„DE E EM LAN DER". Maandag 28 April 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. N° 290 Ild" Jaargang. Het Eeuwige Leven. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURO. DAGBLAD Uitgevers: VALKHOFP 8 Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO» Idem franco per post- l.QO. I Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant versohjjnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve mon liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER AD VERTENTIËN: Van 15 rogels.. f 0.50, £lko regel moorO.KA Dienstaanbiedingen 25 cents b(j vooruitbetaling. Groote letters naar pl latsruimte. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordoolige bepalingen tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eone circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt of aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Burgemeester en Wethouder* van Amersfoort, brenge.i ter openbare kennis, dat gedurende eene maand, te rekeren van heden, op de secretarie dezer gemeente voor belanghebbenden ter inzage is neder- gelegd eeiv ontwerp-besluit van de Staten der pro vinoie Ulreoht tot vaststelling van een nieuw bijzon der reglement voor het waterschap Issclt, hetwelk gelegd is in de gemeente Soest, dodh ingevolge art. 1 van het ontwerp zich voor een niet onbelangrijk deel in deze Gemeente zal u.tstrekken, en dat eene kaart, waarop de nieuwe grcns.ijn is aangeteekend, ter Provinciale Griffie van Utrecht ter inzage van belanghebbenden ligt, en dat eventueel tegen het ontwerp aan de Staten te richten, bezwaarschriften, zooveel mogelijk binnen den in den aanhef dezes gestelden termijn van eeno maand, aan ons college moeten worden ingediend .Amersfoort, 26 April 1913. Burgemeester en "Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. H. W VAN ES VELD, Weth-, Lo.-Burg. Weekkrouiek. Wat niemand meer betwijfelde, is ook in derdaad geschied: de coalitie blijft gehand haafd. De anti-revolutionairen en rooinsch-katho- lieken zijn steeds zoo zeer overtuigd geweest van de noodzakelijkheid van wederkeenge hulp bij hel binnenslcepen van de buit, dat er in hun kamp zell's geen stem opgaat om de coalitie niet te doen voortduren. Het waren slechts stoute christelijk-histonschen, die zich van de combinatie Rome-Dordt wilden los maken; het waren eerlijke christenen, wier afkeer stil aan te groot werd om nog langer te kunnen meedoen aan het bedriegeiijk spel, waarbij wal liun hel heiligst was, de gods dienst, als mom moest dienen voor eene met christelijkheid niets gemeen hebbende succes- politiek, welke slechts den beiden anderen coaüliegenooten materieel voordeel bracht zonder eenige geestelijke bate voor ons volk. Donderdag 24 April gedenkwaardige dag hebben te Utrecht de anti-rev. marionetten, alias deputaten, allemaal ja geknikt, zooals de eminente Jan Klaassen dat wilde en op den zelfden dag hebben de chiïstelijk-historischen zuchtend het hoofd gebogen en de vernede rende voorwaarden aanvaard, op welke zij hun hulp mogen verleenen aan hen, wier vurigste wensch de vernietiging wil van het geen den christ.-hislorischen het dierbaarst is. De officieele leiders der chi istelijk-histori- schen hebben de meerderheid meegekregen om goed te keuren het politieke accoord, dat slechts het eenige punt behelsde, waaromtrent kans bestond, dat eenstemmigheid gevonden zou kunnen worden. De vergaderingen der anti-revolutionairen en christelijk-histori- schen waren voor de pers niet toegankelijk; in die kringen is men wei zoo wijs z n vuile linnen bij voorkeur niet in het publiek te was- 8chen. Maar toch is bekend geworden, dat er krachtige oppositie is geweest en de oppos- santen hebben zich niet hij de uitspraak der vergadering neergelegd. Verscheidenen, on der wie de welbekende Amslerdamscüe pre dikant van Hoogenhuijzen, hebben reeds hun lidmaatschap der Christ. Iiist. Unie