DE EEMLANDER". Dinsdag 15 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 279 II"* Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers; VALKHOPF O Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1»90» Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - I Afzonderlijke nummers V Z 0,°5* Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. a Ad vertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT L lntercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 1B regelsf 0.50, Elke rogol moor O.IO, Dienstaanbiedingen 25 oenh) by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijl bestaan zoor voordoelige bepalingen tot bet herhaald advortoeron in dit Blad, bij abounomonk Eone circulaire, bevattondo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht De euveldaden der suffragettes. De militante suffragettes in En-geland zet ten haren weerzinwekkenden en misd-adigen veldtocht over de gchecle linde voort. Uit «He deelcn van he' Vcreen-igde Koninkrijk komen berichten over euveldaden, d-ie even stuitend uitgedacht als misdadig in de uit voering zijn. Kenschetsend voor de kleinzie ligheid. waardoor deze veldtocht zich onder scheidt, is het 'bericht uit Londen, dat men ontsteltenis liceft willen verwekken door het oude kanon uit Sebastopol, da.t voor 'den in gang van Dudley House staat, af te vuren. Op het kanon vond men het opschrift: Votes for women. Bezwaarlijk zal men een voor beeld vinden van een veldtocht, die eene zoo geringe mate vain waardigheid en verant woordelijkheidsgevoel en zulk een gemis van staatsburgerlijke rijpheid vertoont. Tegen standers ran het vrouwenkiesrecht zoolden ge ene betere middelen om hel te bestrijden kunnen ontdekken clan deze uit den band ge slagen propagandisten. Sedert lang reeds heb ben de daden en. handelingen van deze vrou wen en meisjes opgehouden te 'blijven bin nen de perken va-n de wet althans in dien zin, dat leven en eigendom van geheel buiten de zaak slaande personen geëerbiedigd wor den. Integendeel komt de takliek, die zij vol gen, neer op vernieling van economische waarden en een roekeloos spel met de alge- meene veiligheid. Het is een veldtocht met knuppels, steenen, toortsen en bommen. Groote materieele waarden zijn reeds ver nield, nog daargelaten- de bedenkelijke ideëele gevolgen van dit anarchistische bedrijf. Naar verluidt, zal tegen de kasleelen van Engeland een stelselmatige veldtocht met brand en vernieling gevoerd worden; cn dat men een zoo monsterachtig dreigement in Londen ernstig opvat, blijkt hieruit, dat bijzondere afdeehngen geheime politie tot bewaking van de kasleelen zijn uitgezonden. Ook het konink lijke slot Windsor is onder zorgvuldige be waking gesteld. De middelen, waarvan de overheid zich kan bedienen-, zijn tegenover deze buitenspo righeden van den strijd voor vrouwenkies recht geheel onvoldoende, vooraJ omdat de vrouwen het niet beneden hare waardigheid achten de gevangenisstraf door hongerstaking te ontduiken. Ook mrs. PaivkhursU de tot 3 jaren ,,hsard labour" veroordeelde leidsvrouw van de militante suffragettes, is in de gevan genis dadelijk met de hongerstaking begon nen. Men zal zich herinneren, dat zij te voren reeds had aangekondigd, dat zij zorg zou dragen daardoor weer over enkele dagen op vrije voelen te komen. En zulk goedkoop mar telaarschap vuurt de strijdlust van deze vrou wen aan tot steeds nieuwe daden. De regee ring is nu van plan, althans de voltrekking van de opgelegde straffen te verzekeren door eene wetsbepaling in 't leven te roepen, die zal toestaan het ondergaan van de straf tij delijk te onderbreken, zoo dikwijls de gevol gen ran de hongerstaking dit noodig maken. Ook is hij de regeering het denkbeeld in over weging, op de financieele middelen van de Women's Social and Political Union beslag te leggen. Volgens het onlangs verschenen jaarverslag van de vereeniging hebben hare