buitxnland^ H° 306 Eerste BSaas, ïi"e Jaargang. Zaterdag 10 Mei 1913. ABONNEMENTSPRIJS: Por 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentién gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties on berichten vóór 2 uur in te zenden. ureau: UTRECHTSCH ESTRAAT L Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVEllTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elke rogol meer- O.IO, Dienstaanbiedingen 25 cruis by vooruitbetaling. Groote letters naar plaatsruimto. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordoeligo bopalingon tot het horhaald ndvertoeron in dit Blad, by ubonnomont. Eono ciroulairo, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. „DE EEMLANDER Uitgevers: VALKHOFF Ca ü>e nieuwe Bijbeluitgaaf. Sederl tal van jaren zijn alle godgeleer den, Katholieken, Gereformeerden, Vrijzinni gen hel er er over eens, dat de eerwaardige Statenvertaling van de 17e eeuw, hoe voor treffelijk ook voor haar tijd, en met haar alle andere van vroeger eeuwen toch te gebrekkig zijn voor onzen tijd, waarin men over zoo veel meer en zooveel betere middelen beschikt om een zuivere vertaling te geven. Sedert 1885 is met alle macht door vier var. onze grootste en ijverigste geleerden ge arbeid aan een nieuwe vertaling met zeer ui' oerige toelichting. Eerverleden jaar is van dozen reuzenbouw de Meiboom in den kap gekomen cn sedert werd het werk, dat com pleet in leer gebonden f 45 kost, in duizenden exemplaren verkocht. In duizenden exemplaren nu ja, maar 't klom niet tot tienduizend, lang niet cn wat zou zelfs dat zijn voor een Bijbel op onze G, 7 millioen Nederlanders? Immers een volstrekt onbedui dend getal! Welnu de firma Wink te Zalt-Bommel wil hel hare daaraan toebrengen. Zij gaf 1 Mei 1.1. de eerste aflevering van een nieuwe tekst- uilgaaf cn steil zich voor 1 Juni a.s. de 2e af levering te doen verschijnen en vervolgen? elke week een volgende totdat in geheel 25 afleveringen, elk van 48 bladzijden het geheel voltooid zal wezen. Zulk een aflevering kost 10 cents, zoodat elkeen door wekelijks één dubbeltje te offeren zich in het bezit kan stel len \nn de beste ja meer nog: van een goede, een zuivere vertaling in voortreffelijk Neder- landsch van het Boek der Boeken. Dc firms- Wink gaf met mooien, scherpen dcssendiöaiilcller op imperiaal formaat, voor treffelijk gedrukt, op dun en toch niet door schijnend papier, werk, waarop ze trotseli' mag wezen. I Is een Bijbel, zonder aantcekcningeu, zon- 'Icr inleidingen, alleen de tekst. Dal is in >ns neg een groot gemis. Wie ziet niet gaarne door het land van Richters, Koningen en profeten, door het land van Jezus geleid, wanneer de leider ten min- in dal land en in die geschiedenis thuis is? En wie heeft ook niet gaarne toelichting van deskundige godgeleerden bij veie bijbel- uilsprakeli en -getuigenissen? Wij voor ons missen in deze uitgave, dat er niet de minste toelichting bij gegeven wordt. Maar wc kunnen ons toch voorstellen, dat anderen het een voordeel kunnen reke nen. En nu spreken wij niet van den prijs; maar het is nu eenmaal een feit, dat niet ieder gediend is van de Bijbeluitlegging van andersdenkenden. Een zuivere? vertaling Ltn uien van elk aanvaarden. Wel kan men ook daarbij zijn voorkeur hebben wegens woo.d- keus en toon; maar de hoofdzaak is toch een zuivere, duidelijke vertaling, zoo getrouw mo gelijk vertolkend het oorspronkelijk woord. En d&t wordt hier gegeven. Daarom kan deze vertaling mits ontdaan van toelichting gemeen bezit worden van elk, die den Bijbel mag en wil lezen, welke kerk of richting hij ook toe behoort. En ook: een Bijbel, dien men tot zijn per soonlijk stichtelijk gebruik geregeld leest heef' men liefst zonder afbreking van den tekst. Niet alleen dat het paginabeeld schooner is, ook de aandacht wordt niet afgeleid. Maar wat men ook wenschen zou, dit wordt gegeven cn wat de firma Wink aanbiedt is kostelijk; hoogst belangrijk