opgezegd. In de districten, welker uitlevering als voor waarde gesteld was voor de verdere samen- Werking, schijnt men voorshands niet van zins zich als politieke koopwaar te doen ge bruiken en in Hilversum in 'n nieuwe casus belli geschapen, doordat de christelijk-histo- rischen, vierkant tegen het accoord in, beslo ten hebben 'n eigen candidaat te stellen tegen over het aftredende a. r. Kamerlid, mr. Rutgers. Onderwijl is in de Tweede Kamer de Ziek tewet afgehandeld. Met 58 tegen 22 stemmen heeft minister Talma zijn product aangeno men gekregen. De socialisten waren weer zeer ministerieel en de heer de Savornin Lohmun waagde het nu toch eens heusch het kon ditmaal geen kwaad om tegen te stemmen, mèt de vrijzinnigen en den wilden christ.-hist. Bickon. En nu is de kustverdediging weer aan de orde gekomen; in plaats van 40 gaat het thans „nog maar" om 12 milliocn. Die 12 millioen zullen natuurlijk gevonden kunnen worden, anders zou de minister geen ont werp ingediend hebben. Hel mag inderdaad noodig heeten ons land in tegenweer to brengen ter verdediging tegen een m ogc- 1 ij k e n vijand. Maar waarom heet het dan toch steeds, dat er geen middelen te vinden zouden zijn om ons volk te verdedigen tegen een werkelijken vijand, den ouden dag? Waarom heet het dan altijd, dat voor 'n matig Staatspensioen geen geld te vinden zou zijn? Tot welk 'n verdwazing het steeds aanwak keren van den schoolstrijd door de clericalen leiden kan, blijkt wel uit bet volgende staaltje, dat wij lazen in de Arnhemsche Courant: „Een stuitend geval heelt zich Zondag in de Roomsch-Kathólieke kerk te Öoslerbeek voor gedaan: Daar heeft pastoor Vosscnaar van den kan sel meegedeeld, dat door hem op de catechis mus aan de kinderen zou gezegd worden, dat zij het vierde gebod niet in toepassing be hoefden te brengen, wanneer liun ouders hun bevalen, om de Openbare Lagere School te bezoeken. De kinderen moesten dan ge hoorzaamheid aan zulke ouders weigeren. Waarom pastoor Vosscnaar zoo voor de bijzondere school was? Daarvoor verwees hij naar een herderlijk schrijven van den bis schop. Het vierde gebod luidt: „Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft." Een bijzonderheid, die de dubbelzinnige houding van pastoor Vossenaar scherp tee kent: Pastoor Vossenaar is secretaris' van de Commissie van Toezicht op het Openbaar Lager Onderwijs in de gemeente, waar hij woont r Politiek Overzicht Het einde van de algemeene staking in België. Heden is in Belgiè over de geheele linie de arbeid hervat. De staking, die den 14en April werd begonnen, behoort tot het ver leden. Eigenlijk had dit reeds eenige dagen vroeger moeten geschieden, want het besluit tol opheffing van de staking is den 21 cn April genomen. Maar toen waren de vuren gedoofd, en er moesten nog eenige dagen voorbijgaan met het voorbereidende werk, dat was te verrichten om de groote massa weer aan het werk te kunnen laten gaan. Het einde van de staking is het gevolg ge weest van de aanneming door de Kamer van de motie-Masson, die de verdienste bezat „elck wat wils" te geven. De liberalen kun nen zeggen, dat zij, aan bun beginsel getrouw, de algemeene staking hebben afgewezende katholieken kunnen zeggen, dat zij niet de minste concessie aan hunne tegenstanders hebben gedaan; de socialisten kunnen zeg gen, dat de grondwetsherziening op den goe den weg is. Dit alles is letterlijk juist, en alle drie partijen kunnen zich dus er m e gelukwenschen, dat zij hebben medegewerkt tol de aanneming van eene motie, waarin ieder wat van zijne gading kon vinden. Geheel zonder beteekenis is de aanneming van de motie-Massoa echter allerminst. Zui ver formeel beschouwd, bevat de nu tot een besluit van de Kamer verheven motie geene uitspraak ten gunste van het algemeen stem recht; er is niet eens in uitgesproken of ook maar aangeduid, dat de commissie, die zal worden benoemd om het vraagstuk