Mr. W. H. de Beaufort. Zaterdag 21 Juni 1913. ilde Jaargang. ftl". 335 Eerste Blad. „DE EEMLAN BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franco per post1.50. Per weok (met gratis verzekering tegen ongelukken) - O.IO. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertontiön gelieve men liefst vóór 11 uur, familie- advertenties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT I. Intercomm. Telefoonnummer 66. PK IJS DER ADVEETENTIËN: Van 15 regelsf 0.50 Elko rogel moor«O.IO. Dienstaanbiedingen 25 cents bij vooruitbetaling. Groote lettors naar plaatsruimte. Voor handol on bedrijf bostaan zeer voordeeligo bepalingen tot hot herhaald advorteoron in dit Blad, bij abonnomont. Eene circulaire, bevattonde do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. JLan hen, die niet 1 Juli u. s. op dit blad inteekenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen -ver schijnen, kosteloos toege zonden. Voor de herstemming op Woensdag 25 Juni bevelen wij ten krachtigste aan Ilc.t derde gebod. Het derde gebod „Gij zult den naam des Heetren uws Go.ds ndet ijdellijk gebruiken" schijnt voor de politieke „Kristenen" in de verkiezingsdagen niet te bestaan. In hun ver- kiaezingsipa'infletteji' is het ijdellijk gebruik van den heiligen naam schering en inslag. Zoo verspreidden zij gisteren 'n stroobiljet, waar in duchtig gewerkt werd met woorden als „leugen", „laster", „geen ongeloof op den troon" en dat eindigde met de strijdleuze: „Voor God en Vaderland", nadat eerst nog eventjes betoogd was, dat het ging „voor of tegen den Christus". Er zijn mensuhon, diiic noo>It loeren en daartoe schijnen te behooren de reehtsche propagandisten in dit district. Hoe duidelijk is toch Dinsdag, juist in ons district gebleken dat de oprechte, vrome Christenen beslist afkeerig zijn van het mis bruik van den godsdienst en van God's naam in de politiek. En ziet, nu gaan de propagan disten van den heer van Ascli van Wijck zoo waar weer die zelfde methode volgen, welke zoo terecht door het Christenvolk veroordeeld is. De kansen van den heer van Asch van Wijclc zullen er met zulke onhandige propa ganda waarlijk niet op verbeteren. En speciaal bij deze herslemming moesten zij maar liever wat voorzichtiger te werk gaan; hier knallen zij met den rooden zweep, roepen zij de kiezers op tot den strijd tegen liet ongeloof; maar tegelijkertijd bevorderen zij elders, in districten waar hersiemming is tiisschen liberalen en socialisten, de verkie zing der laatstcn. Geschiedt dit soms ook voor God en Vaderland? Of is er iets dat nog hoogcr staat dan „God en Vaderland"? Hel belang der Coalitie? „TLengen en ïiaater." Met „laster en leugen" hebben de libera len het tot herslemming gebracht in dit dis trict, zeggen de clericale strooibiljetten en de Eeinbode. De kiezers weten wel beter. Over „leugen en laster" gesproken. Een anti-rev. winkelier hier ter stede, wiens naam \v ij aan belangstellenden kunnen mede- deelen, heeft gisteren een zijner klanten, *n boer uit Lensden, aangeraden Woensdag op van Asch van Wijck te stemmen, omdat de Beaufort toch al in Amsterdam gekozen is en er, als hij ook in dit district gekozen werd in Amsterdam in zijn plaats 'n socialist ge kozen zou worden. En dat zou de boer toch zeker niet willen 1 Dan was van Asch van Wijick toch nog veel beter! Het is mogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk, dat men andere eenvoudigen op de zelfde wij- zo zal trachten om te praten. Mogen wij even de cijfers van den uitslag in Amsterdam VI, waar de heer de Beaufort gekozen werd, mee deden: De Beaufort 2517 stemmen. Verkouteren (chr.-hist) 1735 stemmen. Loopuit (soc.