Ir. W. H. DE BEAUFORT. II,lc Jaargang Zaterdag 7 Juni 1913. Kamerverkiezing Amersfoort. BUITENLAND. ftp,. 323 EersSe Ols&L EEMLAN DER". Uitgevers: VALKHOFF Co. „D E DINSDAG 17 JUNI ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort - f l.OO. Idem franco per po3t- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Dezo Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liofst vóór 11 uur, familio- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: U TRE C H TSC H EST R A AT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels f 0.50. Elke regol moer- O.IO, Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbotaling. Grooto lottors naar plaatsruimte. Voor handel on bedrijt bestaan zoor voordooligo bopalingon tot liet herhaald advortooren in dit Blad, bij abonnomont. Eone oirculairo, bovattondo do voonvaardon, wordt op aanvraag toogozonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Niet dringend genoeg kunnen wij de kiezers an n be vel en, linn stem nit te brengen oj» Kennisgevingen. SHRMAIING TER VERKIEZING VAN lvEN LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL D© Burgemeester eer gemeente Amersfoort brengt ter openbare keuius, op Dinsdag, den 17. Juni aanslaande, van dea morgens adht tot des namid dags s ijt uren, dc stemming zal geec-lueden ter ver vulling van ecne plaats in "de Tweede Kamer der Stalcj-Geneiaal voor bet kiesdistrict Amersfoort waartoe deze Gemeente behoort. Do c.iudidaten, in alphabetise he volgorde, zijn ASCII VAN WTJGK VAN, J'hr. vMr H. AV. BEAUFORT DE, Mr. W. II. LEEUWEN VAN, Or. J. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 123 van hc; Wetboek van Strafrecht, luidende: die opzettelijk zich voor een ander uitgeven de. aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitge schreven verkiezing deelneemt, wordt. gestraft me; ftvangenisstraf vda ten hoogste een jaar." Amersfoort, den 6. Juni 1915. De Burgemeester voornoemd, VAN RAND WIJ CK. STEMMING TCR VERKIEZING VAN DRIE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN. De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt ter openbare kennis, cat op Vrijdag, den 13. Juin aanslaande, van des Morgens acht tol des n>aJïl'd- dags vijf uren, de stemming zal geschieden ter ver vulling van dne plaatsen in de Provinciale Slaton van Lliecht voor hel kiesdistrict Amersfoort, waar toe de ie Gemeente behoort. Do candidate m alpfcabetischc volgorde, zijn: liEEGK CALKOKN, Mr. W. J. VAN BOLK, J. GERRITSEN, D. GROTHE, Mr. C. J. W. LOTEN VAN DOELEN HOFLAND, J. JORISSEN, J. W\ LLEUW EN, Or. J. VAN TROMP VAN HOLST, A. M. WEIJK.VMP, B. J. J. Tevens wordt, dc aandacht gevestigd op artikel 128 van liet Wetboek van Strafrecht, luidende: ,,IIij, die opzettelijk zich voor een ander uitgeven de, a .in eene kv.-chtcns wetlolyk voorschrift uitge schreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf \au ten hoogste een jaar." Amersfoort, den 6 Juni 1915. De Burgunee-ster voornoemd, VAN R ANDWIJCIC. BEKEN D»M A K I N G. •paling stemt-ijd artt. 57 en 58 der Kieswet. Dc Burgemeester der gemeente Amersfoort herinnert personen, bij wie en bestuurders van bijzondere onder nemingen en instellingen, waar bij mannen, die den leeftijd, van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienstbet rekking zijn dat zij, volgens art. 57 der Kieswet, verplacht zyn te zorgen, voor zoover niet bij algemeenen maatregel van bestuur vrijstelling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot ecne te houden stemming of herstemming mede te wer ken, goJurendo ten minste twee achtereenvol gende uren, tusschen acht uren dos v-..