inkomsten in het laatste jaar 3000 -p. st. meer bedragen dan in het jaar te voren. Aan ge regelde bijdragen werd 23,000 p. st. ontvan gen en de totale Inkomsten bedroegen 28,500 p. st. De nilga-ven bedroegen 25,731 p. st. Daaronder komen voor de saJariss-en voor den staf en de organisuteurs met 6341 p. st., reiskosten 2045 p. st. porto's en telegrammen met 1512 p. st., kosten voor het orgaan der vereeniging The Women's Press met 3056 p. st. Dat zijn aanzienlijke bedragen; als daarop de hand kon worden gelegd, zou de voor de gemeenschap schadelijke arbeid der vereeni ging zeker zeer belemmerd kunnen worden Maar daarvoor is eene wijziging noodig van de bestaande wetsbepalingen. Zoolang dat niet is geschied, zal aan het ergernis wek kende drijven van do suffragettes niet veel te doen zijn. De Balkan-oorlog:. Konstantinopel, 13 ApriL Het offi cieels bulletin bericht: Gist ere-nnamid dag hadden twee torpedobooten eene ontmoeting met twee vijandelijke torpedobooten ten zui den v*an Sedilbaihr. Na eene wederzijdsche kanonnade gedurende vier uren verschenen nog twee andere vijandelijke torpedobooten. De Turksche kruiser Medjidieh kwam toen de Turksche torpedobooten te hulp en loste eenige scholen tegen de vijandelijke torpedo booten, diie zich terug trokken», gedurende eenigen tijd door de Turksche schepen ver volgd. Par ij s14 April. De Eaho de Paris hee ft uit Korfoe bericht ontvangen, dat Dja- viid Pacha met liet overschot van zijn leger zich moet hebben meester gemaakt van Valo- na. Athene, 1 4 A p r i 1. Admiraal Coundour- rioles seint, dat een Turksche viool divisie, welke was saamgesteld uit de Medjidieh en vijf torpedojagers en welker actie ondersteund werd door het fort Sedelbahr, eergisteren uit de Dardanellen is vertrokken. De torpedoja- gers voeren in do richting van Tenedos. Griek- sche torpedojagers, die in de omgeving der Dardanellen kruisten, naderden en openden op 3500 Meter afstand het vuur. De Turken beantwoorden de schoten geregeld. Vervol gens voeren de Medjidieh en de torpedoboo ten de Dardanellen weer binnen. Kort daarna kwam het Grieksche oorlogs schip Averoff tor plaatse van het gevecht aun, doch het Turksche eskader was reeds ver trokken. De verliezen der Turken zijn onbe kend. Over den toestand voor Skutari deelt een militaire deskundige in de Neue Fr. ie Presse mede, dat, terwijti de Serven dc vijandelijk heden tegen Skutari hebben gestaakt, de be schieting van de stad en van de haar omrin gende vestingwerken door de MonLnegrdjnen nog voortduurt. De Monlenegrijnsche belege ringsartillerie is in de laatste dagen nog door acht kanonnen versterkt, die door een Grieksche stoomboot waren ontscheept. Zij zijn reeds in stelling, en wed twee cp de Bardanjolt en de overigen op de hoogten tegenover de Tarabosch. De verdedigers van Skutari zijn wel door den langen duur van het beleg verzwakt, maar hebben nog altijd alle aanvallen met bewonderenswaardige dapperheid afgesla gen, zoodat hun weerstandsvermogen zeer hoog moet worden ipeschaL Omstreeks half Maart werd hun aantal opgegeven als 26,01)0 mansedert moot dat natuurlijk weer ver minderd z>ijn. Van de bel. gerings troepen moeten dc Serven de grootste helft uitmaken dc Montènegrijnen zullen zeker niet zoo sterk zijn als de belegerde Turken. Wanneer dus de Servische troepen de vijandelij: heden hebben gestaakt, dan is voor de Montcnegrij- ne:i alleen de kans gering om zich van de YoontreTfelijk verdedigde vesting meester te maken. De aanwezigheid ran de Servische troepen bindt wel den Turken in zoover de handen, dat dez>e een uitval niet/ kunnen wagen, die voor de Montènegrijnen mogelijk ernstige gevolgen zou kunnen hebben. Daar entegen is .van een stormaanval, door de Montenegrijnen alleen te ondernemen, geen suoces te verwachten, want hunne troepen macht is daarvoor te gering. Onder de be staande omstandigheden zaïl Skiutari zien dus