Ir. WH, Beaufort. DE EEMLANDER". Vrijdag 20 Juni 1913. BUITENLAND. BINNENLAND. IIne Jaargang. N°, 334 AMERSFOORTSCH DAGBLAD Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. )5 Uitgevers: VALK H O FF e Co. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf l.OO. Idem franco per post Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familie* advertenties en berichten vóór 2 uur in te zendon. Bureau: UTRECHTSCHESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels.. f 0.50. Elke regel meer- 0.10. Dienstaanbiedingen 25 cents bij voorultbotnling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor voordoolige bepalingon tot het herhaald advortooron in dit Blad, bij abonnement. Eone oirculairo, bovattendo do voorwaarden, wordt op aanvraag toegozonden. .Aan hen, die met 1 Juli a. s. op dit blad inteekenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen ver schijnen, kosteloos toege zonden. Voor de herstemming op Woensdag 25 Juni hevelen wij ten krachtigste aan Nabetrachting over den Ciieincenteraad. Erg bekmgrijjk was do agenda voor de1 gis terenavond gehouden raadsvergadering niet. t Betrof moesit punten van ondergeschikt be lang, die dan ook weinig stof tot discussie gaven. Dat de lieer Van Achterbcrgh telkens het woord vroeg, was dan ook minder om een der voorstellen te bestrijdeta, dan.om zioli te doen hooren. Dit moeten we althans opmaken, uit hetgeen hij later zelf zeide, n.l. niet le spreken voor de gemeentebelangen maar voor heit publiek, opdat hét iin de cou rant komt. Dit neemt niet weg, dat hij, althans van zij.n standpunt, menig goed woord sprak. Of ech ter het belang der gemeonte-financiën door hem steeds scherp in het oog werd gehou den is een andere vraag. En o. i. moet een raadslid daar in de eerste plaats op lotton en mag hij niet, als er maar een schijn van recht is, offers van de gemeentekas vragen. Trouwens hij liet voorstel tolt verbetering van de Stationsstraat kwam de bezorgdheid voor de financiën wol boven. En nli-ot alleen bij den heer v. A., maar ook bij alle andere hoeren. Ook wij meenen, da/t de grond van den heer v. 't Eind voor f 40 per M2. te duur zou gekocht zijn, en hoezeer ook vóór verkcersvenbeH'orimg, we juichen de verwer ping van) het voorstel toe. Angstvalligheid bij het b oh oer der financiën achten we in vele opzichten uitstekend, maar dan ook bij alle punten en ten opzichte van iedereen Het voorname punt kwam eerst bij de rond vraag. Men zal zich herinneren, dat in de vcwige raadszitting de he-or Eysinik B. en W. interpelleerde, oanlronlt de aansluiting der perceelen van den heer v. Aahtenbergh bij de Utr. Waterleiding Mij. De heer v. A. was toen niet aanwezig en greep nu de gelegen heid aan zich te verdedigen. Of het uitvoe rige stuk, dat hij vrij vlug voorlas, veel ar gumenten bevat voor zijn houding, willen wc nog nicit aanstonds beoordcelen. Daarvoor moeten we het eerst nog eens rustig overle zen. Maar o.i. bracht de heer v. A. de geheele «aak op verkeerd terrein cn draaide hij om het feitelijke heen. De heer v. A. toch had aan te toonen, dat hem moeilijkheden in den weg waren gelegd en dat hij dus niet anders dan. „noodgedrongen" zich tot de Utr. W.