K° Eersia Blad. ISde Jaargang. Zaterdag 26 April 1913. „DE EEMLANDER". Uitgevers: VALK H OFF Co. BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. Lidera franco per post 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. fzonderlijke nummers - O.«5. Deze Courant versohynt dagelijks, behalve op Zon- en Poestdagen. Advertentiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. PRIJS DER AD VERTENT1EN: Van 1—5 rigulsf Elke rogol raeorÜ.IO# Dienstaanbiedingen 25 cents b() vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaataruimte. Voor handol en bedrijf bestaan zoor voordeelige bepalingen tot het herhaald udvorteoren in dit Blad, bij abnnnomout Eene circulaire, bevattende do voorwaardon, wordt of aanvraag toegozondon. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort; Gezien art 41 der Gemeentewet; Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal vergaderen op D nsdag, den 29. April aanstaande, des namiddags ten 8 ure. Amersfoort, den 25. Apr 1 1913. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WIJ CK. Do Burgemeester van Amersfoort brengt ter ken nis van de belanghebbenden, dat de blanco verzoek schriften tot het bekomen van jacbiact-n, v schoeien en koslelooze vergunningen om te visschen, benevens Toor de registratie van ceaderkooien en dui\enfcl- len, ahe werkdagen van 's voormiddags 10 tol 1 uur des naui ildags, ter secretarie verkrijgbaar z\jn, cn maakt hen opmerkzaam «p het belang dat er voor hen in gelegen is de bedoelde verzoekschriften, be hoorlijk ingevuld, vóór den 1. Mei aanstaande ter voormelde plaatse in te leveren, opdat men tijdig voorz en zij van eene acte ol vergunning vóór het seizoen 1913/1914. Amersfoort, den 24. April 1913. De Burgemeester voornoemd, H. \V. VAN ES VELD, Weth., Lo.-Br. Politiek Overzicht. Ue val van Skuiari. Wat zal er nu worden van Skutari? Dat is de vraag, die .iu geheel Europa bezig houdt, maar waarop voor 't oogenblik niemand in staat is ccn antwoord te geven. Wat men uil Monteneg. o hoort is gestemd op het refrein: Wij zijn er en wij blijven erl Koning Nikita heelt van hel balkon van zijne woning in Cetlinje tot de menigte, die hem geluk kwam wenschen met de verovering van Skutari, gezegd: „De groote off rs, die het land voor Skutari he-ft gebracht, zijn niet te vergeefs gebracht. Skutari is van heden af Montenegrijnsch. Het bezit van deze stad, eindelijk verkregen, zal het land tot nieuwen bloei brengen." Aan de gezanten van de Bal- kanstatcn, die hem hunne hulde brachten, verklaarde de Koning, dat de val van Skutari een nieuwen toestand in 't leven heeft ge- kenen. De geestdrift in het gehecle land over de inneming van de vesting gaat even diep als de ontroering zou gaan, wanneer men er aan zou denken Skutari weder aan Monte negro te ontnemen. Niemand kan heden in Montenegro wagen deze gedachte uit te spre ken. Zoomin de regeerng als de Koning zou den daarmee bij het volk gehoor vinden. Wanneer Europa er aan mocht denken Sku tari, waarvoor Montenegro bijna verbloedde, weer er aan te ontnemen dan zal Europa ook de taak hebben, dezen maatregel zelf uit te voeren. Het was natuurlijk niet te verwachten, dat men uit Montenegro eene andere taal zou hooien. In den eersten roes der overwinning spreekt liet van zeli, dat men de gedachte om de vrucht van de zoo duur gekochte zege weder prijs te geven, zoo ver mogelijk van zich afwerpt. Maar zullen de overwinnaars op den duur, in den loop van langdurige on derhandelingen, tegenover den sterken druk van het vereenigd Europa met inbegrip van den Russischen beschermheer, de sterkere dreigementen van Oostenrijk-IIongarije en de misschien nog sterkere vli zoekingen van klinkenden aard, steeds onverzettelijk blijven? Ook daarmee moet worden gerekend. Daar uit laten zich verklaren de waarschuwingen, die uit verschillende Europeesche hoofdste den vernomen worden, dat men den toestand niet te pessimistisch moet inzien. Uit Berlijn wordt daarover aan de Frankf. Ztg. geschre ven „Zoowel berichten, die over de Woensdag gehouden besprekingen