DE EEMLAN DER". Zaterdag 17 Mei 1913. BINNENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 305 Tweede Blad. IF* Jaargang. Uitgevers: VALKHOFF Co, Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. 3» ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant versohij nt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. PRIJS DER ADVERTENT IËN: Van 15 regolsf 0.50» Elko regel moor- O. 1U Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto letters naar plantsruimto. Voor liandol en bodryt bostaan zoor voordooligo bopalingoa tot het horhanld advortooren in dit Blad, bij nbonnomont. Eono circulairo, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogezonden. De Staatscourant van Zaterdag 17 Mei bevat o. a. de volgende Koninklijke besluiten bevorderd tot officier in dc Oranje-Nassau orde met de zwaarden dc majoor \V. Verkey van hel 2e regiment vesting-artillerie; eervol ontslagen met pensioen wegens vol brachten dienst J. B. G. van Slingcrlandt, laat stelijk assistent-resident van Grisee. benoemd tot adjunct-commies aan hel de partement van koloniën de klerk der Rijks verzekeringsbank J. II. Maan; op verzoek eervol ontslagen met dankbetui ging het lid van den Raad van Nederlandsch: Indië A. J. baron Quarles de Quarles; eervol ontslagen met pensioen wegens lichaamsgebreken niet in en door den dienst ontstaan de le luitenant der inlanterie van het Indische leger J. A. Schippers, met verlof in Europa; benoemd lot assistent bij het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie mejuffrouwen Haaxman en U. C. Th. Cattenburch, thans tijdelijk; op non-activiteit gesteld de officier-machinist 2c klasse G. C. Carrière, thans geplaatst in de marine-directie te "Willemsoord. Generaal-majoor J. Bruce, commandant van de 3e divisie infanterie, zal met 1 Nov eervol ontslag nemen. De kapitein C. W. A. baron van Haer- solte van den Doorn van het 4e regiment veld-arliilerie, is overgeplaatst bij de rijden de artillerie. Ik wil gelezen wordenDe heer Biehon van IJssclinonde, van wiens jong ste redevoering in de Tweede Kamer door het rumoer dat er in de vergadering gemaakt werd, zoo weinig verslaan was, plaatst nu, naar aanleiding van 't feil dal ook in hel Ka meroverzicht van Dc Nederlander gezegd was, dal de schrijver slechts enkele klanken gehoord had, bij wijze van advertentie, niet alieen, zijn heele redevoering en hel antwoord van minister Kolkman, maar ook de vooraf tussclien Kamer en Regeering gewisselde stukken. Hij wil blijkbaar gelezen worden, 't Is echter een dure liefhebberij, op die manier! zegt het Vad. Jan Breek aart Czn. f Gisteren is te Winkel (N.-II.) overleden Jan Brecbaart Czn. lid der Eerste Kamer. De heer J. Breebaart werd geboren den 11e September 1833 te And ijk. In 1850 verhuisde hij naar Winkel, waar hij in 1S85 als landbouwer en aannemer van Pu blieke Werken optrad. In 1865 werd bij be noemd tot Dijkgraaf van den polder Waard- Nicuwland, op Wieringen, lot lid van den Raad te Winkel en tol hoofdingeland van den polder Waard en Groet. In 1872 werd hij gekozen in het hoofdbestuur der Holl. Maat schappij van Landbouw, waarin hij tot heden bijna onafgebroken zitting bad. In 18S3 werd hij voorzitter van het rundvee- stamboek en in 1884 hoogheemraad van de Hondsbosschen en duinen tol Petten. In 1886 nam hij liet initiatief lot de oprichting van het Nederlandsch Paarden stamboek, waar van hij het voorzitterschap aanvaardde. Tot lid van de Eerste Kamer voor Noord- Holland werd hij benoemd in 1S92, tot dijk graaf van den» polder Waard en Groet in, 1895. en tot wethouder der gemeente Winkel.in 1896. De heer Breebaart was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, officier van de Oranje Nassa-uorde, ridder van het Le gioen van Eer, ridder van de Mérite Agricole, eerelid van het