„DE E EM LAN DER". Dinsdag 20 Mei 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N° 307 IIJaargang. Uitgevers: VALKHOFF Ca Bureau: U TRE C HTSC H EST RAAT 1. De Balkan-oorlog. AMERSFOORTSCH DAGBLA Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.00. Idem franco per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.5ü< Elko rogol moor- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lettors naar plaatsruimte. Voor handel on bodryt bestaan zoor voord ooi igo bepalingen tot het herhaald advertooreu in dit Blad, bij abonnement. Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toogezonden. Kennisgevingen. INLEVERING REKENINGEN. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort bren gen ter algemeenc kennis, dat hel gebleken is. dat declaration ten laste der Gemeente menigmaal gerui- men tijd na afloop van een dienstjaar worden inge zonden. Aangezien zulks voor een geregelde administratie een ernstige belemmering oplevert, herinneren zy nog maala al.en, die iets van de Gemeente hebben te vorderen, hunne declaration, hol dienstjaar 1912 be treffende, in to dienen uiterlijk 1 Jui 1913. Ten aanzien van hen, d-e in gebreke mochten blij ven hieraan te voldoen, zal ernstig worden oven wo gen of er alsnog bijzondere redenen beslaan om hen in het vervolg voor het doen van leverantiën aan de Gemeente in aanmerking te brengen. Amersfoort, 19 Mei 1913. Burgemeester en Wethouders vootnoemdr De Secretaris, De Burgemeester, f. D. WERKMAN. VAN RAND WECK. Politiek Overzicht. De werkoezintjen voor den Pruisisciien la daag. In Pruisen zullen den 3cn Juni de leden va-n hel liuis van afgevaardigden van den land dag voor een nieuw vijijarig tijdperk geko zen worden. Er liggen dus nog veertien da gen tusschen nu en den dag üer verkiezing. Toch weet men nu reeds ten naastenbij hoe hel nieuwe huis er uit zal zien. Dut heeft men te danken aan de wijze waarop de uitoefe ning van het kiesrecht in Pruisen geregeld is De kieswet in Pruisen is, zooals bekend is, een werk van de reactie die gevolgd is op de revolutie van 1818. Zij verueeil de kiezers naar hel bedrag, dat zij bijdragen in de di recte belastingen, in drie klassen. De hoogst aangeslagenen zijn in de eerste klasse gerang schikt, de daarop volgenden in de tweede klasse en de groote massa van de minst aan- geslagenen is samengepuut in ue der (ie klas se. Ieder van deze klassen vertegenwoordi gen een gelijk bedrag aan belasting. Voor het verkiezingswerk is ieder kiesdistrict ver deeld in een aantal onder-districten. De in deze onderdistricten thuis bchoorendc kie zers benoemen kiesmannen, voor iedere klas se een gelijk aantal. Deze kiesmannen zullen den 3en Juni bijeenkomen tol benoeming van de afgevaardigden. Het is dus naar een vrij ingewikkeld stel sel, dat de verkiezing van de afgevaardigden plaats heeft. De tabel van de kiesdistricten da teert van GO jaren geleden en houdt in 't ge heel geen rekening met de groote verande ringen, die inmiddels hebben plaats gehad op bcAolkingsgcbicd; sleden cn platteland vaar digen leden af naar den landdag, naar ver houding van den toestand, die zestig jaren ge leden bestond. De stemming geschiedt in het openbaar. Hel ligt voor de hand, dat eene dergelijke regeling van het kiesrecht aan de partij, die aan het roer zit, eon grooten invloed op den uilslag der verkiezingen verzekert. Aan al len, die om de eene of -andere re don van organen van liet gezag of van leden der heerschende conservatieve partij afhanke lijk zijn, wordt hel onmogelijk gemaakt bij dc verkiezing aan hunne oppositie-stemming uiting te geven. En ofschoon deze oppositie- stemming bij een groot deel der bevolking aanwezig is en de ontevredenheid met de conservatieve partij, die in den landdag den boventoon voert, zoo groot is, dal die partij zonder cenigen