-dem.) 583 stemmen. Kiezers en propagandisten weest gewaar schuwd 1 Over „leugen en laster" gesprokenf De geheele verkiezingspropaganda van rechts stond in het teeken van wegmoffeling der Tarief wet En hieraan hebben zij zekor nog duizenden stemmen te danken. Maar nu gooien zij het roer ineens om. „De Tariefwet Is thans van de baan" ,zoo roepen zij uit „stemt nu dus gerust van Asch van Wijck". Maar hoe kan dat, zal de rechtsohe kiezer vragen, de Tariefwet is immers nooit „op de baan" geweest? Of heeft ook de rechterzijde zich vóór den 17en Juni van 'n heel klein leugentje be diend? Maar is de Tariefwet nu inderdaad van de baan? Kiezers, er zijn 41 reehtsche gekozen en in 35 districten komen zij in herstemming. Oor deelt nu zelf, of voor hen alle kans verkeken zou zijn er nog 10 zetels bij te winnen. Im mers neen, het onweer is nog niet van de lucht. Laat u dus niet in. slaap wie gein. door dat nieuwe heel kleine leugentje- van rechts! Van „leugen en laster" gesproken! Van alle kanten, of beter gezegd uit alle dorpen, die niet onder de rook van den Treek liggen en waar de heer de Beaufort dus niet door iedereen gekend wordt, strooi en diezelfde reehtsche propagandisten rond, dat dc heer de Beaufort zoo slecht voor z'n arbeiders en pschters is, hun hongerloonen geeft en hen uitzuigt. Deze laster is zelfs geen weerlegging waard. Wie nog niet weet, welk een nobele landheer de Beaufort is, ga naar Leusden zelf, infor- inccre bij diens pachters en arbeiders zelf en ga dan rond door dc provincie om te zoe ken, waar 'n betere landheer te vinden is. Politiek Overzicht. Da CPisis in de Baikanianden. Men ziet den toestand aan <len Balkan nu weer ongunstiger in, dan een paar dagen ge leden. Servië en Bulgarije bombardeeren el kaar met nola's over de demobilisatiekweslie en over de herziening van het verdrag, dat zij vóór den oorlog samen hebben gesloten over de verdeeling van den te verwachten buit; maar van toenadering is in die stukken niets te bespeuren. Sedert het telegram van den Keizer van Rusland aan de beide Balkan vorsten zijn reeds bijna twee weken vcrloo- pen, maar de toestand is niet helderder ge worden. Integendeel, in plaats van den Czaar te laten overgaan tot de uitoefening van het scheidsrechtersambt tusschen Servic en Bul garije, heeft minister Sasonow alle vier bondgenooten tot eene conferentie naar Pe tersburg laten uitnoodigen. Hoe men in Sofia over die uitnoodiging denkt, blijkt uit het vol gende slcmmingsbcricht van daar: „Tot he den wreel men hier niet met zekerheid, of en onder welke voorwaarden Servië het scheids gerecht aanueemt. Onder deze omstandighe den kan er natuurlijk geen sprake van zijn, dal Bulgarije een vertegenwoordiger zendt naar de conferentie. Vóór alles moet de kwestie van de betwiste zóne in Macedonië beslist worden, theoretisch door de uitspraak van den scheidsrechter, praktisch door het toetreden van Servië tol hel militaire con dominium. Deze beide vragen moeten binnen den koristen termijn beslist worden; anders is de oorlog onvermijdelijk." Niet rulleen in Sofia spreekt men van den oorlog als ultima ratio. In een artikel van de Frankf. Zlg., dat de in Berlijn hcerscliendo stemming weefgeeft, wordt gezegd: „Met 80 pet. heeft de Bulgaarsche minister president Danew de waarschijnlijkheid ge schat, dat het met Servië tot oorlog zal ko men. Ook al neemt men in aanmerking, dat de Bulgaarsche staatsman goede redenen heeft om dien toestand als zoo gespannen mogelijk voor te stellen, dan kan toch niet worden ontkend, dat hij werkelijk zeer kri tiek is en dat de van den krassen brief van den Czaar aan de Koningen van Bulgarije cn Servië hier en daar verwachte uitwerking niet is ingetreden. In diplomatieke kringen rekent men steeds met de mogelijkheid van een nieuwen Balkanoorlog onder de bondge noten