van de ambassadeurs naar hier gekomen zijn, als ook datgene, wat men in de hoofdsteden uit diplomatieke krin gen rechtstreeks verklaart, stemmen hierin overeen, dat men overal het vasthouden van de mogendheden aan het door hen genomen besluit'ten aanzien van de toekomst van Sku tari als vaa zelf sprekend beschouwt, niet alleen wegens het prestige van de mogend- h<t>n, dat door het handelend optreden van Montenegro wederom afbreuk heeft geleden, maar ook met 't oog op de gewichtiger, ernsti ger en zakelijke overweging, dat, als thans de eensgezindheid van de mogendheden in de zesde oorlogsmaand verloren ging, het suc ces van hunne langdurige bemoeiingen ten behoeve van den Europceschen vrede terstond zeer ernstig bedreigd zou zijn. De gedachte, dat de belangen van den Koning van Monte negro en zijn minialuurstaat den oorlog zou den teweegbrengen, is zoo monsterachtig, dat niemand aan deze mogelijkheid wil gelooven. Dat Italië zal vasthouden aan de politiek, die het tot dusver heeft gevolgd, is niet aan twijfel onderhevig, want al zijn ook in Rome m de pers en onder het publiek verschijnse len van eene zekere gevoelspolitiek voor Montenegro te bespeuren, dan heeft dat niet veel te betcekenen, omdat de positie van Giolitti sterker is dan die van eenigen Ita- haanschen premier voor hem en opgewassen Is tegen iedere strooming, die tegen zijne po litiek tot dusver waren gerieht Ook van Sir Edward Grey is niet anuers te verwachten, dan dat de val van Skutari aan de kalme standvastigheid, die hij tot dusver heeft be wezen, niet zal veranderen. Met welke middelen men het verzet zal breken, dat volgens de laatste verklaringen van den Koning van Montenegro is te ver wachten, staat natuurlijk nog niet vast, maar er staan voor de mogendheden, behalve het uiterste middel van geweld, nog anderen van diplomatieken en financieelen druk ter beschikking." I>e lïalkan-oorlog. Cettinje, 25 April. De Koning heeft een groot aantal telegrammen van gelukwen- schi n ontvangen, met name van de Konin gen van Servië, Bulgarije en Griekenla.id. Aan talrijke veroordeelden is gratie verleend naar aanleiding van de inneming van Sku tari. Cettinje, 25 April. De ontruiming van alle stellingen rondom Skutari zal weldra vol bracht zijn; die van de stad zal heden ten einde worden gebracht. De Turken hebben twee dagen noodig gehad om alle stellingen te verlaten, wegens hunne belangrijkheid. De militaire commandant is bezig aan eene cir culaire, waarbij de bevolking van Skutari wordt uitgenoodigd zich te gedragen naar de wetten van hel land, dat als haar bevrij der is gekomen. Tweede t e 1 e g r a m. Onder de perso nen, die gratie hebben gekregen naar aanlei ding van de inneming van Skutari, zijn alle veroordeelden in de bommenzaak van 1908 cn ook de gewezen minister-president Radowics. Cettinje, 25 April. De Engels.he ge zant heeft heden, op verzoek van den com mandeerenden admiraal van de internatio nale vloot, aan de Montenegrijnsche regeering kennis gegeven, dat de grenzen van de blok kade worden uitgebreid lot de haven van Durazzo. Aan dc schepen, die zich in de hier bedoelde wateren oevinden, wordt een ter mijn van 24 uren toegestaan om te vertrek ken. \V een.cn, 2 5 A p r i 1. De commissaris van de beurs te Weenen heeft de volgende mede- dceling bekend gemaakt: Bij gelegenheid van een onderhand, dal de minister van finan ciën gisterenavond had aan zijn departement met vertegenwoordigers van de banken, die hebben deelgenomen aan de uitgilte van eene leening voor de Oostenrijksche spoorwegen, verklaarde de minister, dat de overgave van Skuiari aanleiding geeft tol geene enkele wij ziging in de buitenlandsche politiek en vol strekt geen inbreuk kan maken op dc ver standhouding, die voortdurend tusschcn de groote mogendheden bestaat. Londen, 25 April. Men verwacht, dat de mogendheden binnen eenige dagen aan Montenegro officieel zuilen kenbaar maken, dat Skutari moet worden ontruimd. Het wordt tegengesproken, dat Oostenrijk-Hongarije iets heelt te berde gebracht wat zweemt naar een