Dinsdag 24 Juni 1913. „DE EEMLAN DER'. Uitgevers: VALKHOFF Co. Op voor de Beaufort BUITENLAND. N°> 337 II-* Jaargang. Mr. W. I. de üeaüf&rt. ABONNEMENTSPRIJS! Per 8 maanden voor Amersfoort f l.OO. Idem franoo per post1.50. Per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) - 0.10. Afzonderlijke nummers - 0.05. Deze Courant verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen. Advertentiën gelieve men liefst vóór 11 uur, familio- advertonties en berichten vóór 2 uur in te zenden. Bureau: UTRECHTSCH ESTRAAT 1. Intercomm. Telefoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.50. Elke regol moor- O.IO* Dienstaanbiedingen 25 ccnls bij vooruitbetaling. Groote lotters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan zoor vooidooligo bepalingen tot het horhaald adverteeron in dit Blad, bij ubonnomont. Eone circulairo, bevattende de voorwaarden, w^rdt op aanvraag toegezonden. Hoofdredacteur: Mr. D.J. VAN SCHAARDENBURG. Aan hen, die met 1 Juli a. s. op dit blad inteeXenen, worden de nummers die gedurende de maand Juni nog zullen ver schijnen Kosteloos toege zonden. Voor «le herstemming op Woensdag 25 Juni bevelen wij ten krachtigste aan Op voor «ie Beaufort Nu is hol de laatste maal, dat wij bot die iez.ers hel woord kunnen richten. Wij be lli oevon mot meer in lange beschouwingen te (treden; 11a al Ivdtgoen or in de afgeloopeji welken gesahmevm is, mogen wij veilig aan nemen, dat ieder wel de groote boteekems besellon zal varn de herstemming, welke morgen zal plaats hebben. In '15 d!isilricle.n zal 'n heeite strijd gevoerd worden, maai* spaiiiuiender dan in Amersfoort zal hul in weinig andere tocgaain. Als het ware bij verrassing hebben de vrij zinnigen de wallen onneembaar gcadilc co alitie-v es Lung beklommen. Wij zijn overrom peld, crkenlt de Stichlsclie ronduit. En dat is aeer juiisl opgemerkt. IIol verkiezings-comilé heeft geen luidruchtige propaganda gevoerd, waardoor men slechts den tegenstander- prikkelt en lot grooter activiteit aanzei. Ge stadig, systematisch on bovenal bezadigd en waandig is ei* gewerkt en daarmede is zoo gnoote kracht ontwikkeld, dal het sdhi'or on mogelijke bereikt is. Soms scheen het, alsof rechts oenraad be speurde. Maar toen wij 'n enkele maal, om de situatie te bespieden, opmerkten, dat rechts to ah niet geheel gerust scheen te zijn, kwam ide Eembode hooghartig verklaren, dat de rcchtsche partijen ni-et de minste vrees koes terden en geen spoor van gevaar zagen. Wij wisten wel beter; maar tiodli, dat het ons zoo spoedig gelukken zou reeds bij den eer sion aanval binnen de verschansingen le drin gen, dal hadden wij zelf niet durven hopen. Morgen zal nu de beslissende strijd gestre den worden. De gelieele bezetting der veste is mobiel en al wal weerbaar ds onder de bevolking, trekt mee op. De speren zijn ge vijld en de sabels geslepen, 'n Laatste wan hopige poging zal gewaagd worden om de vrijzinnigen terug te drijven. Zullen wiji kunnen stand houden? Zullen wij, eenmaal binnen de muren, ons laten ver jagen? Of zullen wij ook den laalsten tegen stand breken en morgen Amersfoort ons noe men mogen? Wij wagen ons niet aan voorspellingen. On ze kansen slaan weliswaar goed, maar r'echts heeft de wapenstilstand benut 0111 zichzelf te versterken niet alleen, maar ook om te trach ten onze strijders afvallig te maken. De ma nier, waarop zij zulks heeft willen bereiken, is vaak zeer onwaardig en onwaar geweest en zoo zij al eenigon overgehaald heeft het vaandel van De (Beaufort te verlaten, dan zullen dit niet de besten en edelsten onzer zijn. Maar zoolang wij niet weten of er verra ders onder onze troepen zijn en hoe groot hun aantal is, worde de grootste prudentie betracht. Daarom is het niet genoeg, dat allen hun plaats van Dinsdag weer (innemen, maar moe ten wij zorgen voor reserve om zoonooddg ais