nog geruimen tijd staande kunnen hou den. Konstantinopel, 14 April. De Turksche regeering heeft door tussch en komst van den Duitschen gezant in Cellinjc aan dc'n commandant van Skutari de_inslr.uotie doen. toekomen, dat hij geen enkele daad van vij andschap moet plegen tegen de Serven, dia nog rondom Skutari gelegen zijn. Cettdnje, 14 ApriL Eene aan de bla den medegedeelde nota spreekt togen, dab Montenegro zal toegeven in de «kwestie van Skutari. Hoewel «door allen verlaten, zal Mon tenegro in den strijd volharden; hot is be reid om te sterven ter wille van Skutari, maar het zal sterven op eervolle wijze. Cettinje, 1 4 A p r i 1. Het regceringsblad levert een commentaar op de mededeeling van de Russische regeering betreffende het ver zet van Montenegro. Het blad zegt, dat het zijn plicht is in herinmoring te brongen, dat sommigen punten, allen overtuigden, dat de Russische diplomatie niet over juiste inlich tingen had beschikt Bij voorbeeld deze zin snede: „Koning Nicolaas ontving den raad zijne persoonlijke inzichten te laten varen en af te zien van nuttelooze offers, door Monte negro veroordeeld." De Koning kan in die woorden niet eene aansporing van het volk zien om legen ziju souvercrn op te sitaan. Daarom schrijven wij deze verklaring toe aan het feit, dat de Russische minister van buiten- landsche zaken geheel onjuist was ingelicht. De wil van het Monlenegrijnsche volk komt geheel overeen, mest dien van zijn souverein. De verklaring besprekende, dat de Koning Rusland wilde mecsleepcn in een Europee sdien oorlog, verzekert het blad, dat de Ko ning Rusland had verzocht niet den oorlog te beginnen om Montenegro tc helpen. Het Mon lenegrijnsche volk is diep erkentelijk voor de welwillendheid van den Keizer en de sym pathie van alle klassen dier bevolking voor Montenegro. P a r ij s, 14 April. De Matin bericht uit Cettinje: De Servische gezant heeft een offi- cieelen stap gedaan met het doel Montenegro lot het besluit te brengen de opera tien tegen Skutari te staken. Aan den Polilischen Korreapondenz wordt uit Salonika gemeld: De liuügaren gaan voort een doel der troepen die zijn vrijgekomen door den val van AdLnianopel naar Macedonië te zenden. Ook dc Griek sche troepenverplaatsingen geschieden in tensiever. De vierde legerdivisie, welke deelgenomen hcefil aan den u.itvaiar'tjplech* tigheid des IConings, is Sialoniiki weer bin nengetrokken en over stad en omgeving verdeeld. Ook de tweode divisie zal eerlang Saloniki binnenrukken. In de bezette ge bieden zullen, afgezien van Epirus, acht divisies verblijven. Sofia, 13 April. De gezanten van dc groote mogendheden hebben 'heden aan mi nister-president Ges-chow het antwoord der mogendheden overhandigd. De mogendheden nemen met voldoening kennis v6n de gezind heid der -bondgenooten mot het oog op dc staking van de vijandelijkheden en beant woorden op de volgende wijze de verschil lende punten van de nota der bondgenoolen: liet eerste punt geeft geen aanleiding tot op merkingen. Omtrent het tweede punt doen de mogendheden opmerken, dat, daar het lot van de Egeische eilanden aan de beschik king van de mogendheden is voorbehouden, dit punt slechts kan worden toegelaten onder voorbehoud van de ten aanzien van sommigen dezer eilanden te nemen beslissing. Op het derde punt verklaren de mogendheden, dat zij bereid zijn reeds dadelijk aan dc bondge noolen de noordelijke en noordoostelijke grens, die voor Albanië is bepaald, te doen kennen. De zuidelijke en zuidoostelijke grens zal hun worden medegedeeld, zoodra zij is vastgesteld. Omtrent het vierde punt zijn de mogendheden van meening, dat, daar dc op lossing van alle kwestiên voor finmncieelen aard is voorbehouden aan de technische com missie, die in Parijs zal bijeenkomen en waar aan gedelegeerden van de oorlogvoerende partijen met die van de groote mogendheden zullen deelnomen, er geen aanleiding