DE EEMLAN DER". Donderdag 5 Juni 1913. I BUITEN LAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. H\ 321 II<Ie Jaargang. AMERSFO Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. AGBLAD. Uitgevers: VALKHOFF Co* ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort Idem franco por post et c f 1.00. - 1.50. Per woek (mef gratis verzekering tegen ongelukkon) - 0.10. Afzonderlijke nummers r 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Vftn 15 regelsf 0.5A Elke regel moor0.16, Dienstaanbiodingon 25 cents by vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bedrgf bestaan zoor voordooiige bopalingon tot hot horhnald advortooron in dit Blad, bij abonnomont Eono oirculairo, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toogozondon. Politiek Overzicht Een corruptie-proces in Hongarije. In Hongarije is hul minislerie-Luku.cs onder zeer bijzouidere omstandigheden af- etreden. Men leent de eigenaardige vormen, aron- dor daar in het parlement de strijd tusschen regeering en oppositie wo-rdt gevoerd. Lan gen tijd lieefl de oppositie door eene ob structie, die alle perken to buiten ging, de parlementaire machine geheel doen siiisiian. Daaraan is een einde gemaakt door ecne wijziging van het reglement van orde, die de macht van den Yoorzitüer uitbreÊd't, lodat hij tegen ohstrueerende afgevaardigden kan optreden en, zoo noodig, zelfs de politie kan ontbieden om leden, die Legen de orde ban delen, uit de zaal te verwijderen. De eheele ■oppositie lieeft zich met deze orde-verstoor ders solidair verklaard, zoodat nu de ver gaderingen van den rijksdag in den regel ge houden worden builun tegenwoordigheid van de oppositie. Maar de strijd tusschen regeering uu op positie rust daarom nog niet; hij hoeft zich alleen verplaatst. In de pers wordt cieze strijd voortgezet in soms zeer stuitenden vorm. Zoo heelt de afgevaardigde Desy in een dagbladartikel den minister-president Lukacs aan de kaak gesteld als „den groot- sten panamisl" 111 Hongarije. Deswege op eene klacht van den minister-president ver volgd, is hij door de rechtbank te Budapest veroordeeld tolt ecne maand gevangenisstraf en 1ÜÜÜ kronen boete. Dit vonnis is echter door den hoogeren rechter vernietigd, omdat de beklaagde lie zeer belemmerd was in zijn recht om het bewijs te leveren van zijne be schuldigingen. liet proces is dus voor de tweede maal gevoerd, en ditmaal-heeft (1e be klaagde volledige vrijheid gehad om mei al les wat hem dienstig kon zijn tot staving van zijn beweren, dat de minister-presid-ent is „de grootste Panamisl", voor den dag te komen. Bij het klassieke Panama had men te doen met eene groote maatschappij, die om- voor de uitgifte van telkens nieuwe obli gation de toeslemming te verkrijgen van re geering, parlement en publiek, de zakken spekle van miniüs'ters, (parlementsleden cn dagbladschrijvers. Aan zoo iets lieeft men bij het Ilongaarscbe corruptie-proces niet te denken. Dat minister-president Lukacs zijn hoog ambt heeft misbruikt om persoonlijk zicli ten koste van don staat of van het stiats- belang te verrijken, is niet geWekon. Wel is door de verklaringen van de gehoor de getuigen bewezen, dat eene financiële in stelling, de Hongaarsche bank- en handels maatschappij, bij do vernieuwing vau ver schillende contracten eenige millioenen kro nen als fooi heeft betaald. Daarvan zijn 3 7 milliocn uitgegeven bij verkiezingen tot be vordering der benoeming van candidate» der regeeringspartij. Daarmee is een leit bewe zen, dal minister-president Lukacs vroeger in de beide buizen van het parlement uit drukkelijk heeft" ontkend. Op één punt werd den heer Lukacs het behalen van persoonlijk voordeel aangewre ven. Ilij zou, volgens zijn beschuldiger, een huis te Zalatna, dal Ilij iin eigendom bezat, door bemiddeling van ecne spaarkas aan den staat veel te duur verkocht hebben. Die be schuldiging is niet