lot 48 uren beperkten termijn. Tweede telegrammen. Als uitkomst van de vergadering van ambassadeurs van heden wordt berient, dat de volstrekte een stemmigheid is uitgekomen, waarmee de mo gendheden voornemens zijn hunne besluiten te handhaven. Het officieele bericht, dat in Cettinje is uit gegeven over de capitulatie van Skutari, meldt, dat de onderhaldelingen over de over gave van de vesting twee dagen duurden. Den Men April zond de Turksche commandant Essad Pacha een parlementair naar kroon prins Danilo en stelde hem de capitulatie voor met het verzoek daarover in onderhan delingen te treden. Generaal Woekotics werd daarop als parlementair gezonden. De onder handelingen duurden den geheelen dag, maar bleven zonder resultaat. In den nacht gingen de Montenegrijnen tot den aanval over. Daar op verscheen den volgenden dag een nieuwe parlementair van Essad Pacha met het ver zoek oiu hervatting van de onderhandelin gen. Generaal Woekotics begaf zich weder naar Skutari met de opdracht den vijand, die zich zoo moedig had gedragen, zoo groot moedig mogelijk te behandelen en hem den aftocht toe te staan met militaire eer, met de wapenen en, zoo noodig, zelfs de lichte artil lerie. Op dezen grondslag werd in den avond van 22 April om zes uur het protokol van de capitulatie onderteekend. Het Servische regeeringsblad heeft van zijn correspondent te Cettinje bericht ontvangen, dat op bijzonder verlangen van Essad Pacha in het protokol werd opgenomen, dat aan alle niet-Turksche combattanten dezelfde rechten bij den aftocht werden toegestaan als aan de Turken. Deze bepaling doelde klaar blijkelijk op de bescherming van de In Sku tari aanwezige vreemde officieren en agen ten en ook op de Albaneesche vrijwilligers, die in den loop van het beleg in groot aan tal de stad te hulp zijn getrokken. Dezelfde correspondent bericht aan de te Neusatz ver schijnende Zastava, een Hongaarsch blad, dat de Montenegrijnsche minister Plamenatz hem onomwonden had verklaard: „Wij heb ben Skutari cn zullen er in blijvenwij staan het aan niemand af." Uit Konstantinopel wordt aan de Frankf. Ztg. bericht, dat de Turksche pers bij de be spreking van den val van Skutari eene ze kere heimelijke voldoening verraadt, die ook hieruit blijkt, da*, terwijl de capitulatie van Janina en Adrianopel eerst na vier dagen mocht worden medegedeeld, de overgave van Skutari niet vlug genoeg aan het publiek kon worden medegedeeld. De Turksche bla den beschouwen eenstemmig deze gebeurte nis als een nieuw succes van de Slavische in vasie, maar ook zien zij er in, als Europa dit fait accompli aanneemt, de heele vernietiging van Europa's prestige aan den Balkan. Mon tenegro drijft den spot met Europa en zijne vloot, en men zal het als een wonder moeten beschouwen, als Europa een uitweg mocht vinden. Men gelooft, dat zich hieruit Euro pccsche complication zullen ontwikkelen. De Westminster Gazette levert een betoog, dat de bemiddeling van de mogendheden, die in beginsel door de Balkan-bondgcnoo- ten is aangenomen, slechts kan worden ge baseerd op eene grensbepaling van Albanië, die Skutari insluit. Wanneer Koning Nikita prijs blijft stellen op Skutari, dan zou hij niet Ipck en Servië niet Djakova krijgen. De mogendheden zijn dus niet zonder hulpmid delen. Wanneer zij zich bij elkaar aanslui ten, kunnen zij hun doel zonder groote moei lijkheden bereiken. Gedurende meer dan vijf maanden heeft de bezetting van Skutari zich tegenover de aan vallen der belegeraars slaande gehouden. Zonder de buitengewoon gunstige ligging van de verdedigingswerken zou deze volharding nauwelijks denkbaar geweest zijn. De stad ligt tusschen twee hoogtenreeksen aan de uit monding van de Bojana-rivier en is omringd door een aantal zeer sterke versterkingen, waarvan deTarabosch de gewichtigste is. Van den beginne af was de hoofdstad van Noord- Albanië het doel van de Montenegrijnsche oorlogvoering. Terstond na de oorlogsverkla ring rukte het zuiderleger, omstreeks 15,000 man sterk, onder aanvoering van generaal Martinowics aan de