„DE EEMLAN DER". Zaterdag 24 Mei 1913. BUITENLAND. H°. 311 Eerste Blad- li ,u Jaargang. Hoofdredacteur: Mr. D. J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f 1.00. Idem franco per post1.50. Por week (met gratis verzekering togen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Doze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- on Feestdagen. Advertent iön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. Uitgevers: VALKHOFF Ca j PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels0.50, Elko regel meer0.1©* Dionstaanbiedingon 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimto. Voor handel on bodryf bestaan zoor voordoolige bepalingen tot bot herhaald ndvortouron in dit Blad, bij abonnomenfc Eeno circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. De Burgemeester van Amersfoort Gezien art. 41 der Gemeentewet Brengt ter kennis van do ingezetenen, dat de Raad dezer gemeente zal vergaderen op 'Dinsdag, den 27. Mei aanstaande, des namiddags ten 8i ure. Amersfoort, den 23. Mei 1913. De 'Bnrgemcestcr voornoemd, VAN RANDWIJCK. ONDERZOEK VAN VERLOFGANGERS. De Burgemeester van Amersfoort maakt bekend, dat bet onderzoek van de verlofgangers der militie te laad voor deze gemeente zal plnats hebben op Maandag, 9 Juni a. s., des voormiddags 93 uur, to Amersfoort, in de Infantcrje-kazerne aan den Leus- der Weg. behoorsnde tot de lichting I9Ü5 en tot vroe gere liohtingen, -alsmede tot de lichting 190.6; dos voormiddags te 103 uur de lichtingen 1907 en 1908 op Dingdag 10 Juni 1913, in dc Infanterie-kazcrne te Amersfoort, des voormiddag® to 93 uur, de lichtingen 1909 en 1910; des voormiddags te 10$ uur de lich tingen 1911 en 1912. De IsraClietiecne verlofgangers, die op een Zater dag aan het onderzoek zouden moeten deelnemen en daartegen bezwaar hebben, moeten zich ten minsta acht dagen te voren met \raclil\iije brieven wenden lot den heer kolonel, militie-commissaris dezer pro vincie, te Utrecht, met verzoek op een anderen dag onderzocht te mogen worden. Den verlofgangers wordt uitdrukkelijk bekend ge- maakt, dat zij zich in geen geval kunnen beroepen op het met-ontvangen eener bijzondere oproeping, maar dat deze kennisgeving, welke uitsluitend dier.t als rechtsgeldig bewijs, dat de oproeping behoorlijk is geschied, hen bij niet-verschoning in verzuim stelt, Amersfoort, 22 Mei 1913. Do Burgemeester voornoemd, VAN RAXDWIJCK. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op art. 26 der Hinderwet, brengen ter openbare kennis, dat bot Departement van Oorlog voorhoméné is in deze gemeente een mestbak np te richten op het perceel, kadastraal be kend gemeente Amersfoort, sectie E. uo. 4218. De slukken, hierop betrekking hebbende, liggen op dc secretarie der gemeente Amersfoort ter visie, ter wijl op Vrijdag 13 Juni e. k. dos voormiddags van lli lot lli ure, in het Gemeentehuis te Amersfoort, ten overstaan van eene commissie uit de Gedeputeerde Stalen dezer provincie gelegenheid zal bestaan tegen het oprichten van dieu mestbak bezwaren 111 te bren gen. Amersfoort, 22 Mei 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Dc Secretaris, De Burgemeester, J. D. WERKMAN. VAN RAXDWIJCK. Politiek Overzicht, □e verzoening tusschsn üohenzoliern en Cumberland. Met ee>ii praal, die zelfs bij vorstelijke brui loften ongewoon is, wordt heden in het ko ninklijke slot te Berlijn het huwelijk voltrok ken tusschèii prinses Victoria Louise van Pruisen en prins Ernst August, hertog