houdbaar gebleken; de deskundigen, die de rechtbank moesten voor lichten over de waarde van het huis, ver schilden over die waarde van meening. Dit alles te /.amen nemende, is de rechtbank niet andermaal tot een veroordeelend von nis gekomen. De afgevaardigde Dcsy is van de aanklacht wegens laster, waarvoor hij werd vervolgd, vrijgesproken. In de overwe gingen van het vonnis wordt gezegd, dat de -door Dcsy lot staving van zijne beschuldi ging bijgebrachte feiten als juist erkend zijn Inzonderheid is Bewezen, dat de Hongaar sche bank- en handelsmaatschappij een be drag van 3.7 milliocn voor politieke doelein den Ier beschikking van minister-president Lukacs heeft gesteld. Al heeft nu Lukacs niet persoonlijk een materieel voordeel daarbij gehad, het gaat toch niet aan, dat een ninis- ter van eene met den slaat in contractueele betrekking staande onderneming voor poli tieke oogmerken geldgeschenken aanneemt. Dok bij den verkoop van hot huis in Zalatna heeft Lukacs geen persoonlijk voordeel ge had; maar hij zou zich tegen iedere verden king beschermd hebben, wanneer hij, het uuis, in plaats van door oen bemiddelaar, zelf aan den staal had verkocht. De vrijspraak van Desy staat gelijk met eene veroordeeling van Lukacs, zij 't ook niet eene gerechtelijke, dan toch eene zede lijke. Minister-president Lukacs heeft terecht begrepen, dal hij na de uitspraak van dit vonnis niet kan aanblijven; liij heeft met zijne amblgenooton. ontslag gevraagd. De vraag zou kunnen gedaan worden of liet daarbij zal blijven. Daarover wordt aan de Frankl'. Ztg. uit Wconen bericht: „De algemcene mo raal zou verlangen, dal de rijksdag, die met corruptii egelden gekozen is, ontbonden wordt. Maar dezen cisch kan niemand stel len, zoolang gcene tot regeeren bekwrame op positie aanwezig is cn men zou moeten vrec- zen, dat onder don invloed van het proces de geheele stroom van verontwaardiging op de wateren van de nationalistische oppositie zou worde» geleid. Er worden dus weer de namen Wekerle en Andrassy genoemd, die tot taak zouden hebben de regeeringspartij en het „regierungsfahige" deel der opDOsitie tot elkaar te brengen en het parlement gezond te maken." Aan den Balkan. Londen, 4 Juni. Ofschoon de Grieken weigerden 4e vergadering van heden bij te wonen, omdat zij de verzekeringen, die zij van de Turken verlangen, nog niet hebben ontvangen, waren de beraadslagingen zeer opgewekt. Op verscheidene punten werd over eenstemming verkregen. De gedelegeerden verwachten Vrijdag met hunne werkzaam heden gereed te komen. W e e n e n-, 4 J u n i. De Wiener Allge- meine Zeilung zegt, dat Griekenland het Bul- gaarsche voorstel betreffende de arbitrage aanneemt met het voorbehoud, dat de arbi trage zal worden opgedragen aan de mogend heden van de triple-entente. In een terugblik op den uitslag van de ont moeting tusschen Geschow en Pasics verklaart de Mir, liet cfficieuse orgaan van de Bulgaar- sche- regeering: „Wij zien geen anderen uit weg uit den kritieken toestand dan de vol ledige uitvoering van het traktaat van bond genootschap." In soortgelijken zin lieeft Geschow zich ook tegenover Pasics uitge drukt. Welingelichte regeeringskringen gaan voort te beweren, dat Geschow besloten is met zijn geheele kabinet af te treden. De be slissing hierover zal echter niet genomen worden voor de terugkomst van de» minister van financiêö Teodorow uit Parijs. Tot moti- vcering van het ontslag wordt de formule ge bruikt, dal de nieuwe toestand nieuwe man nen eischl. Aan de Frankf. Ztg. wordt uit Solia be richt, dal Geschow in den nacht van 2 op 3 Februari door den Koning in audiëntie is ont vangen. In de kringen van de regeeringspartij verklaart men, dat het verzoek om ontslag is ingediend. Een nieuw kabinet-Ge^ehow is uit gesloten. Hel is mogelijk, dat Daaew aan het hoofd van de regeering optreedt; maar lic' beste zou misschien een kabinet-Ma