-M. had gewend. Noch het een, noch het ander heeft hij kunnen aanloonen. Wel verzekerde hij het op hoogen toon, maar ondanks de dringende verzoeken het te bewijzen, heit mocht hem niet gelukken dat te doen. Zijn stuk was niet vrij van een zekere ge z v: ollenihefid en als gnoote woorden dienst konden doen als argumenten, dan zou zijn Lv/toog sterk geargumenteerd kunrnfeni ge noemd worden. Wat trachtte hij evenwél te bewijzen? Dat B. en W. wel op die hoogte waren van zijn aanvraag. Daar ging echter de zaak niet over. En daarbij heeft hij aan getoond, zelf niet den juister* weg te hebben gekozen. Of wolhouder van Duinen of de burgemeester er al iets van afwist an, doet er nfcet 10e, het ooilege van B. cn W. als zoo danig was door den heer v. A. niet in de zaak gekerfd. En al heeft de lieer v. A. ook nu weer getoomd, weinig te voelen voor par lementaire wellevendheid, diiit weet hij toch wel, dat met het aanspreken van een enkel Hd, niet het geheele college van B. en W. officieel in een zaak is gemoeid. De afstraffing, die hij van den voorzitter Ontving, was dan ook welverdiend. Scherp en zaakrijk hield deze zich bij het punt iin kwestie en toonde glashelder aan, dat de heer v, A. ndei heeft gewild, in weerwil van) de tegemoetkomende houding, welke hij bij den burgemeester en hij weth. Van Duinen ondervond. En we kunnen ons de veron t- waardiffioiff van den voorzitter begrijpen, loan hij met nadruk moest oonstateeren, dat de heer v. A. bat vertrouwen, in ham ge steld, beschaamd had. De geheele Raad stond dan ook aan de zijde van den voorzitter en gaf luide zijn afkeuring te kermen over de handelwijze van don heer Van A., die hier mede de gemeente aanzienlijk heeft benadeeld iets wat men toch wel allerminst van een raadslid mocht verwachten. Over de hatelijkheden, over en weer bij het debat gewiss old, willen we zwijgen. De heer v. A. moet echter bedenken, diaJt zijn amo-ganlte wijze van spreken' wel eerus prik kelend werkt en hij zal dus boter doen, voort aan. maar nifet direct op te stuiven. liet geeft ook geen idee van zijn kalmte, waarop hij zich zoo beroemde. TrouwPns iemand die bij zoon moreele dèbacle als de heer v. A. leed, nog kalm kaïn blijtven, zou zeker niet waardig zijn li'd van don Raad te we zen. Geheel de Raad heeft duidelijk getoond zijn Jioudiang ton strengste af te keuren en de lioomende wijze, waarop hij werd be handeld door den Raad, heeft hij itn de eerste plaats aan zich zelf fe danken, door zijn weinig serieus en veel le opgeblazen betoog. „Jan Publiek", waarvoor hij, zelfde te sproken, moge holle woorden dan toejuichen, ieder die nadenkt, zal de houding van den heer v. A. volkomen onverdedigbaar achten. Ad inJterim. Aan den Balkan. S o f i a, 1 9 J u n i. In zijn antwoord op de Servische no'Ua, waarin de herziening van hot bondsverdrag wordlt gevraagd, drukt Bulgarije zijn groot leedwezen om zijne ver bazing uit, dat het Servië de bindende kracht van liet verdrag ziét betwisten, nadat de his torische uitkomst is verkregen, dié de bond genootschappen moesten beveiligen, wélke te danken zijn aan hot door Bulgarije genomen initiatief. Servië cn Bulgarije hebben slechts hunne verbintenissen uitgevoerd overeenkom stig de gemaakte schikkingen. Bulgarije komt op Legen elke gedachte hétzij van herziening van het traktaat van bondgenootschap, hét zij van eerie nieuwe verdeeüilng van liét ver overde gebÜed tusschen Bulgarije, en Servië, hetzij van de deelneming van Griekenland en Montenegro aan de verriéelmg. Oprecht over tuigd van de noodzakelijkheid van het bond genootschap, dat zulke gunstige uitkomsten voor de béi'tle landlon heeft opgeleverd, doet Bulgarije een broederlijk beroep op Servië om zich van hetzelfde gevoel le doordrin gen cn cr in toé le stemmen, dat de vraag om herziening van hét vér drag wordt prijsgege ven en dat men zich voor de likwidatde en de verd-eeliiwg der betwiste zóne zal over geven binnen don kortst mogelijkon termijn aan de beslissing van den scheidsrechter. De Samouprava, het Servische regeeriugs- blad, verklaart, dat het Bulgaarsche voorstel betreffende het