hoofdbestuur van het Nederl Rundvee stamboek en van het hoofdbestuur dei Holl. maatschappij van Landbouw. E. F. F a q e S c h a e f f c r. f Te Oegsl- geest is, 30 jaren oud, overleden de lieer E. F. Fa$ée Schaeffer, referendaris B. B. te Batavia. J. A. Jurgcns. f Te Oss is op 77 jarigen leeftijd overleden de heer J. A. Jur gens, dc laatst overlevende der drie broeders die de bckendc„margarinefabriek te Oss tot zulle een grooten bloei hebben gebracht. Koloniale landbouwtenlooii- stelling. Ten stadhuize te Deventer had de laatste vergadering plaats van het comité der in 1912 aldaar gehouden koloniale landbouwtentoonstelling. De voorzitter, de lieer P. II. van Gronin gen, zette uiteen, van hoeveel belang de ten toonstelling is geweest, daar ze van groote bekendheid is geworden bij verschillende ko loniale mogendheden, welker aandacht we derom is gevestigd op Nederland als kolo niale mogendheid. Spreker deelde mede, dat de tentoonstel ling een tekort heelt opgeleverd van f 2420.921, zoodat hel waarborgfonds voor 45 moet worden aangesproken. Tegenover dit verlies staat echter het feit, dat er een blijvende instelling uit is over gebleven. Want de oprichting van het Kolo niaal Museum is verzekerd. De ministers van landbouw en koloniën hebben beiden toege zegd f 1500 voor dit museum op hun bcgroo- tingen te brengen. Hoezeer ook aangedron gen moet worden op nog meer particuliere bijdragen, is reeds een zoodanig bedrag bij een, dat liet museum tot stand zal komen. Depart. Nutsbibliotheken. Te Amsterdam is gisteren gehouden een ver gadering van afgevaardigden van- de depar tementale Nutsbibliotheken, onder leiding van mr. J. B. Roelvink. In die bijeenkomst lieeft allereerst de heer J. D. Rutgers van der Loeff toegelicht het voorstel tot instelling eener centrale commissie voor Nutsbibliothe ken. Men wil cene meer stelselmatige orga nisatie dier bibliotheken. Zonder patronaat te oefenen zal de commissie nuttige adviezen verstrekken nopens inrichting en samenstel ling der bibliotheken. Er groeit op dit gebied nog veel onkruid. Na eenige gcdachlenwis- seling, en nadat ook de algemeenc secretaris, de heer Bruinwold Riedel het voorstel had toegelicht, werd dit goedgekeurd. Vervolgens leidde dr. H. E. Grcve bespre kingen in over: „de Nutsbibliotheken cn de openbare bibliotheken cn leeszalen." Ilij bepleitte de vorming van een organisch bibliotheekwezen: lager-, middelbaar en hoo- ger bibliotheekwezen, belichaamd in volks bibliotheken, openbare leeszalen en weten schappelijke bibliotheken. Ten slotte besprak de heer Bruinwold Riedel de middelen om richting en leiding le geven aan den lees lust: beschrijving catalogi in rubrieken, bibli otheek-voordrachten en invloed van biblio thecarissen. Ver. tot vereenvoudiging van onze schrijftaal. De vereeniging lot vereenvoudiging van onzo schrijftaal heeft te Amsterdam haar jaarlijksche algemeene ver gadering gehouden onder leiding van dr. R. A. Kollewijn. Deze herinnerde er in zijn openingswoord aan, dat de Staatscommissie, in 1909 inge steld om de vraag tc onderzoeken welke ge dragslijn do regeering behoort te volgen ten opzichte van de schrijfwijze van de Neder- landsche te-al, wanneer inzichten omtrent die schrijfwijze met elkander in strijd geraken, in 1912 met deze taak gereed kwam. Het ver slag, aldus spr., stelde zeer velen te leur. Het hoofdbestuur heeft dit verslag aan ccn grondige critiek onderworpen. Het aantal leden bedroeg 1 Mei 1912, 1048 in Mei 1913, 3955. Geschrapt moesten worden 285; 192 traden als lid toe. 