lino w zijn. De democraten hebben bij de oplossing van de onafhankelijkheids-kj-isis eene harde hand ge toond en zij zijn wat de groepeering an de mogendheden betreft naar geene enkele zijde gebonden, zoo min door traditie als door' hun program. Over de samenkomst van de minister-pre sidenten der vier Balkanstaten, wordt aan de Frankf. Ztg. uit Berlijn bericht, dat, al slaat nog niet vast op welke plaats, Saloniki of Bel grado, zij zullen bijeenkomen om tc beproe ven tol een compromis in de verdcoling van hunne veroveringen te komen, het bloote feit van deze samenkomst in diplomatieke krin gen en daar, waar men met de toestanden van den Balkan nader vertrouwd is, toch reeds als een weg om zich vreedzaam met elkaar te verslaan, wordt begroet. Ook wan neer bij deze samenkomst nog gcene overeen stemming over de grensbepaling van de ver overde gewesten moclit worden verkregen, zoo verwacht men toch, dat de onderhande lingen dan verder zullen gaan en dat men zijne .toevlucht zal nemen lot Petersburg, het zij dat men zich daarheen begeeft om verder tc beraadslagen of dal, na de vervulling van zekere voorwaarden, Rusland het ambt van scheidsrechter, dat het tot dusver niet aanlok kend schijnt te zijn voorgekomen, toch op zicb neemt. In Konstanlinopel worden dc Bulgaarsche onderhandelaars Danew en Nestorow ver wacht om met de Portc te beraadslagen over sommige kwestiën, die nog op beslissing wachten. Vermoedelijk zal met hen ook over leg gepleegd worden over de vaststelling der nieuwe Bulgaarsch-Turlcsche grenslijn. Aan dc Politische Korrespondcnz wordt uit Saloniki geschreven, dat dc toestand als zeer ernstig wordt beschouwd. Naar verluidt, blij ven de Grieken hun eisch lot ontruiming van de Pangeon cn van de streken van Serres en Drama handhaven, maar dat dc Bulgaren even beslist op hunne eischen blijven slaan. Hel bericht, dal de Grieksche zevende divisie door de Bulgaren is afgesneden, wordt van Grieksche,zijde als onjuist aangeduid. Daarcn tegen bewaarheidl het zich, dat dc Grieken zich ook van Likowan hebben teruggetrok ken. De autorileilen licbbcn het vertrek ver boden van alle voormalige Turksclie staats burgers en ook van de Grieksche burgers lot den leeftijd van 59 janja toe. Twee kolonels van den Servischen genera- len staf zijn met den Servischen gezant te Athene in Saloniki aangekomen. Dc Grieksche gezant in Belgrado bevindt zich daar even eens. Het ministerie van oorlog heeft nieuwe ge weer-lcvcranliêti besteld, zoodat liet Rumeen- schc leger over 500,000 geweren naar liet nieuwe model zal beschikken. Verder werden in Italic vier torpedojagers ter waarde van 10 •millioen frs. besteld. Officieele kringen verklaren liet bericht voor onjuist, dat Rumenié bij een conllicl tus schen de Balkanbondgenootcu tegenover den eenen of anderen slaat verplichtingen, van welken aard ook, op zich heeft genomen. P a r ij s, 4 Juni. De minlister van builen- landsche zaken Piclion heeft bij de opening van de werkzaamheden der internationale liuancieele commissie van de Balkanzakcn aan de gedelegeerden den welkomstgroet van de regeering der republiek aangeboden, liet verheugde hem, dal hij beantwoord had aan de wenschen van Europa, door hun gastvrij heid aan te bieden. Ilij zette daarna liet doel van de conferen tie uiteen. Zij is gewijd aan de economische belangen, dlie thans zooveel plaats innemen in de internationale betrekkingen, dat liet van groot belang is, dat men voor hen oplos singen zoekt, zonder welke er geen duurzame cn vruchtbare vrede kan zijn. De minister drukte de hoop uit, dal de samenkomst van vertegenwoordigers der sta ten, den pas der vrede hebben geteekend, cn van de vertegenwoordigers der mogend heden, die sedert lang hunne economische ui'lzetling hebben kenbaar gemaakt in hel Tuksche rijk en het Balkan-schiereiland, zal toelaten gemakkelijker te verzoenen den eer bied voor verkregen rechten en den waarborg verzekeren van de materioelo ontwikkeling van staten, die gisteren nog in strijrd "ewik- keld waren. Wal ook het lot van de .vape- ncn moge zijn, de oorlog sleept altijd voor de oorlogvoerenden lasten mee, die het .'