fl\ SltB Vrijdag 30 Mei 1913. „DE EEMLANDER". BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Levën. SI0" Jaargang, ABONNEMENTSPRIJS: Per maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post1-50. Por week (met gratis verzekering tegen ongelukkon) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant versokijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familio- advortonlies en beriohton vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 rogels.f 0.50. Elko rogel meer- 0.10» Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Grooto lottors naar plaatsruimto. Voor handel en bodrijt bestaan zoor voordooligo bopalingoti tot hot horhaald adverteoron in dit Blad, bij abonneniont. Eono circulaire, bovattondo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Kennisgevingen. Do Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer Gi- meentc, dat dc <loor den Direscbeur van 's Rijks di- roote belastingen enz. te Ut-reeht executoir Ter- klaarde kohieren No. 6 en 7 van de Personeele Be lasting over het dienstjaar 1913 aan den Ontvanger van 's Ruks directe belastingen alhier zijn ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht as zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op do daarvoor gebruikelijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort den 28. Mei 1913. De BiugemcesLer \oornoenid, RANDWIJCK Politiek Overzicht. Met vredes-ultimatusn. Voor de tweede maal doet dc wil van de groote mogendheden zich met nadruk gelden in de zaken van den Balkan, en evenals in de Skutari-kweslie is geschied, zal de goede uit werking daarvan niet achterwege blijven. De voorzitter van de gezanlenconlerenlie heeft na de zitting van verleden Maandag dc ver tegenwoordigers van de Balkanstaten bij zich lalcn komen en hun in ronde woorden ken baar gemaakt wat van hen werd verlangd. Ilij heeft tot hen gezegd: „Gij moet dadelijk het voorluopige vredesverdrag ondertceke- ncn en anders doet gij het best Londen ter stond te verlaten." Dat was niet gemunt le gen Bulgarije en ook niet legen Turkije, want daar wil men niets liever dan vrede sluiten. Montenegro komt niet in aanmerking, want door toe te geven op het punt van Skutari, lieeft liet de zorg voor zijne belangen in han den van dc mogendheden gelegd. De waar schuwing van Sir Edward Grey gold dc beide andere deelnemers aan den d'.^kanoorlog het veizet tegen de onderteekening van het voorloopige vredesverdrag, en dc slap van Sir Edward Grey had ten doel dat verzet te breken. De vertegenwoordigers van dc beide aldus vermaande staten hebben gedaan wat in een zoodanig geval te doen gebruikelijk is; zij hebben de mededeeling, die zij hadden ont vangen, ter kennis van liunnc regeering ge bracht en deze om nieuwe instruction ver zocht. Op grond daarvan zal er dan verder gehandeld kunnen worden. In den regel is het vragen van nieuwe in- structiën een reden tot uitstel en tijdver lies. Wanneer liet echter in dit géval gaat zooais vrij algemeen wordt verwacht, dan zal het nu anders zijn. De hier beneden opgeno men telegrammen maken deze verwachting bijna lot zekerheid. De Neuc Freie Presse mo tiveert deze verwachting met de opmerking, dat de regeeringen van de Balkanstaten toch moeten inzien, dat liet den mogendheden hooge ernst is met den wil om de on derteekening van de vredesprediminaires te doen lot stand komen. Een ander motief voor liet prijsgeven van de tot dusver gevolgde taktek is mogelijk hierin te zoeken, dal Servië en Griekenland wellicht vreezen, dat in het geval van verdere vertraging een afzonderlijke vrede tusschen Bulgarije en Turkije onder goedkeuring van de grootc mo gendheden tot stand komt. De houding van Servië en Bulgarije maakt, volgens dc Neue Freie Presse, den indruk alsof zij beproefden de onderteekening van den prcliminairen vrede met alle middelen