twijfel in de minderheid zou worden gebracht als de verkiezingen naar een ander stelsel, b.v. met hel voor den rijksdag geldende kiesrecht als grondslag, werden gehouden, hebben deze verkiezingen onder algemeene onverschilligheid plaats gehad. De deelneming van dc kiezers aan dc benoeming van de kiesmannen was uiterst gering; zij bedroeg hoogstens 30 pet. in te genstelling tot dc laatste verkiezingen voor den rijksdag, waaraan 80 pet. van de kiezers hadden deelgenomen. In niet minder dan 69 van dc 276 kiesdistricten waren tegenover de candidatcn van de partijen, die in den vorigen landdag het mandaat vervulden, geene tegcncandidaten gesteld. Meerendeels waren dit onbetwiste mandaten van dc con servatieven en van liet centrum. Zoo komt het, dat op grond van de uit komsten der verkiezing van de kiesmannen de rechtsche partijen er zeker van kunnen zijn, dat zij bij de verkiezing van de afge vaardigden op 3 Juni eene gemakkelijke overwinning zullen behalen. Er zal eene kleine verschuiving naar links plaats hebben, maar die zal een dozijn zetels niet te boven gaan en slechts lot uilwerking hebben, dat de conservatieve partijen, in plaats van 7, misschien 17 stemmen zullen missen voor de volstrekte meerderheid. Met het centrum vereenigd, blijft de overgroote meerderheid aan rechts. In cijfers is het resultaat aldus uit le druk ken: Het aantal leden van het huis van afge vaardigden is '143. Van 379 candidatcn is de verkiezing op 3 Juni verzekerd; daarvan zijn 133 conservatieven, 15 vrij-conservalieven, 59 nationaal-liheralcn, 25 vrijzinnigen, 99 leden van het centrum, 9 Polen, 2 Denen, 7 sociaal democraten. In 6'i districten is de uitslag onzeker. In het oude huis hadden zitting: 155 con servatieven, 60 vrij-conservalieven, 64 natio- naal-liberalen, 37 vrijzinnigen, 103 leden van het centrum, 14 Polen, 2 Denen, 6 sociaal democraten en 2 „wilden". Londen, 19 Mei. Reuter verneemt, dal is overeengekomen, dal dc hoofden der vre desmissiën van de vier Balkanstalcn morgen bijeen zullen komen, ten einde de voorge stelde veranderingen in liet ontwerp der vredesvoorwaarden te bespreken in verband met de instruction, die nu ontvangen zijn uit Belgrado en Athene, en een besluit te ne men over een plan van gemeenschappelijk handelen. De Mointenegrijnsche regeering heeft hare inzichten nog niet aan hare ge delegeerden medegedeeld, maar men gelooft, dat de noodige instruction morgen zullen aankomen. S k u t a r i, 19 Mei. De internationale commissie heeft een voorloopig gemeentebe stuur ingesteld cn maatregelen genomen be treffende verschillende stedelijke diensten. Wccncn, 19 Mc i. De Südslavischc Kor- respondenz bericht uit Sofia: Minister-pre sident Gcschow verklaarde aan een aantal afgevaardigden, dat Servic en Bulgarije in gemeen overleg liet geschil betreffende liet grondgebied wenschten te vereffenen. Er kan geen sprake van zijn-, dat de belangen vatn Bulgarije zullen worden opgeofferd. Alle ge ruchten betreffende terugtreden van Bulgarije zijn geheel van grond ontbloot. In eene bespreking van de Serviscli-Bul- gaarsche betrekkingen verklaart de Samou- prava, hel orgaan van de rcgecring te Bel grado, dat Servic en Belgrado er in de verste verte niet aan denkt Bulgarije aan te vallen. De hangende kwesliën moeten door vriend schappelijke gedachtenwisseling tusschen de Servische en Bulgaarsche regeeringen gere geld worden. Servië heeft in territoriaal op zicht niets le eischen van Bulgarije en zal al les doen om eene hotsing met den bondgenoot te vermijden. De Servische regeering zal bin nen het kader der rechtmatige Servische be langen alles doen om het Servisch-Bulgaarsche bondgenootschap tc handhaven. Uil Petersburg wordt aan de Franlcf. Ztg. bericht, dat de verhouding tusschen Bulgarije en Servië weder ongunstiger w ordt