.den bezwaren en dc toekomst drukken, cn iedere aanwinst van grondgebied heeft lot oeYolg verschillende verplichtingen, welker uilvoe ring moet worden verzekerd. Die lasten *oo- veel mogelijk tc verlichten en de verplichtin gen te bepalen, die neerkomen op de landen, in welker naam de vrede gesloten wordt, ziedaar dc beide termen vaai hel vraagstuk, dat aan uwe beraadslagingen onderworpen is. Dc minister eindigde met liet vaste ver trouwen uit te drukken in den geest van rechtvaardigheid, Voorzienigheid van groote onpartijdigheid der uitstekende mannen, die van de conferentie deel uitmaken, opdat dooi de oplossingen, welker aanneming zij zullen aanbevelen, een nieuw tijdperk van vrede en voorspoed verzekerd moge worden. P a r ij s4 J u n i. Na de rede van minister Piclion voerden von der Lancken, Nail Bey en Vesnics het woord. Zij betuigden dank aan Piclion voor de hoffelijke ontvangst en druic- len de hoop uil, dal de uitkomsten van den arbeid der conferentie volkomen bevredigend zouden zijn. Von der Lancken bood Piclion het eëre-voorzitter.xchap aan en aan den cersteo Franschen gedelegeerde Margcrie het effec tieve voorzittersambt. Nail Bey sloot zich bij dit voorstel aan. Dc eerste zit ling van de conferentie werd bepaald op 9 Juni. Duitschland. Berlijn, 4 Juni. De Nordd. Allg. Zei- lung wijst dc gedachte af, dut het huwelijk van dc dochlcr van den keizer invloed zou kunnen uitoefenen op de toekomst van do provincie Hannover. Hannover is een bestand deel van Pruisen. Daaraan wordt geen tittel of jota* veranderd. Met de regeling van den toestand in Bruns- wijk zal de bondsraad zich waarschijnlijk in liet najaar bezig houden. Ilij zal dan onder zoeken of er bezwaren beslaan tegen dc troonsbeklimming van prins Ernst August in Brunswijk. Dat heeft echter niet te maken mei Ilannover. Veldmaarschalk von der Gollz, een van de meest bekende onder de Duitsche veld oversten, zal binnen kort den dienst verlaten. Zijn verzoek om ontslag is reeds ingekomen. Baron von der Gollz, die in Augustus zijn 70e levensjaar zal volbrengen, heeft een dienst tijd van 52 jaren achter zich, dien hij iulus- schen voor een goed deel in Turkschen dienst heeft doorgebracht. In 1893 begaf hij zich naar Turkije, waar hij aan liet hoofd heeft gestaan van de krijgsschool en later belast werd mei het uitwerken van reorganisatie plannen voor lui leger. In 1896 keerde hij weder in den Duitschcn dienst terug. Frankrijk. Op uilnoodiging van de senatoren en ar gevaardigden, alsmede van dc Kamer van koophandel cn dc verecniging tot bevorde ring van hel vreemdelingenverkeer in hei departement Ilnute-Vienne, heeft president Poincaré besloten een bezoek te brengen aan Limoges. Dit bezoek was reeds ecnigeu lijd in de pen, maar de gemeenteraad van Limo ges heeft geweigerd den president te ontvan gen, omdat sommige rcgeenngsmaatregelcu van den laalslen tijd zijne goedkeuring niét wegdroegen. De president lieefl aan den pre fect van den departement verklaard, dat nie mand hem kon beletten naar Limoges tc ko men; liij hoopte, dal de socialisten, die in den gemeenteraad den boventoon voeren, zich voor oogen zouden houden, dal hij als hoofd van den staat boven den partijstrijd slaat. Over de beteckenis van het incident, da» op den eersten dag van dc behandeling van hei wclsonlwerp tol herstel van den drie jarigen dienstplicht in dc Kamer is voorgeko men door de geprikkeldheid van generaal Pau, een der rcgccringscommissarissen, deelt de radicale senator Bérengcr mede, dat de regeering liad besloten niet alleen de officie ren van het departement van oorlog, die reeds aan de beraadslagingen in dc