BUITENLAND. JFEUILLETON. Het Eeuwige Leven. Donderdag 24 April 1913. N° 287 ir° Jaargang, ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l-^O* Idem franco per post1.50* Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers 0.05» De/e Courant verschijnt dagelijks, bohalvo op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIÜN: Van 1B regels.. t O.UO. Elke rogol moor«O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cent* bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zeer voordooligo bepalingoti tot het herhaald adverteoron in dit Blad, bij abonnement. Eeno circulaire, bovattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozondon. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort brengt ter ken nis yan belanghebbenden, dat in de gemeente Roiwiel een geval van kwaden droes ts geconstateerd bij een uit nood gC3laeht paard. Amersfoort, 25 April 1913. De burgemeester voornoemd, H. W. VAN ES VELD, Wcth l.-Burg. Onze openbare Leerzaal. (ingezonden;. Met genoegen nam ik kennis van een in gezonden sluit van den heer Buys over onze leeszaal. Met genoegen ten ctrste omdat het me gel-geilheid geelt bezwaren le bespreken, die misschien behalve b.j den heer Buys nog bij vele anderen zullen z..n re e en, ten tweede, omdat ik e> in i..ochl leze 1. dat de heer Bu\s, dien ik gaar.ie van het begin af l.d van onze vereenigmg had gezien, een groot voorstander is van de O. L. en B. en last not least om zijn opmerking bijna aan het slot omtrent het /.bezoek", die ik blij ben te lioo- ren uit den mond van iema d, die overigens in dez 'n minder optimist is dan ik zelf. Wat betreft de begroot ng wd ik aarne erkennen, dat deze niet z nder opt.misme is ontworpen en vastgesteld. Het bestuur zal hebben te werken en ook de leden zullen hun best moeten doen. Maar zonder optimis me waren wc niet gekomen waar we zijn, luien we voorloopig die vlag nog in top hou den. Wat de grootscheepsche opzet van de zaak betreft dit: Een gebouw, dal aan de verschil lende eischen van ruimte, licht, ligging, enz. beantwoordde, was in Amersfoort niet tegen lager huurprijs te krijgen. Den post salarissen zal toch wel niemand le hoog noemen, die weet wat er voor geleverd wordt en boven dien op de hoogte is van he'geen nog vrij willig door anderen wordt gedaan. Bij de in richting in engeren zin is zóózeer de zuinig heid betracht, dat om zoo te zeggen geen brief is geschreven als 't met een briefkaart kon, en wat betreft de omstandigheid dat de Leeszaal in een huurhuis is gevestigd, de vor- tinimering, die er plaats heeft gehad, kan de Vcreeniging contractueel op niet meer dan f 25 komen te staan! Laat de heer Buys eens komen leij en wat wc aan standaardwerken en vakliteratuur bezitten op het oogenblik het zal hem mee vallen; kaufmannisch zouden daaromtrent interessante mededeelingen te doen zijn. Een bezwaar dat meer gewi ht hee t, al thans voor iedere buitenstaander zal schij nen tc hebben, is dat slechts u- 1/5 der jaarl uilgaven aan „boeken en t dschriften'' kan worden besteed. Toen ik ruim een jaar geleden voor het eerst de begrooting van andere le szalen in ons land en in het buitenland onder de oogen kreeg, trof mij overal hetzelfde en het wekte a priori ook bij mij oppositie. Langzamer hand door lectuur en bezoeken hier en daar ben ik tot de overtuiging gekomen, dat bij een zuinig, doelmatig beheer die verhou ding ongeveer toch als van zelf geboren wordt. Van Je cijfers, de ik op het o gen- blik bij de hand heb, wil ik gaarne hieronder inzicht geven. -Daar waar voor Loeken en tijdschriften een grootere post is ui'getrokken dan Va "Van het totaal, is dit totaal abnor maal laag óf doordat de post huishuur niet voorkomt, óf doordat deze laatste post extra laag is, óf doordat het personeel zeer onvol doende wordt gesalarieerd. Dordrecht f 4570.36}f 795.96 (geen huis huur, bibliotheek