Donderdag 22 Mei 1913. BUSTEN LAN D;_ FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. Hsoa IIue Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post - 1.50* Per week (met gratis verzekering tegon ongelukken) O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf O.ftOl» Elko rogol moor- O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbotnling. Groot» lettors naar plaatsruimto. Voor handol en bodryt bestaan zoor voordooligo bepalingen tot het herhaald advertooron in dit Blad, bij abonnomont» Eeno circulaire, bovattondo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURO. „D E EEMLANDER' Uitgev Godsdienst en Politiek. Om de gcloovigc kiezers op hun hand te krijgen, zeggen de coalitie-mannen: „de Liberalen hebben in de politiek den godsdienst steeds uitgeschakeld; wij willen den godsdienst in de" politiek brengen". Maar in 10 jaren tijd, heeft dc coalitie geen enkele werkelijk Christelijke wet tot stand gebracht; alles wat zij tot stand gebrachtj heeft (veel is hel niet voor zooveel jaren) had evengoed van een vrijzinnig ministerie kun nen uilgaan. Dat ook de kerstening der natie weinig ernstig gemeend is, blijkt wel telkens, als voor al de anti-revolutionairen op hun achterste becnen gaan staan bij elke stem, die er op-f gaat voor kerstening der openbare school. Neen, de clericalen hebben niet den gods dienst in de politiek gebracht, maar de poli-? tick in den godsdienst gehaald. Daarmede is de godsdienst niet gebaat doch geschaad. Want zoo heilig de godsdienst is, zoo on-» heilig is de politiek. En dit is dus de grootc misdaad, welke do coalitie op haar geweten heeft, dat zij het onheilige gebracht heeft in het heilige. Daartegen past in Juni 'n krachtig protest ».m alle oprechte christenen, die den gods us! omhoog willen heffen uit dc politieke* .odder. Politiek Overzicht. De vorstenopitmoating tn Ësriijn. Ecne zoo talrijke en uitgelezen schaar vor stelijke personen als thans in Berlijn aan wezig is, ziet men zelden bijeen. De gekroon de hoofde nvan Engeland en Rusland zijn dc gasten van den Duitschen Keizer, om met een breede kring van verwanten de bruiloft bij te wonen van prinses Victoria Louise van Pruisen, 's Keizers jongste kind cn eenige dochter, met prins Ernst August van Bruns- vvijk-Lüneburg. De Keizer van Rusland en de Koning van Engeland zijn nauw verwant met de ouders van de bruid zoowel als van den bruidegom. De moeders van den Czaar, van Koning George cn van den bruidegom zijn zusters. Daardoor laaf zich het samenzijn van de gekroonde hoofden van drie der grootc mo gendheden van Europa en van de talrijke vorstelijke personen, die Zaterdag met hen bruiloft zullen vieren, gereedelijk verklaren. Deze bruiloft zal als een familiefeest gevierd worden, en de vreemde monarchen, die voor dit familiefeest naar Berlijn zijn gekomen, hebben voor deze gelegenheid hun gebruike lijk diplomatiek en ministerieel geleide thuis gelalen. Maar bij alle zorg, die wordt aange wend om zelfs den schijn te vernjijden alsof men hier te doen heeft met eene ouderne ming inet een politiek doel, is men toch ge neigd er meer achter te zoeken. Men streeft r naar een politieken achtergrond te oail- Een Roman van ILiefde, 64 DOOR MARIE CORELLL „Welnu, in de eerste plaats," zeide ik. „Ik *ie niets meer in dr. Brayle dan wat men in honderden wereldschgezindc menschcn zoo als hij zien kan. Maar hij is geen ware ge neesheer, want hij spant zich niet werkelijk Ia om u van uw ziekte te genezen, terwijl Catherine in 't geheel geen ziekte heeft, die genezen moet worden. Hij geeft alleen toe aan haai- zwakke zenuwen, een zwakte, die dj zelf veroorzaakt heeft, door op ziekelijke Wijze voortdurend over zichzelf en haar eiger ellende na te denken, en al zijn toekomstplan- Den betreffende haar en u zijn gemaakt. Zij