-middags en vijf uren des namiddags, daartoe gelegenheid vinde dat zij, volgens art. 58 van genoemde wet, voor 00over arbeid weerde verricht in fabrieken of werkplaatsen, verplicht zijn te zorgen, dat in het a.rbeidslokaal en zoo er - meerdere lokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan één arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen vóór, en op den tot stomc-naivg bepaalden tijd op eene zichtbare wijze is opgehangen ee.no door hen of van hunnentwege ondertoekendo lijst, de twee toii ter een volgende uren, bovenbedoeld, vermel dende, voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of roor allen gezamenlijk dat, volgens art. 154 der Kieswet, overtreding ran bovenstaande voorsohrifton wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ton hoogste vyf en zeventig gulden. De algemeeno maatregel van bestuur, boven genoemd, is gegeven by Kon. besluit van 24 Me; 1901 (St.bl. No. 109) en luidt als volgt; Artikel 1. Vrijstelling wordt verleend aan do ui art. 57 der Kieswet bedoelde personen en be stuurders van bijzondere instellingen en onder nemingen ten aanzien van bij hen in dienstbe trekking zijnde personen, welke uit hoofde van die dienstbetrekking op den dag der stemming toisscsien de in vermeld artikel genoemde tijd stippen niet gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven in de gemeente, op welker kie- Bershjsfc zy voorkomen. Artikel 2. Vrystelling als omschreven in hét Voorgaand artikel wordt voorts verleend aan geneeskundigen en apothekers ten a-arzien van by hen in dienstbetrekking zynde personen, als mede aan personen en beetuurdere van bijzon dere instellingen en ondernemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zyode zieken verplegers. Amersfoort, den 6. Juni 1913. De Burgemeester voornoemd, VAN RA ND WIJ CK. Politiek Overzicht. Da verkiezingen voor den Pruisischen landdag. •De uilslag van de verkiezingen voor het huis van afgevaardigden van den Pruisischen landdag beantwoordt geheel aan de verwaeli ting, die daarvan werd gekoesterd op grond van de uitkomsten, die de benoeming van kiesmannen op 16 Mei had opgeleverd. Bijna 70 districten, met 126 mandaten, zijn geheel zonder strijd aan de in die districten hcer- schendc partijen, meest conservatieven en centrum, overgelaten; de andere partijen ga ven zicli niet eens dc moeite hunnerzijds voor de kiesmannen candidatcn te stellen. Daar naast waren vele districten, te zamen onge veer het dubbele van 70, waarin onder de benoemde kiesmannen zóó velen waren van eene bepaalde politieke kleur, dat bet bij voorbaai vaststond, van welke richting de te kiezen afgevaardigden zouden zijn. In hoofdzaak wist men dus na dc vc kie zingen van den eersten trap op 16 Mei boe bet nieuwe buis er zou uitzien. Men kon zeg gen: Alles blijft vrijwel bij bet oude. Dat is door bet resultaat, dat de verkiezingsdag op 3 Juni heeft opgeleverd, bevestigd. Inderdaad blijft de* toestand vrijwel gelijk aan wat hij vroeger was. In getallen uitgedrukt, geeft de ICöln. Ztg. aldus dc verhouding der partijen in den ouden en den nieuwen landdag op: Vroeger Thans Winst of verlies Conservatieven 155 118 7 Vrij-conservatieven 60 53 7 Nal.-libéralen 65 73 3 Vrijzinnigen 37 40 3 Centrum 103 103 Polen 14 12 - 2 Denen 2 2 SociaaJ-democratcn 6 10 4 „Wilden" 1 2 1 Wanneer men dezen uitslag samenvat, dan ziet men, dal het centrum in sterkte gelijk gebleven is. Aan dc rechterzijde (conserva tieven en vrij-conservatieven) is een achter uitgang van 14 stemmen te vermelden. In den vorigen landdag ontbraken den conser vatieven slechts 7 stemmen aan de volstrekte meerderheid; in den nieuwen landdag ko men zij 21 stemmen daaraan te kort. Met bet centrum verecnigd, hebben de conservatie ven eene overwegende meerderheid, die van drie vierden niet veel verschilt. Maar hunne afhankelijkheid van liel centrum is grooler geworden dan zij was. Daartegenover is dc linkerzijde niet 15 stemmen vooruitgegaan, waarvan elf len goede komen aan dc uationaal-libcralen cn de vrijzinnigen. De sociaal-democraten heb ben vier stemmen gewonnen. Van de 12 Bcr- Jijnsche districten bezetten zij vier met hun ne mannen. IIet zwaarst wegende van de door hen behaalde voordeden is dat in het uitgestrekte district Ober- en Nieder-Barnim, onder den rook van Berlijn gelegen, waar zij, doordat dc nalionaal-liberalen cu de vrijzin nigen zich van de stemming onthielden, drie plaatsen aan de conservatieven