f 250). Sneek f 2551.50: f 830 (huur f 300; con cierge f 425). Leeuwarden f 3635: f 900 (huur f 300; personeel f 1390). Groningen f 6100.13}: f 718 95}. Hilversum f 5400: f 709. Men ziet, nogal sterke schommelingen in de verhoudingen; de builenlandsche inrich tingen, die meestal langer bestaan, wijzen met meerdere stabiliteit de verhouding 5 1 aan. Een „nuttig effect" van 20 zou treurig zijn als de leeszaal een machine was, maar nil is dit woord slechts een beeld en zonder bewijskracht. „Mit worten laszt sich treffheh streiten"; als ik nu bij het „nuttig effekt" ook nog eens dc hulp van do geschoolde bibliothe- cares en haar assistente wilde rekenen en een ander nog weer wat anders er bij Dan zouden we langs eikonder praten en warmte ontwikkelen geheel zonder effect. Gaarne blijf ik in dit verband nog even bij 't rekensommetje van den hc-er Buys staan dat ik zelf al vropger eens ten beste gafIedere gulden contributie is in dit stadium van onze leeszaal tengevolge van daarmee samenhan gende gemeente- en rijks-subsidie f 2.50 waard, een nuttig effect van 250 I Daarom wie nog geen lid is en wat voor de goede zaak voelt, h ij worde hel vandaag nog en wie het is, verhooge z ij n contributie, zoo als dezer dagen gelukkig al door een enkele is gedaan. J. JIOVENS GREVE. Politiek Overzicht. Anti-Japan «cfce maatregelen in California. President NVooclrow Wilson ziet zich, wei nige weken nadat hij is opgetreden als hooid van het bewind dei- Vereenigde Stalen, ge plaatst voor eeno internationale nioeieiijk- heid, die in hoofdzaak voortvloeit uit liet ai te democratische karakter van de Ameri- kaansche grondwet. De afzonderlijke leden van den Noord-Amerikaanschen statenbond zijn namelijk in zoodanige male onafhanke lijk van de Unie, dat zij wellen kunnen uit vaardigen, die de internationale stelling van de Unie gevoelig raken. Geen van de stalen berokkent in dit op zicht aan de centrale rcgcering meer last clan Californië. Sedert jaar en dag treedt het wetgevende gezag van dien staat legen de immigratie uil Japan op mét wetsontwerpen, die clen nalionalcn trots van de Japanners kwetsen, maar tegelijk ook aan de rechten, welke de immigranten tot dusver bezaten, al- breuk doen. De bondsregeering staal hier- Lcgenover vrijwel machteloos. Het eenige wat zij er tot dusver tegen heeft kunnen doen, is geweest haren invloed aan te wenden om gedaan te krijgen, dat de definitieve vaststel ling wordt uitgesteld. Thans is op nieuw een wetsontwerp inge diend en ook reeds aangenomen door het Californisclie lagerhuis, dat ten doel heelt den Japanners het verkrijgen van grondbezit in den staat onmogelijk te maken, maar waar door ook de burgers van andere staten met nadeel worden bedreigd. Volgens dit wets ontwerp mogen vreemdelingen in Californië slechts voor een jaar grondbezit verwerven, wanneer zij niet na afloop van dezen termijn in het bezit zijn van de rechten aan het Cali- fornischc staatsburgerschap verhonden. Daar van zijn de Japanners uitgesloten, zoodat, als dit wetsontwerp wet wordt, men. daarin een wapen zal bezitten om den ongewenschlcn stroom van Japansche landverhuizers te kee- ren. Maar ook voor de talrijke vreemdelin gen van Europeesclie afkomst brengt deze wetsvoordracht mociclijkheden, die de regee- ring van Italië aanleiding heeft gegeven om ophelderingen te vragen aan het staalsde- parlemcnt te Washington. In Japan gaan de golven der verontwaardiging zeer hoog; de hoofden der politieke partijen maken zich in het parlement tot tolk daarvan; dc Japansche Kamers van koophandel laten 't aan klach ten en grieven niet ontbreken. Dc regcering van de Unie staat tamelijk hulpeloos hier tegenover. Zij moet afwachten wat de Californische Senaat zal doen. Daar is een amendement aangekondigd, om de nieuwe wet niet toepasselijk te verklaren op grond, die zich in het bezit bevindt