't Aantal leden verminderde dus met 93. Dr. C. G. N. de Vooys hield daarna een rede over het onderwerp: onze propaganda in de naaste toekomst. Ten slotte werd een propaganda-commissic samengesteld uit de hceren: dr. E. Slijper, te Utrecht; II. W. J. Kroes, te Rotterdam en G, Jans, te Zaandam. In de plaats van het bestuurslid dr. F. Bui tenrust Hetlema, die bedankt heeft, werd in het bestuur gekozen dr. J. A. Vor der Hake, te Haarlem. Dc periodiek aftredende bestuurs leden, de hceren Marcellus Emants en P. Valkhoff, werden herkozen. Ned. Vrouwenbond. Te Haarlem Is Woensdag onder leiding van baronnesse Mackay gehouden de 29c jaarvergadering van den Ned. Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn. Nadat de samenkomst met gebed en met voorlezing van Rom. XII was geopend, heette mevr. Bijlevcldt—van der Vliet, presidente der afdeeling Haarlem, de aanwezigen wel kom, vervolgens haar beste wenschen voor het slagen der vergadering uitsprekend. Onder applaus werd besloten telegrammen van hulde te zenden aan H.H. M.M. de Ko ninginnen. In het jaarverslag van de secretaresse werd een overzicht gegeven van hetgeen de Bond in het afgeloopen jaar had verricht, inzonder heid werd melding gemaakt van de goede instelling der Tehuizen voor vrouwen in al lerlei plaatsen, die in een behoefte blijken te voorzien, en van het stalionswerk, waarvoor het Rijk f 1500 subsidie verleent. Ten slotte werd de wensli uilgesproken dat evenals in de voorportalen der r.-k. ker ken in de Hervormde kerken dc lijsten van vrouwen-tehuizen zouden worden opgehan gen. Het ledental bedraagt thans ongeveer 3500, Uit het verslag van de penningmeesteres bleek, dal de rekening en verantwoording over het vorige boekjaar sloot met een batig saldo an I 684.61. Tot leden van het hoofdbestuur werden her kozen baronnesse Mackay—Van Lynden cn mevr. IluberFrancois; gekozen werd jonk- vrouwe W. Mock. In de middagvergadering hield o.a. mevr. WeerlsDruyvestein een bespreking over ,Wat dc wet vermag en wat de wet niet ver mag". Des avonds werd eveneens in het Bronge bouw een openbare vergadering gehoudeu, waarin ds. Monlijn dc openingsrede hield cn mevrouw Van Voorst van Beest—Van Isscl muden sprak over „De taak van den Bond" en ds. A. J. A. Vermeer over „De invloed van slechte lectuur cn bioscopen''. Gouden feest Neerbosch. Het 50ste jaarfeest der Wccsinrichting te Neer bosch zal zooals wij reeds in 't kort meld- do gehouden worden op Woensdag 4 Juni a.s. Dinsdags avonds 3 Juni wordt ter voor bereiding in do Weezenkapel een bidstond gehouden. Op den dag zelve wordt des mor gens 11 uur in de kapel een feestrede uitgc sproken door den voorzitter van liet bestuur ds. A. Pijnacker Hordijk. Van 1 tot 2j uur zal het bestuur receptie houden en wordt koffie tafel gehouden. Tusschcn 4 en 5 uur zal er aan tde oud-weezen vivn Neerhosdji gelegenheid' gegeven worden ccn buste van den stichter, den lieer Joh. v. 't Lindenliout le onthullen cn aan de slichting over te dragen. Te 5 uur sluiting van het feest door ds. van Arkcl te. Ellekom. Daar een groote toeloop verwacht wordt zullen op aanvragen vóór 29 Mei kaarten ver krijgbaar zijn bij de directie, daar zonder zoo n kaart terrein kerk en koffietafel niet kunnen bereikt worden. Een nieuw k o 1 o n i c h u i s. Giste renmiddag had tc De Steeg de opening plaats van het 7de koloniehuis van het Centraal Genootschap voor Kinderhcrstcllings- cn Va- cantiekolonies. Omstreeks 2 uur vereenigden zich in de ge zellige eetzaal van het nieuwe Koloniehuis het bestuur van het Genootschap, onder voor zitterschap van den heer dr. Pigeaud, school arts te 'sGravenhage (de voorzitter, de heer L. N. Roodcnburg, was verhinderd) cn vele genoodigden, waaronder de heer dr. Ruijsch, voorzitter van den cenlralcn gezondheids raad, wethouders, secretaris en raadsleden der gemeente Rheclen, afgevaardigden van verschillende al'deelingen van het genoot schap cn anderen, benevens het personeel van het nieuwe huis. De waarnemend voorzitter heette alle aan wezigen hartelijk welkom. De heer dr. Ruysch wenscht daarop