Vrijdag 16 Mei 1913. BUITENLAND. FE UILLETON._ Het Eeuwige Leven. li'1* Jaargang. NT 304 Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.00. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegon ongelukkon) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagou. Advertentiën geliovo men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regols.. f 0.50. Elke rogol moer- 0.10. Dionstuanbiodingon 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lottere naar pluatsruimto. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordeeligo bopalingon tot het horhnald advertooron in dit Blad, bij abonnomont. Eono oirculaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozonden. Kennisgevingen. VERKIEZING VOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN -GENERAAL. De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt Lierfliedo ter openbare kennis, dat op Dinsdag, den 3d en Juni aanstaande, zal plaats hebben dc verkie zing van een lid van de Tweede Kamer dtr Slateii- Gencra&l, in het kiesdistrict Amersfoort, waartoe deze gemeente behoort dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Secretarie bjj den Bur- gemcester der gemeente Amersfoort (hoofdplaat» van het kiesdistrict) kunnen worden ingeleverd opgaven van candi daten, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, dc voor.etters en dc woonplaats van den candidaat en ondorleekend zijn door ten minste veertig kiezers, bevoegd, lot deelneming aan dezo verkiezing. De inlevering dezer opgaven moot geschieden per soonlijk door één of meer der personen, die do op gave hebben onderteek end. De candidaat kan daar bij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren voor dc opgaven bovenvermeld zijn ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar, van heden tot en met- den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering arti kel 151 der Kieswet, luidende als volgt Hij. die eeue opgave, a s bedoeld in artikel 51 in levert, wetende dat zij voorzien is van bandteekeniu- gen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelne ming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering ge schiedt, terwijl zonder die handteckcn ngen geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou over blijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of ccne geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wondt gestraft hij, die, wetende dat bij niet bevoegd is tot deelneming aan dc ver kiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering be~ «temde opgave, ais bedoeld bij artikel 51, heeft on- derleekcid. Amersfoort, den 16 Mei 1913. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWTJOK. VERKIEZING VOOR DE PROVINCIALE STATEN. De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt hiermede ter opc-nbaro kennis, dat op Dinsdag, den oden Juni aanstaande, zal plaats hebben de \crkie- zing van drie leden van de Provinciale Stalen van Utrecht, iu het kiesdistrict Amersfoort, waartoe deze Gemeente behoort) dat op dien dag, van dca voormiddag» negen tot- des namiddags vier uren, ter Secretarie bij den Burge meester der gemeente Amersfoort (hoofdplaats van hot kiesdistrict) kunnen worden ingeleverd opgaven van candid a ten, als bedoeld in artikel 51 der Kieswet'en artikel S der Provinciale wet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voor,etters en de woonplaats van den candidaat en ondertekend zijn door ten minste 40 kiezers, be voegd tot deelneming aan dezo verkiezing. De inlevering dezer opgaven moet geschieden per soonlijk door één of meer der personen, die de op gave hebben onderteekend. Dc candidaat kan daar- blj tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren voor de opgaven bovenvermeld zijn ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar van heden tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering arti kel 151 der Kieswet, luidende als volgt Hij, die eene opgave, a's bedoeld in artikel 51 in levert, wetende