beoordeel!. Dc pérs houdt zich met de Russische bemid deling bezig, waarvan men de ontstemming voorziet van minstens een der betrokkenen. De Bjetsch meent, dat de taak van Rusland slechts hierin kan bestaan, dat wordt aange drongen op onvoorwaardelijk inachtneming van hel traktaat en bondgenootschap cn dat eene beslissing wordt genomen over eenige bepaalde grcnskwcsliën, die door het traktaat van bondgenootschap zijn opcngelaien, waar bij het raadzaam is de concession tegen elkaar af te wegen. Wanneer eene aldus beperkte bemiddeling aan de betrokken staten niet be vredigt, dan doet men beter het geheele trak taat van bondgenootschap voor opgeheven te verklaren cn van de bemiddeling af tc zien. Het Servische regeeringsblad Samouprava wijst een verwijt af van dc Mir, het orgaan van de regecring te Sofia, dat de bondgenoo- ten van Bulgarije in het voorstaan van hunne bijzondere belangen hel sluiten van den vrede met Turkije bemoeielijken. De Samouprava constateert, dat dc bondgenootcn van Bulgarije in het bijna uitsluitend© belang van Bulgarije sedert meer dan vier maanden de oorlogs lasten hebben gedragen, cn dat deze bond- genooten ongetwijfeld gerechtigd zijn, bij de vredesonderhandelingen dc gemeenschappe lijke belangen van de Balkaiislaten voor te staan. Uit Sofia wordt aan dc Franlcf. Ztg. be richt, dal het Servisch-Bulgaarsche geschil zijne beslissing tegemoet gaat. De Bulgaar sche regecring liceft tol hetkabinet te Pe tersburg het verzoek gericht, zonder verwijl zijne arbitrale beslissing over de uitvoering van het verdrag van bondgenootschap met Servië tc vellen. De Bulgaarsche regecring verklaart in hare nota, dat Servic door zijn verlangen naar eene herziening van het ver drag, hetgeen Bulgarije heeft geweigerd, dui delijk te verstaan geeft, dat het zich niet wil houden aan hef verdrag. Dientengevolge ver zoekt de Bulgaarsche regeering het Peters- burgsclie kabinet, zich op grond van de ver dragsbepaling, die het daartoe recht heeft, zonder verwijl uit te spreken over de uilvoe ring van hel verdrag zoowel betreffende het niet betwiste als het betwiste gebied van Ma cedonië. Uit Bukarcst wordt aan de Köln. Ztg. be richt, dat het Bulgaarsch-Rumeenschc geschil tegen het einde van deze week officieel door Rumeniö zal worden afgedaan. liet stuk, dat het prolokol van de Pctersburgsche besluiten bevat, bevindt zich op weg naar Bukarcst. Als het is aangekomen, zal de regecring in ge heime zitting hel protokol aan dc volksver tegenwoordiging voo*rleggen cn hare toestem ming lot de overeenkomst vragen. Een uitstel van dc parlementaire beslissing tot na het sluiten van den vrede wordt door dc regee ring om redenen van binnenlandsche politiek als ontoelaatbaar beschouwd. Hel wetsontwerp, dat bij de rijksdoema is ingediend om een bedrag van 2.150.000 mil- lioen beschikbaar te stellen voor hel verleu nen van hulp aan dc bevolking van Montene gro, heeft betrekking op uitgaven, die ??i den loop van den veldtocht voor Montenegro zijn gedaan. Daarvoor wordt nu de toestemming van Montenegro gevraagd. In Weenen wordt, volgens een bericht aan dc Franlcf. Ztg., de candidatuur van den prins van Wied voor den troon van Albanië als eene ernstige beschouwd. De prins is protestant cn gaat door voor een degelijk sol daat en bekwaam officier. Hij is den 26cn Maart 1876 geboren als tweede zoon van vorst Wilhelm van Wied, uit diens huwelijk met prinses Maria der Ne derlanden. Hij is verscheidene jaren werk zaam geweest bij den grooten generalen staf van het Duitsclie leger; sedert kort staat hij als ritmeester bij liet 3e garde-ulanen-regi- ment. Hij is een neef van de Koningin van Rumenië, hetgeen voor de Albaneezcn van ge wicht is, omdat zij rekenen op den steun van de Koetzowalachcn. Over het vertrek van de Turksehe troepen uit