het bestuur hartelijk geluk met dit nieuwe suc- cès, de wethouder De Blocq van Sclieltenga eveneens, namens de gemeente Rhcden. Dr. Warren, waarn. voorzitter der afdee ling Den Haag, was gemachtigd mee to dee- lcn, dat graaf Bentinck het landgoed Mid dachten voor het koloniehuis openstelt. Nadat eenige ververscliingen waren aan geboden, werd het gebouw bezichtigd. Zaterdag zal de eerste kolonie aankomen, bestaande uit 70 kinderen, waarvan 60 uit Rotterdam en 10 uil andere plaatsen. Do duur van iedere kolonie is 4 weken. Voor het ge- heele jaar is deze nieuwe kolonie reeds be zet. Door dit nieuwe gebouw zal bet genoot schap weer eenige honderden kinderen kun nen helpen. De katacomben te Valken burg zijn door do familie Diepen overge dragen aan een slichting, le beheeren door een commissie, waartoe o.a. zullen behooren één lid, benoemd door den bisschop van Roermond en één benoemd door den Com missaris der Koningin in Limburg, welke laatste zelf liet eere-voorzitlerschnp der com» missie heeft aanvaard. Voorts meldt de Tijd, dat dc financieelc bn« ten van liet werk, welke na aftrek der nood* zakelijke kosten van onderhoud cn cvcntuecle uitbreiding der Vaikcnburgschc Katecorabcii overblijven, voortaan zullen worden besteed voor oprichting van ccn weldadigheidsfondsj en verder voor gcldelijken steun aan dc op» graving van monumenten der christelijke oud heid le Rome. Het valt niet tc ontkennen dal cr een zeker bezwaar voor de munt-clrculatic is ge legen in dc overeenstemmende kleur van onzo gouden munten en die van de nieuwe bronzen stukken. Er beslaat daardoor ccnigu kans op verwarring, wanneer bij de uitgifte minder nauwkeurig wordt toegezien. De zelfde moeilijkheid licefl zich in Engeland voorgedaan bij den bronzen f a r l h i n g ten opzichte van het li a 1 v e po n d-s t u k. Men heeft daar het bezwaar volledig ondervangen door dc farthing's bij de fabricatie ccn don ker bruine kleur te geven. Geleid» lijk slijt deze in den omloop af; dc dan aan liet licht komende tint is niet die van hel op goud ge lijkende nieuwe brons, maar die van brons, dat reeds in de circulatie is geweest, waar van dc kleur veel minder gelijkenis vertoont niet die van goud. Dit denkbeeld zal ook bij dc Nederland-* sche bronzen munten in toepassing worden gebracht en in hel vervolg zal de nieuwe bronzen specie in bovengenoemde kleur wor den uitgegeven. Inlussclicn is het ter bevor dering van de circulatie der vijfjes geweyschL dat de reeds in 't begin van 1913 vervaar digde 1-centstukken, die nog slechts ten decio in circulatie zijn, voor het overige (grooler)1 gedeelte aan hel kleurproccs worden onder worpen hetgeen dan ook op dit oogenbiik aan 's Rijks Munt geschiedt. Deze bewerking op reeds gereed gekc^neD mnnlslukkon heeft echter een schaduwzijde; do kleuring daarvan toch veroorzaakt, hoe wel tijdelijk, een minder fraai uiterlijk duu wanneer hetzelfde proces wordt toegepast op de muntplaten, vóór den eigenlijken munt slag. Men heeft zich hierdoor echter niet lalea weerhouden om reeds aanstonds de nog voor radige centen een kleuring tc doen onder gaan en deze van nu af in omloop le brengen, De donkere kleur van de nieuwe 1-centstuk* ken behoeft derhalve niemand te weerhouden om zc als goede munt aan tc nemen. Aangezien echter reeds nieuwe 1 centstuk* ken van 1913 in den omloop Verkeeren, hes hoort het publiek, althans voorloopig, evenals tot dusver, te waken tegen mogelijke verwar- ring van nieuwe bronzen munten met gouden munten. Do Inbraak op het Singel, Voor de rechtbank te Amsterdam had zie} de 31-jarige bootwerker J. M. R ij ff, een be-j leende van dc justitie, te verantwoorden werf gens diefstal mot braak in de perceelcn Sin* gel 66 en 68 aldaar. Dit is dezelfde inbraak waarvoor nog niet) lang geleden dc bootwerker Hendrik Dekker