Mr. W. H. DE BEAUFORT. DE E EM LAN DER". Woensdag 11 Juni 1913. Kamerverkiezing Amersfoort. BUITENLAND. FEUILLETON. Het Eeuwige Leven. N°. 326 IIde Jaargang, DINSDAG 17 JUNI Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Uitgevers: VALKHOFF Ca Per 8 maanden voor Amersfoort Idem franco per post et g ABONNEMENTSPRIJS: f l.oo. - 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.ÏO. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertenltön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zonden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIEN: Van 15 regels..f 0.50» Elke rogol moor- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto lottors naar phuitsruimto. Voor handol on bedryt bestaan zeor voordoeligo bopalingefc tot hot herhaald advorteeren in dit Blad, by abonnomont, Ecno circulaire, bevattende de voorwaardou, wordt of aanvraag toogozonden. Niet dringend genoeg kunnen wij de kiezer, aanbevelen, linn stem uit te brengen op Vei-kiexiiigscui-iosa. De Eembodc van 3 Juni j.l. schrijft: Men dénke het zich' goed im „Le. Libéralisme est uu péclié." Het Liberalisme is de opstand' tegen God in hel publieke Staatsleven, en men behoeft toch waarlijk zijn oogen niet wijd open le zeilen om le zien, hoe de zonde van het Libe ralisme haar weg door het Europeeschc Staatsleven heeft afgelijnd met de dreigende merkteekenen van ongeloof en revolutie en met de symptomen van allerlei soort moreel bederf. En hoe die zonde van het Liberalisme, zoo ze dc overmacht kreeg, ook ons hier le na zal komen, moge blijken uit een enkel staal tje van dc N. R. Ct., die deze week een lange lijst afdrukte van alle mannen- en vrouwen kloosters in Nederland met naam en toenaam, niet bepaald bedoeld als bijdrage van dc sta tistiek, maar zóó, dat ge tusschen al de let ters van die lijst de loerende oogen ziet van liberale gouddorst en papenhaal. Men houde van rechts die lijst bij den aan staanden strijd goed in dc gedachte. Alle kerkvervolging in dc historie begon ja ren en jaren te voren allereerst met inquisitie naar ons bezit en inventarisatie van klooster goed. Men zal, eer het zoover moclit komen, nog wel een harden dobber aan ons hebben en de heeren weten zelf wel dat wij Christenen er ook nog zijn, maar laten wij straks ten min ste door een schitterenden aandrang van onze rcchtschc mannen nrar de bus hun alvast do gelegenheid onlnemen om zich reeds bij voor- baal in een soort van toekomstigen klooster- storm le verkneukelen. Niels nieuws. Er is niéts nieuws onder de zon. Baron van Wijnbergen, de roomsche pro pagandist en ds. Offringa, de gereformeerde hoofdman van de anli-rev. Weslbroekers en Achttienhovenaren, zijn waarlijk niet origi neel geweest met hun door het heele land berucht geworden op sommigen van dc ver schillende categorieën, die links stemmen. 'n Inzender in het Handelsblad heeft in een Standaard-artikel van 1889 'n dergelijke op somming gevonden, welke het in volledigheid nog wint van de andere. Dr. Abraham Kuyper, voor wicn hel woord van Christus: daaraan zal ik U kennen, dat gij elkander licfhebt" r.iet geschreven is, schrijft, dat de kiezers, die op de liberale candidaten gestemd hebben, tot de volgende categorieën behooren: le. Jan Rap en zijn maat; 2e. kroeghouders, bordeelhouders en aller lei lieden van mingeëerde professie; 3e. hulptroepen van dr. Bronsveld en prof. van Leeuwen; 4e. cenigc versleten on ontwortelde consex- valicven; 5e. afhankelijke kiezers, die gedwongen wor den; 6c. officieele en officieuse personen. Politiek Overzicht Graaf Stephan Tisza minister president. De vrijspraak van den gewezen onder staatssecretaris Desy in hel proces, dat tegen hein werd. gevoerd omdat hij den minister president Lukacs den. grootsten Panamist van Hongarije had genoemd, heeft een nieu wen