om den buit, en het ontbreekt zelfs niet aan stemmen, die de voorkeur geven aan de dadelijke beslissing van den op den duur onvermijdelijken strijd oni de hegemonie op den bevrijden Balkan boven eene slee- pende krisis, die jaren achtereen Europa zou kunnen verontrusten en benadeelen. De spoedige beslissing met de wapenen op een oogenblik, waarop de strijders financieel en militair door den pas doorgestanen oorlog nog zeer verzwakt zijn, verdient volgens me nigeen de voorkeur boven een met deugde lijk voorbereide strijdkrachten ondernomen oorlog. Wel trachten nog Servië en Bulgarije met het oog op den dreigenden Czaar de rol van den vredebreker te vermijden en die elkaar toe te schuiven. Servië, Griekenland en Montenegro zijn zelfs bereid vertegen woordigers tc zenden naar de conferentie in Petersburg, waarschijnlijk in het vertrou wen, dat zij daar Bulgarije zullen kunnen overstemmenwant voorloopig schijnt Grie kenland, ondanks alle pogingen tot toenade ring van Bulgarije, nog vast te houden aan de nauwe betrekking met Servië. De hoofd zaak echter, de weg naar eene zakelijke ver zoening van de met elkaar strijdende aan spraken, is lieden evenmin gevonden als vroeger en zal nooit gevonden worden, zoo lang Servië verlangt, dat voor de arbitrage Bulgarije moet erkennen, dat het Scrvisch- Bulgaarsche verdrag herziening behoeft, en zoolang Bulgarije juist deze erkenning wei gert en de arbitrage slechts op grond van het verdrag wil toelaten. Met andere woorden: eene toegevendheid van beide partijen, die een compromis-van de gebiedsaanspraken zou doen verwachten, is nog niet aanwezig, en daarom blijft de toe stand gespannen. Natuurlijk denkt men ook niet aan demobilisatie. Servic is in het ge bied van het Macedonische gebied waarop het aanspraak maakt; hot heeft zich daar versterkt, verlaat het niet en wacht af, of Bulgarije zal beproeven het te verdringen. Het dreigt ook binnen kort de annexatie uit te spreken. Dat zou de oorlog zijn. Zonder toegevendheid van beide kanten zal hij nooit te vermijden zijn. Van gezindheid tot zulke toegevendheid is nog niets te bespeuren." Aan <len Balkan. W e e n e n20 J u n i. De Süd-Slavische Ivo r res pon de nz verneemt uit Sofia dat op den jongstcn slap van den Russischen gezant, opdat Bulgarije zich aan de scheidsrechter lijke uitspraak van Rusland zou onderwer pen, Danef te verstaan heeft gegeven dat hij een definitief antwoordt zou geven na den ministerraad geraadpleegd te hebben. P a r ij s, 20 Juni. Nu Oostenrijk en Italië artikel 2 betreffende de eenparigheid van dc besluiten der financieel© commissie hebben aanvaard, heeft deze definitief hdt regle ment harer werkzaamheden vastgesteld. De gezantenconferentie te Londen heeft in hare zitting van eergisteren geen besluit ge nomen. Het bleek, dat over de grensbepaling van Albanië verscheidene gezanten nog gee- ne instruction van hunne regeering bezaten. Een aantal andere vragen betreffende de Servische haveivaan de Adriatischc zee wer den besproken. Een kleine, maar bevredi gende vooruitgang is te vermelden. De vol gende zitting wordt Maandag gehouden. Athene, 2 0 Juni. De Bulgaarsche zant hcleft gisteren. bij, den minister van bui- tenllandsche zaken klachten ingediend over buitensporigheden, die gezegd worden te zijn gepleegd tegen de Bulgaren door de> autori teiten. iin SaLoniki en Caromilas. Waarschijn lijk zal de Grieksche regeoring daarop ant woorden door harerzijds eone lijst in tc die nen vain de euveldaden, door de Bulgaren te gen de Grieken verricht in de door de Bul garen bezette landstreken. Belgrado, 20 Juni. In antwoord op de nota van Bulgarije herhaalt Servië zijn voor stel tot vermindering van de legorsterkte en dringt het oro-p aan, dat een