djn zeer duidelijk en goed beredeneerd. Gij zult sterven het is, inderdaad, naar zijn taeening, noodzakelijk voor u om te sterven het zou voor hem zeer lastig en ongemak kelijk zijn, indien gij door het een of ander toeval genezen werd en bleef leven. Wan* «eer gij zijt heengegaan, zal hij met Catherine bouwen, uw eenig kind en erfgenaam, en dan dd hij verder geen persoonlijke zorgen heb- Ik haat die zelfzuchtige houding van en ik verbaas mir alleen maar. dat eü dekken. In zekeren zin heeft men daarin ook geen ongelijk. Een diplomaat in ruste, de ge wezen Duitsche gezant Raschdan, zot in de Neue Freic Presse uileen, dat het niet aan twijfel onderhevig is, dat het bezoek onder andere politieke omstandigheden niet had kunnen plaats hebben. Hij licht dit aldus toe: „Laat ons het geval stellen, dat het brui loftsfeest gevallen was in de dagen, toen ten gevolge van de beroemde rede van den En- gelschcn minister Lloyd George de betrek kingen tussclien Engeland en Duitscklamd eene bedenkelijke spanning toonden, dan zou ook met dc vriendsckappclijkste betrekking tusscken de beide monarchen eene samen komst in dien tijd niet hebben kunnen ge schieden. En eveneens heeft de buitenstaan der den indruk, dat in de dagen, toen de Skutari-kwestie de wereld benauwde, de Rus sische Czaar draalde met het antwoord op de tot hem gerichte uilnoodiging. In dezen zin heeft dus de komst van de monarchen in Berlijn ongetwijfeld eene politieke betee- kenis: de spanning tusschen de staten is ver dwenen, althams verzacht, en eerst deze gun stige verandering heeft de tegenwoordige samenkomst mogelijk gemaakt. Dat is misschien niet veel, maar het is reeds iets en daarmee moet men genoegen nemen en niet trachten dc Bcrlijnsche feest dagen fantastisch aan te klceden met moge lijkheden, die des te zekerder niet zullen ge beuren hoe meer ophef men daarvan in het openbaar maakt. Men moest dat niet doen, maar het zal toch gebeuren. En daarom is het goed ook bij deze gelegenheid er op te wijzen, dat de betrekkingen van de Europee- sche staten tot elkaar zoozeer zijn vastge legd, dat misschien eene ontwikkeling over geruimen tijd, maar zeker niet toevallige ge sprekken van de staatslieden en evenmin ont moetingen van de monarchen daaraan veel kunnen veranderen. Men beschouwe uit dit oogpunt dc verhouding van Duilschland lot Rusland. De betrekkingen op zich zelf zijn goedt men weet in Berlijn, dat dc gezind heid varf|( den Czaar vredelievend is; men weet ook, .dat zijne tegenwoordige raadslie den in denzelfden geest werken, ondanks groole moeielijkheden, die hun van dichtbij worden bereid. Maar het blijft nu eenmaal beslaan, dal de beide mogendheden in be paalde contractueelè betrekkingen tot derde mogendheden leven, die hunne politiek in de eerste plaats bepalen. Geen verstandig poli ticus in Duilschland denkt er aan, dat in de verhouding van Rusland lot Frankrijk thans ecne verandering zou kunnen komen, even min als men in Petersburg verwacht, dat in dc nauwe betrekkingen van Duitschland tot de Donaumonarchie eene wijziging zou kun nen intreden. En daarmee is in hoofdzaak de wederzijdschc verhouding bepaald. Dat belet niet cn dc laatste jaren hebben dit bewe zen dat de vertegenwoordigers van de beide noordelijke mogendheden, tusschen wie rechtstreeks geene enkele ernstige kwestie bestaat, die hen scheidt, er steeds op uit zijn aan liunne betrekkingen een niet slechts vreedzaam maar ook vriendschappelijk ka rakter te verleenen. Bij den invloed, dien in Rusland zoowel als in Duilschland de mo narchen in slaat zijn uit te oefenen, is dus ook hunne tegenwoordige ontmoeting niet zonder eene zekere politieke heteekenis. Ver dere conclusion, die wijzen op eene belang hcl niet bemerkt. Voor hel overige is mijn tegenzin in dr. Brayle instinctief en vindt