van diplomatie te verschui ven, opdat Bulgarije gedwongen zou zijn een groot deel van zijne troepen met het oog op alle eventualiteiten voor Tsja- laldja te laten. „Want de verhouding tusschen de beide staten en Bulgarije is nog altijd zeer bedenkelijk. Men hoopt wel is waar in de diplomatieke kringen nog altijd op eciK* vreedzame oplossing van dc kwestie der grensregeling, en tusschen Bulgarije en Griekenland is sedert hel gevecht van den 23cn dezer geen incident van ernstigen. aard voorgekomen, maar Servië schijnt onvoor waardelijk te staan op de herziening van liet verdeelingsverdrag, en Bulgarije schijnt on der geene omstandigheden gezind te zijn, aan dit verlangen toe te geven. Van Servische zijde wordt de bewering vernomen, dat Bul garije zijne verplichtingen als bondgenoot niet licefl vervuld, terwijl Servië verder dau zijne verplichtingen reikten voor Adrianopel en Tsjataldja hulp heeft geboden. Daarbij wordt echter buiten beschouwing gelaten, dat de oorlog op geheel andere wijze is gevoerd dan men bij hel sluiten van het verdrag kon aannemen. liet was niet tc toorzien, dat het Turksclie legerbestuur zich bijna uitsluitend zou inrichten op dc verdediging van Thracie, dat Griekenland en Servië geen volwaardi- gen tegenstander voor zich zouden vinden. Wie de geschiedenis van dezen oorlog lieeft gevolgd, moet weten, dat Bulgarije alleen Turksche troepen tegenover zich had, die gevechtswaarde bezaten naar Europeesche begrippen. In den eenigen werkelijken veld slag eohter, die buiten Thracie plaats heeft gehad, bij Koemanowa, hebben de Bulgaren aan de Serven de conti nclueelc hulp gebo den. Bulgarije heeft bijna dcli geheelcn last van (ien oorlóg alleen gedragen, en wanneer het veroverde gebied verdeeld werd naar dc menschenoffers, die de oorlog heeft gevor derd, dan zou Bulgarije een zeer groot deel van het door Serrië en Griekenland verlang de gebied moeten krijgen. Eene verdeeling van het veroverde gebied naar de gebrachte offers zou de eenige rechtvaardige zijn, want van liet nalionaliteitenboginsel kan in den strijd tusschen Servië en Bulgarije niet meer sprake zijn.'' ï>e Balkan-oorlog. Kons-tantinöpel, 2 9 Mei. Men zegt, dat die wapenstilstand tusschen Turkije en Bulgarije voor onbepaald on tijd verlengd is. Londen, 29 Mei. Reuter verneemt, dat het ontwerp van een protokol, namens de Balkanbondgenoolcn opgesteld, gisterenavond laai aan alle oorlogvoerenden is gezonden. Bulgarije zal morgen in het Foreign Office het vredesverdrag onderteekenen, zooals het nu is, gelijk door de Engelsclie regeering ge- wenscht wordt. De Bulgaarsche delegatie zal niet deelnemen aan de bijeenkomst, die door de andere bondgenooten is belegd, om over het protokol tan gedachten te wisselen, waar van Bulgarije den inhoud niet goedkeurt en dat de andere bondgenooten. wenschcn. te <m- derteekenen gelijktijdig met liet verdrag. Bul- garij is van meening, dat dc kwestie van het protokol op dit oogenblik de deur zou open laten voor nieuwe discussion. De Servische gedelegeerden ontvingen heden middag de instructie om hel verdrag tc on- dertcckcncn. Het is zeker, dat Griekenland ook het ver drag zal onderteekenen met het protokol. liet ontwerp-prolokol1 bevat artikelen betreffende de overeenkomst] waarover moet worden on derhandeld en die onderteekend moeten wor den na liet sluiten van den vrede overeen komstig art. 7 v(m het vredesverdrag. Londen, 29 Mei. Reuter verneemt, dat het Foreign Office heden namiddag aan dc Griekschc gedelegeerden kennis heeft gege ven, dal het vredesverdrag morgen zal moe ten worden onderteekend. liet heeft hen ge vraagd of Griekenland wenschte teekenen. De Grieksche regeering lieeft gisteren den Engeischen gezant te verslaan gegeven, dat zij bereid is liet verdrag te onderteekenen. Wat de protokollen betreft, te dien aanzien is de