Mr. W. H. de Beaufort. DE E EM LAN DER". Donderdag 19 Juni 1913. BUITENLAND. FEUILLETON. IIde Jaargang. N°. 333 Het Eeuwige Leven. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franoo per post- 1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elko regel moor- O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents by vooruitbetaling. Grooto letters naar plnatsruimto. Voor handel en bedryt bestaan zeer voordooligo bepalingon tot het herhaald advertooren in dit Blad, bij nbonnemont. Eono circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. Politiek Overzicht Spaansche en Fransche Marokko-zorgen. Het blijikt steeds meer, dat met de verdee- ling van Marokko in Spaansche en Fransche invloedssferen de vredestoestand in Marokko niet is verkregen. Spanje en Frankrijk zijn samen overeengekomen, dat zij elkaar in Ma rokko niet in do wielen zullen rijidcn; maar het hart van de bevolking hebben zij nog niet gewonnen. In Spaansch Marokko heeft het gevaar, dat de in den laatstcn tijd steeds toenemende aan vallen van inboorlingen aankondigden, zich sneller verwezenlijkt dan men dacht. De op stand in Noord-Afrika is in vollen gang. In zonderheid in het pas bezette gebied van Te- tuan is de toestand van de Spanjaarden zeer moeielijk. Kenschetsend hiervoor is het bericht, dat een tot versterking van den op elf Kilometer van Tetuan gele gen post naar Laurient gezonden afdee- ling onderweg een hevig gevecht had door te staan, waarbij de Spanjaarden 10 dooden en 23 gewonden verloren. Ook in de slrcek van Arzila is hevig gevochten lussclien Spanjaarden en Marokkanen. Talrijke stam men hebben bevel ontvangen, zich bij de op standelingen aan te sluitenzelfs inboorlingen uit Faldi en Tanger hebben zich naar El Ksar begeven. De geruchten, dat de Spaan sche bezetting gedwongen zou zijn Tetuan te ontruimen, hebben zich niet bevestigd. De vijandelijke Marokkanen moeten echter tot vrij dicht bij de stad zijn doorgedrongen, want om het bezit van de 10 KM. ten westen van Tetuan Liggende brug bij Boesfeja is een hevige strijd gevoerd. Een eigenaardig inci- rent in de oorlogsgebeurtenissen is de overval van de Riff-kabylen op de gestrande Spaan sche kanonneerboot Generaal Concha, waar bij dc inboorlingen met bijzonderen nadruk zijn opgetreden. Van den indruk, die deze gebeurtenissen in het moederland hebben gemaakt, getuigen berichten uit Madrid, waar in eene vergade ring besluiten zijn genomen tegen den Marok- ko-oorlog, en uit Barcelona. Hier zijn op straat volksoptoehten gehouden, waarbij de betoo- gers, die riepen: „Weg met den oorlog in Marokko! Leve de republiekI" met de diena ren van de openbare macht slaags zijn ge raakt. Ook in Fransch-Marokko Is, ondanks al le pogingen om liet land tot rust te brengen, de vrede nog ver le zoeken. De gevechten hebben tot dusver eigenlijk in 't geheel nog niet opgehouden; soms nemen zij zelfs eene bedenkelijke hevigheid aan. Misschien de bloedigste strijd van de geheele Marolckaan- schc onderneming heeft onlangs plaats ge had in de buurt van Tadla, waar de colonne- Mangin optreedt tegen eenige sitammen, die niet van verzoening willen weten. Bij Mohad- ud-Said is deze colonne onverwachts gestuit op oen sterken vijand el ijken stam. De kasbah Ksima wrerd ten slotte door de Fransclicn ingenomen en de vijand op dc vlucht gesla gen; maar dat is geschied ten koste van zwa re offers. liet aantal dooden aan Fransche zijde wordt opgegeven als 51, dut van do gewonden als 109. In dc pers wekt doze strijd grootc belang stelling. Zoo schrijft de Eclair: Mot de