veroordeeld werd. Dc rechtbank had hem jaar opgelegd, maar het gerechtshof had iicirt tot 3 jaar veroordeeld, nadat hij in dc zitting van het Hof van 26 Februari zijn opzienbar rende bekentenis en zijn bekende onthulling Men moet zijn oogen wijd openen vóór men trouwt en ze halfdicht doen als men getrouwd is. Den Bornaii van Melde, 60 DOOR MARIE OORELLL Ik wist dit alles zeer goed en had het ja ren lang geweten, en het was nauwelijks Hoodie voor mij daarbij te blijven stilstaan, Oen ik dien avond alleen in mijn hut zat tc onrustig om te slapen en bijna te onrustig Om te denken. "Wat mjj overkomen was, was tenvoudig, dat ik door een eigenaardig toe- Val of door een reeks van toevallen weer in Verbinding was met de individueele ziel van Jen man, die ik eeuwen geleden gekend en bemind had. Den zielkundige schijnt zulk e®n omstandigheid niet zoo vreemd als voor de meeste menschen, die geen grooter kracht bennen dan de Stof en die geen begrip heb- b«n van Geest, en die niet wenschen te be- 8j%en, hoewel zelfs de domsten onder hen zich soms in contact gebracht vinden met «eden van wien zij voelen, dat zij hen vroe- ontmoeit en gekend hebben, en zij zijn Diet in staat te begrijpen, waarom zij dien mdruk krijgen. In mijn geval had ik niet jlechts de eene bijzonder gelijkenis te be lhouwen di« zoo nauw aan mli venbon.de» scheen maar ook de andere personen, met wie ik min of meer tegen mijn zin in aanraking was gekomen, Catherine Har- land en dr. Braylc vooral. De heer Harland was onbewust, niet an dei's dan de schakel geweest om dc gebro ken stukken van den keten te brengen, zijn secretaris, de heer Swindon bekleedde de plaats van de altijd noodzakelijke niets waardige persoonlijkheid in een groep we zens die verstandelijk of psydhisch verbon den zijn, cn ik was er volkomen zeker van, dat indien ik veel langer in het gezel schap van Catherine Harland bleef, haar toevallige neiging voor mij weer in den oudeD haat zou veranderen, waarmede zij mij in vroeger tijd gehaat had, een haat gevoed door dr. Brayle, die, het er duidelijk op aan leggend haar te trouwen, en zich van haar vermogen te verzekeren, mij als een hinder paal beschouwde ('t geen ik ook was) voor den invloed, dien (hij over haar en haar va der wenschte uit te oefenen. Daarom scheen het noodig, dat ik heenging bovendien, was ik besloten, dat al de jaren, die ik door gebracht had met te trachten, den weg tc vinden tot sommige van de geheimen der Natuur, niet verloren zouden zijn ik wilde te weten komen, ik ook, wat Rafel Santoris in het Huis van Aselzlon geleerd had en dan zouden we misschien op gelijken voet zijn, zeker van onszelf en van elkanderl Zoo gingen mijn gedachten in do eenzaamheid en stilte van den nacht oen eenzaamheid en een stilte zoo diep, dat het zachte klotsen van het water tegen de zijden van het jacht, hoewel bijna geluidloos, ruw en indringend klonk. Mijn patrijspoort was open en ik kon de ondergaande inaan zien- die mij daar doorheen toescheen als een gelaat bleek van smart. Op dat oogenbiik hoorde ik zachte riemslagen. Ik sprong op en ging naar de sofa, waar ik, door op de kussens te knielen door de patrijspoort kon zien. Daar juist onder mij gleed een kleine boot, en mijn hart sprong op van vreugde toen ik in den man, die haar roeide, Santoris herkende. Hij glimlachte toen ik omlaag keek toen opstaande in de boot liet hij zich langszij drijven tot zijn hand bijna op gelijke hoogte met de patrijspoort was. Hij legde de eene hand op den rand ervan. „Nog niet in slaap!" zeide hij zacht. „Waar hebT gij aan gedacht? De maan en de zee? of eenig ander mysterie even diep en on- oorgrondelijk?" Ik strekte mijn hand uit en legde die op de zijne met een onwillekeurige liefkoozen- de aanraking. „Ik kon u niet zonder nog een laatste woord laten gaan," zeide hij. „En ik heb een brief voor u meegebracht," hij gaf mij een verzegelde enveloppe, terwijl hij sprak „die u zal zeggen, hoe gij Aselzion moet vinden. Ik zal zelf ook aan hem schrijven en hem op uw komst voorbereiden. Wanneer gij hem ziet, zult gij begrijpen hoe moeilijk de taak is, die gij -wenscht te ondernemen, en indien gij niet slaagt zal uw falen voor u treuriger zijn dan voor mij want ik zou alles gemakkelijk kunnen maken.