F\ FTv Maandag 7 April 1913. DE EEMLANDER". BUITENLAND. FEUILLETON. ir* Jaargang. N° 272 Het Eeuwige Leven. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O. KI. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertontiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 65. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 regels». f 0.5(1» Elke rogol meerO.IO. Dionstaanbiediugon 25 centa by vooruitbotaling. Groote lettors naar pkiatsruiinte. Voor handel on bedrijf bestaan zeer voordoelige bepalingen tot het herhaald advorteoron in dit Blad, bij abounomont» Eeno circulaire, bovattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Uitgevers: Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURa Kennisgevingen. OVERNACHTEN BUITEN DE KAZERNES BIJ OPKOMST VOOR HEFU lALENXSQOiBFENI NGEN VAN DE MILITIE. De Burgemeester maakt het volgende bekend: Aaa de verlofgangers yan de militie, voor zoover deze voor de laatste maal voor herhalingsoefening onder de wapenen komen en behooreu tot de korp sen der infanterie, der vêsiing-artillerie, heb regiment genietroepen en het korps pontonniers, alsmede aan He milicien-sergeanten van do jongere lichtigen tot die korpsen behoorende, zal, voor zoover zy dit zullen verkvugen, kunnen worden vergund, om, wanneer zij voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn, buiten de kazerne te overnachten, mits hunne wo- n ng (vaste of tijdelijke) in ol nabij de garnizoens plaats gelegen is en de vergunning niet aanleiding reeft tob bet afleggen van zoodanige afstanden, dab aardoor invloed wordb uitgeoefend op den goeden .ang van den dienst en van de oefeningen, o. a. len gevolge van, buiten deze, opgedane vermoeienis. Deze gunstige bepaling is ook van toepassing op de miliciens der lichtingen 1907 en 1903 der Infan terie, der lichting 1908 van het korps Pontonniers, vier lichting 1903 van het regiment Genietroepen, .oorzoover behoorende tot de telegraaf-compaguieèn en van de lichting 1909 van het korps Torpedisicn, die in 1913 voor herhalingsoefeningen onder de wa penen komen. Do onmiddellijke chef (compagniecommandant of de als zoodanig optredende offic er) zal hebben te bepalen, in verband met den afstand, waarop dc be rokken persoon van de kazerne woont, wie voor de hierbedoelde gunst welke niemand van eenigen l.enst vrijstelt n aanmerking komt; zullende van le verleende vergunning (en \an hel eventueel in- rekken daarvan) nan den comma deerende officiir moeten kennis gegeven worden. Zij, die voor de meergeroemdc gunst in aanmer- k'-ng wenachen te komen, moeten daarvan u.terlijk twee maanden vóór den dag van opkomst schrifte lijk kennis geven aan den voornoemden onmiddellij- ken chef. Aan hem, die eenmaal gevraagd heeft buiten de kazerne te mogen overnachten en wien d t is toege staan, wordt daarin geen logies meer sers'rekt, dan in gevallen, waarin de be'rokken chef dit ten gevolge van straT of om andere redenen noodig mocht achten, terwijl voorts niet dan bij hoogc Uitzondering Ier beoordceling van den cömmandeerende-off cier de gunst kan worden vereerd aan hen, die zich na het hiervoren aangegeven tijdstip (van 2 maan den vóór de opkomst) daarvoor nog mochten aan melden. Amersfoort, 5 April 3913 De Burgemeester, v RANDWI.1CK. Politiek Overzicht Kef optreden dar mogend heden. Die geeamtemoooniereniltie Le Londen heeft een paar dagen, rust genomen en zal mor gein weer bijeeink-omen. Inmiddels heeft ze de noodige 'regeUuigeün gsir'oflcni ivoor de vL'OObdemo'nsilrailie iin de Af on, Usne g r ij n sch c wiaitismani, welke dam ook Zaterdag door de daar gestalionneerde vloot lis ingeleid Oos- t»8airijk-Hoougarije wciet dat deze demonstra tie fredfoèld is als eene vreedzame bet-oo- gjing; nii'e-i bemin acht een blad als de Temps h>et volstrekt zoo zeker niet, dal het daarbij zal blijv-eor. ITei officieuze Fremden- blatt fiimm-etrs