der her vorming van het gemeentelijke kiesrecht te onderzoeken, zich ook zal onledig houden met het kiesrecht voor de Kamers. Maar uit de geschiedenis van het ontstaan der motie en uit den toon, waarin zij is gesteld, blijkt, dat men in het strijdpunt, dat de kiesrecht kwestie geworden is, naar eene oplossing wil zoeken, en dat het verzet daartegen gebro ken is. Totdat de kicsrechthcrvorming zelve tot stpnd zal zijn gekomen, moet nog een verre weg worden afgelegd, en hoe inmid dels dc zaken zullen loopen, kan men niet weten. Maar er is althans het uitzicht ge opend, dat in het kiesrechlvraagstuk niet alles bij het oude zal blijven, en dat is in de gegeven omstandigheden een succes, dat niet kan worden miskend. Van het overige wordt door den corres pondent van het Journal des Débats te Brus sel de balans van de slaking aldus opge maakt „De staking is dat is de eenstemmige opvatting waardig, indrukwekkend, vreed zaam geweestaan de leiders van de socia listische partij komt daarvoor hulde toe Maar zij is noch algemeen noch zegevierend geweest. Dat is niet de minst goede indruk, dien zij lioeft gemaakt. Slechts een vierde van de werkhcdcnbevollcing heeft aan het wacht woord gehoor gegeven, cn het leven van het land is niet stilgezet. Het dreigement van de algemeene staking zal voortaan niet meer een schrikbeeld zijn. Voorts heeft het Vlaamsche land de stakingsbeweging niet met dezelfde tucht gevolgd als het Waalschc land. Einde lijk heeft de uitroeping van de staking tegen strijdige luarhlen in den boezem van de so cialistische partij in bpweging gebracht: er is wrijving geweest tusschcn zuiver intellec- tueelen en besliste syndicalisten. Met het conslJtceren van deze feiten kan worden vol staan. En de gematigde menschcn, die zich gelukwenschen met het door Masson geno men initiatief en met den gunstigen keer, dien de gebeurtenissen hebben genomen, denken daarbij, dat een land als België behoefte heeft aan eene flinke regeering, gesteund door eene eensgezinde meerderheid." Wat de financieele gevolgen van de sta king betreft, daarover is de volgende bere kening gemaakt: Do loonderving, die door de staking is te weeggebracht, wordt op 1.2 1.5 millioen francs berekend. Het totale verlies echter, dat het land heeft geleden, is met 50 it 60 millioen niet te gering berekend, want reeds twee maanden voor het uitbreken van dc staking is de bloote bedreiging voldoende geweest om talrijke vreemde kooplieden te bewegen hunne bestellingen, in plaats van in België, elders te doen, omdat zij vreesden, dat de uitvoering tengevolge van de staking in België onmogelijk zou zijn. De bedreiging met de staking heeft veel noodlottiger ge werkt dan de staking zelf en heeft vooral in de haven van Antwerpen eene buitengewone vermindering in het goederenvervoer teweeg gebracht. 9>e Jtalkun-oorlog. Konstantinopcl, 26 April. Russische agenten zijn hier officieus aan het werk om de Turken en Bulgaren achtereenvolgens terug te trekken uit de Tja laid ja-iiniën. W e e n e n, 2 6 April. De bladen drukken hunne levendige voldoening uit over de uit komst van dc Londensche gczantenconfcren- tie van gisteren; zij zeggen dat de overeen stemming van de mogendheden krachtiger wordt. Lr heerscht hier eene optimistische stemming, lntusschen doet zich eenig onge duld gelden in de vrees, dat de diplomatie te langzaam handelt. Alle bladen zijn t er over eens, dat er zonder dralen moet worden gehandeld. Ce t tin j o, 2 6 April. (Van den bijzon- deren correspondent van Havas.) De procla matie van den kroonprins, dio morgen in Skutari zal worden aangeplakt, luidt aldus: Het zegevierende leger van den Koning van Montenegro komt binnen uwe muren niet als het leger van een veroveraar, maar ais eene macht om u van het Turksche juk te bevrijr den. Uwe voorouders zijn 435 jaren geleden in deze zelfde maand na een fieren strijd on der dat juk