plaatsvervangers in te vallen voor hen, die overliepen. Gij kunt dus niet volstaan door morgen zelf o,p te komen, gij moet ook rondzien naar 'n reservist, iemand, die Dinsdag aan den slag aiiet deelgenomen heeft. Allicht hebt gij* er al reeds een in uw omgeving ontmoet; zoo niet, ga er dan nog hedenavond o>p uit en bezoek allen, van wie gij reden liebt ite ver moeden, dat zij de vorige maal hum plicht niet deden. Van (de 11,000 kiezers bleven er 1200 thuis; omder 10 k 12 bekenden zult gij er dus waar schijnlijk één vinden, dien gij moet overreden ditmaal mede op te trekken. En zijn uiw 12 mannen allen present geweest, dan is uw be- soek niet ver geefsoh, want gij hebt dain te vens gelegenheid de zwakke broeders nog 'm verwerkend voord toe «te spreken en u te vergewissen tof allen otok morgen op het ap- oèi zullen verschijnen. Ontbreken mag er morgen niemand. Het is -de laatste, maar 'u heetc strijd, die oyis wacht. Dat morgenavond door heel het land bet „Amersfoort om" kliinkel Politiek Overzicht. Oe crisis in de Baikanlanden. De kans op een tweeden Balkan-oorlog tol beslechting van de geschillen lusscken de ge zamenlijk op verovering uitgegane bondgc- nooten over de verdeeling van den buit wordt afwisselend als grooilei* of kleiner be schouwd. Dat hangt af van de stemming, waarin men den toestand bekijkt. Is men pessimistisch geslemd, dan geelt men zich gemakkelijk over aan d-e vrees, dat het pas opgestoken oorlogszwaard weer uit de schee- de zal worden getrokken. In Weencn licersclit die opvalling blijkbaar niet. Volgens de Neue Freie Presse is er nog steeds geen reden om aan de mogelijkheid van eene vreedzame bij legging van het Bulgaarsch-Servische gesevü le twijfelen. Zelfs kan, niet eene scherpe loupe bekeken, liet allereerste begin van eene kleine onikeering ten goede worden be speurd. liet is ook niet uitgesloten, dat Bul garije ten slotte toch naar Petersburg gaat, misschien met hot voorbehoud, dat het eene arbitrale beslissing slechts op den grondslag van liet verdrag erkent. Ook Servië zal wel er toe besluiten, aan de Russische uilnoo- diging gevolg le geven om naar de Pelcrs- burgsche conferentie to gaan, vermoedelijk met de verklaring, dat hot verdrag niet wordt erkend, maar eene bemiddeling wordt toegelaten. In de Russische regeeringskrin- gen gelooft men. dat, als de conferentie tot stand komt, het zal gelukken het geschil langs vreedzamen weg te vereffenen. Dezelfde opvatting wordt ook voorgestaan door den correspondent van de Vossisohe Ztg. tc Weenen, die schrijft: .Men volhardt hier in de toongevende kringen in de mce- ning, dat de Servisch-Macedonisdhe twist over de verdceling van den buit ondanks al les vreedzaam zal worden beslecht. Men voert daarvoor aan, dat Bulgarije, door te verlangen, dat liet traktaat van bondgenoot schap van 13 Maart 1912 zal worden geëer biedigd, zich daarmee nog altijd als hond- genoot van Servië beschouwt, waardoor een militaire aanval niet wel mogelijk is. Servië ecliter verlangt de wijziging van het verdrag in wcderzijdsch overleg. Heit noodigt met dit doel den Bulgaarschen minister-president uit, naar Petersburg te komen. Het heeft aan den wil van zijne militaire partij niet ge hoorzaamd en de Inlijving van het verover de gebied in Macedonië lot dusver niet uit gesproken. Ook heeft de heer Pasics in zijne rede in de skoepschtina zich het achterdeur tje opengelaten, dat hij de nieuwe, verder dan het tractaat van bondgenootschap gaan de gebicdseischcn van Servië wil prijsgeven, als de skoepscliiina dat mocht toeslaan. De weg naar een vreedzaam overleg tusschen Servië en Bulgarije is dus nog altijd vrij en er beslaan geene onoverkomelijke bezwaren om dien wog ten einde toe te gaan. Voor Rusland is echter nu hot houden van de conferentie der vier minister-presidenten in Petersburg eene zaak geworden, waarmee