zijn oorsprong in het verre verleden, in een vorig bestaan misschien!" Ilij luisterde met oplettend geduld naar mijn woorden. „Nu,ik zal hem eens nauwkeurig bestudee- rea,' zeide hij na een oogenblik. „Het kan zijn, dat gij gelijk hebt. Op het oogenblik, ge loof ik, dat gij ongelijk hebt. Wat genezing voor mij betreft, die bestaat er niet, dat weet ik. Ik heb medische boeken over dat onder werp geraadpleegd en ik ben volkomen over tuigd dat Brayle zijn best doet. Hij kan niet meer doen. En nu een woord tol u," hier leg de hij vriendelijk zijn hand op dc mijne. „Ik heb opgemerkt, dat kon ik niet anders, dat gij zeer ingenomen waart met Santoris en ik zou haast gedacht hebben, dat hij door u bekoord was, indien ik niet geweten had dat bij absoluut onverschillig voor de vrouwen is, maar laat mij u zeggen dat hij geen veilige vriend en leidsman voor iemand is. Zijn theorieën zijn buitensporig en onmogelijk zijn denkbeeld, dat er geen dood is bijvoor beeld, wëinneer de dood ons dagelijks in 't aangezicht staart, is heelcmaal dwaas en hij zal u zeer in verwarring brengen, en dit des te meer daar gij reeds te zeer aan oc culte dingen gelooft. Ik wilde, dat ik u kon overhalen op een paar punten ernstig naar mij te luisteren." Ik glimlachte. „Ik luister!" zeide ik. „Welnu, kind, je luistert misschien, maar je bent niet overtuigd. Begrijp, indien ge kunt, dal deze fantastische hersenschimmen van een vroeger en een volgend leven alleen bestaan in de verhitte verbeelding van den abnormalen idealist. Er bestaat niets buiten rijke verandering in den algemeenen Euro- pceschen toestand, aan het bezoek vast tc knooperi, zou echter zeker geheel onjuist zijn. Iets dergelijks kan cok worden gezegd van het bezoek van den Britscken monarch. Slechts in zoover bestaat er verschil, dat de bewegingen van de Engeischc politiek vrijer zijn en niet op gelijke wijze door bondgenoot schappelijke verplichtingen gebonden zijn. De betrekkingen van de beide stamverwante rijken zijn in dc laatste maanden zichtbaar vriendschappelijke!' geworden. Dc vlootwed- strijd is onder liet groeiende besef van tal rijke gemeenschappelijke belangen meer en meer op den achtergrond getreden, en de ge beurtenissen in het oosten hebben een bodem bereid, waarop eene massa aanknoopings- punten tusschen dc twee groote rijken bleken te bestaan, liet besluit van Koning George om, voordat hij zijne officieele bezoeken op het vasteland begint, reeds nu ecnigen tijd aan het keizerlijke hof te vertoeven, mag als eene erkenning van dezen verblijdenden toe stand beschouwd worden. Meer behoeft men op dit oogenblik volstrekt niet te wenschen. Integendeel elke opzettelijke bespoediging van deze natuurlijke ontwikkeling van vriend schappelijke betrekkingen zou een onge- wenschten tegenstand kunnen uitlokken. Van de Engelsch-Duilsche entente kan men zeg gen: Elle marclie! Maar men moet niet den ken vruchten sneller tot rijpheid te kunnen brengen, door er ecne lamp onder te houden. En daarom nog eens: hoe minder men de ontmoeting te Berlijn met politicken omslag belast, des te sterker zal hare heteekenis blijken te zijn." l>e Balkan-oorlog. Londen, 21 Mei. Reuter heeft bericht ontvangen, dat de gedelegeerden van de Bal- kanslaten heden morgen eene conferentie hebben gehouden, om de wijzigingen in de vredespreliminaires le redigeeren, die in de bijeenkomst van gisteren waren aangegeven. Wanneer het ontwerp is opgesteld, zal het door Novakowics aan Sir Edward Grey ter hand gesteld worden. De bondgenoolen ver langen, behalve de andere reeds vermelde punten, eene nauwkeurige bepaling van de taak der financieele commissie te Parijs. Men gelooft algemeen, dat ide wijzigingen van zoodanigen aard zullen zijn, dat zij zonder bezwaar kunnen worden aangenomen, bet zij in den vorm van