Albanië bericht de Köln. Ztg. uit Ko'n- stanlinopel, dai dit niet kan geschieden voor dc onderteekening van den voorlöopigen vrede, omdat Bulgarije daartegen protesteert. Eene mededeeling hieromtrent aan de Porto is geschied door bemiddeling van de Ifaliaan- sche ambassade. Ferid Eddin, dc gewezen Turksehe gou verneur van hel Donau-ciland Ada Kaleh, heeft op de vraag van een medewerker van een blad te Budapest, welke instruction hem het Turksehe gezantscHtip tc Weenen had ge geven, geantwoord, dal hij bepaalde instruc tion liad, die hij zou uitvoeren, maar waarvan liij niet mocht spreken. Hij zeide: „Voorloo pig kan ik slechts zooveel zeggen, dat er in Ada Kaleh niets veranderd is cn dat daar al les gebeurt zooals tot dusver in den geest van liet Turksehe bestuur. Er bevinden zich daar verscheidene Turksehe staatsambtenaren, die hier dienst verrichten gelijk lot dusver. Dc kerkelijke zaken worden van Konslanlino- pel uit bestuurd, de politiek door den ambas sadeur tc Weenen. Het is niet waar, dat de Turksehe regeering zich nooit bekommerd heeft om het eiland. Wij stonden in levendige verbinding met Konstantinopel, hebben daar heen berichten gezonden, hebben van daar instruction gekregen en steeds de zegeningen van de Turksclic regeering ondervonden." Het eiland Ada Kaleh, dat tusschen het Hon- gaarsche, Servische cn Rumeenschc gebied stroomafwaarts van Orsowo midden in de Donau ligt, is ter nauwernood 2 K.M. lang en 4 5 500 Meter breed. Uit de bcoordccling, die dc bezetting va* liet Donau-eiland Ada Kaleh door Oostenrijk» Hongarije in de pers te Konstantinopel heeft gevonden, blijkt, dal dit feil een veel pijnlijker indruk liceft gemaakt dan was vermoed. Men beklaagt zich er over, dat Oostenrijk-]longa- rijc zich niet met dc Porie over deze inlijving heeft verslaan, en verwacht ccnc behoorlijke schadevergoeding of dc verwijzing van do zaak naar den llaag Aan de ambassade van Ooslenrijk-IIongarije te Petersburg droeg men geene kennis van de voorgenomen inlijving. Duitschland. B e r 1 ij n 1 9 M e i. Dc Keizer heeft gratie verleend aan drie wegens spionage tot vcs» tingslraf veroordeelde Engclschen: den advo caat Slcwalt en de officieren Brandon cn Trench. Berlijn, 19 Moi. Dc lord-president van den geheimen raad burggraaf Morlcy is gis teren maar Londen vertrokken. Frankrijk. Dc kostenraming van dc maatregelen, dio moeten worden uitgevoerd 0111 de lichting, dio in October a.s. naar huis zou gaan, onder do wapenen tc kunnen houden, bedraagt onge veer 400 millioeii frs. Dat geld zal moeten be steed worden voor liet bouwen en inrichten van kazernes, voor kleeding en uitrusting van dc manschappen en voor paarden en mate rieel. Bovendien zal voor de bewapening 420 miLliocn uitgegeven worden. Er zullen dus nieuwe bronnen van inkomsten gezocht moe< ten worden om een bedrag van 800 millioen francs te dekken. Maar dat is een nadere zorg, Nancy, 19 Mei. Een majoor van hel gar nizoen, die gisteren zonder geleide kwam op liet manoeuvre veld Domartiu—Toul, werj door dc soldaten begroet met den kreet: „Weg met den driejarigen dienst!" Toen hij hun beval uiteer, tc gaan, zeiden de beloogers: „Een Lorlog is ons liever. Wij willen wel vech ten, maar niet drie jaren hier blijven." Dt majoor wilde met hen onderhandelen; hij werd ingesloten, maar door eenige burgers, leden van eene weerbaarheidsvcrecniging, be vrijd. De majoor liet een peloton kavailerie komen. Dc beloogers gingen in wanorde uit een. Vijftien van hen vielen een luitenant aaa, die met eenige burgers trachtten hen tot redr tc brengen. Verscheidene beloogers werden door burgers naar den politiepost gebracht Een dienstpiket werd ook ontboden naar hel nianocuvrcvcld. Een korporaal, die dienst weigerde, werd onmiddellijk in arrest gesteld. Om 7 uur des avonds was dc rust