bestaat om zich voor het oogenbliik over het begin sel van de schadevergoeding uit te laten. Geschow antwoordde, dat hij zich met de bondgenoolen over de nota van de mogend heden zal verstaan. Athene, 14 April De gezanten der mogendheden overhandigden heden het ant woord der mogendheden aan den minister van builenlandsehe zaken. Belgrado, 14 April. De gezanten van de mogendheden hebben aan den onderstaats secretaris van buitonlandsche zaken, als plaatsvervanger van den minister-president, de nota overhandigd, die door de conferentie te Londen is vastgesteld in antwoord op de laatste 'bedenkingen van de bondgenootcn. Sofia. 14 April. Een officieuse notai spreekt uitdrukkelijk de aan Danew toege-' schreven verklaringen -tegen, volgens welk-c* hij zou hebben .gezegd, dal Bulgarije, daar heli aanzienlijke landstreken heeft verkregen, Si- lislria wel aan Ruiuenic zou kunnen af-< staan. Duitschland. Berlijn, 14 April. De zitting ran den rijksdag werd heden d-oor president Kaempf fjeopend niet de mededeeling va-n den vloek waard! gen aanslag op den Koning van Span je, eene na'Uie waarmee Duitschland zich in de beste viuondschap bevindt. ^liravo.) In de tweede lezing van de begroeting van buit e niands olie zaken verklaarde skua la- secretaris vou Jagow, dat hij zich «iet kon aansluiten bij dc opvatting, dal de Duitscüe dkplomaiLiie 't in don. Balkanoorlog had af gelegd. llot tijdstip der mit'barsliiig van den, oorlog kon door oos evenmin als door de kabinetten van dc andere grooto mogend- hoden voorspeld worden. Ons voorbarig lot eau orgaan van het pessimisme te maken, kunnen wij ons ïu zulke gevallen niet ver oorloven reeds met het oog op het ccoiVomi* schc leven van. Dnitscliland. Dc kans op een spoedig herstel van den vrede aan den Balkan maun in de algcloo- peu weck op verblijdende wijze toe. (Bijval.) Ilct amfowoord van de mogendheden op dc laatste not1a van de bondigenoofien wordt nu in do hoofdsleden van de £alkunstaAen> ovei n handiigd. Wij hebben reden om tc hopen, dal daarom ecue gunstige ontvangst bescho ren zal zijn. In dc Skutaiakwestie, die tijdlelijk een drei gend karakter scheen aan l«e nemen, wuid door de eensgezinde houdiing van de groo te mogendheden het aouLe stadium over wonnen. (Nieuwe bijbal) De verdienste, dat de toestand is verhelderd, komt aan de Rus- aisuhc regcering toe, die met liet onlangs uitgegeven coinmuni :ue opniouw de-u vas ten wil te kemion gaf, dat zij zich niet wh ile afscheiden van den in Londen genomen besluiten. Men' mag hopen, da-l Montenegro onaer de gegeven omstandigheden zich zhI wuh-ikk-on in hel onvermijdelijke cn rekening zal houden met den wil vani Europa. De o<nd er handelingen in ReLersnurg over het Runieeiisth-Bulgaarsche conflict zullen waarschijnlijk leiden tol eene voor de beide betrokken partijen aannemelijke uitkomst Wanneer wij bij deze regeling naar ons ver mogen opkvva-men voor dc Ruaiicensche wen- schen, dan geschiedde dit vooral door do langdurige vriendsuhoippclijke betrekkingen, tuaadicn o<ns cn Ruimeiüë beslaande. Rume- nië was onder de wijze regcering van Ko ning üa-rol steeds een element van den vrede. Den loop der gebeurtenissen op den Ral kan te belemmeren lag niet in onze raachl en was niet onze taak Wij zullen er echter voor opkomen, dal bij de dcli-niiliieve veref fening van cLen- oorlog onze finanai>eclc cn handelsbelangen zooveel mogelijk voor scha de bewaard blijven. De Balkanstaten, die in dezen oorlog het bewijs leverden v-an natftonaïe -krocht, zullen zefer niet in gebre ke blijven na het slufUcn van der* vrede met denzelfden ernst en gelijke vastberadenheid zich te wijden aan do coonomische ontslui ting van de veroverde landstreken. Zij kun nen daarbij rekenen op DuiUschlanvls mede werking. Turkije, dat nvol zware wond-cn maar in cere uit den oorlog te voorschijn komt, vindt In het rijke, thans slechts tcu dccle voor