conferentie van do vier mi ui ster-pr esid emiton zal worden ge houden, voor men zijn toevlucht zal nemen tot een scheidsrechterlijke uitspraak. Belgrado, 21 Juni. Volgens hel rap port van den commandant der Don&u-divisie werden hij de schermutselingen van 18 dezer tusschen Servische soldaten cn een bende Bul garen op twee kilometers van Zletova, drie Servische soldaten gedood; de bende leed even eens verliezen. Op 19 Juni viel een vijftigtal Bulgaren de Servische voorposten bij Cegove aan. Zij werden teruggeslagen. De Serven le den geen verliezen. Sofia, 20 Juni. Het antwoord van Bul garije op het Grieksahe voorstel betreffende het staken der concentratie van Bulgaarsche troepen nabij de Grieksche grenzen en be treffende de gelijktijdige vermindering der legersterkte in Macedonië, herinnert in de eerste plaats aan het onophoudelijke en stel selmatige oprukken der Grieksche troepen, die de zwakke Bulgaarsche detachementen verjoegen, welke in het land waren achter gebleven na het vertrok naar Tliracië en de Bulgaarsche troepen die in Macedonië ope reerden; verder herinnert het antwoord aan de concentratie van hot Grieksche leger met de heele artillerie, met name na den val van Janina en aan de bloedige incidenten, die door het agressieve optreden der Grie ken zijn uitgelokt Het antwoord consta teert de weinigè haast, welke Griekenland heeft gemaakt met het vaststellen van de prioriteit der bezetting en met het aanbieden van onderhandelingen, waarvoor de Bul gaarsche regeering een afgevaardigde had aangewezen, die zich evenwel niet naar Athene kon begeven tengevolge van de wei gering der Grieksche regeering. Verder wordt herinnerd aan de vervolgingen van de Bulgaarsche clement in Macedonië. Het voorstel is slecht ontvangen. De Bulgaarsche regeering zou het Grieksche voorstel in be ginsel kunnen aannemen, indien het vooraf toestemde in de onmiddellijke en gemeen schappelijke bezetting door het Grieksche en het Bulgaarsche leger van de aanvankelijk door de Bulgaarsche troepen bezette gebie den, henevens van hel gebied in Zuid-West Macedonië, dat door de Grieksche troepen was bezet De Bulgaarsche regeering zal niet meer dulden dat hare onderdanen met ge weld van hare haardsteden zullen worden afgehouden in de gebieden, die behooren tot het gemeenschappelijk domein der geallieer den. De Bulgaarsche regeering werpt op Griekenland de geheele verantwoordelijk heid voor de betreurenswaardige gevolgen, die kunnen voortvloeien uit al dezo gewel denarijen en mishandelingen. Sofia, 20 Juni. Het bericht uit Salo- niki dat daar militaire treinen in botsing zijn geweest, waarbij vijf officieren en veertig sol daten zouden zijn gedood, wordt officieel te gengesproken, De berichten uit Sofia en Belgrado doen zien, dat de beide regeeringen in de laatste dagen zich met nieuwe beslistheid hebben go- plaatst op het steeds door lien ingenomen standpunt en dat eene toenadering tusschen deze tegenovergestelde meeningen tot dus ver nog niet is geschied. Bulgarije staat op de volledige uitvoering van het traktaat van bondgenootschap. Het schijnt zelfs, dat dc Bulgaarsche regeering hare deelneming aan dc in Petersburg te houden bespreking hier van afhankelijk wil maken, dat Bulga rije althans principieel reeds nu eene toezeg ging krijgt, dat de Russische scheidsman met het traktaat van bondgenootschap reke ning zal houden. Wat de Servische opvatting betreft, kan een artikel van dc officieuse Samo Uprava haast zoo worden uitgelegd, dat Ser vië het verdrag met Bulgarije beschouwt als niet meer rechtens bestaande. De onderhan delingen tusschen Sofia en Belgrado zijn ech ter tot dusver nog niet afgebroken; ook is nog niet eene weigering van Bulgarije ora aan dc bespreking in Petersburg