tegen woordige troepenmacht kan men in Marokko de rust in de vlakten en de veiligheid van den weg tusschcn Casablanca en Fez hand- haven; maar om de bergstreken te onder werpen, waarin de oocrlogszuchtigste stam men leven, zal oene sterke vermeerdering van het expeditiekorps noodig zijn. De Ra dical schrijft: Sedert cenigen tijd hebben wij al te dikwijls gevechten te vermelden, die wel altijd met een succes voor de Fransclien eindigen, maar een schrikkelijk lange ver- lleslijst te zien geven. Welk een gevaarlijk onverstand hel is, te vlug en te ver tc willen voorwaarts gaan, bewijzen de verliezen, dio de troepen van kolonel Mangin bij herhaling hebben geleden. Wij willen dezen dapperen en bekwamen soldaat en ook de andere be velhebbers van onze troepen in Marokko niet hard vallen; maar nu zij zoo dapper voor ons strijden, is het zaak van de regee- ring en van het parlement, om hunnentwil tot voorzichtigheid te vermanen. Anii <lcn Hall.mi. A then e, 18 Juni. Waarschijnlijk zal Venizelos morgen of overmorgen naar Saio- niki vertrekken, om zich met den Koning to verstaan. Sofia, 17 Juni. Het antwoord van Bul garije op de Servische nota betreffende de demobilisatie constateert, dat hel samen trekken van Bulgaarsche troepen aan de m Servische grens volstrekt niet hel karakter heeft, dat er door de Servcn aan is toege schreven. Bulgarije hield niet op om te ver klaren, dat men om do oneeniglieid tusschen de beide verbonden regeeringen te vereffe nen, zich moest overgeven aan de beslissing van den scheidsman, die door de partijen in hun traktaat van bondgenootschap is ge kozen. De Bulgaarsche militaire maatregelen zijn slechts het gevolg van de Servische mi litaire maatregelen; zij hadden ten doel dc bevolking in dc grensstreken gerust le stel len. De vrees van de Servische regeering, dat Bulgarije alle vreedzame middelen niet zou willen uitputten om de in geschil zijnde kwestiën op te lossen, is niet gegrond. Wat het Servische voorstel betreft, om de concentratie van de Bulgaarsche troepen te' staken en gelijktijdig de effectiefs tot een vierde te verminderen, doet Bulgarije op merken, dat zijn voorstel aan de Russische regoering om de rol van scheidsman uit to oefenen, geen sympathieke echo in Servië vond. De Bulgaarsche regeering, steeds be zield met gevoelens en ideeën van broeder schap en vriendschap, neemt ook nu nog do vermindering van de tegenwoordige effec tiefs tot een vierde aan, door in het deel van het Macedonische gebied, dat de betwiste zóne uitmaakt, een bezetlingskorps le laten, gevormd uit Bulgaarsche en Servische troe pen in gelijk aantal, welke troepen daar zul len blijven, totdal de beslissing van den: scheidsman is afgekomen. Daar de gelijktij dige demobilisatie onder wederkeert ge con- trole een betrekkelijk vrij langen tijd kan cischen en het aanroepen van dc reeds voor*) ziene arbitrage is tc beschouwen als eett/ .Aan hen, die met 1 Juli a. s. op dit "blad int eekenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen ver schijnen kosteloos toege zonden Kennisgevingen. UITSLAG VERKIEZING. Burgemeester Wethouders der Gemeente Amers foort maken bekend, dat afschrift van het proces verbaal, vermeldende den uitslag der op 17 Juni 1913 gehouden stemming ter verkiezing van een lid voor de Tweede Kaaner der Stat en-Generaal is aan geplakt en, voor een ieder ter Gemecnte-Gecretarie xer inzage ligt. Amersfoort, den 17. Juni 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, (De Secretaris, De Burgemeester, A. J. VEENSTRA L-*. v. R.VNDWIJCK. HERSTEMMING VOOR DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. De Burgemeester der Gemeente Amersfoort brengt ter openbare kennis, dat op Woensdag,, den 25. Juni aanstaande, van des morgens acht tot des namiddags vyf ureu, de herstemming zal geschieden ter ver vulling van eene plaats in de Tweede Kume- der Sta ten-Genera al voor het kiesdistrict Amersfoort, waartoe deze Gemeen tc behoort. De candidaten, iu alphobelische volgorde zijn ASCH VAN WLTGK, Jhr. Mr. H W. VAN BEAUFORT, Mr. W. H. DE Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van "het Wetboek van Strafrecht, luidende „Hij die opzettelijk zitih voor een ander uitge vende ->an eene krachtens wettelijk voorschrift- uit geschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Amersfoort, den 18. Juni 1913. De Burgemeester voornoemd, v. R.VNDWLJCK. Voor de herstemming op Woensdag 25 Juni bevelen wij ten krachtigste aan Hoe staan de kansen Onze eerste indruk, voortspruitende uit slechts oppervlakkige beschouwing van de stemmingcijfers'in de verschillende districten, is .juist geweest. Er is inderdaad 'n kra-chtige links.che strooming over het hecle land ge gaan en hoe meer wij de cijfers van Dins dag beschouwen, des te vaster wordt onze overtuiging, dat gerust gesproken mag wor den van 'n débacle van rechts. In de coalitie muren zijn vele bressen gescholen, waardoor hel bij 'n hernieuwden ,tactischen aanval niet moed el ijk zal vallen <Le veste binnen te drin gen. Een Bouiau van Lielde 87 DOOR MARIE CORELLI. In de vernieuwing van het leven en hei behoud der jeugd is Gedachte de hoofdfac tor. Wanneer wij daarentegen denken, dat wij jong zijn, behouden wij onze levenskracht onbepaald. De daad der gedachte beïnvloedt de levende deeltjes, waaruit ons lichaam is samengesteld, zoodat we ze heslist ouder maken of verjongen naarmate de houding, die wij aannemen. De denkende houding van de mensclielijke Ziel moest er een zijn \an dankbaarheid, liefde en vreugde. Er is in de Geestelijke Natuur geen plaats voor vrees, gedruktheid, ziekte of dood. God wil zijn schepping gelukkig zien en, door Ziel tn Lichaam in harmonie te brengen met geluk, gehoorzamen wij aan Zijn wetten en vervul len Zijn wenscli. Bevorder daarom, ten einde lang te leven, gedachten yan geluk. Vermijd alle menschen, die over ziekte, ellende en verval spreken Want deze dingen zijn de misdaden van den mensch en beleedigingen tegenover Gods gedachte van schoonheid. Neem in u met diepe teugen zonneschijn en frissche lucht op, geniet den geur van bloe men en boomen houd u ver van sUdcn èn croote menieten zoek geen rijkdom, Het zijn vooral de arbeiders, die het sterkst zich van het rechtsche régime afkeerig ge toond hebben. En dat is ook geen wonder, want van het stoelen op den zelfden wortel des geloofs en van de subsidie-jacht voor de bijzondere scholen kan voor den arbeider, die in de allereerste plaats z'n bestaansvoorwaar den verbeterd wenscht te zien, weinig beko ring uitgaan, terwijl het vooruitzicht van de dreigende Tariefwet hem nog minder coali tie-gezind gemaakt zal hebben. Het iis dan ook de Soc. Dem. Arbeiders Partij, welke in stemmencantal hét sterkst vooruitging. Maar ook onder alle andere kringen van kiezers heeft de coalitie terrein verloren. Vooral alweer door de Tariefwet, welke, al werd zij in den verkiezingsstrijd listig weg- gemoffeJ-d toch bovenaan -op het programma dor regeering stond. Ook de concentratie, het schouder aan schouder optrekken van-alle vrijzinnigen heelt zooal niet de coalitie kiezers afhandig ge maakt, dan toch alom in don lande geestdrift