gekomen. Het iMontencgrijnsche leger brengt met uwe bevrijding den eerbied voor u en voor uwe wetten. Wij zullen voort gaan alle godsdienstige belijdenissen te eer biedigen. De Koning-beschermer is de trouwe tolk van de traditiën Yan godsdienstige ver draagzaamheid in Montenegro en onder het Servische volk. Namens Z. M. den Koning van Montenegro bezit nemende van uwe roemrijke stad, welker naam schittert in de geschiedenis van liet eervische volk, waar- horgen wij aan personen en eigendommen een bestuur van gerechtigheid en vrede, orde en alle weldaden van de beschaafde staten. Zorgt voor uwe dagelijksche bezigheden, eer biedigt de bevelen,, die van een hooger ge zag uitgaan. Anders zult gij alle strengheid van de wet ondervinden. Uwe traditioneele goedheid en gastvrijheid schitteren in al hun glans op dit oogenblik, nu uw lot zich op nieuw verbindt in de toekomst met Servië, waarvan giji vier eeuwen lang gescheiden zijt geweest. Vereenigt u met ons in den kreet: Leve Z. M. Koning Nicolaas! (Geteekend) De opperbevelhebber van het Monlenegrijnsche leger Kroon prins Danilo. Petersburg, 26 April De Russische regeering heeft gisteren in Wcenen eene ver baal-nota laten overhandigen, waarin v. »rdfc gezegd, dat de keizerlijke regeering van mco* ning is, dat de mogendheden volstrekt niel tegenover Montenegro dc middelen van actif hebben uitgeput, die zij tot hunne beschik king hebben, door pressie of door beloften. Derhalve meent de keizerlijke regeering de regcering van Ooslcnrijk-Iiongarije te moe ten waarschuwen tegen de ernstige gevol- gen, die iedere overhaaste actie zou kunnen hebben. P a r ij s, 2 6 April. De Temps bericht uil Belgrado, dat de Servische regcering aan da vertegenwoordigers der mogendheden heeft laten weten, dat als Oostenrijk hetzij krach tens mandaat van Europa, hetzij zonder mandaat eene militaire actie te land tegen Montenegro ondernam, de vier Balkanbond- genooten terstond te velde zouden trekken. De correspondent van dc Temps te Lon den verneemt, dat op de gezunlenconfercntio de Duitsche ambassadeur de onderstelling I heeft geopperd van eene militaire deinon- j stratie. Die zou verzekerd worden door Oos tenrijk en Italië, welke troepen op de been hebben, wier werk kon worden gesteund door Engeland, dat gemakkelijk een of twet bataillons uit Malta kan laten komen. Over den val van Skutari heeft de Daily Express nadere bijzonderheden ontvangen va* een correspondent, dio lailgs indirecten weg uit Cetlinje gezonden zijn. Volgens dc voor stelling, die daarin wordt gegeven van het ge beurde, is de geheele akelige geschiedenis van een onweerstaanbaren nachtelijken stormaan val met bajonet, handgranaten en andere moordtuigen, waarbij het bloed in stroomen zou zijn gevloeid, dichterlijke verzinsel ge weest. Men had sedert Maandagmorgen onder* handeld over dc overgave en spelde inmiddels den correspondenten met heldhaftige onbe schaamdheid leugens op de mouw. De voor waarden van de overgave zouden over een paar uren onderteekend worden, toen Essad Pacha ongelukkig voor de Montenegrijnen zeer toevallig vernam ,dat de Scrvcn waren afgetrokken. Daardoor ging hij weer op zijne achterste bcenen staan en de onderhandelin gen mislukten vooreerst. Generaal Woekotici had intusschcn niet verzuimd, Essad Pacha aan het verstand te brengen, dat de Montene grijnen reeds de door de Sci ven ontruimde stellingen hadden bezet, en toen het nacht werd, richtte hij zijn gansche vuur tegen het fort Brdilza, dat het hoofdaanvalspunt van de Scrven geweest was. Zoo kwam dc bevelhcl* her van do belegerden op de gedachte, dat d« aftocht van de Serven de Montenegrijnen niet in groote verlegenheid had gebracht. Hij open* de daarom Dinsdagmorgen op nieuw de on* derhandelingen en verklaarde zich bereid^ tegen vrijen aftocht van de bezetting met in begrip van dc artillerie Skutari over lo geven. Dit voorstel werd