dat zij voorzien is van handteekenin- gen van personen, die nic-t bevoegd zijn lot deelne ming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering ge schiedt, terwijl zonder die liandteukenmgcu geen voldoend aantal voor eene wettige opgave zou over blijven, wordt gestraft gevangenisstraf van ten hoogst# drie maanden of eene geldboete van ton hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke stref wordt gestraft hij, die, wetende dat hij niet bevoegd is tol deelneming aan de ver kiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering be stemde opgave, a<e bedoeld bij artikel 51, heeft ou- derteekenu. Amersfoort-, den 16. Mei 1913. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. Politiek Overzicht. De vredesonderhandelingen. Lu dc laalslc mededceling, die Reuter's bureau te Londen heeft laten uitgaan over de stemming, die heerscht onder dc partijen, welke nu bezig zijn om den toestand te likwi- deeren, die uit den thans feitelijk geëindig- den oorlog is voortgevloeid, wordt gezinspeeld op dc mogelijkheid, dat de vredesonderhan delingen in Londen nog zullen worden gerekt. Bulgarije is wel bereid om de vredesprelimi- naires dadelijk te onderteekenen; maar Grie kenland en Servië zijn minder toeschietelijk op dal punt. Dit kan geene verwondering wekken; het strookt met het antwoord, dat door de Bal- kan-bondgenooten gegeven is op de laatste nota der mogendheden. Dit antwoord sluit geenszins in zich eene onvoorwaardelijke aan neming van dc toekomstige besluiten der groote mogendheden. De BaLkanstatcn refe- reeren zich aan „dc voorgestelde bemidde ling" van dc mogendheden en niet aan een soort scheidsrechterlijke beslissing. Zij verkla ren zich bereid de vijandelijkheden te staken en wijzen hunne gevolmachtigden aan op de vredesconferentie te Londen. Dal ondersteil hunnerzijds het voornemen om deel te nemen aan de onderhandelingen cn bijgevolg debat Ic voeren over do vredesvoorwaarden. Der halve zal het diplomatieke document, dat zal worden öhderleekend ais gevolg van de aan neming Van de voorwaarden der bemiddeling, niet zijn een definitief v desverdrag. Ook al moge hel in zijn eerste artikel het herstel van den vrede tusschen dc oorlogvoerenden be palen, liet kan slechls voorloopige vredesvoor waarden behelzen, die noodwendig zullen moe ien worden aangevuld door een later ver drag, waarin de talrijke lcwesliën, die in de prcliminaires hangende zijn gebleven, definitief zullen woi den geregeld. Intusschen doet het Journal des Débats op merken, dat in de tegenwoordige omstandig heden, die werkelijk exceptioneel zijn in de geschiedenis van hel volkenrecht, de overeen komst die nu weldra zal worden gesloten, eene uitgebreidere strekking zal hebben dan die van gewone preliminaires. Feitelijk zal zij dc* vijandelijkheden tusschen de oorlogvoerenden geheel doen ophouden. Fr zal niet een een voudige wapenstilstand zijn, maar dc oorlogs toestand tusschen Turkije cn de Balkan-bond- genooten zal ophouden; de vijl contracleeren- de staten zullen, in plaats van hunne troepen achter bepaald omschreven linicn te laten, ze ontbinden, zooals zij zullen goedvinden, met ae zekerheid, dat de militaire opcratiën in geen geval zullen worden hervat. Turkije heeft de zorg voor de verdediging van zijne belangen geheel aan de mogendheden; opgedragen. Wan neer er verschillen mochten ontstaan over de détails van do vredesvoorwaarden, dan zou den de Balkanstalen zich met dc groote mo gendheden moeten verstaan. Dc bemiddelaars zijn bekleed met ccne dubbele opdracht; zij zijn tegenover de Balkanstalen bemiddelaars, maar wat Turkije betrefl, zijn zij tegelijk be middelaars cn gevolmachtigden of scheids rechters. Deze toestand is waarschijnlijk niet thuis le brengen in een van dc categorieën, door de handboeken van volkenrecht voor zien; maar hij bestaat. In ieder geval, en met welken naam men ook de te sluiten verdragen moge aandui den, zal dc werkelijke vrede, dc vrede die niet alleen het ophouden van dc vijandelijk heden, maar ook het nieuwe Balkan-statuut regelt, niet eerder dan over eenigc maanden gesloten worden. Jir zullen geene weken maar maanden noodig zijn om den strijd betreffende de grensbepaling van Aloanio, de toewijzing en het bestuursslclscl van dc eilanden in de Egeïschc zee, alle kwesliën van financieelen aard en nog talrijke anderen, tot oplossing e brengen. De arbeid van de vredesconferentie lo Londen en van de financieele conferentie to Parijs zullen nog lang de algemecne aandacht in beslag nemen. 