van Euro- peesch kapitaal. Van toegevendheid jegens Japan verluidt intussclien nog niets. In een telegram, dat president Wilson beeft gezonden aan gouverneur Jackson, heeft hij onder de aandacht van dezen en van de an dere politieke leiders in Californië gebracht, dat als hel noodig wordt geacht vreemdelingen uit te sluiten van het Californische grondbe zit, dit gedaan moet worden zonder onder scheid, omdat onderscheidingen, die voor het betrokken land een hatelijk karakter dragen, de regeering van de Unie in moeiclijkhedcn zouden brengen wat liet nakomen betreft van de verplichtingen, die de bestaande verdra gen op haar leggen. De bondsregeering wil dus, dat de Japanners op gelijken voet ais de andere vreemdelingen zullen worden behan deld. Als men in Californië de Japanners van het grondbezit wil uilsluiten, dan moet men dal ook doen mei de andere vreemdelingen. Die zouden dan eerst recht zich hebben te be klagen over benadeeling van hunne belangen, en zeker niets onbeproefd laten om daar tegen te ageeren. Misschien is het die over weging, die de houding van president Wilson en zijne raadslieden bepaalt. Wat niet zal zijn le verhoeden, als het een enkel legen Japan gericlüen maatregel betreft, zal mogelijk zijn le verhoeden, wanneer de maatregel alle vreemdelingen zonder onderscheid treft, om dat dan de tegenstand, die is te overwinnen, zich zooveel te krachtiger zal doen gelden. Wie niet sterk is, moet slim zijn. l*e lSaSkan-oi>rSo«:. Londen, 23 April. R.uter verneemt, dat men in de Balkankringm algemeen vol doening ondervindt van het door de Monte negrin m behaalde succes Men is van mee- niug, dat de vai van Skutari, in strijd m t dc in sommige kringen hecrschende meening, geen nieuwe verwikkelingen zal veroorza ken. Men gelooft, dat nu Montenegro het doel, waarvoor het in den oorlog ging, heeft ver vuld, het wel gemakkelijker voor de open bare meening van Montenegro zal zijn, de be slissing van de mogendheden ten opzichte van Skutari te aanvaarden. Overigens meent men, dat het, met het oog op het voldongen feit, voor Oostenrijk-Hongarije mogelijk zal zijn toe te stemmen in eenige grensverbete- ring, die Montenegro kan bevredigen. Tweede telegra m. Reuter verneemt, dat volgens telegrammen uit Montenegro van eenige dagen reeds, met het oog op den val \aa Skutnri die werd verwacht, het plan werd opgevat den tweeden vredesgedelegeer- de graaf Voinovice tol burgerlijk gouverneur en generaal Voctiotics tot militair gouver neur te benoemen. Verder werden schikkin gen gemaakt, dat terstond na den intochl van de Montenegrijnschc troepen Koning Niko la as zelf zich naar Skutari zal begeven en daar eene officicele verklaring zal afleggen C e 11 i n j e» 23 A p r i 1. De val van Skutari is hier bekend gemaakt. Er licerscht een groote geestdrift onder de bevolking. Rome, 23 April Het bericht van de in neming van Skutari heeft in de politieke krin gen een diepen indruk gemaakt. Cettinje, 2 3 April. Het protokol van de capitulatie van Skutari werd omstreeks middernacht oncferleckcnd. Essad Pacha en de troepen van het garnizoen verlieten dc stad met militaire eerbewijzen. De Turken behielden zich het recht voor de lichte ka nonnen mee te nemen. Het ontbrak in dc stad aan levensmidde len, vooral aan meel. Aan vleesch was er alleen nog schapenvelesch over. De munitie- voorraad was bijna geheel uitgeput. Belgrado, 2 3 April. Naar aanleiding van den val van Skutari bracht eene talrijke menigte den Koning eene warme en geest driftvolle hulde. Ddoogingen kwamen ver der voor in verscheidene wijken van de stad. Minister-president i'asics las in de skocpschlina het bericht voor, dat door den Servischen gezant te Cctlinje was geseeind. Zijne woorden werden met een donderend applaus begroet. Dc afgevaardigden zonden bij acclamatie een adres van gelukwensching aan de Monlencgrijnscüe