H\ 3I& Maandag 2 Juni 1913. DE EE M LANDER. Uitgevers: FEUILLETON. 11" Jaargang, BUITENLAND. Het Eeuwige Leven. ABONNEMENTSPRIJS: Por 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Dezo Courant verachynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 1regels.. f 0.50. Elke regel moor- O.IO» Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Qrooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bodryt bestaan zeer voordooligo bopalingoa tot hot herhaald advortooren in dit Blad, by abonnement. Eono circulaire, bevattonde do voorwaarden, wordt of aanvraag toegezondon. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Politiek Overzicht De LrachftenvernoudBtigen ïn liët Ualkangeüieui Hoewel tic vrcdcsprclminuaLres ondertee kend zijin, zijn 111 Iicl Balkangebied de oor- lu'gsLo-enercdUsclcii in vollen gang. De r- de van den Servische 11 premier ui de skuepsoh- liii.i schijini hel oorlogsgevaar te hebben vernieeiToierd. Zij heeft in S'oila een zeer cn- gun^iigen iin/diruK. geniaaül, zooals blijkt uiL tie taal van de Buigaarsche pers. Onomwon- den wortui gezegu, aal het antwoord op die rede slecuts een meel „ie wapenl" kan zijtn om aan de Servische „broeders" te bewij zen, dal heit iJulgaaj scire leger de Serven wei baas kan wcHrüicn. De INarodiki Piava zege „llie»t kabinet lieeft den plicht terstond zijn post te verluien, ais hel met weet hoe in dit uur iedere Bulgaar denkt". Zelfs in de iiege<eriingskiingen wordt toegestemd, dat de hoop op eenc vreedzame opiosskng ver minderd is; maar men denkt «iet, dat dit Servies iaatate woord is, en ondersiïell met, dal hél zai leiden tuk eene oui middellijke uit barsting. .\o,g is de hoop niet geheel verdwenen, dat tie vrede onder ue drie „bondgenooten" be waard biijil. i\og op liet laatste oogenbiik. walmeer ue legensiaii/uers m volle wapon- ïnisllng tegenover elkaar slaan, zou de ïjve- lige beniiiKielmgsarbcid van de mogendhe den, vooral van Rusland, eene omkeeriug tot den vrede kunnen brengen. Maar liet feit is iii-OL te miskennen, dat op diit oogenbiik M ue- tlonic on het aangrenzende gebied weder een groot ooilogakanip geujkit, evenals in het be gin van dien nu geemuigden oorlog net dit onderscheid, dat de opmarsch niet gemunt is tegen den gemeens ciiappelijken vijand, Turkije, maar den strijd geldt, die ondor de boiwlg-enooten over de verdeeling van don buit ts uitgebroken. De opmarsen van de legers tegen elkaar is reeds nagenoeg volloolid. Crrtlekcnland is hol verst gevorderd; het heeft reeds sinis ge- ruimen lijd d'c liooi'dmassa van zijne sïrïjd- krachten 111 den omtrek van SaTuniki ver zameld. Servië is nets achterlijker, hen dag ui tien geleden haddon de Servem nog 3^ division in Albamie staan, welker vervoer tiaar Serviu nu in vollen gang is. De staking van liet gekeeie personen- en goederenver voer op üe spoorwegen Uskub—Wisch, Nisch Pi rot en BelgradoNisch is eene aanwij zing, dat aanzienlijke militaire krachten naai de ooslehjice grens van Servic onderweg zijn. De locstand van Bulgarije herinnert aan den militairen toestand in liet begin van den Ser- visch-Buigaarsclieii oorlog in 1385. Ook tóen werden aanzienlijke Buigaarschc strijdkrach ten geruim en lijd vastgehouden aan lui Turk-, sche tvonl, omdat men moest rekenen met een oorlog legen Turkije. Eerst toen het Ser vische leger gereed stond om de Buigaar schc grens over te gaan, kreeg Bulgarije de mogelijkheid, zijne troepen, die het tegen Tui kij* had opgesteld, naar het bedreigde westelijke front over te brengen. Iels der gelijks dool zich thans voor. Het sluiten van d'en vrede met Turkije verschaft aan Bulgarije de mogelijkheid, al zijne voor Tsjalalrlja en Bociuii otpgösiieküe troepen naar het Servi sche froiut en naar Maoedonic over te bren- geu. De transporten ziiju reeds eeltige dagen geleden begonnen, omdat men in Sofia tot het besluit