hebben ont nomen. De Köln. Ztg. beoordeelt den uitslag aldus: Het gevaar van eene zuiver conservatieve meerderheid, dat zich dreigend deed gelden, is verminderd. Politiek wordt wel is waar door deze conservatieve verliezen weinig ver andering verkregen. Of de meerderheid, die legen de conservatieven in den landdag bij een te brengen is, iels grooler of kleiner is, beteckent weinig, zoolang deze meerderheid van het centrum afhankelijk is. „Alles wat tegen het Pruisische kiesrecht kan worden gezegd, is bij deze verkiezingen weder dui delijk geworden. Niemand, ook niet de ver trouwensmannen en de bij de verkiezingen betrokkenen, konden den weg vinden in dit labyrinth Aan bepalingen. De moeilijkheden om kiesmannen te vinden, waren bij sommi ge partijen zoo groot, dat daardoor het kies recht van geheele partijen illusoir gemaakt werd. Van de rechterzijde en van de linker zijde werden gevallen van terroristische be ïnvloeding bericht, die de politieke cultuur van de 20e eeuw onwaardig zijn. Dat zijn bewijzen, dat eene verandering van hel kies stelsel in Pruisen onvermijdelijk is gewor den. Onder een districlsindeeling, zooals wij heden nog hebben, die met de economische beteekenis van de verschillende deelen des lands volstrekt geen rekening houdt en die de politieke beteekenis van de provinciën slechts naar het aantal K.M.2 grond beoor deelt, kan echter eene herleving van hel po litieke leven in Pruisen niet meer verwacht worden. Eene wijziging van de districtsin- deeling is de voorwaarde, dat verkiezingen voor den Pruisischen landdag voortaan zul len plaats hebben onder de deelneming van het geheele volk." Aaei den BSaïknn. Londen, 6 J u n i. Dc vredesgevolmach- tigden zetten heden de discussie voort over het opstellen van liet protokol, dat aan liet voorloopigc vredesverdrag zal worden toe gevoegd. Zij zullen morgen weder bijeenko men. Nol'ia, 6 Juni. De officieuse Mir zegt, dal minister-president Gcschow, terstond na de oTiucrteekening van het vredesverdrag, waarmee de hoofdtaak van den Balkanboncl len eti'nidc is gebracht, den Koning liet ontslag van het kabinet heeft aangeboden, omdat hij san oordeel was, dat nu den dag van dc Ji- kwidalie is gekomen. De Koning heeft reeds met de leiders der opposriia geconfereerd; hij zal zonder verwijl Duuew "Ontvangen en daarna de crisis oplossen. Reutcr's bureau verneemt, dat dc gezan- tenconferentie verleden Donderdag, na ecne zitting van 2-5 uur, zich voor de voortzetting van haren arbeid tot Maandag heelt verdaagd. Het werk is belangrijk gevorderd, :oowel wat de. voorbereiding van de bestuursinrichting van Albanië cn de bepaling van dc zuidgrens van Albanië, als wat de toekomst van dc Kgeïsche eilanden betreft. Hel is waarschijn lijk, dat deze beide kwesiien van elkaar af hangen, want de beslissing van dc mogend heden OA er de Egeïschc eilanden wordt be- invloed door de houding van Griekenland tegenover die beslissing en tegenover hel be sluit van de mogendheden over de Albancc- sche grens. De beslissing schijnt zoo tc zul len uitvallen, dal de ineestcn van de Egeïschc eilanden aan Griekenland overgaan, maar dc beiden, die hel dichtst bij dc Da da nellen lig gen, aan Turkije zouden blijven. Bulgarije zou Thasos krijgen. Men zal van Griekenland waarborgen verlangen, dal dc in de buurt van de Klein-Azialische kust liggende eilanden niet als militaire of vloolstcunpunlcn worden aangewend. De eilanden, die Italië licclj be zet, zullen aan Turkije overgaan, zoodra de uit hel vredesverdrag van Lausanne voortvloeien de verplichtingen in Tripolitanië door Turkije zullen zijn vervuld, en de mogendheden zullen dan hun invloed aanwenden, dat zij aan Griekenland worden overgegeven. De wcnschcn, die door de gevolmachtigden van de Turksche regeering kenbaar zijn ge maakt om te worden opgenomen in het proto kol van het voorloopigc vredesverdrag, zijn in de volgende punten samen te vatten: L Amnestie voor alle deelnemers aan den oorlog. 