Kamer. De zitting was gedurende een half uur geschorst. Athene, 23 April. Generaal Vassics, de bevelhebber van de Servische troepen in Saloniki, heeft het volgende telegram uit Us- kub ontvangen: Skutari is te miudernacht gevallen. De Monlcncgrijnen bezetten Skuta ri om 4 uur 's morgens. Sedert eergisteren onderhandelde een Montenegrijnsclie gene raal over de overgave van Skutari. W e c n c n, 2 3 Maart. In de politieke kringen is men van meening, dat de inne ming van Skutari slechts tot nieuwe verwik kelingen zal leiden in het geval, dat de Ko ning van Montenegro er aanspraak op mocht maken de stad te behouden totdat de mo gendheden haar met geweld in bezit nemen. Intussclien is men eerder geneigd te denken, dat de bezelling van Skutari aanleiding zal geven tot transactiën. W e e n c n, 2 3 A p r i 1. Omtrent de inne ming van Skutari is men van meening, dat zij geen verandering kan brengen in den toestand. Als de mogendheden niet genoeg eensgezind zijn om zonder verwijl de ont- ruiming van Skutari tc vragen, zullen Oos- tenrijk en Italië waarschijnlijk er voor zorg dragen, dat het te Londen genomen besluit wordt geëerbiedigd. Als Italië er niet in toe stemde aan deze actie deel te nemen, zom Oostenrijk cr met voor terugdeinzen, dc Al- baneesche kwestie voor goed te regelen en Skutari door geweld te doen ontruimen. W e e n e n, 2 3 April. De bladqn bevatten inlichtingen uit wel ingelichte bron over het geval van den Oostcnrijkschen militairen at taché, kapitein Hubka, die zich met dc auto mobiel van het Oostcnrijkschc gezantschap van Cettinje naar Cattaro begaf, om dépê ches te verzenden. Bij het dorp Neygous was een greppel dwars over den weg gegra ven, die met takken bedekt was. Een onge luk werd vermeden door de oplettendheid' van den chauffeur. Kapitein llubka zette te: voet de reis naar Callaro voort, llij werd gedurende drie uren aan de grens opgehou- door de Montcnegrijnen, maar later in vrij heid gesteld op een uil CetlinjC gezonden bevel. Dc chauffeur, die mei dc ledige auto mobiel naar Ccllinjc terugkeerde, stond, bloot aan aanvallen met steenwoq)cn. De Ooslcnrijksche gezant heeft bij dc regeering tc Cettinje ernstige bezwaren ingebracht. P a r ij s, 2 3 A p r i 1. Uit Weencn wordt aan de Temps bericht: Men verklaart, dat de weigering van Engeland om loc te stem men in eene landingsdivisic oorzaak is van den val van Skutari. Men zegt, dat het man daat om Skutari te hernemen namens de mogendheden aan Oostenrijk moet worden- gegeven. Men verwacht spoedig eene medc- deeling van graaf Berchtold. Tot verklaring van den val van Skutari kan dienen het bericht uit Weencn van den 22en, dat volgens officieuse mededeelingen da algemccne stormaanval op Skutari door da Montenegrijnen alleen weder begonnen was. De door dc Servische troepen onder achter lating van hunne kanonnen ontruimde stel lingen waren door dc Montenegrijnen bezet,, zoodat de stad nauw ingesloten was en van buiten niet meer van levensmiddelen kon worden voorzien. Daardoor nam de hon gersnood zeer snel toe. In den morgen van den 21cn was op bcvef van de Montenegrijnschc regeering elke ver« binding tusschcn het land en dc overige we reld afgebroken; de post vertrok n.et; en werden gecne telegrammen aangenomen cir aan de gewone reizigers was verboden zich- naar Cattaro te begeven. De militaire attaché van Oostenrijk-Hongarije, kapitein Hubka, die zich per automobiel naar Cattaro wilde be geven, moest onderweg de automobiel ver laten en den verderen weg te voet afleggen, omdat dc weg was opgebroken. Men beweert, dat dit met kwaadwillige bedoeling was ge schied om een ongeval van dc auto :;obiel te veroorzakende Oostcnrijkschc gezant hééft een protest bij dc Montenegrijnschc re~ geering ingediend en er werd een onderzoek ingeleid. Men zoekt de reden van deze maat regelen in den stormaanval op Skutari en