gokomon was, ook aonder de overige bondgenooten te onjderteekencn. De IcrlislLs in de machtsverhoudingen, die nog voor eene week ten nadeele van Bulgarije bestond, kan dus t egen woorkfiLg wel als over wonnen beschouwd worden. De groepcoring van d'e legers van Servië, Griekenland en Bulgarije wordt in de Neuc Freie Presse aldus vermeld: Het Grieksche leger lioudl mot 70,000 ge- wapenden het gebied bezet ten oosten van het opnieuw versterkte Saloniki van Oriaiio aan de Egeïsdie zee tot Gewgeli, en wel slaan vijf division in de streek OrfanoNigrita, twee diivisicn in de streek Gewgeli—Jcuiiza Vardar en eene divisie in Saloniki. Nog eene divisite is uil Epirus onderweg. Tegenover deze acht Grieksche division staan vier Bul- gaarsche division in de streek Kawala—Se res— Doiiran—Strocmnitza. De Buigaarschc divisie is echter dubbel zoo sterk ah de Griieksche, zoodat (lc Bulgaren in deze treek het overwicht bezitilen. Tot ondersteuning van de Grieken nebben de Servon oene dlivisiie bij Gewgeli siaan, waarop waarschijnlijk nog moer Servische strijdkrachten, vermoedelijk de Morava-divi- sie, die hij Mouiaslir heeft gestaan, zuilen vulgcn; de zuidelijke Servische vleugel, die zich oij de Grieken aansluit, kan daardoor op 32,000 gewapenden geschat worden, liet gros van liët Servische leger stond tot voor bol len lijd in de streek ICoemaaiovaUskub Koprulu. Gedeelten van deze legermacht worden t/egeiiwoordig naar het noorden via Ndisoh tegen Plrot geschovèn; tot hu-nne ver vanging gaan de beide Servische division, die in het sandjuk Nlovibazar en in Noord- Aibanië hebben gestaan, naar Uskub. Bij Us kub slaan ui de oersle linie omstreeks 80,000 combaiflamlen melt de operatie-richting over Egri PalankalvustcndilSofia. In het noor den van Servië was de bescherming van de grens in de streek Pinol—Widdin tot dusver toevertrouwd aan eene infanitorde- en eene kavalleiie.-divisie; deze Iru^p wondt nu aoor twee divisiën \ersterkt, zoodot aan de in- vaisliniën Nisch—PiroL en Leskovacs—Trön— Solia in dc eerste linie 50,000 man verzameld worden. DaaHtegenoveiV hadden de Bulgaren ten zuidon van Sofia, in de streek Kuatendil— lvOlsjana slechts dc versterkte 12e divisie staan, die sterk in de minderheid was tegen de Servische strijdkrachten. Op den noorde lijken vleugel Soflia—WMdlin daarentegen bezaten de Bulgaren de overhand. De Bul garen waren er op uit vooral dien door den lerpciniloesLannd sterk blootgestelden vleugel van hunne troepenopstelling te versterken; de voltooiing van het centrum van hun op marsch is nu in gang. Bulgarije zal nu m hbt göhiëd ^'iddiiL—Donou—Kavvala—Egeï sdie zee omstreeks 2511,000 man verzameld hebben. De krachlenverhoucüng is in licl algemeen aldus: Servië heeft 212,000 combattanten, Griekenland 70,000, waartegen Bulgarije minstens 300,000 oombattiairiien kan overstel len. Bovendien beschikken alle drie slaton in de landstormfonnatiön en door de recru- ton-lichlingen, die in Macedonië cn Thricie worden opgeroepen, nog over niet onbedui dende krachten, diie in den etappendiensl cn voor bezettitigsdoelcinden gebruikt worden en daardoor de opcralielegers ontlastoi. ]>e Bnlkan-oorlog. Over de zitting van de conferentie, waarin het voorloopige vredesverdrag werd onder teekend, worden nader nog eenigc bijzon derheden bericht, waarvan 't van belang is kennis te nemen. Na de rede van den eersten Bulgaarschen gevolmachtigde Dancvv, die zijne waardecring uitsprak voor de bemoeiin gen van Sir Edward Grey ten gunste van den vrede en dezen verzocht den Koning den dank van de conferentie over te brengen voor zijne vergunning om den naam van het historische St.