aangenomen, en Essad Pacha marcheerde met zijn leger af naar het 75 K.M. ten zuiden van Skutari en 30 K.M. ten westen van Durazzo gelegen Tirana af. Zoo konden de Montenegrijnen als overwinnaar* in Skutari binnentrekken. De beetgenomen dagbladcorrespondenten, die goedgcloovig badden geseind, dat 3000 Montenegrijnen en 5000 Turken en Albaneczen waren gevalle^ konden zich de praktische les ter harte nemen, dat op het Balkan-schiereiland en vooral in Scheur den mensch zijn Ideaal uit het hart en gij hebt de heilige offervlam gedoofd, tempel en altaar alles is verwoest. Een Roman van Llelde, DOOB MARIE CORELLL Ik lachite. „Misschien niet!" zeide ik. „Ik vermoed, dat hel altijd hetzelfde zal zijn. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Goe den nacht." Ik stak mijn hand uit Hij nam haar in do zijne en hield haar een oogenblik vast. „Het is eigenaardig dal wij Santoris zotf kort, nadat ik u van hem verteld had, ont' moet hebben," zeide hij, „het is een van die vreemde samenloopen van omstandigheden, die men niet kan verklaren. Gij gelijkt veel' op hem in enkele van uw denkbeelden gij moest zeer goede vrienden zijn." „Moest dat?" en ik glimlachte. „Misschien Rillen wij het worden, nog eens, goeden- fcaebtr „Goedennachtr En ik liet hem aan zijn overpeinzingen over 0a ging naar benedein naar mijn hut, hield mij slechts even op om Catherine en <lr. Brayle goedennacht te «eggen, die in het sa- fc» bridge speelden met den heer S wint on j en kapitein Derrick. Eenmaal in mijn ka mer, was ik dankbaar alleen te zijn. Alid uiterlijke dingen schenen indringerig, nieC passend bij gedachten, die mijn brein ver vulden; zij namen mij geheel in beslag erf o\erschreden den lering van ruimte en tijcf zoover, dat ik ternauwernood hun vlucht korf volgen. Ik glimlachte als ik er aan dacht, wat gewone menschen zouden denken van de ge-» beurtenis, die ik had doorgemaakt en door-: maakte. „Dwaze verbeelding!' „Neurasthe nische waanzin!" en andere soortgelijke be-» namingen zouden mij toegevoegd worden, in-< dien men 't wist door hen, 'de uitstekende* lieden, wier eenig levensdoel zoo vluchtig is, dat het zich Bepaalt tot de dingen van het* uur, den dag of de maand alleen, en die, wan-1 neer zij ooit stilstaan om de eeuwige moge lijkheden te beschouwen, dit onwillig doen, misschien in de kerk of op Zondag, terwijl zij ze weer gemakzuchtig van zioh afzetten' voor het meer tastbare vooruitzicht van hun middagmaal. En de Liefde. Hoe beschouwen zij gewoonlijk dien goddelijken hartstocht? Laat de millioenen ongelukkige huwelijken* antwoorden! Laat de woeste lust, het ver raad, de wreedheden der louter dierlijke eo materialistische menschheid getuigen! En hoe weinigen zullen er gevonden worden, die ook! maar een glimp van den aard der ware liefde bezitten „de liefde van ziel tot ziel, engel tot engel, god tot go-dl" de liefde, die deze wereld en haar gebeuren aanneemt als slechts een phase van goddelijk en onsterfelijk be staan een phase van beproeving en toet sing, waarin de meeaten zelfs voor het eeN ste examen zakken! Wat mij zelf betreft, iH gevoelde en wist dat ik in het verleden ho-< p-eloos en volkomen gezakt was en muf stond ik als het ware op den drempel van nieuwe omstandigheden in vreeze, en toch niet zonder hoop, biddende dat, wat er ook gebeuren mocht, ik niet weder mocht falenl HOOFDSTUK X. Zonderlinge Vereen igingen. Den volgenden dag werd de race, waartoe besloten was, in het kalmste water gehouden. Er was geen zweem van een koeltje de zee lag vlak als een vijver en zag olieachtig in haar gladden, onbeweeglijken glans; het was klaarblijkelijk, dat onze kapitein geen twijfel koesterde of de „Diana" met haar groote machines zou gemakkelijk den luch tig uitzienden schoener „Droom", verslaan, die in den voormiddag met volle zeilen naast ons kwam liggen. De heer Harland was zeer opgewonden; dr. Brayle was