Russische schelidsgerecht niet kan worden beschouwd als een antwoord op de laatste Servische nota. Bulgarije ontwijkt door dJiit voorstel oen duidelijk antwoord op het Servische voorstel betreffende do demo bilisatie. De door Bulgarije genoemde zeven- daagsche .termijn is te kort, om eene her ziening van het Servisch-Bulgaarsche ver- drag van bondgenootschap, dat rechteais n)Let meer van kracht is, uit te voeren. Van Bul gaarsche zijlde wordt altijd slechts een be roep gedaan op de uit het verdrag voort vloeiende rechten van Bulgarije. Het feit wordt echter voorbijgezien, dat Bulgarije de plichten, waardoor het op het verdrag steu nende rechtlen zou verwerven, niet heeft ver vuld. Servië en Bulgarije bevinden zich in de verhouding van twee deelhebbers in eene zaak, van wie de eene uiftkcering van het bij contract bedongen winstaandeel verlangt, of schoon hij de bij dat contract bedongen ka pitaalbij dra ge niet heeft gestort. Het is on denkbaar, dat eienig gerecht ter wereld een zoo monsterachtigen éisoh als rechtmatig zou kunnen erkennen. Wait den slap der mogendlieden over do gelijktijdige demobilisatie van de oorlog voerenden betreft, maakt de Porte bekend, dat Turkije in geen geval zal demobiliseeren, voordat de ratification van het vredesverdrag zijn uitgewisseld, de financieele conferentie te Parijs haren arbeid heeft verricht en er geen sprake meer is van de betaling een er oorlo gsscha'devergoeding. Uit Londen wordt aan de Temps bericht, dat de Servische gedelegeerde te Londen Pa vlo vies van zijne regeering de rvoodige vol macht heeft gekregen om onmiddellijk het vredesverdrag met Turkije te ratlfi ce-eren. Hij beeft dadelijk het Turkschc gezantschap daar van in kennds gesteld. De ratificatiën zullen woi-dcn uitgewisseld, zoodra Tewfik Pacha van zijne regeering de vereischte instruction zal hebben ontvangen. Athene, 19 Juni. (Van den bijzonde ren correspondent van Havas). Sedert Dins dag hebben de Grieksche torpedojagers do bewaking van de Dardanellen hervat Daar de Koning voor het einde van de weck hier zal terugkeeren, heeft minister president Venizelos er van afgezien zich naar Saloniki te begeven. Duïtschland. Perl ij n, 19 Juni. De Norddeutséhe All- gemeinc Zeitung bericht: Prins Ernst August heeft onder dagteekening van 20 April een schrijven aan den rijkskanselier gezonden, waarin hij mededeelt, dat zijn vader, de her tog van Cumberland, in het vooruitzicht der opheffing van de besluiten van den bonds raad van 1885 en 1907, besloten heeft zijn recht op de regeering van het hertogdom Brunswijk op hem over te dragen. De jong ste gebeurtenissen, inzonderheid de verlo ving van den prins met prinses Victoria Louise, hebben den rechtstoestand, die de grondslag was van de besluiten van den bondsraad, gewijzigd. Met toestemming van zijn vader heeft liij verzodht te worden aan gesteld tot officier bij het Pruisische leger. Hij heeft den eed van trouw en gehoorzaam heid aan den Kelzer-Koning afgelegd. Daarin ligt de belofte opgesloten om niets te doen cn niets te ondersteunen wat in het bezit van Pruisen verandering zou kunnen bren gen. Deze zakelijke en rechtstoestand zal, naar zijne overtuiging, de opheffing van vroeger door den bondsraad genomen be sluiten rechtvaardigen. Hamburg, 19 J u n i. De poging, die he den werd aangewend om den pantserkrui ser Derfflinger le water te laten is mislukt. Het schip bewoog zich niet van zijne plaats. B e r 1 ij n, 19 Juni. De gisteren bijeenge komen IntienAil'i/onale vergadering von. be langhefobeii'den bij den graanhandel zette he- dert de beraadslagingen voort. In strdjd met het dan vor'igen dag gen/omen