van inhoud en in een - daarbij behoorend gewaad. P. Astor. Politiek Overzicht. De loekocsisi van de Egeïsoke eiSancien» Door den strijd, die over de Skutari-kwes- tie is ontbrand, zijn de verdere onder deden van het groote vraagstuk der likwi- datie van den Balkanoorlog eenigen tijd op den achtergrond gedrongen. Dat is echter natuurlijk slechts tijdelijk; zij zullen to zij ner tijd weer de aandacht vragen. Onder de talrijke vragen, die nog onaf gedaan zijn, behoort ook deze wart het lot to de toekomst zal zajn van de Egeische eilan- deu. De mogendheden hebben in hunne laat- &to nota over de vredesbemiddeling er nog maals nadruk op gelegd, dat zij de beschik- toug over deze eilanden beschouwen als be- «oorende tot hunne bevoegdheid. Volgens een bericht uit Londen overweegt dc gezanten- conferentie eene vcrdeeling van den archipel lusschen Turkije en Griekenland. Daarbij zul len voornamelijk strategische gezichtspunten in aanmerking komen. De economische waar de van de eilanden is zeer gering en het is aan ernstigen twijfel onderhevig, of ook on der een ander dan t Turksche bestuur hunne economische bcteekenis en hunne vatbaar heid om iels op te brengen kan worden ver hoogd. De bevolking van deze eilanden, die op een half millioen wordt geschal, is zeer arm. Zij leeft grootendeels van scheepvaart en visscherij (hoofdzakelijk sponsvisscherij) en voorts van den landbouw. Deze bronnen van inkomst leveren echter volstrekt niet ge noeg op om dc eigen behoeften van de eilan den te dekken, zoodat zij, zijjn aangewezen op den invoer van het Turksche vasteland. Evenals het bestuur van het eilanden-vilajet steeds subsidie» van dc Turksche schatkist eischte, is ook de handelsbalans van de eilan den, op Samos na, waar in- cn uitvoer tot een bedrag van G 5 7 millioen francs per jaar ongeveer met elkaar in evenwicht zijn, meest al sterk passief. Rhodos b.v. heeft bij een import van 5 a G mill. frs. per jaar een export van slechts 3 5 4 millioen. Ook de uitvoer van Chios, welks import 7 5 8 millioen frs bedraagt, is betrekkelijk gering, en ook My- tilene heeft geen uitvoer, die opweegt tegen den jaarlijkschen invoer van 19 5 20 millioen. Voor dc kleinere eilanden, die een veel geringer handels- en scheepvaartverkeer heb ben, ontbreken handelsstatistieke opgaven. Een aanzienlijk aantal van dezen moet, wat hun productievermogen betrelt, als geheel ol' bijna geheel waardeloos beschouwd wor den; b.v. Strati, Psara, dc Pspalmatoris-eilan- den, de Phurni-eilanden, Gaidaros, het ge heel boomloozc Patmos, Lipsos en de Levitha- eilanden. Niet veel hooger zijn Leros, Tilos, Symi, Karpalhos, Ivasos en Stampalia te schallen. Iels beter staat hel met Thasos, waar eene Duitsche firma zinkerts exploi teert, met Samolhrake (veel geilenteclt, olic- cn lionigproductie), Imbros (wijn, olie, katoen, looderts), Lcmnos (wijn, olie, katoen), Nika- ria (vruchten- en veeteelt), Nisyros (aman delen, vijgen, olie, wijn), en Kos (graan, vruchten, zijde.) Op dc hierboven genoemde vier groote eilanden spelen landbouw, wijnbouw en olij- venteelt de hoofdrol; daarnaast wordt ook eenige industrie aangetroffen, zooals leerberei- ding op Chios en zeepfabricatic op Mytilenc. •In het algemeen is echter de mogelijkheid lot ontwikkeling op den archipel niet groot; daarvoor is de bevolking te arm en ook on der Grieksch bestuur is niet te verwachten, dal er groote kapitalen in zullen worden ge stoken Daar komt nog bij, dat het stèlscl van de invoerrechten op de van Turkije af gescheiden eilanden in ieder geval belangrijk sléchter zal worden, zelfs als het Turksche recht van 11 pet. naar de waarde behouden blijft en niet door de twee- of driemaal hoo- gcre Griekschc rechten worden vervangen. Dit is reeds gebleken bij de bezetting van de zuidelijke Egeïsche eilanden door Italië, dat het gedeelte van den archipel van Kasos tot Nik aria sedert Juni 1912 bezet houdt. De heffing van 