ontginning geopende Azia/Lischc gebied ccn arbeidsveld voor nik-uwe kracliLsvcrstcrking. Wij hopen bij de onderhandelingen, die nog moeten worden gevoerd, gelegenheid tc heb ben voor oils deel er toe mede te werken, dat Tunkije, hoezeer ook gewond, niet ver hinderd zal zijn daaraan te arbeiden. (Bik val-) België. Brussel, 14 April. Alle openbar» diens'cn loopen normaal in Brussel en de Eén enkele moord maakt een misdadiger, duizenden moorden een krijgsheld. Een Koman van JLieide, 35 door MARIE CORELLL Plotseling bemerkte ik het voorwerp, waar op algemeene aandacht gevestigd was het bezwijmde lichaam van een man,, in zware ketenen geklonken, neerliggend aan d-en voet van den Iroon. Naast hem stond een groote zwarte slaaf in helder scharlaken gekleed <?n (gemaskerd, deze somiber uilzienue man hield een glinsterende dolk opgeheven, ge reed om te treffen, en toen ik dit zag kv/am er een wild verlangen hij mij op om bet ge boeide en hulpelooze slachtoffer te redden. Indien ik slechts kon toesnellen om hem te verdedigen en weg ie sleepen van het ge vaar. dat hem boven het hoofd hing, dacht ik! maar neen! ik was gedwongen hul peloos er bij te staan en het tooneel aan te zien, terwijl iedere zenuw vol doodangst in niifn hersenen brandde. Op dit oogeniblik ver hief zich de gekroonde en gesluierde vrouw pdolseiing en stond recht op, met een be velend gebaar strekte zij haar schitterende fcehepter uit het teeken was gegeven! Snel Hitste de dolk door de lucht en de doodelijke steek trof zijn doel! Ik wendde mijn oo,gen af, rillend van afschuw, maar werd door een onweerstaanbare macht gedwongen ze weer op le heffen, en het tafreel vóór mij gloeide rood, als door de kleur van bloed ik zag hel gedoode slachtoffer, -de oproerige menig te en -boven allen de meedoogenlooz'e ko ningin, 'die door een beweging van haar klei ne hand een leven had vernietigd en terwijl ik haar met walging aanzag, sloeg zij de haar 'bedekkende gouden sluier weg. Mijn eigen gelaat zag mij strak aan onder de ju- weclen boog van bet schitterend diadeem. „O, verdorven ziel!" ne»p ik woest uit „meedoogenlooze Koningin!" Toen, terwijl men het lichaam van den vermoorden man ophief, werd zijn bleek gelaat naar mij -toe gekeerd en wederom zag ik het gelaat van Santoris! Stom cn vol wanhoop zonk ik als 't ware in inijzelve terug, koud van onuit sprekelijke ellende en ik hoorde voor het eerst gedurende dit eigenaardige schouw spel een stem langzaam, kalm en trillend door oneindige droefheid. ^Leven om leven 1" z-eide zij. „De oude eeuwige well leven om levenI Niets wordt genomen, .dat niet weergegeven moet wor den niets verloren dat niet weer wordt gevonden leven om leven!" Toen kwam stilte en volslagen duisternis. Toen ik <le oogen weer opsloeg werden zij getroffen door een bleeken glans, die lang zaam helderder werd en gestadig zich ver spreidde als het vroegste mo*rgengloren. Ik zag cle golvende bocht van een breede, lang zaam stroomende rivier en in de nabijheid daarvan stond een tempel van rood graniet, omringd <loor schaduwrijk geboomte en kleurige bloemgroepen. Reusachtige palmen verhieven hun bladerrijke kruinen ten he mel, en aa-n den oever van den stillen stroom stond een gr».p meisjes en vrouwen. Een van deze stond [gescheiden van de anderen, treu rig en alleen, terwijl de overige naar haar keken mol medelijden cn verachting. Dicht -bij haar was eea hooge rechte zuil van zwart basalt naar het scheen, het gebeeldhouwde hoofd van een god dragend. De trekken waren kalm, sterk en rustig, en drukten waardigheid, wijsheid en macht uit. En ter wijl ik keek verzamelden er zich meer men- schen; ik hoorde meiodién van plechtige mu ziek die uit den tempel 'dichtbij weerklon ken en ik zag hoe de eenzame vrouw zich verder verwijderde en bijna in de schaduw verdween. liet licht in het oosten werM hel derder, dc zon sohoot ihaar eerste-stralen