de eigen eer gemoeid is, omdat anders Rus- land's aanzien in de Slavische wereld gevoe' lig schade zou moeten lijden. Bulgarije zal dus waarschijnlijk voor dc deelneming aan de conferentie door concession beloond wor den en zal, zoo niet door scheidsrechterlijke beslissing, dan toch door Russische bemidde ling al het gebied krijgen dat het in "t verdrag van bondgenootschap is toegekend. Het Oos- tenrijksche standpunt is door de rede van graaf Tisza duidelijk aangegeven. Men zal te gen eene bemiddeling van Rusland niet be lemmerend optreden, wanneer geen druk op de Balkanstaten bij hunne besluiten wordt uitgeoeiend en aan hunne onafhankelijkheid geen afbreuk wordt gedaan." Aan «lea Balkan. Athene, 23 Juni. Overeenkomstig een besluiil van het patriarchaat te Konslantino- pei, heeft eene delegatie, waarin de proto- symoldes en het patriarchaat met dien secre taris van den nalionalen raad vertegenwoor digd waren, namens het oecumenische patri archaat een bezoek gebracht aan de ambas sadeurs. De «delegatie bracht klachten te ber de over de gewelddaden van Bulgaren te gen Hellenen in alle door de Bulgaarsche troepen bezette streken; zij deed aan de am bassadeurs een lang verhaal van de laatstelijk gepleegde- buitensporigheden. Alle ambassa deurs, zonder uitzondering, luisterden met gnoote belangstelling naar de delegatie en namen nota vaai de door haar genoemde ff ten. P a 1* ij s, 23 Juni. De Temps bericht uit Petersburg: Do Russische regeering, consta- leerende dat geen enkele Balkanstaat de ar bitrage heeft geweigerd, heeft aan de Balkan- regeeringen laten weten, dat het liaar aange naam zou zijn, binnen vier dagen introduc- tieve memoriën te ontvangen, die kunnen die nen als eerste grondslag tot voorbereiding der zitting van het scheidsgerecht. Belgrado, 23 Juni. De ministers heb ben heden morgen eene gedachtcnwisseling gehouden. De ministers van oorlog en van jus titie, wier ontslagaanvrage aanleiding ge weest is tot het verzoek om ontslag van hel gehecle ministerie, woonden de vergadering niet bij. De koning; moet er op aandringen, dat Pasics aan het ncwind blijft. Do Russische gezant te Belgrado, von Hartwig, laat door den correspondent van het Petersburgsche telcgraafagentschap do ge ruchten, volgens welke hij aan dc Servische regeering voor het prijsgeven van lieit Azia tische kustgebied Compensation in Macedonië zou hebben toegezegd, nadrukkelijk tegen spreken. Die geruchten missen alle grond en zijn een kwaadwillig verzinsel. De Mjr, hot officieusc orgaan van de Bul gaarsche regoering, zegt lot dc verklaring gemachtigd tc zijn, da't de door de Temps bekend gemaakte, waarschijnlijk uit Ser vische bron afkomstige inhoudsopgave van liet Servisch-BuIga'arsclie verdrag van bondgenootschap en van de bijgevoegde over eenkomsten onjuist en tendentieus ver minkt zijn. De bepalingen van de militaire overeenkomst van 19 Juni 1912 zijn daarin aangehaald zonder de belangrijke wijzigin gen en bijvoegingen, die door de overeen komsten van de beide generale sltaven zijn aangebracht. In art. 2 van dc geheime addi- Viouicele overeenkomst is de verplichting van Servie om aan gene zijde van de lijn Golemo-Ochridameer niets te verlangen, mol opzot weggelaten. Deze verplichting is het nu echter, waanaan Servië zich wil onttrek ken, hetgeen Bulgarije beslist weigert te erkennen- De Samo Uprava, het officieusc orgaan van de Servische regeering, schrijft onder het opschrift: „Dubbel spol", da't Bulgarije op schaamt'elooze wijze parlfrj trekt van den pijnlijken toestand van Servie, door gelijktij dig met Rusland en met Oostenrijk zijn spol tc drijven. Servie verwacht in hot bewust zijn van zijn moeielijkcn toestand van Rus land on de andere bevriende staten zijn goed recht; het vertrouwt, dat zij er reke ning mee zullen houden, dat hier niot alleen Servie's belangen