19e Halkau-ooflog. Lo n d en, 15 M e i. Reuter bericht, dat Sir Edward Grey heden dc Turksche gedele geerden heeft ontvangen. Waarschijnlijk zul len de vredesgedelegeerdcn niet bijeenko men vóórdat de aanslaande gcaantenconie- rentie, die bepaald is op 20 Mei, heeft plaats gehad. Ccltinje, 14 Mei. De blokkade is heden namiddag om 2 uur opgeheven. Ccltinje, 14 Mei. De internationale troepen zijn heden namiddag om 2 uur in Skutari binnengetrokken. Generaal Betschir begroette aan den ingang van de stad admiraal Burney, die met eenige beleefde woorden hem antwoordde. De internationale troepen hebben dc openbare gebouwen be zet en den dienst tol bewaring van do orde overgenomen. Een Montcnegrijnseh detache ment bewees de militaire eer. Dc Montene- grijnsche Iroepen verlieten daarna de stad. De toespraak, waarmee de Montcnegrijn- sche generaal Betschir de stad Skutari heelt overgegeven aan den commandant van de internationale vloot, den Britschen vice-ad- miraal Burnc, luidt aldus: „Ik benijd het lot van mijn voorganger, den lieldhalligen verdediger van Skutari Es- sad Paclia, die met de wapenen in de liand deze vesting lot het laatste oogenblik wist te verdedigen. Dit bewonderenswaardige voor beeld zou ik gaarne gevolgd hebben, zelfs le gen den wil van den opperbevelhebber van hel Montenegrijnsche leger, wanneer het slechts een enkele staal was geweest, die had beproefd ons deze dierbare plek le ontne men, waaraan wij gebonden zijn door een historisch verleden cn ook doordat zij is in genomen door onze zegevierende wape nen. Mijn lol verschilt zeer van het zijne, waait ik wijk nicl met de wapenen in de hand, maar gedwongen door dc vcrecnigdc groote mogendheden geef ik aan u de stad aver. Ik vind in cliL treurige oogenblik voor mij den eenigen troost hierin, dat ik de stad overgeef aan een zoon van de edele Engel- sche natie, aan u vicc-admiraal als aanvoer der van de inlcrnationalo Hoepen. Ik koes ter het vaste vertrouwen, dat gij nooit zult toelaten, dat do graven van do vele helden, die op de vestingwerken van de stad gevallen zijn, door wien ook ontwijd worden." Dc correspondent van do Secoio seint aan zijn blad, dat het aan geen twijfel onder hevig is, dat de brand in dc bazarwijk van Skutari het werk is van Montenegrijnsche soldalen. Daarvoor spreken verschillende om standigheden. De brand is op vijf plaatsen Iegelijk uitgebroken. De Montenegrijnsche schildwachten beweren den brand niet ge merkt te hebben; zij hebben hem eerst ge meld, locn hij zóózeer om zich heen gegre pen had, dat hij niet meer was tc bedwingen. Toen daarop de houders van dc winkels toe snelden om te redden wat nog tc redden was, hebben dc Montenegrijnsche soldaten ruw ge weld aangewend om hun dat te beletten, liet rapport van generaal Bcltschir, die een onderzoek heeft ingesteld, strekt tot bevesti ging, dat Montenegrijnsche soldaten den. brand hebben aangestoken; volgens zijne voorstelling zijn het Malissoren geweest, die als Montenegrijnsche soldaten verkleed wa ren, eene voorstelling die zeer onwaarschijn lijk klinkt. K o n s t a n t i n o p c 11 1 Mei. Dc wapen stilstand tusschen Bulgarije cn Turkije is tot 1 Juni verlengd. Kons.tantinope 114 Mei. Bulgarije heeft door tusschenkomst van den Duitschen ambassadeur verklaard te willen toestem men in bel naar huis zenden van de gezin nen der Turksche ambtenaren in Konstan- linopcl, mits de Porie toeslaat, dat de gedu