besluit, ver zachtte zij de geldende clausule voor bijmen* ging van vreemde stoffen in haver. Het Rus sische voors-Uél tot het verkenen van vergoe ding v-oor een grooter dan het norma'le ge wicht, wérd verworpen. Voor het geval van sluiting van die Dardanellen bepaalde de ver gadering, dat de verladingsterimijn mét den duur van de sluiting, echter met niét meer dan veert/ion dagen wordt verlengd; na al- loop van den verlen'gdén termijn wordt het koopcontract vernietigd. In eene discussie over het gebruiken van Biïgelsche verzekeringspolissen werd gewe zen op het gevaar, dut hieruliit voortvloeit dat Engelsche verzekeraars naar Engelsch recht aan de burgérs van eert met Engeland oorlogvoerenden staat ge ene betaling mogen doen. Om te voorkomen, dat zich gevallen herha len, waarin arbitrale uitspraken niet worden erkend, is bepaald, dat scheidsgerechten nilel moeten beslissen over geschillen, wanneer een van de betrokken partijen zich niet ge draagt naar eene vroegere arbitrale uitspraak. De door de vergadering genomen besluiten zullen den ten October 1913 in werking tre- dén. In dciv avond van den eersten zittings dag werd aan de leden eén feestmaal nange- hcldon door de verooniging van Derlijinschc graan- ch goederenhandelaars. België. Brussel, 19 Juni. Na verwerping ran een. amendement, strekkende om den mili tairen dienst tot een jaar te verminderen, heeft de Senaat het regeeringsartikel aange nomen, waarbij de duur van den dienst op 15 maanden wordt bepaald. Het geheele wetsontwerp werd aangenomen met 68 te gen 17 stemmen, terwijl 9 leden zich van stemming onthielden. Frankrijk. Parijs, 19 Juni. De Senaat heeft het weitsontwerp aangenomen tot uitvoering van de artikel-en 5, 6 en 21 van de Haagsche con ventie van 1907 tot aanpassing van do begin selen der conventie van Genève aan den zee oorlog. Engeland. Ascot, 19 Juni. Gedurende den belang rijken wedren om den- gouden beker liep een man, dlie een vlag raét de kleuren van de suf fragettes zwaaide, het paard, dat aan het hoofd van de renners was, Tracery genaamd, in den weg. Het paard kwam to vallen, de man is gedood, de jockey is ongedeerd ge bleven. Tweede telegram. De man is niet dood, maar heeft een schedelbreuk gekre gen. Hij heeft eene operatie ondergaan. De politie zegt, dat hij een krankzinnige ls, dio niet in betrekking stond met de suffragettes. Denemarken. Kopenhagen, 19 Juli. Heden avond om half zeven ontving do Koning den afge vaardigde van het Folkelhing Zahle, die zich bereid verklaarde het nieuwe ministerie te vormen. De Koning belastte hem daarna met deze taak. Spanje. Madrid, 20 Juni. De Koningin is van een zoon bevallen. (Dit is het vijfde kind in het huwelijk, dat den 31sten Mei 1906 gesloten is tusscken ■Koning Alfonso Xni van Spanje en Prinses -Victoria Eugenia van Battenburg. Het derde kind is eene dochter; de vier anderen zijn zonen.) Madrid, 19 Juni. De Koning heeft een besluit onderteekend, waardoor de schatkist- obligatiën, die den len Januari 1913 zijn uit gegeven, met zes maanden zijin verlengd. In- lusscken zullen de obligatiën, die op 1 Juli bij de bank worden aangeboden, afgelost worden. Portugal. Lissabon, 19 Juni. De Senaat heeft besloten tot opheffing van het gezantschap tc Rome en van dc consulaten te Berlijn, Ma drid en Rome. Besloten wercl militaire atta chés te zenden naar Madrid cn naar Rome, en om het gezantschap te Lissabon te ver anderen in eene ambassade, als dat weder- keerig ook geschiedt in Rio de Janeiro, het consulaat in Guatemala- op te heffen en een gezantschap op tc richten voor Guatamala en Panama. Lissabon, 19 Juni. De Porlugeesche legatie te Rome