maar ook de belangen van zijne vrienden op het spel staan. Een zwak Servie zou can speelbal zijn van iedoren anderen slaat, maar juist niet van Rusland en Frankrijk. Een te sterk Bulgarije zou de speelbal van Rusland en Frankrijk zijn; maar een sterk Servie zal een waarborg voor de duurzaamheid van don Balkanbond en de onafhankelijkheid van de Balkanstaten leveren. Op de aanvallen van cenige oppositiebla den, dat de regeering het land niet tot de uiterste militaire krachtsontwikkeling brengt, door alle lichtingen van verlofgangers op te roepen, de onvolledige kaders, door dc bevor dering van verdienstelijke officieren en on derofficieren aan te uilen en de gepensio neerde officieren tijdelijk in dienst te nemen, antwoordt de Ilestia: De Grieksche generale staf is van meening, dat een goed uitgerust en slagvaardig leger van 230 000 tot 250.000 man voor Griekenland het maximum is en een grooter leger ook doelloos is. De door de Bulgaarsche regeering gevolgde taktiek van recruleering uit de veroverde gewesten en indienstneming van komitadji's en zelfs van Turksche gevangenen is verderfelijk. De Albanische Korrespondenz bericht, dat de president van de voorloopige regeering van Albanië, Ismail Kemal Bey, die thans in Weenen vertoeft, aan den Hongaarschen minister-president een telegram heeft ge zonden, waarin hij graaf Tisza warmen dank brengt voor „de edele woorden, waarmee hij in den Hongaarschen rijksdag op zoo recht vaardige en krachtige wijze is opgekomen voor de rechten van liet Albaneesche volk en voor dc onafhankelijkheid van Albanië." Duitschland. •B e r 1 ij n, 2 3 Juni. De begrootingscona- missie van den rijksdag heeft, ten aanzien van de belasting van het vermogen ten be hoeve van den „Wehrbeitrag", besloten de laagste vermogensgrens te bepalen op 10,000 mark. Vermogens tot 50,000 mark blijven vrij, wanneer het gelijktijdige inkomen 2000 mark niet te boven gaat. Wanneer het inkomen hooger is dan 2000, maar lager dan 4000 mark, blijft het vermogen slechts vrij van belasting tot 30,000 mark. De commissie heeft eene reeks bepalingen aangenomen, volgens welke bij de (belasting plichtigen, wier vermogen beneden de 20.t)00 mark bedraagt, voor iederen derden zoon, die gediend heeft of tol 1916 dient, de „Welirbcitrag" mol 10 pet. verlaagd wordt. Bij vermogens beneden 100,000 mark en een gelijktijdig inkomen beneden 10,000 mark treedt voor ieder derde en ieder verder min derjarig kind eene verlaging van 5 pet. in Bij de belasting van landerijen, zijn ook de voor tuinbouw aangewende gronden opge nomen. Bij voor bedrijf dienende gronden is als belastbare waarde aangenomen liet 25- voud van dc netto-opbrenst, eveneens bij bouwterrein, in plaats van hel 20-voud. In tusschen slaat liet aan ieder, die aangeslagen wordt in den „Wehrbeitrag" vrij als grond slag tc nemen de verkoopwaarde in plaats van dc opbrcngslwaarde. De commissie heeft een voorstel aangeno men om, als de inkomens meegerekend wor den, die beneden 5000 mark vrij tc laten. De rest van het ontwerp van den „Wehr beitrag" is met geringe wijzigingen in twee de lezing vastgesteld. De inkomens beneden 5000 mark zijn geheel vrijgesteld; van inko mens tol 10,000 mark wordt 1 pot. geheven, van 10,000 lot 35.0CU mark van iedere 5000 mark 0 2 pet. meer, van 35,000 tol 40,000 mark 2 5 pet., van 40,000 tot 80,000 mark voor iedere 10,000 0.5 pet. meer, van 80,000 tot 100,OHO 5 pot., van 100,000 lot 200.000 6 pet., van 200,000 tot 500,000 7 petdaarboven 8 pet. van het inkomen. Nadat de begrootings-commissie van den Duitschen rijksdag dc eerste lezing van de belasting op de vermogcnsvermcerdering ten einde had gebracht, gaf de staatssecretaris van financiën een overzicht van de financi- cele uitwerking der besluiten, die lot dusver genomen zijn om te voorzien in de dekking van de blijvende, jaarlijks