man aan liet hoofd van de Hongaarsche regecring gebracht. Lukacs is als hoofd van hel kabinet afgetreden. Maar het stelsel, waarnaar in Hongarije wordt geregeerd, is hetzelfde gebleven, want in de plaats van Lu kacs is het ambt van minister-president opge dragen aan graaf Stefan Tisza, die als voor zitter van de Kamer van afgevaardigden nog meer dan Lukacs zich den haat van de oppo sitie op den hals liad gehaald. Zijne ambtge- noolen zijn dezelfden die Lukacs had; alleen is het ambt van minister van binnenlandsche zaken nieuw bezet, omdat Tisza voor zich zelf geen ministerieel departement begeerde, maar zich wilde vergenoegen met het voorzitter schap van den ministerraadde portefeuille van binnenlandsche zaken heeft hij toever trouwd aan zijn zwager von Sandor. Overi gens is de eenige nieuwe minister de minister van het koninklijke huis baron Burian, die vroeger rijksminister van financiën is ge weest. Men verhaalt, dat de nieuwe minister-pre sident na dc audiëntie, waarin de Keizer hem opdroeg het nieuwe ministerie samen te stellen, heeft gezegd: „Wij zullen onzen weg rustig.verder gaan. Wij zullen geen strijd uitlokken, maar ook geen strijd ontwijken." Strijd zal hij zeker niet kunnen ontgaan. De wijze, waarop graaf Tisza in de oppositie pers wordt begroet, is beslist vijandig en geeft een kleine voorproef van de houding, die in het parlement van de oppositie is te verwachten. De Magyar Orszag, hel orgaan van de Justh-partij, zegt, dal nu de voltrek ker van den koninklijken toorn nadert, achter wien de gewapende macht staal. Voor Hon garije begint een tijdperk van schrikbewind. Tisza is zoo gehaat, dat alle Hongaren zich in een gewapend kamp tegen hem zullen ver eenigen. Dc natie leeft nog en zal hem weg vagen. Dezelfde toon, zij 't ook in minder krasse woorden, klinkt uit de Magyar I-Iirlap, het orgaan van graaf Andrassy.. Uit Weenen wordt aan dc Frank f. Zlg. ge schreven, dat liet optreden van graaf Stephan Tisza als hoofd van het Ilongaarsche kabinet in de pers van dc geheclc monarchie behan deld wordt als ecne politieke gebeurtenis, die ernstige, misschien ingrijpende gevolgen zal hebben. „Dc oppositie voorspelt niet slechts dc zwaarste stormen, maar zelfs den onder gang van het dualisme, zoo niet van den mo narchalen slaat in Hongarije. De gematigden zie.n met bezorgdheid in dc toekomst. Er is geen twijfel aan, dat in Hongarije een tijd perk van den wild sten strijd zal begi waarbij aan beide zijden geen pardon zal wor den gogeven en mogelijk zelfs de minister president persoonlijk in gevaar komt. Wel is graaf Tisza niet de man, dien dit gevaar af schrikt, want hij is ei' fanatiek van overtuigd, dat in het belang van Hongarije de strijd ditmaal ten einde moet worden gebracht. Even fanatiek overtuigd is althans Juslh, dat de overwinning van Tisza de ondergang is van de Hongaarsche vrijheid zooals hij haar opvat. Daarom ook baat het niets, den tegen standers verzoenlijkhcid te prediken. De kloof tusschen de beide kampen is niet te overbruggen, want de eenen zien in de mo gelijkheid der parlementaire obstructie het palladium der Hongaarsche vrijheid, de an deren slechts de mogelijkheid lot verlam ming van het parlement en tot knevelarijen van allerlei aard. Graaf Tisza heeft zich reeds uilgelaten, dat hij den strijd niet zal zoeken en de oppositie zal uilnoodigen tot hervatting van den arbeid, maar dat hij ook den strijd niet zal ontwijken en hel scherpste wapen zal aanwenden. Dit scherpste wapen is cene wet, die lii}, als dat noodig is, dadelijk zal in dienen en laten aannemen, waarin voor de ergste gevallen van parlementaire ongezeg- gelijkheid zelfs met het verlies van het man daat en van de verkiesbaarheid als straf wordt gedreigd. „Ilct is onmogelijk, dat bij dezen strijd niet hel parlement