lcger- commissie hadden deelgenomen, ajs regee- ringscommissarissen op Ie roepen lol assis tentie van den minister van oorlog, maar hen nog tc versterken door de aanwezigheid van generaal Pau, lid van den lioogen oorlogs raad, en van generaal Joffre, chef van den giooten generalen staf. Dc regeering dacht daarmee een zeer sterken mörcclen indruk te zullen maken; maar de Kamer voelde bij in stinct, dat de aanwezigheid van deze opper- Als gij toornig zijt, tel lot tien en als gij zeer toornig zijt, lel dan tot honderd, voor dat gij spreekt. Ecu Romau vain Liefde, 76 DOOR MARIE CORELLI. 'De Intelligentie, het Verstand, of de Geest, hoe wij 't ook mogen noemen, is van nature werkzaam cn moet een uitweg vinden voor zijn vermogens, cn hel feit alleen van deze noodzakelijkheid brengt dc Begeerte voort om op verschillende wijze te blijven voort bestaan; dit is wederom de eerste eigenschap der Liefde. Vandaar dal de Liefde de grond slag der werelden is cn de bron van alle levende organismen, de tweevoudigen atomen of elementen van geest en stof zich overgevend aan Aantrekking, Vereeniging en Wedervoortbrenging. Indien wij dit feit ver standig en degelijk begrijpen, zullen wij na der staan tot een juist begrip van het leven. Hij zweeg een oogenblik— daarna ging hij éen stap of twee vooruit; het vlammend Sym bool achter hem scheen hem letterlijk te bmhullcn in zijn stralen. „"Wat wij het allereerst hebben te lecren te, hoe deze wetten op ons, als menschelijke wezens werken. Het is noodig alle duister heid in de taal tevermijden, wanneer men de eenvoudige beginselen wil blootleggen, die elk mensehelijk beslaan moesten leiden en behoeden, mijn verklaring zal dus zoo kort en eenvoudig zijn, als ik zo maar kan maken. Aangenomen dal er een goddelijke Geest of Besturend Versland is, boven dc oneindigheid van levende en voorbrengende atomen, die in liun vereeniging en herschep ping de wonderen van hel Heelal opbouwen, dan zien wij dat een der voornaamste resul taten van het werken van dezen Goddelijken Geest de Mensch is. Hij is zooals ons ge zegd werd, „liet beeld Gods." Deze uitdruk king moge als een poëtische regel in de schrift worden beschouwd, niets meer be doelende dan poëtische fantasie, maar desniettegenstaande is het een waarheid. De Mensch is een soort Heelal in zichzelf ook hij is de verzameling van atomen atomen, werkzaam, voortbrengend en ver langend naar voortdurend scheppen. Boven liem, evenals in de natuur, ds het Besturend Verstand, de ziel, de Geest, twee-slachtig in werking. Zonder den Geest om hem te con troleeren is hel samenstel van een Mensch een chaos, evenals het Heelal zelf zou zijn zonder het bestuur van den Schepper. Wij hebben hoofdzakelijk hieraan te denken dat, evenals de Geest achter dc zichtbare Natuur Goddelijk en eeuwig is, zoo ook de Geest achter elk onzer individueel zelf Goddelijk cn eeuwig is. Het is altijd geweest het zal altijd zijn, en wij bewegen ons als scherp onderscheiden persoonlijkheden door op eenvolgende levensphasen, elk onzer onder den invloed van zijn of haar controleerende ziel, tot hooger cn steeds hooger begrip en vermogen. De groote meerderheid van 's werelds bewoners leven met minder be wustheid van dezen Geest dan de Vliegen en wormen zij bouwen godsdiensten op, waarin zij pralen over God en onsterfelijk heid, zooals kinderen, praten, zonder de min ste poging om te begrijpen en bij de Ver andering, die zij dood noemen, verlaten zij dit leven zonder de minste moeite te hebben genomen om te ontdekken, erkennen of ge bruiken, de grootste gift, die God hun heeft geschonken. Maar wij, wij, die hier zijn# om te verwerkelijken het bestaan van- de al machtige kracht, die ons volkomen meester schap geeft over de dingen van ruimte, lijd en stof, wij, die over het individueel bewegend heelal van atomen, de Mensch ge naamd, absolute controle uitoefenen, wij