toestand niet volkomen helder. Ver scheidene gedelegeerden zijn heden namid dag bijeengeroepen om het onlwerpprolokol te bespreken. De Turken zijn 't geheel eens met de Bulgaren, dat geen enkel protokol moet worden besproken, totdat het verdrag zal zijn onderteekend. De cenigc zinspeling van Sir Edward Grey op den jongst gedanen slap, die zijne heden in het lagerhuis gehouden rede be vatte, kwam voor in het begin, toen hij dank betuigde voor dc vleiende complimen ten, die hem door verschillende leden gebracht werden voor zijn optreden in de Balkankri- sis. Hij zeide toen: Wanneer ik niet stilsta bij de onderwerpen die zeer nauw hiermee ver bonden zijn, dan is dat omdat er nog zoo vele moeielijkheden hangende zijn, waarvan het einde nog niel gekomen is, en omdat 't moeie- lijk voor mij is daarover eene verklaring af tc leggen. (Toejuichingen). Het is waar, dat Tie spanning en de bezorgdheid van de Euro peesche regeeringen verminderd en de vre- desvooruitzichlen verbeterd zijn; maar ieder weet, dat er nog vele maeielijkheden en eenige zeer teere kwestiën hangende zijn. Sir Edward Grey gaf daarna eenige bijzon derheden over dc ontwerp-overcenkomst met Turkije betreffende den Bagdadspoorweg. Tweede telegram. Reuter verneemt, dat Sir Edward Grey heden avond eene uit- noodiging heeft gezonden aan alle gedelegeer den om morgen namiddag half één in hel St. Jamespalcis bijeen te komen tot onderteeke ning van het vredesverdrag. Ilij voegde hier aan toe, dal hij hoopte zelf dc vergadering bij te wonen en het woord tot de gedelegeerden te richten. Londen, 29 Mei. Reuter verneemt laat in den avond, dat Griekenland, met hel oog op de verzekeringen, die liet van Turkije heeft ontvangen, besloten heeft het vredes verdrag te onderleekcncn zooals het ligt, zon der bijvoegingen. Dit besluit, dat aan het Fo reign Office is medegedeeld, is genomen na eene conferentie tusschen de Turksche en Griekschc regeeringen, in den loop waarvan Nizami Pacha verklaarde, dat de verdragen en. overeenkomsten tusschen Turkije en Griekenland, die voor den oorlog bestonden en gedurende de vijandelijkheden geschorst waren, morgen na dc onderteekening van liet vredesverdrag weer in kracht zullen treden. Sofia, 29 Mei. De verklaring van don Servischen minister-president Pasics heeft overal een pijnlijken indruk verwekt. Intus- schen behouden de regeeringskringe 11 hun ne kalmte; zij zijn van meening, dat Pasics zijn laatste woord niet lieeft gezegd. Een antwoord op de laatste officieelc verklaring vain den Servischen gezant te SVMïa zal eerst worden gegeven na het onderhoud, dat Za terdag zal plaats hebben tusschen de minis- ler-presidenten van Servië on Bulgarije. Van de schets, die dc Servische minister president Pasics in de skoepschtina geg :vm lieeft van den toestand, kan dc hoofdinhou 1 aldus worden samengevat: Dc Servische rcgecring verlangt van de Bulgaarsche eene herziening van het ver drag van 28 Februari 1912. Als redenen wor den hiervoor aangevoerd: 1. Bulgarije heelt niet, hoewel het contrac tueel zich daartoe liad verbonden, 100,000 man naar het Macedonisch oorlogslooncel gezondeu en Servië was dus genoodzaakt zij nerzijds ecu veel groolcre troepenmacht op de heen te brengen als waartoe hel ingevol ge het verdrag verplicht was. 2. Servië heeft Albanië verloren cn dit ver lies hebben alle bondgenooten gemeenschap pelijk tc dragen. 