aarzelt niet om neer be schrij ven, <iail men er aan zaïl mo'elen denken zon der verwijl zoo noodig tot andere maatrege len- over te igaian on -de, wed ds waar sterk iniperialistisohe, R-elchspost gai bijzonderhe den over eene Ham-ding, welke do Ooslen- rijiksCih-Homgaarsche generale stal zou over wogen hebben. Hot is <io Temps -die hier er cup wijst cmi het bl'ad, daA zich op staalsrcch- t-cTijko gronden, vam den begiimnje af logen de vlaotdiemoBUstraltilö heeft verklaard of lie ver tegen het) besioiit dait de LOnderusehe ge zanten-GO-nderenjUi1© dlaarUtote genomen heeft, schrijft dan verder: „Europa, dat, voor het beginsel der inter nationale entente, Oostenrijk gevolgd heelt, mag zich dus wel afvragen waaraan heil zich blootstelt meegesleept te worden. Italië, aan Oostenrijk verbonden door twee over eenkomsten be Lr effende Albanië, .geeft open lijk de vrees ive kennen betrokken to wonden ini eeau oomiliiot aan -dc Adriatic» ©lie kust ter wille vam oen kwestie, die voor niemand an ders van belang is d-ain voor Oostenrijk zelf. liet is inderdaad alleen om <Lit rijk tevreden te stellen, dat Europa besloten heeft dal Sku tari Albameesch moet worden en het is deze eerste oomoessüie, welke het in de tegenwoor dige impasse heelt gebracht." De Temps vraagt zich dan -af wat Monte negro doem zal. Ze acht hot vaststaand, da* er te Cetlinyd ijiMerig gewerkt wondt om Ko iiiurg Nikita over He hailen zich neer te leggen bij cue besluiten vam Europa, en dat men hem irn dit geval compensatJes will verschaf fen. „Maar", gaat de Temps voort, „bot op welke hoogte kan en wil de M-omlenegrijnsche vorst naar dëizta raad ge vhigon luisteren., e-u zal hij niet gollo oven call hel bezit vaaii Skutari een betere waarborg vormt daai de beJJofben van Europa? „Wij zijn dus niog niet ud'L do onzekerheid geraakt. Dc rust, diie pas het gevaar eener onahiddellijüc© breuk in de Europcesche en tente. uit ci-cus weg heeft geruimd, kan van kortom duur zijm. Anderzijds hebben dc ver klaringen tidie door dën staatssecretaris von Jagow en den on-d enslaatsse oretaris ZAnuner- ma-nni in do Dtiitsohe begrootrimgs oommisane zijn afgelegd, veerschillende pumtien in het Licht gesteld, tie>n aanzien waarvan bet Euro- pecsclie n-cooord op ©en zware proef zal worden gesteld-: de kwestie vaan do eilanden in- de Aogeïsche zee, de oorlogsschatting en zelfs de bemiddeling in hot bulgaarsch-Ru- meensche conflict, waarin 'Dulitscliland zich plaatsb aan de zijde zijner ouidfe Tuirksche cn Ruime emis-che beschermelingen. Zulks helee- kent eene neiging orn eene poliiUüolc van groe- peeringem te doen domineeren boven oen poM-UMc van Europcesche belangeloosheid, welke nei-g-ing geen bijzonder geruststellend element vormt bij de op handen zijaide be raadslagingen. >,\Vat aangaat dc ,gr«encjem van Griekenland en Epirus, blijft Italië eischen handhaven, dia weinig vereen&gjbaiar zijn met bet besluit vam Griekenland oun Argyriocaslro cn Ko rytoa -lie behouden. Deze be-zorgdheïd, die men in Rome koestert voor de zuidelijke grenzen van Albanië, zal hopelijk minder werkdadig zijn dam die van Oostenrijk voor Skutari en cue No'ordignens. Het as waar dat de Albanc-czen zelf er minder belang aan hechten. Want Ismaël Kemal Bey, het hoofd van het te V alom a geïmproviseerd'© voorloo pige Allbant&ésche bewind en die relaties on derhoudt met de Porie en Oostenrijk, geeft in dle interviews, dl?c hij op zijn Europeeschc reis heeft verleend* z^ll boe, dat het niet de Zuidergrenzen zijn die hera het meest bezig houden. Onder dezo om6tlandligheden zal Ita lië zaëih waarschijnlijk niet veeleischender lioonen dan zijne Albaneesehe beschermelin gen, en begrij*pen dht d© toevoeging aan den nUauwen Alibanteeschen staat van '250,000 Grie'kein sledhts «senie oorzaak vam troebelen zoiu kunnen wtorden' vuor Italië en zijne re- liatlies met het Koninkrijk