de betrokken persoon het volgend „kostuum" of sterfelijke voorstelling van het onsterfelijke wezen naar vrijwillige keuze of genoegen gereed heeft." „Dan is hij krankzinnig!" riep Catherine uit. „Hij moet krankzinnig zijn!" Ik glimlachte. „Dan hen ik ook krankzinnig," zelde ik. „Want ik geloof hetzelfde. Mag ik goeden nacht zeggën?" En hiermede verliet ik hen, blij alleen te zijn met mijzelf en de geheime (verrukking van anijn ihart HOOFDSTUK VIL Herinneringen. Volmaakt geluk is hel d'oor de ziel aanne men van een gevoel van geluk zonder te vra gen. En dit is, hetgeen ik voelde doolr geheel mijn wezen op dien nooit te vergeten avond. Even als een boom bEj is als de zachte wind door zijn bladeren waait, of een madeliefje zich verheugt ,im de warmte «der zon, waar voor het haar gouden hart opent, zonder de heerlijke verrukking te kunnen verklaren, zoo was ik de ontvangster van licht en zeer igroot geluk, dat niet verklaard of ontleed kon Worden. Ik beproefde niet te denken hel was voor mij voldoende te zijn. Ik be sefte natuurlijk, dal Rafel Santoris met de Harlands en hun twee betaalde .dienaren, den materialist dr. Brayle en Swinlon den secre taris, die eein zuiver machme was, niets ge meen kom hdhlben en daar ik d'oor dage- lijksche ondervinding weet, dat zelfs h'et ge ringste voorval niet gebeurt zonder een voor beschikte oorzaak voor zijn gebeuren of zon der bedoeling, was ik er h'eel zeker van, dat de oorzaak van zijn samenkomsrten niet in Verband stond, met mijzelf. Maatr, zo*als ik ieidc, ik dacht er niet 'over ik was tevre den de versterkende lucht van vrede en kaïmte in te ademen, waarin mijn geest scheen te zwoveoi als op vleugels. Jk sliep als een kind, dat slc>chts vermoeid wordlt door spel en pleizier ik ontwaakte als een kind voor wie de wereld nieuw is en Vol schoonheid. Dat het een zonnige dag was, scheen good 'en natuurlijk wolken en regen zouden moeielijk den schitterenden dampkring heb ben kunnen binnengaan, waarin ik leefde en mü (bewoog. Hel was een dampkring van mijn eigen schepping natuurlijk en daarom niet vatbaar verstoord te worden door stor men, tenzij ik het zelf wilde. Het is voor elk menschelijk wezen mogelijk te leven in denj zonneschijn der ziel, boe ook de materieelet omgeving van het lichaam moge zijn. De zoo genaamd o praktische mensch zou lot mij ge zegd hebben. „Waarom rijt zij gelukkig? Er is geen werkelijke reden voor 'eze plotselin ge zielsverheffing. Gij meent, dat gij iemand^ hebt ontmoet, die uw smaak, denkbeelden en gevoelens deelt maar gij kunt u heel en aj vergissen en dieze heldere £olf van vreugde waarin gij u zorgeloos werpt, lean u gekneusd' en gebroken op een verlaten kust werpen! voor de rest van uw leven. Men zou zeggen, dat gij op l>et eerste gezicht verliefd waarB geworden." Waarop ik zou hebben (geantwoord, dat er! zoo iets niet bestaat als verliefd worden op het eerste gezicht en dat zelfs de uitdruk-* Icing „verliefd worden" een verkeerd denk beeld weergeeft, cm dat wat de wereld ge woonlijk „lic-fde" noemt, in het geheel geen liefde is. Bovendien was er in mijn hart en geest wal Rafel Santoris betrof niets dan een levendige belangstelling en een gevoel van vriendschap. Ik was er zieker vaö-, dat zijn overtuigingen dezelfde waren als de mijne en dat hij langs dezelfde lijn werkte die ik had traahten te volgen, en even als twee musici, bezield door een wederkeerige liefde voor (hun kunst, (blij kunnen zijn, hun instru menten samen in .maait en toon te bespelen, zoo voelde ik, dat hij en ik elkaar had'den ontmoet op ee>n gedachtenplan, waar wij bei den gedurende langen tijd afzonderlijk had den rondgedoold. Het „Drooimjadht" met zijn uitgespreide witte zeilen, gereed voor een tocht, was over dag in den zonneschijn onder een blauw uit spansel even schoon, als wanneer 's nachts zijn eigen eleclrische glans zijn omtrek af- teckende tegen de lucht en ik verlangde er naar aan boord te zijn. Wij werden echter opgehouden door een hevigen „zenuwaan val" van Catherine, dde er in d'en morgen door werd aangegrepen, en waaraan zij ge heel tdegaf; zij snikte, lachte, snakte naar adem, op een wijze, die aantoonde dat zij ge heel zich zelf niet was en alle zelfbefoeer- sdhing had verloren, Dr. Brayle natn haar dadelijk onderzijn zorg, terwijl de heer Har- land rookte en kuierde, en het salon op ea neer liep met een boos gezicht en sombere oogen. Hij keek naar. mij terwijl ik geheel go- kleed voor bet uitstapje van dien dag shnxl te wachten cn zeide: „Het spijt mij van al deze drukte. Catharln* wordt 'hoe langer hoe erger. Haar zenuwen vernielen haar geheel." „Zij laat .het ze doen," antwoordde ik. „En dr. Brayle staat haar toe, dal ze het doen." Hii haalde de schouders op. „Gij houdt niet van Brayle," zeide hij. „Maar hij is een knap man en hij doet zijn best." „Om zijn patiënten te ihou-den," opporde ik met een glimlach. Hii keerde zich om cn keek mij strak aatk „Wel nu, koin aan!" zeide hij. „Zoudt gi] haar kunnen genezen?" „In den aanvang zou ik het hebben kun nen doen," antwoordde ik. „Maar nu niet. Nu kan niemand dan zij zelf haar genezen.* Hij liep op en neer. „Zij zal niet met on« mee kunnen gaan om Santoris te bedoeken,* zeide hij. „Daar ben ik zeker van." „Zullen wij het uilstellen?" opperde ik. Hij trok verbaasd zijn wenkbrauwen op. „Welneen, zeker niet. Het zal eèn verand©* ring voor u zijn en een pleiziier waarvan ijrf u niet zou willen onltrieven. Bovendien ver lang ik er zelf naar te gaan. Maar Cathe rine Op dit oogen blik kwam dr. Brayle met rijp zachtst en stap en 'gewichtigste manier* Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1