-Jarues paleis te verbinden met de onder- teekening van. het vredesverdrag, voerde de Montenegrijnsche gevolmachtigde Popowics het woord. Hij verklaarde, dat hij cn zijne mede-gevolmachtigden ten zeerste onbevre digd waren door dc voorwaarden, die zij ge dwongen waren geweest aan te nemen. Daar Engeland eene leidende rol op zich genomen had bij Montenegro's berooving van Skutarl, beschouwden zij Engeland thans als hun schuldenaar en verwachtten zij, dat het al thans hun eene wijziging van de ALbanecsche grens zou verschaffen, die aan Montenegro Yoor cultuur geschikt land en een natuurlijken weg tusschcn Podgorilza en Ipek gaf. Skoeloedis (Griekenland) las eene verklaring voor, volgens welke de Grieksche gedelegeer den het verdrag hadden onderteekend op de uitdrukkelijke belofte van de Turksëhe ge volmachtigden, dat zij in deze zitting de ver klaring zouden afleggen, dat dc verdragen cn overeenkomsten, die voor den oorlog van kracht waren, met het hervatten van de diplo matieke betrekkingen weder volledige geldig heid zouden krijgen. Osmar Nizami verklaar de, dat hij wel niet liet beginsel van het her stel der verdragen bestreed, maar de inslruc- liën, die hij gehoopt had te zullen ontvangen, nog niet gekregen had. Ten slotte kondigde Danew aan, dat na be raadslaging onder eenigc gevolmachtigden be sloten was, dat een additioneel protokol ou worden ondcrleekend, volgens hetwelk het Verdrag onmiddellijk na dc ondcrtcekening van kracht zou worden. De Servische, Griek sche cn Monlenegrijnsche gevolmachtigden verklaarden, dal zij ditmaal voor het eerst van zulk een additioneel protokol hoorden, en dat zij geene volmacht hadden hel te onder- leekcnen. Sir Edward Grey verklaarde daar op aan de gevolmachtigden, dat het paleis tot hunne beschikking stond ais zij de beraadsla ging wenschten voort te zetten, en verliet de vergaderzaal. Dc Turksche en Bui gaarschc gedelegeerden onderleckenden het additioneele protokol, waarna alle gedelegeer den gezamenlijk besloten Maandag of Dinsdag weder bijeen te komen tol vaststelling van het protokol van dc nu gevoerde beraadslagingen. Reuter's bureau verneemt, dal de vier de putation van de Bfllkanstaten in eene Zater dag gehouden bijeenkomst hebben beraad slaagd over het inleiden van onderhandelin gen over bijzondere overeenkomsten met Tur kije wegens verschillende kwesliën, die uit den oorlog zijn voortgevloeid, maar niet door Jict vredesverdrag geregeld zijn. De genomen be sluiten zullen aan de Turksche vertegenwoor digers voorgelegd worden, om tot een geza menlijk plan voor de bijeenkomst van heden (Maandag) te komen. Dan zullen de gedele geerden ecu beslflit nemen over dc plaats, waar deze onderhandelingen zullen worden gevoerd, en over de vragen, die nog op oplos sing wachten. Konstantinopel, 31 Mei. Ilct tot stand komen van den vredewordt algemeen met voldoening begroet. Sofia, 31 Mei. Hel bericht van dc on- derteckcning der vredcjspreliiiiinaires heeft een onevrwachte geestdrift verwekt. Gegeven zijnde de moeielijkc betrekkingen tusschcn de bondgenooten, drukt men algemeen dc hoop uit, dal in de toestand weldra eene outknoo- ping zai komen. Athene, 31 Mei. (Van den hijzonderen correspondent van Ilavas). De pers is alge meen van oordeel, dat, ofschoon hef sluiten van den vrede eene gelukkige gebeurtenis is, dc waarschijnlijkheid van een nieuwen oor log toeneemt, liet is mogelijk, dit als Bulga rije zijne handelingen voortzet een Gricksch eskader in Alessio cn Saloniki zal binnen varen. Het bericht, dal hel Grieksche schip Spctzai in Eleuthera is gebombardeerd door eene Buigaarschc batcrij, heeft hier eene groote ontroering verwekt. Rome, 31 M e i. In dc Kamer verzocht dc minister van buitenlandsche zaken aan dc Engclsclie regeering de levendige cn diepe sympathie over te brengen, waarmee de Ka mer het sluiten van den vrede cn het werk van Sir Edward Grey heeft begroet. Athene, 31 Mei. Het onderzoek van de schepen door de Grieksche vloot is gestaakt. Dc gezanten-conferentie heeft zich in hare zitting van verleden Vrijdag hoofdzakelijk be zig gehouden