van Brunsw'ij'k-Luiiebcrg. liet Engelsche Ko nings- paar en de Keizer aller Russen zijn naar Berlijn gekomen om dit huwelijksfeest Lij 1c wonen, en leggen daarmee getuigenis ai van de ontspanning, die na een Langen tijd van angst en spanning is gekomen. Dit geldt echter niet alleen van den algemeenen toe stand, maar speciaal nog vaui den toestand in het Duilsche rijk en het koninkrijk Prui sen. "Wanneer twee jonge mensclien samen den bond voor het leven sluiten, clan is men gewoon te herinneren aan het oude gezegde, dat huwelijken in den hemel worden geslo ten. Maar aan hol sluiten van dezen echt is •nog de bijzondere beleekenis verbonden, dat daardoor de verzoening bezegeld wordt lus- schen twee vorstengeslachten, die lang door bittere vijandschap van elkaar gescheiden rijn geweest. Deze zijtde van het bruilofts feest, dat heden wordt gevierd, brengt de ossische Ztg. onder de aandacht in een ar tikel, waaruit wij een paar grepen willen doen. Achttien bruiloften zijn door Hohenzollern ïriet Welf en gevierd. Dat heeft niet kunnen verhinderen, dat in hel jaar 1866 het over wonnen Welfenhuis in Hainnover onttroond en zijn land bij Pruisen ingelijfd werd. Want boven de dynastieke belangen stond de eisch van het staatsbelang. Koning George V liet den 23e 11 September 1866 protest uitgaan. Zijn 20011, de hertog van Cumberland, heeft het protest vernieuwd. Tusschcn hem en Pruisen bestond om zoo te zeggen de oorlogstoestand. Bismarck voerde den oorlog met al de ener gie en meedogenloosheid, die hem eigen was. Re ooriog duurde voort ook toen vorst Bis marck was afgetreden en het Welfenfonds aan den hertog van Cumberland was uitge keerd, want de voorwaarde voor den vrede moest de erkenning van de voldongen fei- fen, het uitdrukkelijk prijsgeven van Han nover zijn. Dit doel was niet te bereiken. Den lSen October 188-1, nog onder Bis marck's kanselierschap, was met den dood' Tatn hertog Wilhelm van Brunswijk de oudere van liet huis Brunswijk-Lüneburg uit gestorven. Erfgcrechligde troonsopvolgcr was de hertog van Cumberland. De bonds raad weigerde hem de aanvaarding van de regeering. Prins Albrecht van Pruisen werd regent. Toen deze den l3en September 1906 sltierf. en de hertog van Cumberland aan den Keizer on den rijkskanselier schreef, dat bij en zijn oudste zoon bereid waren afstand te doen van de troonsopvolging in Brunswijk ten gunste van den jon/geren zoon, zoodra dc zekerheid bestond, dat er gecne bezwaren in den weg zouden gelegd worden aan de over neming van de regeering door dezen, ant woordde de Keizer, dat hij, als hoeder der belangen van liet rijk, bezwaar moest maken de hand te Iconen tot eene nieuwe regeling der regeering van Brunswijk, zoolang dc feitelijke en rechtstoestand, die geleid heeft lot het bond&raitdsbesludit van 2 Juli 1S85, de zelfde "bleef, en dat er geen reden bestond om den toestand als veranderd te beschou wen. De hertog van Cumberland wees er op, dat hel besluit van den bondsraad slechts gericht was tegen hem, niet tegen de leden van zijn huis. Maar dc bondsraad besloot den 2Seu Februari 1907, dat zoolang de hertog van Cumberland oï een lid van zijn buis aan spraak maakt op gedeelten van gebied van den bondsstaat Pruisen, ook de regeering van ccn ander lid van liet hertogelijk huis Bruns wijkLüneburg in Brunswijk met de grond beginselen van dc bondsverdragen en van de rijksgrondwet niet vereenigbaar is, zelfs wan neer dit lid gelijktijdig met den. afstand der overige