kunnen zelfs bewijzen, dat de geheele aarde onderhevig is aan het bestuur van de onster felijke ziel, ja! en zelfs de elementen van lucht, vuur en water! want deze zijn slechts de dienstknechten van haar souvereine macht!" Weer hield hij op, en vervolgde na eenige minuten stilzwijgens: „Deze schoone aarde, dit haar overwel vend uitspansel, de uitgezochte lieflijkheden cn vormen der Natuur zijn allen aan den •Mensch gegeven, niet slechts voor zijn mate- rieele behoeften, maar tot zijn geestelijken groei en aanwending. Van het licht der zon kan hij nieuwe warmte en kleur voor zijn bloed trekken van de lucht nieuwe toe voer van leven, uit de boomen, grassen en bloemen kan hij zijn kracht hernieuwen en er is niets geschapen, dat niet bedoeld fs op dc een of andere manier, zijn genot of welziin te bevorderen. Want als de grondslag van het Heelal Liefde is, hetgeen liet is, dan verlangt Liefde zijn schepsels gelukkig te zien. Ellende heeft geen plaats in het god delijk ontwerp, die is het gevolg van 's Men- schen eigen verzet legen de Natuurlijke Wet. In de Natuurlijke Wet werken alle dingen kalm, langzaam, en vastbesloten samen ten goede, de Natuur gehoorzaamt stil Gods be velen. De Mensch daarentegen, vraagt, rede neert, ontkent, staat op, met het resultaat, dat hij zijn kracht versplintert cn niet slaagt in zijn hoogste pogen. Het ligt in zijn macht zijn jeugd te hernieuwen, zijn levenskracht, toch zien wij hem door zijn eigen toedoen ver vallen lot zwakheid en ouderdom, zich zelf als het ware overgevend om le worden verslon den door oplossende invloeden, die hij ge makkelijk had kunnen afweren. Want even als de besturende Geest van God dc onein digheid van atomen bestuurt, die hel Heelal vormen, zoo moest ook de geest van den Mensch de atomen besturen, waaruit hij zelf is samengesteld, hun werkingen leidend, cn ze naar believen vernieuwend, moest zc tot zonnen, gedachten-systemen en scheppende macht vormen, en geen deeltje van zijn eeuwige levenskracht behoorde hij verloren le laten gaan. Ilij kan zijn wat hij verkiest, een god, of enkel een menigte eenheden, die van de eene bestaansphase naar de andere drijven in dwaze onverschilligheid en die zich zelf aldus er toe brengt gedurende eeuwen in doellooze beweging Yoort te gaan, Yoordat hij op den goeden weg van indivi dueel en afgescheiden werkzaamheid komt. Het grootste deel verkiest op deze wijze nullen te zijn, ofschoon zij den algemcenen tredmolen niet kunnen ontgaan. Zij moeten voor het een of a^der doM aebniikt hoe weerstrevend zij ook mogen zijn. Daar om oordcclen wij, die dc verborgen krachten van den mensch bestudccren het wijzer ons lot tegemoet le gaan cri tc aanvaarden, dan terug te treden uil den wedloop enloc le laten, dal het lotions beheersqKl, en ons met roeden van zware beproevingen lerugzwecpt op onze plaats. Wanneer er hier iemand aanwezig is, die nu wenscht ie spreken, een vraag tc stellen, een slclling aan tc vechten, laai hem vrijmoedig naar voren komen en zeggen, wat hij heeft tc zeggen zonder eenige vrees." Terwijl hij aldus sprak, ontwaarde ik uit mijn verbergen schuilhoek, een beweging onder de verzamelde broederen; een hunner stond op en liep langzaam naar Aselzion, lotdat hij tot op eenige passen afstand voor hem was daarna stond hij stil, wierp zijn kap terug cn liet een uitgeput knap gelaat zien, waarop groote smart te sterk gestem peld slond, dan dat ze ooit uitgewischt zou kunnen worden. „Ik verlang niet te leven!" zcide hij. „Ik kwam hier om heit leven te bestudeeren. maar niet om het te behouden. Ik zou hot voor een beuzeling gaarne willen verliezenl Want hot leven is voor mij een bitter iets een afzichtelijke en onverklaarbare marte ling. Waarom zoudl gij o, Aselzion, ons lee- ren lang tc leven? Waarom ons niet liever geleerd, hoe spoedig te sterven?" Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1