tot welker opheffing besloten is, is de legatie bij het Vaticaan. Oostenrijk-Hongarlje. -Weenen, 1 9 Ju ni. Dc Kamer heeft ere dictwetten toegestaan voor het tweede half jaar van 1913. Alle oppositie-voorstellen wer den verworpen. Dc Kamer heeft met algemeene stemmen een besluit genomen, waarbij de regeering wordt uitgenoodigd onmiddellijk alle reser visten aan de zuidelijke grens uit den dienst te ontslaan. Rusland. Potersburg, 18 Juni. De rijksdoema heeft de begrooting van het departement van onderwijs in behandeling genomen. Aangenomen werd een voorstel van de nationalisten, waarin de wensoh wordt uit gedrukt, dat aan de scholen een meer natio naal Russisch karakter zal worden gegeven. De docma nam verder aan een door dc Oktobristen voorgestelde resolutie, die van het ministerie verlangt de beschaving in het rijk te verhoogen. Turkije. Konsta ntinopel, 18 Juni. De mili taire gouverneur le Konstantinopel heeft een lijst van personen bekend gemaakt, die naar Sinope zijn vervoerd als agitators of enkel omdat zij een gevaar uitmaken voor de hoofdstad. De lijst bevat CO ambtenaren, 7 advocaten, 8 dagbladschrijvers, een kolonel cn 10 officieren, ook kleine handelaars cn werklieden. 150 zijn mohammedanen, 19 be lijden andere godsdiensten. Marokko. Madrid, 19 Juni. Een officieel tele gram uit Larache bericht, dat de colonne- Sylvcstre gisteren in het gebied van El Ksar den vijand heeft terug gedreven, die zware verliezen leed. Aan Spaansche zijjde had men twee dooden en werd een luitenant ge wond. Na afloop van den ministerraad verklaar de dc minister-president, dat kolonel Syl- vestre bevorderd is tot generaal; hij zal het bevel blijven uitoefenen in het gebied van Gharb. Allerlei. J o h a n n i s t h a 1, 19 Juni. De vlieger Kraftel, die heden morgen om 3.48 op het vliegterrein is opgestegen voor een twee uren-vlucht, teneinde mee te dingen naar de premie voor de nationale vliegkunst beschik baar gesteld, is om 4.5 met den werkmees ter Gerbitz naar beneden gevallen. Zij wa ren beiden dood. Par ij s, 19 Juni. Het Journal bericht uit Berlijn, dat tengevolge van eene instor ting 14 mijnwerkers in de mijn Lindorf in gesloten zijn. Ook in New-York is het deze laatste dagen.warm geweest, en de plaatselijke cou ranten bevatten er de gebruikelijke artike len over „de hitte-golf'. Maandag werd er een temperatuur van 38°.9 C. geconstateerd. Er waren enkele sterfgevallen en tal van ge vallen vam bewusteloosheid, welke door de hitte waren veroorzaakt Vele Ncw-Yorkers brachten den nacht dooi* in de parken of aan het strand. Kameroverzicht. Eerste Kamer. *s Voorzitters voorstel, om hét kustver- dedigiugsotntwérp alsn/og to behandelen, al vorens uiteen te gaan, werd Donderdag aan genomen met 28 tegen 13 stemmen, zuiver rechts tegen links. De argumenten, diie Woensdag door den heer Cramer met het oog op de politieke tijdsomstandigheden voor uitstel van behun- deling aangevoerd werden, werden lieden be* streden door die heeren Van Voorst (r.-k.) en U Hooft (a.-r.) Voorts werden goed gekeurd eend ge kolo niale wetsontwerpen, o.a. dat voor subsidie» verhooging nnin hot bijzonder onderwijs in Curasao, eene vorhoogi'nig, welke door den hécr Vermeulen (r.-k.) en den Minister, dè Waal Mnletijt, wns verdédigd tegenovér den heer Van Devenllor (v.