11 pet. der waarde van dien im port, ook van het Turksche vasteland, hecfl den handel van Bh odor, gcdcoltclfjk geheel verlamd, voor een ander deel gevoelig be nadeeld. De Egeïsche eilanden zijn van ouds her er aan gewend en uit den aard der zaak ook er op aangewezen, hetgeen zij aa^i im port behoeven, zooveel mogelijk uit de nabij gelegen Klein-Aziatisclie plaatsen te betrek ken. Eene tolgrens tusschen de eilanden en de kust zal voor den archipel onder alle om standigheden een gevoelig nadeel hctceke- nen, dat in talrijke gevallen de mogelijkheid van eene economische ontwikkeling zal uit sluiten. ®e Bnlkaii-oovlog. Sofia, 9 Mei. De ministerraad zal lieden avond beraadslagen over het antwoord, dat zal gegeven worden op hel voorstel van Sir Edward Grey om de vredcspreliminaires te doen pnderteèkenen door de in Londen ge accrediteerde vertegenwoordigers van de oorlogvoerende partijen. Men zegt, dat de Bulgaarschc regeering eene nauwkeuriger vaststelling zal vragen van de Turksch-Bulgaarsche grenslijn door aan wijzing van merklcekenen, ten einde mocie- lijkheden te vermijden bij de vaststelling van de definitieve grens. Deze mèrkteekenen wor den aan de mogendheden.medegedeeld. Uit Sofia wordt aan de Frankf. Ztg. bericht dat de Balkanbondgcnooten in het ontwerp van het vredesverdrag waarschijnlijk eenige veranderingen zullen voorstellen die intus- schen niet van groote beteekenis zijn. Zoo zal Bulgarije verlangen, dat de nieuwe grenslijn MidiaEnos door het opnoemen van steden en plaatsen reeds nu zal worden bepaald. Verder zullen do bondgenooten zich de be handeling op den voet der meest begun stigde natie willen verzekeren. Ce11in j e, 9 Mei. De Koning van Monte negro heeft aan de gezanten van de zes groo te mogendheden eene nota gezonden, waarin hij hen mededeelt, dat hij aan de Montene- grijnschc gevolmachtigden te Skutari instruc tion heeft gezonden, die hen voorschrijven met den commandant van de zeemacht samen te werken voor de maatregelen, die moeten worden genomen met het oog op de ontrui ming van de stad. Ce t tin je, 9 Mei. De bijeenrocping van de skoepschtina, waaraan de Skutari-kwcstie zou worden onderworpen, is overbodig ge worden, omdat Montenegro in deze zaak heeft toegegeven. Bijgevolgd zal het bijeenkomen van de skoepschtina uitgesteld worden doo. eene ukase, die de leden van het nieuwe ka binet zullen onderteekenen. De Koning heeft alle leden van de skoepschtina in zijn paleis ontvangen en heeft hun dc redenen uiteen gezet waarom Montenegro heeft toegegeven, in eene toespraak, die levendig werd toege juicht. De Koning schetste hierbij het aan de grens voorgekomen conflict, dat een der oorzaken was van den oorlog tegen Turkije, cn hraclit in herinnering, dat do oorlog tot resultaat hfad de bevrijding der Serven van het Turksche juk. Skutari, het laatste bolwerk van het Turksche rijk, bezweek; maar de mo gendheden verzetten zich tegen zijine inlij ving bij Montenegro. Rusland raadde Mon tenegro aan zich te onderwerpen aan den wil van Europa, maar het kostte moeite daar toe le besluiten. Europa nam toen maatrege len tegen Montenegro. Servië werd ook met dwangmaatregelen bedreigd als het niet de hulptroepen, die het had gezonden, terug trok. Na lang tegenstand te hebben geboden, gaf Montenegro toe in het belang van den algemeenen vrede en van zijn bestaan; het bewees daarmee een gewichügen dienst aan de Servische bevolking. De Koning voegde nog hieraan toe, dat Rusland, Servic en Grie kenland in den laatsten lijd bij Montenegro aandrongen op toegeven. Hij besloot met te constateeren ,dat de eer van het Montene- -grijnsclie leger ongerept is. Het land gaat nu betere dagen tegemoet, steunende op de een dracht en de samenwerking van al zijne kin deren. Montenegro zal nieuwe nationale on dernemingen op touw zetten. Ce t tin je, 9 Mei. (Van den bijzonderen correspondent van Havas.) Peter Plamenatz. die in opdracht heeft