zelf schade zal lijden, hoe hij ook moge eindigen. Want het absolutisme van dc meerderheid is bij de wijze, waarop in Hongarije meerderheden kunnen worden ge vormd, haast een even groot kwaad als dat van cene minderheid, die niet uit reine mo tieven handelt." Asm tieu JftiiHcan. Sofia, 1 U J u n i. De verklaringen van den Ser-vischCMi knooaiprims over de Servisch-Bui- gaarsclie geschillen, opgenomen in de Politi- ka, brengen i-ii allie kringen een weinig gun- stiigen iiiwlruk teweeg un werden ais wcimig gunstig voor do bevordering van den vrede beschouwd. De niinisteriecle- crisis duurt voort. Saloniki, 10 Juni. Een bewoner va,n. Serenes, die er in geslaagd is liot dubbel gc- zon'diveidscordon, ci'at om die sitad is getrok ken, te verbroken, lieeft verklaard, dat da gelijks 200 gevallen van cholera voorkomen onder do Bulgaarsche soldaten en o<ok eenige onder dc burgerlijke bevolking. Belgrado, 10 Juni. De militaire over heid te Pi rot (Servië) bericht, dut de over gang van de Servisch-bulgaarsche grens ver boden is aan grondeigenaars, die bezittingen hebben in Servië en in Bulgarije, en ook aan die Servischfe ambtenaren, die de grens be waken. De Nowoje Yrcmj'a bevat een telegram uil Belgrado, beririllende dal dank zij de krarii- lige lusschcnkomst van Rusland hel Servisch- Rulgaarschc conflict in der minne wordt ge regeld. Zoo ver is het, blijkens andere berichten, nog geenszins. Volgens een bericht aan de Frankf. Ztg. heeft minister-president Pasics met het oog op dc dubbelzinnige houding van Bulgarije de partijleiders bijeengeroepen lot ecne conferentie, waarin gesproken werd over de verdere slappen, die in de Scrvisch-Bul- gaarsche grenskwestie zullen worden gedaan. Ilct Servische blad Balkan bericht, dat door het leger aan dc regecring de uitdrukkelijke eisch is gesteld, tegen de uitstel-politiek van Bulgarije met kracht, eventueel door het stel len van een ultimatum, op te komen. De Servische ministerraad lieeft ,naar ver luidt, Bulgarije aan te sporen tot bespoediging van dc bespreking, die is overeengekomen cn die naar de oorspronkelijke bedoeling reeds Zaterdag had zullen plaats hebben. In een door de Politika bekend gemaakt gesprek heeft de Servische kroonprins ver klaard, dat Bulgarije het verdrag van bond genootschap zakelijk nog voor de uitbarsting van den oorlog le niet heeft gedaan. Vreed zaam is dc grenskwestie slechts op te lossen, door het voor goed prijsgeven van de Bul gaarsche aanspraken op Macedonië. De be slissing moet spoedig vallen; een middenweg is er niet. Over de stemming in Servië wordt aan dc Vossische Ztg. bericht, dat dc Servische pers zonder onderscheid van partij zeer misnoegd is over dc zwakke en besluitclooze houding van de regeering tegenover de Bulgaren; zij verlangt, dat dezen binnen den koristen ter mijn voor een ultimatum zullen worden ge steld. Iedere dag tijdverlies bctcekenl ecne verzwakking van de lot dusver zoo gunstige Servische stelling, omdat de Bulgaren hel uit stel van de onderhandelingen cn nu ook hunne minislerieelc crisis slechts gebruiken als een voorwendsel van het bijeenlrckken van hunne troepen tegen Servië volledig le kunnen uitvoeren. Ook de jong-radicalon, die in de skoepschtina-debatten over den builcn- landschen toestand Pasics nog kort geleden zoo krachtig ondersteunden, drukken nu open lijk hun wantrouwen en hunne vrees uit, de vrijzinnigen eveneens. Dc regceriug zal zich op den duur moeielijk kunnen onttrekken aan den aandrang ran alle kanten oin krachtig te handelen. De correspondent van de Frankf. Zlg. te Sofia gewaagt van berichten, --die- van bc- trouwbare zijde zijn ontvangen over een for meel complot van de bondgenooten tegen Bulgarije. Servië heeft volgens die berichten aanbiedingen gedaan over eene militaire samenwerking tegen