Gniekenland. o l>e Balkan-oorlog S o I i a, 6 April. Door het hoofdkwar tier wordt d.d. 31 Maart gemeld dat toen verscheidene Turksche bataljons gesteund door de Turksche vloot herhaalde malen op rukten tegen den rechtervleugel der Bulga ren te Tsjataldja, telkenmale werden zij ech ter teruggeslagen. Iets la-lcr naderden de Tur ken opnieuw tot op 300 pas astand de posities der Bulgaren, ondanks hot hevige vuur. De Turken deden verscheidene aanval len op hel 3e Bulgaarschc regiment dat ten slotte er in slaagde hen terug te werpen. Verkenners vonden in de omniiddelijke na-» bijheid der Bulgaarsche loopgraven 1200 lij ken van Turken. Generaal Sawof dankte het 3e 'regiment voor tLe aan den dag gelegde moed en zelfverlochening. Saloniki, 6 A p r i 1. De vierde Grieksche divisie is gisteren hier aangekomen. \V e e n e n, 5 April. Ilct bericht van hel nieuwe bombardement van Skutari, dat eergisteren (begonnen; zou zijn, wordt van welingelichte zijde bevestigd. Dc Servische generaal Bojovilsj is de opperbevelhebber van de belegeringstroepen. Met den algemec- nen stormloop zal nog gewacht worden tot dat verdere Servische versterkingen aange komen zijn. Aan de Times wordt d.d. 2 April aan den Times gemeld, dat het gevecht, hetwelk Maan dag to voren bij Tarabosj was geleverd en dat men beschouwde als het begin van een •algemeenen aanval op Skutari klaarblijkelijk slechts een op zich zelf staande schermutse ling is gewc-esl. De indruk heersaht dat de Montenegrijnen er een flinken klap bij gekre gen hebben. Men wacht thans met verdere aan. vallen, tot de aangekomen Servische verster kingen van 12000 man, waaronder artillerie, gereed voor het gevecht zijn. Dc dreigende viooldemonstratie der mogendheden maakt op de bevolking niet den minsten indruk en men volhardt bij het verlangen Skutari be verove ren. Koning Nikita denkt er, blijkens een inter view met een correspondent der Pall Mall Gazette, precies eender over. Hij verklaarde aan genoemden persman: De val van Skutari is een kwestie van een paar dagen. Ik vind hei jammer de stad le moeten bombardeeren» maar met den besten wil lean ik dat niet ver mijden. Skutari zal in de toekomst mijn hoofd stad zijn. We zullen onmiddellijk aan het werk gaan, om Skutari door straal- en spoor wegen met andere steden in verbinding te brengen. Sofia, 5 April. Dc tclcsit van die nota welke aan de mogendheden is overhandigd zegt dat de Balkanbondgenoolen de mogend heden da-nk zeggen voor hare pogingen om, den vrede tot stand te doen komen. De bondi genooten verlangen oprecht de taak der mo gendheden te vergemakkelijken. Zij nemen d© voorgestelde voorwaarden aan ondar het vol gende voorbehoud: 1. Ten aanzien van de de finitieve bepaling der grenzen in Thraciö wordt de in de voorwaarden der mogend-i lieden genoemde lijn aanvaard als basis deij onderhandelingen, maar niet als definitieve grens. 2. Turkije sta de Egeïsche eilanden, aan de bondgenooten af. 3. De bondgenooton mecnen dat zij vooraf zouden moeten weten welke de ontworpen grenzen van Albanië zijn; zij hopen dat hot dezelfde zullen zijn a si die door hen te Londen voorgesteld. L De vraag van eeno oorlogsschatting moet wor-j den aangenomen. De bondgenooten maken hiSör een hoofdkwartier van. De bepaling van het bedrag moet worden toevertrouwd aan de commissie welke met de financicele kwcs-< ties belast is en waarin de bondgenooten moe ten vertegenwoordigd zijm 5. De bondgenoot ton stemmen er in loe, dat de krijgsopcra- tiën eindigen vanaf hot oogenblik dat hunne voorwaarden aangenomen zijn. Athene, 5 April. Het antwoord der bondgenooten is hedenmiddag le Sofia over handigd. KonstantinopeJ, 5 April. De Russische gezant (had beden morgen een on derhoud met den groot-vizier. Men zegt, dat er sprake moei zijn geweest vau eon actie voor den vrede. De onvoorwaardelijke aanneming van de vredesvoorwaarden der