zich te verstaan met den Britschen admiraal, opperbevelhebber van de internationale vloot, over de ontruiming van Skutari en de overgave van de stad aan de internationale strijdmacht, liccft instruc- tiën ontvangen om het vervoer van het oor- logsmaterieel van de vesting cn de verster kingen van Skutari en aan alle van de Turk sche regecring behoorende goederen naar San Giovanni di Medua te verzekeren. Wccne n, 9 Mei. De Neue Freie Prcsse bericht uit Cetlinje: Vice-admiraal Burney en de burgerlijke gouverneur van Skutari on derteekenden gisterennamiddag hel proces verbaal van de ontruiming van Skutari. De Montenegrijncn zijn begonnen met dc ontrui ming. C c 11 in j e, 9 Mei. De regeering heeft ha ren vertegenwoordiger in San Giovanni di Medua opgedragen te voldoen aan hel ver zoek van den Engelschen admiraal betreffen de den dag van de overgave van Skutari en de wijze, waarop die zal geschieden. Cel tin je, 9 Mei. Het nieuwe ministerie is aldus samengesteld: Minister-president cn minister van oorlog Jonkowics, binncnland- sche zaken Goinico, justitie Bakics, builen- landsclie zaken Peter Plamenatz, onderwijs Mioeskowics, openbare werken Perowics. Wcénen, 9 Mei. Daar de handelswereld en de pers zich op nieuw hebben verklaard tegen de ontvangst van een Servische gevol machtigde, die naar Sofia zou moeten komen met het doel een eeconomische toenadering tusschen Servië en Bulgarije teweeg te bren gen, hebben de Kamers van koophandel in Boergas en Varna aan de Kamer van koop handel te Sofia medegede.ld, dat zij hel oogen- blik ongeschikt achten om in de tegenwoor dige omstandigheden besprekingen te houden tusschen Servische en Bulgaarschc gedele geerden. Essad Pacha is thans in Wecnen weer ge heel in genade aangenomen; men doet daar zijn uiterste best om hem van allen blaam schoon te wasschen. Uit Weenen wordt aan de Vossische Zlg. bericht, (^at gebleken is, dat het gedrag van Essad Pacha geheel in strijd is met de berichten, die uil Cetlinje, Belgrado en Athene over hem verspreid zijn. Toen Essad Pacha capituleerde, bevond hij zich in volslagen onkunde over den toestand buiten de belegerde vesting. Terstond nadat hij in Tirana was aangekomen, seinde hij aan de Turksche regeering en verzocht om bevelen wat hij moest doen. Hij kreeg daar op bevel de niet-Albaneesche soldaten naar Durazzo te zenden, opdat zij daar voor de terugreis naar Turkije zouden kunnen wor den ingescheept. Ook de artillerie moest daarheen gezonden worden. Deze laatste op dracht schijnt de generaal nog niet le zijn nagekomen. Toen hij vernam van de vor ming van de voorloopige regeering ih Valo- na, stelde hij zich met deze in verbinding. Alle geruchten, dat Essad Pacha zich tot vorst of tot koning van Albanië heeft uitge roepen. zijn door deze feiten weerlegd. De in dien zin luidende berichten uit Cetlinje, Belgrado en Athene komen niet overeen met de feiten, maar berusten op plannen en wen schen, waarvoor men Essad Pacha uit Bel grado en Cettinjc heeft trachten te winnen, maar waarop hij niet is ingegaan. Wanneer het mocht gelukken door zijne opneming in dc voorloopige regecring het gezag van de overheid in Albanië te versterken, dan zou daardoor misschien een vaslc grondslag kunnen worden verkregen om het zelfstan dige Albanië zonder medewerking van vreemde factoren tc kunnen constiluccrcn. Uil Rome wordt aan de Neue Freie Prcssc bericht, dut Essad Pacha zich op zijn eere woord bereid heeft verklaard, zijne Turk sche troepen te brengen op het punt van de kust, dat hem zal worden aangewezen, cn de Albanccschc troepen naar huis te lalcn gaan of ter beschikking van de regeering van Albanië le stellen. Verscheidene invloedrijke Albaneezen doen hun best om Essad Pacha voor de Albance- sche zaak tc winnen. Essad Pacha beschikt over omstreeks 10,000 Albanecsche reserve- mannen uit de omstreken van Elbassan cn Tirane en uit hot boschgcbicd van Luma. Hieruit'zou de