westzijde van het Skuta- rimeer op legen de vesting en betrok voor de hoogten van Skutari,, na de inneming van Turi, eene Vaste stelling. Een tweede Monte- ncgrijnsch leger van dezelide sterkte, dat on der aanvoering van den kroonsprins langs den ooslelijken oever was opgerukt, ver schanste zich omstreeks einde October ton noorden van Skutari. De Turksche vesting was door ingesloten. In het begin van November begon nu de beschieting, die gedurende meer dan vijf maanden met veelvuldige tusschcnruimtcn de vesting trachtte te teisteren. Onder groote ver liezen drongen de Montenegrijnscüe troepen telkens op nieuw voorwaarts, en het gelukte hen, ondanks het dikwijls wisselende oorlogs- geluk, van heuvel tot heuvel steeds dichter bij de Tarabosch te komen. Den 9en, lüen en llen Februari ondernamen de belegeraars ge weldige aanvallen tegen de Tarabosch en de Bardanjolt. Onder zware verliezen en buiten gewone moeilijkheden, die door sneeuw en koude nog verhoogd werden, slaagden de Mon tenegrijnen er in, na herhaalde krachtige be- bescliieting van de Turksche forten, met steun van de inmiddels aangekomen Servische hulp troepen den Bardanjolt te bestormen. In die dagen verloren de Montenegrijnen voor de Tarabosch 1000 dooden en gewonden en voor de Bardanjolt 3000 it 4000 man. Het verlies van de Servcn bedroeg 2000 dooden en gewon den; aan Turksche zijde werden 4000 man ge dood en gewond, vooral bij de wanhopige po gingen om de verloren stellingen terug te win nen. Na eene vrij lange pauze, die slechts kleine schermutselingen bracht, hervatten de belege raars het bombardement van Skuiari in ver sterkte mate. Ditmaal kozen zij zich de stad zelf, vooral de christelijke wijk, tot doelwit. De noodelooze wreedheid van dit optreden stuitte op algemeen eafkeuring, vooral omdat eene verdere bestorming van Skutari doelloos scheen, want de Europecsche mogendheden hadden zich de beslissing over het politieke lot van de stad voorbehouden. Als minimum van hunne eischen verlangden de groote mo- gendhed v den vrijen aftocht van de burger lijke bevolking. Montenegro weigerde en ant woordde met eene nieuwe zware beschieting van de stad. Na nieuwe krachtige stappen van de mogendheden, die met gewelddadig optre den dreigden, stond Koning Nicolaas toe in den aftocht van de burgerlijke bevolking. Nu verzette zich echter de Turksche bevelhebber Essad Pacha, omdat hij tot zulk een maat regel niet gemachtigd was. Toen echter de vergunning van Konstantinopel kwam, wei gerde Koning Nikita om nietige redenen haar aan de belegerden te doen toekomen. Het bom bardement werd op nieuw geopend. Nogmaals werden versterkingen gevraagd. Zij werden toegezegd, maar de groote mogendheden kon den ditmaal de Servische regeering terug hou den van het feitelijk verleenen van nieuwe hulp. Eindelijk verklaarde Servië zich bereid zijne troepen van het tooneel der actie te laten teruggaan. Er wordt echter beweerd, dat niet temin in den eindaanval Servische troepen, in Montenegrijnsche uniformen gestoken, aan den laatsten stormaanval hobben deelgenomen. Konstantinopel, 25 April. De re- gcering houdt zich bezig met dc toebereid selen, die noodig zijn voor de terugzending van de na de ondcrtecUcning van den vrede voor ontslag in aanmerking komende troe- pec naar hunne haardsteden. De Porte zond aan de plaatselijke autoriteiten een circulai re, waarin om gezondheidsredenen bevolen wordt, dat de troepen overal van de burger lijke bevolking afgezonderd en onder streng tceziht gehouden worden. So f i a, 2 5 April. Men zegt m de wel ingelichte kringen, dat de Kamer van Koop handel tc Belgrado aan die tc Sofia heelt voorgesteld gedurende de orthodoxe - aascü- fecslcn dc werkzaamheden van het comité voor de economische toenadering van Servië en Bulgarije, die sedert eenigen tijd gestaakt waren, tc hervatten cn zich te verstaan ovci eene reeks kweslicn. De Kamer te Sofia heeft dit voorstel aangenomen. Men gelooft, dat dezer poging tot toenadering ten doel heelt een" ontspanning te krijgen in de betrekkin gen tusschen