rende den oorlog uitgezette Bulgaren naar Konstanlinopel kunnen terugkoeren. De Porte onderhandelt over de regeling van alle hangende kwesliën met Engeland, Frankrijk cn Rusland. Dc Agcncc Bulgare bericht over dc inci denten,. waarvan onder de telegrammen reeds melding is gemaakt: Het binnenruk ken van Grieksche troepen in het oorspron kelijk door Bulgaarsche troepen bezette dis trict Prawischte, waar dc Bulgaren slechts zwakke afdeelingen hadden achtergelaten, heeft in den laatsten tijd een aantal inciden ten veroorzaakt, waaruil blijkt, dat dc be weging Yan de Grieksche troepen, de bezet ting van Prawischte, Eleuthera en andere strategisch gewichtige punten ten doel had. Bijzonder hevig waren deze incidenten bij de nabij den spoorweg gelegen brug van Walssjista en in dc haven van Eleuthera, waar de Grieken, die steeds de aanvallers waren, een geregeld gevecht begonnen, na dat zij versterkingen hadden gekregen. De Bulgaren beantwoordden aanvankelijk niet het Yuur van de Grieksche troepen. Hoe groot dc verliezen zijn, is nog niet vastge steld. De Bulgaarsche regeering heeft haren gezant te Athene opgedragen, bezwaren in le brengen tegen de houding van dc Griek sche troepen, een onderzoek van het ge beurde cn de bestraffing van de schuldigen le verlangen, alsmede het nemen van dc noodige maatregelen om nieuwe incidenten te voorkomen. Belgrado, 14 Mei. Daar door buiten- landschc en Servische bladen verschillende berichten zijn gebracht over het Servisch- Bulgaarsche geschil, is het van belang de juiste toedracht mede tc dcclcn. Er is geen enkel accoord laatstelijk lot stand gckomcff lussdien Sofia cn Belgrado voor zooveel bo treft dc cventuccle toepassing van dc bepa ling van het verdrag, dat voorziet in do arbitrage van Rusland, dan dc aanneming door een der partijen van hel standpunt van dc andere. Dc Servisdie regeering heeft twee maanden geleden bij het kabinet le So fia aanhangig gemaakt een verzoek lot her ziening van het voor den oorlog gesloten verdrag. Daar dc vrede nu feitelijk verze kerd is, heeft dc ministerraad dc termen vastgesteld van dc schriftelijke mededceling, die onverwijld in Sofia zal worden overhan digd door den Scrvischcn gezant cn waarin de reeds aangevoerde argumenten nader zul len worden aangestipt. Deze tweede poging heeft, evenals dc eerste, ten doel dc herzie ning van het verdrag. lVeeneu, 15 Mci. Men meldt uil Sofia aan den Politischcn Korrespondenz, dal Rus land niet geneigd is cci\ scheidsrechterlijk vonnis tusschen Bulgarije en Servië uit te sj>re- ken. .feu is van meening dat eene directe re geling iZakei.,,^ is of dal de kwestie most worden onui. worpen aan eeno conferentie der gezanten. De door dc Secoio naar Valona gezonden correspondent bericht, dat dc toestand van dc voorloopige regeering in Albanië zeer moeilijk is geworden, omdat de oppositie hel hoofd begint op tc steken cn Essad Pa clia eene dreigende houding aanneemt. Hij stelt vertegenwoordigers aan in de belang rijkste steden van Albanië. Men moet er mee rekenen, dat hij zal oprukken naar Valona, om de voorloopige regeering af le zetten. Hij heeft tot de voorloopige regccring eeno uilnoodiging gericht om haren zetel te nemen in Durazzo, ten einde met licm samen tc werken aan dc oprichting van dc Albanec- Bche zelfstandigheid. Daarop heeft de regee ring hem geantwoord nicl hel verzoek, dat hij zijne vijandschap tegen de door den drie bond ontworpen organisatie van Albanië zal laten varen en zich niet zal laten verleiden door de Slavische beloften. liet vervoer van de Turksche troepen uit Albanië geschiedt door schepen van eene maatschappij, die onder het Turksche mi nisterie van marine ressorteert, zonder lot de oorlogsmarinc tc behooren. Dc troepen van Essad Pacha zullen zich in Durazzo in schepen, die van Ali Riza Pacha cn Djavid Pacha in Valona. De correspondent van dc Frankf. Zlg. in Valona, die geweest is in het omstreeks 40 K,M. van daar verwijderd kamp van Djavid Pacha, heeft