2. Dadelijke ontruiming van liet door de troepen der bondgenoten bezette gebied van het Turksche rijk. 3. Herstel van dc ver bindingen van poslenj en telegrafie. (liet tele grafische verkeer tusschcn Konstantinopel cn Europa gaat tegenwoordig over den Duil- scheu kabel via Const'anza, waardoor belang rijke inkomsten voor het Turksche postbe- stuifr verloren gaan). 4. De tijdens den oorlog aan de mohammeduansche kerkelijke goede ren of vrome stichtingen toegebrachte schade moet door de Balkanstaten vergoed worden, die in dc toekomst geene onteigening, van welken aard ook, mogen verrichten. 5. Wat de kwestie van liet staatsburgerschap betreft, zullen cle in het afgestane gebied gevestigde Turken zooveel mogelijk onder den invloed \an de Turksche regeering blijven. De Servische regecring heeft in Sofia pro- lest ingediend wegens de uitdagende houding van-de Bulgaar.sche troepen bij Istip, waar liel volgens Servische berichten niet lot eene bloe dige botsing is gekomen, dank /ij de koel bloedige houding van de Servische officieren. Op de vraag van het lcgcrcommanclo, wal er moest worden gedaan legen het vooruitdrin gen van de Bulgaarsclic troepen bij Jslip, ant woordde minisicr-president Pasics laconiek: Bewaakt cn beschermt j)e grens! De Agcnce Bulgarc bericht, dat in Istip, van waar de Serven hunne troepen hebben teruggetrokken, geen incident is voorgeko men. De Bulgaren hebben slipt bevel, elk in cident te vermijden. Duitschland. De fees lelijkheden naar aanleiding van hel zilveren regeeringsjuMeum van den Duil- schen Keizer beginnen reeds morgen, 8 Juni, met dc inwijding van het Stadion in hel Gru- newald, waarbij zich later de jubileum-roei- wedstrijiücn in Grünau aansluiten. De eigen lijke feestdagen zijn van Vrijdag 13 lot cn met Dinsdag 17 Juni. Het glanspunt van het feest is op Maandag, wanneer in de wille zaal van hel koninklijke slot te Berlijn de cour van gelukwensching van de regcerende Duit- sche vorsten plaats heeft, die vgeyolgd wordt door een groote cour van gelukwensching. Het rapport van de begrotingscommissie van den rijksdag over de voordracht betref fende de leger versterking is thans rondge deeld. Door ile besluiten van de commissie heeft de aangevraagde legerverdeeling eene kleine vermindering ondergaan. De leger- sterkte op voet van vrede zal van 511,221 man verhoogd worden tot 659,503; het in de regec- ri mts voor dracht apgenomen Getal is 661.176. IIet aandeel van Pruisen bedraagt 511.153 man (in plaats van 513.068), dat van Beieren 73.370 (in plaats van 73.168), dal van Wurtcm- berg 25.568 (in plaats van 25.468). Het aantal kavallerie-escadrons zal van 516 verhoogd worden lot 535; cle regccringsvoordracht be paald dit getal op 550. Overigens is, voor zoo veel de lcgersterklc in aanmerking komt, de voordracht onveranderd gebleven. Aan de wet op de sterkte van het leger in vredestijd is een nieuw artikel 3a toegevoegd, luidende: „De manschappen, die met onbe paald verlof zijn, worden, voor zoover mili taire cn economische motieven dit tochten, slechts in de wintermaanden voor oefeningen opgeroepen." Bovendien heeft de begrotingscommissie in een groot aantal 'resolution wcnschcn 'er kennis van het legerbestuur gebracht. Het aantal van deze resolution is 24. B e r 1 ij n6 J u n i. De begroolingscoraniis- sie van den rijksdag besloot heden, dal de in komens van,50(10 mark en hooger mede zrllen aangesproken worden voor den „Wehrbci- trag", dc heffing voor eens tot dekking van de niet terugkeerende uitgaven len behoeve van de legervcrslerking. Als grondslag van de be rekening zal dienen liet zes- lol twaaivoudige bedrag van den belastingaanslag. Inkomens beneden 5000 li-ark zullen slechts dan aan gesproken worden, wanneer dc betrokken personen bovendien bezitters van vermogens zijn. Vermogens beneden 10,000 mark zijn ge heel vrijgesteld. Vermogens van 10.000 tol 30.000 mark worden bij een gelijktijdig in komen van 5000 mark belast, vermogens van 30,000 lol 50,000 mark worden belast bij een gelijktijdig inkomen van 3000 mark. Verder is bepaald, dat voor de berekening van