de beide staten. Konstantinopel, 25 April. Morgen zal waarschijnlijk door de bij de Porte geac crediteerde ambassadeurs een stap gedaan worden om de benoeming te vragen van ge volmachtigden, belast met dc onderteekening van het voorloopige vredesverdrag en voorts aanwijzing van plaats en datum voor het bij eenkomen van de gevolmachtigden en staking van de vijandelijkheden. Men gelooft, dat de ambassadeurs in den morgen zullen bijeen komen om den tekst van de medcdecling vast te stellen en den vorm van den stap te bepa len, die in den namiddag zal plaats hebben. Men gelooft, dat de Porte, die sedert gisteren op de hoogte is, dat deze stap zal worden ge daan, terstond zal antwoorden. Londen, 25 April. Gedurende den ge heelen morgen werden tusschen de ambas- sakeurs bezoeken gewisseld. Om 3.30 namid dags kwamen zij bijeen; de ministers As- quith en Money woonden de vergadering bij. De Fransche ambassadeur Cainbon kwam drie kwartier, de Oostenrijksche ambassa deur Mensdorff een half uur voor het begin van dc vergadering in het Foreign Office. Athene, 25 April. Telegrammen uit alle steden en dorpen in Epirus gewagen van eene zeer levendige en aanhoudende be weging, die is verwekt door het bericht in dc dagbladen, dat Oostenrijk en Hongarije zouden trachten Albanië te vergrooten ten koste van Epirus, inzonderheid aan de zijde van Koritza. Een comité van vier mohamme danen en tien christenen, gekozen door de bevolking van Koritza, heeft de opdracht zich naar Saloniki, Athene cn verschillende ste den in Europa te begeven om te protestee ren bij de mogendheden en te verklaren, dat dc geheele bevolking, zonder onderscheid in godsdienst, met de wapenen in de hand el ke andere oplossing dan de verecniging met Griekenland zal afwijzen. In verband met de vraag wat Oostenrijk- Hongarije zal doen tegenover den door den overgang fan Skutari in Montenegrijnsch be zit in 't leven geroepen toestand, verdient de aandacht een artikel van het Fremdenblatt. Dit officieuse orgaan van het departement van buitenlandsche zaken te Weenen vindt eene verklaring voor het feit, dat Skutari in het bezit van Montenegro kon overgaan, hier in, dat het de Europeesche politiek wel niet aan de noodige eensgezindheid, maar wel aan de noodige kracht tot dusver ontbroken heeft en dat Europa niet de voor de uitvoering van zijne eenstemmig genomen besluiten noo dige middelen in toepassing heeft gebracht. De val van Skutari maakt een beleediging zonder voorbeeld van het Europeesche con cert uit. Het blad drukt de stellige verwach ting uit, dat Europa nu eindelijk zal beslui ten, nadat de tot dusver aangewende maat regelen niet hebben gebaat, ook scherpere maatregelen toe te passen, om aan het ge schonden prestige voldoening te verschaffen en den tegenstand van Montenegro te breken. Over de door de regeering van Oostenrijk- Hongarije gedane stappen wordt uit Weenen aan de Köln. Ztg. bericht, dat het onjuist is, dat Oostenrijk-Hongarije met terzijdestelling van de gezanten-conferentie te Londen, zich rechtstreeks tot de mogendheden heeft ge wend, en hun een aan een termijn gebonden voorstel heeft gedaan over het afdwingen van de ontruiming van Skutari door Monte negro. Oostenrijk-Hongarije heeft slechts in eene nota zijne verwachting uitgesproken, dat de mogendheden ook na den val van Sku tari blijven bij hun besluit om deze stad on voorwaardelijk aan Albanië toe te kennen, en dat zij middelen zullen vinden en toepassen om dit hun eenstemmig besluit snel te ver wezenlijken. De aankondiging van een even tueel zelfstandig optreden van Oostenrijk- Hongarije bevat de nota niet, cn daartoe zou ook geen aanleiding zijn, zoolang cr niet klaarheid over verkregen is, dat de andere mogendheden of sommigen van hen niet mee* vasthouden aan hun vroeger besluit, hetgeen bij de beslistheid waarmee inzonderheid Sir Edward Grey en Sasonow zich voor dit be sluit hebben uitgesproken, en dc krachtige deelneming van Engeland aan de vlootmani- festatie nauwelijks denkbaar schijnt. Men be reidt zich in Weenen