met de behandeling van hel sta tuut van den nieuwen slaat Albanië. Volgens de inlichtingen van ltculer hecrscht er eene optimistische stemming, zoowel wal het sta tuut van Albanië betreft als ten aanzien Van de bepaling der grenzen van Albanië en van liet lol der Egeisehe eilanden. In de kringen, waarin lot dusver zeer uitccnloopcnde mee ningen hierover heerschtcn, begint zich de gezindheid te vertoonen, om tot een compro mis te komen. De gezantenconferenlie komt gaandeweg aan het einde van hare laak; men hoopt en gelooft, dst zij tegen het laatst \an Juni daar mee gereed zal zijn gekomen. Volgens eene medcdeeling van dc Daily Telegraph heeft de conlercniie besloten n>- rcn arbeid tc beperken tot deze drie punten: de Albaneeschc constitutie, de bepaling van de zuidelijke grens van Albanië en het lol van dc Egeïsche eilanden. Wal de heide laatstgenoemde punten betreft, heerscht er eene hoopvolle stemming; de Times gaat zelU zco ver te verklaren, dat ei* een compromis in aantocht is. Wat de Albaneesche constitu tie betreft, wachten de ambassadeurs de in struction van hunne regeeringen af. Athene, 31 Mc i. Bevoegde Buigaarschc kr'ingen verzekeren, dal generaal Sa ra vow voldaan is over zijn gesprek mol Venizclos. Belgrado, 31 Mei. De gezant Spalai- kowics is hcd'tn nacht met een bijzonderen trein naar Belgrado vertrokken. In strijd met heil gerucht, dut minister-pre^ siident Basics zich naar Tzuribrod zou heb ben begeven, bevindt hij zich naar in Belgra do. Sofia, 31 Mei. Iicl onderhoud tusschcu de minister-presidenten Basics cn Geschow, dat heden zou plaats hebben, is uitgesteld. Saloniki, 31 Mei. Du Bulgaren ver sterken zeer bclungrijk de linicn op den berg Smivolon. Petersburg, 31 Mei. Iicl telegraaf* agentschap is gemachtigd tot de verklaring, dat de onderstelling van het Buigaarschc blad Mil", dat Rusland dc staal is, die Servië, als het van het Adrkvtisch kustgebied af zag, com pensatie» in het Wardardal bad beloofd, ge heel verzonnen is. Belgrado, 1 Juni. Minister-president Pasics zal heden avond om.acht uur te Zari- brod eene bijeenkomst hebben met zijn Bul gaarschen ambtgenoot Geschow. Bükarcst, 31 Mei. De Kamer heeft met 127 tegen 11 stemmen, terwijl twee leden zich onthielden, eene motie aan genomen, waarbij machtiging verleend wordt aan de regeering om maatregelen te némen tot uitvoering van het Peters- burgsche protokol. Bükarcst, 1 Jun i. In de boodschap lot sluiting van de zitting van hel parlement ver klaart dc Koning, dat Rumenië, door zich on zijdig te verklaren, er toe bijdroeg den Bal kanoorlog tc lokaliseeren, en daardoor Euro pa in slaat stelde van de weldaden van den vrede te genieten. Dc betrekkingen met Bul garije, die tengevolge van de radicale wijzi ging van het Bcrlijnschc verdrag nieuwe grondslagen moesten verkrijgen, welke wij gcwenscht hadden door rechtstrccksch over leg lot stand tc brengen, leidde ons tol het aannemen van ccne bemiddeling, waarvan het protokol van Petersburg de uilkomst was. De Kamer heeft, door machtiging te vcr- leenen tol de uitvoering van het protokol, het bewijs geleverd van de politieke rijpheid van het land. Rome, 31 Mci. In antwoord op ccne vraag, die in de Kamer werd gedaan, zeide dc onder-staatssecretaris van buitenlandsche zaken: De toestand van Armenië is thans niet dreigend. Italië, dal er hoogen prijs op stelt, dat dc stevigheid cn de onschendbaarheid van het Turksche rijk in Ivlein-Azië verzekerd wordt, meent, dat de vrede cn de rust in die streek hoofdzakelijk afhangen van de re geling der Armenische kwislie. liet zlil in dien zin zijiie goede diensten aan de Porto aanbieden. Konstantinopel, 1 Juni. De Arme nische patriarch heeft eene nieuwe memorie aan de Porie gezonden, waarin hij zich be klaagt over den toestand in de Anatolische gewesten en afdoende maatregelen verlangt. De patriarch ontving