den aanslag in den „Wchrbeitrag" de vermogens van de beide echlgenootcn bijeen gevoegd worden. Voor gezinnen met zonen, die hun militairen dienstplicht vervullen of moeten vervullen, wordt eene reductie van 10 pet. toegestaan. S t c 11 i n, 6 Juni. Gisterenavond werd in de voorstad Frauendorl de uit eene cichorei- fabrieje terugkeerende werkman Brandenburg uitgescholden en aangevallen door arbei ders, die sedert eenigen tijd aan 't staken zijn. Brandenburg wondde den werkman Kiihl doodelijk door een steek mei een brood mes in het onderlijk. Hij werd door gendar mes naar de fabriek teruggebracht. Eene volksmenigte van 500 a 600 personen ver langde, dat Brandenburg aan haar uitgele verd zou worden. Zij trachtten de fabriek te bestormen. Zij werd door dc politie, die was ontboden, met getrokken sabel cn dc revol vers in de hand teruggedreven. Door schoten uit de menigte werd een beambte licht ge wond. Ook drie van de slakers moesten ver bonden -worden; Tegen elf uur keerde de rust allengs terug. Frankrijk. De president der Fransclie republiek, die binnen lcort de reeks van zijne politieke reizen met ecu bezoek aan het Engelschc koninklijke liof wil openen, heeft aan dit bezoek eene manifestatie laten vooraf gaan. Hij heeft den Koning van Engeland op zijn verjaardag de volgende gelukwenscli toegezonden: „Ik ver zoek Uwe Majesteit, naar aanleiding van uwen geboortedag; mijne oprechte gelukwenschen en mijne wcnschcn voor uw welzijn aan te nemen. Het zal mij zeer aangenaam zijn, aan Uwe Majesteit spoedig persoonlijk den vasten wensch van de regeering der republiek te kunnen uitdrukken om de banden van harte lijke vriendschap, die onze heide landen ver eenigen, steeds nauwer te zien toehalen. Koning George antwoordde den president aldus: „ik verzoek u, mijnheer de president, mijn hartelijken dank aan tc nemen voor het zoo vriendschappelijke telegram, dat gij dc goedheid hadt nhj naar aanleiding van mijn geboortedag te zenden. Ik verwacht met groote vreugde de gelegenheid, die mij ik denk daaraan met genoegen weldra gebo den zal zijn om u in Londen te ontvangen en u in persoon mijn voortdurenden wensch uit te drukken, dat dc gevoelens van genegen heid en vriendschap, die voor 't oogenblik onze beide landen vercenigen, zich verder zul len ontwikkelen. De diplomaten, die ieder woord op een goudschaaltje leggen, hebben nu gelegenheid om de gewisselde telegrammen naast elkaar te leggen en te wegen ol de „gevoelens van ge negenheid cn vriendschap", waarvan Koning George de verdere ontwikkeling wenscht, ge lijkwaardig zijn met de „banden van harte lijke vriendschap", die president Poincaré wenscht steeds nauwer te zien toehalen. P a r ij s6 Juni. Tegen den zin van mi nister-president Bgrlhou besloot de Kamer de vraag, die gesteld was naar aanleiding van de zaak van den directeur van de ge meentelijke politic van Parijs, die wegens zijn verbod van ecne republikcinsche betooging ter eere van Jeanne d'Arc op pensioen is ge steld, welke maatregel later weer is ingetrok ken, veranderd in eene interpellatie. Besloten werd deze interpellatie dadelijk aan de orde te stellen. Barthou stelde de kwestie van ver trouwen, waarna ecne motie van afkeuring, die was voorgesteld, verworpen werd me/ 312 tegen 226 stemmen. Italië. K o m e, 6 J u n i. De normale disco'iilo-rea- to vande enibie-iiLslelliingen is, met ingaii'j van 9 dezer, teruggebracht lol 54 pel. Oostenrijk-Hongarijc, Over het schandaal, dat dc oppositie in dc zitting van hel huis van afgevaardigden van eergisteren, heeft verwekt, wordt nader be richt, dat dit terstond in hel begin voorviel. De leden van dc meerderheid cn van de re gecring werden met scheldwoorden alsr Schurken 1 Moordenaars! Dieven! begroet. Daar het tumult aanhield, werd de parle- mcntswacht in de zaal ontboden. Door liet optreden van den bevelhebber van deze wacht werd dc afgevaardigde Lehcl Ileder- vary niet tc verwarren met den gewezen minister-president graaf Khuen-IIedervary door sabelhouwen aan het hoofd, den arm cn