mogendheden heeft op de Turksche bevolking en zelfs op de Jong-Turksche pers' een pessimistischen in druk gemaakt. Het volk vraagt zich af of nu dc bloedige staatsgreep in Januari noodig ge weest is, om den oorlog voort te zetten en zooveel menschcn op te offeren, opdat men ihans toeslenime in voorwaarden, die nog veel ongunstiger zijn dan degene, Welke Kiarail Pacha heeft welen te verkrijgen. Zelfs eenige bladen wagen het hierop te zinspelen. Alleen de Tanin, het officieel© blad der Jong-Tur- ken, poogt nog in een bloemrijk artikel de hoop to uiten, dat eene voortzetting van den oorlog benevens dc op het oogenblik bestaande span ning onder de mogendheden in den toestand cn bijgevolg ook in de vredesvoorwaarden verbetering zou kunnen brengen. Deze aaiv beveling tot het voortzetten van den oorlog wordt evenwel niet eens door alle leiders der Jong-Turken gedeeld, die thans mèt het volk oprecht hopen op eene beëindiging van de vijandelijkheden. De officicele berichte^ welke te Konstanti- nopel van het oorlogslerrein worden ontvan gen, geven grond tot het vlrmoedcn dat de vijandelijkheden reeds stilzwijgend zijn ge staakt. Gedurende de laatste dagen worden er dan ook zeer weinig gewonden Konstanti- nopel binnengebracht. In verband met de vlootdemonstralie is het kcnleekcnend dat men in Turksche officieele kringen meer dan eens de meening hoort uit spreken, dat het beier is wanneer Skutari in banden valt der bondgenooten, dan dat het aan een zwak Albanië toevalt, dat uit eigen ki acht zich niet staande zou kunnen houden. Men vertelt zelfs dait de Porie den comman dant van Skutari gelast heeft om met de Bal kanbondgenoolen in onderhandeling te lr<x den over een aftocht der bezetting met wapet nen, bagage en vestinggcschut, want Turkijt heeft geen belang meer bij dc vesting. Wecncu, 5 April. Uit Anlivari wcrA aan de Ncue Freic Press©- om 10 uur heden morgen geseind: Hedenmorgen in de vroeg te, om 5 uur, daagden uit Zuidelijke richting een Engclsch en een Fxansoh pantserschip op, die positie kozen voor Anlivari. Up 9 uur zet ten het Duitsche oorlogsschip „Breslau" en vier Ooslcurijksche pantserschepen der Noor delijke demonstratie-vloot zich in beweging legen de haven van Anlivari. De „Breslau"' voer de haven binnen, waar ze op het oogen blik, nog vertoeft. Om 10 uur naderden de beide ItaliannsclM schepen de overige; twee Ooslcurijksche tor pedoboolen hebben liet anker neergelaten vooi Spizza. liet commando over de international» vlootmackt wordt gevoerd door den Engcl- schen vice-admiraal Cecil Burncy, die zich bevindt op het slagschip King Edward." Parijs, 5 April. Aan den Temps word* uit Londen gemeld, dat de commandanten der oorlogsschepen, welke aan de vlootdemon- stratie tegen Montenegro deelnemen, in geen enkel geval, zonder overleg te plegen mot hunne rcgcerlngen, het initiatief zouden mo gen nemen lot eene landing of lot een bom bardement. Aan den Temps wordt uit Cettinje geseind? Dc Montcnegrijnschc regeering gaf aan dc autoriteiten te Anlivari lost om de officieren behoorende tot den état-major der schepen, welke aan dc demonstratie deelnemen, be leefd le behandelen. Evenwel zal ccn militair optreden van de zijde der verschillende vloot- divisies onmiddellijk vanwege de Montene- grijnsche overheid eveneens met eene mili taire actie beantwoord moeten worden. Aan den Temps wordt uit Londen geseind, dat de Servische regeering heeft te kennen geven, dat zoolang liet beleg van Skutari zal duren, hel Servische leger de meest actiev« hulp aan Montenegro zal bieden. Wanneer de stad genomen wordt of oapilulecrcn zal» zal het Servische leger in zijn stellingen blijven, daar de Servische regeering op deze wijze haar respect jegens Europa wenscht to tco- nen. Cettinje, 6 AprlL Dc president van den ministerraad antwoordde op het telegram van den commandant van het internationale eskader, dat