lerugkeerende kos ten der versterking van het Duitsche leger. Uit dit overzicht blijkt, dat eerst met het jaar 1917 de nieuwe belastingen het bedrag, dat men er uit denkt te halen, volledig zul len opbrengen. liet totale bedrag aan inkom sten zal van het jó-ar 1917 af 172 milliocn per jaar beloopen. Daarvan komen, na aftrek van de aan de bondsstaten te betalen heffingskos ten ad 10 milliocn, op dc belasting van de vermogensvermeerdering 90 milliocn. op de suikerbelasting 40 millioen, op de verschillen de zegelbelastingen 42 millioen. Tegenover de ze inkomsten staat een bedrag aan jaarlijk- sche uitgaven van 185 milliocn. Dc ongedekte rest van 13 milliocn moet door het erfrecht van den staat gedekt worden. In dc iaren, waarin de belastingen nog niet het volle be drag opbrengen, levert de mindere opbrengst een totaal tekort van 150 millioen. Dat zal voor 26 millioen uit overschotten van vroege re diensten gedekt worden. De ongedekte rest van 12-1 millioen zal gedekt worden door 't geen de „Wehrbeitrag" meer zal opleveren dam 't geen noodig is tot bestrijding van de uitgaven voor eens. Frankrijk. P a r ij s, 2 3 Juni. De president der repu bliek is heden naar Engeland op reis gegaan in gezelschap van den minister van buiten lands che zaken Pichon. Hij vertrok om 11.10 voormiddags van de Gare Saint-Lazarc naar Cherbourg onder de toejuichingen van het publiek. Er had volstrekt geen incident plaats De ministers KIolz en Baudin vergezelden den president naar Cherbourg. Cherbourg, 23 Juni. Bij de salvo's, die werden afgeschoten bij de aankomst van den president, is een incident voorgekomen. Er moeten twee dodden cn twee gewonden zijn. Tweede telegram. iDe ontploffing is te wijten aan den luitenant, die bevel voer de over het detachement artillerie, dat met het lossen van het saluut belast was. De kar doezen waren onvoorzichtig opgestapeld in de buurt van de stukken, die wedden afge vuurd; zij raakten in brand tengevolge van de beweging van de lont bij' een der afge vuurde schoten. Er zijn twee doocLcn, vier gewonden wier toestand wanhopig is en vier licht gewonden. Oostenrljk-Hongarlje. Weenen, 23 Juni. In het heerenhuis bracht de ondervoorzitter hulde aan de wapenbroedcrscliap cn de politieke over eenstemming, welke bestaat tusschen de Kei zers van Oostenrijk en Duitschland, die dank zij Het accoord, dat Oostenrijk met zijn Imo gen bondgenoot vereenigt, voor het land in een ernstigen tijd den vrede behield. Het huis heeft de overeenkomst goedge keurd,' te 's Gravenhage gesloten, betreffen de huwelijken en echtscheidingen. De leden, behoorende tot het episcopaat, hebben zich van stemming onthouden onder verklaring, dat deze overeenkomst eene beperking bevat van de wetten der kerk ter zake van het huwelijk. De zomerzitting van he»t huis van afgevaar digden van den Oostenrijkschen rijksraad Is verleden Vrijdag gesloten na eene zitting van tien uren, waarin de credietwetten voor het tweede halfjaar van 1913 werden afgedaan; verder werd de tijd van duur van het nu geldende reglement van orde met een jaar verlengd. Aan het einde van de zitting ont stond een groot tumult 0111 den 8 Juli weder, bijeen te komen, hetgeen legen dc afspraak was, die gemankt was 0111 de zittingen tol het najaar tc verdagen. Under groot lawaai werd de zitting gesloten Rusland. Kroonstad, 23 Juni. Dc keizer cq de keizei lijke familie hebben de reis naar dl Finsclie Schccren aanvaard. Servië. Belgrado, 2 3 J 11 n i. Volgens de dagv bladen heeft liet kabinet ontslag genomen tem gevolge van mceningsverschillen ten aanzien van de houding in acht te nemen tegenover liet voorstel tol arbitrage van Rusland. Een motie van Pasilsj om de arbitrage le aan vaarden werd met meerderheid verworpen .Turkije. liet aantal wegens den op Mahmoed Chef- kei gepleegde 11 moord in hechtenis genomen personen bedraagt 