onder de liberalen gewekt en hen met des te meer enthousiasme ten strijde doen trekken. Eindelijk heeft de coalitie ook veel terrein verloren onder de Protestantsche kiezers, die '11 samengaan met Rome en het dienstbaar maken van den godsdienst aan de succes-po litiek van de coalitie niet konden goedkeu ren Ten slotte zal ook de omstandigheid, dat de concentratie overal eminente mannen candi- deerde tegenover vaak zeer onbeduidende co- ■aliild'e-rpoli'ldici van don 2on od' 3en rang, i|n <Len regel meer propagandist dan politicus, wel van invloed geweest zijn, al moeien wij he laas tevens constateeren, dat naar dc be kwaamheid der candidaten al minder en min der' gevraagd wordt. Dc vooruitgang der sociaal-demcralen is vooral in de groote sleden zeer sterk ge weest. Bra-chten zij in de 3 Haagscke distric ten in 1909 3598 stemmen uit, thans verwier ven zij er 9009. In de 5 RoUcrdamsche dis tricten stegen zij van 5907 tot 14.403, in de 9 districten van Amsterdam van 14.514 tot 26.514, on in de beOde Utreahtselie did tr lieten van 2103 lolt 4216. Maar ook in bijna aiLle an dere districten hebben zij winst te boeken; opmerkelijk is hun vooruitgang in Maastricht, waar de S. D. candidaat 1635 stemmen ver wierf. Voorwaar, hel rechtsche régime heeft den wassenden socialislischen stroom niet lot staan gebracht. Integendeel, bewaarheid is ai- weer, dat niets het socialisme zoo in de hand werkt ,als 'n clericaal bewind. In Amsterdam ging de coalitie in slemmen- aaint-al zelfs aehleniM in de districten 1. 2, 6, 7 en 8 en bleef stationair dm district 4. Het uit gebrachte aantal rechtsche stemmen in Am- die niet verdiend is door handen of -lerse- nen en, boven alles, bedenk dat de kinde ren des Lichts mogen wandelen in liet Licht zonder vrees voor duisternis." Iels in deze laatste uitspraak deed mij op houden en weer rondzien en weer was ik er zeker van dat de kanier donkerder werd en niet alleen donkerder, maar ook klei ncr. De purper zijden draperiën aan den wand waren bijna binnen mijn bereik en ik wist, dat zij niet zoo dichtbij mij waren ge weest, toen ik pas ging zitten om te lezen. Een zenuwachtige riling doorvoer mij, maar ik besloot niet de dupe van mijn eigen ver beelding te zijn en nog eens zette ik mij Vast beraden aan de studiën van het boek voor mij. De volgende paragraaf, die mij aantrok, had het hoofd: Op bevel van 's levens krachten en begon aldus: Om lang te leven moet gij volmaakt macht hebben over de krachten, die het leven voortbrengen. De atomen, waaruit uw li chaam is samengesteld, zijn in voortdurende beweging uw geestelijk Ik moet ze leiden op den weg, welken zij moeten gaan, anders gelijken zij op een leger zonder organisatie, of uitrusiing, dat gemakkelijk op de vlucht wordt gedreven bij den eersten aanval. Wan neer gij ze onder uw geestelijke bevelen hebt, dan zijt gij praktisch vrijgesteld van alle ziekten. Ziekte kan nooit uw stelsel binnen treden, dan door een slecht bewaakten hoek. Ecu ongeluk kan u treffen door de schuld van anderen of door uw eigen moedwil wanneer het door eigen moedwil gebeurd, hebt gij niemand dan uzelf te laken indien sterdam steeg sinds 1909 met slechts 1292, het aantal vrijizinnige stemmen met 3539. Ondanks de vermeerdering van het aantal kiezers, daalde zelfs het aantal rechtsche stemmen in de volgende districten: Almelo, Apeldoorn, Appingedam, Brielle, Doetinchem, Franeker, Gorcum, Gouda, Harlingcn, Helder, Hoogezand, Kampen, Loosduinen, Middel burg, Ridderkerk, Rotterdam III en V, Schie dam, Schoterlaud, Sliedrecht, Stecnwijk, Westslellingjwcrf, Winschoten, Zierikzee