hij hel diep betreurde in de Mon- tenegrijnsche wateren eene internationale vloot verneenigd te zien, met het doel op Mon tenegro pressie uit te oefenen. De minister president voegde daaraan toe, dal ondanks deze pressie Montenegro niet zou kunnen af wijken van hare houding, die in overeen stemming is met de eischen van den oorlog lusschen de bondgenooten op den Balkan tegen Turwije en met de neutraliteitsbeginse len, welke door dc mogendheden bij het be gin der vijandelijkheden zijn geproclameerd) beginselen, welke worden geschonden lot schade van Montenegro door de aanwezigheid eener internaionale vloot in zijn wateren. P a r ij s6 A p r i L De correspondent te Petersburg van de Temps- ontving een tele gram van den Koning van Montenegro, waar in deze zegt de deelneming van een Fransoh oorlogsschip aan de vlootdcmonstratie te ba* De bloem weet niet, wie door haar geur verkwikt wordt, wien haar kleuren verruk ken; zoo weet de mensch dikwijls ook niet, hoe zijn voorbeeld werkt. Laat daarom uw voorbeeld schoon en goed zijn, dan gaat het nk-l onnut voorbij. Een Roman van Liefde, 28 DOOR MARIE CORELLL „Gij leeft als een koning," zei de de heer Harland een weinig bitter. „Gij weet, boe gij hel fortuin van uw vajder moet gebruiken." „Het fortuin van mijn vaider werd gemaakt om te gebruiken," antwoondide Santoris op gewekt. „En ik geloof, ld at hij volmaakt te vreden is met de wijze waarop ik het gebruik. Maar er is weinig van aangeraakt. Ik heb mijn eigen fortuin .gemaakt." „Waarlijk! En Boe?" Harlanid keek, zooals bij zich ook blijkbaar voelde, zeer nieuws gierig. „Dat is wat te veel van mij gevraagd!" zei- de Santoris lachend. „Gij kunt er echter ge rust op zijn, da' het niet gebeurde dioor bet bedriegen van (mijn naasten. Het is betrek kelijk gemakkelijk rijk te zijn, als men een dor geheimen van Moeder Natuur aan haar heeft weten te ontfutselen. Zij is heel vrien delijk voor haar kinderen, indien zij vrien delijk voor haar zijn ja waarlijk zij be derft hen, want boe meer zij vragen, des te meer geeft zij. Bovendien moest ieder mensob zijn eigen fortuin maken, zelfs indien hij rijk dom erft het is de eenige weg zich waar dig te voelen, een plaats in deze sahoone, altijd werkende wereld in te nemen." Hij ging ons voor het salon uit, en wees ons de hutten; eir waren er vijf gemeubeld in wit en blauw en wit en rose. „Doze zijm voor mijn ga-slen als ik ze heb, hetgeen niet dikwijls gebeurt. Deze is voor een prinses als er ooit een mij de eer van haar gezelsdhap zou aandoen." Hij'oiDcnde een deur aan zijn rechterhand, waaddoor wij in een lan.ge, mooie kamer keken, die schitterde van steeds veranderen de tinten, en hier en daar glinsterde van gioud en kristal. Hel bed was gedrapeerd met een wolk van kant, waardoor bleek rose doorschemerde; het kar.pet van mosgroen vormde een volmaakte omlijsting voor de vreemd gevonrJde meubelen d'ie allen vau sandelhout waren en ingelegd met ivoor. Op een klein tafeltje van gesneden ivoor, in het midden van de kamer log een ruiker lelies met een koord van gevlochten gouddraad vastgöbon/den. Wij stamelden onze bewonde ring; Santoris richtte zidh, voor het eerst sinds wij aan boord waren, rogelrecbt tot mij. „Wilt gij hier een poosje rusten voor de Lunch?" zeilde hij, „ik heb <le lelies voor u neergelegd." •Een blos joeg naar mijn wangen Ik keek met eenige verwondering naar hem op. „Maar ik hem geen prinses!" Hij keek me lachend aan. „Neen? Dan moet ik gedroomd hebben dat u er een was!" ■Mijn hart klopte snel Iets kwam mij in de herin/nering, maar ik kon niet .giocd zeg gen wat. De heer Harland keek mij aan en lachte. „Wal heb ik u kort geleden gezegd?" zeide hij. „Noemde ik u niet de prinses uit een tooversprookje? Ik had hel niet zoo heel ver mis!" Zij lieten mij alleen, en toen ik alleen in de mooie kamer stond, die ter mijner beschikking was