leden van liet huis op Brunswijk zij nerzijds voor zich en zijne afstammelingen alle aanspraken op het vroegere koninkrijk Hannover prijs geeft. Dit besluit werd eenstemmig genomen, met onthouding van Brunswijk. En dienovereen komstig werd den 2Sen Mei 1907 hertog Johan Albreclit van Mecklenburg to tregent van Brunswijk gekozen. De hertog van Cumber land had den 12en Maart in een schrijven aan den regonlschapsraad tegen het besluit van den bondsraad geprotesteerd vruchteloos. Vorst Bülow verklaarde in den rijksdag, dat eene verklaring van erkenning der rijksgrond wet niet voldoende was. „De hertog zou po sitief moeten optreden, hij zou voor zich en zijn geheele huis onvoorwaardelijk en voor alle Lijden van Hannover afstand moeien doen, en de leiders van dc Welfische bewe ging zouden moeten worden bewogen, zich e\en onvoorwaardelijk aan te sluiten bij zu'lc eene verklaring. Men heeft in deze kwestie niet te doen met een belang van het huis Ho henzollern of met een specifiek Pruisisch be lang, maar men heeft te doen met een levens belang van de geheele natie". Zoo was de stand van zaken tot aan het oogenblik, waarop de wereld verrast werd met de tijding, dal het den ecnigen nog leven den zoon van den hertog van Cumberland be sthoren i§, de eenige dochter Van den Dii't- schtn keizer te huwen. Dat is nog niet eene politieke omkcering, die aan de voorwaarden voor de aanvaarding der regeering in Bruus- wijk beantwoordt, maar als niet alles bedriegt, de inleiding daartoe. Het zal van veel belang zijn te weten, of de hertog van Cumberland bij zijne tegenwoordige aanwezigheid in Ber lijn dc bondige verklaringen aflegt, die na de verzoening lusschen Hohenzollern en Wcl- fen van zelf moesten sproken. B>e Balkan-oorlog. •De wijzigingen, die de gedelegeerden der Balkanstaieu voorstellen in den tekst van hel door de groote mogendheden opgestelde ontwerp-vredes-verdrag, zijn de volgende: Inlassching in art. 1 van het woord „voor- loopig", om duidelijk te doen uitkomen, dat dit verdrag niet is het definitieve vredesver drag. 2. Schrapping in de artikelen 3 en 5 van de woorden: „verbonden souvercinen." 3. Opneming van eene bepaling, inhouden de dat de bepaling en overeenkomsten, die bestonden lusschen Turkije en <le bondgenoo- tcn voor den tegenwoordigen oorlog (en in het bijzonder geval van Griekenland voor den oorlog van 1897) van kracht zullen blij ven totdat nieuwe verdragen en overeenkom sten zijn onderteekend. 4. Servië vraagt, dat melding zal worden gemaakt van de beloften der mogendheden ten aanzien van den Albaneeschen spoor weg en de haven aan de Adriatischc zee. In- tusschen zal het daarop niet aandringen, als men liet de verzekering geeft, dat deze be loften zal worden opgenomen in het statuut van Albanië. 5. De bondgenootcn protesteeren tegen het voornemen om aan hunne vertegenwoordi gers slechts eene raadgevende stem te ver- leenen in de financieele commissie, die in Parijs zal vergaderen. Zij verlangen, dat die vertegenwoordigers eene deliberatieve stem zullen hebben; en dus zouden zij niet kunnen toelaten, dat die commissie de kwesliën re gelt, die aan haar zullen worden onderwor pen. Het stuk waarin deze wcnsclien zijn gefor muleerd, is aan Sir Eduard Grey ter hand gestelde die het aan de Turksche gedelegeer de zal doen toekomen. Londen, 23 Mei. Reuter verneemt, dat, ofschoon er geene bepaalde vergadering is geweest, er druk bezoeken gewisseld zijn tus schcn dc verschillende