deel te nemen, daarheen gezonden. Er blijft dus altijd nog kans bestaan dat de diplomatieke bemoeiingen om dc vijandelijkheden te verhinderen, zullen worden voortgezet. In de politieke kringen te Bukarest wordt de spanning tusschen Bulgarije en Servië aan geduid al dreigender dan voor het telegram van den Czaar. De Rumcensche rcgcering volgt met gespannen aandacht de gebeurte nissen in de buurt. Er is, volgens de cor respondent van dc Köln. Zlg. in Bukarest, geen twijfel aan of Rumenië zal bij de uitbar sting van den oorlog mobilisceren en zijn leger de Donau laten overgaan. De Südslavische Korrespondenz bericht uil Sofia: Extra-bladen berichten het begin van ernstige gevechten in Macedonië. De Wetsjcrns- Porie meldt, dat Bulgaarsche vrijwilligers dc Serven op verscheidene punten hebben aange vallen. Van regeeringswege werden geene in lichtingen verstrekt. £)e Fransche regeering heeft volgens de Fi garo aan de Fransche banken verboden voor schotten te geven aan de Balkanstaten. tot aan de bijlegging van hunne geschillen. Duitschland# B e r 1 ij Ti, 20 Juni. De Rijkskanselier pu bliceert een verklaring van den Keizer, waar in wordt gezegd: lk dank Go»d, dat ik met voldoening mag terugzien op de vorloo- peni 25 jaren van erns-tigen arbeid en op de groote resultaten, welke ze het vaderland brachten. Dat dit geschiedde onder de vrucht- brengcn'de stralen van de vredeszon, waar van de kracht elke aan den horizon op komende wolk wist te verdrijven, stemt mij vooral gelukkig. Een hartewensch werd mij daardoor vervuld. Aan het welzijn van het Duitsche volk zal ik gaarne ook verder mijn volle kracht wijden, zoolang God de Heer mij deze doet behouden. Hannover, 20 J u n i. In tegenwoor digheid van den Keizer wérd höden voor middag het niieuwe raadhuis in gebruik ge nomen. De stadsdirecteur Tramm hield eene rede tot begroeting van den Keizer, d£e dank betuigde voor d'e trouw en deelneming, bij de feestelijkheden door de stad en de pro vincie Hanriovcr aan den. dag gelegd en de sitad geluk wenschte met het nieuwe raad huis. B e r 1 ij n, 20 Juni. Die begroo Lingscom- uiissie heeft lieden de eerste lezing van de rijksbelaslingvoordracht ten einde gebracht. De meeste bepalingen werden ongewijzigd aangenomen. Het bestuur zal worden opge dragen aan deskundige rijksambtenaren, over wier werkzaamheid jaarlijks aan den rijks dag rapport moet Worden uitgebracht. Potsdam, 20 Juni. Het luchtschip Sach- sen is hedenmorgen om 6.40 in Hamburg op gestegen. Hot landde om 9 uur zeer voor spoedig in do Potsdamsche luchtschip ha ven. België. Brussel, 20 Juni. Het schoolwetont- werp, dat heden bij de Kamer zal worden ingediend, schrijnde leerplicht voor van het 6e tot het 14e jaar. Alle onderwijzers zullen Belgen en bezitters van een diploma moeten zijn. Brussel, 20 Juni In de Kamer werd heden behandeld een Interpellatie van Van- dervelde (socialist) over de uitsluiting in do rijtuigindustrie wegens het feit, dat de ar beiders het artikel in het fabrieks-reglement niet hadden aangenomen, waarbij hun werd verboden lid te zijn van een vak ver o enig in g Woeste (katholiek) diende een motie it om over te gaan tot de orde van den dag. Deze werd verworpen met 73 tegen ül stein- men cn 3 onthoudingen. Gorlet Malbille (katholiek) en Vanderveldo (socialist) stelden daarop een motie voor, waarin elke aanleg op dc vrijheid van arbeid veixmrdecld word cn verklaard dut het gonoemd'c artikel van hel fabricks- reglement absoluut ongerechtvaardigd is. Deze nnolie werd aangenomen met 79 tegen 47 stemmen en 25 onthoudingen. De Indëpcndiance maakt melding van een gerucht, dot in dc wandelgangen d'er Kamer heeft geloopen, als zouden twee ministers, o.a. Hubert, minister van arbeid, hun