op dezen tocht geconstateerd, dat dc Albaneeschc vlag is uitgestoken in alle dorpen, die door do troepen bezet zijn. De toestand van dc rest van het Vardas-lc- ger is bedroevend. Aan een Albaneeschen aanval zouden dus 25,000 manschappen geen weerstand kunnen bieden. De Turksche troepen worden in het land geduld, zonder dal men hun last aandoet. Het gevaar, dat zij zullen oprukken naar Valona, bestaat niet. De eenige wenscli, dien liet Vardas- leger koestert, is om zoo spoedig mogelijk le worden ingescheept. Een gevoel van Waarheidsliefde toont zich hierin, dat men overal het goede weet te vinden en te waar- dceren Een Roman van Liefde 59 DOOR MARIE CORELLI. Ik sloeg mijn handen in wanhoop Le zamen „Wat moet ik doen?" fluisterde ik. „Als ik tul toegaf aan mijn eigen aandrang..." >,Ac.k! Indien gij het deedt,' zeide hij pein zend. „Maar gij zult niet; en misschien is het zoo beter. Hel is ongetwijfeld uwe bedoeling (lat gij dezen keer'volkomen zeker van uzelf taoet zijn. En ik wil u niet in den weg slaan. Goeden nacht en vaarwel!" Ik keek hem aan met een glimlach, of schoon de tranen in mijn oógen kwamen. Hij bracht mijn hand zacht aan zijn lippen. wDat is vriendelijk van u," zeide hij, „mor gén zult gij iets van mij liooren over Asel- Jlon en wat de beste manier voor u is om nem te bezoeken. Hij brengt den zomer in Europa door, wat gelukkig voor u is, nu gij geen verre reis behoeven te doen." Wij braken ons gesprek af daar de anderen bij ons voegden. Kort daarna hadden Ge „iDroom" verlaten en waren wij op naar ons eigen jacht Tot het laatste terwijl die motorsloep ons door het water stuwde hield ik mijn oogen gevcsiigd op de gestalte van Sanloris, die met over elkaar geslagen armen tegen de verschansing van zijn schip ons vertrek gadesloeg. Ik vroeg mij af, of ik hem ooit weer zou zien? Wat was de vreemde drang, die mijn geest tot tegenstand had gedreven, en mij zoo vastbe sloten deed zijn, zelf dc dingen te onderzoe ken, die hij reeds vermeesterd had? Ik kon het niet zeggen. Ik wist alleen, dat ik, van het oogenblik dat hij zijn persoonlijk verhaal had gedaan van zijn eigen studies cn onder vindingen, besloten was door de zelfde leer school Le gaan, hoe die ook zou zijn en te leeren wat hij had geleerd indien het moge lijk was. Ik dacht niet, dat ik zoo goed zou slagen maar ik was er zeker van, dat ik de een of andere nieuwe kennis zou opdoen. De buitengewone aantrekkingskracht, die hij op mij uitoefende werd tc sterk, om er weer stand aan te bieden, toch was ik besloten er niet aan toe le geven, daar ik de oorzaak en de uitwerking er van betwijfelde. Liefde, wist ik, kon niet, zooals hij had gezegd, ont leed worden, maar de liefde waarvan ik altijd had gedroomd, was niet dc liefde, waarmede de mcnschheid tevreden is het louter lichaamlijk genot, dat eindigt in ver zadigdheid. Het was.iets niet alleen voor een bepaalden tijd maar voor de eeuwigheid. Daar Santoris niet bij mij was vond ik het heel gemakkelijk mij over le geven aan den droom van vreugde die voor mij uitscheen, als de weerspiegeling van een beloofd land, maar in zijn gezelschap voelde ik alsof iets mij terughield en waarschuwde, te snel naar een persoonlijk geluk le grijpen. ©innen enkele minuten bereikten wij de „Diana". Wij hadden den korten tocht bijna zwijgend volbracht, want mijn metgezellen waren bijna evenzeer in gedachten verdiept als ik. Toen wij naar onze hutten gingen trok de heer Harland mij terug cn hield mij een oogenblik slaande. „Santoris vertrekt morgen," zeide hij. „Hij zal ongetwijfeld morgen, voor het aanbreken van den dag, die wonderbare zeilen van hem hebben uitgezet. Het spijt mij. „Mij spijt het ook," antwoordde ik. „Maar eigenlijk zoudt gij toch ook niet willen, dat hij bleef, is het wel? Zijn denkbeelden- over het kven zijn heel vreemd en brengen iemand in de war, en gij allen ziet in hem een bluffer, die met de geheimen van hemel en aarde speelt! Indien hij bijvoorbeeld in staat