Baikangedelegeerden. Verder verneemt Reuter, dat in de Balkan- kringen heden avond eene meer hoopvolle stemming heerscht, omdat er aanwijzingen zijn, dat de door Turkije verlangde wijzigin gen niet van zoo verre strekking zullen zijn als den vorigen avond werd geloofd. Heden avond ontving Sir Edward Grey van Turksche zijde berichten, die leiden lot het geloof, dat de Turksche voorstellen niet van zoodanige aard zullen zijn, dat eene spoedige overeen stemming er door verhinderd zal worden. Dientengevolge heerscht er op nieuw opti misme onder de vertegenwoordigers van de bondgenooten. Heden avond zeide een der Balkan-godelegeerden tot den vertegenwoor diger van Reuter: Wij kunnen hopen, dat cle vrede in liet begin van de volgende weck zal worden onderteekend. Sofia, 23 Mei. Eergisterenavond open den de Grieksche troepen het vuur legen den Bulgaarschcn post, die gevestigd is tusschcn Voullschitza en Kortani op ongeveer 200 Me ter afstand van den linkeroever van de An- ghislis. Het geweervuur breidde zich weldra uit tot de andere posten van het ressort; de Grieken slaagden er in de Bulgaren daaruit te verdrijven. Het vuur hield daarna van zelf op, zonder verliezen aan de Bulgaren le ver oorzaken. Dc Bulgaren handhaafden zich op de hoogten aan de AnghisÜs. De luitenant- commandant van de Grieksche troepen vroeg den commandant van de Bulgaarsche strijd macht le spreken om hel incident uit dc we reld te helpen. Weenen, 2 3 Mei. Uil Sofia wordt be richt, dat volgens geloofwaardige berichten, die uit Monastir zijn ontvangen, Servische soldaten het Bulgaarsche dorp Zagari zou den hebben aangevallen, eenige bewoners ge dood en een groot aantal mishandeld heb ben. Uit Saloniki wordt van 22 Mei bericht, dat tengevolge van een twist, waarin een korpo raal werd doodgeschoten, zes bewoners van het Bulgaarsche dorp Zagari door Servische soldaten ter dood zijn gebrachtverscheidene bewoners werden mishandeld en een groot aantal van hen als gevangenen naar Monastir gebracht. Duitschland. B e r 1 ij n, 2 3 Mei. Heden voormiddag om elf uur ontving het bruidspaar in 't bijzijn van dc Keizerin, een aantal deputation, van het hof en van den slaat, vertegenwoordi gers van vreemde souvercinen, waaronder de Nc-derlandsche gezant baron Gevers, dc- pulatiën van stedelijke en andere besturen, waaronder uit de stad en het land Bruns wijk, Hannover en Potsdam. Voorts werden ontvangen deputation van de lijfhuzaren, het tweede regiment en het Zielhen-regiment. Telkens werd een korte toespraak gehouden, waarop de Keizerin en het bruidspaar in hartelijke woorden dankten. De Keizer, de Czaar met de leden van het gevolg en den cerediënst deden heden voor middag een automobieltocht van hel slot naar Charlollcnburg en Grunewald. lieden voormiddag om half een gebruikte de Keizer en den Czaar de lunch bij het officieren korps van het Keizer Alexander-regiment en de Koning van Engeland in dc Engelsche ambassade. Berlijn, 2 3 Mei. Heden avond was er fcestvoorstelling in liet operagebouw. Het eerste bedrijf van de Lohengrin werd opge voerd. De Keizer leidde de Koningin van Enge land op, dc Czaar dc hertogin van Cumber land, de Koning van Engeland dc Keizerin. Hel bruidspaar zat tusseben het Keizerpaar. Volgens de Köln. Volkszeitung zal de be handeling in eerste lezing van de wetsont werpen op de legerversterking Maandag a.s. door de commissie ten einde gebracht wor den. Voor de tweede lezing zal een dag vol doende zijn. Dan is de tijd voor den