-d.)t ddb de verhoogimg niet voldoende gemotiveerd oordeelde. Verder werd aangenomen dc suppletoir* nvantine-begrootrng voor salarisverbétoring bij dé zeemacht en de pensioenregeling voor bijr zondera leeraren cn hunite weduwen on woe- Berichten. De Staatscourant van Vrijdag 20 Juni be* vat o.a. de volgende Koninklijke besluiten: op verzoek eervol ontslagen als kantonrech ter te Zulphen jhr. mr. D. W. van Andringn d® Kempenaar; benoemd tot leeraar aan de R. H. B. S. te Goes, J Vermeulen aldaar: tot idem te Til burg J. Smit, thans tijdelijk. cp den voet van -Nederlander erkend cn toegelaten als consul van Panama op Curasao, de heer E. Pi Delvalte j De Jlohannlter-ridders. Men seint ons uit Arnhem: Hod n morgen om 11 uur arriveerde Prins Hendrik met gevolg per auto van het Loo te Arnhem, waar dc vergadering van de Johan- niter-ridders werd gehouden. De Prins stap te af bij jhr. van Cittcrs, commissaris der Ko ningin wear met 12 andere ridders de lunch werd gebruikt. Om 8 uur zal dc vergadering plaats vinden, die gepresideerd werd door den Prins. Na afloop zal een rijtoer wonden gemaakt naar Doorwerlh, waar het nieuw gerestaureerde kasteel cn het daarin gevestig de artillerie-museum wercl bezichtigd. Om 7 uur verccnigden zich dc ridders aan het diner in Malson de Bruyn. Nederland cn Venezuela. D® Amlgoe di Curasao schreef: „Het gclo boek van Venezuela is versches nen, maar wij vinden er geen woord i-n ovet^ het weder nanknoopen van vriendschappen lijke betrekkingen met Nederland. Toch had men redelijk daarover iets verwacht. Jaren geleden werd dezelfde gezant Paid zoowel naar Frankrijk als naar Nederland afgevaardigd om dc tractaten voor te be rel*, den. Het tractaat met Frankrijk moet dezer; dagen door het congres worden goedge keurd, over Nederland, spreekt men nieV eens. Toch is het van onberekenbaar nut voor Curafno, dat ten spoedigste een vriend" schaps- en handelsverdrag ïaet Venezuela" wordt gesloten." Herstem mings-voorwaarden der S. O. A. P. Het partijbestuur der Soc. Dera. Arbei derspartij heeft besloten aan de concentratie candidaten die in herstemming komen met coalitie-candidaten de volgende vragen ta stellen. le. Erkent gij als cisch van urgentie invo©»( ring van het algemeen kiesrecht voor man nen en opheffing van de grondwettelijke uil*, sluiting der vrouw van het kiesrecht onder bepaling dat geen vrouw op grond van mint der maatschappelijken wolstand mag worden uitgesloten? 2e. Zijt gij -bereid u tegen elke versterking van de positie der Eerste Kamer door regres- recht of op andere wijze te vereelten? 3e. Zijt gij genegen mede te werken tot on verwijlde Inwerkingtreding van artikel 369 der Invaliditeitswet-Talma en tot uitbreiding daarvan tot alle 70-jarigen die een pensioen noodig hebben? 4e. Zijt gij er voor dat dc wet-Talma mei behoud van artikel 369 wordt ingetrokken of in elk geval niet wordt uitgevoerd? Aan mr. Roodenburg, secretaris van het vrijzinnige concentratie-comité is mededeeling gedaan, dat de concentratie-candidaten, die \n herstemming komen met coalltie-candida-» ten, en deze vragen in bevestigenden zin be antwoorden, openlijk door de S. D. A. P. zul< len worden aanbevolen. De bovengenoemde vragen zijn ook aan d® heeren Juten (Bergen-op-Zoom) en Bichon IJsselmonde gesteld. Het hcrstemriings-advies der anfti-revolutionnai ren. Naar de N. Gron. Ct. verneemt is t* Groningen gisteren bij één der Christelijke kiesvercenigingen een telegram van het Centraal Comité van anti-revolutionair* kiesvercenigingen in Nederland" ontvangen, waarin haar en de andere Christel., alsook de Roomsch-Katholieke kicsverecniging Ieders Recht" dringend aanbevolen wordt, zich bij de herstemming voor de Tweede Kamer, tusschen de heeren dr. D. Bos (Vrijz dem.) en mr. G. "W. Sannes (S. D. A. P.) vai stemmen te onthouden. Mén/ meldt nader uit Amsterdam: Naar wij vernemen zal het Centraal Corn lig der Anti-Revolutionaire Party de aangesk*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1