Bulgarije, die zoo monsterachtig schenen, dat dc regeering van Bukarest hunne schriftelijke herhaling heeft verlangd. Op een dergelijk aanbod van Grie kenland, dat aan'de Porie hel uitzicht open de op het herwinnen van Adria-nopel, ant woordde deze, dat zij als prijs dc teruggave van de Egeïsche eilanden verlangde. Het he kend worden van zulke berichten heeft niet kunnen bijdragen tot een gunstiger opvat ting omtrent den toestand, die nu ook in diplomatische kringen als zeer gevaarlijk wordt beschouwd. Over de crisis in de Balkanlaiidcn woirdl uïl Berlijn aan de Frankf. Ztg. bcridhifc, dat dc weg en de zakelijke grondslag voor ecne verzoening van de scherp opgadneven ge schillen ran de Balkans la ten over de ver- deelin-g van hunnia veroveringen nog niet ge vonden is. In de diplomatieke kringen be schouwt men den toestand als zeer ernstig en onzeker. Onzeker in zoover, dal niemand met beslistheid de vreedzame verzoening of heit oorl-ogsconflict durft tc voorspellen. Niiat een-s hierover bestaat zekerheid, welke zijde Rumendé zou kiezen in hot geval van een conflict. Bijna lieeft liet den schijn, alsof liet zich zou wenden naar den kamt van den meostbileddiïdJo. Inmiddels is Rusland zeer ernstig er op uit, een conflict le verhinderen lmi den Balka>iubond bijeen tc houden. Volgens dte verzekering van wclgclichto kringen i-ii Belgrado, zal de Servische regee ring van Bulgarije een antwoord bin nen een zekeren termijn verlangen op don eisch van Servië toil herziening van hel verdrag van bondgenootschap, Voor het geval, nat Bulgarije volhardt bij. liet standpunt, dat hel lot dusver hoeft inge nomen, verwacht men de inlijving van do veroverde gewesten door Servië en Grieken land, on wel nog in deze week. De Samouprava, hot Servische rcgccrlngs- orgaan, maakt de balans op van dc Servisch Bulgaarsche geschillen cn komt daarbij tot do slotsom, dat mc>l hel oog op de klaarblij kelijke onrechtmatigheid van de Bulgaar sche oischcn nog steeds de verwachting als gerechtvaardigd moet wonden beschouwd, dal de verantwoordelijke Bulgaarsche staats lieden hun land wegens zulke buitonsporigo aspiration ndiot ern.\ig aan het gevaar van een nieuwen oorlog zullen blootstellen, maar er voor zullen zorg dragen, dat Bulgarije in den Balkanbond blijft. In loge-ns/telling hiermee schrijft de Mir, liet orgaan van de regeering te SofiarGccnc Buigaarsche regecring zal cluI Iccsl-aimam tol dc herziening van het Btilgaarsrh-Scr- selio verdrag. Wanneer de Servcn zich niet haasten dezen eisch prijs tc geven, dan ver wachten wij geeaie goede uitkomst van do samenkomst der vier minister-presidenten, tc minder omdat hot schrikbewind, dal de Ser- ven togdnover de Grieken en Bulgaren in Macedónffé uitoefenen, voor de mogelijkheid, dal het lot oen samengaan vaq de bond ge-, nooten zul komen, goon goed voorR-ekcn is. De beantwoording door Bulgarije van hol Servische verlangen naar cone herziening van hel traktaat van bondgenootschap zal waarschijnlijk samenvallen niclt de oplos sing van dc nu in Sofia hecrschende niPnisto- rJoele crisis. De correspond ent van de Frankf. Zlg tc Sofia bericht, dal de Bulgaar- jjche rcgcering in haar antwoord verklaart, dal zij zich nifol met cojicesaiën kan inlaten, omdat zij zich ten volle in baar recht voelt. Dc Servische aanspraken zijn op alle punten niet vol He houden, hetgeen uitvoerig wordt betoogd. Eon van de leidende Bulgaarsche staatslie den hedft aan den ooi-respondent van de Yoss. Ztg. le Sofia inodcgüdccld, dal d'e toe stand voel ernstiger Ls don liet Europcesclie publiek gelooft. Er is weinig hoop aanwe- zig, dat Rusland Servië lol rede brengt, ci> nog minder, dat Servië zelf rede zal vera liaan en zal toegeven. Maar als dit niet geschiedt, dan is iedere vreodzamc oplossing van de crisis iiitgct3lote.n. Wc