hersteld. Dc minister van oorlog heeft een rapport over liet gebeurde gevraagd. De commandant van liet 20e legerkorps kwam nog des avonds tc Toul aan. ..11c officieren hebben bevel ont vangen naar hunne kazernes en barakkeu terug le keeren. Engeland. Londen, 19 Mei. Do Koning cn dc Ko ningin zijn lieden avond om zes uur uit Lon den vertrokken, om zich naar Duitschland te begeven. Port Victor20 Mei. Het konink- lijkc jacht met den Koning cn dc Koningin Een Roman van Liefde, 62 DOOR MARIE CORELLL Een gevouwen papier viel uil dezen brief, het bevatte volledige inlichtingen betref fende de wijze waarop ik de reis zou aan vaarden naar het geheimzinnige Huis van Aselzion en ik was blij te bevinden, dat ik niet zoover behoefde te reizen als ik eerst gedacht had. Ik begon direct plannen te ma ken om zoo spoedig mogelijk de Harlands te verlaten, en voor ik naar bed ging schreef ik aan mijn vriendin Francesca, die zooals Ik wist zeker zou verwachten dat ik haar in Inverness-shire zou bezoeken zoo spoedig mijn kruistocht in het jacht van de Harlands voorbij was, en vertelde in het kort dat za ken van belang mij voor eenige weken naar bet buitenland riepen, maar dat ik zeker verwachtte weer voor het einde van October thuis, in Engeland te zijn. Daar het nu tegen bet eind van Augustus liep vond ik dat ik een vrij ruimen tijd voor mijn afwezigheid vaststelde. Toen ik mijn brief opgevouwen en Verzegeld had, gereed voor de post, overviel dij een onweerstaanbaar gevoel van slaap to Ik gaf er mij dankbaar aan over. Ik was •e le zeer door overmand zelfs om te den ken, en ik legde mijn hoofd op dc kussens met het vredige bewustzijn dat alles wel was, dat alles goed zou zijn en dal ik terwijl ik trachtte mij van de bedoeling van het Lot tc verzekeren wat mijn leven en liefde be- trof, ik niet als ten eenenmale dwaas be schouwd kon worden. Natuurlijk word ik door het meerendeel der menschen als erger dan dwaas beschouwd, om de indrukken cn ervaringen, die ik hier verhaal, dat weet ik, maar zulk een oordeel doet mij niet aan, wetende dat hun eigen dwaasheid iederen dog en ieder uur zoo duidelijk aan het licht komt en dikwijls rampzaliger gevolgen voor hen heeft dan mijn vermeende dwaasheden voor mij indien het werkelijk dwaasheid is om eeuwige en blijvende dingen te verkie zen boven tijdelijke en voorbijgaande. De Liefde, zooals de wereld die gewoonlijk be grijpt, is nauwelijks hel bezitten waard want indien wij ons hechten aan menselien, die mettertijd door den dood of andere oor zaken van ons gescheiden moeten worden, hebben wij slechts den rijkdom van onze genegenheid verkwist. Slechts als een vol maakte, eeuwig bindende kracht is dc liefde van eenige waarde en tenzij men inner lijk zeker kan zijn, om haar aldus volmaakt, eeuwig en bindend te maken, is het beter niets te doen te hebben met wat ten slotte de goddelijkste aller goddelijke hartstochten is, de scheppende hartstocht, waaruit alle denken, alle pogen, alle bereiken voorkomt. Toen ik den volgenden morgen ontwaakte, behoefde men mij niet le vertellen, dat de „iDroom" haar zeilen geheschen cn gevlucht was. Een gevoel van groote verlatenheid was in de lucht, en ik werd mij met over stelpende bitterheid en kracht van mijn eigen eenzaamheid bewust. liet was een kalme, stralende morgen en toen ik naar het dek ging werd liet prachtige schouwspel yan Loch Scavaig naar mijn idee minder in schoonheid door hel builengewopn helle zonlicht. Het water was glad als olie cn.waar de „Droom" geankerd geweest was en haar schoone lijnen en spitse masten zich tegen den achtergrond der bergen afteekenden, was nu een sombere leegte. liet geheele too- neel had een ondraaglijk somberen lcven- loozen aanblik en ik was ongeduldig om l vertrekken. Ik zeidc dit aan het ontbijt, een maaltijd waaraan