en Zulphcn. In Bodegraven slonk de coalitie-meerder heid van 2812 tot 2120, in Breda van 2957 tot 2573, in Delft van 1710 tot 1090, in Doetin chem van 2120 lot 149, in Dokkum van 891 lot 568, in Goes van 1624 tot 392, in Haarlem mermeer van 2511 (of 3047) tot 1740, in Har- lingen van 1269 tot 243, in Hilversum van 2433 tot 9S2, in Hontenisse van 313 tot 293, in Loosduinen van 3918 tot 431, in Maastricht van 2161 lot 1894, in Schiedam van 1747 tot 205, in Sliedrecht van 931 lot 344, in Sneek van 1825 tot 450 (of 1416), in Stcenwijk van 876 tot 174. Daartegenover steeg de rechtsche meerder heid slechts in Enkhuizen van 251 tot 273, in Katwijk van 4937 tot 5153, in "Wijk bij Duur stede van 678 tot 692 en in Tietjerksteradeel van 160 tot 289. Bij dc herstemming loopt de coalitie zeer groot gevaar te verliezen de volgende thans door haar bezette zetels: Amersfoort, Am sterdam II, VII, VIII, Beverwijk, Enschedé, Gorincheni, Haarlem, Middelburg cn Rotter dam IV, terwijl het zeer spannen zal in Zwol le, Apeldoorn, Kampen, Leiden en Ridder kerk. Iir-Ede is de toeleg om den onafhankelijke» chr. hist. Jhr. Schimmelpenninck tc wippen mislukt, terwijl ook in Ónnnen dr. de Visser liet vrij zeker wel zal moeten afleggen tegen den onafhankelijkcn mr. Bichon van IJscl- monde. De S. D. A. P. heeft het lot der coalitie thans in handen. Besluit zij bij dc herslemming in districten waar 'n vrijzinnige tegenover 'n cle ricaal staat, lot onthouding, dan heeft dc coalitie nog wel kans 'n kleine meerderheid te behouden; maar anders zal zij het hoog stens tot 49 weten te brengen; waarschijnlij ker is het, dat zij niet hooger zal komen dan 45 of 46, terwijl in de allergunstigste omstan digheden de verhouding zelfs 50 links legen <14 rechts kan worden. Och, dat het toch geluk ken mocht hel clericaie juk af te schudden! Morgen hopen wij ons meer in het bijzon der met het district Amersfoort bezig tc hou den en den uilslag der stemming in de ver schillende gemeenten le vergelijiken met dien van vorige jareu. het door de schuld van anderen is, kunt gij weten, dat het een voorbeschikte verplaat sing is van u Uit een sfeer voor welke gij niet geschikt geacht werd. Met uitzondering van zulk een ongeluk behoeft uw leven geen einde le kennen, zelfs op deze aarde. Uw Geest, de Ziel genaamd, is een Schepsel van Licht cn ze kan hernieuwende stralen aan elk atoom en cel in uw lichaam toevoegen, zonder beperking of einde. Het is een onuit puttelijke toevoer van „radium", uit welke uw levenskrachten voortdurend onderhoud mogen putten. De mensch gebruikt alle uiterlijke middelen tot zelfbehoud, maar ver geet de innerlijke macht, die hij bezit, welke hem werd toebedeeld, opdat hij de aarde zou vervullen en onderwerpen. De aarde te ver vullen wil zeggen liefde vrijgevig uit te dee- len aan de gelicele Natuur de aarde te onderwerpen is in de eerste plaats de atomen waaruit de mensclielijke organisatie is sa mengesteld, te beheerschen, ze volkomen onder bedwang te houden, zoodat door deze heerschappij alle andere bewegingen en krachten van atomen, op deze planeet en do omringende atmosfeer, eveneens in bedwang worden gehouden. Veel wordt er gesproken over de „lichtstralen", die vaste stof door dringen, alsof het niets dan lucht was, en toch is deze ontdekking pas het begin van wonderen. Er zijn stralen, die aangeven waar metalen zijn evenals de roede van den hazelaar de aanwezigheid van water aan wijst en de schatten der aarde, het goed, het zilver, de juweelen, de kostbaarheden, die verborgen