enen, 10 Juni. Uil Bukarest word! bericht: De Rumecnsriie regeering heeft ee-n»» week geleden aan de Bulgaarsche regeering kennis gegeven, did kon worden begonnen* mal dc uitvoering van het Pel crab tirgscho protokol. Bulgarije hoeft echter nog niet g<y Zoek de waarheid zelf; dat is beter dan de onwaarheid van anderen in hel licht te stel len. Een lloiuan Tan Liclde 81 DOOR MARIE CORELLL Er is niets eenvoudiger dan deze wet, die slechts te volgen is, om leven cn jeugd te behouden. Het is alles vervat in een poging van den Wil, waaraan alles in de Natuur beantwoordt, evenals een wel bestuurd schip richt zich naar het kompas. 'Bedenk dat well Ik zeg, alles in de Natuur. Deze kristallen globe houdt op het oogenblik atomen gevan gen, die nu niet gericht kunnen worden, om dat zij ingesloten zijn, verwijderd van iede- ren Wil, om ze te besturen maar, als ik ze daar nog enkele uren liet, dan zou hun kracht het kristal verbrijzelen en zij zouden ont snappen om hun voorgeschreven weg te her nemen. Zij worden u slechts getoond als een illustratie, om te bewijzen, dat zulke dingen bestaan, het zijn feiten, geen droomen. Gij, évenals deze kristallen globe, zijt ook ge vangen gehouden atomen atomen van Geest en Stof, die samenwerken om u te ma ken tot hetgeen gij zijl maar gij bezit ook den besturenden Wil, die bestemd is om ze in bedwang te houden en ze le bewegen; hetzij tot uw steun en lot hernieuwd leven voor u, of om u te verzwakken, le breken cn ten slotte le ontbinden, als voorbereiding voor hel aannemen van een anderen vorm van bestaanstoestand. Begint gij het nu le begrijpen?'' „Ik geloof liet wel," antwoordde ik. „Maar is liet altijd mogelijk den Wil zoo le doen werken?" „Er is ge ca oogenblik, waarin gij niet be wust of onbewust iets „wilt," antwoordde hij. En de hoegrootheid van wil, die gij voor kleine, kortstondige dingen gebruikt, zou een planeet bijna kunnen opheffen! Maar laat ons eenvoudige handelingen nemen bijvoor beeld het opheffen der hand. Gij meent, dat deze beweging instinctmatig of werktuige lijk is, hel is slechts, omdat ge ze wilt op heffen, dat gij het'kunt doen. Indien gij zc niet wildel opheffen, zou zc zich uit zich zelf niet kunnen opheffen. Deze geduchte kracht deze goddelijke gave van de macht van den wil wordt nauwelijks beoefend door dc meerderheid van mannen en vrou wen vandaar hun manier van zich te la ten heen en weer slingeren hun plooibaar toegeven aan deze en gene mecning gemakkelijke overmacht, door enkele lei ders en hervormers over millioenen verkre gen, de aanstekelijke dwaasheden, waarme de gelijktijdig geheele maatschappijen zijn beliebt de grillen der mode, de stem mingen der gemeenschap al deze dingen zijn het gevolg van de Ingeslagen macht van den wil, die, wanneer ze op een punt wrerd saamgebracht, werkelijk de aarde zou „ver vullen en onderwerpen." Maar wij kunnen de wereld niel onder richten en daarom moeten wij tevreden zijn slechts enkele individuen le onderrichten en le oefenen. Indien gij mij vraagt of het mo gelijk is altijd de noodige inspanning van wil uit te oefenen, clan zeg 'ik u ja na tuurlijk is het mogelijk, liet geheim schuilt hierin: le besluiten een vaste houding aan le nemen en die tc handhaven. Wanneer gij gedachten van vrees, aarzeling, ziekte, moei te, verval, orarmachl, mislukking en zwakte aanmoedigt, dan geeft gij dadelijk kracht aan dc ontbindende krachten om hun werk te beginnen en gaandeweg wordt gij ziek, vreesachtig cn ziekelijk in geest en lichaam. Wanneer daarentegen uw gedachten zijn ge concentreerd op gezondheid, levenskracht, ieugd, vreugde, liefde c;i scheppingsmacht, dan moedigt gij al de hernieuwende elemen ten van uw lichaam aan om nieuwe weefsels cn versche hersencellen, evenals nieuw bloed te maken. Geen geleerde