bereid te wed den zoo hoog men maar wenschle, dat het onmogelijk was voor een zeilschip, zelfs in dien het mede door electriciteit bewogen werd, het van een stoomboot te winnen in zulk een kalme zee. Toen de beide vaartui gen op de stille wateren lagen, de „Diana" druk bezig stoom te maken, de „Droom" met de zeilen gevuld, alsof er een stevige bries woei, ondanks het feit, dat er in het geheel geen wind was, bespraken wij den stand van zaken levendig of liever gezegd, mijn gast heer en zijn lieden deden het, want ik had niet te zeggen, daar ik wist, dat de overwin ning aan den kant van Santoris zou zijn. Wij bevonden ons in zeer eenzame wateren, er was voldoende plaats voor vele wedstrij den en toen alles gereed was en Santoris ons groette van zijn dek en zijn muts afnam in antwoord op den gellikau groet van den beer Harland en onzen kapitein, werd bel sein tot afgaan gegeven. Wij vertrokken te gelijk en gedurende een half uur of iets langer zweef de de „Droom" voort in een soort vadsige traagheid, zij hield o.% gemakkelijk bij, haar zeilen waren gevuld, en baar kiel doorsneed het water, alsof zij door een gunstige wind slaag gedreven werd. De race was snel be slist, want spoedig, toen ze goed en wel in de open, op een spiegel gelijkende zee was, toonde de „Droom" haar geheime krachten in ernst en vloog als een vogel met een snel heid, die bijna ongelooflijk was. Ons jacht werkte met "ollen stoom, teneinde hem hij te blijven ,maar het was tevergeefs 1 Verder en verder, licht en bevallig en vlug droegen zijn witte zeilen hem als de vleugels van een zee meeuw en voor dat wij het wisten, was hij uit het gezicht verdwenen. Ik zag een groote hoeveelheid water als een breeden kristallen kring ons omringen, waarin het uitspansel weerspiegeld werd en een gevoel van verla tenheid overviel mij door het enkele feit, dat wij tijdelijk alleen warden gelaten. Wij stoom den steeds verder in de richting van den ver dwenen „Droom" de bewegingen van ons vaartuig deden denken aan die van een lomp viervoetig dier, dat hijgend een vogel na loopt, maar niet in staat is het in te halen. „Verbazingwekkend!" zeide de heer Har land eindelijk, terwijl hij diep ademhaalde, „ik zou nooit hebben gedacht, dat het moge lijk wasl" „Ik ook niet!" viel kapitein Derrick in, Jk was er van overtuigd, da men het niet klaar gespeeld had bij zulk kalm weer. Want al heb ik iets van het mechanisme gezien, zoo begrijp ik het toch nog niet" Dr. Brayle zweeg. Zeer duidelijk was te be merken, dat hU ontstemd was, maar waarom, was niet te verklaren. Ik zelf was vol gehet* men angst, want het plotselinge en snelle verdwijnen van het jacht had ml} met een rampzalig, niet te beschrijven gevoel van veiN latenheid vervuld. Stel eens, dat het niet zoq terugkeeren! Ik wist niet, waar het zich bo« vond maar wol dat met het verlies van San toris, ik alles zou verliezen, wat waarde aaU mijn leven gaL Terwijl deze rampzalige ge dachten nog door mijn hoofd joegen, kreetf ik eensklaps ver aan den horizon iets to zieil van witte zeilen. „Het komt terug," riep ik verrukt uit, zom der acht te 6laan op hetgeen ik zcido. j(J( Goddank! het komt terug!" Allen keken mij verbaasd aan. „Wel, wat is er gaande met u?" vroeg d* heer Harland glimlachend. „Gij dacht toch niet, dat het In gevaar verkeerde?" Een blos kwam op mijn wangen. „Ik wist niet.ik kon mij niet voorsteV lenstamelde ik; maar toen ik mij onw wendde, ontmoetten mijn oogen die van di\ Brayle, die mij ecnigszins boosaardig aan* keek. „Ik bemerk," zei hij zalvend, „dat u vee^ belang stelt In den heer Santoris I Misschien heeft u elkaar vroeger ontmoet?" „Nooitl" antwoordde ik haastig, daarna zweeg lk verschrikt cn verward. Hij hieltf zijn kleine bruine oogen op mij gevestigd erf glimlachtte even. „Werkelijk? Ik dacht dat het anders wo»f Word* •©rwfpd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1