ontslag hebben ingediend. Brussel, 19 Juni. De Patriot© zegt,, dat beurshandelaars, die ontevreden waren over de financieclc plannen van de regeering op de beurs dc Belgische rente hebben gesabo teerd, die is gedaald lot 70—80 om spoedig weer te rijzen tot 74 pet. Frankrijk. P! a r ij s, 2 0 J u n i. De Kamer verwierp met 496 tegen 77 stemmen het tegen-ontwerp van Jaurès, dat strekte om den tegenwoordi* gen diensttijd progressief te verminderen tot zes maanden in October 1918. P a r Ij s 2 0 Juni Bij de Kamer kw am heden aan de orde de interpellatie van Jau rès over de jongste gebeurtenissen in Marokko. Minister Pichon zeidc: „Aan generaal Lyautoy is opgedragen zich te handhaven in het bezette gebied cn geen nieuw tc be zetten, maar tevens een verbinding voor te bereiden tusschen West- en Oost-Marokko. Deze verbinding moet echter eerst tot stand worden gebracht, nadat dc pacificatie ver zekerd zal zijn. Lyautey heeft tot de jongst© operaties bevel gegeven met liet doel het land ten oosten van de Chaouja tot rust tc brengen, en liij had instructies gegeven dc opera Lies te beperken tot het zuiden van Oumerrebbia. Het gebied van Tadia zal de openingszone zijn van de Chaouja." Verder verklaarde Pichon, dal niemand d© onderstelling van nieuwe versterkingen maakt. De pacificatie wordt voortgezet en de actie in Marokko moet ondergeschikt blijven aan de algemeene politiek. De Kamer nam daurop een mo.Uo aan waarin de verklaringen der regccriing wer den goedgekeurd en het vertrouwen werd uitgesproken, dat zij in Marokko zal voort gaan met hare pacificecrings polilick en tl* organisatie van hot protectoraat. Parijs, 2 0 Juni. Het departement van koloniën heeft een telegram van den gouver- neur van Nieuw-Calcdonië ontvangen, lui dende: Den 12 Juni, bij aankomst van den kruiser Kersaint, die een missie van Wallis uit Noumea terug bracht, heeft resident Bro- chard op dringend verlangen van den Ko ning van Wallis en andere hoofden de eilan dengroep bij Frankrijk ingelijfd, onder voor behoud van goedkeuring door de Fransche regeering. De minister van koloniën heeft aanvullen de inlichtingen gevraagd. Engeland. Londen, 20 Juni. Een groot huis is beden morgen in Soluhull, bij Birmingham, door suffragettes in brand gestoken. De brandstichters lieten papieren achter, waar in de invrijheidstelling van hare in gevan genschap verkeerende kameraden word! verlangd. Italië. Rome, 2 0 J u n i. Uit Derna wordt onder dagteekening van 19 dezer geseind; Generaal Bricola heeft op 18 dezer een dubbele aan val geleid uit Derna en uit Chebab. De co lonne uit Chebab, die het Arabische kampe ment te Bouchat moest innemen, behaalde na een tegenstand van cenige uren een over winning op de Arabieren. De colonne uit Derna marcheerde naar Etitangi en bezette die plaats na een hard nekkig gevecht Het kamp van EUangi werd in brand gestoken. De Italianen verloren 19 man aan dooden en 222 aan gewonden. Spanje. San Ildcfonso, 2 0 Juni. De infant b geboren heden nacht om half twee. De voor stelling heeft plaats gehad om half vier met het gebruikelijke ceremonieel in tegenwoor digheid van de koninklijke familie, den mi nister-president, den minister van justitie, enz. Oosterïrljk-Hongarije* De voorzitter van het huis van afgevaar digden van den Oostenrijkschen rijksraad, die door de dreigementen van de Poolsche en Slavische leden heeft laten weerhouden om gevolg te geven aan zijn plan tot herdenking van het zilveren regeeringsjubiloum van den Duitschen Keizer, heeft daarover van zijne engere geestverwanten zoovele onaange naamheden te hooren, dat hij plan had te bedanken voor heit voorzittersambt. Met veel moeite is hij daarvan teruggebracht

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1