3. Servië lieeft de Bulgaren op hun verzoek met 50,000 man en eene talrijke artillerie voor Adrianopel ondersteund, en wel op eigen kosten, waartoe het ingevolge het ver drag niet verplicht was. 4. Uitsluitend in het belang van Bulgarije is de oorlog nog vier maanden voortgezet. Servië verlangt daarom, dat het door de bondgenooten veroverde gebied onder alle bondgenooten zal worden verdeeld cn der halve Macedonië niet in liet uitsluitend bezit van Bulgarije zal blijven. De Servische regeering spreekt het slui ten van een afzonderlijk verbond inet Rus land beslist tegen. Als toelichting hierop kan dienen een ar tikel van het Servische regeeringsblad Sa- mouprava, waarin wordt gezegd, dat Servië in hel belang van den Balkanbond zijne con- tractueele verplichtingen heeft verdubbeld, terwijl Bulgarije niet eens de verplichtingen, (lie het verdrag het oplegde, heeft vervuld. Het thans bezette gebied tot maatstaf ne mende, zou Servië een gebied van 85,000 K.M.2 krijgen, Bulgarije echter 150,000 K.M.2. Niettemin benijdt Servië zijn brocderstaat deze vergrooting niet; maar het moei een beroep doen op dc nauwgezetheid cn dc eer van zijn bondgenoot, opdat de offers, die het heeft gebracht, worden erkend. Niemand heeft het recht van Servië, zelfs met een be roep op de noodzakelijkheid van de hand having van den Balkanhond, te verlangen, dat liet afstand doet van zijne onafhanke lijkheid als staat en van de zekerheid van een vreedzaam leven binnen zijne grenzen. Allerminst kan het lot zulk eene vernedering gedwongen worden door een verdrag, dat door de tweede contractant eigenmachtig is gewijzigd, door zich zelf van de eigen ver bintenissen te ontslaan, maar aan Servië dub bele verplichtingen cn dubbele offers op tc leggen. Dat is een onrecht waarvoor Servië zonder dwang zich niet kan buigen. Daar aan moeten dc vrienden van Servië cn van den Balkan denken. De Mir, het Bulgaarsche regeeringsblad verklaart hiertegenover: Her verlangen vut Servië naar eene herziening van het ver drag komt overeen met zijne opheffing. Dil r.ou echter tot talrijke complication leiden waarvan dc oplossing voorloopig niet zou Ie voorzien. In dc zaak zelve is Rusland in belangrijke mate betrokken, dat zich over het geschil tusschen de beide landen zal heb ben uit te spreken Rusland scmcidsreehtcr- lijke rol is echter gebonden aan dc uitdruk kelijke voorwaarde, dat liet verdrag in zijn kern behouden blijft. Buiten het verdrag heeft Rusland geen recht zich te mengen in kwestiën, die tusschen de partijen ontslaan. Rusland zal waarschijnlijk al zijn best d</ n om onder dc bondgenooten den vrede te be waren, cn liet zal in dit opzicht dc onder steuning van geheel Europa hebben. Uit W" oei van wórdt aan de Köln. Zlg. be licht, dal volgens do daar gedane officieuss verklaringen het scherpe besluit van dc ge zant c n,con fereu li c van verleden Maandag oin van dc Balkunvcrtcgonwöordigers de onver wijlde ondcrleckeiving van lui ongewijzigds ontwerp der vredespreliininuires te verlan gen, terug te brengen is lot 't initiatief van. Sir Edward Grey. Met voorstel word terstond krachtig gesteund door de vertegenwoordi gers van dun driebond; maar Rusland cn Frank r ijk hadden zich aanvankelijk er legen verzet en slechts oj) dc dringende verloogen van Grey er in toegestemd. Grcy heeft tel dit optreden, dat nog verscherpt is door zijne krasse opmerkingen tegenover dc Balkanver- tegenwoordigi'i s, die ieder voor zich door hem werden ontvangen, aanleiding gevondon in de overweging, dat het mislukken van do vrede s on dc r h a nd el iïnge n cn de uitbarsting van vijandelijkheden tusschen do Balkanborod- genooten onderling vooral nadoel zou toe brengen aan het aanzien vair Engeland, dat don sloot gegeven heeft tcit het bijeenkomen van de gezantenconferentic. Men verwacht in Weoiien, dat dül bcsListe optreden de Bal- ka nverlegon woord igcis lot rede zal brengen,, maar voor Bulgarije ecno aansporing zal zijn om, z»oo noodig, niet de Turk-en cm afzon- dei lijken vrede te sluliicn, waartoe tot nu door de mogendheden uitdrukkelijk gemach tigd schijnt te zijn, nadat liet reeds lang, evenals Turkije, onverholen zijn verlangcr naar vrede heeft kenbaar gemaakt A thene, 29 Mei. De Embros noemt de namen van een tiental Griteksdbo dorpen* welke door