verzekeringen, die wor den afgelegd, hetzij in den vorm van wijzi gingen in de redactie van hel ontwerp der vredespreliminaires. Londen, 21 Mei. Novakowics stelde heden namiddag aan Sir Edward Grey hel door dc Balkan-bondgenooten opgestelde ont werp van de in de vredespreliminaires tc brengen wijzigingen ter hand. Reuter verneemt, dal dc bondgenoolen van meening zijn, dat dc door hen voorgestelde veranderingen in het redesverdrag geene be denkingen zullen ontmoeten. Als zij worden aangenomen, zijn hunne gevolmachtigden be reid het verdrag te ondertcekenen. Onder de veranderingen, die in overweging worden ge geven, is de inlasseliing van eene zinsnede, die aan de Balkan-gedelcgecrden op de finan cieele conferentie le Parijs dezelfde bevoegd ons eigenlijk geziebt cn onmiddellijk levend bewustzijn; wij weten, dat wij geboren worden, en dat wij sterven* maar waarom kunnen wij niet zeggen en zullen wij nooit kunnen zeggen. Wij moeten trachten het beste le maken van het Tusschentijdpcrk de gaping tussohen geboorte en dood cn dal is alles. Ik wilde dat ge deze feiten ver standig kondt inzien, dan zoudt ge meer in evenwicht zijn in denken en doen..." „Indien ik dacht zooals gij," viel ik hem in dc rede, „zou ik van dit schip in zee springen en de wateren zich boven mij laten sluiten! Er zou geen nut en zin zijn om te leven voor een Tusschentijdperk, dat tot niets leidt." Hij streek verward met de hand langs het voorhoofd. „Het schijnt zeker nutteloos," stemde hij toe, „maar hel is zoo. Het is beter het te aan vaarden, dan verwoed rond te lasten tc mid den van onverklaarbare oneindigheden." Hier werden wij gestoord door de matro zen die toebereidselen maakten om het jacht opgang te krijgen en ons gesprek, aldus plot seling afgebroken, werd niet weer hervat Tegen elf uur stoomden wij Loch Scavaig uit cn toen ik terugblikte op de sombere berg toppen, die als schildwachten zich om dc diep verborgen pracht van Loch Coruisk verhieven, vroeg ik mij met verwondering af of mijn visionaire ervaring daar slechts het werk geweest was van mijn eigen opgewon den verbeelding, of dat het werkelijk op feiten gegrond was? De brief van Santoris droeg ik op mijn hart als een tastbaar ge tuigenis, dat hij tenminste werkelijk was dat ik hem ontmoet en gekend had cn dat voo.v zoover ev iets fclootwaardig was. hii heden verleent als aan dc vertegenwoordi gers der mogendheden. Dc Mir, het officicusc orgaan van dc Bul- gaarsclie regeering, voert, in de verwachting dat de bondgenoolen door eene verdere uit stel-politiek de ondertcekening van het vre desverdrag wederom zullen kunnen vertra gen, eene tamelijk dreigende taal. Het blad schrijft; „Wij hopen, dat het tot geene nieu we vertraging komt. Dat zou tot eene geheel andere beslissing over dc kwestie van den vrede moeten leiden cn gevaren doen ont staan voor nieuwe complicatiën, die Europa wel niet zou toelaten." De van Bulgaarsche zijde bekend gemaakte cijfers over de in den Balkan-oorlog geleden verhezen worden in de Neue Freie Presse vergeleken met de overeenkomstige cijfers van den Duitsch-Franschen oorlog, om een beeld te krijgen van het menschcnverbruik in dezen oorlog. Bulgarije geeft als verliezen aan: 330 officieren cn 29,711 man bood, 950 officieren en 52,550 man gewond, 8193 man vermist. Dc Duitsche verliezen in den veld tocht tegen Frankrijk bedroegen: 1871 offi cieren en 26,397 man gedood, 4184 officieren en 84,304 man gewond, 12,897 man vermist. Het verlies aan dooden is bij de Bulgaren 30,041, bij dc Duitschers 28,208. De totale ver liezen aan dooden, gewonden en vermisten bedragen bij de Bulgaren 86,784, bij de Duit schers 129,700 man. De Bulgaren hadden in 't geheel 620,000 man in het veld gebracht; in 1870/71 overschreden 1,JGO,000 man de Fransche grens. De Duitschers verloren