rijksdag gekomen om het plan in tweede lezing te be handelen. De debatten zullen, naar 'L schijnt, zeer kort zijn. België. Brussel, 23 Mei. De Kamer heeft met 102 tegen 59 stemmen een voorstel verworpen om eene gewestelijke recruteering in te voe ren. Een voorstel tot oprichting van Vlaam- sche en Waalsche regimenten werd verworpen met 105 tegen 45 stemmen. Frankrijk. Parijs, 2 3 Mei. In de Kamer gaf de voorzitter Desclianel, onder toejuichingen van de socialisten, te verstaan, dat dc voor standers vain de wet op den driejarigen diensttijd niet de ecnigen zijn, dio hun land liefhebben. De minister van binnenlands oh e zaken ver klaarde: Men kaïn vergaderingen beleggen te gen den driejarigen diensttijd, maar men mag geene betoogiingen organiseercai, die in cidenten kunnen doen ontstaan. Men mag niet op de straat laten manifesteeren legen een wetsontwerp, dat #in alle vrijheid voor helt parlement behandeld wordt- Do Kamer heeft met 381 tegen 186 stem men eene motie aangenomen, waarbij dc door de regeering genomen maatregelen worden goedgekeurd. Vaillant interpelleerde do regeering over het verbod van de voor Zondag beraamde socialistische bctooging; hij protesteerde te gen hel stelsel van reactie, dat in zwang is sedert Poincaré aan het bewind kwam, en voegde daaraan toe, dat de indiening van het wetsontwerp op den driejarigen dienst tijd het bogin van don burgeroorlog is. Mi nister-president Barthou nam de verant woordelijkheid voor het verbod op zich. De voorzitter Deschanel protesteerde tegen de woorden, van Vaillant. Parijs, 2,3 Mei. Soldaten van liet 122e infanterle-rcgimcnt te Rodez wilden uitgaan en in de stad manifcsleeren tegen de wel op den driejarigen diensttijd. Voorop zou den gaan eenige muzikanten, die voor het complot waren gewonnen en die dc Interna tionale zouden spelen. Majoor Angelti beval de mannen zich naar hunne kamers te be geven en de nacht verliep zonder incident. Volgens de bijzondere oorrespondenten van de Echo de Paris cn de Matin zou ccn ma joor een trompetter, die appèl blies, tegen den grond geslagen hebben. Toen een an dere soldaat den trompetter te hulp wilde komen, had de officier een geweer gegrepen cn met een slag van den kolf den aanvaller neergeveld. Onderofficieren kwamen toesnel len met de bajonet op liet geweer en er ont stond een algemeen gevecht, dat 45 minu ten duurde. In Bourges zongen gisterenavond een aan tal soldaten de Internationale in hunne eet zalen. Het door den afgevaardigde Paté namens de legèrcommissie uitgebrachte rapport over den driejarigen diensttijd constateert in dc eerste plaats, dat Frankrijk in hel geval van een oorlog in den beginne slechts op zijne eigen krachi :n mag rekenen, cn onderzoekt dan welke stelling hel Duitsche leger na dc uitvoering van' de legerversterking tegenover het Franschc leger zal hebben. De vredes- stcrkle van het Duilsche leger zal dc offi cieren niet meegerekend 863,000 man be dragen. Dc legcrwet, waarvoor de gebeurte nissen in het oosten tot voorwendsel hebben gediend, zal eene dubbele uitwerking heb ben: vooreerst zal het Duitsche leger in staat zijn, niet groole vlugheid en sterkere macht dan vroeger terstond bij bet begin van do mo bilisatie een aanval te beproeven; in de tweede plaats zal dal leger alle operation kunnen be ginnen met manschappen, die jonger cn moreel cn lichamelijk geschikter zouden zijn dan die vpn hel Fransche leger. Terwijl dus Duitschland in eene dichlbijzijnde toekomst over 