heeft ooit een logi sche oorzaak gevonden, waarom mcnschc- lijke wezens zouden sterven zij zijn blijk baar bedoeld gedurende een onbcpqald tijd perk tc. leven. Zij zijn het, die zichzelf doo- den, zelfs zoogenaamde „ongelukken" zijn gewoonlijk hel gevolg van hun eigen zorgc- loosheid, roekeloosheid of veronachtzaming van waarschuwende omstandigheden. Ik tracht dit alles zoo eenvoudig mogelijk u voor te leggen er zijn honderden boeken, die gij zoudt kunnen bestudeeren waarin alles zoo duister en verward wordt weerge geven, dat zelfs het meest ontwikkeld ver stand het ternauwernood kan vatten maar hetgeen ik u heb verteld is heel gemakkelijk om te begrijpen de eenige moeielijkheid ligt in dc practische toepassing. Heden avond en gedurende den verderen tijd, dien gii hier zult doorbrengen, zult gij enkele proéven omtrent dc kracht van uw wil ondergaan en het resultaat hiervan zal bewijzen, of gij sterk genoeg zijt om voorspoedig te wezen in uw zoeken naar leven, jeugd en liefde. In dien gij in staat zijt de ware houding te handhaven inuien gij hel ware evenwichts punt van het Goddelijk Evenbeeld in u kunt vinden cn bewaren, zal alles goed zijn. En bedenk wel, dat, wanneer gij eenmaal leert, hoe de kracht der atomen in u zelf tc be studeeren cn in bedwang te houden, gij ook alle krachten der atomen zult besturen en in bedwang houden, welke in uw sfeer komen. Dit geeft u hetgeen de onwotende „wonder baarlijke" macht noemt, ofschoon het geen wonder is. Het is niets meer dan de Geest, die de Stof in bedwang houdt. Gij zult zien, dat gij niel alleen in staat zijt uw eigen krachten te besturen, maar ook nieuwen toe voer uit de Natuur te trekken de lucht, de zonneschijn, de boomen, de bloemen zul len u alles geven, wat zij te geven hebben, wanneer gij het vraagt en niets zal wor den geweigerd. Vraag en u zal gegeven wor den zofck cn gij zult vinden klop en u zal opengedaan worden. Natuurlijk is de wet, dat gij, hetgeen gij ontvangt, ook weer met vrije hand moet uitgeven, overvloeiende vajv liefde, edelmoedigheid, weldadigheid en deelneming, niet alleen jegens de mensch- heid, maar jegens alles wal leeft want zooals u gezegd is „Geef en u zal gegeven worden; want met dezelfde maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden." Deze woor den van onzen groolsten Meester worden zoo vaak gehoord, dat velen ze afgezaagd en allcdaagsch vinden, maar ze bevallen een waarheid, waaraan wij niet kunnen onfko- inen. Zelfs zoo iels gerings als een vriende lijk woord wordt aan hem, die hel uitte, mei dubbele interest van vriendelijkheid terug betaald, terwijl een wreede cn ruwe uiting haar eigen straf medebrengt. Zij, die nemen zonder te geven, zijn meestal niet voorspoe dig in leven en sterven terwijl zij, die ge ven zonder le nemen wonderbaarlijk worden gediend èn door roem èn door fortuin dit is eenvoudig de bekrachtiging der geestelijke wet." „Ik verlang geen roem, noch fortuin," zeide ik. „Liefde is genoeg voor mij!" Asclzion glimlachte. „Inderdaad voor u genoeg! Mijn kind, hel is voor iedereen voldoende. Wanneer gij licfhebt, zijt ge getreden in den verborgen geest Gods! Liefde bezielt met al wat edel is, al wat te verduren is, met al den moed, dien wij noodig hebben en ik vind, dat gij en kele der gegevens bezit, want gij zijt stout moedig geweest in uw eerst onafhankelijk pogen en deze stoutmoedigheid heeft mij heden avond hierheen gebracht om met u to spreken. Gij zijt uil vrije beweging en zonder voorbereiding door, wal wij, onderzoeken cn mystici, „den eersten vuurkring" noemen gegaan en gij zijt daarom gereed voor het overige van uw proef. Ik zal u nu terug brengen naar uw eigen kamer en u daar laten, want gij moet uw gericht alleen tege moet treden." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1