dc zijde licht gewond. Dit incident wordt al dus vermeld: Toen dc afgevaardigde Iledcr- vary den commandant van de parlements- wacht, kapitein Geroe, „Schaam u!" toeriep, viel deze liem aan cn bracht hem met den platten kling van zijn sabel drie houwen toe. Dc afgevaardigde werd licht gewond cn kon zich zelf verwijderen. Kapitein Geroe bracht aan den voorzitter graaf Tisza rapport uit over liet geval cn verklaarde, dal hij slechts als soldaat had gehandeld. Graaf Tisza cn de leden van de meerderheid wenschten hem ge luk met zijne houding. Graaf Tisza verklaarde, dat iedere officier zoo zou hebben gehan deld. Kapitein Geroe verklaarde, dat liet zijn recht en zijn plicht was tegen elke bclcedi- ging op tc komen. „Wie mij belcedigt, dien sla ik tegen den grond." Hij verklaarde niet eens, maar driemaal naar Iledervary te heb ben geslagen. Hij was genoodzaakt geweest van leer te trekken, omdat de afgevaardigde hem driemaal „Schaam u!" had toegeroepen. Toen deze zag, dat de kapitein den sabel trok, had hij in zijn broekzak gegrepen alsof hij een revolver wilde trekken. %.Ik weet niet'', zeide kapitein Geroe, „of dit werkelijk zijne bedoeling was; maar ik ben soldaat en offi-, c.ier en mag mij zulk eene belcediging niet laten welgevallen. Ik had overigens gccnc an dere bedoeling dan den aanvaller onschade lijk te maken." Toen na dc schorsing dc zitting werd her vat, verklaarde de voorzitter Tisza, dal ten gevolge van dc weerspannigheid van vele af gevaardigden der oppositie tegen zijn gezag en omdat zij de zitting onmogelijk maakten, het optreden van dc wacht noodig was ge< wccst. De meerderheid keurde onder hevig protest van dc aanwezige oppositie-leden, de beschikkingen van den voorzitter goed. Plot seling stonden dc opposilic-leden op; zij gin gen een voor een voorbij het voorziltcrsge-, stoel te en riepen graaf Tisza toe: Moorde naar! Foei! Schaam u! cn verlieten daarop de zaal. Nadat de meerderheid nogmaals graaf Tisza gehuldigd had, stond minister president Lukacs op om de ontslagaanvrage van het kabinet aan tc kondigen. De Frankf. Ztg. bericht uit Budapest, dat •in ernstige politieke kringen de houding van dc oppositie veroordeeld Avordl. Na liet door dc uitspraak van de rechtbank verkregen groote moreele succes had men ecne andere takliek verwacht dan het verwekken van nieuwe schandalen. Daaraan namen overi gens slechts 68 leden van dc oppositie deel, meest aanhangers van Juslh. Kossuth, graaf Apponyi, graaf Andrassy, Dcsy en andere lei ders van de oppositie waren niet in dc zaal verschenen. Het liuis van afgevaardigden van den rijks dag heeft tot Woensdag 18 dezer tijd om tc bekomen van den schrik, dien het schandaal in dc zitting van Woensdag dag liecft teweeg gebracht. De gewelddadige aanval van kapi tein Gerós, den officier van de parlemenls- waclit, tegen den afgevaardigde Lelicl Ileder vary, wordt door de militaire autoriteit on derzocht de oppositie heeft haast geene woor den, kras genoeg om zijn optreden te brand merken als eene beschimping van hel ge heele parlement, maar ook onder de meer-, fierheid wordt zijne houding als al te kras afgekeurd. De afgevaardigde Iledervary, die twee van zijne medeleden had belast met het overbren gen van eene uitdaging lot een duel aan ka pitein Geró, heelt van dezen eenschrijven terugontvangen, waarin wordt gezegd, dat van iemand, die op bevel tegen een afgevaar digde dadelijkheden verricht of laat verrich ten, gccne ridderlijke voldoening moet wor den verlangd. Öok kan niet worden erkend, dal iemand, die in dienst is van het huis, eene beleediging aan een afgevaardigde zou kun nen plegen, waarvoor ridderlijke voldoening kan worden verlangd, vooral in dit geval, waarin een gewapende stond tegenover een weerlooze. Een eigenaardig licht wordt op den strijd in het Hongaarsche parlement geworpen door do mededeeling A'an den correspondent van de Frankf. Ztg., dat het door de fraclie-Justh verwekte schandaal niet gericht Avas tegen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1