telegrammen, waarin nieuwe euveldaden van dc Koerden worden verhaald. Duitschland. De Braunschweigische Landeszeitung ver klaart liet voor ten zeerste ongepast, met mededcelingen aan te komen over den juislca termijn van de troonsbeklimming van prins Ernst August. Men kan met tamelijke zeker heid eene oplossing van dc ürunswijkschc kwestie in het aanslaande najaar verwaeh- Als wij ernstig bedenken, hoeveel verkeerds wij ie der en dag doen, worden wij tevens zachter gestemd in ons oordeel over ande ren Et'ii Botnau vau LieMe, 73 DOOR MARIE COEELLI. Hij sloeg een scherpen blik esp mij, die nnj ware van het hoofd tot de voeten op- i:«m toen, zich plotseling van mij afwen dend, raakte hij een knop aan op zijn lesse naar die een bel in een buitengang luid in te w eging bracht. Mijn voormalige gids trad bijna onmiddcT- lijl: binnen en Aselzion sprak hem aan: „Honorius,"' zeide hij, „wijs deze dame haar kamer. Zij zal de cursus van een proefleerling til student volgen." Toen hij sprak, zag Ho norius mij met een blik van ongeveinsde ver bazing en medelijden aan. „Zoodra zij wenseht vertrekken, moet huar elk gemak voor dil v«rlrek toegestaan worden. Zoolang als zij biftr voor onderricht blijft is de regel voor buy, zooals gij weet, eenzaamheid en zwij- Gaa.* fk 5 hem aan, en dacht hoe snel zijn ge- aat reranderd was. Het werd niet meer ver acht door de ernstige welwillendheid en vriendelijkheid, die mijn moed hadden staan de gehouden, een gestrenge schaduw ver duisterde het, cn zijn oogen waren afgewend. Ik zag, dat men verwachtte, dal ik de kamer zou verlaten, maar ik aarzelde. „Wilt gij mij toestaan u te danken," mom pelde ik. verlegen, bijna smcckend de hand uitstekende. Hij wendde zich langzaam naar mij toe en nam mijn handen in de zijne. „Arm kind, gij hebt mij voor niets te be danken!" zeide hij. „Denk eraan, sis een der eerste lessen op den moeilijken weg, dien gij gaal, dat gij niemand voor iels te bedanken hebt en niemand voor iets te laken waar het uw lotsbestemming betreft dan u zelf! Ga en moge gij uw vijand overwinnen!" „Mijn vijand? herhaalde ik, verwonderd. „Ja! wederom u zelf! De eenige macht, die eenig man of vrouw ooit gehad heeft of heb ben zal om te bestrijden!" Hij liet mijn handen los, en ik veronderstel dal er in mijn blik, dien ik lot hem ophief, iets van stomme sinecking geweest moet zijn, want er kwam een flauwe schaduw van een glimlach op zijn lippen. „God zij met u!" zeide hij zacht en beduidde mij nu door een vriendelijk gebaar hem te verlaten. Ik gehoorzaamde oogenblikkelijk, en volgde mijn gids Honorius, die mij naar mijn kamer terugbracht waar hij zonder een woord Ie spreken de deur achter mij sloot zooals te voren. Tot mijn verrassing vond ik mijn ba gage die ik in de herberg achtergelaten had voor mij gereed staan en op een kleine dientafel, die in een nis van den muur stond, e:i die ik te voren niet had opgemerkt stoncl een bord met vruchten cn droog brood, met een glas koud water. Toen ik naar deze kleine veryersching ging kijken, die eeuvoudig maar smaakvol was klaar gezet, zag ik, dal de dientafel eigenlijk een kleine lift was, klaar blijkelijk verbonden met huishoudelijke ge bouwen van het huis cn ik leidde hieruit af. dal dit het middel zou zijn waardoor mijn maaltijden mij opgediend zouden worden, lie verspilde echter niet veel lijd met hierover lia te denken ik was maar al le blij, dal- liet mij was toegestaan in het ITuis van Asel zion te blijven, op welke voorwaarden dan ook, cn dat ik achter slot en grendel zat, kon mij nu niet meer schelen. Ik pakte dc weinige dingen, die ik bij mij had, uil, waaronder drie of vier geliefkoosde boeken waren, toen zette ik mij neer aan mijn eenvoudig maal, waarvoor de honger mij een goede eet lust gegeven had. Toen ik gereed was, zclle ik een stoel bij hel open raam cn zat daar over de zee uit le