is gedachten te lezen, kan hij o.a. niet zeer gevleid zijn, door de opinie die dr. Braylc over hein heeft." De heer Harland fronste als in verwar ring zijn wenkbrauwen. „Hij zegt, dat hij mij van mijn ziekte zou kunnen genezen, cn dr. Braylc zegt, dal ge nezing onmogelijk is." „U verkiest hel natuurlijk, dr. Braylc tc gelooven," antwoordde ik. Dr. Braylc is ccn man, die zijn graad als dokter heeft gehaald en weet waarover hij spreekt. Santoris is niets dan een mysticus." Hij glimlachte ecnigszins droevig. „Ik begrijp het!" Ik stak mijn hand uit om goeden nacht tc zeggen. „Hij is een eeuw voor zijn tijd, en het is misschien beter te sterven, dan een eeuw tc vroeg te zijn. (Dc heer Ilarland lachte, terwijl hij mijn hand hartelijk drukte. „Raadselachtig als altijd!" zeide hij. „Gij en Sanloris moesten geestverwanten zijn!" „Misschien zijn wij liet!" antwoordde ik zorgeloos, terwijl ik licm verliet, „er zijn vreemder dingen gebeurd!" HOOFDSTUK XII. Een minnebrief. Voor lien, die onwetend zijn van, of onver- scliillig voor de psychische krachten, die aan het werk zijn achter de menschheid en dc oorzaken scheppen, die zich tot gevolgen ontwikkelen, moet het wel vreemd schijnen, cn zelfs excentriek en abnormaal, dat een mensch of twee menschen eigenlijk dc moei te zouden nemen zich te vergissen van de onmiddellijke bedoeling met, en het eigen lijke doel van hun leven. Zij meenen, dat de dagelijkschc routine van het gewone bestaan van werken, eten en slapen, afgewisseld door kleine maatschappelijke conventies cn ver plichtingen, die een soort onderbreking vor men van dc voortdurende eentonigheid van den gewonen tredmolen, voldoende behoor de tc zijn voor elk verstandig goed-evcn- wichtig, zich zelf rcspecteercnd mensch, cn indien een man of vrouw verkiest uit de gewone soort tc lieden en te zeggen: „Ik weiger in een chaos van onzekerheden te leven, ik wil trachten tc weten waarom mijn eigen kleine zelf als een noodzakelijk hoewel oneindig klein deel van het Heelal be schouwd wordt", dan wordt zoo iemand of met wantrouwen of met spot aangezien. Voor al waar het de liefde betreft, waar de meest slecht bij elkaar passende helften zich aan elkaar willen aanpassen, alsof zij ooit een volmaakt geheel zouden kunnen maken, wordt een vrouw dwaas geacht indien zii haar ge negenheid schenkt waar liet „niet gepast" is4 cn men vindt dat een man zijn carrière breekt indien hij zich door een groolen hart stocht laat behccrschen, inplaals van door een kalm wel overwogen en respectabel soort van gevoel, dat zijn gepast doel in eea eveneens kalm, wel overwogen, respectabel huwelijk vindt. Dit zijn dc wellen en ver plichtingen der maatschappelijke orde, uit stekend in veel opzichten, maar voor een groot deel aansprakelijk voor al de ellende, die met vele vormen van menschelijke sa menleving gepaard gaan. Iflft is echter voor het gewone versland nicl mogelijk tc begrij pen, dat twee samenstellende deelen van een geheel te zamen moeten komen vroeg of laat, en dat daarin de sleutel gevonden moet worden tot de meesle der groote liefdedra ma's in de wereld. Dc verkeerde helften ge paard de goed helften elkaar vindend cn zonder nadenken cn ontijdig elkaar tege moet snellend, door de onweerstaanbare Wel, die (hen samenbrengt, dit is de vcrkla* ring van menige ramp en wanhoop van een leven, evenzeer als van zijn schilcrend sla gen en overwinnen. En dc moeilijkheid of de overwinning, wat hol ook moge zijn zaï nooit minder worden, voordat de menschel geleerd hebben, dal in de liefde, die de grootste en meest goddelijke Kracht is op aarde of in den hemel, de ziel en niet het lichaam het eerst in aanmerking moet ko men, en dal niemand de hoogerc mogelijk heden van zijn of haar aard kan vervullen voordat elk individu vereenigd is met dat eenige deel van zidh zelf, waarmede het als een is in gedachten en in het intuïtieve be-' grijpen van zijn hoogere nooden. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1