gesteld, overviel mij een vreemd gevoel, abof deze weelderige omgeving niet nieuw voor mij was. Gedurende een groot gedeelte van mijn leven was ik er gewoon aan geweest. Wacht! hoe dwaas van mij! een groot deel van mijn leven? welk deel er van? Ik ging kort mijn eigen loopbaan aua een moeielijke en eenzame kindsheid het harde werk om vooruit te komen, dat mijn lol wend zoodra ik oud genoeg werd te werken on ophoudelijke studie en heel zeker geen over tollige iriikdommen. Waar hadi ik dan weelde gekenld? Ik viel in een stioel neer en zat droom&nd te peinzen. Dc lucht van sandel hout vermengd mei den geur der lelies ge leek op den adem vam een wei-rieken den tuin in hel Oosten, reeds lang aan miii -bekend, en terwijl ik zat te pcinz-en, voelde £k dat eens klaps een stroom van kracht mij overstelpte, die mij als het ware boven mij zelf verhief, alsof mij plotseling zomder waarschuwing het volle bestuur over een koninkrijk en zijn volk was gegeven. Terwijl ik mijzelf zag in een tegenovergestelden spiegel stond ik verbaasid en bijna bevreesd over de uitdrukking van mai-n gelaat, het troisehe licht in mijn oogen, den glimlach om mijn lippen. ..Waar denk ik aan?" zeide ik half luid. „Ik ben vandaag mijzelf niet een over blijfsel van een weggeworpen trots is in mij opgestaan, en doet mij minder gelijken op een nederige leerling. Ik moet niet toegeven aan dezen overweldigen eisch van mijn ziel; het is zeker een teek-en, dat zich kenbaar maakt als -de waarschuwende pijn of koorts van een ophanden zijnde ziekte. Kan het de invloed van Santoris zijn? Neen! dat wil ik niet gelooven." Toch overviel mij een onrusit, ik stond op en liep ongedurig op en neer daarna stond ik stil bij de mooie lelies die op het ivoren taleitje lagen en ik herinnerde mij, dat zij er voor mij waren neergelegd. Ik nam ze voor zichtig op en zag dat vlak eronder een gou den kruis lag, een van mystieken vorm, dien, ik zoo goed kende het bovenste gedeelte was gezet op het vlak van een zevenpuntige ster, die ook van goud was. Met vreugde nam ik het op en drukte er eerbiedig een kus op <m toen ik het vergele>ek met datgene, hetwelk ik altijd heimelijk bij mij droeg, wist ik, dat alles goed was en dat ik geen wantrouwen tegenover Santoris had te koesteren. Geen nndeelig© invloed op mijn geest kon van hem uitgaan en ik moest dus bij mij zelf den sleutel zoeken, naar dat vreemde gevoel, dat zoo geheel ongewoon voor mij was en dat een oogenblik mij had overweldigd. Ik hecht te een der sneeuwwitte lelies in mijn cein tuur als tegenstelling met het kleurige rui kertje dopheide, dat ik nog meer op prijs stelde dan een juweel, en ging naar het dek waar ik mijn gastheer, den heer Harland, kapitein Derrick en Marino Fazio in leven dig gesprek vond. „Het mysterie ia opgehelderd," zelde de. heer Harland tot mij, toen ik naderde, „kapi tein Derrick is tevreden gesteld. Hij heeft gen leerd hoe ©en der fraaiste schoeners dio ui ooit heeft gezien in volle vaart kan gaan, alsj er hoegenaamd geen win*d Is." „O, neen ik heb niet geleerd, hoe dat té doen, daar ben ik nog een heel eind van ver-» wijderd," zei Derrick opgeruimd, „Maar ik heb gezien hoe het wordt gedaan. En het is bcwonderingswaardig! Indien die uitvinding bij alle schepen kon worden toegepast „Maar het allereerst zouden de scheep»* bouwers ingelicht moeten worden!" viel Fa zio in. Zij zouden hun vak geheel opnieuw» weer moeten leeren. Ons jaaht ®iet er uit, alsof het precies volgens het systeem van alle andere is gebouwd, maar gij weet gij) hebt gezien dat het geheel anders is!" Kapitein Derrick knikte ernstig en met naa druk. Onderlusschen was Santoris naast mi] gekomen. Onze oogen ontmoeten elkaar. Hij zag, dat ik de boodschap van de lelies ha<| ontvangen cn begrepen, er kwam een licht in zijn oogen, die ze schoon maaktei*. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1