kijken. Ik zag hoe mijn vriendelijke kleine roos haar karmozijn-rood hoofdje zeer ver trouwelijk tegen den muur leunde, juist be neden mij en het gaf mij een gevoel van gezel schap, overigens was dc eenza-amheid vol maakt. De hemel verduisterde zich tcgeh den nacht, hoewel een paar gloeiende strepen van diep karmozijn-rood nog overbleven als ccn herinnering aan de ondergane zon en een parelgrijze gloed in het oosten deed de komsi der maan verwachten. Ik gevoelde, hoe dc diepe stilte, die mij omringde mij als een muur omslool, en toen ik over mijn schouder van het venster naar het inwendige van do kamer keek, geleek zij vol drijvende schadu wen, donker en ontastbaar. Ik bedacht dat ik geen kaars of eenig ander soort van licht had, hetgeen mij een voorbijgaande onrust bezorgde, maar dit ging spoedig voorbij. Ik kon naar bed-gaan, dacht ik, wanneer het kijken naar de zee mij verveelde. In elk geval wilde ik het opgaan der maan afwachten; het tafereel, dat ik aanschouwde was vol godde lijke vrede en schoonheid, cn zou een schil der in verrukking gebracht hebben en ik was tevreden. Ik was mij van geen vrees be wust, maar ik gevoelde mij langzamerhand onder den indruk komen en eindelijk over mand worden door de dieper wordende stilte en groote eenzaamheid mijner omgeving. „l)e regel voor haar is eenzaamheid cn stilzwij gen." Dit had Aselzion gezegd. En klaarblij kelijk werd die regel nu op mij toegepast. HOOFDSTUK XIV. Kruis en Ster. De maan kwam langzaam op lusschen twee donkere wolkenrijen die langzamerhand zil verwit werden door haar stralende tegen woordigheid en een schitterend pad van diamantachtige reflectie begon zich over de zee te spreiden. Ik bleef aan het venster zi»- ten, daar ik een vreemden tegenzin gevoelde om mij in de donkere (lamer te hegeven. En ik begon te denken, dat liet toch wel wat iiard was, (lat ik hier alleen gelalen werd op deze wijze opgesloten; men had mij toch wel eenig licht kunnen toestaan Toen ver weel ik mijzclve plotseling dat ik ook maar de gedachte aan een klacht bij mijzelf liet opkomen, want eigenlijk was ik toch maar een ongenoode gast in liet Huis van Aselzion men had mij niet noodig en ik herin nerde mij-het bevel, dat ten opzichte van mij gegeven was: „Zoodra zij wcnschl te vertrek ken, moei haar dat vertrek zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden Ik was veel meer bevreesd voor dal „gemakkelijke vertrekken dan voor mijn tegenwoordige eenzaamheid cn ik besloot hel ganscli 2-vonluur in Ju t bcslo cn vroolijkslc licht tc beschouwen. Indien het het beste was dal ik alleen was, dan was eenzaamheid goed als het noodig was, dal ik in liet donker was, dan was duisternis* mij ook aangenaam. Nauwelijks had ik dit Leslolcn, toen mijn kamer plotseling door een zachte maar stralende glans verlicht werd en ik sprong verbaasd op, mij afvragend waar die vandaan kwam. Ik kon geen lamp ol elcctrisehe lampen zien het was alsof do muren van licht, dal hun oppervlakte uit straalde, gloeiden. Toen mijn eerste verras sing voorbij was, was ik bekoord cn verrukt door dc warme, troostrijke helderheid om mij heen, het herinnerde mij cenigszins aan dc eleclrische schittering op de zeilen van de „Droom". Ik verliet het venster, het open la tend daar de nacht zeer zwoel en warm was, cn ging aan de tafel zitten om wat te lezen, mcar na enkele minuten legde ik het boel* weg om naar een vreemde, fluisterende mu< ziek te luisteren, die naar mij toe kwam, klaarblijkelijk uit zee en die mij tol in de ziel drong. Geen welsprekende beschrijving zoir in staat zijn een denkbeeld te geven'van de meeslcepefidc zoelheid der harmonieën die meer op de lucht werden uitgeademd dan weerklonken en ik verdiepte mij in hei- volgen van den rhytmus der heerlijke melo dieën, terwijl zij aanzwollen en wegstierven. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1