Catharine Ilarland nooit verscheen en waar ik gewend was dc hon neurs waar tc nemen op verzoek van den heer Ilarland, cn thee en koffie te schenken. Dr. Brayle scheen boosaardig door mijn op merking. „Het belang van de plaats is blijkbaar wat u betreft met den heer Santoris verdwenen!" zeide hij. „Hij is zeker een merkwaardig man cn bézit een merkwaardig jacht, maar behalve dat ben ik er niet zeker van, dat zijn afwezigheid niet beter is dan zijn tegen woordigheid." „Ik wil wel gelooven, dat gij het zoo voelt", zeide de heer Ilarland, die gedurende eenige oogenblikken ongewoon stilzwijgend en in gedachten verdiept geweest was. „Uw the orieën staan lijnrecht tegenover de zijne, en wat dal aangaat de mijne ook. Maar ik moet bekennen, dat ik zijn medische vaardigheid wel eens op de proef had willen stellen hij verzekerde mij stelig, dat hij mij binnen drie maanden van mijn ziekte kon genezen." „Waarom laat ge het hem niet probeeren?" stelde Brayle voor, met geforceerde luchtig heid. „Hij zal een wonderman zijn als hij kan genezen wat dc geheele medische facul teit als ongeneeslijk kent. Maar ik ben vol komen bereid mij voor zijnentwil terug te trekken, indien gij dat wcnscht." De borstelige wenkbrauwen van den heer Ilarland trokken zich donker boven zijn neus samen. „Wilt gij dat werkelijk?" zcidc hij. „Ik be twijfel het eenigszins. En indien gij liet al wilt, ik wil het niet. Ik heb geen vertrouwen in eenig soort mysticisme of psychisme. liet verveelt mij er aan le denken. En niets heeft mij eenigszins verbaasd in Santoris, belïalve zijn buitengewoon jeugdig voorkomen. Dat is mij werkelijk een raadsel en ik zou het graag oplossen." „Hij ziet er uit als ongeveer acht en dertig of veertig," zeide Brayle. „En ik zou denken, dat hij zoowat zoo oud is." „Zoo oud!" Dc heer Ilarland lachte spot tend. „Ilij is op zijn minst over de zestig! Dat is hel geheimzinnige. Men kan hem in 't geheel zijn jaren niet aanzien. Inplaats oud te worden wordt hij jong." Brayle zag zijn beschermer spottend aan. „Ik heb er reeds meer op gezinspeeld," zeidc hij, „dat hij wel niet de Santoris kan zijn, die gij te Oxford kendet. Hij kan een familielid zijn, die handig voor den oor- spronkelijken man speelt „Dat heeft heelemaal geen grond," viel de heer Harland hem in de rede. „En ik zeg je, dat ik daar zeker van ben. Wij hebben eens getwist en ik wondde zijn arm vrij erg met ecu knipmes." Hier trok een plotselinge trilling van iets schaamte of berouw misschien ove» zijn hardvochtig gelaat en veranderde voor een oogenblik dc uitdrukking ervan. „Hel was alles mijn schuld ik had een duivelsdl humeur, cn liij was kalm zijn kalmte irriteerde mij; bovendien was ik dronken. Santoris wist, dal ik dronken was, en hij wilde mij naar buis en naar bed bren gen voor ik mij tc zeer le schande maakte toen gebeurde dat Ik herinner mij, dat het bloed uit zijn arm stroomde dal verschrikte cn ontnuchterde mij. Welnu, toen hij aan boord kwam hier, onlangs toon de hij mij hel lilteekcn van diezelfde wond, die ik hem lieb toegebracht. Dus weet ik, dat hij dezelfde man is." Wij zwegen allen. „Hij bestudeerde altijd liet „occulte", ging de heer Ilarland voort. „En liet verwonderde mij nauwelijks dal bij dat antieke kleinood gisterenavond „uit jc zak dacht." Hij ver» telde mij letterlijk dat het je eeuwen geleden had toebehoord, toen je een geheel ander cn belangrijker persoon waart!" Dr. Brayle lachte luidruchtig, bijna ru moerig. „Wdt moet die man ccn verbeelding heb ben!" riep hij uit „Waarom schrijft hij geen roman? Mijnheer Swinton, ik wilde dat gij een paar aanteekeningen wilde maken van wat de heer Santoris van den juweelen hals ketting zeide daar zou ik wol graag hef verslag van bewaren." Wordt vervolgd*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1