** „Ik wensch het niet makkelijk voor mij ge maakt te hebben," antwoordde ik snel. „Ik wil alles doen wat gij gedaan hebt ik wil mijzelve tenminste waardig loonen." Ik zweeg, en blikte neer in zijn oogen. Hij glimlachte. „Welnu 1" zeide hij. ..Begint gij u het ge luk te herinneren, dat wij reeds zoo vaak voor een kleinigheid verworpen hebben?" Ik bleef zwijgen, hoe wei ik mijn hand vas ter om de zijne sloot. De zachte, witte, droo- merige glans der maan op het nauwelijks bewegende water om ons heen gaf alles een droomerig en onwerkelijk aanzien, en voor een oogenbiik was ik mij nauwelijks van mijn eigen bestaan bewust, zoo geheel scheen dit op te gaan in een anderen invloed, ster ker dan eenige macht, die ik ooit gekend had. „Hier zijn wij beiden," ging hij zacht voort, „alleen met den nacht en elkander, op het punt van een volmaakt begrijpen en toch vastbesloten niet te begrijpen! Iloe vaak gebeurt dat! Elk oogenbiik, elk uur, overal in de wereld, zijn er zielen zooals de onze, elk in hun eigen omheinde tuinen opgeslo ten en weigerend de deur te openen 1 Zij spreken over de muren, door de reten en spleten, en gluren door de sleutelgaten, maar zij willen de deur niet openen. Hoe gelukkig ben ik van nacht, dat ik zelfs een patrijs poort open vind!" Ilij hief zijn glimlachend gelaat vol licht» op naar het mijne, en ik bedacht mij hoe ge makkelijk het zou zijn al mijn twijfelingen en bezwaren af te werpen, het denkbeeld op te geven van nog langer te zoeken naar iets, wat ik misschien nooit zou vinden, en de vreugde a\an te nemen, die mij scheen aangeboden to worden, en de liefde waarop mijn hart wist, dat het recht had! Toch hield iets mij terug, en hield mij niet alleen terug, maar trok mij voort cn weg iets, dst mij innerlijk zeide, dat ik nog veel te leeren had, voor ik een ge luk durfde aanvaarden, dat ik verdiend had. Niettegenstaande dat vonden enkelo mijner gedachten plotseli»t uiting. /Rafelf' begon ik, en wachtte toen even, verbaasd over mijn eigen stoutmoedigheid om hem dus toe tc spreken. Hij kwam nader* bij terwijl de boot, waarin hij stond ondoif hem heen en weer slingerde. „Ga voort!" zcido hij met een lichte trilling in zijn slem. „Mijn naam klonk nooit zoo zoef in mijn ooren! Wat wilt ge van mij?' „Niets 1" antwoordde ik, half bevreesd voot)> mij zelve, terwijl ik sprak. „Niets dan dit, Denk niet, dat ik alleen eigenzinnig of op«; standig ben wanneer ik voor korten tijd van* u wegga want indien het waar is..." „Indien wat waar is?" viel hij mij vrien^ delijlc in de rede. „Indien het waar is, dat wij vrienden zijl* niet voor een poos, maar voor do eeuwig* heid," zeide ik op vasten toon, „dan kunne^ wij slechts voor ccn korten tijd geschcideri! worden. En dan zal ik naderhand volkome# zeker zijn." „Ja, volkomen zeker, van datgene, waarvan gij nu reeds zeker zijl!" zeide hij. „Even z<x ker als eenig onsterfelijk wezen zeker kan zijlij van een onsterfelijke waarheid! Weet gij1 hod( lang wij al reeds gescheiden geweest zijn?M j Ik schudde het hoofd, even glimlachend» „Nu ik zal het maar niet zeggen!" antwootd de hij. „Het mocht u eens verschrikken! Mati^ bij alle machton des hemels en der aardd zulke afstanden zullen wij niet meer geschojr den afleggen niet indien ik het kan .verhing deren-'* Wordt Vtrvotg'&s

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1