eerste kern voor de Albanee- sche troepenmacht kunnen worden gevormd. Duitschland. De Nordd. Allg. Zeitung brengt eene recti ficatie van de cijfers, die de Fransche minis ter-president Barthou in zijne te Cacn gehou den rede gebracht heeft tot vergelijking van de sterkte der Fransche en Duitsche strijd krachten. De heer Barthou had de indiening van het wetsontwerp op den driejarigen diensttijd verdedigd met de bewering, dal tus schen het Fransche en hel Duitsche leger, zeifs als men het nu aanhangige Duitsche wetsontwerp niet in aanmerking neemt, een verschil van 180,000 man bestaat. Hiertegen merkt de Nordd. Allg. Zeitung op, dat dc totale sterkte van het Duitsche leger in vredes tijd, met inbegrip van dc kapitulanten cn dc eenjarige vrijwilligers, 041,000 man bedraagt, die van het Fransche leger 581,000 man. Tus schen de beide legers bestaat dus een onder scheid van GO,000 man, ten nadeele van Frank rijk, niet van 180,000. In Frankrijk cn in Duitschland worden een aantal mannen on gewapend ingelijfd, die niet als combattanten in rekening kunnen worden gebracht, wan neer men ccne vergelijking maakt tusschen do sterkte van dc voor de beslissingen op het slagveld in aanmerking komende troepen. Maar zelfs wanneer men deze voor den onge- wapenden dienst ingelijfde manschappen 38.500 man in Frankrijk en 2700 in Duitsch land aftrekt, dan loont etne eenvoudige rekensom, dat Duilsclilands overwicht ook dan slechts 95 5 9G,000 man bedraagt, dus slechts de helft van wat dc Fransche minister president in Caen als een feit heeft vermeld. Frankrijk. B u c (bij Versailles), 9 Mei. Na een be zoek aan het centrale station voor de lucht vaart nam de Koning van Spanje le Jouy-en- Josas den trein naar Spanje. Er viel geen enkel incident voor. Dc legercommissie van de Kamer heeft de hoofdbepalingen van het wetsontwerp tot wederinvoering van den driejarigen dienst tijd aangenomen. Daarbij is dc sterkte van het actieve leger in het algemeen aldus be paald: voor de infanterie 144 man per com pagnie, voor de jagers 160 man per com pagnie, voor dc Tcavallerie 740 man per re giment, voor de bereden artillerie 140 man per batterij, voor de artillerie te voet 110 man per batterij. Deze cijfers zijn voor dc versterkte troepeneenheden in de grensdis tricten aldus bepaald: 200 man per com pagnie infanterie cn jagers, 810 man per re giment kavallerie, 1G0 man per batterij be reden artillerie en 130 man per batterij ar tillerie te voet. Met betrekking lot liet toekennen van ver loven wordt bepaald, dal een zeker aantal soldaten na een tweejarigen diensttijd cn bij goed gedrag kunnen worden ontslagen naar male van het overschot, dat in het voorjaar en in den herfst aanwezig is. Deze bepaling komt in de eerste plaats ten goede aan hen, die vaders van twee wettige kinderen zijn, of behooren lot een gezin van acht wettige kinderen. De verder voor groot verlof in aan merking komenden worden door het lot aan gewezen. Engeland. In het proces tegen de suffragettes mrs. Drummond en miss Kenny en tegen den scheikundige Clayton zijn dc beklaagden op nieuw voor den politierechter in Bowstrcet geweest. Er zijn nieuwe stukken voorgelezen, die moeten dienen om het bewijs te leveren van het beslaan van eene samenspanning, op grond waarvan zij worden vervolgd. Den 13en moeten zij weer voorkomen. Alle vrou welijke beklaagden zijn tegen borgtocht op vrije voeten gesteld. JiOnden, 9 Mek Het schoone buitenver blijf Oak Lea ki Towêr bij Wood (district Barrow) is door brand vernield. Suffragisti- sche geschriften werden in de buurt gevon- den. liet gebouw was niet bewoond. Turkije. Konstanlinopel, 9 Mei. Kapitein Na» zim, van wien bericht was dal hij tegelijk met Niazi Bcy in Valona werd vermoord, is hier aangekomen. Griekenland. Athene, 9 M c i. Gisteren kwamen in raeus aan Thymanakes. een neef van den oecumenischen patriarch, en de aartspries ter Kyriakidis, die uit Rhodos zijn