in 1870/71 van het totaal-cijfer in 't geheel 8.8 pet., de Bulgaren 14 pet. aan dooden, gewon den en vermisten. Bij de Bulgaren komen aan dooden op 1(30 man 1,5 officieren, bij dc Duitschers op 100 man 4 officieren. De Bul gaarsche oorlog duurde met lange operatic- pauzen vier, de Duitsch-Franschc oorlog zes maanden. Uit deze cijfers van vergelijking blijkt, dat dc Bulgaren naar verhouding veel meer doo den hebben gehad dan de Duitschers in dcu oorlog tegen Frankrijk. Uit Konstantinopel \vordt bericht, dal lang zamerhand wordt begonnen met de toebe reidselen om de Turksche troepen bij Tsja- laldja cn Boelair naar huis te zenden. Dat zal in dier voege geschieden, dat Konstan tinopel niet wordt aangedaan; de soldaten worden van San Stefano cn Gallipoli uit per schip vervoerd. Om dc verspreiding van ziek ten te verhinderen, worden in San Stefano, Gallipoli en Maidos groole stoom-desinfectic- inrichtingen gebouwd, waarin de soldalen en hunne bagage, voordat zij ingescheept wor den, gereinigd en gedesinfecteerd worden. Wanneer die inrichtingen doelmatig worden gebouwd, kunnen binnen enkele dagen de legers gedesinfecteerd zijn. De Arabische troepen zullen op stoomschepen naar Beiroet of Ilaiffa gebracht worden; de \\'.cst-Anato- lischc regimenten worden van San Stefano en Gallipoli overgezet en van daar per spoor verder naar het binnenland vervoerd. Eerst worden de reserveformatièn ontslagen; daar na geschiedt dc ontbinding van dc voor den duur van den oorlog gevormde actieve for- mij verklaard had mijn „minnaar" te zijn! Maar werd dc liefde ooit zoo geuit? en liad zij ooit le voren zulk een veraf gelegen begin? Spoedig hield ik echter op mij met zulke nultelooze bespiegelingen over het onderwerp te plagen, en toen de laatste toppen der heu vels van Scavaig in de bleekblauwe verte verdwenen, gevoelde ik mij alsof ik plotse ling uit een sprookjesland naar een merk waardig vervelende en alledaagsche we reld teruggebracht was. Elkeen aan boord van dc Diana" scheen zich met de nietigste beuzelingcn bezig te houden, Catherine was den geheelen dag le ziek om zich te ver- toonen, en dr. Brayle was bijna voortdurend met haar bezig. Een vaag gevoel van droef heid doordrong de gansche atmosfeer van het jacht, zij was een drijvend paleis, ge vuld met elke denkbare luxe, toch scheen zij nu niets dan het toppunt van sniakelooze behangerskunst, vergeleken met de bijzonde re gratie cn smaak van de „Droom", en ik was vurig verlangend om weg te komen. Ik hield mij gedurende den dag be^ig met het pakken van mijn goed, voor vertrek gereed met het verlangen van een kind, dat de school gedurende de vacantie verlaat en ik was verrukt toen wij dien avond te Portee aankwamen en daar het anker lieten vallen. Het was na den eten, om negen uur onge veer toen Catherine mij liet roepen, daar zij gehoord had dat ik besloten was den vol genden morgen te vertrekken. Ik vond haar te béd, zij zag er zeer bleek en zwak uit, met een verschrikten blik in haar oogen, die dieper werd, zoodra zij mij zag. „Gaal ge werkelijk weg?" zeide zij flauw tjes. „Ik hoop niet dat wij u beleedigd heb ben?" maliën. Het ontslag van do vrijwilligers is reeds begonnen. Omtrent de in Parijs bijeenkomende inter nationale financieele conferentie bericht do Temps, dat de dricbond-mogendheden dc mcening hebben uitgedrukt, dat de oorlog voerenden in dc conferentie slechts eene raadgevende stem zullen hebben. Dal levert geen bezwaar wat Turkije betreft, dal alles wat het herstel van den vrede raakt en do beslissing in dc mogendheden heeft overge laten; maar van de zijde der Bnlkan-bondge* nooten wordt verzet legen deze opvatting verwacht. In de kringen van de triple-entente gelooft men, dat van de Bnlkanstatcn. als deze slechts een raadgevende stem krijgen, niet kan worden