Bulgaren vernield zijn. De be volking is cr uitgemoord, behalve 300 jongt» meisjes, die naar hel Bulgaarsche kamp zijr meegevoerd. Athene, 29 Mei. De Bulgaren hebben de Grieken aangevallen in dc buurt van do hoogten van Dravi. Dc uitslag is onbekend. Parijs, 29 Mei. De Temps bericht uit Sofia: Koning Ferdinand Jicefl twee tele grammen gezonden aan de keizers van Duitscliland en van Rusland, die hem uil Ber lijn hebben geseind, om hem aan te bevelen niets tc doen wat den vrede zou kunnen in gevaar brengen. Koning Ferdinand zet daar liet heel, dal de dommen altijd lachen; mrar de wijzen hebben er meer reden toe. Een it o in au van Lielde, 71 DOOR MARIE CORELLI. „Zoo? Hoe weet ge dal ge u zelf niel be drogen hebt al den lijd, gedurende uw ge leidelijke evolutie van onbewust tot bewust leven? De Natuur heeft u niet bedrogen, de Natuur is altijd in ernst, maar gij, hebt gij niet in verschillende stemmingen of be- siaanstoestanden getracht iels te doen dat knapper was dan de Natuur het kon? Min of ineer om haar den loef af te steken? Kom, kom! kijk daar maar niet zoo verwonderd Over! gij hobt alleen maar gedaan wat zooge naamde „verstandige" menschen doen, en denken, dat zij het recht hebben te doen. Maar nu, in uw tegenwoordigen toestand, die een voor- en geen achteruitgang is zijt gij begonnen een weinig meer kennis te verwerven, met een weinig grooler nederig heid en ik ben bereid veel geduld met u te hebben Ik sloeg mijn oogen op en werd gerustge- ste! door zijn vriendelijken blik. „Om nu te beginnen." ging liij voort, be hoort gij meteen te weten, dat wij hier geen rouwen ontvangen, dat is tegen onzen regel en Orde. "Wij zijn niet op liaar ingericht, wij hebben ze niet noodig. Zij zijn nooit meer dan halve zielen. •Mijn liart klopte verontwaardigd, maar ik zweeg. Hij zag mij recht in de oogen, terwijl hij met de eene hand enkele papieren op zijn lessenaar bij elkaar legde. „Wel, waarom geeft gij mij niet het voor de hand liggende antwoord?" vroeg hij. „Waarom zegt ge niet dat indien de vrou wen halve zielen zijn, de mannen dit even eens zijn, cn dal de twee helften zich moeten samenvoegen om een geheel te maken? Dwaas kind! gij behoeft niel van ingehouden beleediging te branden over wat een min achtende beschrijving van uw sekse gelijkt, zoo is het niet bedoeld. Gij zijt halve zielen, cn de grootste moeilijkheid is, dat gij zoo zelden het versland hebt om dit te begrijpen, of een poging in het werk te stellen om de volmaakte en onscheidbare vereeniging tot stand te brengen; een heilige laak, die in uwe handen gelegd is. Dc Natuur is voortdurend bezig met dc juiste helften bijeen te 'brengen, de menscli tracht sieeds weer ze te ver strooien en hoewel ten slotte alles terecht komt, wal ook moet, is hel niet noodig uitstel te veroorzaken waar maanden of ecuwen mee gemoeid zijn. Gij vrouwen waart be doeld reddende engelen te zijn, maar in plaats daarvan zijt gij den ondergang van uw eigen „idealen". Ik kon dit niet tegenspreken, want ik voelde dat hel waar was. „Zooals ik zoo julsl gezegd heb," ging hij voort, „dil is geen plaats voor vrouwen. Het denkbeeld alleen, dat gij u zelf in staat zoudt achten, u aan de proef te onderwerDcn. om student hier te worden is ten cenen male on- geloofelijk. Alleen terwille van Rafel heb ik er in toegestemd u te spreken en u uit te leggen hoe onmogelijk het voor u is hier te blijven Ik viel hem in de rede. „Ik moet blijven!" zcide ik vastberaden. „Doe met mij wat ge maar wilt zet mij in een cel en houd mij gevangen geef mij elke ïuoeielfjkheid te verduren, die gij wilt, en ik zal haar verduren, maar zend mij niet weg zonder mij iets van uw vrede cn macht te leeren de vrede en macht die Rafel be zit en die ik ook moet bezitten, indien ik hem zou willen helpen en alles in alles voor hem zou willen zijn." Hier wachte