zijn onder de oppervlakte, en in de diepte dor zee, kunnen gezien worden in hun donkerste schuilhoeken, door een doordringenden straal, die tot nu toe onbe kend is voor ieder ander dan de ingewijden in de Zielkundige Geloofsbelijdenis. Geen ware ingewijde is ooit arm armoede kan niet bestaan waar de volmaakte macht over 's levens krachten is behouden. Blijdschap, vrede en overvloed, moeten van zelf de Ziel vergezellen, die in harmonie is met de Na tuur, cn het leven wordt steeds voorgezet door de vreugde in het leven. Sla, daarom, o, geduldige onderzoeker, recht op en vastberaden! Laat de stalende kracht der Ziel elke zenuw en elk bloedvat van uw lichaam in bezit nemen en leer alle dingen le bevelen, die bij het goede bchooren met dc kracht, die gehoorzaamheid afdwingt! Het was geen ijdel woord van den Hoogstcn Meester, toen hij zijn discipelen zeide, dat, indien hun geloof zoo groot was als een mos terdzaadje, zij een berg zouden kunnen be velen zich in de zee te werpen en dat hij zou gehoorzamen. Bedenk, dat de Geest in uw lichamelijk huis van klei Goddelijk is en dat bij God alle dingen mogelijk zijn! Ik hief het hoofd op uit zijn gebogen hou ding over het boek, en haalde diep adem iets drukte mij, alsof ik zou moeten stikken en toen ilc opkeek, zag ik, dat ik vsst was ingesloten als in een samentrekkende kooi. De kleine kamer, behangen met zachte pur peren draperieën was nu te klein voor mij tm mij in te bewegen. Ik was vastgenageld aan mijn stoel en het plafond daalde naar het scheen op mij neer. Met een schok herin nerde ik mij de afzichtelijke marteling van dc „levende graftombe", die door de Spaansche Inquisitie werd toegepast, waarin het ramp zalige slachtoffer gedwongen werd toe te zien, hoe de muren van zijn gevangenis lang zaam steeds nauwer om hem sloten, totdat hij werd dood gedrukt. Hoe kon iik er zeker van zijn, dat niet zulke wreedheden werden toegepast door de geheimzinnige leden vtn een geheimzinnig broederschap, wiens er kend doel het was het onderzoek van het ge heim des levens? Ik deed een poging om op te staan, en bemerkte, dat ik recht op kon staan; recht tegenover mij was de ingang naar mijn kamer, vanwaar ik naar deze klei ne binnenkamer was gegaan. Het scheen ga- makkelijk daar te komen cn toch bemerkte ik, dat ik verhinderd werd door een onzicht bare barrière. Ik bleef met zenuwachtig klop pend hart slaan afwachtende wciJc gevaar mij zou dreigen. Bijna onwillekeurig door liepen mijn oogen de gedrukte bladen van het boek voor mij en ik las de volgende zinnen in een soort wakenden droom: „Voor de ziel, die de behoeften van haar onsterfelijke natuur niet wil bestudeeren, wordt het leven een nauwe cel. Geheel Gods schepping staat gereed haar te verschaffen wat zij noóVlig heeft cn toch komt zij van honger om, te midden van overvloed. Vrees, achterdocht, wantrouwen, toorn, naijiver en ongevoeligheid verlammen haar wezen en vernietigen haar werkzaamheid, liefde, moed, geduld, beminnelijkheid, edelmoedigheid cn deelneming zijn werkelijke levenskrachten, voor haar en voor het lichaam, dat zij bewo nen. Al de Invloeden van de maatschappelijke wereld werken tegen al de invloeden van de natuurlijke wereld werken mede. Er is niets in de Natuur, dat niet gehoorzamen zal aan haar opdracht, en dit moet genoeg zijn voor haar gelukkig bestaan. Verdriet en wan hoop zijn het resultaat van het slecht leiden van den Wil er is geen andere oorzaak in hemel of op aarde, voor eenige smart of moeite.'* Woï"iL vcrvolod.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1