verlangd dat zij in dc vre despreliminaires eene financieele verplich ting voor dc beslissing van de Parijschc con ferentie op zich nemen. Daarom is er spra ken van, dat in den tekst van de preliminaire» het woord „regelen" zal worden vervangen door „onderzoeken", welk woord beter zou passen bij dc taak,, die aan de financieele commissie toekomt, cn dc noodige waarbor gen laat aan de Balkanslatcn. Verder heeft Ooslenrijk-IIongarijc aan de mogendheden voorgesteld tc bepalen, dat al-( 1c besluiten van dc commissie met algemeeno stemmen moeten worden genomon. Athene, 21 Mei. De Nea Emcra be vest tigl, dat rechtstreeksche onderhandelingen zijn aangeknoopt tusschen Athene en Rome over dc Albaneesche grens. Het blad zegt, dat de Griekschc regeering in Rome het bewijs moest leveren, dat zij geene voorliefde had voor dcu eenen of anderen Europeeschen slaat. Wan- neer eenige Europccschc rcgcering schijnt tb neigen ten gunste van Griekenland, dan dat nog niet een bewijs, dat Griekenland zici*. zou moeten aansluiten bij dc triple-entente. Minister-president Venizclos had gisteren ceir' langdurig onderhoud met den Italiaanscheii gezant. Duitschland. Het huwelijk van prinses Victoria Louise van Pruisen met prins Ernst August, hertojj van Brunswijk cn Lüncburg, wordt Zaterdag 24 Mei om half vijf 's namiddags in de keur vorstenkamer van liet koninklijke slot le Ber" lijn door den minister van het koninklijke huis in tegenwoorheid vnn de naaste familie', van het bruidspaar voltrokken. De kerkelijke inzegening van het huwelijk geschiedt om 5 uur namiddags in dc slotkapel. Tot inleiding van de plechtigheid zet du- keizerin hare dochter de prinsessenkroon op het hoofd. Daarna begeeft zich de trouw-*, stoet, voorafgegaan door twee wapenherau ten, naar de slotkapel. Het bruidspaar opent den stoel. Dc sleep van de bruid wordt door drie cerejonlcvrouwcn uit den Pruisischen adel gedragen. Daarna komen acliterecnvolgens: dc Duitsche keizer met dc hertogin van Cumberland, de hertog van Cumberland mef de Duitsche keizerin, dc Czaar met de ko ningin van Engeland, de koning van Enge" land met de Duitsche kroonprinses. Do inzegening geschiedt door den opper* hofprediker Dryander. Wanneer het paar de ringen heeft gewisseld, brengt de in den Lust-) garlcn voor liet slot opgestelde lijfbatterij eert kanonnensaluut. Een defileercour in de witti Ik ging naar haar loc, nam haar arme magere hand in dc mijne en kusto die. „Zeker niet!" antwoordde ik. „Waarom, zou ik beleedigd zijn?" „(Vader vindt het naar, dat go weggaat/^ ging zij voort. „Hij zegt dal het allemaal komt. door mijn dwazen onzin en hysterische ver-' beelding vind ge dat ook?" „Ik wil liever niet zeggen wat ik vind?*) antwoordde ik vriendelijk. „Lieve Catherine,) er zijn enkele dingen in het leven die niet verklaard worden en het is beter niet te pros beeren ze te verklaren. Maar geloof mij ilr kan u nooit dankbaar genoeg zijn voor dit' zeiltochtje ge hebt meer voor mij gedaan dan ge ooit kunt wetenI en verre van ,,be-' leedigd" te zijn ben ik dankbaar, zoo danlr-j baar, dat ik hel niet in woorden kan uit drukken," Zij hield mijn handen vast en zag mij smce-' kend aan. „Go gaat heen," zeide zij zacht, „cn mis-,', schien zullen wij elkaar nooit weerzien. He/ vind dit niet waarschijnlijk. De mcnschea trachten dikwijls elkander weer te ontmoeten./1 en dan gebeurt het nooit hebt ge dat niet opgemerkt? Het schijnt hun lot te zijn elkaar) slechts voor een korte poos te kennen voor; het een of ander doel, en dan voor goed ttf) scheiden. Bovendien gij leeft in een andere wereld dan wij. Gij gelooft dingen, die ilL zelfs niet begrijpen kan. Gij denkt, dat cry een God is en ge denkt, dat elk menschep lijk wezen een ziel heeft." Wor'cU vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1