gezet. Zij berichten, dal de toestand van dc door Italië bezette eilanden onhoudbaar is geworden. De Italiaansche autoriteiten begaan buiten sporigheden, die alle grenzen te buiten gaan Er bestaat een diepe haat lusschen de Italia nen en de eilanders. Athene, 9 Mei. IIcl personeel van do tramwegen in Athene en Firacus is in sta king gegaan. Du staking van de kolenwer* kers duurt steeds voort. Cliina. Peking, 9 Mei. Bankiers van (1c vijfsla* tongroep bezochten lieden avond den minis ter van financiën en gaven hem kennis, dal hel leeningsconlracl définilief door heit wordt aangenomen. Het eerste voorschot zal morgen worden verstrekt. Vereenlgde Staten. Washington, 9 Mei. Hel ontwerp var. de tariefwet is bij den Senaat ingediend. Dc republikeinen begonnen onmiddellijk met eene obstructieve takliek. Mexico. Mexico, 9 Mei. Dc bondstroepen hebben belangrijke voordeden behaald op dc opstan delingen. Zuid-Amerika* Rio de Janeiro, 9 Mei. Volgens het dagblad Coinmercio heeft dc minister van financiën Viacorrc ontslag genomen. Dc minister van binnenlaudschc zaken hecfl dc portefeuille van financiën aangenomen. Allerlei. Hot Journal meldt, dat Donderdag d«j echtscheiding is uitgesproken lusschen dc bij den dood van koning Leopold II van België zoo veel bespreken barones Vaughan cn Du< rieu. t - De dood wordt gemeld van een van do meest tragische figuren tc Berlijn, „Linden Julie", die jarenlang op een vaste plaats van Unler den Linden, de oogen stijf gericht op de Brandenburger Thor, den terugkeer af wachtte van haar minnaar, luitenant Birk- feld, die zij verloor in den Fransch-Duitsclicn oorlog. Luik, 9 Mei. De vlieger Brindejonc i* heden middag hier neergekomen, komende van Bremen; hij is van plan in den namiddag naar Galais tc vertrekken. Brussel, 9 Mei. Dc vlieger Brindejonc heeft Leuven verlaten cn is om G.15 hier aan gekomen. Luik, 9 Mei. De vlieger Brindejonc ver liet Ans om 3.15, gaande naar Galais. Brussel, 9 Mei. Brindejonc, die door eez onweer werd overvallen, is tc Ottcrbeck eJ later tc Leuven op .den grond gekomen. Hij zal morgen zijne reis voortzetten. Een tijd geleden ls, vanwege de Engel-, sche regeering en de voornaamste stoomvaart lijnen op Amerika, het stoomschip Scotia af- gehuurd en uitgerust om in hel Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan te kruisen en de schepen voor de nadering van ijsbergen tc waarschuwen. Uit St. John's op Newfound land, waar het schip is om herstellingen te on dergaan, komt nu bericht, dal (le Scoli.i voor dat werk niet deugt. liet schip slingert zoo herig, dat de instrumenten onbruikbaar zijn, cn dan heelt het andere ernstige gebreken. Tegen het eind van Mei moet liet ook naar Engeland terug, „juist als de ijsbergen het ergst zijn, en nog weken later drijven zij in het Noorden van den Atlantischen Oceaan rond." De Westminster Gazelle keurt het ai, dat men voor dit werk een oud schip heeft gekozen. Hoe eer dc Scotia door een behoor lijk cn wetenschappelijk goed uitgerust schip wordt vervangen, hoe beter, zegt hel blad. Het dolle bedrijf van de Engelsche suf fragettes kent paal noch perk meer. Zij ver nielen kerken, spoorwegstations, particuliere woningen, zelfs dieren zijn niet meer veilig voor haar. Een dame, wier herhaaldelijk be kroonde hond dezer dagen plotseling onder verschijnselen van vergiftiging was gestorven, ontving volgens de „Standard" deze brief kaart: „Mevrouw! Het spijl ons, dat uw mooie hond moest worden opgeofferd, onze wil moet echter doorgedreven worden en wij zijn vast besloten ons nu door niets meer le laten weer houden. Iedere kostbare prijswinner zal, als wij er leans toe zien, verminkt of gedood wor den, totdat ons, vrouwen, kiesrecht zal zijn verleend. Gij en andere eigenaars cn eigena ressen van kostbare dieren zult alleen zeker zijn van uw bezit, als gij ons helpt om het stemrecht te verwerven."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1