ini de onderhandelingen met den commandant over de overgave van de vesting. Dc regeer Lng van Oostenrijk-Hongarije. heeft in de tien dagen, die aan den val vare Skutari voorafgingen, getracht de groote mo- Een Bouiao v»u JLieltle, 13 DOOK MARIE CORELLL Ik sloeg mijn oogen op naar -de zijne, toen Ik de witte bloemen uit zijn handen onlving. Er was iets vluchtigs in zijn blik en voor een oogenblik scheen het, alsof wij plotseling vreemdelingen geworden waren. Een gevoel van verlies en smart beving mij, zooais ge beurt, wanneer iemand, aan wien wij zeer gehecht zijn, een koele houding aanneemt en ons op een afstand houdt, zonder dat wij een verklaring ervan kunnen geven. Hij wendde zich even snel van mij af als ik van hem en ik daalde de campagnelrap af, door den heer Harland gevolgd. In een paar seconden waren er verscheidene bootlengten tusschen ons en de „De Droom" en een vloed tranen verduisterde de gestalte van Santoris, -toen hij tot afscheid' de pet voor ons afnam. Ik meende, dat de heer Harland mij eenigszins nieuwsgierig aanzag, maar 'hij zeide niets en weldra waren wij aan booru van de „Diana", waar Catherine, op een dekistoel uitgestrekt, onze aankomst met kwij nende belangstelling gadesloeg. Dr. Bnayle stoiwl naast haar en keek, toen wij naderbij kv. ï.ïien, met een verwaanden glimlach op. „Dus heeft de electrisohe man u niet geheel •a «J doen verdwijnen," zeide h(j op zorge- loozen toon. „Juffrouw Harlamd en ik twij felden of wij u ooit terug zouden zien!" De borstelige wenkbrauwen van hot heer Harland trokken zich niet merkbaar disple zier samen. „Werkelijk!" riep hij droogweg uit. „Wel, daarover had je niet bezorgd 'behoeven zijn. De „eLeclrische man', zooals je den heer San loris noemt, is een uitmuntend gastheer en heeft geen duistere plannen met zijn vrien den." „Zijit ge daar heel zeker van?" en Brayle zelte met veel vertoon van 'beleefdheid stoelen neer voor zijn beschermheer en mij, dicht hij Catherine. derrick zeide mij, dat de elec- Irisehe inrichting aan boord van zijn jacbl in zijn oogen van schrikbarenden aard zijn en dat hij het niet graag zou wagen zelfs maar één nacht op zuil; een vaartuig door te bren gen!" De heer Harland lachte. „Ik moet eens met Derrick spreken," zei de hij; toen, zijn dochter naderend, vroeg hij haar vriendelijk of zij zich beier gevoelde. Zij antwoordde 'bevestigend, maar eenigszins prikkelbaar. „Mijn zenuwen zijn geheel in de war," zeide zij. „Ik geloof dat die vriend van u één van die menschcn is, die de levenskracht aan alle andere menschen ontnemen; er zijn er zoo, dat weet ge wel, vader 1 menschen die, wanneer «ze oud en zwak beginnen te worden, rondgaan en een voorraad nieuw leven aan anderen onttrekken." •Hij zag haar vroolijk aan. „Je verbeeldt je van allerlei, Catherine," zeide hij. „En geen logische redeneering zal daarvan ooit af brengen. Op Sautoris is niets te izegfien; om maar één ding te noe men, heeft hij mij vandaag veel verlichting van pijn gegeven." „Aha! Iloe deed hij dat?" en 'Brayle keek snel belangstellend op. „Ik weel niet hoe, antwoordde Harland. „Een paar druppeis van een onschuldig uit ziende vloeistof deden wonderen voor mij eji in een paar oogenblikken voelde ik mij bijna gezond. Hij zegt, dat mijn ziekte niet ongeneeslijk is." Een eigenaardige uitdrukking, moeilijk te verklaren, gleed over Brayle's gelaat. „Wees maar voorzichtig," zeide hij kortaf. „Zieken moesten nooit proeven nemen. Het verbaast mij, dat iemand in uw toestand me dicijnen van een vreemde aanneemt. „Hoogst gevaarlijk!" bracht Catherine zwakjes tusschenbeide. „Hoe kon u 't doen, vader?" „Wel, Santoris is niet heelemaal een vreemde," zeide de heer Harland. „Ik kende hem immers op de Hoogeschool." „Ge denkt, .dat ,ge hem kent," voerde Brayle aan. „Het kan wel sniet dezelfde man zijn." „Hij is wel dezelfde man," antwoordde