er op voor, dat de be antwoording van deze nota door dc andere mogendheden weder een betreurenswaardig, maar onvermijdelijk tijdverlies zal veroorza ken; maar voordat deze antwoorden zijn in gekomen, zal Oostenrijk-IIongarije niets on dernemen, wat tot uitgangspunt zou hebbeu liet uiteenvallen van dc eensgezindheid on der dc mogendheden. Duitschland. Münchcn, 2 0 April. Het huwelijk van prins George van Beieren met aartshertogin Isabella Marie is nu ook door dc pauselijke curie ontbonden. Dc aartshertogin treedt dus weder in de rechten van een lid van het Oos tenrijksche keizerlijke huis. Berlijn, 2 5 April. De rijksdag beeft heden de tweede lezing van de begrooting ten einde gebracht. België. Brussel, 25 April liet officieuse Jour nal de Bruxelles bevat het verslag van een voordracht, die onlangs gehouden werd doo» den afgevaardigde van Arlon, Dubus de War- naffe. Daarin wordt gezegd dat dc rcgccring besloten heeft dc verdediging van dc provin cie Luxemburg toe te vertrouwen aan cena landweer, die in oorlogstijd niet zal worden opgenomen in het veldleger cn het vesting- leger en waarvan dc kern gekazerneerd zal zijn In Arlon. Luik, 25 April, lieden morgen is hel werk in zeer sterke mate hervat. Alle stakers in de metaalfabriekcn en hij Cockerill kwamen terug. Daar cclitcr dc ovens gedoofd zijn, is bepaald, dat men Maandag weer aan het werk zal gaan. La Louvière, 25 April. Er is eene krachtige beweging tot hervatting van den arbeid iu de kolenmijnen en fabrieken van hel midden. Charleroi, 25 April. De staking is ge heel geëindigd in de metaalfabriekcn. Ds mijnwerkers moeien nog aan de ooren wor den getrokken. De glasblazers zullen Maandag weer aan het werk gaan. Er zijn heden 41.79U stakers legen 62.000 gisteren. Luik, 2 5 April. In de kolenmijnen zijn 13.000 personen weer aan liet werk gegaan, in d metaalfabriekcn 7726. lieden morgen werd geconstateerd dat vier telegraafpalen omver geworpen waren langs den spoorweg naar Ilerve. Brussel, 25ApriL In het volksgebouw kan men zich nog niet uitlaten hoever do beweging gaat om het werk te hervatten, want sommige vereenigingen besloten heden aan liet werk tc^ gaan, anderen morgen, weer anderen Maandag. Zes zadelmakerijen en eene fabriek van pelswerk zonden lieden mor gen hun gehecle personeel naar huis. De se cretarissen van de syndicaten zijn Maandag bijeengeroepen om den toestand te onderzoe ken. Antwerpen, 2 5' A p r i 1. De dokwer kers hervallen den arbeid. Het werk is weef geregeld geworden in dc haven. In de werk plaatsen en fabrieken is vrij algemeen het werk hervat. De meester-stouwers van som mige schepen weigerden heden morgen do regulieren onder voorwendsel hen te straffen. Toen de gelen aan het station kwamen, wer den zij uitgejouwd. Ondanks de afwezigheid van.de politie, durfden#zij niet naar buiten te gaan, op een 50-lal nade anderen ver* trokken weer. Bergen, 25 April. De toedstand in do kolenmijnen is onveranderd; maar men ver wacht, dat Maandag het werk zal worden hervat Frankrijk. Par ij s, 25 April. Dc Gaulois beweer^ dat staatssecretaries von Jagow tegenover den ambassadeur Cambon zijn leedwezen heeft uitgedrukt over dc bevordering van den onderprefect te Lunevillc, die tot prefect is be noemd. Cambon heeft daarvan de Franstho regeering in kennis gesteld en ook van da klachten» die zijn ingebracht ten aanzien van de autoriteiten te Luneville naar aanleiding van dc incidenten met dc Zcppc-lin. Minister Pichon liet antwoorden, dat de Fransche re geering het incident als geheel gesloten be schouwt. De Gaulois Yoegt hieraan toe, dat de Fransche ambassadeur volgens de verkre gen inlichtingen de beschuldiging van spionage zeer goed had kunnen zijn ingebracht tegen de officieren van de Zeppelin. Italië. Benghazi, 24 ApriL Geloofwaardig* berichten melden, dat bijna alle Bedoeïnen, die bij Azis Bey en Neghib waren tusschen Regina en Habiar, zijn weggegaan, na te heb ben verklaard, dat zij geen plan hadden <U vijandelijkheden voort te zetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1