863,000 goed geoefende en modern uitge ruste soldaten zal beschikken, kan Frankrijk, wanneer men de Algerijnsclie hulptroepen en de naar Marokko gezonden manschappen bui len rekening laat, slechts over 180,000 man beschikken, die beantwoorden aan dc behoef te tol dekking en de kern van de gemobili seerde legerkorpsen moeten vormen. De w van 1905 over den tweejarigen dienst heeft wel dc verwachte effectiefs aan manschappen geleverd, maar hel aantal capilulanten is be neden dc verwachtingen gebleven. Daarbij moest de infanterie dienen om de nieuwe diensten (de iuchtschippers-, de tciegraafcom- pagnieën enz.) van manschappen le voorzien. Daardoor is liet gekomen, dat na liet ontslag van de lichting in September van liet vorige jaar de niet versterkte compagnieën eene sterkte hadden van 50 a 75 man. Het rapport eindfgt aldus: „In overeenstem ming met dc openbare meening, die door een vast instinct werd geleid, moest de regeering er op bedacht zijn, niet verrast le worden door (le gewelddadige verwezenlijking van eene bedreiging, die in de lucht lag en nog nietj verdwenen is. Het wetsontwerp op den drie jarigen diensttijd beantwoordt aan de behoefte van hel oogenblik en aan de eischen van do toekomst, zelfs voor het geval, dat bij onze buren nieuwe versterkingen mochten plaats hebben. De nu van het land gevorderde in spanning beleekent het hoogste, maar zij is noodig en komt aan alle mogelijkheden tei goede. Geene politieke of persoonlijke over wegingen moeten hare aanneming vertragen of haren omvang beperken." In de begrootingscommissie verklaarden de vertegenwoordigers van den minister van oorlog, dal van do aangevraagde 440 millioej 231 milliocn zullen worden besteed voor het onder de wapenen houden van de lichting, die in het najaar zou worden ontslagen, en de overige 209 millioen voor de invoering van den driejarigen diensttijd en de oprichting van nieuwe eenheden. 202 van de 231 millioen zijn bestemd voor dc huisvesting van ongeveer 195,000 man, die in dienst zullen blijven. De werkzaamheden zullen niet beginnen voor dat de gelden door het parlement zijn toege staan; de minister zal verzoeken, dat daar mee haast wordt gemaakt. In den Senaat heeft de minister van oorlog in antwoord op eene vraag, die hem werd jtedaaD naar de maatregelen die de regee ring (lacht te nemen tegen het anti-inilituris-* tische drijven in dc kazernes, verklaard, daf het voortgezette onderzoek zal leeren wie do werkelijke aanstichters van deze onlusten zijn. De regeering zal hare taak tol het eindo toe vervullen, zoodra zij weet waar het kwaad zich bevindt, cn zij zal het uitroeien. Als toelichting liicrvan kunnen dienen de verklaringen, die generaal Fan, de opper- officier die met een onderzoek naar het ge* beurde is belast, aan een dagbladschrijver heeft afgelegd. Hij zeide: „De bezetting van Tout is volkomen rustig. De soldaten ver vullen hunne militaire plichten met voorbeel dige stiptheid. Zij hebben op straat hunne officieren en onderofficieren nooit mei meer correctheid gegroet dan thans. In den dienst zijn zij nooit in iels te kort gekomen. Wij staan niet voor eene militaire muiterij, maar voor eene zuiver politieke beweging. Ik ken de jonge Parijizenaars, vooral die uit het 19e cn 20c arrondissement, sedert lang, want ik heb hen onder mijn bevel gehad. Het zijn flinke jongens cn goede soldaten, maar zij brengen in het regiment eene gezindheid mee, die men van le voren bij hen heeft aange kweekt. Wij hebben