de heer Harland eenigszins geërgerd. „Er zijn er geen twee zooals hii op de wereld." Brayle trok de wenkbrauwen op met een air van vriendelijke verbazing. „Ik dacht, dat u twijfelde „Natuurlijk! Dat deed ik ook en ik twij fel tnog aan iedereen en aan alles," zeide de heer Harland, „en ik denk, dat ik dat tot mijn dood toe zal blijven doen. Ik heb som tijds aan jouw goede bedoelingen ten op zichte van mij getwijfeld." Ee>n donkere blos verspreidde zich plotse ling over het gelaat van Brayle, waarna hij weer even snel verbleekte. Hij lachte eenigs zins gedwongen- „11; geloof, dat u daar eigenlijk geen re den toe hebt," zeide bij. De heer Harland antwoordde niet, maar zich omkeerende wendde hij zich tot mij. „Gij hebt u geamuseerd op Loch Coruisk. nietwaar?" „Zeer zekerI" antwoordde ik nadrukke lijk. „Het was een prachtig gezicht, om nooit te vergeten." „Gij en de heer Santoris zullen het zeker best samen kunnen vinden," zeide Catherine een weinig uit haar humeur. /Soort zoekt soort, nietwaar?" Ik glimlachte. Ik was te zeer met mijn eigen gedachten vervuld om op haar merk baar slecht humeur te letten. Ik was er mij bewust van, dat Dr. Brayle mij steclsgewijze en achterdochtig gadesloeg en er hing een eigenaardig gevoel van gedwongenheid, dat den indruk op mij maakte, dat ik op de een of andere wijze mijn gastvrouw onaange naam geweest was, maar de zaak scheen mij te nietig om er mij in te verdiepen en zoodra het gesprek algemeen werd, nam ik de ge legenheid waar om weg 4e sluipen en naar mijn hut te gaan, waar ik de deur sloot en mij aan de vrijheid mijner overpeinzingen overgaf. In 't begin waren zij vreemd en ver ward maar langzamerhand werd mijn denkvermogen kalm als de zee, die ik in mijn visioen aanschouwd had, en ik be gon de verschillende voorvallen in een min of meer samenhangende vorm te rangschik ken en met elkaar te verbinden. Wat het psychisch bewustzijn betreft, wist ik wat zij alle beteekenden, maar wat het eigenlijke materiaal en de aardsche redeneeringe be treft, waren zij ten cenenmale onbegrijpe lijk. Wanneer Ik luisterde naar de verkla ring door mijn innerlijk aangeboden, was het deze: Dat Rafel Santoris en ik elkaar ge durende lange eeuwen gekend hadden, langer dan wij ons mochten herinneren, dat de gedachlcnbeelden of liever de zielc- beelden, die mij getoond waren, cr slechts een paar waren gekozen uit duizenden, die evenzeer betrekking op «ais hadden, en die in 'de eeuwige verslagen bewaard werden, ten dat deze weinige alleen opgeroepen wierden om mij omslandigheden in herinne ring -te brengen, wier betrekking tol mijn vroeger leven ik niet langer loochenen kon. Indien ik, aan den anderen kant liever dat gene wilde aannemen, wat een redelijke en praclische oplossing van het raadsel ge noemd kon worden, zou ik zeggen: Dat, daar ik veel verbecldin' -kracht had en sen sitief was, ik gemakkelijk door een sterker wil dan .den mijne gehypnotiseerd was ge wonden en dat Santoris, tot zijn eigen ver maak, of omdat hij met mij de mogelijkheid van 'n proefneming" gezien had, zijn krachl op mij beproefd en mij gedwongen had to zien, wat bij wenschte op te roepen om mij in verwarring te brengen. Maar indien dit zoo ware, wat kon daarbij zijn bedoeling zijn? Indien ik inderdaad geheel een vreem de voor hem was, waarom zou hij zich dan deze moeite geven? Ik gevoelde mij door on rust gekweld en tusschen 4woc tegenstrijdige invloeden heen en weer geslingerd do eene, welke mij dwong mij over te geven aan het diep gevoel van heerlijk geluk, vrede en troost, dat over mijn geest voer a<ls do aanraking van een waren zegeu des hemels, de andere, 'die mij terug duwde tegen een harden muur van ondoordringbare feilen en mij waarschuwde mijn ontluikende vreugde fe verdenken als ware het een vijand. Wordt *i£rvolod~

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1