omhoog, plotseling werd de tempeldeur •opengeworpen en een lange stoet priesters, die brandende kaanscn droegen en vergezeld waren van jongens in wi.te gewaden cn met ■bloemen gekroond, ging langzaam en statig naar de zuil niet het op een god gelijkend IToofd en begonnen er om heen te loopen, zingcnld onder het gaan, terwijl de met bloe men gekroonde jongens gouden wierook vaten zwaaiden, waardoor zij de lucht met zoete geuren vervulden. De menschen kniel den allen en nog gingen de priesters steeds ron/d, zingend en gebeden prevelend, tot eindelijk de groote, zon den rand van haar gloeiende schijf boven den horizon verhief en haar stralen, in het oosten als gouden pijlen opschietend, het voorhoofd aanraakten van het -Hcvofd op zijn basalten voetstuk. Met de plotselinge schittering Yan deze ocklend- glorite verstomde hel gezang, de processie stond stil en de priester, lang en met gebie dende hooidjcua «lapte uit de rü der adderen naar voren, de handen opheffend om stilte te hevelen. En toen trilde het Iloofd als van leven, de lippen bewogen er was een tril lend geluid als van een harpsnaar, door den wind bewogen, en een stem, vol, liefelijk en klank-rijk sprak overluid de woorden: „Ik aanschouw den Zonsopgang!" Met een kreet van vreugde antwoordden de priesters en het volk: „Wij aanschouwen den Zonsopgang!" En hij die het hoogst in rang scheen, riep uit, terwijl hij zijn armen als in aanroep ten hemel hief: „Laat ons alzoo, o Machtigste der machti gen, altijd bedenken dat Uw Schaduw slechts een deel va-n Uw Licht is, dat Smart slechts de voorbijgaande luim kier Vreugde is en dat de Dood slechts de nacht is die weer tot Leven daagt! Wij aanschouwen den Zons opgang!" Toen vereenigden zich allen, die daar bij een waren in het zingen van een vreemd half barbaarsch lied en een triomfkoor, op de melodie waarvan zij zich langzaam verwij derden en verdwenen als vormen die door den adem op een spiegel teweeg gebracht waren en versmolten. Slechts de groote hoo- gepriester bleef en hij stond alleen, als het ware wachtend -op iels, dat hij vurjg ver wacht-te en -begeerde. En weldra kwam de vrouw, die tot nu toe in -de schaduw der om ringende hoornen verborgen gebleven was snel voorwaarts. Zij was zeer bleek, haar oogen glinsterden van tranen en weer zag ik mijn eigen gelaat in het hare. De priester wen'dde zioli snel om teneinde haar te be groeten en ik hoorde duidelijk elk woord, dat hij sprak, terwijl hij haar handen in de zijne nam cn haar tot zich trok. .ik wil alles in deze wereld en de volgend* verzaken," zeide hij, „uit liefde tot u! Eer. waardigheid cn de roem van deze arrazaligo aarde leg ik aan uwe voeten, gij meest ge-» liefde onder dc vrouwen! Wat antlers dat geschapen is, of dat men zich kan voorstel' len, kaa vergeleken worden bij de vreugd* van u, bij de zoelheid van uwe lippen, dc zachtheid -van uw boezem de liefde die zich bevend in uw glimlach verraadt l Om sluit mij slechts met uw armen en ik wil mijn ziel met vreugde verloren rekenen voor een uur van liefde met u! O, weiger mij niet! tfend u n.iet van mij af! de liefde komt slechts eenmaal in het leven! zulk een liefde als d« onze! vroeg of laat, slechts eenmaall" Zij zag hem aan met teedere liefde en me delijden een blik, waarin lk met dank baarheid zag, dat geen spoor van trots^ toorn of voorgewende belecdigin|g was. „O, mijn geliefde!" antwoordde zij en haar stem, klagend en liefelijk, trilde in tdc stilte als een snik van smart. „Waarom wilt gij uw ondergang tegemoet snellen Voor zulk een armzalig schepsel als Ik ben? Weet gij niet en wilt gij niet bedenken, dat aan een pries ter van uw groote Orde, de liefde van een vrouw verboden is en dat de straf daarvoor de dood Is? Het volk ziet u reeds wantrou wend aan, boheersoh uzelvc. O, dierbaar ste, dapperste ziel, wees sterk!" Wordt vervcjlacL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1