2620. Van dezen zijn slechts 30 in gevangenschap gebleven. De lijst van dc voor den krijgsraad ge brachte personen,-die als deelnemers of me deplichtigen aan deze misdaad worden ver- \olgd, telt 38 namen; alle maatschappelijke kringen cn volkslagen zijn daarin vertegen woordigd. Veertien zijn voortvluchtig. De lijst bevat twee leden van dc keizerlijke fa milie, Damad Salih Pacha cn Sabach Eddin Bey, een generaal, een gewezen gezant, ze ven officieren in actieven dienst, van wie twee kolonels geplaatst zijn bij den genera- len staf, drie oud-officieren, een oud-minis ter, een oud-afgevaardigde, zeven ambtena ren, een werkman, twee gendarmes, vier chauffeurs, waaronder twee van Mahmoed Chefket's eigen automobiel, cn zeven perso nen met een donker verleden. Tot inleiding van liet proces heeft men aan de beschuldigden ccn uitvoerig verhoor afgenomen in tegenwoordigheid van den mi litairen gouverneur Yan Konstanlinopel, waartoe vertegenwoordigers van de pers gc- noodigd waren. Topal Tewfik, de eerste die verhoord werd, schijnt de daad uit overtui ging begaan le hebben on in vertrouwen op zijn geestelijk hooger staande medeplichti gen Hij vertelde, dat hij tengevolge van dc propaganda, die liet land als in gevaar ge bracht voorstelde, in de zaak betrokken te zijn. cn gaf daarna eene schildering van do daad. waarbij li ij zijne medeplichtigen aan klaagde, dat zij niet hun woord hadden ge houden, omdat zij hein in den steek hadden gelaten. Dc gewezen luitenant Mahmoed AH ver klaarde, dat prins Sabali Eddin voor de uit voering van liet complot 1700 Turksche pon den had gegeven Dezelfde som schijnt Sjerlf Pacha, oud-gezant tc Stockholm, gegeven te hebben. De secretaris van Sjcrif, Perlof Tew fik, diende als tusschcnpersoon. De beklaag de legde bezwarende verklaringen af over Damcd Salih Pacha en gaf daarna een schets van den strijd in hel huis, waarin de daders zich hadden verborgen. Zijn mededader Kia- zim had het plan opgevat, den oud-minister Talaat in hel huis tc lokken, licm daar ge vangen te houden en hem de voorwaarden, van de samenzweerders tc dicteoren. De verklaringen van den moordenaar Zia zijn zeer bezwarend voor Damad Salih, Re- chid Bey, de kolonels van den generalen stal Fuad en Kemal cn den luitenant-kolonel Ze-,' ki. In vorband hiermede deed de militaire gouverneur van Konstanlinopel mededeelin- gen over de betrekkingen tusschen prins Sa- bah Eddin en Damad Salih, welke laatste in briefwisseling was met een in Parijs bestaand comité, waartoe Sjerif Pacha, Rcchid Boy, Moekhtar Bey, ccn zoon van den gewezen sjeik-ul-islam, en Said Paclia, een zoon van Iviamil Pacha, behoorden. De samenzweer ders zouden een kabinet vormen onder Kia- mil met prins Sabah Eddin als minister van buibenlandschc zaken en Rechid of Ismail uit Goemoeldjine als minister van binnen* landsche zaken. In liet vorige nummer is onder de tele grammen het liarde vonnis van den krijgs* raad opgenomen, waarbij de grootste helft Yan de beklaagden ter dood veroordeeld is. Marokko. M a d r i d, 2 3 Juni. Een officieel telegram van den Imogen commissaris, gedagleekend uit Tetuan, bericht, dat eene colonne gisteren op weg is gegaan naar de streek Burbaii Euri- aoh, waar talrijke Kabylcn bijeengetrokken zijn. Er ontstond een hevig gevecht, waarin do Spaansche troepen dc overwinning behaalden, Zij koerden daarop naar het kampement te rug. De Spaansche verliezen zijn 2 dlooden ea 35 gewonden. Onder de docden zijn verschel- dene officieren, waarvan vijf kapiteins. Allerlei. Petersburg, 23 Juni. De vlieger Iirindejonc is heden avond om 7.40 op het commandanten-vliegterrein opgeestegen. Hij vloog over den Newamond op een hoogte van 1000 Meter cn volgde daarna het spoor vaaj den Baltischen spoorweg in de rlohtlna Re vut

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1913 | | pagina 1