hier le doen met dc in voering van een nieuwen geest. Het is do geest van het syndicalisme in* hel leger, cn daarin ligt juist bet gevaar. Dc militaire overheid lean gepleegde overtredingen straf fen en op de bron van hel kwaad wijzen; maar zij is niet in slaat dit kwaad te voor komen. Daartoe is zij niet bevoegd. Hel komt aan anderen loc de noodige maatregelen te nemen." Met die anderen bedoelt generaal Pau blijkbaar dc regeering cn het parlement. De Parijsdie bladen cn agenturen berichten, dat de regeering besloten moet zijn, tegen den algemeenen arbeidsbond cn tegen de ver- eeniging „.Sou du soldat" met kracht Op te tre den. Dat beteekent in dit geval, dat het O. M. wordt aangespoord eene vervolging legen deze boide vereenigingën in lo stellen, ten einde hunne ontbinding te verkrijgen. De wet geeft het middel aan dc liand om tegen veréenigingen, die gevaarlijk zijn voor den staat, op le treden, want art. 3 van de ver- eenigingswet van 1 Juli 1901 luidt: „Iedere vereeniging, welker doel ongeoorloofd is, met de wol op de goede zeden in strijd is of dio oogmerken nastreeft, welke de onschendbaar heid van het staatsgebied of den republikein- schen regecringsvorm in gevaar brongen, is nietig en van onwaarde." En krachtens art. 7 moet in het geval van de bij art. 3 voorziene nietigheid de ontbinding van de vereeniging door de rechtbank worden uitgesproken op voorstel hetzij van belanghebbenden, hetzij van liet openbaar gezag. Italië. Rome, 23 M e i. In antwoord op ccno vraag, die in dc Kamer werd gedaan over hel gevecht van den 16en bij Derna, verklaar de de onder-staatssecretaris van oorlog, dat de gegevens oiu zicli een volledig oordcel ;e vormen, nog ontbreken. Het eerste gedeelte van hel gevecht verliep gunstig; maar do tegenaanval noodzaakte dc Italianen eene ach- terwaartsche beweging te maken cn vier kanonnen prijs le geven om eene opoffering van mensclienlevens te vermijden. Rusland. Petersburg, 23 Mei. Dc rijksdoemab begonnen met de behandeling van de staals- begrooting. De begroolingscommissie heeft dc raming der inkomsten met 54,200,000 roebels ver hoogd, waaronder de opbrengst van hol brandewijnmonopolie met 20,500,000, van do staatsspoorwegen met 4,800,000, van de ta-. baksbelasting met 3,000,000. De totale raming van de uilgaven is 3,233,298,006 roebels. Dc geraamde inkomsten overtreffen de uitgaven met 15,062,635 roebel Servië. (Belgrado, 23 Mei. De minister van. financiën heeft bij de skoepschtina een plan ingediend tot aanleg van een nel van spoor wegen in het binnenland. Turkije. K ons t an tin o pc J, 2 3 Mei. Tengevolge van de onlangs ontdekte samenzwering zijn de majoor Doufli cn Sawfct Loufti, secretaris van prins Sabah Eddin, tot levenslangen dwangarbeid en tien medeplichtigen tot dwangarbeid van verschillenden duur ver oordeeld. japariu ■New-York, 2 3 Mei. Het gerucht van den dood van den mikado is volstrekt onjuist. Tokio, 23 M e i. Ilct om vier uur namid dag uitgegeven bulletin vermeldt als tempe ratuur van den mikado 39.7 graden. Allerlei. M a d r i 4,2 3 M c i. Volgens dc bladen moef de toestand in het mijnbekken van Rio Tin to ernstig zijn. Er loopen geruchten va/ni ernstige incidenten. De rechtbank le Berlijn heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den kassicrlooper Bruning, die, zooals men zich herinneren zal indertijd de Dresdcner Bank voor 250.C0Ö! mark bestolen heeft en later iu Canada

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1