ik, overweldigd door mijn aandoening. Aselzion zag mij strak aan. „Dal is uw wensch? Ilem te helpen en alles in alles voor hem te zijn?" zeide hij. „Waar om licbl gij dat niet eeuwen geleden inge zien! En zelfs nu hebt gij getwijfeld in dc trouw, die gij hem verschuldigd zijt gij hebt aan hem getwijfeld, hoewel al uw inner lijke instincten u zeggen, dal hij de ware wederhelft uwer ziel is en dat uw hart hem tegenklopt, zooals een vogel in een kooi te gen zijn tralies slaat om de vrijheid te ver krijgen." Ik zweeg. Mijn lot scheen in de weegschaal te zweven, maar ik liet het aan Aselzion over, die, indien zijn macht iets beteckendc, mijn gedachten beier kon lezen, dan ik ze kon uitdrukken. Hij stond van zijn schrijftafel op cn liep langzaam op cn neer, in diep gepeins ver zonken. Toen stond hij plotseling voor mij stil. „Indien gij hier blijft," zeide hij, „moet gij begrijpen, wat dat betcckcnt. Het beteekent, dat gij geheel afgezonderd moet leven in uw eigen kamer, geheel alleen, behalve wanneer gij opgeroepen wordt om onderricht te ont vangen uw maaltijden zullen u daar ge-» bracht worden en gij zult u meer gevoelen als een misdadiger, die zijn straf ondergaat, dan alsof gij verlichting ontvangt, en gij moogt tol niemand spreken tenzij men u aanspreekt •Bovendien" hij viel zichzelf in dc rede en wenkte mij hem naar een andere kamer te volgen, die grensde aan die waar wij ons bevonden. Ilier, mij naar een venster bren gend, toonde hij mij een geheel ander uil- zicht, dan het door de zon verlichte land schap en de tuin waarop ik zooeven gekeken had, een somber vierkant met ijl gras be groeid, waarop een aantal zwarte kruisen stonden. „Deze duiden geen dooden aan," zeide hij, „maar mislukkingen. Mislukkingen niet in wereldschcn zin maar mislukkingen om van het eeuwige, scheppende te maken, hetgeen het is eeuwig hier en nu, zoo lang wij verkiezen! Zult gij trachten een van hen tc worden?" Neen," antwoordde ik rustig, „ik zal niet falen!" Ilij slaakte een lichten, ongeduldigen zucht. „Dat hebben zij allen gezegd zij wier teeken hier staat," cn hij wees naar de kruisen met een indrukwekkend gebaar. „Eenige der mannen, die dus hun teeken hebben achtergelaten hier, zijn op dit oogen blik onder de schitterendste en bestgeslaagde personen in de wereld rijk en maatschap pelijk zeer gezocht, cn zij alleen weten waar de kanker schuilt zij alleen kennen hun eigen nietigheid, en zij leven, wetende dal hun leven naar andere levens moet lei den en vreezen die onvermijdelijke Veran dering, die volgens dc wel hen brengen zal in de positie, die zij hoofdzakelijk gezocht hebben!" Zijn stem was ernstig cn medelijdend eq een zwakke trilling van vre.-s voer door mif heen. „Deze waren en zijn mannen!" ging hij voort. „En gij een vrouw zoudt moe dig de a\onluren ondernemen waarin zij faalden! Denk eens voor een oogenblik hoe zwak en onwetend cn ten cenenmale onvoor bereid gij zijl! Toen gij voor liet eerst uw, psychische studiën begont met een Lceraar, dien wij beiden liefhadden cn eerden een dien gij kendcl onder den naam van lleliobas hadt gij nog bijna niel in dc wereld ge leefd; sedert dien lijd 'hebt gij hard ge werkt cn veel gedaan, maar in uw grooten ijver om moeilijkheden te overwinnen hebt- gij vele dingen voorbij gezien Ik geloof dat gij geduld cn geloof hebt deze hebben vee! voor u gedaan cn nu zijt gij op een kritiek puni in uw loopbaan gekomen en uw Wil beeft gelijk hel roer van een schip in uw, hand cn gij begeeft u op andere onbekende wateren waar storm en duisternis kunnen heerschen. Er is gevaar in het vooruitzicht voor elke twijfelende, Irotsche, weerspanni ge ziel, het is niot meer dan eerlijk u te waarschuwen!" „Ik ben niet bang!" zeide ik op zachten toon, „ik kan niet meer doen dan stervenP Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1